Bądźmy gotowi, a Bóg nas wyzwoli

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Wersety z II Ezdrasza 12 rozdziału ujawniają nam więcej szczegółów, które do tej pory już znaliśmy. Oto werset 33, który jest bardzo zrozumiały i budujący. Mamy więc proroctwo, które ukazuje nam sąd Isusa oraz wykonanie wyroków na władcach ziemskich oraz o nagrodzie ludzi uciskanych.

II Ezdrasza 12:(31) Odnośnie lwa, którego widziałeś powstającego z lasu ryczącego i mówiącego do orła, strofującego go za jego niesprawiedliwości i jak słyszałeś wszystkie jego słowa. (32) Ten jest Mesjaszem, którego Najwyższy zachował ku dniom ostatnim, który powstanie z potomstwa Dawida, przyjdzie i będzie do nich przemawiał; on ich potępi za ich bezbożność oraz za ich nikczemność i rzuci przed nimi ich pogardliwe interesy. (33) Najpierw postawi ich na żywo przed jego sędziowskim tronem: kiedy ich zgani, wtedy ich zniszczy. (34) Resztę mojego ludu on wyzwoli z miłosierdziem dla tych, którzy byli uciskani na moich granicach, i sprawi, że będą się radować aż do nadejścia dnia sądu, o którym mówiłem ci od początku.

Pierwsze wersety mówią nam o sądzie lwa nad szatańskimi władzami, które zostaną potępione za bezbożność oraz nikczemność. Te władze są nasieniem węża. To nie oznacza, że oni mają z góry wydany na nich wyrok. Bóg oraz Isus wiedzą, że wszystkie władze są całkowicie zdemoralizowane.

Z tych przyczyn Isus będzie z nimi rozmawiał, zdecydowaną ich większość potępi, wskaże im ich zbrodnie, zgani ich i wykona na nich wyrok śmierci. Ta strategia Isusa jest doskonała i bardzo sprawiedliwa. Wszyscy doskonale znamy zbrodnie na Ziemi popełniane przez władze, jak... wojny!

Werset 34 jest szczególnie niezwykłym tekstem, który pozornie nie mówi o  tych, którzy będą wzięci do Nieba. Jednakże słowo wyzwolenie temu potwierdza. Bóg mówi nam o szczególnej części Jego ludu, a nie o wszystkich, (...resztę, czyli część mojego ludu) i spowoduje u nich radość, trwającą aż do dnia sądu.

Jest to niezwykle ukryty plan Boga, który podczas czytania przez większość czytelników nigdy nie był zrozumiały.

Aby zrozumieć ten werset potrzebna jest wiedza o wzięciu do Nieba, ponieważ sam Isus się tym zajmie i to On wyzwoli swych uciskanych w jego granicach. Są to ci  z Ludu Bożego, którzy będą wyzwoleni i będą się radowali aż do dnia sądu nad całą Ziemią.

Ostatnie zdanie wskazuje właśnie ich radość, nie z sądu nad nimi ale nad wrogami Boga i Isusa. Ich radość od nich nie odejdzie. Dlaczego? Mowa jest o wziętych do Nieba z powodu ich ucisku oraz ich powrotu z Nieba na Ziemię. To sugeruje nam powrót na już wyzwoloną od wrogów Ziemię przez Isusa.

Isus spowoduje wzięcie wybranych do Nieba, co jest bardzo logiczne, ponieważ to Mesjasz obdarował ich życiem wiecznym. Teraz grozi im wielkie niebezpieczeństwo, więc Isus zabierze ich na pewien okres czasu do Nieba, z którego wybrani powrócą na Ziemię.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Mamy także werset w Mateusza, który ukazuje nam ważną przestrogę.

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

To oznacza, że musimy być od pewnego czasu niemal gotowymi do natychmiastowego wzięcia do Nieba. Najprawdopodobniej Bóg i Syn będą wymagać od nas natychmiastowej reakcji na powrót Syna Człowieczego. Nie oznacza to, że mamy całymi dniami i nocami czuwać na zmiany.

Ale znaczy to, że musimy być mentalnie tak przygotowani, że na widok Syna Bożego czy jednego z aniołów, natychmiast, bez zadawania jakichś pytań czy próśb o chwilę czasu zrobimy to, o co zostaniemy poproszeni. Czas najwyraźniej będzie niezwykle ważny w tym działaniu.

Jeżeli to będzie w środku nocy, aniołowie czy Isus będą doskonale wiedzieli, co nam jest niezbędne, czyli jedyna nasza opcja będzie mniej więcej taka; idziemy tak, jak wstaliśmy, chyba, że powiedzą nam, abyśmy się szybko nieco inaczej ubrali.

Aby mądrze działać, musimy już TERAZ być na to przygotowani.

Mateusza 24:(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?

Chrystus postawił nad swoją grupą czeladzi sługę, aby dawał im pokarm o właściwej porze. Nie chodzi tutaj o karmienie pokarmem głodnych ludzi, ale ten pokarm najwyraźniej jest pokarmem duchowym. Biblia nazywa go sługą i nie wyjaśnia, czy jest to tylko jedna osoba, czy też jest ich więcej.

W naszym przypadku jest nas dwóch! Ten sługa będzie dawał pokarm duchowy o właściwej porze, czyli ów sługa będzie ujawniał stopniowo właściwe zrozumienia proroctw, wskazując ludowi na coraz bliższe przybycie Pana, czyli Isusa Mesjasza.

Mateusza 24:(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

Werset 46 mówi o tym, że jeżeli sługa ten będzie czynił to według wymagania Pana, lud Bożych wybranych będzie mógł czuwać w oparciu o coraz bliższe wyzwolenie. Sługa wierny i roztropny jest sługą karmiącym czeladź pokarmem biblijnym.

To także oznacza, że musi istnieć grupa osób, którzy z radością spożywają ów pokarm duchowy oraz że istnieją osoby, które dbają o tą grupę budując ją duchowo rzeczywistymi informacjami, które wskazują bliskość jej wyzwolenia.

Co jest bardzo interesujące, nie działamy w jakimkolwiek porozumieniu. Piszemy obaj to, co uważamy za właściwe zrozumienie i jak do chwili obecnej nie mieliśmy żadnych problemów. Jest jeszcze lepiej. Często jeden pisze to, a drugi pisze tak, jakby już o tym wcześniej wiedział.

Nie wydajemy sobie poleceń czy rozkazów ale zgodnie z proroctwem podajemy pokarm duchowy, który cieszy i buduje duchowo lud wybrany przez Boga.

Istnieje tylko jedna grupa ludzi na całej Ziemi, która czeka na wzięcie do Nieba oraz istnieją tylko dwie osoby, które ten temat dobrze znają i karmią ową grupę we właściwym czasie takim właśnie pokarmem duchowym, czyli rozwijającymi się z powodu wzrastającego zrozumienia proroczymi detalami.

Tutaj mamy ponownie nowe zrozumienie, które wcześniej nie było dokładniej rozważone. Z tych dwóch zdań wynika jednoznacznie, że Isus po powrocie na Ziemię zastanie tak czyniącego sługę i dlatego postawi go nad całym swoim mieniem.

Kiedy to się wydarzy, Isus zabierze resztę wybranych z Ziemi do Nieba. Dopiero po oczyszczeniu Ziemi z nasienia węża Isus postawi sługę swego nad całym swoim mieniem. Co On uczyni z wziętymi do Nieba, tego jeszcze nie wiemy.

Władze wierzą w Boga bardziej poważnie niż większość chrześcijan. Mają one olbrzymią ilość wiedzy z własnych obserwacji oraz od samego szatana, który poinformował ich o Bogu i o Synu po to, aby byli przygotowani na karę za wiele ich zbrodni.

Oni mają dostęp do wszystkich Biblii oraz do wszystkich religii, które oszukują chrześcijan, aczkolwiek Bóg chrześcijanom to wybaczy, ale większości osób kontrolujących fałszywe religie Bóg nie wybaczy z powodu ich świadomego odrzucenia sprawiedliwego Boga oraz Syna Bożego, Isusa.

Isus da niektórym z nich szanse, o czym mówi nam Objawienie i pewna część z nich z tego skorzysta. Ale nas najbardziej interesuje stosunek Isusa do reszty Ludu Bożego. Ów lud Isus wyzwoli w swym miłosierdziu.

Już jesteśmy odkupieni przez Mesjasza, ponieważ On oddał swoje życie za dwie grupy wiernych Bogu ludzi: za tych, którzy będą wzięci do Nieba oraz za tych, którzy należą do 144.000.

Tylko te dwie grupy odkupionych otrzyma życie wieczne, lecz niektórzy z 144.000 zasmakują śmierci, aczkolwiek oni natychmiast po śmierci zmartwychwstaną do życia wiecznego.

Objawienie 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

Tutaj mamy bardzo ważny werset, który nas bardzo dokładnie ostrzega. Zwróćmy na jego treść szczególną uwagę. Słowem kluczowym jest - resztka.

Resztka Ludu Bożego się nawróci i tylko resztka zostanie przez Boga uratowana.

Izajasza 10:(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza. (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

Którzy ludzie będą wzięci do Nieba? Poniższy tekst mówi nam o wyzwoleniu w miłosierdziu ludzi wybranych przez Boga. Podaje nam także powody takiego działania Boga. Nasuwa się pytanie: skąd o tym będą oni wiedzieć? Odpowiedź jest prosta. Oni to przeczytają i się podporządkują Bogu i Isusowi!

II Ezdrasza 16:(74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich  Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Mamy w powyższym cytacie słowa Boga, który nam obiecuje wyzwolenie w tym właśnie czasie, w którym właśnie my, wybrani przez Boga żyjemy. Bóg zachęca nas do opanowania naszego strachu, ponieważ On, sam Bóg nas właśnie poprowadzi. Przypomina nam także obowiązek posłuszeństwa wobec Przykazań.

Ale najważniejsze dla nas jest Boże zrozumienie naszych charakterów. Bóg doskonale wie, że jesteśmy wszyscy grzesznikami. Zwłaszcza, że szatan w szczególności nas atakuje. Nie tylko to powoduje nasze grzechy. Żyjemy w czasach ostatnich, w których ludzkość jest na skraju całkowitego upadku.

Jest to ostatnia część czasu dla świata, która powoduje najgorszy sposób zachowania się mieszkańców Ziemi. To także powoduje część naszych grzechów! Ale Bóg nas zapewnia, że On nas doskonale rozumie.

Jesteśmy przez Niego odkupieni, ale nie pogrążajmy się głęboko w grzechy!

Bóg wie, że grzeszymy i czynimy pewne nieprawości!

Zwróćmy więc uwagę na to szczególne Boże napomnienie. Bóg zna tego przyczyny i prosi nas, abyśmy się sami w te grzechy ochoczo nie pogrążali, oraz żeby te nieprawości w nas nie przeważały. Inne wersety mówią nam, że właśnie za TE NASZE GRZECHY Syn Boży poniósł śmierć!

Zwróćmy szczególną uwagę na poniższy werset.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Ten werset dodaje nam olbrzymi detal, który ułatwia nam zrozumienie tematu wzięcia grupy ludzi do Nieba. To znaczy, że świat będzie widział ludzi idących do Nieba! Jest to dokładnie opisane w tym artykule. Artykuł: Wzięcie do Nieba. Jest to bardzo ważny detal ponieważ to dotyczy nas.

W tym kontekście możemy zrozumieć, dlaczego tak niewielu ludzi ma jakiekolwiek informacje w temacie wzięcia ludzi przez Boga do Nieba. Bóg to do momentu wzięcia całkowicie ukrył przed całym światem.

Wiedzą o wzięciu jedynie ci, którzy będą do Nieba zabrani.

Bóg doskonale wie, że widząc to, co się dzieje na Ziemi, skorumpowane władze i uciski nas niepokoją i wprowadzają w straszliwą depresję. Opanujmy się bardziej i zaufajmy Bogu, który nam grzesznikom obiecał zbawienie oraz wybaczenie.

Wzięcie do Nieba będzie całkowicie dla nas bezpieczne!

Po wzięciu nas do Nieba staniemy się doskonali i nie będziemy już grzeszyć, ale i teraz w miarę możliwości powstrzymujmy się od wszelkich grzechów. Bóg zna nasze warunki, prześladowania i nasze obawy.

Warto także przeczytać znacznie obszerniejszy artykuł - Wzięcie do Nieba, gdzie jest bardzo wiele dowodów biblijnych o planach wzięcia wybranych Boga do Nieba.

Zaufajmy więc Bogu z całego naszego serca!

Ku chwale Boga i Syna.