Posłuszeństwo wobec Przykazań zapewni ci życie wieczne.


Otrzymaliśmy od Boga dar życia pod warunkiem przestrzegania Prawa Bożego.

Człowiek ma dwie drogi do wyboru.

Dlaczego Bóg stosuje karę śmierci? Ponieważ łamanie Przykazań to wyrządzanie krzywdy Bogu oraz naszym bliźnim. Nasza śmierć jest rezultatem złamania Prawa przez naszych pra rodziców, Adama i Ewy. Chrystus odkupił nas na krzyżu i na podstawie tego okupu nastąpi zmartwychwstanie tych, którzy umarli.

Stosowanie się przez człowieka do 10-ciu Przykazań gwarantuje życie wieczne.

10 oryginalnych biblijnych Przykazań Bożych

Wyjścia 20

(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.

(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

(7) Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

(8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, (10) Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. (11) Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

(13) Nie zabijaj.

(14) Nie cudzołóż.

(15) Nie kradnij.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

(17) Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Katolicy najczęściej nie wiedzą, że Kościół Katolicki usunął z Katechizmu wyjaśnienia Boga odnośnie bałwochwalstwa.

Szczegóły w linku. Stop bałwochwalstwu.

Czyny człowieka są oceniane według Przykazań Bożych czyli Prawa. Sąd Ostateczny to ocena postępowania człowieka według Prawa Bożego.

Prawo Boże jest miarą czynów człowieka.

Objawienie 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Objawienie 14:(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Dziękuj Bogu za dar życia i wiedz, że nagrodą za wypełnianie Prawa jest życie wieczne w Królestwie Bożym.

Modlitwa, której nauczył nas Zbawiciel - Jezus (Isus) Chrystus.

(9) A wy tak się módlcie:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie. Mateusza 6:13.

(14) Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie. (15) A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

Zwróć uwagę na to, że modlitwa może być kierowana tylko do Ojca, co jest zgodne z pierwszym przykazaniem.

Mateusza 6:6 "Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie."

Oto wszystko, co jest potrzebne do uzyskania życia wiecznego w Królestwie Bożym na ziemi.

Największe grzechy Polaków.

Znacznie więcej wyjaśnień w poniższych linkach.

Prawo Boże - Prawem wiecznym.

Prawo-Boże.