Czy powinniśmy wymawiać słowo - amen?

Ostatnie uaktualnienie: 10 Listopada 2012.


Najpierw film, w którym jest zaledwie część dowodów.

Kilka dowodów na szatańskie pochodzenie słowa - amen.

Niewielu zdaje sobie sprawę, że Amen jest jednym z wielu imion szatana. Źródło informacji - Biblia szatana. Cytat z linku...

PIEKIELNE IMIONA

 • Abaddon - (hebrajskie) niszczyciel
 • Adramelech - diabeł samaryjski
 • Ahpuch - diabeł Majów
 • Amen - egipski bóg życia i płodności, z głową barana
 • Apollyon - grecki synonim Szatana, złośliwy chochlik

 

W magii Kabały określona jest procedura wywoływania demonów - być może również upadłych aniołów i wymawianie ich imion służy właśnie temu celowi. Po to nosimy imiona, aby nas imiennie wzywano. I ten proceder jest przyczyną tak kategorycznego zakazu Boga - zakazu wymawiania owych imion - zwłaszcza w Jego obecności.

Wyobraźmy sobie typową sytuację,  która jest wielu z nas doskonale znana.

Kobieta klęczy przez posągiem Maryii, żegna się krzyżem szatańskim, czyli odwróconym. Modli się - "Zdrowaś Mario" i zakańcza modlitwę - Amen!

Trudno o większą obrazę Boga. Jest to złamanie kilku kategorycznych przykazań.

Drastyczne bałwochwalstwo, czynienie szatańskiego krzyża przed modlitwą, modlitwa do babilońskiej bogini Astarte, czy Królowej Niebios, a na końcu powtórzony krzyż szatański i przywoływanie demona o imieniu - Amen!

Zdecydowana większość ludzi nawet nie podejrzewa, w co się angażuje, a szatan zaciera ręce. Na nasze szczęście Bóg doskonale wie, w jaki sposób jesteśmy oszukiwani i obecnie nam ów brak wiedzy wybacza. Niektóre modlitwy są przez Niego nawet wysłuchiwane.

Ale sytuacja się w tej chwili zmienia. Kończą się czasy ignorancji i wiedza zaczyna tryumfować. Wielu ludzi budzi się z owego kłamliwego snu!

Sprawdźmy inne ciekawe szczegóły dotyczące słowa - amen.

Postawa Mojżesza.

Mojżesz był synem Hebrajczyków, ale wychowywał się i kształcił na dworze faraona egipskiego. Był więc człowiekiem bardzo wykształconym, a także znał historię Egiptu oraz... egipską religię - w szczególności posiadał on wiedzę o Amen-Ra!

Mojżesz także znał język egipski, który bardzo różnił się od języka (paleo) hebrajskiego. Egipski alfabet nie posiadał samogłosek i nie był on językiem semickim - podobnie jak pokrewny języka egipskiego - język aramejski.

Oba podobne do siebie języki - egipski i aramejski tak się drastycznie różniły od hebrajskiego, że Józef rozmawiał ze swoimi braćmi przez tłumacza, udając, że nie rozumie języka hebrajskiego.

Rodzaju 42:23 Lecz oni nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo tłumacz pośredniczył między nimi. 24 Wtedy odwróciwszy się od nich, rozpłakał się; potem znowu wrócił do nich, rozmawiał z nimi, a wziąwszy spośród nich Symeona, kazał go związać na ich oczach.

Znany jest także inny biblijny opis rozmowy w języku aramejskim, który nie był rozumiany przez Judejczyków.

2Krl 18:26 "Wtedy Eljakim, syn Chilkiasza, i Szebna, i Joach rzekli do Rabszaka: Zechciej rozmawiać ze sługami swymi po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który tu jest na murze." 28 "Po czym Rabszake stanął i donośnym głosem zawołał po judejsku: Słuchajcie słowa wielkiego króla, króla asyryjskiego:" 18 "Wołali także głośno po judejsku na lud jeruzalemski, który stał na murze, żeby ich przestraszyć i przerazić, aby w ten sposób dostać miasto w swoje ręce;"

Słowo - amen pochodzi z języka egipskiego i w naturalny sposób przedostało się do języka Babilonu, czyli do języka aramejskiego. Obie kultury używały bałwochwalstwa i posługiwały się podobnymi językami. Nie były to języki semickie!

Podczas niewoli w Babilonie - Żydzi MUSIELI posługiwać się babilońskim językiem aramejskim. Zmieniono z czasem alfabet babiloński w czasach Heroda i tenże alfabet jest używany przez Żydów w chwili obecnej i jest on niesłusznie nazywany alfabetem hebrajskim. Język aramejski nazywa się także nowoczesnym  językiem hebrajskim.

To w tym języku - judeo-hebrajskim spisany został Talmud babiloński oraz najmocniejsza forma czarów na ziemi - Kabała. W czarach kabały zaczęto właśnie używać słowa - Amen.

Dwie ciekawe kwestie.

Kabała.

Wielu obrońców Kabały natychmiast zaprzeczy i powie, że Kabała to forma połączenia mistycznego ludzkości z przyrodą. Poręczny artykuł z Wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaba%C5%82a

W powyżej cytowanym artykule Wikipedii o czarach niewiele można znaleźć o magii nochiańskiej. Jest ona praktycznie siostrą Kabały i polega ona na wzywaniu oraz porozumiewaniu się z UPADŁYMI aniołami w języku Henocha, czyli henochiańskim. Na obu magiach oparty jest ruch New Age.

Owe byty wzywa się po imieniu - dlatego usunąłem z witryn księgę Henocha, która podaje całą listę imion upadłych aniołów. Słowo - amen jest najprawdopodobniej imieniem jednego z nich.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wzywanie imienne owych istot jest nieodłączną częścią magii i czarów. Druga - jeszcze bardziej istotna kwestia, to tzw. tradycja ustna Kabały oraz magii enochiańskiej. Nigdy nie wolno było jej spisywać i była ona - i jest nadal - przekazywana tylko i wyłącznie ustnie najbardziej gorliwym i zaawansowanym adeptom magii. Owe przekazy były i najprawdopodobniej są nadal podawane przez upadłych aniołów. Informacje te są najbardziej strzeżoną tajemnicą na ziemi. Czyli mamy do czynienia z najtajniejszymi oszustwami szatańskimi.

Język Paleo Hebrajski.

Najprawdopodobniej jest to oryginalny język, którym posługiwał się Bóg w Edenie a także przekazywał Przykazania i Prawo Mojżeszowi. To jest rzeczywisty język hebrajski i nie posiada on dźwięku - 'sz'.  Tzw. żydowskie imiona, jak Ja-szua, Jeszu, Jeho-szua, Jeremiasz itd. nie są imionami hebrajskimi! Są to transliterowane przez masoretów imiona z paleo-hebrajskiego na judeo-aramejski, kłamliwie nazywany nowoczesnym hebrajskim.

Na domiar złego dla kłamców istnieje do dzisiaj oryginalny biblijny język hebrajski - oczywiście nieco zmieniony przez ponad 3.5 tyś. lat. Posługują się nim współcześni Samarytanie, którzy żyją pośród... Palestyńczyków. Jest ich już mniej niż 1000. Oto rzeczywiste przyczyny wyniszczania tych ludzi. Na temat paleo-hebrajskiego będzie osobny artykuł!

Wrócimy teraz do Mojżesza.

Mojżesz znając doskonale oba języki oraz religię szatańskiego Egiptu, nigdy słowa - amen nie użył - w żadnej modlitwie czy też pieśni. Król Dawid pisząc Psalmy także nie użył słowa - amen.

Są tego ważne przyczyny. Mojżesz znał doskonale to słowo. Pisząc w paleo-hebrajskim nie używał on ani języka aramejskiego ani egipskiego. Podobna historia jest z królem Dawidem, autorem wielu psalmów. Obaj znając to słowo - wierzenia Egipcjan były im znane - oraz znając kategoryczny zakaz wymawiania imion bogów - będąc posłusznymi Bogu nie używali tego słowa. Pieśń Mojżesza i Miriam - Wyjścia rozdział 15.

Dochodzimy do sedna sprawy.

Skąd się wziął amen w naszych Bibliach?

Istnieją dwa źródła tego kolejnego skażenia. Jednym z nich jest kłamliwe twierdzenie, że słowo to zostało przetransliterowane z aramejskiego na grecki. Jest to zupełnie niemożliwe, ponieważ Biblia była pisana od początku do końca w języku greckim, poza nielicznymi wyjątkami. Język paleo-hebrajski jest bardzo podobny do greki koine i ona właśnie bierze początek z alfabetu fenickiego oraz ma korzenie w języku paleo-hebrajskim, który zawsze posiadał samogłoski. Posiada je nadal! Mojżesz niczego nie transliterował z aramejskiego czy egipskiego.

Jedynymi pisarzami, którzy pisali po aramejsku był prorok Daniel - napisał kilka rozdziałów księgi Daniela, ponieważ był w niewoli babilońskiej. Także Ezdrasz napisał całą swą księgę po aramejsku, w języku Babilonu. Obaj nie użyli - amen!

Pierwsze skażenie to efekt przepisywania zwojów Septuaginty i dokonywania wielu zmian przez żydowskich masoretów. Umieszczano Tetragram, amen, Allelu-Jah i usuwano z mesjańskich proroctw teksty wyraźnie wskazujących na Mesjasza. Przypomnę, że po śmierci Isusa Chrystusa Żydzi zaczęli systematyczne wyniszczanie Septuaginty LXX. Ta niecna procedura trwa do dzisiaj!

Drugie skażenie to perswazja tłumaczy na inne języki i zamiana oryginalnych słów greckich na amen.

Aramejsko-egipskie słowo - amen - raz znaczy - zaprawdę - a w innych przypadkach - niech się stanie.. Tymczasem mamy listę słów greckich, które często zastępowano aramejsko-egipskim - amen.

 • αμην - zaprawdę (pisze się - amhn)
 • αληθος - zaiste, prawdziwy
 • ασφαλώς - na pewno
 • ημέν - znaczące prawda, z pewnością
 • αμέ - z pewnością, na pewno

Czyli język grecki - główny język biblijny jest znacznie dokładniejszy i umożliwia precyzyjne porozumiewanie się. Judeo-aramejski wydaje się być doskonałym językiem dla prawników: nie ma on samogłosek.  Pole do oszustw jest niewyobrażalnie olbrzymie.

Po prostu następuje zmiana oryginalnych greckich słów na aramejsko-egipskie amen. Zamiast tłumaczyć oryginalne teksty Biblii na język docelowy, zamienia się oryginalne słowa greckie na aramejskie i wywiera się presję aby je używać w języku polskim czy też w innych językach.

Czy jest to logiczne, aby w polskim tłumaczeniu - αμην - zaprawdę - użyć aramejskiego - amen zamiast czystego polskiego słownictwa!?

Obj 1:6; Obj 1:7; Obj 3:14; Obj 5:14; Obj 7:12; - we wszystkich tych wersetach zamieniono - αμην - zaprawdę na aramejskie -amen. W każdym z wymienionych wersetów rzeczywiste znaczenie tego słowa - zaprawdę, czy rzeczywiście podkreśla znaczenie tych wersetów.

Poniżej ostatni werset, do którego dodano nie tylko aramejskie -amen, ale także dodano allhlouia. Link - Allelu-jah

Objawienie 19:(4) kai epesan oi presbuteroi oi eikosi kai tessarev kai ta tessara zwa kai prosekunhsan tw yew tw kayhmenw epi tou yronou legontev amhn allhlouia

Werset cytowany z Biblii on line - http://www.biblia.info.pl/biblia.php

W poniższym wersecie dokonano wyjątkowego oszustwa..

Objawienie 3:14 A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

W tym szczególnym przypadku Amen nie znaczy - niech tak się stanie, ale amen jest napisane z dużej litery. Jakiś gorliwy 'tłumacz' nazwał Chrystusa - Amen! Zrobił więc z niego boga egipskiego o imieniu - Amen. Nie można w tym przypadku przyjąć, że ta wersja Amen oznacza 'prawdziwy' czy 'rzeczywisty', ponieważ takie greckie słowo i określenie jest kilka słów dalej. Intencja 'tłumacza' jest jasna i oczywista. Nazwał naszego Zbawiciela bluźnierczym imieniem fałszywego boga Egiptu, nad którym Bóg Ojciec dokonał sądu!

Amen-Ra (Amun-Ra)

Ów egipski bóg słońca był wielbiony przez Egipcjan właśnie w okresie pobytu Izraelitów w Egipcie, oraz podczas ich wyjścia. Nad tym bogiem oraz nad wielu innymi bogami Egiptu Bóg Izraela odbył swój sąd!

Wyjścia 12:12 Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.

Amen-Ra był właśnie jednym z czołowych bogów egipskich.

Niezwykle interesująca jest historia faraona egipskiego, który nazywał się Amenhotep IV - po grecku -Amenophis IV, co znaczy po grecku - "Amen jest zadowolony". Amenhotep IV wywyższył Amen-Ra na pozycję najwyższego boga Egiptu, a sam zmienił sobie imię na Akhenaten.

Co jest najciekawsze w tej historii - niemal cała dynastia królewska Egiptu posiadała bardzo długie i nienaturalne czaszki.

Amenhotep IV

 

Inna arcyciekawa rzecz - zbadano DNA Tutenhamena (Tutenhamona) i okazuje się że był on białym człowiekiem. ( DNA ujawnione. Film [EN]) Cała dynastia posiada bardzo zbliżone cechy antropologiczne oraz te same geny DNA. Nie byli oni Afrykańczykami. Uważali się za bogów lub synów bożych.

Ten film ukazuje nam znacznie więcej takich czaszek, [EN] ale nie trzeba znać angielskiego, aby owe czaszki zobaczyć.

Czyżby dynastie faraońskie były hybrydami upadłych aniołów?

Na to pytanie z pewnością nie otrzymamy jednoznacznej odpowiedzi, ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że świat szatana powrócił do wielbienia owych bogów, których nasz Stwórca srogo ukarał za ich zbrodnie na Izraelitach.

Watykan sprowadził sobie z Heliopolis (Helios - słońce - Miasto słońca) oryginalny obelisk egipski, który był poświęcony Amen-Ra! Obelisk ten - według religii egipskiej posiada własnego ducha, Amen-Ra. Mówi się, że to legendy, ale sprowadzenie do Rzymu oryginalnego obelisku Amen-Ra legendą nie jest! Jest faktem i stoi tam do dziś!

images/obelisk1.jpg

Obelisk watykański - więcej w linku - Kogo naprawdę wielbi Watykan?

W jakim celu to zrobiono?

Cele wydają się oczywiste. Skażenie Biblii i podważanie jej wiarygodności. Ubliżanie Bogu i jego Pomazańcowi celowo łamiąc w ten sposób Jego kategoryczne zakazy.

Ale najważniejszy cel jest chyba przed nami. Niedługo 'odkryje' się nowe zwoje czy papirusy - być może nawet fałszywą Arkę Przymierza i 'okaże' się, że Jezus, Isus, Zeus, Yahweh, Yahushuah, Jehowa, Amen-Ra, Lucyfer, Allach czy Budda - wszystkie te imiona oznaczają tę samą osobę - nadchodzącego żydowskiego 'Mesjasza'.

A my byliśmy - podobno - do tej pory wprowadzani w błąd przez wszystkie fałszywe religie. Teraz czas na zjednoczenie swych wysiłków w Ekumenii, usunięcie wszystkich religii oraz różnic religijnych i wielbienie powracającego z kosmosu 'Mesjasza', czyli... Antychrysta.

To właśnie on był rzekomo zapowiadany przez cały czas, a my daliśmy się siłom diabła oszukać.

Podsumowanie.

Mamy więc kilka biblijnych prawd oraz wiele śladów wskazujących wyraźnie na to, że to siły szatańskie nie tylko wytworzyły kulturę i religię starożytnego Egiptu. Owa kultura starała się zwalczać za wszelką cenę Boga oraz naród Wybrany przez Boga - dążąc do jego całkowitej anihilacji. Bóg jednak do tego nie dopuścił i odbył swój sąd na fałszywymi bogami Egiptu oraz ich potomstwem.

Siły szatańskie nie poddały się jednak i najbardziej powszechne słowo na kuli ziemskiej w świecie rządzonym przez szatana- amen jest wprowadzone do Biblii oraz używane na co dzień w potocznej mowie w większości językach całego świata.

Nadal toczy się zacięta walka z Bogiem oraz jego ziemskimi sługami.

Czy powinniśmy ulegać naciskowi świata szatana? Czy wymawianie tego słowa w jakiejkolwiek formie, a zwłaszcza w naszych modlitwach do Boga, który wykonał swój wyrok nad fałszywymi bogami Egiptu oraz Amen-Ra jest właściwe? Czy Bóg to aprobuje? Oczywiście że nie.

Wiadomo także, że nie wszystkie tłumaczenia Biblii posiadają na zakończeniu modlitwy Pańskiej - amen!

 • Mateusza 6:13
 • (Bw) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
 • (Biblia poznanska v.1.5) I nie dozwól nam ulec pokusie, ale wybaw nas od złego.
 • (BT-2 v.1.3) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
 • (BWP v.1.1) I nie poddawaj nas pokusie ale wybaw nas ode złego.
 • (NW-P) I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca’.
 • (PUBG) I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.
 • (Wujek 1599 v.1.5) I nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zastanówmy się.

Czy jest grzechem zakończenie twojej modlitwy słowami - niech się stanie?

Koniec części pierwszej.

Link do części drugiej : Amen - Ra  Część II


Napisane: 10 Listopada 2012

Ostatnie uaktualnienie: 23 Listopada 2012