12 pokoleń Izraela nadal istnieje

II Ezdrasza 6:((26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

10 plemion Izraela nadal istnieje!

Czy wiesz, że ten temat nie jest NIGDY poruszany przez jakiekolwiek religie chrześcijaństwa? Rzeczywisty Izrael jest od wieków w niewoli szatana, dążącego do jego całkowitej eksterminacji. Jedynie pomoc Boga zapobiega jego zaginięciu. Biblia zapowiada wielokrotnie wyzwolenie Izraela przez samego Boga!

Izrael istniejący w Palestynie to żydowski 'Izrael' - nie Boży!

Media oraz władze oszukują cały świat odwracając jego uwagę od rzeczywistego Izraela, który jest od wieków systematycznie i celowo wyniszczany. Żydzi w Izraelu nie mają niemal żadnych solidnych dowodów na to, że są  Narodem Wybranym, poza 2 pokoleniami Izraela, mieszkającymi w Izraelu.

12 pokoleń Izraela nadal istnieje

Czy widziałeś film Matrix? Jest to próba zniesławienia Boga i gloryfikacji fałszywego żydowskiego Izraela oraz fałszywego Syjonu. Film ten potwierdza istnienie rzeczywistego Izraela, ale celowo nas wprowadza w błąd sugestiami, że Żydzi to naród wybrany przez Boga. Nic dalszego od prawdy!

Żydzi są rzeczywiście wybrani, ale przez 'boga', zwanego szatanem i lucyferem, którego  Żydzi w ukryciu wielbią. Oto, dlaczego ich Talmud jest tak zapobiegliwie przed nami ukrywany!

Bóg nie pozwolił nigdy Żydom uznać Jerozolimy na żydowską stolicę. Dlaczego?

Świat szatana robi wszystko, abyś się nigdy o tym nie dowiedział. Żeby chrześcijanie nigdy nie słyszeli o zaginionych rzeczywistych 12 pokoleniach  Izraela.

W tej pracy dywersyjnej współpracują gorliwie masońscy czyli szatańscy pasterze chrześcijaństwa, księża, pastorzy, starsi oraz rabini... fałszywego Izraela. Plan Boga wyzwolenia rzeczywistego Izraela nadal istnieje i jest na to mnóstwo biblijnych dowodów.

Syjoniści oraz członkowie Chabad nienawidzą Boga i potajemnie wielbią Lucypera. Syjonistyczna organizacja szatańska podbiła militarną Palestynę - nie była to moc Boga - chociaż przedstawia ona siebie jako lud 'Boży'.

Syjoniści nienawidzą z pasją rzeczywistego Boga, co jest wyraźnie widoczne w działaniach syjonistycznych rządów, praw do aborcji, LGBTQ, genderyzmu czy też we wszystkich ich programach TV, kinematografii oraz w muzyce. 

Dlaczego nasienie węża z taką pasją nienawidzi Boga? Ponieważ oni są potomstwem szatana i upadłych aniołów. Oni nie posiadają dusz ludzkich i nie będą oni żyli wiecznie na ziemi z powodu braku sumień. Taki los zgotował im sam szatan oraz upadli aniołowie. Podobna sytuacja istniała przed potopem ale wtedy ludzie żyli do 1000 lat a hybrydy anielskie mordowały ludzi stworzonych przez Boga. Dopiero potop to zatrzymał.

Jest to także widoczne w demonstrowanej wrogości satanistów do Przykazań Bożych, wrogości do rasy białej oraz celowemu wyniszczaniu jej według znanego już od kilku lat planu Kalergiego. Istnieje także od lat Plan trzech wojen światowych, którego celem jest  zniszczenie całej białej rasy, która pochodzi wprost z Ludu Bożego.

Sataniści pod przywództwem papieża Franciszka i rządów syjonistycznych sprowadzają od lat do Europy wszelkiej maści imigrantów z krajów III świata.

Kim są rzekomi Izraelczycy (nie mylić z Izraelitami) wyjaśniają nam artykuły - Nasienie węża. oraz Izrael.

Niezwykły plan Boga w pełni ujawniony

Proroctwa biblijne zapewniają nas, że w czasach końca Bóg zgromadzi na ziemi cały 12-to pokoleniowy Izrael.

Planem Boga jest ponowne zgromadzenie rzeczywistego fizycznego Izraela - potomków 12 plemion starożytnego Izraela pod berłem Isusa, którzy przejmą władzę nad ziemią.

Ten wspaniały Plan Boga zna całe Chrześcijaństwo. "Przyjdź Królestwo Twoje!". Ale plan ten jest sfałszowany przez rządy syjonistyczne Izraela i wsparty przez wszystkie niemal rządy na całym świecie. Skąd wiadomo, że ten plan jest fałszywy? Ponieważ wszyscy Żydzi i cały ich świat to popierają!

Można to łatwo rozpoznać po objawach dzikiej nienawiści satanistów do Boga i Syna oraz do rasy białej! Rzeczywiste Królestwo Boże będzie kontynuacją starożytnego Izraela. O to Królestwo modlą się wszyscy Chrześcijanie na świecie, mówiąc "Przyjdź Królestwo Twoje" chociaż tego nie wiedzą a się modlą!

Królem rzeczywistego Izraela będzie Isus Mesjasz z pokolenia Judy i z rodu króla Dawida.

Kwestia istnienia na Ziemi wszystkich 12 pokoleń izraelskich jest fundamentalną Prawdą w Biblii i jest podstawą naszej wiary w Boga oraz w Jego obietnice. Brak owych pokoleń byłby dla Boga zniesławieniem. Zwłaszcza, że Bóg zaprzysiągł swój plan na samego siebie. Przysięgali także na Boga jego aniołowie.

Objawienie10:5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Proroctwa zapowiadające zjednoczony Izrael

Zwrócimy uwagę na wersety z Objawienia, które wyraźnie mówią nam o istnieniu 12 pokoleń Izraela (nie mylić z Żydami) w czasach końca.

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Pisze także o tym brat Chrystusa, czyli syn Marii, Jakub!

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Poniższe wersety biblijne wyraźnie mówią o zjednoczeniu 12 plemion Izraela w czasach końca.

Jeremiasza 31:35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 6 Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. 37 Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan.

Zwróćmy uwagę na niezwykle mocne słowa Boga. Przeczytaj je kilkakrotnie, powoli i przemyśl. Bóg w tym momencie jest niezwykle stanowczy. Jeżeli to On stworzył wszechświat, to jedynie On ma moc zachowania potomstwa Izraela. Jeżeli Bóg nie jest w stanie zachować potomstwa Izraela w dniu dzisiejszym, możesz Biblię natychmiast wyrzucić na śmietnik!

Zwróć uwagę na jedną niezwykłą Prawdę. Cała Biblia ujawnia nam taki właśnie plan Boga utrzymania Narodu Wybranego na Ziemi, ale jakimś cudem żadna religia tym się w ogóle nie interesuje.

Religie wbrew pozorom są ze sobą połączone przez szatana, który ustala dla nich program religijny i nie pozwala im na jakiekolwiek wzmianki o życiu wiecznym na ziemi Narodu Wybranego przez Boga.  Szatan  usunął z Biblii kilka ksiąg a w zamian umieścił fałszywych apostołów; Pawła, Łukasza i Marka.

Zgadnij, którzy 'apostołowie' są masowo cytowani przez wszystkie 'chrześcijańskie' religie? Teraz już wiesz i jeżeli nie jesteś tego pewien, sprawdź to dokładniej, a przekonasz się o tym osobiście. Jeden mocny dowód. Czy można cytować Łukasza, skoro ani Bóg ani Syn Boży nie poinformowali go wcale o Isusie Mesjaszu? Przeczytaj jego własne oświadczenie!

Łukasza 1:(1) Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, (2) Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, (3) Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, (4) Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Żaden apostoł Isusa nigdy nie potwierdził tych trzech Żydów; Pawła, Łukasza i Marka. Nikt nawet o nich nigdy nie wspomniał. Ponieważ oni są cytowani głównie w NT, będąc sami Żydami, nigdy nie opisują rzeczywistego Narodu Wybranego. Dowodów na fałszerstwa tych trzech jest wielka ilość!!!

Fizyczny Izrael musi dzisiaj istnieć, aby wypełniły się proroctwa! Boże.

Izajasza 11:11 I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. 12 I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.

Odstępcze Chrześcijaństwo jest kontrolowane przez nasienie węża wraz z Judaizmem na czele, z zaprzedanymi szatanowi pastorami, starszymi, księżmi i rabinami. Jest często uwikłane w jeden z najbardziej odpychających grzechów na Ziemi - pedofilię.

Ta zbrodnia cechuje kler katolicki, syjonistów, szczególnie Świadków Jehowy oraz jest cechą syjonistycznego Izraela. (Pedofilia jest szczytową cechą satanizmu!)

Objawienie należy traktować jako proroctwo literalne, pomimo ukazywanych w nim symboli a finałową bitwę Armagedonu jako rzeczywistą walkę fizycznych, militarnych sił Chrystusa i 144.000 Jego współkróli, z fizycznymi wojskami szatana i jego świata - tutaj na fizycznej ziemi.

Temat 12 pokoleń Izraela jest więc fundamentalną doktryną dla każdego człowieka ufającego Bogu, ponieważ istnienie tych pokoleń oznacza dla nas zbawienie. Ich brak nie daje nam żadnych szans.

Rzekomo zaginione 10 pokoleń Izraela to... Polacy!

Od Polaków pochodzi cała rasa biała!

Sprawdźmy kilka dowodów!

Rasa ludzi białych

Mamy różnego koloru oczy, włosy, różne odcienie skóry i żadna rasa ludzka nie posiada takiej różnorodności wyglądów i piękna, jakie posiadają ludzie biali. Możemy postawić w rzędzie 100 osób, i nikt się nam nigdy nie pomyli.

Postawmy w kilku osobnych rzędach Murzynów, Chińczyków, Egipcjan, Eskimosów, Indian indyjskich czy amerykańskich i natychmiast zobaczymy wiele identycznych cech tych ludzi, stosunkowo łatwo rozpoznawalnych. Większość Chińczyków czy Japończyków ma oczy czarne, włosy także i bardzo podobną skórę.

Nie ma pośród innych ras takiej różnorodności, jaka istnieje jedynie pośród rasy białej.

Ale  wszyscy ludzie ze wszystkich ras mają identyczne szanse na zbawienie. Jako ludzie biali oraz jako dzieci Boże mamy wiele powodów do dumy. Rasa biała jest trzonem naszej kultury i cywilizacji. Dlatego jesteśmy zaciekle prześladowani przez nasienie węża.

Osiągnięcia naukowe, technologiczne, kulturalne, socjalne, medyczne i higieniczne stawiają rasę białych bezspornie na pierwszym miejscu na świecie w tych wszystkich dziedzinach.

Skrajnymi przykładami są tradycyjne ludy Afryki, Australii i Ameryki Północnej. Przez tysiące lat ludzie tych lądów nie byli w stanie zbudować statku, który byłby w stanie dotrzeć do innego kontynentu. Ale pośród mieszkańców Afryki są wyjątki - czarnoskórzy potomkowie syna Noego, Kusza i są oni także częścią Narodu Wybranego.

Słudzy szatana starają się zabić w nas wszelkie pozytywne uczucia do własnej rasy i narodowości a świat pod kierownictwem szatana dąży do całkowitego wyniszczenia Bożego Ludu czyli Polaków.  Oto rzeczywiści rasiści - prześladowcy rasy białej!

W większości krajów występuje ekstremalny rasizm rządów skierowany przeciwko białym, którzy mają coraz mniej świadczeń socjalnych, otrzymują mniejsze szanse na zatrudnienie a w przypadku popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa biali otrzymują znacznie surowsze wyroki w porównaniu z innymi rasami.

Co jest warte uwagi, rasa biała nikogo nie dyskryminuje, nawet swoich zawziętych wrogów, czyli syjonistów. Ale celują w tym ohydnym postępowaniu szczególnie USA oraz Kanada!

Przyczyną rasizmu wobec białych jest to, że rasa białych to rzekomo zaginione plemiona Izraela. Nasienie węża zaciekle je zwalcza z rozkazów ich 'boga' szatana.

Na jego celowniku są także ortodoksyjni Żydzi, którzy byli również prześladowani i bestialsko mordowani podczas II Wojny Światowej i ich prześladowania trwają nadal. NETUREI KARTA ( Wybierz polskie tłumaczenie.)

Przymierze Boga z Abrahamem

Abraham miał żonę - Sarę, kobietę niezwykłej urody i egipski faraon chciał ją posiąść. Bóg do tego nie dopuścił. Najwyraźniej dlatego, aby zachować świętą genetykę tego małżeństwa.

Zwróćmy uwagę na niezwykle istotny szczegół. Faraon oraz jego słudzy mogli posiąść każdą kobietę egipską i nikt nie mógłby ich przed tym powstrzymać. W przypadku Sary, faraona powstrzymał go sam Bóg.

Rodzaju 12:17 Lecz Pan dotknął faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. 18 Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: Cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją?

Abraham był bratem a także kuzynem swej żony!

Rodzaju 20:12 Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej; pomimo to została żoną moją.

Opis króla Dawida wyraźnie sugeruje, że Dawid był rumianym rudym człowiekiem o niebieskich oczach.

I Samuela 16:12 Posłał więc, by go sprowadzić. Miał on jasne włosy i piękne oczy. Był urodziwy. (Biblia Poznańska v.1.5)

Inne przekłady tłumaczą ten werset - był rudy! Definitywnie cecha białego człowieka.

Wróćmy jednak do pięknej żony Abrahama.

Rodzaju 12:14 Gdy Abram przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna.

Nietrudno się domyślić, że Sara była białą kobietą i Abraham będąc jej bratem od strony ojca, także był człowiekiem białym. Abraham otrzymał od Boga obietnicę błogosławieństwa Bożego dla całej ziemi, za pośrednictwem jego potomstwa.

Rodzaju 22:16 Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, 17 Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, 18 I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.

Czyli dzięki potomstwu Abrahama Bóg będzie błogosławił reszcie ludzkości a reszta ludzkości także otrzyma Królestwo Boże. Następnie Bóg rozszerzył ową obietnicę na Izaaka, obiecanego wcześniej syna Abrahama.

Rodzaju 28:14 Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi.

Warunkiem tego przymierza z Bogiem była kontynuowana doskonałość Abrahama. Bóg mu obiecał, że jego potomstwo otrzyma całą ziemię. W tym przypadku Bóg powtórzył owo przymierze z Izaakiem.

Obietnica Boga do Abrahama jest obietnicą wieczną, ponieważ Abraham nigdy Boga nie zawiódł. Był on posłuszny nawet w sytuacji ewentualnej ofiary z własnego syna.

Większość z nas jest przekonana, że 10 pokoleń Izraela już nie istnieje.

Naród izraelski posiada jedną cechę, które nie posiadają inne narody.

Jest to niezwykła wola przeżycia - niechęć do asymilacji z innymi narodami.

To właśnie rozjusza wrogów Ludu Bożego, sług szatana, którzy za wszelką cenę chcą białych łączyć z innym rasami. Naszą niechęć do asymilacji nazywa się dzisiaj rasizmem oraz brakiem poprawności politycznej.

Fałszywy Izrael stara się za wszelką cenę separować od innych ras i nikomu to w niczym nie przeszkadza!

Owe szczególne cechy pielęgnowania dziedzictwa narodowego oraz błogosławieństwo Boże spowodowały niezwykły pochód 10-ciu pokoleń Izraela na Europę.

A zaczęło się to wszystko od... Kaukazu!

Caucasian - z Kaukazu.

Po angielsku biały człowiek to - Caucasian (czyta się: kokazian - Kaukazowie) - czyli pochodzący z Kaukazu. W starożytności Kaukaz był pod władzą Asyryjczyków - później Persów, a w VII wieku p.n.e. swoją kolonię założyli tam Grecy.

http://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_race (PL)

Rasa kaukaska to rasa ludzi białych.

W USA, Australii, Kanadzie, Anglii czy Nowej Zelandii w mas mediach nazywa się białych - Caucasians. Dlaczego rasa kaukaska? Na Kaukazie byli zgromadzeni uchodźcy 10 pokoleń Izraela, zebrani tam przez Asyrię. Potem przenieśli się pustej wtedy Europy  i z czasem zaludnili cały kontynent europejski z Rosją włącznie. Rosjanie to także w części Izraelici.

Około roku 922 p.n.e. pokolenia Izraelitów jeszcze w Ziemi Obiecanej się rozdzieliły na dwa królestwa - Północne i Południowe.

200 lat później, około roku 722 p.n.e. północny Izrael został podbity przez Asyryjczyków, którzy uprowadzili około 3.5 miliona Izraelitów do żyznego regionu Iranu i Iraku. Sto lat później rzekomo zaginione pokolenia Izraelitów rozmnożyły się  do około 6 milionów. To oni pomogli Medom i Persom zwyciężyć Asyrię - w rewanżu za uprowadzenie.

Po owym zwycięstwie uwolnieni z niewoli asyryjskiej  Izraelici przenieśli się w region gór Kaukazu - pomiędzy Morze Czarne i Morze Kaspijskie. Z tamtego miejsca rozpoczęło się rozprzestrzenianie się Izraelitów na pustą Europę i stali się oni z czasem białą populacją całej Europy.

Zwróćmy uwagę na to, że historia Polski dziwnym trafem zaczyna się dopiero od roku chrztu Polski, czyli od roku 966 naszej ery. Co się działo przedtem?

Co jest ciekawe, Żydzi nie uważają się za białych!

Nasienie węża podbiło trzy kontynenty i brytyjski kolonializm zawładnął niemal całym światem. Podbito także Australię, Nową Zelandię oraz kontynent Północno Amerykański - powstały USA oraz Kanada. Oba państwa były oparte na Prawie Bożym i Konstytucja USA do dzisiaj utrzymuje, że USA są krajem chrześcijańskim.

Podobnie jest z Kanadą, Australią czy Nową Zelandią. Reszta świata jest także w różnych aspektach kontrolowana przez USA lub Anglię - tzw. Commonwealth.

Szczególnie znamienną cechą białej rasy jest to, że są to... polscy chrześcijanie wielbiący Autora Biblii!

Kilka dowodów

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1b_(Y-DNA)

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że egipskie rody faraonów to rządy ludzi białych. Niedawno zbadano DNA mumii Tutenkhamena i okazało się, że posiada on geny ludzi białych, czyli Europejczyków - http://www.youtube.com/watch?v=Y_zBVrgwkb4 [EN]

Potężny artykuł na temat badań naszego DNA. Drzewo genealogiczne ludzkości. Okazuje się, że rzeczywiście pochodzimy od jednego wspólnego przodka - Adama.

Jeszcze wtedy rasa biała nie dotarła do Europy. skąd więc owe geny w rodzinach faraonów? Najprawdopodobniej ingerencja upadłych aniołów i ich zabawy w DNA z rodowitymi Izraelitami, czyli znacznie wcześniej spowodowały istnienie super inteligentnych hybryd w Egipcie, którzy potrafili wybudować piramidy, których budowa dzisiejszym sprzętem i technologią nie jest jeszcze możliwa.

 

Jest to jedynie hipoteza! http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaukaz

Co jest szczególnie interesujące - kiedy  badacze DNA zauważyli, że opublikowane dane w tym temacie w pełni potwierdzają Biblię wraz z pochodzeniem człowieka od Adama, zaczęto wiele danych fałszować. Interesujący artykuł w tym linku - Trochę o badaniach genetycznych pochodzenia człowieka. Czyli możemy spodziewać się narastających kłamstw i oszustw, których celem jest ukrycie przed nami Prawdy biblijnej. Nasze i polskie DNA jest największym bólem głowy dla większości naukowców.

Asyryjskie gliniane tabliczki.

Istnieje olbrzymia kolekcja glinianych asyryjskich tabliczek - 23,000, znalezionych na terenie starożytnej Niniwy i początkowo odkrycie ich nie uważano za niezwykle istotne. Tabliczki te głównie omawiają sprawy królestwa Asyrii. Niektóre z nich są datowane na rok 707 p.n.e. czyli okres uwięzienia 10 pokoleń Izraelitów w Asyrii.

Największym problemem była identyfikacja Izraela, ponieważ Asyryjczycy nazywali Izrael inaczej i przez długi okres czasu od przetłumaczenia tych tabliczek nie zauważono, że najwyraźniej tabliczki te mówią o... 10-ciu pokoleniach Izraela!

Właśnie z tych tabliczek wiemy dzisiaj dokładnie, co stało się z 10-cioma pokoleniami Izraela. Autorem tej książki jest E. Raymond Capt i historia Izraelitów jest opisana w jego książce, która powstała w wyniku odczytania tych tabliczek. Film w tym temacie. [EN] Inne linki w języku angielskim -

https://www.scribd.com/doc/89549055/Abrahamic-Covenant-E-Raymond-Capt

http://childrenofyhwh.com/WordPress3/?page_id=138

Oczywiście Żydzi się nie cieszą z tego, że ich bracia się odnaleźli i media tego faktu nie nagłaśniają. Missing Links Discovered in Assyrian Tablets. Jest także film z autorem tej książki - http://www.youtube.com/watch?v=g0Vjv-eEUTw [EN].

Autor ujawnia, że Asyryjczycy nazywali Izraelitów - Gimira. W filmie tym Capt informuje nas, że owe tabliczki są częścią królewskiej biblioteki króla Sargona II. Przetłumaczono je w 1930 roku na uniwersytecie w Michigan (USA) i właśnie z powodu braku znajomości tego słowa - Gimira - nie zdawano sobie sprawy z tego, że w tych tabliczkach jest zawarta poważna część historii 10 pokoleń Izraela.

Według tych tabliczek Izraelici początkowo zamieszkiwali tereny przygraniczne Asyrii, będąc naturalną zaporą przed najeźdźcami. Z czasem Izraelici odzyskali wolność pomagając Medo Persom podbić Asyrię i usadowili się właśnie w górach Kaukazu. Z tego miejsca rozpoczął się marsz na Europę.

Część Izraelitów dotarła do Afganistanu, Iranu, Iraku oraz Indii. Indie posiadają sporo dowodów na Izraelitów przybyłych do Indii w starożytnych czasach. Niesłusznie nazywa się ich Żydami. To IZRAELICI! We wszystkich tych państwach są wyraźnie ślady rasy białej.

Ciekawy artykuł - Etruskowie to... Rosjanie. Poniżej równie ciekawy film o Etruskach.

Ciekawie brzmi nazwa - Etruskowie, czy też Etruski. A może - Eto ruskij!?

Alfabety

Innym ciekawym i niezwykle dobitnym dowodem jest pochodzenie naszych alfabetów - wprost z alfabetu staro - hebrajskiego, nazywanego także paleo - hebrajskim. Potężny artykuł o piśmie starożytnych Słowian - tzw. piśmie runicznym. Inny artykuł - Pismo Runiczne.

Naciśnij na obrazek aby go powiększyć.

Tutaj mamy typowe oszustwo, rozpowszechniane przez niemal wszystkie media, które starają się nam wmówić, że staro - hebrajski alfabet to praktycznie nowo - hebrajski. Proszę się dokładniej przyjrzeć obu alfabetom.

Jedyne podobieństwo posiada litera zaznaczona jako - Shin. Reszta jest tak podobna do siebie, jak współczesny polski alfabet do alfabetu chińskiego!

Oczywiście w obu alfabetach są samogłoski, jak np. pierwsza litera alfabetu - A, nazywana Alef (Aleph)

Inny drastyczny przykład manipulacji, mającej na celu ukazanie Izraela i jego judeo - aramejskiego języka jako  języka rzekomo pochodnego od staro (paleo) - hebrajskiego.

Naciśnij na obrazek aby go powiększyć.

Porównanie owych alfabetów wskazuje nam wyraźnie, że z języka paleo - hebrajskiego powstał alfabet łaciński i grecki, a alfabet hebrajski, (nie paleo - hebrajski!) wyraźnie odstaje od innych alfabetów. Wyraźnie tam nie pasuje.

Tzw. nowoczesny hebrajski nie jest podobny do żadnego z tych alfabetów.

Wystarczy spojrzeć na przykłady starożytnego słowiańskiego pisma runicznego, aby natychmiast zauważyć niezwykle wysokie podobieństwo z oryginalnym staro - hebrajskim alfabetem Biblii.

Bóg w staro -hebrajskim

Bóg w słowiańskim piśmie runicznym.

Wikipedia jest znana wielu czytelnikom, jako promotor syjonizmu. Proszę więc zwrócić uwagę na jej artykuł na temat pisma staro słowiańskiego, czyli runicznego. Natychmiast mamy posądzenia o fałszerstwa, stronniczość narodową i wyraźnie wyziera z niego przesłanie, że jedynie Izrael, czyli współczesny fałszywy świecki stan Izraela ma prawo nie tylko do dumy narodowej a nawet posiada prawo do ingerencji w sprawy innych narodów, z polskim włącznie. Jest także drugi artykuł na ten sam temat, który brzmi nieco inaczej.

Cytat:

Najprawdopodobniej alfabet ten został zapożyczony od ludów północnej Italii (alfabet alpejski). Niektórzy badacze zwracają uwagę na jego powiązania z alfabetem fenickim, hebrajskim. Sugerowano również związek z pismem greckim.

W tym cytacie nie ma wzmianki, że chodzi o paleo-hebrajski a nie współczesny hebrajski, który z paleo nie ma niczego wspólnego, ponieważ jest to odmiana języka aramejskiego. A północna Italia to...Etruskowie. Ten artykuł skupia się właśnie na fubarku, ponieważ w tej wersji podobieństwo run z archaicznym (paleo) - hebrajskim jest nieco mniejsze.

Alfabet Etruski w poniższej rycinie. Link - http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_etruski

 

 

Alfabet paleo (staro) - hebrajski.

Alfabet etruski to niemal kopia alfabetu paleo - hebrajskiego!

Czy to jest fałszerstwo? Przecież nawet dzisiaj niewielu przyznaje owo niezwykłe podobieństwo do staro - hebrajskiego. W związku z tym nasuwa się bardzo interesujące pytanie.

Jakim cudem Słowianie używali tego alfabetu, skoro język paleo-hebrajski niemal zaniknął w momencie wzięcia Judy do niewoli babilońskiej około 6 wieku p.n.e.

 

Z diagramu tego wynika czysta prawda.

Żydzi (nie mylić z Izraelitami) nigdy nie używali staro (paleo) - hebrajskiego języka, oryginalnego języka Mojżesza i Biblii.

Rzeczywisty hebrajski język i alfabet niemal całkowicie zanikł i masowo posługiwano się językiem Babilonu, czyli językiem i alfabetem aramejskim. Żydzi posługują się nadal tym samym językiem - zmodyfikowano jedynie alfabet aramejski, dodając znaki samogłoskowe według systemu tyberiadzkiego.

A nam się dzisiaj wmawia, że ów aramejski to nowoczesny hebrajski - niemal identyczny jak starożytny (paleo) hebrajski. Oczywiście jest to kłamstwo!

Dzisiejszy tzw. "nowoczesny hebrajski" to w rzeczywistości judeo - aramejski dialekt.

Twierdzi się także, że Chrystus posługiwał się aramejskim, ponieważ za Jego czasów Żydzi mówili po aramejsku, dialektem judeo - aramejskim. Kapłani i Herod - z pewnością znali ten język, ale cały Izrael w czasach Chrystusa posługiwał się językiem greckim.

Dlatego w tym języku napisano Chrześcijańskie Pisma Greckie, w których masowo cytowano będącą w powszechnym użyciu grecką Septuagintę LXX.

"Jednym z najbardziej zaskakujących faktów odnośnie nagrobnych inskrypcji jest fakt, że większość z nich jest w języku greckim - około 70 procent, 12 procent jest w języku łacińskim, a tylko 18 procent jest w języku hebrajskim lub aramejskim."  Źródło

Dowodów podbojów Europy przez 10 pokoleń Izraela jest znacznie więcej i istnieje wielka ilość innych dokumentów - zwłaszcza w Anglii, gdzie istnieją liczne historyczne dowody na pochodzenie Celtów, Szkotów i Irlandczyków z domu... Izaaka. Jednym z najbardziej znanych dowodów jest Szkocka Deklaracja Niepodległości z roku 1320. W tym okresie prześladowani Szkoci napisali list do papieża, w którym przedstawiają się jako potomkowie uchodźców izraelskich z Egiptu - 1453 rok p.n.e.

Sprawdźmy, dlaczego plemię Dana nie jest brane pod uwagę w księdze Objawienia.

Pokolenie Dana

Interesujące jest proroctwo odnośnie tego szczególnego pokolenia.

Rodzaju 49:16 Dan - sądzi swój lud, Jak każde plemię izraelskie. 17 Niech będzie Dan wężem na drodze, Żmiją na ścieżce, Co kąsa w pęcinę konia, tak że jeździec spada na wznak.

Powyższy werset stawia ród Dana w wielce niepochlebnym świetle. Praktycznie proroctwo to czyni go współpracownikiem szatana.

Dan - znaczy - sędzia. Oprócz sędziego Samsona nikt z pokolenia Dana nie sądził ludu Bożego. Czyżby w czasach końca Dan miał być sędzią ludu Bożego? Jeżeli z pokolenia Dana wystąpi ostatni szatański król, który w czasie Wielkiego Uciski zacznie zmuszać Chrześcijan do przyjmowania znaku Bestii, w ten sposób stanie się on sędzią Izraela. Bóg jedynie wykona wyrok - nagroda - życie wieczne dla posłusznych lub wieczna śmierć dla ludzi opowiadających się za szatanem.

Pokolenie Dana samo odłączyło się od Izraela. Na temat plemienia Dana można by napisać niezłą książkę. Ale skupmy się jedynie na streszczeniu ciekawego artykułu z tego linku.[EN]

Dan uwikłał się w ekstremalne bałwochwalstwo, porzucił wylosowane miejsce zamieszkania i Danici byli  głównym materiałem kompozycji genealogicznej Spartan. To Danici wybrali sobie Hermon jako górę Sion - nie mylić z górą Syjon i w ten sposób odłączyli się sami od pozostałych plemion Izraela.

Sprawa różnicy pomiędzy Sion a Syjon jest szczególnie ważna, ponieważ Syjon jest wzgórzem w mieście Dawida - Jerozolimie, która nadal nie jest kontrolowana przez... syjonistów. Mamy kilka miejsc nazywanych Sion [EN] - jedno z nich jest w Szwajcarii, gdzie Kościół Katolicki posiada swoją najstarszą diecezję. Polska wersja Wikipedii prawie nic na ten temat nie mówi. Link - Sion.

Wynika jasno że Syjon w Jerozolimie to wzgórze Boga, a Sion, czyli Hermon Danitów to wzgórze... szatana. Temat niezwykle ciekawy i warty dokładniejszego zbadania! Wróćmy jednak do pokolenia Dana.

Homer podaje w Iliadzie, że Spartanie to Danici.

Znany z ataków na Izrael - Antioch IV Epifanes pochodził właśnie ze Sparty. Elita rządząca Rzymem także posiadała pochodzenie spartańskie, czyli pochodzenie z plemienia Dana, które otwarcie zbuntowało się przeciwko Bogu.

Antioch IV był prototypem przyszłego Antychrysta.

W ten sposób jest widoczna jak na dłoni wyraźna kompozycja wrogów Boga i jego Narodu Wybranego.

Spisek przeciwko ludowi Bożemu

Za czasów Isusa ludzie mieszkający w Judei składali się głównie z Judejczyków, Beniamitów oraz Leviego, czyli pokolenia kapłańskiego. Ale większość z nich to byli Edomici (Herod Wielki) oraz ich sąsiedzi - Samarytanie.

Zaczyna wyłaniać się pewien interesujący, a co najważniejsze, bardzo logiczny schemat walki szatana z ludem Bożym. Edomici byli zmuszeni do przyjęcia Judaizmu. Wielu z nich stosowało czary - Kabałę i Talmud, będąc także faryzeuszami, których Chrystus nazwał plemieniem żmijowym, czyli potomkami z nasienia szatana. 

Rzymianie z rodu Dana okupowali Palestynę, a Edomita Herod był królem poddanym Rzymowi. Jest więc doskonale widoczne, w jaki sposób siły szatana atakowały 3 widoczne plemiona Izraela. Nawet pośród apostołów był jeden sługa szatana - Judasz. Po jego śmierci jego rolę przejął 13 'apostoł' Paweł z Tarsu.

Dzisiejsze pokolenia Dana to także.... Żydzi, Turcy oraz Rzymianie, czyli... symbioza WATYKANU z syjonizmem - ludzi posiadających korzenie pokolenia Dana. Także główny trzon najprawdopodobniej stanowi... Dania. Watykańscy Jezuici uważają się za Żydów. Ludzie ci są najbardziej oddanymi sługami szatana. 

Spośród czystych Izraelitów 12 pokoleń Bóg wybierze po 12.000 najwierniejszych sług. Objawienie nic nie wspomina na temat pokolenia Dana. Nic dziwnego, że szatański świat pragnie odszukać genetyczne dane każdego człowieka, aby jeszcze skuteczniej prześladować lud Boży.

Czerwone strzałki ukazują nieustanny atak synagogi szatana na Żydów ortodoksyjnych, oraz na resztę ludu Bożego. To właśnie Żydzi ortodoksyjni byli mordowani w Holokauście. Syjoniści współpracowali w tych zbrodniach z Hitlerem.

Oto rzeczywista historia świata. Oto rzeczywiste przyczyny obecnego kryzysu - oto przyczyny dwóch wojen światowych oraz usilnych dążeń do III Wojny Światowej.

Jest także oczywiste, dlaczego właśnie z plemienia Dana Bóg nie wybierze 12 tysięcy opieczętowanych Izraelitów do grona 144.000.

Czy Słowiaństwo ma zapewnione zbawienie?

Odpowiedzią są poniższe wersety biblijne, które ponownie stawiają tę kwestię we właściwej perspektywie.

Powtórzonego Prawa 9:(3) Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień pożerający. On ich zniszczy, On ich poniży przed tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł Pan. (4) Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg twój, pokona ich przed tobą: Dzięki mej cnocie dał mi Pan tę ziemię w posiadanie: bo z powodu nieprawości tych ludów Pan wytępił je przed tobą. (5) Nie dzięki twojej sprawiedliwości ani prawości serca twojego ty przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg twój, wypędził je przed tobą, a także aby dopełnić słowa przysięgi danej twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (6) Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku.

To Polska jest rzekomo zaginionym Izraelem.

To dodaje nam więcej wiary w nieomylne proroctwa biblijne, ale w niczym nie zmienia to prostego faktu, że jedynie posłuszeństwo wobec Boga oraz Jego Prawa jest gwarancją zbawienia.

Zwrócimy uwagę na to, że Bóg nie dopuścił, aby jego naród wybrany i  wyzwolony w cudowny sposób z rąk egipskiego faraona - posiadł ziemię Kanaanu, ale za jaskrawe bunty, nieposłuszeństwo i łamanie Prawa Bóg zatrzymał Izraelitów na pustyni przez 40 lat.

Niewielu z tych buntowników przeżyło i zobaczyło Ziemię Obiecaną. Powyższe słowa były skierowane do ich synów. Czyli sytuacja niewiele się poprawiła przez owe 40 lat. Nadal Naród Wybrany był nazywany przez Boga ludem twardego karku. Zbawieni będą jedynie ci, którzy są posłuszni Jego Prawu.

Jedyna poważna różnica pomiędzy resztą świata a narodem wybranym jest wybór 144.000 współkróli Chrystusa. Tylko oni stanowią bezpośrednią część 12 pokoleń Izraela. Spoza 12 pokoleń Izraela nikt nie wejdzie do tej grupy braci i współkróli  Chrystusa.  Ale reszta ma jednakowe szanse na zbawienie.

Rodzaju 22:16 Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, 17 Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, 18 I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.

Zawsze obowiązujące Przymierze Abrahama.  Bóg przysiągł to na samego siebie.

Czyli... jeżeli nie ma na ziemi 12 pokoleń Izraela, to zapewnienia Boga są niewiele warte! To jest niezwykle budujące, że mocny i mądry Bóg w taki niezwykły sposób zachował cały swój lud przy życiu i ponownie go wyzwoli z rąk szatana.

Naród polski to 10 pokoleń Izraela. Pozostałe 2 pokolenia są w Izraelu!

I co najważniejsze - zdecydowana ich większość wierzy jednego w Boga Biblii, Stworzyciela Nieba i Ziemi - pomimo kolosalnych błędów i coraz intensywniejszych prześladowań.  Ale jest to także najbardziej bałwochwalcza część rasy białej, co zapowiadają proroctwa.

Ezechiela 20:(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie. (33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan.(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

Trzeba także zwrócić uwagę na to, że Isus został posłany do zaginionych owiec Izraela.

Mateusza 10:(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

Mateusza 15:24 A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

Isus Chrystus pojawił się na Ziemi w celu pierwszego kroku ku... zjednoczeniu Izraela. Pojawił się pośród Judejczyków i wyraźnie zaznaczył cel swojej misji.

Jana 10:16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Podsumowanie

Wnioski są oczywiste.

Za wszelką cenę unikaj mas mediów i nigdy nie wierz w oficjalne informacje, ponieważ tak mas media jak i rządy zgodnie współpracują ze sobą pod nadzorem szatana, tocząc wielką wojnę przeciwko rzeczywistemu Izraelowi.

Na czele stoi... Rzym/Watykan, który jest głównych architektem doktryny lucyferiańskiej i głównym kontrolerem wydarzeń światowych. Pomimo wielu szatańskich ataków na Biblię widzimy wyraźnie, że Biblia jest zawsze wiarygodna i prawdomówna.  Jest oczywiste, że Bóg nie zapomniał o swoim ludzie i o swojej przysiędze!

Szatan postanowił wyrządzić temu ludowi największe szkody używając przeciwko niemu Chazarów, Edomitów, Danitów oraz hordy Islamu. Do tej pory wywołano 2 wojny światowe w sercu Słowiańszczyzny, w sumie niesłusznie nazywane światowymi, ponieważ głównym celem był lud Boży - Polacy (Słowiaństwo) - rzekomo zagubione pokolenia Izraela, oraz ortodoksyjni Żydzi - Judejczycy.

W zamian za rzeczywisty Izrael szatan daje nam fałszywy syjonistyczny Izrael - świecki i morderczy stan - tzw. synagogę szatana, która zwalcza 12 pokoleń rzeczywistego Izraela, z ortodoksyjnymi Żydami włącznie.

Ci uczciwi Żydzi, posłuszni Torze są także otwartymi wrogami syjonizmu, który ich zdaniem jest największym złem, oraz wrogiem...  Biblii i Boga.

Jest nieprawdą, że Żydzi zostali wysiedleni z Palestyny przez Rzymian po drugim zburzeniu Jerozolimy w roku 70 n.e. Koniecznie sprawdź rzeczywiste korzenie Edomitów i Chazarów - źródło - Wymyślenie żydowskiego narodu.

Zastanów się, kiedy ostatnio jakikolwiek rząd zrobił cokolwiek dobrego dla swego kraju? Najprawdopodobniej nie wiesz, bo media dobro ukrywają. Był to Kadaffi, za co go zamordowano oraz nadal żyjący premier Białorusi. O nim także media w ohydny sposób kłamią, ponieważ nie poddaje się presji zbrodniczej watykańskiej Unii Europejskiej, która systematycznie okrada wszystkie kraje członkowskie. Watykan oficjalnie pochwalił lincz na Kadaffim! Kontrolowane przez Watykan USA także.

Władze pod kierownictwem szatana prowadzą od lat zaciekła wojnę przeciwko ludowi Bożemu! Celem jest zniszczenie maksymalnej ilości białych a pozostałą przy życiu resztę będzie się zmuszać się do wzięcia znaku Bestii, która po upadku Watykanu w pełni obejmie władzę nad całym światem. 

Tutaj ukazane są sposoby, w jakie nas fizycznie i moralnie wyniszczają - Tajemnicze Przymierze. Wiele istotnych szczegółów jest ukazane także w Protokołach Mędrców Syjonu oraz w Planach 3 Wojen Światowych.

Wszystkie rasy mają szanse na zbawienie. Bóg to osobiście w taki sposób zapowiedział.

Zachariasza 8:23 Tak mówi Pan Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

Istnieje wielu Chrześcijan na wszystkich kontynentach świata i we wszystkich rasach ludzkich. To do nich skierował Bóg te słowa oferując im także zbawienie. Wielu z nich ginie każdego dnia z rąk Islamistów czy innych zbrodniczych fanatyków religijnych, a oddziały NATO wspierają w ich w walce z Chrześcijaństwem oraz sprowadzają ich do krajów o białej populacji w celu eksterminacji białych Chrześcijan. O masowych mordach białych media nie wspominają ani jednym słowem.

Istnienie 12 pokoleń Izraela po tak długim okresie rozproszenia wskazuje wymownie na to, że  Bóg okazał się Wszechmocny i Prawdomówny. Jego proroctwa okazują się nieomylne! Możemy z wielką ufnością wyczekiwać obiecanego przez Boga Królestwa Bożego na ziemi.

Jeżeli rzeczywisty Izrael nie istnieje, to Biblia nie jest warta zaufania.

Ale rzeczywisty Izrael  nadal istnieje, ciemiężony, mordowany i upadlany przez wrogów swoich i Boga, będący przez wiele lat w całkowitej niewoli sług szatana oraz synagogi szatana, która sprawia rządy w niemal wszystkich krajach słowiańskich.

Więcej szczegółów na temat detalicznego planu wybawienia ludu Bożego w linku - Plan wybawienia ludu Bożego.