Apostolstwo Pawła budzi coraz więcej kontrowersji 6/6

 

Ostatnie uaktualnienie: 2 Stycznia 2016


Jeszcze o Pawle

Po upływie pewnego czasu od napisania kilku części na temat Pawła otrzymałem sporo emaili. Przeważały reakcje pozytywne , ale były także reakcje WYSOCE negatywne, wręcz nienawistne. Jest oczywiste, że nienawistne komentarze pochodziły od tych, którzy Boga nie znają, ponieważ Bóg jest miłością i Jego naśladowców można poznać po... miłości.

1Jana 3:15 Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.

Gdybym zrobił coś złego, kłamał czy też w jakikolwiek sposób łamał Prawo Boże - nawet w takim przypadku nikt nie ma prawa do jaskrawej nienawiści do bliźniego. Każdy może popełniać błędy. Nie uczyniłem żadnej z tych rzeczy i zgodnie z zaleceniem Isusa sprawdzam dzieła Pawła, publikując moje obserwacje na Internecie. Oczywiście - nie jest to obowiązujące dla kogokolwiek.

1Jana 4:1 Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.

Efezjanie tak właśnie postąpili - usunęli fałszywych apostołów i sam Isus ich za to pochwalił! Niektórzy także argumentują, że w listach Pawła jest wiele budujących tekstów i w wielu miejscach Paweł pisze, aby nie grzeszyć. Hmmm... we wszystkich materiałach fałszywych religii mówi się negatywnie o grzechu, ale zostawia się mnóstwo furtek, którymi można obejść Przykazania. Kościół Katolicki wręcz słynie z tego, że potrafi anulować każde Przykazanie Boże - z bałwochwalstwem włącznie ale oficjalnie Kościół jest grzechowi przeciwny.

Wracając do tematu...

Pawłowi ukazał się świetlisty duch. Przedstawił się jemu jako Isus, a Paweł mu bezkrytycznie uwierzył. Dlaczego, skoro sam pisał... 

2 Koryntian 11:14 I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.

Czy Paweł dokładnie to sprawdził? Duch, który nawiedził Pawła jest najwyraźniej autorem niemal wszystkich jego wypowiedzi. Jeżeli był to rzeczywiście Isus - informacje powinny się wzajemnie uzupełniać - a nie negować. Niestety w listach Pawła występuje masowo owa druga opcja.

Postawa Pawła odnośnie jedzenia ofiarowanego bałwanom

Kwestia bałwochwalstwa jest szczególnie jasno uwypuklona w Biblii. Bałwochwalstwo jest uznane za jedno największych przestępstw Prawa Bożego. (Sprawdź detale w tym artykule - Bałwochwalstwo - dlaczego należy go unikać?)

Kiedy wynikł pomiędzy apostołami spór o obrzezanie oraz stosowanie się nowo nawróconych pogan do całego Prawa - apostołowie po konsultacji z Duchem Bożym wystosowali taki list:

Dzieje 15:28 Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: 9 Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi; od tego, co zdławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.

Widać wyraźnie, że zakaz jest kategoryczny - bez jakichkolwiek opcji ulgowych. Zwróćmy uwagę na zupełnie odmienną opinię Pawła w tej jakże ważnej kwestii.

Rzymian 14:14 Wiem i jestem przekonany w Panu Isusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. 15 Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością; nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł.(...) 20 Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. (...) 22 Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre.

Czytając powyższe wersety nie można oprzeć się wrażeniu, że Paweł cytuje satanistę... Crowley'a, który twierdzi, że człowiek powinien być sam dla siebie Prawem! Według Pawła - to człowiek, a nie Bóg decyduje co jest czyste a co nie!

Jedz, co ci się żywnie podoba, ponieważ ty uważasz to za dobre! Czy ta wypowiedź pochodzi od Isusa czy też Ducha Bożego?

Może Paweł się pomylił, albo mamy błąd tłumacza!?

1Koryntian 8:4 Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego. 5 Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, 6 Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Isus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. 7 Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie; niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe, kala się. 8 Zapewne, pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. 9 Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. 10 Albowiem jeśliby kto ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby, do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom? (...)13 Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył

Pawła rozumowanie - jest tylko jeden Bóg i dlatego wszelkie ofiary dla innych bogów nie są ważne. Jedyną przyczyną powstrzymywania się od jedzenia mięsa ofiarowanego bałwanom byłoby ewentualne gorszenie się innych. Inaczej mówiąc, Paweł - zaleca - jedz wszystko, ale nie przy wszystkich, bo słabi duchowo się zgorszą.

Żeby nie było żadnych wątpliwości Paweł powtórzył to jeszcze bardziej dosadnie.

1Koryntian 10:25 Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia; 26 Albowiem Pańska jest ziemia i to co ją wypełnia. 27 A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. 28 A jeśliby wam ktoś powiedział: To jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia; 29 Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego; bo dlaczegóż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? 30 A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? 31 A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.

Jest ewidentne, że Paweł zaleca jedzenie mięsa składanego w ofierze bałwanom na... chwałę Bożą!

Nie pytaj - czy z krwią, czy z ofiar dla demonów! "Jedz i o nic nie pytaj" - niemal jak szatan w ogrodzie Eden!

Czyżby Isus nagle zmienił Prawo swego Ojca!? Sprawdźmy!

Objawienie 2:14 Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.

Isus powtórzył to ponownie.

Objawienie 2:20 Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, (...), uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.

Które zbory Isus miał na myśli?

Objawienie 1:4 Jan do siedmiu zborów, które są w Azji.

Które zbory przepędziły Pawła?

2Tymoteusza 1:15 Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji

Czy rzeczywiście autorem tych wersetów był objawiony Pawłowi Isus!?

Ewangelia... Pawła?

Rzymian 2:16 Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej... ( Rzm 16:25, 2Tm 2:8)

Żaden z pisarzy NT nie nazwał Ewangelii - moją! Trzeba w tym momencie przyznać Pawłowi rację. Jest to jego Ewangelia, a nie Chrystusowa, ponieważ nie ma ona zbyt wiele wspólnego z Ewangelią Isusa, czyli Dobrą Nowiną o Królestwie Bożym tutaj na ziemi.

Czy Paweł głosił Ewangelię o Królestwie Bożym na ziemi?

Czy cokolwiek napisał na ten temat? Czy z listów Pawła wynika, że oczekuje on Królestwa Bożego na ziemi? Że Isus usunie wszystkie rządy, z szatanem włącznie i ustanowi Królestwo Boże? Objawienie jest niezwykle jasne w tej kwestii. Niestety Paweł spodziewał się za swego życia porwania do nieba. Jego proroctwo się nie spełniło i w ten sposób stał się on fałszywym prorokiem.

Dalej Paweł zupełnie neguje samego Boga odbierając należną mu chwałę i cześć. Paweł tak streścił Zakon.

Galacjan 5:14 Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

Może jednak Paweł się przejęzyczył. Może tym razem to jednak pomyłka tłumaczy?

Rzymian 13:8 Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. 9 Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.

Paweł nie wymienił pierwszych dwóch przykazań!

Gdyby to się działo dzisiaj, w erze komputerów, to można by to jakoś jednak wytłumaczyć, bo przecież to jest oczywiste, że te przykazania także są ważne i my wszyscy je znamy!

Ale pogańscy bracia nie mieli zielonego pojęcia o Zakonie i rzadko kto posiadał jakikolwiek fragment pisma! Rzadko kto umiał czytać! Przykazań nie znano i nikt owych ludzi nigdy nie uczył Prawa ze ST. Żydzi je znali, ale Paweł przecież głosił poganom i do nich pisał listy!

Isus tak wyjaśnił Prawo.

Mateusza 22:36 Nauczycielu, które przykazanie jest największe? 37 A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie.9 A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.

Paweł pod natchnieniem rzekomego 'Ducha Bożego' usunął najważniejsze przykazanie - miłość do Boga i zastąpił je New Age sloganem - miłujmy się wszyscy. Bogu nic się nie należy!?

Czy rzeczywiście owa światłość, która ukazała się Pawłowi i przedstawiła jako Isus była... Isusem?

Boży plan zbawienia

Isus wraz z Ojcem zaplanował wyzwolenie ludzkości spod jarzma szatana. W tym celu urodził się jako człowiek, dorastał między Żydami i utworzył On małą grupę apostołów oraz uczni, którzy byli wcześniej dokładnie wyselekcjonowani na podstawie znajomości ich serc. Natychmiast nastąpił atak szatana! Isus tymczasowo zaakceptował Judasza, dając mu czas na pokazanie jego, Judasza owoców. To z czasem rzeczywiście nastąpiło.

Grupka najbardziej oddanych Mu naśladowców wiernie trwała przy Nim, bez względu na okoliczności takie, jak ciągłe ataki faryzeuszy, zaciekłe prześladowania Żydów podjudzanych przez kapłanów, władców i faryzeuszy, oraz Jego śmierć na krzyżu.

Dlaczego nie było Pawła pośród Jego słuchaczy? Gdzie on przebywał w tym momencie? Przecież był ich rówieśnikiem! Czy słyszał o Isusie i Jego cudach, o Jego atakach na klan faryzeuszy? Z pewnością coś do Pawła dotarło przez 3.5 roku. Mógł spróbować bronić swego faryzejskiego systemu i oponować przeciwko Isusowi - lub poznać Prawdę. Biblia nie podaje nam w tej kwestii żadnych informacji, ale postawa Pawła do nauczającego 3.5 roku Isusa, który wskazuje na ważność Prawa jest co najmniej zgadkowa.

Jeszcze bardziej jest niezrozumiała w tym świetle postawa Isusa!

Dlaczego Isus nie powołał Pawła, zanim ten nie spowodował śmierci Szczepana? Przecież Isus znając serca, działając w mocy Ojca mógł pobudzić Pawła, aby dołączył do grupy apostołów za jego życia. Pomoc starannie wykształconego faryzeusza na pewno bardzo by się przydała podczas Jego utarczek z uczonymi w Piśmie!. Isus najwyraźniej takiej 'pomocy' nigdy nie potrzebował.

Isus nauczał innych oraz szkolił swoich uczni i apostołów przez 3.5 roku. Spał, wędrował, jadał z nimi - stale przebywał pośród nich - ucząc ich ze swego osobistego przykładu, z osobistych prywatnych lekcji, nawet ukazując im swoje przemienienie - wyraźne potwierdzenie przez samego Boga Ojca. Pawła także przy tym nie było.

Za wszystko co Isus głosił poniósł On śmierć krzyżową - przedtem zapowiedziawszy, że po 3 dniach zmartwychwstanie. Stało się tak, jak zapowiedział, co niezwykle wzmocniło wiarę i zaufanie apostołów do Zbawiciela.

Owe przeżycia, rozterki, wątpliwości, rozpacz po Jego śmierci oraz niezwykła radość z Jego zmartwychwstania zrobiły z apostołów niezwykłych ludzi, którzy za Niego oraz za Prawdę, którą On głosił gotowi byli oddać wszystko, z życiem włącznie! [Oprócz Jana wszyscy apostołowie zostali przez siły szatańskie zamordowani, ale nauki Pawła krzewiły się bez większych przeszkód.]

Ale Pawła tam nadal przy Isusie nie było i nie był on w taki szczególny sposób przygotowany do misji głoszenia Dobrej Nowiny o bliskim już Królestwie Bożym!

Po zmartwychwstaniu Isus dał polecenie apostołom i uczniom, aby paśli Jego owieczki, a tuż przed wstąpieniem do nieba tak im powiedział.

Dzieje 1:8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Nie zapowiadał im żadnych osobistych objawień - za wyjątkiem Jana. Wyszkoleni osobiście przez Isusa apostołowie mieli być Jego świadkami, czyli świadczyć o Nim, oraz o wszystkim, co im Isus powierzył. Będąc naocznymi i wielokrotnie potwierdzonymi świadkami swego Nauczyciela, mieli oni rozpowszechniać Jego nauki, przypowieści oraz głosić Jego Królestwo Boże. Po to zostali wybrani przez Isusa, oraz doskonale przygotowani do tego dzieła. Zwłaszcza, że dostali także także niezwykłą pomoc - pomoc Ducha Bożego!

Czy czegokolwiek im brakowało?

Nagłe pojawienie się Pawła - zwłaszcza po jego prześladowaniach uczni Isusa - neguje całą dotychczasową pracę Isusa i stawia Go w niezbyt dobrym świetle. Wybór Pawła nie ma żadnego sensu.

Nie ma także dwóch świadków potwierdzających jego apostolstwo!

Jana 8:17 A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne.

Isus mógł przecież postąpić tak z każdym apostołem i w cudowny sposób zakorzenić w każdym z nich swoje nauki. Czy Paweł w tym przypadku pasuje do tego? Jest do czegokolwiek potrzebny? Czy Nauczał o Królestwie Bożym na Ziemi? Czy głosił słowa Isusa? Czy miał kwalifikacje, nabyte od samego Isusa? Czy był świadkiem czegokolwiek, co Isus robił i nauczał?

Paweł nie spełniał więc wymogu wiarygodnego świadka według Prawa!

Czy jest w tym jakakolwiek logika?

Isus przychodzi na ziemię, przygotowuje 12 apostołów przez 3.5 roku i nagle wybiera trzynastego apostoła, chociaż sam mówił, że jego apostołowie będą sądzić 12 pokoleń Izraela.

Ale do najważniejszej misji powołuje poza plecami swych apostołów kogoś zupełnie innego. Saula - faryzeusza!

Nie ulega wątpliwości, że tak jak faryzeusze z czasów Isusa, dzisiejsi faryzeusze (przywódcy duchowi) stosują magię, czyli są satanistami. Dlatego właśnie Isus nazwał ich - plemię żmijowe, nasienie węża, czyli szatana, ponieważ ludzie ci słynęli z babilońskiej magii Kabały oraz nauk bluźnierczego babilońskiego Talmudu. Z tych przyczyn faryzeusze i cała żydowska arystokracja znała język Babilonu - aramejski i nawet dzisiaj istnieje taka sama arystokracja, posługująca się także ową magią kabały, czyli satanizmem/lucyferianizmem, oraz używa tego samego języka - aramejskiego nazywając go kłamliwie nowoczesnym językiem hebrajskim.

Isus wydał na nich wyrok wiecznego zatracenia - ognia Gehenny!

Praktycznie nic się od tamtych czasów nie zmieniło. W Objawieniu Isus nazwał tych ludzi kłamcami i oszustami oraz określił ich jeszcze bardziej dosadnie - synagoga szatana. Oto dlaczego oni Go nadal tak nienawidzą!

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Jakie przestępstwa popełniali faryzeusze? Unieważniali Prawo Boże, zamykając przed narodem Królestwo Boże, ponieważ w rzeczywistości pracowali oni dla szatana.

Mateusza 23:13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.(...) 33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego (Gehenny)?

Mateusza 15:3 On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? (...) 9 Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

Szatan używał faryzeuszy do anulowania Prawa Bożego, zastępując je prawem pochodzącym od szatana. Isus wyraźnie podkreślił, że dla Jego naśladowców ważne są tylko Jego przykazania, a nie nakazy ludzkie.

Listy Pawła są kontynuacją szatańskich taktyk faryzeuszy - którzy anulowali Prawo Boże!

Dlaczego spośród faryzeuszy Isus 'wybrał' sobie... 'apostoła'!?

Owszem, zdarza się zmiana w człowieku, ale w takim przypadku takie zmiany można policzyć na palcach jednej ręki. Zwłaszcza, że ludzie, którzy porzucili szatana i magię nie stają się... apostołami. Zdarza się, że poznają prawdę oraz ujawniają pewne sekrety, ale żaden z nich jeszcze nie założył żadnej religii, jak...  Paweł. A on jest autorem Chrześcijaństwa i to on je tak nazwał.

Isus znał doskonale przyszłość oraz serca ludzkie. Wiedział z góry, kto go zdradzi, kiedy i dlaczego.

Czyż Isus nie wiedział, albo nie potrafił przewidzieć, że taki właśnie wybór spowoduje rozłamy w Jego zborach, a w czasach bliskich końca wielu to będzie analizować i wątpić w historię nawrócenia Pawła? Przecież Isus tak precyzyjnie określił działalność synagogi szatana.

Zapowiedź Isusa o fałszywych nauczycielach

Isus wiedział, że po Jego odejściu w trzodę wtargną wilki drapieżnie w przebraniu owiec. Wyraźnie o tym ostrzegał.

Przypowieść o pszenicy i kąkolu

Mateusza 13:24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Isus siejąc Ewangelię pozwolił na to, aby nieprzyjaciel (szatan) zasiał kąkol. Dopiero po upływie pewnego czasu jego słudzy rozpoznali go. Zapytano Go, czy wyrwać i zniszczyć kąkol, czyli fałszywych apostołów, pastorów, starszych czy księży. I Isus zabronił tego z powodu pszenicy, która mogłaby uleć zniszczeniu. Polecił im czekać aż do żniwa, i dopiero żeńcy czyli aniołowie dokonujący żniwa na ziemi otrzymają od Niego polecenie zniszczenia kąkolu.

Czyli dopiero blisko żniw miało być oczywiste, że kąkol dojrzał a słudzy Jego wyraźnie mieli to widzieć. Wielu już to widzi! Najwyraźniej Isus zezwolił nasieniu szatana, aby swobodnie działali na Jego... korzyść, za darmo, bez szansy na nagrodę życia wiecznego z powodu ich niegodziwości. Ich nauki, sprzeczne z Jego naukami i Ewangelią ukażą przed żniwem pełne owoce, co zaczyna być wyraźnie widoczne.

Mateusza 13:37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nieprawość - łamanie Prawa czyli Przykazań.

Każdy, kto łamie Prawo, lub naucza łamania Prawa Bożego zginie podczas żniwa!

Mateusza 7:21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. 22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Ponownie ten sam termin - bezprawie czyli ignorancja niezmiennych praw Boga.

Niestety - w świetle przytoczonych nauk Pawła - jest on autorem bezprawia i w czasach bliskich żniwa, - jego fałsz, kłamstwa i negacja Przykazań czyli Prawa wydają obfite owoce. Szatański świat szydzi z Biblii i Chrześcijaństwa. Jest to rezultat listów Pawła oraz tych, którzy jego cytują usprawiedliwiając... BEZPRAWIE!

Jeszcze kilka ciekawych myśli...

Paweł sam przyznał, że dla Żydów stawał się Żydem, czyli dla Chrześcijan także stał się... 'Chrześcijaninem'.

Isus nigdy nikogo nie skrzywdził, nie oślepił ale... uzdrawiał! W owych wersjach wizjonerskich Paweł w pierwszych dwóch utrzymuje, że widział tylko światłość, w trzeciej coś tam nie cielesnego widział, a w 1 Kor 15:8 mamy... "A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi." Isus go oślepił!

Isus zmartwychwstał w ciele, a Pawłowi ukazał się jako duchowa światłość i oślepił go? Nie można powiedzieć, że to zmartwychwstały Isus ukazał się Pawłowi. Najwyraźniej Pawłowi ukazał się duch!

Cała ta opowieść jest wyraźnym kłamstwem i nikt tego nie może poświadczyć zgodnie z wymogami Prawa.

Dowód na to, że Paweł nie znał pewnych detali.

1Koryntian 15:4 I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, 5 I że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; 6 Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; 7 Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom;

Poważny błąd - Isus najpierw ukazał się kobietom. Paweł nie może twierdzić, że jest świadkiem zmartwychwstania!

Paweł także twierdzi, że Isus w nim zamieszkał.

Galacjan 1:16 (BT-2 v.1.3) aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi

W innych miejscach Paweł twierdzi, że Isus mieszka w nim. Nawet przyznaje, że ma on opiekuna, demona, o którego prosił Isusa, aby go odpędził. Bez skutku! Podobnie jak... król Saul był dręczony przez demona. Saul był także z plemienia Beniamina.

2Koryntian 12:7 Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. 8 W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie.

Uwięzienie Pawła jest pozerstwem. (Dzieje 26:32) Paweł był jedynie w areszcie domowym na własne żądanie, ponieważ odwołał się do cesarza. Oczywiście potem się chwalił, jak to straszliwie cierpiał dla Isusa i spodziewał się głębokiego współczucia i szacunku.

2Ko 11:31 Bóg i Ojciec Pana Isusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. 32 Namiestnik króla Aretasa w Damaszku otoczył strażą miasto Damasceńczyków, aby mnie pojmać, 33 Ale spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i uszedłem jego rąk.

Są dwie wersje tego zdarzenia i wyraźnie się od siebie różnią. Nie prześladowali go Żydzi ale władze świeckie.

Galatians 1:17-22 oraz Dzieje 9:26-30 są jawnym zaprzeczeniem. Jest jeszcze wielki problem jest z tym, że według wielu badaczy Paweł, rozpoczął on swoja służbę dopiero 14 lat po swoim 'nawiedzeniu' przez "Isusa'. Temat ten wymaga dalszego śledztwa,

Piotr potwierdza apostolstwo Pawła

List Piotra, zwłaszcza 2 rozdział nie figuruje wielu manuskryptach. Panuje także opinia, że 1 Piotra i 2 Piotra napisały 2 osoby. Sprawdź ten artykuł - Autorstwo listów Piotra. Są także tacy, którzy sugerują, że ten szczególny tekst został wstawiony przez uczniów Pawła.

Treść z listu Piotra, która jest cytowana na potwierdzenie apostolstwa Pawła.

2Piotra 3:15 a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł wedle danej mu mądrości napisał do was, 16 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak. i inne Pisma, na własną swoją zgubę.

Nawet w tym kawałku Piotr, jeżeli to on rzeczywiście pisał, nie nazwał Pawła apostołem, a jego listy - według Piotra zwierają niezrozumiałe lub trudne do zrozumienia pewne sprawy.

Czyżby Piotr miał na myśli postawę Pawła, przeciwną Prawu oraz pomysł zbawienia tylko przez wiarę?

Zwrócimy uwagę na pewną historię, która rzuci nam wiele światła na kwestię Pawła.

Paweł do Efezjan - "Jestem apostołem Isusa." Efezjan 1:1  Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Isusa, do świętych w Efezie.

Efezjanie do Pawła - "Nie jesteś!" 2Tymoteusza 1:15  Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, (Efez, największe miasto w tym regionie Azji.)

Isus do Efezjan - "Dobrze zrobiliście" Objawienie 2:2  Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami

Czy można uzyskać życie wieczne bez listów Pawła?  Oczywiście....  Czy można uzyskać życie wieczne bez Ewangelii? Na pewno nie! Kto jest Zbawicielem? Isus Chrystus. Czyjego głosu mamy słuchać? Isusa a nie Pawła!

Jana17:17  Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Nie słowa Pawła czy kogokolwiek innego. Słowa samego Boga i tylko Jego słowa są Prawdą. Isus jest potwierdzonym wielokrotnie Synem Bożym i wiernym rzecznikiem posłania od swego Ojca. Z tego względu każde słowo Isusa to także Słowo Boże. Jako kontrast, słowa Pawła nie są Słowem Bożym. Są to fałszywe doktryny, unieważniające Prawo. Cóż może człowiek dodać do słów Isusa? Czy Paweł omawiał Jego nauki? Niewielu walczy z Pawłem ale cały świat pała nienawiścią do Isusa! Dlaczego? Ponieważ Isus jest Zbawicielem a nie Paweł. Słowa Isusa są Prawdą, a nie Pawła.

Człowiek powinien się karmić Słowem Bożym, chlebem z nieba, czyli słowami Isusa, a nie Pawła.

Świat się po prostu boi Jego sądu oraz Królestwa - tutaj na ziemi.

Mat 24:35  Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Jan 8:47 Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. 51 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.

W świetle przedstawionych dowodów odnośnie Pawła widać identyczną strategię! Ewangelia Isusa o Królestwie Bożym jest unieważniona przez doktryny Pawła, zwłaszcza przez jego Ewangelię "Łaski z wiary".

List Jakuba jest negacją doktryny Pawła o zbawieniu z łaską z wiary.

Zwróćmy uwagę na to, kogo powinniśmy naśladować - Isusa, czy Pawła?

Rzymian 7:19 Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. 20 A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie.

1Koryntian 11:1 Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Naśladujcie mnie i czyńcie... zło?

Dlaczego anioł będzie musiał głosić Ewangelię o Królestwie całemu światu? Ponieważ niemal wszystkie fałszywe religie chrześcijańskie tego dotychczas nie uczyniły.

Wielu mówi, że jednak są dobre rzeczy w listach Pawła. We wszystkich fałszywych religiach chrześcijańskich są dobre rzeczy, ale owe religie są nadal fałszywe. Odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Niemniej wśród tych wyznań jest obecna tak pszenica, jak i kąkol!

Paweł jest autorem najdzikszych wyznań chrześcijańskich, sprzedajnych ewangelistów TV, ruchu charyzmatycznego, KRK - celibatu, hierarchii kościelnych i wielu, wielu innych pomysłów sprzecznych z Biblią.

Bez listów Pawła Ewangelia, czyli Dobra Nowina o Królestwie jest niezwykle prosta i klarowna.

Co mnie szczególnie uderzyło oraz niezwykle zbudowało podczas analizy listów Pawła, to... niezwykły czas zrozumienia - nie tylko mojego ale także źródeł, z których korzystałem.

Najwidoczniej dopiero teraz - po niemal 2000 lat nastał czas na ujawnienie owej fundamentalnej prawdy, głównego tematu Biblii, Królestwa Bożego czyli Bożego planu wybawienia ludzkości od globalnej władzy szatana. Dotyczy to usunięcia szatana i jego demonów z ziemi, usunięcia jego sług, czyli Watykanu oraz kontrolowanych przez niego religii, władz, bankierów, armii oraz szatańskich mediów masowego ogłupiania.

Dotychczasowe rządy zostaną zastąpione Królestwem Bożym pod władzą samego Isusa Chrystusa z 12 apostołami, patriarchami, prorokami i wieloma innymi sługami, którzy oddali swe życie na krzewienie owej najważniejszej dla nas Prawdy.

Jedynie Prawo Boże - stosowane konsekwentnie i sprawiedliwie może odbudować rodzaj ludzki do pierwotnego stanu z okresu ogrodu Eden oraz przywrócić raj na ziemi.

Objawienie 21:3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Przyjdź Królestwo Twoje!

 
Uaktualnienie 15 Września 2012

Bardzo ciekawy artykuł na temat powstania kanonu NT. http://www.gotquestions.org/Polski/kanon-biblijny.html

Poniżej najistotniejszy fragment.

Jeśli chodzi o Nowy Testament, proces uznania i zbierania ksiąg zaczął się w pierwszych wiekach kościoła chrześcijańskiego. Bardzo niedługo potem pierwsze z ksiąg Nowego Testamentu były uznane. Paweł uznał pisma Łukasza za równie wiarygodne, jak pisma Starego Testamentu (1 List św. Pawła do Tymoteusza 5:18; zobacz także Księga Powtórzonego Prawa 25:4 i Ewangelia wg św. Łukasza 10:7). Piotr uznał pisma Pawła za Pisma natchnione (2 List św. Piotra 3:15-16). Niektóre z ksiąg Nowego Testamentu krążyły w różnych kościołach (List św. Pawła do Kolosan 4:16; 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5:27).

Najciekawsze jest poniżej!

Klemens z Rzymu wspomniał przynajmniej osiem ksiąg Nowego Testamentu (95 rok naszej ery). Ignacy z Antiochii uznał około siedem ksiąg (115 rok naszej ery). Polikarp, uczeń Jana Apostoła, uznawał 15 ksiąg (w latach 170-235).

Czyli 4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie i Objawienie nie budziły zbyt wielu wątpliwości co do kanoniczności. To razem 6 ksiąg.

 

Księgi Nowego Testamentu, które wzbudzały najwięcej kontrowersji, to List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, 2 List św. Piotra, 2 i 3 List św. Jana.

Ten właśnie ów list, w którym apostoł Piotr rzekomo popiera Pawła. 2 Piotra 3:15,16.

Pierwszy kanon stanowił Kanon Muratoriego, uzupełniony w 170 roku. Kanon ten zawierał wszystkie księgi Nowego Testamentu z wyjątkiem Listu do Hebrajczyków, Listu św. Jakuba i 3 Listu św. Jana. W 363 roku naszej ery, Sobór w Laodycei zdecydował, że tylko Stary Testament (wraz z Apokryfami) i 27 ksiąg Nowego Testamentu mogły być odczytywane w kościołach. Sobór w Hippo (393 rok naszej ery) i Sobór w Kartaginie (397 r.) także uznały te 27 ksiąg Nowego Testamentu za właściwe.

W tym świetle jest oczywiste, że listy Pawła - albo powstały znacznie później - lub zostały dołączone znacznie później - co najmniej 100 lat po śmierci rzeczywistych apostołów Isusa Chrystusa.

Chrystus powiedział - "Twoje Słowo jest Prawdą." Jana 17:17

Paweł napisał -

2Tymoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Ktoś ewidentnie się pomylił i z pewnością nie był to Isus Chrystus. Paweł w ten sposób wyraźnie sugerował, że... JEGO listy są natchnione! Takie przedstawienie sprawy tworzy właśnie wszelkiego rodzaju sekty, kościoły czy religie, w których wszelkiej maści uzurpatorzy wykorzystując ten właśnie werset sprawują władzę nad innymi Chrześcijanami - władzę zamiast służby.

Paweł stworzył podwaliny pod wszelką religijną władzę i jego listy są najczęściej cytowanymi fragmentami Biblii przez owe religie i sekty. Te właśnie religie wydają rozkazy, 'wykrywają błędy' według ich widzimisię, rozkazują 'poprawę' czyli podporządkowanie się woli religiantów, którzy według własnych pożądliwości 'wychowują' trzody Chrześcijan - nie tylko akceptujących w niewiedzy zbrodniczy i morderczy Izrael, ale dochodzi nawet do akceptacji  małżeństw gejów i aborcji!

Marka 7:5 Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nie umytymi rękami? 6 On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. 7 Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. 8 Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. 9 I mówił im: Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować.

Tak właśnie wygląda podsumowanie faryzeuszy przez Isusa. Problem posiada jeszcze większy zasięg. Zgodnie z tym artykułem, faryzeusze, saduceusze oraz kasta kapłańska - nie byli Judejczykami, ale Edomitami. Zgodnie z Biblią dla tych ludzi podających się za Żydów Isus nie przewidywał zbawienia i dlatego powiedział, że przyszedł jedynie dla zagubionych owiec Izraela.

W tym kontekście jest nieprawdopodobne, aby Chrystus wybrał właśnie faryzeusza, Saula na swego apostoła pogan, za jakiego Saul się uważał. Bardzo ciekawy artykuł na temat Edomitów, czyli podających się za Izraelitów Żydów w czasach obecnych.

Od Kaina do Chazarii.

Jest to kolejny dowód przeciwko tzw. kultem Pawła.

W świetle wielu dowodów wyraźnie widać, że Paweł i jego listy nigdy nie były częścią kanonu biblijnego za życia apostołów i ewangelistów.

Dopiero odstępcze Chrześcijaństwo, juz po śmierci apostołów Baranka, (oraz ich uczniów - jak Klemens z Rzymu (95) Ignacy z Atiochii (115) ) nie mogli rozpoznać tego fałszu.

Dopiero wtedy rozpoczęło proces dywersyjny dyskredytacji wiarygodności Biblii oraz zawartych w niej słów Boga, które są jedyną Prawdą.

I jeszcze jeden mega argument.

Paweł przebywał w Rzymie około 2 lat - w Antiochii podobny okres czasu. i jakimś dziwnym trafem apostołowie nie uznawali oficjalnie żadnego jego listów.

Uaktualnienie 30 Września 2012.

Ukazał się artykuł ukazujące pewne fakty związane z fałszywym apostolstwem Pawła. Tytuł artykułu - "Sztuczny tłok." Chodzi i wywołanie tłoku w masie materiałów, aby w owym tłoku ukryć Prawdę. Bardzo interesujący artykuł dodający jeszcze więcej detali do faktu, że Paweł nie kwalifikuje się na miano apostoła Baranka.

Kilka ciekawych postów z forum - Biblia, które dodają jeszcze większego znaczenia w kwestii Pawła.

Link - Dyskusje o Pawle.

Uaktualnienie 2 Listopada 2012.

 

I jeszcze kilka argumentów przeciwko Pawłowi.

Słowa Zbawiciela.

Jan 10:4 Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. 5 Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.

Wersety te wyjaśniają nam dobitnie pewne niezwykłe zjawisko, które rozprzestrzenia się jak ogień. Wielu Chrześcijan opuszcza religie kontrolowane przez szatana i w ten sposób przestają słuchać głosów obcych. Wielu z nich nie przyznaje się do tego, że są Chrześcijanami. Twierdzą, że są naśladowcami Chrystusa.

Najistotniejsze jest to, że owce, czyli ludzie o usposobieniu owiec idą tylko i wyłącznie za Zbawicielem, Isusem Chrystusem i zamiast słuchać niezmiennych fałszywych doktryn religii kontrolowanych przez Watykan czyli zdążających do szatańskiej Ekumenii, owe owce wybierają znacznie rozsądniejszą opcję, zgodną z zapowiedzią naszego Pana.

Idą one tylko za jego głosem!

Inna - niezwykle istotna kwestia.

Kto wybierał apostołów? Czy wybierał ich Syn Boży?

Jana 10:27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. 28 I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. 29 Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.

Jana 17:9 Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi;

Jana 17:11 I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my.

Jana 17:17 Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.

Mateusza 20:23 Mówi im; Kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy - nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane.

I jeszcze jeden istotny werset.

Jana 17:20 A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 21 Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.

Mamy w tych wersetach ukazaną niezwykłą prawdę, która wypowiedział sam Zbawiciel. Chrystus otrzymał apostołów i uczni od samego Ojca. Nie Isus ich wybierał ale Ojciec ich wybrał dla Syna.

Cechą wspólną wybranych przez Ojca apostołów i uczni była jedność.

Jedność powinna być także wspólną cechą dzisiejszych naśladowców Chrystusa.

Nie naśladowców Pawła, czy liderów Kościoła Katolickiego, czy Adwentystów czy też Świadków Jehowy czy też innych najdzikszych wyznań chrześcijańskich, które posiadają wszystko, oprócz jedności!!!

Rozpoczyna się powrót do Prawdy. Powrót do jedności w Zbawicielu. Powrót do nauk, które On głosił.

Jedynymi upoważnionymi głosicielami Ewangelii byli ludzie z najbliższego otoczenia Chrystusa, Jego apostołowie i uczniowie, świadkowie Jego niezwykłych czynów i Jego ofiarnej śmierci.

Nie było tam miejsca na pseudo apostoła, faryzeusza, członka nasienia szatana w tym kręgu!

To Ojciec wybierał apostołów, a Pawła Ojciec nie wybrał!

Paweł powodował rozłamy i podziały - czyli był on kąkolem w pierwszych zborach, a jego uczniowie rozprzestrzeniali ów kąkol, aż do postania najbardziej bałwochwalczej i odstępczej religii, jaka kiedykolwiek istniała na świecie - Kościoła Katolickiego.

Apostoł Mateusz - dlaczego nie pisał listów, a napisał jedynie Ewangelię? Czyż można było coś więcej dodać do słów. Chrystusa!?

Apostoł Jan - praktycznie niczego nie dodał do Ewangelii, apostoł Piotr także nie rozpowszechniał żadnych nauk sprzecznych ze słowami Isusa Chrystusa.

Wniosek nasuwa się oczywisty.

Chcesz naśladować Isusa Chrystusa?

Ucz się od Niego samego i wprowadzaj to wszystko w swoje życie. Nie słuchaj żadnego innego człowieka, żadnego księdza, pastora, starszego czy innego... 'przewielebnego' zawodowego eksperta biblijnego.

Mateusza 18:3 I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

Żadne inne słowa nie dadzą ci zbawienia, jak tylko Prawda pochodząca z ust samego Boga. Jego prawda jest prosta, dostępna dla każdego. Bądź posłuszny  Prawdzie - Słowu Bożemu a uzyskasz życie wieczne pod Jego miłościwym panowaniem.

Nie sama wiara cię zbawi, ale nawrócenie na drogę Prawdy i jedność w Duchu Zbawiciela umożliwi każdemu zbawienie.

 


Napisano: 14 Lipca 2012

Ostatnie uaktualnienie: 2 Stycznia 2016