Polacy to 10 pokoleń Izraela. Wersety

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Jeszcze raz kluczowy werset, najwcześniej opisany ale nadal najbardziej dokładny i mocny.

II Ezdrasza 13:(39) A to, że widziałeś jego zbierającego dla siebie inną liczną rzeszę, która była pokojowa, (40) ci, to jest dziesięć pokoleń, które były uprowadzone z własnej ziemi w niewolę za czasów króla Ozeasza, którego Salmanasar król Assyryjczyków wziął w niewolę: przeniósł ich za rzekę i oni byli wzięci do innej ziemi. (41) A oni opracowali dla siebie plan, aby opuścić mnóstwo narodów i pójść w dalszą krainę, gdzie ludzkość nigdy nie mieszkała, (42) Aby tam w końcu mogli się trzymać swych praw, których nie przestrzegali w swej własnej ziemi. (43) I oni przeszli przez ciasne przejście rzeki Eufrat, (44) ponieważ w tym czasie Najwyższy uczynił cuda dla nich i powstrzymał kanały rzeki, zanim nie przeszli. (45) Poprzez tę krainę była bardzo długa droga, podróż roku i pół; ta kraina jest nazwana Arzareth. (46) Wtedy mieszkali tam aż do ostatecznego czasu, a teraz gdy zaczną wracać ponownie, (47) Najwyższy zatrzyma ponownie kanały rzeki, tak, że będą mogli nad nią przejść. Dlatego widziałeś tłumy zgromadzone w pokoju. (48) Ci, którzy zostali z ludu twego, którzy znajdują się w moich świętych granicach, będą zbawieni. (49) I stanie się wtedy, gdy zniszczy mnóstwo narodów które się zebrały: on obroni tych z ludzi, którzy pozostali, (50) i wtedy ukaże im bardzo wiele cudów."

Brak 10 pokoleń Izraela anulowałoby wartość proroctw w Biblii!

Encyklopedia Britannica kłamie o 10 pokoleniach Izraela. Drugim olbrzymim kłamstwem jest to, że Żydzi w Izraelu są Narodem Wybranym.

Lista konfliktów zbrojnych w historii Polski od roku 963 roku. Oczywiście wszystkie wojny były wojnami szatana, prowadzone przeciwko Polakom. Istnienie Polski czyli 10 pokoleń Izraela dopiero zostało zauważone, rozpoznane i właśnie opisane w czasach końca! Dwa pokolenia nigdy nie były kwestionowane.

Jakub podaje nam pełne 12 pokoleń Izraela, które istniały w jego czasach.

Jakuba 1:(1) Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. (2) Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, (3) Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, (4) Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.

Jakub pozdrawia pełne 12 pokoleń Izraela, z czego 10 pokoleń jest w Europie w tym okresie czasu za życia Jakuba. Po ucieczce z Assyrii 10 pokoleń Izraela przedostało się około roku 722 p.n.e. do całkowicie pustej Europy

Micheasza 2:(12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi. (13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

Poniżej kolejny dowód, że 10 pokoleń Izraela istniało około roku 100 n.e. Poniższe wersety mówią nam o opieczętowanych w czasach końca 144.000 ze wszystkich plemion izraelskich. 144.000 Izraela jeszcze nie zostało opieczętowane, ale taki jest plan Boży, który się wydarzy w bliskim już czasie.

Objawienie 7:(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Powyższy tekst w pełni potwierdza proroczo istnienie wszystkich 12 pokoleń Izraela w czasach końca, czyli w obecnym czasie.

Poniżej wersety omawiające powody oraz detale usunięcia Izraela z ziemi izraelskiej

2 Królewska 17:(60 W dziewiątym roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Chalach i nad Chaborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. (7) A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów, (8) A postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich, oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. (9) Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim, pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego; (10) I nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem; (11) I spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. (12) Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego. (13) A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: Zawróćcie za swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez moje sługi, proroków, (14) Oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. (15) Owszem, wzgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami, i przestrogami, jakimi ich ostrzegał, i poszli za marnością, i sami stali się marnością - jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak, jak one. (16) Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego, i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, i służyli Baalowi. (17) Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo, i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu. (18) Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie.

Inny opis Izraela, w którym mamy bardzo ciekawy tekst. Wynika z niego, że zanim dom Jakuba został wyprawiony na niezamieszkaną Europę, Bóg najpierw przesiał dom Izraela wrogim mieczem i zginęli wszyscy notoryczni grzesznicy.

Amosa 9:(8) Oto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo: Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba - mówi Pan. (9) Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię. (10) Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście. (11) W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni, (12) Aby posiedli resztki Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywane było moje Imię, mówi Pan, który to czyni. (13) Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. (14) I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. (15) Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem - mówi Pan, twój Bóg.

Dalsze wersety ukazujące nam karę Boga za nieposłuszeństwo a zwłaszcza za bałwochwalstwo.

Hoseasza 9:17 Mój Bóg odrzuci ich, gdyż go nie słuchali; tułać się będą wśród ludów.

1 Królewska 14:(15) I uderzy Pan Izraela tak, że się zachwieje jak trzcina nad wodą, i wykorzeni Izraela z tej urodzajnej ziemi, którą dał ich ojcom, i zapędzi ich aż poza Eufrat, za to że sporządzili sobie Aszery, pobudzając Pana do gniewu. (16) I wyda Izraela z powodu grzechów Jeroboama, które popełnił i którymi przywiódł do grzechu Izraela.

Kim była Aszera?

Aszera albo Asztarte to imię najważniejszej bogini czczonej w starożytnej Syrii, Fenicji i Kanaanie. Fenicjanie nazywali ją Asztarte, Asyryjczycy czcili ją jako Isztar, a Fenicjanie mieli świątynie Asztarty (1 Ks. Samuela 31,10). Ponieważ Izraelici nie podbili całkowicie ziemi Kanaan, kult Aszery przetrwał i przedostał się do religijności Izraela, zaraz jak tylko zmarł Jozue (Ks. Sędziów 2,13). Link do większego artykułu.

Wersety zapowiadające sprowadzenie Izraela z Europy (ziemia północna, licząc od pozycji Izraela) oraz z krańców Ziemi. Jasno nam to oznajmia, że część ludu Izraela będzie rozproszona po niemal całej Ziemi. Sam Bóg będzie ich prowadził.

Jeremiasza 31:(9) Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. (10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. (11) Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. (12) I przyjdą, i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu, i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu, i oliwy, do owieczek i bydła; i będzie ich dusza jak ogród nawodniony, i już nie będzie pragnąć. (13) Wtedy panna radować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem; ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku.

Bardzo dotknęła mnie druga część 10 wersetu . "Zwiastujcie na wyspach dalekich." Ja także mieszkam na dalekiej wyspie, czyli w Australii. Podejrzewam, że przyłączą się do zwiastowania inni Polacy, czyli Izraelici. Jest sporo Polaków w Europie oraz w USA i są rozrzuceni po całej niemal ziemi.

Izajasza 49:(11) Poprzez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone. (12) I tak jedni będą przychodzić ze Wschodu, a drudzy z Północy i z Zachodu, a jeszcze inni z kraju Synitów.(Persów) (13) Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, Ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! (jest tego dalej więcej)

Dalsze działania Boga.

Izajasza 51:11 I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie.

W szczególności poniższy tekst jest bardzo budujący.

Izajasza 66:(18) Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki; one przyjdą, aby oglądać moją chwałę!(19) Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Pul i Lud, do Mesech i Rosz, do Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów. (20) I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach, i na wielbłądach na moją świętą górę, do Jeruzalemu, jako dar dla Pana - mówi Pan - tak jak synowie izraelscy Przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu. (21) Także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów - mówi Pan. (22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną - mówi Pan - tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię.

The Encyclopaedia Britannica says: “The Scythians were a people who during the 8th-7th centuries BC moved from Central Asia to southern Russia” (15th edition, Vol. 16, macropaedia, “Scythians,” p. 438). The Encyclopedia Americana explains that the Scythians first occupied the territory around the Black Sea around 700 B.C. and that, from their first beginnings, they presented a “cohesive political entity” (Vol. 24, 2000 edition, “Scythians,” p. 471). Tłumaczenie poniżej.

W Encyclopaedia Britannica czytamy: „Scytowie byli ludem, który w VIII-VII wieku p.n.e. przeniósł się z Azji Środkowej do południowej Rosji” (wyd. 15, t. 16, macropaedia, „Scythians”, s. 438). The Encyclopedia Americana wyjaśnia, że Scytowie po raz pierwszy zajęli terytorium wokół Morza Czarnego około 700 r. p.n.e. i że od swoich pierwszych początków stanowili „spójną całość polityczną” (tom 24, wydanie z 2000 r., „Scytowie”, s. 471).

Scytians - Scytowie to najwyraźniej inna nazwa Izraelitów w Europie.

By 700 B.C. the Scythians had gained control over the territory of the old Urartean kingdom. There they formed a tribal alliance the Greeks called the Scythian Kingdom. Using the central Kreuzberg Pass (also known as the Caucasus Gate), the Scythians mastered crossing the steep Caucasus Mountains. The pass was passable most of the year; it was relatively ice-free even though its elevation is higher than many passes in the Alps. The Scythians had a remarkable ability to move large armies back and forth through the pass. In antiquity it was even known as the “Scythian route.

Do 700 p.n.e. Scytowie przejęli kontrolę nad terytorium starego królestwa Urartei. Tam utworzyli sojusz plemienny, który Grecy nazywali Królestwem Scytyjskim. Wykorzystując środkową Przełęcz Kreuzberg (zwaną również Bramą Kaukazu), Scytowie opanowali pokonywanie stromych gór Kaukazu. Przełęcz była przejezdna przez większą część roku; był stosunkowo wolny od lodu, mimo że jego wysokość jest wyższa niż wiele przełęczy w Alpach. Scytowie mieli niezwykłą zdolność przemieszczania dużych armii tam iz powrotem przez przełęcz. W starożytności nazywano go nawet „Scytyjskim szlakiem”.

Celts and Scythians have a common background. In the Bible the people of Israel are sometimes called the sons of Isaac. God promised that the name of Isaac would continue to identify Israel as a people.

Celtowie i Scytowie mają wspólne pochodzenie. W Biblii lud Izraela jest czasami nazywany synami Izaaka. Bóg obiecał, że imię Izaak będzie nadal identyfikować Izrael jako lud.

Jeżeli około roku 700 p.n.e. w Europie nie było absolutnie nikogo poza Izraelitami, którzy uciekli od Asyrii, to możemy podejrzewać, że pisarze Wikipedii poważnie zbłądzili i jedynym ludem, który wtedy tam rzeczywiście istniał byli właśnie Izraelici.

Tekst z często kłamliwej Wikipedii.

Dziesięć Zaginionych Plemion Izraela – starożytne plemiona izraelickie, które po tym, gdy Królestwo Izraela zostało całkowicie zniszczone, a jego mieszkańcy wzięci w niewolę lub wypędzeni przez Asyryjczyków, nie pojawiają się więcej na kartach Biblii. Wiele grup Żydów twierdziło, iż członkowie Dziesięciu Zaginionych Plemion prowadzą ukrytą egzystencję i w przyszłości powrócą do reszty swego narodu. Wikipedia.

Mnóstwo wersetów biblijnych zaprzecza temu kłamstwu z Wikipedii.

10 pokoleń Izraela nadal istnieje, jak to zostało w pełni wyjaśnione oraz udokumentowane w pierwszej części tego tematu. Najważniejsza informacja dla nas to przedstawione mocne dowody, wsparte wieloma cytatami biblijnymi. Polacy w Polsce oraz rozproszeni po całym świecie to rzekomo zaginione 10 pokoleń Izraela.

Bez Izraelitów czyli Polaków Królestwo Boże nie może istnieć i Biblia byłaby nieważna.

Jeremiasza 30:(10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył. (11) Gdyż Ja jestem z tobą - mówi Pan - aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary.

Do tej chwili panuje jeszcze światowe oszustwo, że 10 pokoleń Izraela całkowicie zginęło, a Żydzi podają nam, że właśnie Żydzi rozproszeni po całym świecie są owymi 10 pokoleniami. Biblia jednak nigdy nie nazywa Ludu Bożego Żydami, ponieważ według Biblii Żydzi są zawsze wrogami Boga oraz Bożego Ludu! Wystarczy przeczytać Mateusza i Jana, aby się o tym dokładniej dowiedzieć.

Jedyne księgi Biblii, które uznają Żydów za naród wybrany to dzieła... trzech kłamliwych Żydów: 'Apostoła' Pawła, Łukasza i Marka. Ale ich księgi nie są i nigdy nie były częścią Biblii.  Biblia nigdy nie faworyzuje Żydów i uważa ich za zaciekłych wrogów Boga a także Syna Bożego. Mamy to podane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Chrystus podaje nam wiele dowodów na zło Żydów, którzy Go później brutalnie zamordowali na krzyżu.

Dzisiejsi Żydzi w Izraelu także nienawidzą Chrystusa!

Biblia to księga anty żydowska, w której są jedynie negatywne wersety o Żydach, tak w Starym Testamencie jak i w Nowym, ponieważ Żydzi są i zawsze byli wrogami Boga oraz Jego Syna, a Biblia nazywa ich nasieniem węża. To właśnie potwierdził nam Isus Chrystus w 23 rozdziale Mateusza.

Mega oszustwa względem Biblii.

Wszystkie niemal źródła podają nam kłamliwe dowody, że w Nowym Testamencie Chrystus mówił po żydowsku i cały NT jest napisany w języku Żydów. Nowy Testament był i jest napisany wyłącznie w języku greckim. Dlatego jest on nazywany: Chrześcijańskie Pisma Greckie. Stary Testament był także napisany po grecku w roku 285 p.n.e..

Oryginalny grecki Stary Testament, czyli Tora jest nazywany: Septuaginta LXX. Była ona napisana w roku 285 p.n.e! W tym linku Wikipedia także wiele kłamie, ale potwierdza, że Stary Testament także był napisany w języku greckim. Sprawdźmy więc bardzo ciekawy artykuł o Żydach.

Co jest najciekawsze, w języku hebrajskim Stary Testament był ujawniony dopiero w roku 1838, czyli 2123 lata później, według żydowskiego kalendarza!

Dowód z Wikipedii.

Kodeks pochodzi z tradycji sławnej i cenionej rodziny masoreckich skrybów z Tyberiady: Ben Aszer. Jego kolofon zawiera informację, że powstał on w Kairze w 1008 roku n.e. i został skopiowany z wzorca zapisanego przez Aarona ben Mosze ben Aszera[2]. Abraham Firkowicz, kolekcjoner manuskryptów, który go zakupił, nie podaje nigdzie w swoich zapiskach konkretnego miejsca jego pochodzenia. Został on przywieziony do Odessy w 1838 roku, a w 1863 dalej do Petersburga.

'Dowodem' jest tradycja sławnej rodziny masoreckich skrybów. Więcej danych mamy w tym linku.

W żydowskim wydaniu mamy fałszywe imiona Boga; Yahwe i Jehowa, które nie istnieją w Chrześcijańskich Pismach Greckich, oraz nie ma ich także w Księdze Objawienia i nie ma ich w Starym Testamencie.

Mamy więc solidne dowody oszustw masoreckich odnośnie Biblii. Najbardziej wiarygodnym Starym Testamentem, który cytował w Izraelu sam Isus Chrystus jest nadal grecka Septuaginta LXX. Dlatego Isus nie tłumaczył tekstu na język żydowski, ponieważ Izraelici którzy Go słuchali posługiwali się głównie językiem greckim.

Zakończenie...

Podsumowując trzy artykuły tego tematu, mamy dobrze udokumentowane dowody, które w pełni pokazują nam, że oryginalny Izrael wraz z rzekomo upadłymi 10 pokoleniami - głównie Polaków - na pewno istnieje i Biblia nam to doskonale wskazuje, że Polacy to rzeczywiście nie zaginione 10 pokoleń Izraela.

Owe 10 pokoleń nigdy nie zaginęło i są one w miejscu dokładnie opisanym w Biblii, a postawa ich obecnych władz oraz ich niechęć do Polaków jest także dowodem, że nasienie węża ich nienawidzi, ale jest zmuszone do ich tolerancji. W niedługim czasie nastąpi wzięcie do Nieba wybranej grupy Polaków.

Po tym wydarzeniu po kliku tygodniach czy też miesiącach nastąpi zebranie reszty rzeczywistych Polaków i Słowian na tej samej pustyni, na której kilkaset lat temu przybywał także Izrael pod całkowitą ochroną samego Boga. Ale teraz będzie tam także ich nowy król; syn Boży, Baranek Isus Mesjasz.

Objawienie 21:(27) I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka.

Część pierwsza tego artykułu.

Część druga tego artykułu.