Od Edenu do Królestwa Bożego

www.zbawienie.com

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach."

Od Ogrodu Eden aż do dzisiaj trwa ta sama wojna.

Jest to wojna szatana i jego potomstwa z potomstwem Adama i Ewy, czyli wojna przeciwko rzeczywistym ludziom, stworzonym przez Boga. To z czasem doprowadziło do potopu, który był lekarstwem na stale zmniejszającą się ilość ludu Bożego a w zamian wzrastającą ilość szatańskiego oraz anielskiego pomiotu.

Po potopie nastąpiła chwilowa cisza ale nie trwała ona zbyt długo. Najpierw szatan rozpoczął fałszywe oskarżanie Boga o przekupstwo Hioba.

Hioba 1:(9) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? (10) Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. (11) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? [BM]

Oczywiście wszyscy wiemy, że owe oszczercze oskarżenia Boga nie były zgodne z prawdą.

Jest oczywiste, że potrzebujemy Bożego zbawienia. To Bóg da nam życie wieczne oraz pozbawi władzy  szatana, upadłych aniołów oraz bezrozumnych ludzi, którzy są im posłuszni a nawet ich wielbią.

Ludzie posiadający władzę od szatana wielbią go, ale po kryjomu! Dlaczego?

Ponieważ szatan nigdy niczego dobrego i mądrego nie zaproponował oraz nigdy nie dokonał czegokolwiek pożytecznego, mądrego i dobrego na Bożej ziemi.

Szatan niczego nie stworzył, niczego nie uporządkował, nie przedłużył nam życia, ale je drastycznie skrócił w Edenie i z powodu potopu, także poprzez wiele wojen, które on osobiście wywołał.

Umieramy z powodu szatana.

Wojny szatańskie nigdy nie przyniosły niczego pozytywnego dla ludzkości.

Nie ma 'mądrości' szatańskiej w żadnych książkach i nie ma dostępnych żadnych jego 'dzieł', które moglibyśmy z podziwem docenić, poza zbrodniczym planem trzech wojen światowych.

W ten sposób mamy wystarczający dowód na niezwykłą mądrość Boga, wdzięczność za Jego akty stwarzania oraz za Jego plany życia wiecznego, nie tylko w niebie ale i na całej ziemi. Za to wszystko należy się Bogu miłość i dziękczynienie.

Ale za co ludzie nierozumni wielbią... szatana?

Odpowiedź jest zawarta w pytaniu.

Dopiero teraz możemy zrozumieć Prawo Boże oraz wyrok Boga na wszystkich, którzy pogardzają Jego Prawem i wielbią z dumą szatana, który nigdy niczego wartego uwielbienia nie zrobił!

Nie ma bardziej niemądrych ludzi na ziemi, niż wielbiciele szatana.

Nie trzeba długo szukać dowodów ich upośledzenia. Wystarczy przyjrzeć się politykom oraz mediom i efektom ich zupełnie idiotycznych działań i ohydnych kłamstw. Niestety wielu ludzi daje się na ich kłamstwa powtarzane tysiące razy nabierać i dzięki temu przejawia także niezwykłe 'przebłyski' intelektualne.

Szatańskie władze traktują nas ohydnie

Ale kto jest temu winien? Oni są winni z powodu ich ohydnej i zawsze kłamliwej narracji, wpajania dzieciom i ludziom bzdur do umysłów. Oni nas takimi uczynili i oni są w dużym stopniu za nas odpowiedzialni przed samym Bogiem. Władze szatańskie zostaną srogo ukarane za ich zbrodnicze rozkazy w zbrodniczym systemie, który oni dla nas stworzyli.

To oni zabronili nam wszelkich rozsądnych wynalazków, bezpłatnej energii, a zmusili nas do swoich lichwiarskich pożyczek. Sprzedają nam ziemię, której oni nie stworzyli i musimy lub musieliśmy płacić za ziemię wygórowane ceny wraz z ich ohydną bankową lichwą.

Oddane szatanowi 'osoby' okradają nas nie tylko z pieniędzy i życia. Zabierają nam także nasze dzieci, ponieważ zdecydowana większość wladz to pedofile i mordercy dzieci, zasługujący na wyrok śmierci z rozkazu samego Boga.

Oto przyczyna, dlatego żadne rządy nie karzą nikogo za pedofilię która jest powszechna na całym świecie. Pro pedofilskie mas media także milczą.

Postępowanie szatana w Edenie jest przykładem jego ohydnego charakteru. Szatan spowodował śmierć pierwszej pary ludzkiej, Adama i Ewy oraz ich przyszłego potomstwa. To szatan spowodował śmierć całego rodzaju ludzkiego, ponieważ wszyscy potomkowie Adama i Ewy dziedziczyli i nadal dziedziczą śmierć po swoich rodzicach.

Przedtem śmierć nie istniała ani w niebie, ani na ziemi.

Wojenne cele szatana

Następną wielką zbrodnię popełnił szatan na Synu Bożym, Isusie. Szatan zamordował Isusa Mesjasza nie zdając sobie sprawy z tego, że z powodu niezwykłej mądrości Boga wykonał on Boży plan okupu za Naród Wybrany.

Okup jest złożony za wybranych do wzięcia do nieba oraz za wybranych 144.000 współkróli Isusa - także do życia wiecznego.

Plan Boga Wszechmogącego był i jest nadal genialny pod każdym względem a szatan w pełni potwierdził słuszność Bożego wyroku śmierci na szatanie.  Wyrok zostanie w pełni wykonany za 1000 lat, które szatan spędzi w więzieniu... pod ziemią, na której będzie trwało 1000 letnie Królestwo Boże pod berłem Isusa, Syna Bożego.

Szatan został zmuszony do ujawnienia Bogu i światu swój plan działania na ziemi, znany nam jako plan trzech wojen światowych. Najwyraźniej ten plan bardzo przeszkadza samemu szatanowi.

Pierwsze dwie wojny światowe zostały przeprowadzone według szatańskiego planu.

Trzecia wojna światowa jest oszustwem szatana!

Szatan złamał swój perfidny plan organizując Covid-19, który zmienia ludzkie charaktery i zabija VMAT2, czyli Boży gen człowieka powodując zniekształconą zmianę charakteru, pozbawioną wielu cech Bożych w ciele i umyśle człowieka.

Najwyraźniej szatan dąży do przechytrzenia samego Boga oraz kłamliwego ratowania samego siebie od wyroku Bożego na podstawie rzekomej wady u ludzi, którzy (nie wszyscy) utracili VMAT2 w swoim DNA, stając się szatańskimi sługami bez ludzkich sumień.

W planie III WŚ szatan o tym planie nie wspomniał!

W ten ohydny sposób szatan zaprzepaścił jakiekolwiek szanse na uratowanie swego życia oraz umożliwił Bogu jego ukryte nadal przed światem posunięcie, którego szatan nie zna i nawet się nie domyśla.

Oto szatański detaliczny szatański plan III Wojny Światowej.

 (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Trzecia wojna światowa musi zostać wywołana przez wykorzystanie różnic spowodowanych przez „agentury” „Iluminatów” między politycznymi syjonistami a przywódcami świata islamskiego. Wojna musi być prowadzona w taki sposób, aby islam (muzułmański świat arabski) i polityczny syjonizm (państwo Izrael) wzajemnie się zniszczyły.

Tymczasem inne narody, ponownie podzielone w tej kwestii, będą zmuszone do walki aż do zupełnej fizycznej, moralnej, duchowej i ekonomicznej

Wyzwolimy nihilistów (odrzucających wszystko) i ateistów i sprowokujemy straszliwy społeczny kataklizm, który w całej swej grozie ukaże wyraźnie narodom efekt absolutnego ateizmu, początek dzikości i najbardziej krwawego zamętu.

Wtedy wszędzie obywatele, zmuszeni do obrony przed światową mniejszością rewolucjonistów, wytępią tych niszczycieli cywilizacji i rzesze rozczarowane chrześcijaństwem, których deistyczne duchy będą od tej chwili pozbawione kompasu i kierunku, spragnione ideału, ale nie wiedząc, gdzie oddać swoją adorację, otrzymają prawdziwe światło poprzez powszechną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wyprowadzonej ostatecznie na widok publiczny.

Ta manifestacja będzie wynikiem ogólnego ruchu reakcyjnego, który nastąpi po zniszczeniu chrześcijaństwa i ateizmu, obydwu zwyciężonych i eksterminowanych w tym samym czasie.

Zwróćmy na to szczególną uwagę!!!

Chrześcijaństwo prowadzą..."deistyczne duchy".

Nie są to duchy wysłane przez Boga, o czym świadczy zupełny nonsens sprzecznych ze sobą nauk chrześcijaństwa. Dalej tekst mówi nam, że one ... będą od tej chwili pozbawione kompasu i kierunku" oraz... "otrzymają prawdziwe światło... doktryny Lucyfera."

Deizm – nurt religijno-filozoficzny, którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz źródłem praw, według których ten mechanizm świata działa. Tak rozumiany bóg nie ingeruje w stworzony świat. Deizm nie jest zwartym systemem ani szkołą filozoficzną. Rozpowszechnił się głównie w Europie, a także w Ameryce Północnej[1].  https://pl.wikipedia.org/wiki/Deizm

Deistyczne duchy, czyli wierzące w boga bezosobowego.

Co jest szczególnie ciekawe, w tym planie szatańskim nie ma wzmianki o Covid-19 oraz coś jeszcze olbrzymiego, na co chyba nikt nigdy nie zwrócił uwagi.

Deistyczne duchy chrześcijaństwa to... demony!!!

Sam szatan to ujawnił!

Dowodów jest olbrzymia masa. Żadna doktryna chrześcijaństwa nie jest oparta na Biblii ale na 'deistycznych duchach', jak Paweł czy Łukasz. Chrześcijanie nawet nie używają imienia Syna Bożego, Isusa ale nazywają go w sposób niebiblijny - Jezus. To nie jest imię Syna Bożego!

Imion przy tłumaczeniach z innych języków się nie zmienia!

Takie nazywanie Syna jest brakiem jakiegokolwiek szacunku dla Niego oraz Jego ofiary za nas!

Szatan ujawnił nam to wszystko w planie III WŚ, ale o Covid-19 nie napisał ani jednego słowa.

Szatan poniesie wielką klęskę, która będzie olbrzymia do tego stopnia, że utraci on całkowicie władzę nad ziemią, co Biblia wyraźnie zapowiada.

Objawienie 12:(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Już następuje początek upadku szatańskiego Covid-19, co jest początkiem utraty jego władzy nad ziemią.

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

 Większość chrześcijan myśli, że zwierzę czy też bestia to grupa królów. Nic jednak tego nie sugeruje. Owa Bestia miała kilku anielskich króli ale każdy z nich rządził osobno. Bestia to także jeden ostatni król, który będzie z wielkim sprytem kontynuował strategię opresji wszystkich poprzednich anielskich króli, jak np. Aleksander Wielki. Kto wie, czy on nie powróci!

Celem szatana jest pozbawienie wiary chrześcijan w nauki szatańskich przywódców chrześcijańskich i przekonanie ich do masowego przelewu krwi ateistów i nihilistów, czyli ludzi odrzucających jakiekolwiek wartości moralne na ziemi.

Wiele wskazuje na to, że szatan zaplanował, że chrześcijaństwo będzie atakowane przez ateistów oraz rewolucjonistów; ludzi bez zasad i wiary. W takim przypadku tzw. boskie duchy, czyli demony pracujące dla szatana pozbawiły wielu chrześcijan wiary w Boga, Isusa oraz w zbawienie.

Szatan używając Covid-19 bez podania go w swoim planie III WŚ dał Bogu pretekst do działania bez uprzedzenia przeciwnika o swych zamiarach.

Nie wszystkie proroctwa Bóg pozwolił opisać

Mamy niezwykły werset, ujawniający bardzo ważny epizod.

II Ezdrasza 14:(6) 'Te słowa jawnie opiszesz, ale te będziesz trzymał w tajemnicy.'

Podobny werset mamy w Objawieniu, gdzie jest polecenie, aby Jan nie spisywał pewnych słów, których Bóg światu nie ujawni ale jedynie Jan miał przywilej, aby je słyszeć i zrozumieć.

Objawienie 10:3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

O jaką tajemnicę Bożą chodzi?

Oto, co będzie się działo po zatrąbieniu siódmego anioła.

Objawienie 11:(14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada". (15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Czy to są wszystkie działania Boga i Syna?

Jest to jedynie część wydarzeń a detale zobaczymy sami, kiedy wszystkie działania się wypełnią.

Daniela wersety to w pełni potwierdzają. Są inne detale i nie są to detale przed nami ukryte.

Daniela 7:(20) I o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne. (21) A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, (22) Aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo. (23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. (24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; też będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. (25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. (26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić.

Wersety te mówią o zupełnie innym wydarzeniu, które nastąpi po wzięciu do nieba oraz po wyprowadzeniu Narodu Wybranego na pustynię. 

Trzecia pułapka Boga

Co jest szczególnie ważne, większość władców to upadłe anioły, które jeszcze nadal są kontrolowane przez Rzym!

Kolejne wersety z Daniela ukazujące nam działalność Bestii.

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Te wersety sugerują nam, że Bestia starożytna to upadli aniołowie, którzy będą żyli pośród ludzi ale nie będą się mieszać z nasieniem ludzkim.

Te wersety nam sugerują, że duża część dzisiejszych władców świata to właśnie anioły w pełni kontrolowane przez Rzym/Watykan oraz szatana.

Bóg zabronił spisywania pewnych proroctw, ponieważ nastąpią wydarzenia, których nikt na świecie się nie spodziewa.

To gwarantuje zaskoczenie wszystkich wrogów Boga oraz ponowny olbrzymi sukces Boga; totalną klęskę szatana i wszystkich wrogów Boga i Prawdy na ziemi.

Nie jeden raz Bóg tak wspaniale to uczynił.

Jesteśmy świadkami niezwykłej mądrości Boga, który w sprytny i sprawiedliwy sposób doprowadza do wypełnienia się Bożych sądów, wyroków a także naszego wyzwolenia, co jest dla nas szczególnie ważne.

Przed potopem nikt światowej powodzi się nie spodziewał, deszcze wtedy nie padały. Wiedziano o planie Boga, ale każdy człowiek poza Noem ignorował ostrzeżenia, które były pośród ówczesnych ludzi znane. Oczywiście wszyscy wyśmiewali Noego i jego rodzinę! Przestano się śmiać, kiedy zaczęły padać pierwsze krople deszczu.

Drugą niespodzianką dla upadłych aniołów oraz szatana było pojawienie się Syna Bożego, Isusa na ziemi.

Ani szatan ani upadli aniołowie nie mieli absolutnie żadnego wyobrażenia o misji, jaką otrzymał Syn Boga Najwyższego. Szatan Go brutalnie zamordował będąc pewien, że właśnie w ten sposób on już wygrał. Ale śmierć Isusa oraz zmartwychwstanie okazała się mocnym potwierdzeniem wyroku śmierci dla szatana.

Była to ofiarna śmierć Isusa Chrystusa, który umarł z rąk szatana.

Najprawdopodobniej szatan był przekonany, że Isus nie zmartwychwstanie i właśnie dlatego zamordował  Syna Bożego. Biblia wcześniej nie wspomina o wzbudzeniu kogokolwiek do życia po śmierci przez Boga.

Śmierć Chrystusa wykupiła wybranych przez Boga ludzi do życia wiecznego w niebie i na ziemi.

Istnieje grupa tych, którzy na podstawie ofiary Isusa zostaną wzięci żywcem do nieba, aby żyć wiecznie.

Druga grupa, złożona wyłącznie z mężczyzn w roli królów - w liczbie 144.000 - będzie rządziła z Isusem nad całą ziemią przestrzegając Prawa Bożego.

Te dwie grupy wiernych Bogu ludzi skorzysta z ofiary Isusa i otrzyma życie wieczne.

Reszta ludzi będzie żyła nie dłużej niż 120 lat w Królestwie Bożym, które będzie trwało 1000 lat. Przyczyna jest bardzo oczywista.

Jana 10:(11) Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

Nie ma dzisiaj na ziemi warunków, jakie istniały przed potopem i ludzie żyli do 1000 lat. Klimat pozostanie na razie taki sam i dopiero na nowej ziemi, którą ponownie stworzy Bóg warunki będą rajskie i posłuszni Bogu ludzie będą żyli wiecznie.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

Dopiero na Nowej Ziemi obietnica Isusa życia wiecznego na podstawie Jego ofiary będzie dawała reszcie Bożych owiec życie wieczne, pod warunkiem przestrzegania Bożego Prawa..

To wszystko oznacza jedną fundamentalną prawdę. Paweł i Łukasz oraz całe chrześcijaństwo kłamie obiecując wszystkim wierzącym życie wieczne w niebie.

Biblia tego nie obiecuje i jedynie posłuszeństwo wobec Boga oraz Jego Prawa da nam życie wieczne na ziemi. Wykupieni krwią Isusa będą wzięci do nieba oraz będzie wybranych 144.000 współkróli Isusa, którzy będą panowali wraz z Isusem na ziemi wdrażając posłuszeństwo wobec Bożego Prawa.

Życie wieczne to zbawienie od śmierci. Biblia nie obiecuje innej drogi do zbawienia.

Szatan jest w wielkiej pułapce

Bóg posiada swoje plany wyzwolenia Narodu Wybranego oraz wzięcia do nieba wybranych ale... UWAGA, TO JEST BARDZO WAŻNE!!!

Ze względu na nasze bezpieczeństwo nie podano nam wielu detali. Szatan i upadłe anioły nie mają wyobrażenia, co Bóg przygotował dla ratowania Narodu Wybranego.

Będzie to olbrzymie zaskoczenie. Naród Wybrany będzie zgromadzany po wzięciu do nieba wybranych Boga i możemy także spodziewać się pewnych rzeczy, które nam teraz na myśl nie przychodzą.

Dlatego mamy ostrzeżenia, abyśmy uważnie obserwowali wydarzenia światowe i skorzystali z zaproszenia do pójścia żywcem do nieba.

144.000 to współkrólowie Syna Bożego, którzy będą działali na ziemi, bardzo cenni ludzie dla Boga i Isusa, co czyni ich głównym celem szatana i upadłych aniołów. Szatan zna proroctwo z Objawienia i wie, że on to przegra. Jesteśmy bardzo bliscy wypełnienia się Bożej obietnicy i mamy dwa warunki do wypełnienia.

Sam przykład porwania ukazuje nam niezwykłą Bożą ostrożność, co gwarantuje nam bezpieczeństwo. Ale musimy dotrzymywać obydwu poleceń Boga.

Bądźmy posłuszni wobec Przykazań oraz uważnie oczekujmy powrotu Isusa.

Pamiętajmy o możliwości działań Boga i Isusa, o których Biblia nie wspomina. Bądźmy gotowi na wszystkie opcje. Bądźmy także pewni, że nie zapowiedziane działania Boga natychmiast rozpoznamy.

Dlatego mamy w Objawieniu wielokrotne napomnienia o potrzebie czuwania!


Powrót na stronę główną