Powrót do Spisu

Strona 1 z 4

Strona 2

Strona 3

Strona 4

 

WSTĘP

  1. Wszystkie treści na tej stronie mogą być w pełni udokumentowane. Strona nie zawiera żadnych fałszywych ani przekłamanych faktów dotyczących Ellen G. White, jak również środowiska i doktryny Adwentystów Dnia Siódmego. Wszystkie cytaty pochodzą bezpośrednio z pism Ellen G. White, gazet, dokumentów historycznych lub Biblii.
  2. Książka opisuje fakty w sposób zwięzły, aczkolwiek niewyczerpujący jeśli chodzi o zakres dostępnych materiałów.
  3. Mamy nadzieję, że treści zawarte poniżej otworzą czytelnikom oczy na pewne kwestie i dadzą poczucie lepszego zrozumienia Adwentyzmu Dnia Siódmego.

ELLEN G. WHITE PRZECZY BIBLII

(i to nie raz)

Prawda czy Mit

Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.

(2 Tm 4, 4)

Częściowa Lista (str. 1- 8) Opracowana przez:

Pastora Sydney Cleveland, byłego pastora Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Roberta K. Sanders, byłego starszego zboru i członka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przez 37 lat.

„To, co napisałam to seria prawd, w której nie ma ani jednego heretyckiego zdania.”

(Ellen G. White, List 329A, 1905)

Ellen White była jednym z założycieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w połowie XIX wieku. Twierdziła ona, że kontaktowała się z Bogiem poprzez wizje, sny i anielskich posłańców. Mimo iż zmarła dawno temu, Ellen White nadal uważana jest za prorokinię i często nazywana jest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego „Bożą Posłanką”.

Jako denominacja, Adwentyści Dnia Siódmego od dawna wierzą w to, że są „następcami i wykonawcami” reformacji protestanckiej. Od dawna uważają też, są „ludem biblijnym”, co odnosi się do ich przekonania, że wszystkie ich doktryny oparte są na Biblii. To właśnie dlatego, gdy zdarza się Adwentystom Dnia Siódmego uczestniczyć w dyskusjach na temat założeń doktrynalnych, zawsze gotowi są sięgnąć po Biblię, aby „udowodnić” innym chrześcijanom, że „prawda” jest po ich stronie. Co dziwne, zapał Adwentystów do wspierania się Biblią znika, kiedy przychodzi do „udowadniania” nauk i pism Ellen White. Stąd właśnie potrzeba opublikowania tych materiałów.

Przykłady na to jak Ellen White przeczy Biblii mają być bezpośrednim wyzwaniem dla jej naśladowców i zamieszczone są po to, aby mogli oni skonfrontować jej pisma z Biblią. Adwentystom Dnia Siódmego bardzo przypadło do gustu cytowanie Izajasza 8, 20: Do objawienia i do świadectwa  ! Jeżeli nie mówią zgodnie z tym słowem (zawartym w Biblii), to dlatego że nie ma w nich światła., (światło w Biblii to Słowo Boże które jest nieomylne i prawdziwe :przypis tłumacza)

Spójrzcie uważnie, ten fragment nie mówi o tym, że jest w nich jakieś światło. Napisane jest: „nie ma w nich światła!”. Teraz, na podstawie księgi Izajasza 8, 20, pozwólmy sobie sprawdzić czy Ellen White zgadza się z najważniejszą wykładnią prawdy - Biblią. Jeżeli nauki Ellen White zgadzają się z Biblią, to rzeczywiście jest w jej naukach „światło”. Jeżeli jednak to, co postulowała sprzeczne jest z Biblią, Ellen White nie jest prawdziwą prorokinią.

 

Zaprzeczenia Biblii

1. CZY PLAN ZBAWIENIA POWSTAŁ DOPIERO PO UPADKU?

EGW TAK: „Królestwo Bożej Łaski zostało powołane zaraz po upadku człowieka jako plan odkupienia tych, którzy zawinili.” (Great Controversy [Wielkie Kontrowersje], str. 347)..

BIBLIA NIE: „Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.” (1 P 1,18-20)..

BIBLIA NIE: „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.” (Ef 1 , 4)..

UWAGI: Zbawienie udzielone przez Łaskę poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa było zamierzone jeszcze zanim dokonało się Stworzenie. Ellen G. White przeczy Biblii twierdząc, że plan Zbawienia został powołany dopiero po upadku Adama i Ewy.

2. CZY ADAM TOWARZYSZYŁ EWIE KIEDY BYŁA ONA KUSZONA W RAJU?

EGW NIE: „Aniołowie ostrzegli Ewę, żeby się nie oddalała od swego męża, gdy zajęci byli swoją codzienną pracą w ogrodzie. W jego obecności niebezpieczeństwo pokusy byłoby mniejsze niż wówczas, gdyby była sama. Jednak zajęta swą przyjemną pracą Ewa bezwiednie oddaliła się od swego małżonka. Gdy zauważyła, że jest sama, poczuła zbliżające się niebezpieczeństwo, wkrótce znalazła się pod zakazanym drzewem i zaczęła się mu przyglądać z ciekawością i zachwytem.” (Patriarchs and Prophets [Patriarchowie i Prorocy], str. 53, 54)..

BIBLIA TAK: „Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.” (Rdz 3, 6)..

UWAGI: W Biblii nie ma zapisu o tym, że aniołowie ostrzegali Ewę, aby nie oddalała się od męża.

3. CZY SZATAN ZWIÓDŁ ADAMA?

EGW TAK: „Szatan, który jest ojcem wszystkich kłamstw, zwiódł Adama w podobny sposób, mówiąc mu, że wcale nie musi słuchać Boga i że nie umrze jeśli złamie prawo.” (Evangelism [Ewangelizacja], str. 598)..

BIBLIA NIE: „I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo.” (1 Tm 2, 14)..

UWAGI: Kto powiedział Ellen G. White, że to Szatan zwiódł Adama skoro w Biblii zapisane jest, że Adam nie został zwiedziony?

4. CZY LUDY SPRZED POTOPU SPÓŁKOWAŁY ZE ZWIERZĘTAMI I DAŁY ŻYCIE NOWYM GATUNKOM I RASOM POD-LUDZI?

EGW TAK: „Jeżeli był grzech, który górował nad innymi i który wołał o zniszczenie rodzaju ludzkiego, było to podstawowe wykroczenie łączenia się człowieka z dzikimi zwierzętami, co okryło hańbą Boże podobieństwo człowieka i zakłóciło ład.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 3, str. 64)..

EGW TAK: „Każde zwierzę stworzone przez Boga zostało ocalone w Arce. Każdy zaś gatunek, który powstał nie z zamysłu Boga, a w wyniku połączenia z człowiekiem zgładzony został przez potop. Od czasów potopu człowiek nadal łączył się ze zwierzętami, czego dowodzi istnienie niemal niekończącej się liczby gatunków zwierząt oraz istnienie niektórych ras ludzi.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 3, str. 75)..

BIBLIA NIE: „Potem Bóg rzekł: 'Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!' I tak się stało. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.” (Rdz 1, 24-25)..

UWAGI: W powyższym fragmencie wyraźnie zaznaczone jest, że Bóg zezwala zwierzętom rozmnażać się tylko „według ich rodzajów”. Konie nie mogą spółkować z ptakami, aby wydać potomstwo. Nie jest też możliwym dla ludzi, aby wydać potomstwo spółkując z małpami. Nawet sami naukowcy będący Adwentystami Dnia Siódmego oraz oficjalna instytucja ADS sprawująca opiekę prawną nad twórczością Ellen White przyznają, że Ellen White po prostu się myliła.

5. CZY BÓG LUB JEDEN Z ANIOŁÓW ZAMKNĄŁ WEJŚCIE DO ARKI NOEGO?

EGW ANIOŁ: „Ukazał się im wszystkim anioł zstępujący z Nieba, przyodziany jasnością niczym piorun. Zamyka on potężne wrota, zwraca się ku górze i powraca do Nieba.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 3, str. 68, napisane w 1864)..

EGW BÓG: „Bóg je zatrzasnął i tylko On mógł je otworzyć.” (Patriarchs and Prophets [Patriarchowie i Prorocy], str. 98, napisane w 1890).

BIBLIA BÓG: „I właśnie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki (...) Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim [drzwi].” (Rdz 7, 13; 7, 16)..

UWAGI: Biblia mówi, że to Pan zamknął Arkę. Ellen G. White zaprzeczyła temu w 1864 roku twierdząc, że drzwi zamknął anioł. W 1890, dwadzieścia lat później, zmieniła zdanie i napisała, że to Bóg zamknął drzwi. Najpierw zaprzeczyła Biblii, po czym zaprzeczyła samej sobie. Adwentyści Dnia Siódmego próbują pogodzić twierdzenia Ellen White z faktami biblijnymi mówiąc, że Bóg zamknął drzwi poprzez anioła. Jeżeli tak było, dlaczego nie ma takiego zapisu w Biblii? Dlaczego żaden z biblijnych proroków nie wiedział o tym, że Bóg „użył” anioła? Dlaczego dostęp do takiej informacji był dla chrześcijan możliwy tylko za pośrednictwem Ellen White? I dlaczego fakty przez nią podawane przeczą świadectwu każdego z tych, którzy spisywali Biblię? Jeżeli zapis w Starym Testamencie jest błędny, to z jakiego powodu Jezus powiedział, że Biblia jest „prawdą”? (J 17, 17) Aby Ellen G. White mogła mieć rację, mylić się musi Biblia, Mojżesz, Jezus... i ona sama!

6. CZY WIEŻA BABEL ZOSTAŁA ZBUDOWANA JESZCZE PRZED POTOPEM?

EGW TAK: „Zepsucie szerzyło się już przed potopem z powodu tych, którzy odłączyli się od wiernych wyznawców Boga i rozpoczęli budowę Wieży Babel.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 3, str. 301)..

BIBLIA NIE:Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie. / rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».” (Rdz 10, 32; 11, 4)..

UWAGI: Był to jeden z pierwszych błędów Ellen G. White, jaki został znaleziony i poprawiony przez Adwentystów Dnia Siódmego. Twierdzą oni, że jest to tylko błąd typograficzny. Zapominają o tym, że każde słowo Ellen G. White miało podobno pochodzić od Boga. (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 2, str. 293..

7. CZY BÓG WYSŁAŁ KRUKI, ABY ZANIOSŁY POŻYWIENIE ELJASZOWI?

EGW NIE: „I zaszczycił On Eljasza wysyłając mu pożywienie rano i wieczorem za pośrednictwem niebiańskiego anioła.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 3, str. 288, napisane w 1873)..

EGW TAK: „Ten, który żywił Eljasza nad potokiem, czyniąc kruka swoim posłańcem.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 4, str. 253, napisane w 1876)..

BIBLIA TAK:Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły». Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku.” (1 Krl 17, 4-6)..

UWAGI: W 1873 roku Ellen G. White zaprzeczyła Biblii mówiąc, że Eljasza żywił anioł. Po trzech latach, w 1876 zmieniła zdanie i przyznała, że to był jednak kruk, tak jak jest napisane w Biblii. Później, rok po jej śmierci, edytorzy próbowali zatuszować tę rozbieżność usuwając z tekstów jakiekolwiek wzmianki o aniele bądź kruku. Zmienili słowa Ellen G. White i zastąpili je pisząc po prostu, że Eljasz „otrzymywał pożywienie w cudowny sposób”. (Prophets and Kings [Prorocy i Królowie], str. 129, napisane w 1916)..

8. CZY JEZUS CHRYSTUS BYŁ PRAWDZIWYM BOGIEM?

EGW NIE: „Jezus Chrystus-człowiek nie był prawdziwym Panem, Bogiem Wszechmogącym.” (Letter 32 [List 32], 1999, cytowane w Bible Commentary [Komentarz Bibliny Adwentystów Dnia Siódmego], Tom 5, str. 1129)..

BIBLIA TAK: „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. „ (Iz 9, 5)..

BIBLIA TAK: „Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. „ (Ap 1, 7-8)..

BIBLIA TAK: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię” (Flp 2, 9)..

UWAGI: Fakt, że Chrystus jest Bogiem to fundamentalna doktryna. Każdy inne przekonanie jest HEREZJĄ.

9. KTO WYBRAŁ JUDASZA NA JEDNEGO Z UCZNIÓW JEZUSA?

EGW - JUDASZA WYBRAŁ CHRYSTUS: „Kiedy Judasz został powołany przez naszego Pana, jego położenie nie było beznadziejne.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 4, str. 41)..

EGW - JUDASZA WYBRALI UCZNIOWIE: „Uczniowie pragnęli, aby Judasz stał się jednym z nich. Powiedzieli o tym Jezusowi.” (Desire of Angels [Pragnienie Wieków], str. 294)..

EGW - JUDASZ ZGŁOSIŁ SIĘ SAM: „Kiedy Jezus przygotowywał uczniów do ich roli, był wśród nich jeden, który wcześniej nie został wezwany. Był to Judasz Iskariota, który utrzymywał, że jest naśladowcą Chrystusa. Podszedł bliżej i zabiegał o miejsce dla siebie w wąskim gronie Jego uczniów. Miał nadzieję osiągnąć ten cel zbliżając się do Jezusa.” (Desire of Angels [Pragnienie Wieków], str. 293, 717)..

BIBLIA - JUDASZA WYBRAŁ JEZUS: „Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który był zdrajcą. / Na to rzekł do nich Jezus: «Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem». Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem - jeden z Dwunastu - miał Go wydać. / Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.” (Łk 6, 13-16; J 6, 70-71; J 15, 16)..

10. CZY NA KRZYŻU DOKONAŁO SIĘ ODKUPIENIE ZA GRZECH?

EGW NIE: „Stało się jasne, że fragment z Daniela (8, 14) mówiący o oczyszczeniu świata wskazuje na ostatni element naszego Wielkiego Kapłana w Niebie, dokonanie się odkupienia i przygotowanie ludzi na dzień Jego przyjścia.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 1, str. 58)..

EGW NIE: „Jezus wkroczył do najświętszej z niebiańskich świątyń po 2300 dniach (jak opisane w księdze Daniela, rozdz. 8) w 1844 roku, aby dokonać ostatecznego odkupienia tych, którym Jego pośrednictwo mogło pomóc.” (Early Writings [Wczesne Pisma], str. 253)..

BIBLIA TAK: „A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. „ (J 19, 30)..

BIBLIA TAK: „Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej” (Rz 3, 21-25)..

BIBLIA TAK: „Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to - ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.” (Rz 5, 9-11)..

UWAGI: To, co zapisane jest w Biblii kompletnie nie pokrywa się z wersją Ellen G. White, która bazując na tych 2300 dniach wysnuła wniosek o tym, że niebiańska świątynia miała początek w 1844 roku. Zauważcie, że przytoczone wyżej teksty biblijne zostały napisane nie później niż 30 lat po zmartwychwstaniu Jezusa. Wszystkie te fragmenty mówią o tym, że ówcześni chrześcijanie byli osądzeni, odkupieni, odzyskali łaskę i byli pogodzeni z Bogiem już poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu. Nie ma w Biblii ani jednego wersu, który świadczyłby o tym, że doktryna Adwentystów Dnia Siódmego jest słuszna.

11. CZY KREW CHRYSTUSA ZMYWA GRZECH?

EGW NIE: „Krew Chrystusa miała uwalniać skruszonego grzesznika od potępienia, ale nie od grzechu samego w sobie. Grzech będzie widoczny w świątyni niebiańskiej aż do ostatecznego odkupienia.” (Patriarchs and Prohets [Patriarchowie i Prorocy], str. 357)..

BIBLIA TAK: „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.” (Ef 1, 7)..

BIBLIA TAK: „Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” (1 J 1, 7)..

BIBLIA TAK: „Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu.” (Rz 4, 7-8)..

UWAGI: Przebaczenie oznacza darowanie kar, zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa do ukarania, wymazanie długu na zawsze. Jezus dokonał tego dla nas, kiedy przelała się dla nas Jego krew. Biblia mówi, że przebaczone grzechy nigdy już nie będą nam liczone. Jednak Ellen G. White przeczy Biblii i twierdzi, że Bóg ciągle pamięta o naszych grzechach, a później karze za nie tych, którzy nie spełniają Jego oczekiwań przed ostatecznym odkupieniem. To przekonanie sieje rozpacz wśród milionów Adwentystów Dnia Siódmego, ponieważ do końca nie mają oni pewności czy będą zbawieni.

12. KTO DŹWIGA NASZE GRZECHY?

EGW SZATAN: „Ofiara za grzech wskazuje na Chrystusa, najwyższy kapłan reprezentuje Chrystusa jako pośrednika. Kozioł reprezentuje Szatana, twórcę grzechu, na którego nałożone będą grzechy ludzi prawdziwie okazujących skruchę. Chrystus nałoży wszystkie grzechy na Szatana, a więc to Szatan poniesie ostateczną karą za każdy grzech.” (Great Controversy [Wielkie Kontrowersje], str. 422, 485, 486)..

BIBLIA JEZUS: „On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.” (1 P 2, 24)..

13. CZY MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE JUŻ TERAZ JESTEŚMY ZBAWIENI POPRZEZ ŁASKĘ CHRYSTUSA?

EGW NIE: „Ci, którzy wierzą w Zbawiciela, nigdy nie powinni być uczeni, żeby mówić albo czuć, że są zbawieni, bez względu na to jak szczere było ich nawrócenie. Ci, którzy wierzą w Zbawiciela i w swoim pierwszym przypływie pewności mówią 'jestem zbawiony' mogą zbytnio ufać sobie.” (Christ's Object Lessons [Przypowieści Chrystusa], str. 155)..

BIBLIA TAK: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.” (J 5, 24).. „O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, abyście wierzyli w imię Syna Bożego.” (1 J 5, 13)..

UWAGI: Jan apostoł napisał ten list, aby zapewnić wierzących, że mają życie wieczne.

14. CZY NIEŚWIADOMI ISTNIENIA PANA NIEWOLNICY MOGĄ BYĆ ZBAWIENI?

EGW NIE: „Bóg nie może przyjąć do Nieba niewolników, którzy żyli w niewiedzy i zgorszeniu nie znając Boga ani Biblii, którzy nie bali się w swym życiu niczego poza biczem swojego pana i byli na pozycji niższej niż barbarzyńcy.” (Early Writings [Wczesne Pisma], str. 276)..

BIBLIA TAK:Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.” (J 1, 9)..

15. CZY MAMY PRAWO MÓWIĆ 'JUŻ NIE GRZESZĘ'?

EGW TAK: „Chrystus umarł, abyś ty mógł przestać grzeszyć. Grzech jest wykroczeniem przeciw prawu.” (Review and Herald [Przegląd i Zapowiedzi], Tom 71, nr 35, str. 1, 28 sierpnia 1894)..

EGW TAK: „Być odkupionym znaczy zaprzestać grzeszyć.” (Review and Herald [Przegląd i Zapowiedzi], Tom 77, nr 39, str. 1, 25 września 1900)..

EGW TAK: „Tylko ci, którzy w swojej wierze w Chrystusa przestrzegają wszystkich przykazań Bożych osiągną stan czystości od grzechu, taki w jakim żył Adam zanim dopuścił się wykroczenia. Poprzez przestrzeganie wszystkich nakazów wyznają oni swoją miłość Chrystusowi.” (Manuscript 122 [Rękopis 122], 1901, cytowane w Bible Commentary [Komentarz Bibliny Adwentystów Dnia Siódmego], Tom 6, str. 1118)..

EGW TAK: „Każdy kto w pełni oddaje się Bogu otrzymuje przywilej życia bez grzechu, w posłuszeństwie prawom nieba. Bóg wymaga od nas całkowitej posłuszności. Mamy się oczyścić, tak bardzo jak on jest oczyszczony. Żyjąc w zgodzie z Jego przykazaniami mamy ujawniać swoją miłość do Najwyższego Władcy świata.” (Review and Herald [Przegląd i Zapowiedzi], 27 sierpnia, 1906, str. 8)..

BIBLIA NIE: „Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.” (1 J 1, 7-9)..

BIBLIA NIE: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (Ef 2, 8-9)..

16. CZY POPRZEZ PRZESTRZEGANIE PRZYKAZAŃ ZYSKAM PRZYCHYLNOŚĆ BOGA?

EGW TAK: „Przestrzeganie przykazań Bożych jest jedynym sposobem, aby uzyskać Jego przychylność.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 4, str. 28)..

BIBLIA NIE: „My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher.” (Iz 64, 5)..

BIBLIA NIE: „A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” (Ga 3, 11)..

17. CZY NASZE POSŁUSZEŃSTWO I WIARA JEDNOCZY NAS Z BOGIEM?

EGW TAK: „Człowiek, który poprzez życie w zepsuciu okrył hańbą Boże podobieństwo swojej duszy, nie może sam odmienić swojego życia, w efekcie zmienić się samemu.. Musi przyjąć Ewangelię; musi zjednoczyć się z Bogiem poprzez przestrzeganie Jego prawa i wiarę w Jezusa Chrystusa.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 4, str. 294)..

BIBLIA NIE: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (Ef 2, 8-9)..

BIBLIA NIE: „I was, którzy byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych” (Kol 1, 21-22)..

18. CZY JEZUS WSTĄPIŁ DO NAJŚWIĘTSZEGO MIEJSCA NIEBIAŃSKIEJ ŚWIĄTYNI PRZED 22 PAŹDZIERNIKA 1844 ROKU?

EGW NIE: „Ukazane było, że w najświętszym miejscu świątyni niebiańskiej drzwi były otwarte. I była tam arka, a w niej 10 przykazań. Drzwi te były zamknięte do czasu zakończenia przez Jezusa jego pośrednictwa, co było uczynione w świętym miejscu świątyni w 1844. Wówczas Jezus podniósł się, zatrzasnął drzwi do świętego miejsca, a otworzył te do najświętszego. Po czym przeszedł za drugą zasłonę i stoi przy arce (przymierza).” (Early Writings [Wczesne Pisma], str. 42)..

BIBLIA TAK: „ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.” (Hbr 9, 12), napisane w 60r. AD...

UWAGI: Ten tekst biblijny został napisany w 60r. po Chrystusie i wyraźnie mówi o tym, że Jezus wstąpił już do Miejsca Świętego niebiańskiej świątyni przynajmniej 1824 lata przed rokiem 1844. Wersja Ellen G. White dotycząca roku 1844 jest po prostu wyraźnym zaprzeczeniem Pisma.

19. CZY PAWEŁ DOWIEDZIAŁ SIĘ O DOBREJ NOWINIE OD LUDZI W ŚWIĄTYNI?

EGW TAK: „Paweł musi otrzymać polecenie w wierze chrześcijańskiej i ma postępować stosownie do niego. Chrystus posyła go do swoich uczniów, tych samych, których Paweł tak bardzo prześladował. Miał się dowiedzieć od nich o posłudze. Wówczas Paweł mógł już poznać tych, których Bóg wybrał do głoszenia prawdy. Chrystus posyła Pawła do swoich wybranych, włączając go tym samym do swojego Kościoła. Ci sami mężczyźni, których Paweł chciał zniszczyć mieli być jego przewodnikami w wierze, którą dotychczas gardził i prześladował.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 3, str. 430)..

BIBLIA NIE: „Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Piotrem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię.” (Ga 1, 11-12; 1, 16-20)..

20. CZYM JEST „PIECZĘĆ BOŻA”?

EGW SZABAT: „Wrogowie Bożego prawa, od duchownych po najmniejszych z nich wszystkich, mają nowe wyobrażenie o prawdzie i obowiązku. Zbyt późno zauważają, że Szabat, o którym mowa w czwartym przykazaniu to właśnie pieczęć Boga żywego.” (Great Controversy [Wielkie Kontrowersje], str. 640)..

BIBLIA - DUCH ŚWIĘTY: „W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.” (Ef 1, 13)..

BIBLIA - DUCH ŚWIĘTY: „I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.” (Ef 4 , 30)..

UWAGI: To radykalne zaprzeczenie. Biblia wyraźnie mówi o tym, że pieczęcią Bożą jest Duch Święty. Ellen G. White odrzuca prawdę zawartą w Biblii i twierdzi, że pieczęcią Bożą jest obchodzony przez Adwentystów Dnia Siódmego Szabat. To dlatego obchodzenie Szabatu jest propagowane jako ostateczny wyznacznik tego kto będzie zbawiony, a kto nie. Tym samym Ellen G. White głosi, że to Szabat, a nie sam Jezus Chrystus udziela zbawienia! Herezją jest twierdzić, że zbawią nas same uczynki. Ellen G. White stawia Szabat ponad wszystkie inne przykazania.

21. CZY BĘDZIEMY ZNAĆ DOKŁADNY DZIEŃ I GODZINĘ PRZYJŚCIA CHRYSTUSA?

EGW TAK: „Objawił mi się w widzeniu Bóg, głos Jego jak głos wielu wód i ujawnił nam On dzień i godzinę przyjścia Jezusa.” (Early Writings [Wczesne Pisma], str. 15, 34, 285)..

BIBLIA NIE: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” (Mt 25, 13)..

BIBLIA NIE: „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.” (Mk 13, 32)..

22. CZY ZMARTWYCHWSTALI BĘDĄ MIELI SKRZYDŁA?

EGW TAK: „Zebraliśmy się wokół Jezusa i zaraz po tym jak zamknął bramę, bezbożnicy usłyszeli swoje przekleństwo. Bramy były zamknięte. Później święci przy użyciu skrzydeł wspinali się na szczyt murów otaczających miasto.” (Early Writings [Wczesne Pisma], str. 53)..

BIBLIA NIE: „który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.” (Flp 3, 21)..

UWAGI: Biblia mówi, że zmartwychwstali święci będą mieli ciało na podobieństwo ciała zmartwychwstałego Chrystusa. Nigdzie w Piśmie nie ma nawet najmniejszej wzmianki o tym, że Jezus miał skrzydła.

PODSUMOWANIE

Ellen White napisała kiedyś: „Biblia ma być waszym doradcą. Studiujcie ją dogłębnie; studiujcie zapisane w niej świadectwa, jakie dał nam Bóg, jako że zawsze zgodne są one z Jego Słowem.” (Selected Messages [Wybrane Poselstwa], Tom 3, str. 32)..

Czy na podstawie dowodów, które widzieliście, uważacie, że pisma (świadectwa) Ellen White są „zawsze zgodne” ze Słowem Bożym? Czy nie to nie oczywiste, że Ellen White nie jest wiarygodna? Czy sam fakt, że Ellen White wypiera się tego, jakoby kiedykolwiek przeczyła Biblii nie jest dowodem na to, że nie można jej ufać?

(Copyright © 1998 Robert K. Sanders)

Powrót do Spisu

 

Powrót do początku

DODATKI ELLEN G. WHITE DO BIBLII

1. CZY ADAM BYŁ PONAD TWA RAZY WYŻSZY OD WSPÓŁCZESNYCH LUDZI?

EGW TAK: „Kiedy Adam wyszedł spod ręki Stwórcy był on ponad dwa razy wyższy od ludzi żyjących obecnie na ziemi. Ewa nie miała wzrostu Adama. Głową sięgała nieco ponad jego ramiona.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 3, str. 34)..

„Wzrost Adama był dużo większy niż wzrost tych, którzy obecnie zamieszkują ziemię. Ewa była nieco mniejszej postury.” (Patriarchs and Prophets [Patriarchowie i Prorocy], str. 45)..

UWAGI: Informacja niebiblijna. Biblia nie mówi nam nic o wzroście Adama i Ewy. Ellen zaś nie pozostawia cienia wątpliwości co do ich wzrostu.

2. CZY W OGNIU PIEKIELNYM CI, KTÓRZY ZOSTALI POTĘPIENI ODCZUWAJĄ BÓL DOPÓKI ICH CIAŁO DOSZCZĘTNIE NIE SPŁONIE?

EGW TAK: „Widziałam jak niektórzy szybko zostali pochłonięci przez ogień. Inni cierpieli dłużej. Czasami ciągnęło się to całymi dniami i dopóki był na nich choćby mały kawałek ciała, którego nie strawił jeszcze ogień, nie opuszczało ich cierpienie.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 1, str. 217..

UWAGI: Informacja niebiblijna. Co jeśli ogień najpierw zwęgli ich mózg? Nadal będą odczuwać ból? Czy palec może odczuwać ból po tym, jak spłonęło już całe ciało? Gdzie w Biblii znajduje się fragment, który potwierdzałby takie domniemania? Nauki dotyczące zniszczenia człowieka nie pochodzą z Biblii. (Patrz Rozdział 22, który poświęcony jest temu tematowi)

3. CZY JUDASZ CHCIAŁ WYZNAĆ SWÓJ GRZECH?

EGW (1898) TAK: „Kiedy ręce Zbawiciela myły jego ubrudzone stopy i wycierały prześcieradłem, serce Judasza przeszywał raz po raz impuls skłaniający go do wyznania, co uczynił.” (Desire of Angels [Pragnienie Wieków], str. 645)..

EGW (1902) NIE: „Podczas gdy obmywał im nogi, skruszyły się serca uczniów, poza Judaszowym.” (Evangelism [Ewangelizacja], str. 275)..

UWAGI: Pani White przytaknęła w 1898. W 1902 Ellen, a wówczas także i Bóg zmienili zdanie. Myśli niby natchnione, ale ciężko za nimi podążać. Jestem wdzięczny, że prorocy biblijni nie byli tak zmienni.

4. BŁĄD HERODA I ZATUSZOWANIE FAKTÓW

Ellen G. White myślała, że Herod, który brał udział w procesie Jezusa był tym samym Herodem, który odebrał życie Jakubowi. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że ten, który brał udział w procesie Jezusa nazywał się Herold Antypas, zaś ten, który skazał na stracenie Jakuba nazywał się Herold Agryppa I. Ten błąd jest wynikiem ignorancji w stosunku do Biblii i jej historii. Pisząc pod natchnieniem, Ellen G. White napisała w 1858 roku, że „serce Heroda było stwardniałe i nie zaniepokoił się zbytnio kiedy usłyszał, że Jezus powstał ze zmarłych. Odebrał życie Jakubowi, a kiedy spostrzegł, że zadowolił tym Żydów, postanowił pojmać i Piotra, z zamiarem stracenia go.” (Spiritual Gifts [Dary Duchowe], Tom 1, str. 71..

Zatuszowanie faktów: Błąd ten nigdy nie został poprawiony w kolejnych wydaniach „Wczesnych Pism”. Kiedy zaś błąd został wykryty, edytorzy próbowali sprostować fakty i dodali na str. 185 „Wczesnych Pism” przypis mówiący o tym, że chodziło o tego samego ducha Heroda, tyle, że w innej osobie. Zauważcie, że Ellen mówiła pod natchnieniem. I mówiła o osobie, o człowieku- Herodzie, a nie o duchu tej osoby, albo jej cechach. Jezus z pewnością znał różnicę pomiędzy tymi dwoma Herodami. Jedynym powodem, dla którego nie znała jej Ellen jest to, że nie była natchniona i wcale nie miała daru prorokowania.

5. BRACIA JEZUSA BYLI OD NIEGO STARSI, BYLI SYNAMI JÓZEFA I PRZESTAWALI Z RABINAMI.

EGW TAK: „To wszystko poruszyło Jego braci. Byli starsi od Jezusa i chcieli, aby był im posłuszny. Jego bracia, synowie Józefa, stali po stronie Rabinów. Nalegali na to, aby zważać na tradycje, tak jakby były one wymaganiami od Boga.” (Desire of Angels [Pragnienie Wieków], str. 86, 87)..

UWAGI: Informacja niebiblijna. Ellen G. White dodaje do Biblii fakty w ten sam sposób, w jaki Joseph Smith robi to w Księdze Mormona. Jak Adwentyści mogą uważać, że źródłem ich wiary jest Biblia i w tym samym czasie na poważnie przyjmować takie rzeczy jako prawdę? Biblia jasno mówi, że Jezus był pierworodnym Maryi. („nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus”) Czy to możliwe, żeby pierworodny mógł mieć starszych braci? (Mt 1, 25; Łk 2, 7)..

6. ANIOŁOWIE POTRZEBOWALI ZŁOTEJ KARTY, ABY WEJŚĆ DO I WYJŚĆ Z NIEBA?

EGW TAK: „Wszyscy aniołowie, którzy zostali wezwani, aby wyruszyć na ziemię otrzymali złotą kartę, którą okazać musieli aniołom strzegącym bram miasta.” (Early Writings [Wczesne Pisma], str. 39)..

UWAGI: Informacja niebiblijna. Gdyby to zdanie pochodziło z ust Josepha Smitha, dalibyście mu wiarę? Nie, dlatego, że Biblia nigdy o czymś takim nie wspomina. Zatem, bazując na tej zasadzie podczas definiowania swojej wiary, czy wierzycie, że cały ten nonsens wyprodukowany przez Ellen G. White jest prawdą? Czy Bóg, który zna liczbę włosów na głowie każdego z nas potrzebuje złotej karty, aby rozpoznać swoich aniołów? To po co trzymać przy bramie aniołów skoro spokojnie można by tam postawić czytnik kart?

7. ELLEN G. WHITE JEDYNYM PROROKIEM, KTÓRY PODCZAS WIDZENIA OTRZYMAŁ SKRZYDŁA.

EGW TAK: „Pan pozwolił mi spojrzeć na inne światy. Otrzymałam skrzydła, a anioł poprowadził mnie od miasta do miejsca, które było jasne i wspaniałe.” (Early Writings [Wczesne Pisma], str. 39)..

UWAGI: Informacja niebiblijna. Żaden prorok nigdy nie otrzymał skrzydeł. Dlaczego Ellen White otrzymała skrzydła w swoim widzeniu? W widzeniu przecież skrzydła z pewnością nie przydały jej się do podróżowania. Ellen G. White miała niesłychanie bujną wyobraźnię.

Powrót do Spisu

 

Powrót do początku

WIERZENIA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

Adwentyści Dnia Siódmego twierdzą, że są ludem biblijnym i że ich wierzenia poparte są Pismem. Odrzucają wierzenia Kościoła Rzymsko-Katolickiego, takie jak: modlitwy do Maryi i świętych, spowiedź, różaniec, woda święcona, papież jako głowa kościoła, etc. Odrzucają też Josepha Smitha i jego Księgę Mormona, odrzucają Mary Maker Eddy i jej książkę „Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma Świętego”. Odrzucają Świadków Jehowy, którzy mają Strażnicę, która ich wiedzie. Adwentyści Dnia Siódmego odrzucają wszystkie wierzenia, które nie mogą być udowodnione na podstawie Biblii. Paradoksalnie, Kościół ten przyjmuje uzupełnienia Ellen White do Biblii, oraz wierzy w jej sprzeczne z Biblią nauki. A później, tak jak dzieje się to w każdej innej sekcie, oczekuje się, że członkowie wspólnoty również nie będą niczego kwestionować. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego upiera się, że wszystkie te uzupełnienia i sprzeczności pochodzą od samego Boga, czyniąc Go tym samym częścią ich oszustwa.

JAK TO JEST MOŻLIWE?

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego mówi nam: „Pisma Pani White nigdy nie miały być dodatkiem do kanonu Pisma Świętego. Są one jednakże wiadomościami od Boga skierowanymi do tego co pozostało z Kościoła i powinny być odbierane tak, jak gdyby głoszone były przez starotestamentowych proroków. Tak jak Samuel swego czasu był prorokiem Izraela, Jeremiasz był prorokiem Izraela w czasach niewoli, Jan Chrzciciel został zesłany jako specjalny wysłannik Boży, aby przygotować drogę Chrystusowi, tak my wierzymy, że Pani White była prorokinią Kościoła Chrystusowego naszych czasów. I tak jak odbierano nauki proroków w danych czasach, tak samo powinny zostać odebrane nauki Ellen G. White w czasach współczesnych.” (Review and Herald [Przegląd i Zapowiedzi], 4 października, 1928)..

UWAGI: Chrześcijanie przyjmują pisma proroków, Samuela, Jeremiasza, jako natchnione przez Boga, przez co wpisują się one w kanon Pisma Świętego. Podążając prostą logiką, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego każe swoim wiernym wierzyć w to, że Ellen White była natchniona, a co za tym idzie, jej pisma należy uznać za Pismo Święte, tak jak pisma innych natchnionych proroków. Ale w tym samym czasie Kościół mówi wiernym, że pisma Ellen White nie są „dodatkiem do kanonu Pisma Świętego”! Czy nie czujecie się zdezorientowani? Jeżeli rozumiecie jak to jest możliwe, proszę, wytłumaczcie mi.

Czy Ellen White głosiła, że „Świadectwa” są prawdziwe i nieomylne?

Tak

„A teraz, kiedy przekazuję wam świadectwo ostrzeżenia i nagany, wielu z was uważa to jedynie za wymysły Siostry White. Obraziliście tym samym Ducha Bożego.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 5, str. 64)..

„W tych listach, które piszę, w tych świadectwach, które niosę, przekazuję wam to, co mnie zostało przekazane przez Boga. Nie piszę jednego artykułu dla prasy, w którym wypowiadałabym moje własne zdanie. To, co piszę, jest tym, co Bóg zechciał ukazać mi w wizjach, najcudowniejsze promienie światła bijące od tronu.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 5, str. 67)..

„Jeśli osłabicie swoją wiarę ludu Bożego w świadectwa, które On przekazał, buntujecie się przeciwko Bogu, tak samo jak czynili to Korach, Datan i Abiram.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 5, str. 66)..

„Świadectwa służą i Duchowi Bożemu i Szatanowi. Wstępując do służebników Boga czynicie Jego dzieło. Występując przeciwko Jego służebnikom, działacie dla Szatana.” (Testimonies [Świadectwa], Tom 4, str. 230)..

Powrót do Spisu

Strona 1 z 4

Strona 2

Strona 3

Strona 4


Powrót do Strony Głównej