Początek rządów Boga

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. (27) Bo zło będzie usunięte, a oszustwo będzie wygaszone. (28) A wierność będzie owocowała, korupcja będzie zwyciężona, a prawda, która przez tak wiele dni nie owocowała będzie ujawniona. [BM]

Przejęcie rządów na Ziemi przez Boga i Isusa nastąpi w dwóch etapach.

Pierwszy etap: wpływ Boga na wydarzenia światowe w postaci kontroli niektórych przywódców państw czy innych osobistości. Jest to stopniowe przygotowanie świata do oficjalnego przejęcia władzy Boga nad całą Ziemią. To już się zaczęło i aktywność Boga zaczyna wyraźnie wzrastać.

Drugi etap: oficjalne przejęcie pełnej władzy, oznaczające wykonanie wyroków śmierci na zbrodniarzach i wyzwolenie rzeczywistych ludzi Bożych, czyli potomstwa Adama i Ewy. Bóg władając całkowicie Ziemią będzie sądził  jej mieszkańców, władze oraz będą wykonywanie masowe wyroki śmierci na winnych.

Na Ziemi istnieje olbrzymia przewaga pseudo ludzi, którzy nie są zrodzeni przez ludzi Bożych.

Różnica pomiędzy obydwu grupami ludzi polega na braku sumień oraz dusz ludzkich u nasienia węża. Dlatego niektórzy ludzie nazywani są w Biblii plemieniem żmijowym oraz nasieniem węża. Jest to najohydniejsza, zbrodnicza grupa ludzi na Ziemi i niemal każde ich zachowanie się budzi odrazę i wstręt.

Biblia jest opisem długiej wojny pomiędzy nasieniem węża a ludem Bożym, trwającej z powodu wyraźnej nienawiści nasienia węża do ludu Bożego. Najczęściej tego nie daje się ukryć. Nasienie węża nas rozpoznaje natychmiast po naszym wyglądzie i po naszym zachowaniu się. Chcesz ich rozpoznać? Link!

Rozpoznawanie nasienia węża nie jest powszechne, ale działa ono tak samo skutecznie, jak oni rozpoznają lud Boży i go nienawidzą.

Bóg pozwolił szatanowi oraz jego potomstwu i potomstwu upadłych aniołów na pokazanie ich wersji życia ludzkiego na Ziemi. Trwa to już kilka tysięcy lat i czasy obecne dają nam jednoznaczną odpowiedź. Ani szatan ani jego potomstwo nigdy nie powinno istnieć na Ziemi.

'Sukcesy' planów szatana to Covid -19 oraz nieustanne wojny, które nasiliły się właśnie od roku 2020 i światu grozi straszliwy głód oraz kolejna wojna światowa. Bóg to przewidział znacznie wcześniej i właśnie teraz można zaobserwować ingerencję Boga w działania nasienia węża czyli...  Boży pierwszy etap.

W poniższych cytatach mamy dokładny opis przejęcia władzy przez Boga nad całym światem oraz objęcia władzy przez Króla, Isusa Mesjasza, czyli Syna Bożego.  Będzie to sąd nad całym światem, którego celem jest oczyszczenie ludzi od nasienia węża, które zostanie niemal całkowicie zniszczone.

Część potomstwa szatana jest połączona genetycznie z ludem Bożym. Ci, którzy są wymieszani, zostaną także osądzeni. Jeżeli ich postępowanie będzie bliskie Ludu Bożego, oni uratują swoje życie. Wszystko zależy od posłuszeństwa wobec 10 Bożych Przykazań czyli... Bożej Konstytucji.

Najciekawsze jest to, że najprawdopodobniej żadna religia chrześcijańska nawet nie wspomina o planie rządów Boga oraz Syna na naszej Ziemi. A przecież jest to główny temat całej Biblii i wielokrotnie w niej omówiony, zwłaszcza  w Ewangeliach oraz w księdze Objawienia.

Początek aktów Boga

Rozdział 6 opisuje nam początek działań Boga, które rozpoczną sąd Boży nad mieszkańcami Ziemi.

Objawienie 6:(2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. (3) A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź! (4) I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz. (5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. (6) I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj. (7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! (8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Hades szedł za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. (9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. (10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? (11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

2. Pierwszy jeździec na białym koniu z łukiem i w koronie to Isus Mesjasz. Działa On jako zwycięzca, który gromadzi i wybiera Lud Boży za pomocą strzału łuku... w serce, co symbolicznie oznacza budzenie śpiących ludzi, aby poznali Prawdę i byli przygotowani do wzięcia do Nieba.

3. Drugi koń barwy ognistej a jego jeździec, także anioł, którego zadaniem jest zakłócić pokój na Ziemi. Plagi te są konsekwencjami popełnianych masowo ohydnych grzechów, które niemal zniszczyły rodzaj ludzki. Ludzkość nie ma już wielkich szans na przeżycie i upada coraz szybciej.

4. Trzecia pieczęć ukazuje nam jeźdźca, który wprowadza głód na Ziemię.

5. Czwarta pieczęć - siwy koń ze Śmiercią i Piekłem, które otrzymały władzę nad czwartą częścią Ziemi.

6. Mamy podaną przyczynę działania pierwszych czterech pieczęci. Istnieją szatańskie ataki na Chrześcijaństwo i ich masowe prześladowania, wojny, mordy, aborcje, które spowodowały śmierć wielu ludzi Bożych, którzy błagają o sąd i zemstę za ich prześladowania oraz mordy nad nimi!

Prześladowania ludzi wielbiących Boga są wyjątkowo ostro karane, ponieważ one obrażają samego Boga.

Wszystkie te zapowiedzi z Objawienia już się w pełni wypełniają. Isus zbiera swoich wybranych a jego aniołowie rozpoczęli karać za zbrodnie tych, którzy zabijali niewinnych ludzi Bożych i zabijają ich nadal. Jest to bardzo widoczne od roku 2020, roku z Covidem i nadal to będzie się nasilać.

To wszystko całkowicie nam wyjaśnia przyczyny obecnych problemów z pożywieniem, z wieloma rabunkami, kradzieżami czy morderstwami. Objawy zepsucia moralności tego świata są obecnie bardzo wyraźnie widoczne, a władze ukazują nam szczególnie ohydne swe oblicza.

Co na nas czeka w niedalekiej przyszłości?

Poniżej mamy przyszłą część plag, ale nie znamy dokładnego czasu, kiedy to się wydarzy. Objawienie jest ogólnie tak napisane, że pewne detale są poukrywane i Bóg dopiero w odpowiednim czasie ujawnia nam ich czas, kiedy one się wydarzą.

Objawienie 6:(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, (13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

W tym przypadku widzimy zdjęcie szóstej pieczęci, która ukazuje nam niezwykle mocne działania Boga przeciwko zbrodniarzom szatańskim. Ta szósta pieczęć ukazuje nam drastyczny popłoch największych króli, możnowładców itp, którzy ze strachu ukryją się w jaskiniach i skałach górskich.

10 rozdział Objawienia jest szczególnie dramatyczny

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Tym razem mamy coś niezwykłego. Bóg posiada wielką tajemnicę, która nie jest do tej pory ujawniona światu. Najwyraźniej mieszkańcy Nieba już o niej wiedzą, ale dla władz ziemskich, dla szatana i upadłych aniołów ta tajemnica jeszcze nie jest ujawniona.

Będzie to drastyczne zaskoczenie całego szatańskiego świata ukrytym planem Boga. Trąba siódmego anioła zawiadomi świat o nieznanej światu tajemnicy, która najwyraźniej będzie dla szatańskiego świata wyjątkowo bolesna oraz w pełni zasłużona.

Ale za nim to nastąpi, pojawi się na Ziemi dwóch świadków Bożych, którzy będą ujawniali wszelkie zbrodnie sług szatana oraz samego szatana. Będą oni działali przez 3.5 roku ujawniając najbardziej skryte przed światem największe zbrodnie sług szatana.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy skończą swoje zeznania, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój, zwycięży i ich zabije. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich zwłoki przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich zwłok w grobie..

Nastąpi jednak niespodziewana przez świat seria cudów Bożych.

Objawienie 11:(10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. (13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba. (14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada".

Trzecie 'Biada' oznacza przejęcie panowania nad całym światem przez samego Boga Wszechmogącego oraz Jego Syna Isusa.

Nastąpi panowanie Boga i Syna, które będzie trwało na wieczność!

Skrzynia Przymierza w świątyni Boga jest potwierdzeniem istnienia Prawa Bożego, będącego w Skrzyni Przymierza, które jest Prawem samego Boga, które jest według ziemskich standardów Bożą Konstytucją, który była, jest i zawsze będzie Prawem obowiązującym Niebo i Ziemię przez wieczność.

Objawienie 11:(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. (19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

Trąba siódmego anioła właśnie oznajmi całemu światu panowanie Boga i Syna według Prawa Przymierza Bożego. To właśnie Prawo będzie ponownie prawomocne na Ziemi i wszelkie wyroki Boga i Syna będą oparte na tym właśnie świętym Prawie.

Jedno jest bardzo ważne i powtórzę to jeszcze raz.

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Bóg posiada dodatkowy plan, który nie jest wymieniony w Skrzyni Przymierza, ponieważ jest to tajemnica Boża. Jeżeli jest ona Bożą tajemnicą, jest to coś niezwykłego. Nie chciałbym być pośród zbrodniarzy przeciwnych Bogu podczas dokonania tej tajemnicy Bożej, o której nawet Prawo Boże nie wspomina.

Niech tak się stanie, nasz umiłowany Boże, Królu i Panie. Zasłużyli na to, co dla nich przygotowałeś.

Niech tak się stanie!