Powrót na stronę główną

Bądź dobrym i uczciwym człowiekiem

Ostatnie uaktualnienie: 21 Maja 2017


Mam ponad 60 lat ale już jako 15 letni chłopiec poznałem prawdę prowadzącą do zbawienia.

Bądź dobrym i uczciwym człowiekiem.

To zdanie dopiero teraz w pełni do mnie dotarło. Co więcej - dotarło do mnie dogłębne zrozumienie tego zdania, właśnie na podstawie mojej wiedzy biblijnej oraz wiedzy o religiach. W dzisiejszym świecie także istnieje wielu ludzi, którzy tak twierdzą, ale z powodu braku wiedzy biblijnej nie są oni w stanie przekonać innych odnośnie ważności oraz mądrości tego prostego zdania.

Czyje nauki skutecznie zagłuszają: bądź uczciwym i dobrym człowiekiem?

Nauki zagłuszające owo zdanie to fałszywe doktryny kościołów Chrześcijaństwa z Kościołem Katolickim na czele. Niemal wszystkie religie są pod kontrolą szatana i jest oczywiste, że ich fałszywe doktryny dążą do zabicia Boga w naszych sercach. W ten sposób religie robią z normalnych ludzi fanatyków religijnych, którzy uczą innych wszystkiego, poza tym, czego Bóg nas w rzeczywistości uczy na stronnicach Biblii i wymaga od nas. Zamiast Boga i Syna religie głównie cytują apostoła Pawła.

Religie to... sekty

Praktycznie zdecydowana większość religii to sekty. Sekta to odizolowana grupa ludzi, której dogmaty wyłączają możliwość, że w innej sekcie możesz uzyskać zbawienie. Przykłady typowych sekt:  Adwentyści, Świadkowie Jehowy, Zielonoświątkowcy  oraz... Kościół Katolicki; największa sekta świata, która najgłośniej twierdzi, że poza Kościołem nikt nie może zostać zbawiony.

Każda sekta twierdzi, że tylko ona jest jedynym źródłem objawionej prawdy, przekazanej jej przez samego Boga. Oczywiście bez ukazywania jakichkolwiek dowodów poza kilkoma wersetami biblijnymi, najczęściej wyrwanymi  z kontekstu.

Nauki oparte na wybranych wersetach są stosowane jako swoisty regulamin dogmatyczny, który rozróżnia wierzenia sekt dzieląc je właśnie w ten sposób. Kościół Katolicki dodaje nawet własne przykazania kościelne, litanie, stroje i zwyczaje, które nie mają absolutnie żadnego oparcia na Biblii. Adwentyści dodają książki Ellen G. White jako... 'natchnione'.

Co jest najciekawsze, większość członków religii posiada kontakt ze Słowem Bożym, z Biblią i wpływ tego Słowa  u nich wyraźnie widać w ich zachowaniu się.

Wersety wyrwane się z kontekstu przedstawia się jako czystą prawdę ponieważ właśnie zacytowano tobie Jego Słowa i masz obowiązek posłuszeństwa wobec 'poleceń' Boga oraz... nakazów religii, która Go rzekomo reprezentuje.

Przykłady takich typowych manipulacji:

Izajasza 43:(10) Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.

Powyższy werset służy Świadkom Jehowy jako podstawa do używania nazwy; Świadkowie Jehowy. Nieco prostej analizy i widać wyraźnie, że Towarzystwa Strażnica świadomie stosuje mylną interpretację. Problemów z tą interpretacją jest kilka.

Bóg mówi o swoich świadkach. Ale czy ma On na myśli Świadków Jehowy? Oczywiście, że nie! Pierwszym problemem jest fałszywe imię - Jahwe lub Jehowa, które występuje jedynie w tzw. Kodeksie Leningradzkim z X wieku n.e. a w oryginalnej wersji Septuaginty LXX z roku 285 p.n.e. w ogóle rzekome imię Boga nie występuje. Potwierdzają to wersety cytowane przez samego Chrystusa, który nigdy Boga nie nazwał Jehową. Sprawdź detaliczne dowody.

Sprawdź cały rozdział 43, a przekonasz się osobiście, że Bóg mówi te słowa do... Izraela i Jakuba a nie do Świadków Jehowy.

Izajasza 43:(1) Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem moim jesteś!

Aby to właściwie zrozumieć, trzeba wiedzieć, że Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael i od Izraela (Jakuba) powstał naród -  Izrael, do którego Bóg przemawiał ustami proroka i przekazywał ważne polecenia dla tego narodu, ponad 2500 lat temu!

Zacytujmy ostatni werset z tego samego 43-go rozdziału.

Izajasza 43:(28) Twoi książęta znieważyli moją świętość. Dlatego Jakuba obłożyłem klątwą, a Izraela wystawiłem na zniewagi.

Jeżeli werset 10-ty jest rzeczywiście skierowany do Świadków Jehowy, to werset powyższy z tego samego rozdziału mówi, że ŚJ są obłożeni klątwą!

Werset ten całkowicie anuluje jakiekolwiek spekulacje odnośnie tożsamości świadków Boga...  'Jehowy'.

Świadkami Boga i cudów byli Izraelici obłożeni klątwą za znieważanie świętości Boga.

Podobnych przykładów manipulacji wersetami w wielu religiach jest bardzo wiele i wszystkie właśnie bazują na braku wiedzy swych członków.

Stosuje się także takie wersety, które nakazują misję głoszenia dla każdego członka rzekomym poleceniem samego Chrystusa. Co najgorsze; twierdzi się, że bez owego głoszenia nie można być zbawionym. Coś, o czym Chrystus nawet nie wspomniał. Poniżej często cytowany werset.

Mateusza 28:(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Owszem, polecenie zostało wydane przez Niego, ale nie do wszystkich ludzi, ale jedynie do 11 uczni Chrystusa.

Przeczytajmy następny werset, który wyjaśni nam i ukaże - komu i z jakiej przyczyny Chrystus polecił dzieło informowania o Królestwie Bożym na ziemi.

Mateusza 28:(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Biorąc po uwagę cały 28 rozdział jest ewidentne, że tylko uczniowie Jezusa otrzymali nakaz nauczania, wszystkiego, czego On ich nauczył. Powtórzę to jeszcze raz, ponieważ jest niezwykle ważne, aby to właściwie zrozumieć.

Uczniowie Chrystusa zostali zobowiązani do nauczania wszystkich narodów naukami, które otrzymali od samego Jezusa (Isusa). Oznacza to jasno, że Chrystus uczył ich osobiście, 3.5 roku - nie rzekomy apostoł Paweł i głosiciele powinni głosić tylko słowa Isusa Chrystusa oraz Ojca.

Poniżej ciekawy werset z ust Chrystusa.

Mateusza 4:(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Z tego wersetu wyłania się nauka, o której z pewnością jeszcze nie słyszałeś.

Jedynymi słowami w Biblii, którymi powinien karmić się człowiek są słowa samego Boga. Chrystus jest synem Boga i wyrazicielem woli swego Ojca, czyli słowa Chrystusa są równoznaczne ze słowami samego Boga a Bóg to oczywiście potwierdził.

Bóg jest naszym Stworzycielem i tylko Jego instrukcje mają dla nas najwyższą wartość.

Największe fałszerstwo w Chrześcijaństwie

I to jest największa tajemnica Chrześcijaństwa, które nie jest wcale oparte na słowach Chrystusa, ale nauki Chrześcijaństwa są głównie oparte na naukach rzekomego apostoła Pawła oraz jego dwóch uczni, Łukasza i Marka.

Oto cytat Pawła, cytowany jako dowód na natchnienie nie tylko listów Pawła czy Ewangelii Marka i Łukasza (Dzieje Apostolskie). Werset ten można zastosować do każdej księgi Nowego Testamentu, dodanej w dowolnym czasie.

Werset ten usprawiedliwia obecność wielu ksiąg Nowego Testamentu, aczkolwiek przedstawia on czysty nonsens oraz kłamstwo.

II Tymoteusza 3:(16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Nieco bliższa analiza obydwu cytowanych wersetów wskazuje nam, że oba wersety mówią o czymś zupełnie innym. Mateusza 4:4 oznajmia nam, że życie człowieka polega na karmieniu się słowem z ust samego Boga.

Jest to niezwykle ważne, ponieważ Biblia zawiera wiele tekstów, które nie są słowami Boga, ale także ludzi, często bardzo grzesznych a nawet są tam słowa samego szatana, który kusił Chrystusa czy też mówił do Ewy oraz prześladował Hioba!!

Dlatego tekst z II Tymoteusza niesłusznie oświadcza, że... "Całe Pismo przez Boga jest natchnione..." co jest ewidentnym kłamstwem.

Owo oczywiste oszustwo powoduje błędne przeświadczenie, że każda wypowiedź Pawła, Marka i Łukasza to słowa samego Boga.

Jest jeszcze gorzej. Łukasz, Marek i Paweł nigdzie nie powołują się na natchnienie Boże. Paweł nie uczył niczego, co nauczał Chrystus.

Różnica pomiędzy naukami Boga i Syna a trójką - Pawłem, Łukaszem i Markiem polega na tym, że Ewangelią według Boga i Syna jest Dobra Nowina o nadchodzącym Królestwie Bożym.

Według Pawła Dobrą Nowiną jest śmierć Chrystusa za nasze grzechy. O Królestwie Bożym Paweł nie pisał! Dobrą nowiną Pawła jest także to, że jeżeli w to uwierzymy i wyznamy to przed ludźmi, uzyskamy zbawienie... z łaski.

Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 10 Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11 Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. 12 Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. 13 Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Chrystus powiedział coś zupełnie innego i powiedział to do swoich uczni.

Mateusza 10:31 Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli. 32 Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; 33 Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.

Widać wyraźnie różnicę znaczenia, zwłaszcza, że Isus mówił owe słowa do swych uczni, a Paweł kierował je do wszystkich ludzi.

Na Pawle, Łukaszu i Marku są oparte niemal wszystkie błędne biblijne nauki, zwłaszcza największa herezja faryzeusza Pawła o rzekomym anulowaniu Prawa Bożego.

Ani Bóg ani Chrystus tego nigdy nie uczyli!

Poznaliśmy fundamentalną prawdę, która nam mówi, że po informacje odnośnie zbawienia powinniśmy się kierować tylko do słów Boga oraz jego Syna, Isusa Chrystusa ponieważ Bóg i Syn dają nam zbawienie. Inne źródła informacji są zupełnie nieważne.

Mateusza 7:21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. 22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Proste wyjaśnienie Isusa. Zbawienie nie zależy od cudów, prorokowania czy wypędzania demonów ale zależy od tego, czy pełnimy wolę Ojca naszego.

Unieważnianie Prawa Bożego czyli Przykazań jest czynieniem bezprawia, które czynił właśnie Paweł.

Kto uzyska zbawienie?

Dobrzy i uczciwi ludzie.

Dokładnie tak, jak mnie powiedziano wiele lat temu, ale brak życiowego doświadczenia, indoktrynacja Kościoła Katolickiego i Świadków Jehowy nie pozwoliła mnie na zaakceptowanie takiej oczywistej prawdy. 

Jest to fundamentalna Prawda Boża.

Czynienie Jego woli da nam zbawienie. Proszę o uważne przeczytanie tych kilku najważniejszych słów samego Chrystusa.

Jest to pewna droga do naszego zbawienia wskazana przez samego Syna Bożego.

Mateusza 19:16 I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? 17 A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. 18 Mówi mu: Których? 19 Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. 20 Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? 21 Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

Przestrzegania Bożych Przykazań jest poleceniem dla każdego człowieka, który chce żyć wiecznie w Królestwie Bożym.

Jeżeli ktoś dąży do doskonałości, powinien porzucić wszystko, rozdać majątek ubogim i naśladować Chrystusa czyli... nauczać tego, czego Ojciec i Syn nauczają.

I to jest wszystko, co jest potrzebne do naszego zbawienia.

Przestrzeganie Przykazań czyni nas dobrymi. Bycie dobrym i uczciwym człowiekiem jest całkowicie zgodne z naukami Chrystusa!

Właśnie na podstawie Przykazań jesteśmy oceniani - nie przez religie ale przez Boga - On nas osądza; czy jesteśmy dobrzy czy źli. Przykazania są miernikiem, według której wiemy, kto jest uczciwym człowiekiem. Ten, kto przestrzega Przykazań, czyli uczynny, miły, prawy człowiek, szanujący i miłujący Boga i bliźniego.

Miłowanie Boga jest rzeczą nieco trudną z powodu działalności... religii.

Czy religie uczą nas jak uzyskać życie wieczne?

Jest to bardzo rzadkim zjawiskiem. Religie głównie mówią o życiu po śmierci w niebie, co jest ogólnie kłamstwem. Zdecydowana większość religii jest właśnie oparta na doktrynach Pawła, negujących Prawo, które prowadzą do grzechu i fałszywego uczucia, że się już jest zbawionym.

Religie głównie nauczają swych członków o potrzebie werbowaniu nowych członków oraz ich indoktrynacji. Trwa także współzawodnictwo, kto potrafi zwerbować jak największą ilość nowych członków.

Religie także służą szatańskim rządom i 'apostoł' Paweł podaje wskazówki zmuszające nas do bezwzględnego posłuszeństwa wobec władz służących szatanowi.

Rzymian 13:1 Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. 2 Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. 3 Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; 4 Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.

Wystarczy pobieżne sprawdzenie rzeczywistych rządów nasienia węża, które nas morduje, truje szczepionkami i GMO. Wielbi ono szatana poprzez pedofilię i składanie krwawych ofiar z dzieci na masową skalę, a Paweł nazywa tych ludzi... sługami Boga!? Czyżby Paweł nie wiedział, że szatan rządzi światem?

Czy Isus (Jezus) Chrystus powiedział cokolwiek o religiach? Oczywiście, że tak. Sprawdź.

Mateusza 13:24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Znaczenie owej przypowieści wyjaśnił sam Chrystus.

Mateusza 13:37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Ta przypowieść jest wielce niepokojąca. Siewca dobrego ziarna - Chrystusa sieje najwyraźniej tę samą ilość ziarna, jaką sieje sam szatan!

To oznacza, że wszystkie niemal religie są całkowicie opanowane przez siły szatana i niemal wszystkie stanowiska pastorów, starszych czy księży są obsadzone od dawna przez nasienie szatana czyli kąkol.

Ostre oskarżenie, ale sprawdźmy fakty. Sprawdźmy, które religie mówią prawdę, ujawniają kłamstwa świata szatana, fałszywe doktryny Pawła, nawołują do przestrzegania Przykazań oraz nauczają o Królestwie Bożym na ziemi?

Które religie mówią o planie Bożym ponownego zjednoczenia Izraela!? ŻADNA!!!

Niewiele z nich mówi o potrzebie przestrzegania Przykazań, o grzechu aborcji, grzechu generacji gender, grzechu zabójstwa w agresywnych wojnach, jest za rodziną i jest przeciwna stosunkom seksualnym poza małżeństwem i przeciwna małżeństwom homoseksualnym. Czy istnieje chrześcijańska religia mówiąca o potrzebie i wartości cnoty kobiecej?

Większość religii popiera Ewolucję i Wielki Wybuch odbierając tym samym Bogu chwałę Stwórcy!

Niewiele religii uważa, że tym światem rządzi szatan, aczkolwiek Biblia wielokrotnie i wyraźnie o tym mówi!

Z tego wynika prosty wniosek. Religie są wręcz szkodliwe dla ludzi szczerze miłujących Boga i Jego Przykazania.

Sąd Ostateczny

Spójrzmy na nasze życie przez pryzmat Sądu Ostatecznego. Oto, co Bóg mówi o tym sądzie.

Objawienie 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. 14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. 15 I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Bóg nam wyjaśnia, że każdy człowiek kiedyś stanie przed Sądem i będzie oceniony ze swych uczynków. Podstawą funkcjonowania tego Sądu są Przykazania Boże.

Objawienie 14:(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Zwróć uwagę na to, że święci przestrzegają przykazań oraz... wiary Jezusa. Czyli wierzą w nauki Boga, które im przekazał Chrystus. Przestrzegają Jego... wiary, ponieważ Jego wiara polega na tym samym - na przestrzegania Bożych Przykazań.

Objawienie 12:(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Człowiek jest oceniany przez Boga poprzez Przykazania.

Królestwo Boże to rząd Boga i Syna, rząd nad całą ziemią oparty na 10-ciu Przykazaniach czyli Prawie czy też mówiąc nowoczesnym językiem, na Konstytucji Królestwa Bożego.

Tak jak każdy obywatel jakiegoś państwa jest sądzony przez Konstytucję czyli prawo, tak człowiek Boży jest oceniany przez Prawo.

Albo jest to człowiek prawy, czyli stosujący się do Prawa albo jest człowiekiem nieprawym, Prawu nieposłusznym.

Jeżeli człowiek jest nieposłuszny Prawu, jest on zagrożeniem dla jego obywateli. W Królestwie Bożym za króli Dawida i Salomona obowiązywała identyczna zasada i obowiązuje ona nadal.

To nam wyjaśnia cel Sądu Ostatecznego, którego zadaniem jest określić, czy dana osoba będzie zagrożeniem dla poddanych Królestwa Bożego. W świeckim królestwie czy państwie osoby nieposłuszne izoluje się od normalnego społeczeństwa, czyli umieszcza w więzieniach a w szczególnych przypadkach wykonuje się nawet karę śmierci.

Na Sądzie Ostatecznym będą tylko dwie możliwości. Życie bezkresne czyli wieczne, bez starzenia się i chorób. Drugą alternatywą będzie wieczna kara śmierci bez nadziei powrotu do życia.

Jaki los czeka ludzi w fałszywych religiach?

Wbrew pozorom Bóg nie będzie zabijał uczciwych ludzi tylko dlatego, że kiedyś lub nawet teraz należą, z braku wiedzy do religii głoszącej fałsz i bezprawie. Jesteśmy nazywani przez Chrystusa... owieczkami z powodu potrzeby pasterza. Naszym Pasterzem jest Isus Chrystus i powinniśmy czerpać naszą wiedzę o Bogu tylko od Chrystusa lub od samego Boga, Autora Biblii. Niestety rolę pasterzy biorą na siebie fałszywi przywódcy Chrześcijaństwa.

Religie powstały w celu odsunięcia nas od Boga oraz od Jego Syna i od Biblii. Jest to wynalazek szatana, który jest święcie przekonany, że jego wysiłki pozbawią wielu ludzi zbawienia i doprowadzą ich do wiecznej śmierci.

Nic dalszego od prawdy!

Nigdzie w Biblii nie ma Prawa mówiącego o obowiązki należenia do jakiejkolwiek religii. Jedynym obowiązkiem człowieka jest przestrzeganie 10-ciu Przykazań.

A co z ateistami?

W momencie objawienia się Boga i Syna nie będzie żadnych ateistów, ponieważ wszyscy ludzie na całym świecie w momencie ujrzenia Syna, natychmiast w Niego uwierzą. Czyli wiara w religię a nawet w Biblię nie jest wcale potrzebna.

Miarką naszego postępowania są nadal Przykazania. Człowiek przestrzegający Przykazań nie będzie żadnym zagrożeniem dla nikogo w Królestwie Chrystusa.

Wszystkie wysiłki szatana i jego sług w religiach są zupełnie bezsensowne, ponieważ Bóg nie będzie karał ludzi za błędną wiarę ale za łamanie Prawa. Ludzie wprowadzeni w błąd nie są na tyle ludźmi winnymi, ale są to niewinne ofiary szatana i Bóg będąc sprawiedliwym nie będzie karał ludzi oszukanych.

Tym ludziom będzie ukazana Prawda o Bogu i o Synu i... uczciwi ludzie natychmiast ją zaakceptują i ów problem będzie w niezwykle szybki i sprawiedliwy sposób przez Boga rozwiązany. Wszelkie knowania szatana nie mają absolutnie żadnych wartości.

Na tym właśnie polega mądrość Boga, że szatan nie jest w stanie zniewolić ani jednej osoby ludzkiej w celu pozbawienia jej życia wiecznego.

Szatan oczywiście uważa to za niesprawiedliwość Boga, ale jest to szatański i nieuczciwy sposób zniszczenia wszystkich stworzeń Bożych. A Bóg w swej nie wyczerpanej mądrości do tego nigdy nie dopuści.

Natychmiast wielu mnie zapyta: dlaczego więc głosisz i nauczasz?

Ponieważ przez całe moje życie błądziłem w dwóch fałszywych religiach i w końcu doszedłem do sedna sprawy, opartego solidnie na dobrze mi znanym Piśmie Świętym. To na postawie Pisma Świętego czyli Biblii, rozważając tylko słowa Boga oraz Syna doszedłem to takie wniosku.

Sam będąc w miarę uczciwym i prawym człowiekiem odczuwam potrzebę pomocy czytelnikom oraz potrzebę uwielbienia Boga w taki właśnie sposób, jak mówienie o Nim prawdy oraz poprzez stosowanie w życiu 10-ciu Przykazań.

Gdybym o tym milczał, nie byłbym człowiekiem uczciwym!

Wielu ludzi błądzi tak, jak i ja błądziłem. Mam nadzieję że znajdą oni chwilę czasu i zapoznają się z moimi wnioskami i zrozumieją błąd - nie grzech! - swego postępowania. Zbłąkanym owcom nie grozi śmierć!

Ale jak w każdym państwie, tak i w Królestwie Bożym będą różne stanowiska i przywileje, które rozdzieli Bóg i Syn. Osoby doceniające wartość odnalezienia Prawdy oraz udostępniający ową Prawdę innym będą przez Boga wielce wywyższeni, co jest normalne i sprawiedliwe. Biblia w Objawieniu określa ich jako 144.000 współ króli Chrystusa.

Decyzja należy więc do ciebie. Uczynisz, jaki ci nakazuje sumienie. Możesz się zmienić, jeżeli sumienie już cię oskarża i zacząć postępować według Przykazań. Jeżeli jesteś osobą uczciwą i prawą, masz zbawienie zapewnione. Jeżeli dążysz do bliższego poznania Boga, zacznij czytać dokładniej Biblię, czyli słowa Boga i Syna, i nauczaj innych o Bogu i jego Prawie, a nagroda twa będzie jeszcze większa. Masz ją także na Internecie - najwierniejszy polski przekład - Biblia Mesjańska

Rola dysonansu poznawczego

Oto oryginalne wyjaśnienie tego bardzo ważnego zjawiska, które z czasem zostało zmasakrowane przez władze i media. Owo zjawisko wyjaśnia nam postępowanie wielu ludzi, włącznie z naszym postępowanie, które także podlega temu mechanizmowi.

Czasami ludzie posiadają niezwykle mocny główny korzeń wierzeń. Kiedy przedstawia się im dowody negujące owe wierzenia, dowody te nie mogą być zaakceptowane, ponieważ mogłyby wytworzyć wyjątkowo nieprzyjemne uczucie, które nosi nazwę - dysonans poznawczy. Ponieważ ochrona tych wierzeń jest niezwykle ważna, ludzie ci będą owe dowody racjonalizować, ignorować a nawet będą zaprzeczać wszystkiemu, co nie pasuje do ich korzenia wierzeń. Frantz Fanon.

Wikipedia odwraca uwagę od głównego tematu, niemniej warto jej artykuł przeczytać, aby zorientować się w jaki sposób postępujemy tak czy inaczej w różnych sytuacjach i jakie mechanizmy kierują naszym zachowaniem się.

Zjawisko to jest niezwykle pozytywne i w taki właśnie sposób zostaliśmy stworzeni.

Spójrzmy na to z innej strony. Jeżeli człowiek, owca Boża żyje przez lata w zgodzie z Bożymi Przykazaniami, żadna metoda nie jest w stanie jej przekonać do zmiany postępowania.

I w takim celu Bóg zaprogramował nasze umysły, abyśmy postępowali według Jego wskazówek i prawa i nie próbowali ich łamać. Szatan zdołał to wykorzystać w odwrotny sposób dla swoich niecnych celów.

W obecnych czasach za pomocą niezwykle intensywnej propagandy lucyferiańskiej czyli negującej Boga i Prawo Boże, ludzkość otrzymuje z wiecznie kłamiących mas mediów główny korzeń fałszywych wierzeń. A dysonans poznawczy staje się w tym przypadku głównym narzędziem szatana.

Dosadnym przykładem jest temat płaskiej ziemi. Jeszcze nikt nigdy nie przedstawił jakichkolwiek dowodów na jej kulistość, ale masowa światowa indoktrynacja niemal od kołyski powoduje, że zdecydowana większość ludzi nawet odwraca się na dźwięk tego terminu i nie ma dowodu, który byłby w stanie przekonać niezwykle silny w tym przypadku efekt dysonansu poznawczego.

Oczywiście to zjawisko jest także widoczne w wierzeniach religijnych i tysiące religii i sekt nawzajem się zwalczają z tego właśnie powodu. To szatan jest osobą odpowiedzialną za taki stan rodzaju ludzkiego.

Czy dysonans poznawczy prowadzi nas do zguby?

Z pewnością nie! Bóg nie stworzyłby ludzi przeznaczonych na śmierć z takiego właśnie powodu. Z powodu posiadania cechy zaprogramowanej przez Boga a odwróconej w kłamliwy sposób przeciwko ludzkości przez szatana.

Trzeba pamiętać o tym, że Bóg jest mądry, miłosierny i sprawiedliwy.

Czy skazanie nas na śmierć z powodu używania przez nas Bożego dysonansu poznawczego byłoby objawem Bożej mądrości, miłości i sprawiedliwości?

Oczywiście że nie! Prostym dowodem są Jego obietnice zbawienia oraz ofiara złożona przez Syna Bożego.

Oto dlaczego szatan poniósł klęskę w momencie śmierci Chrystusa, którego w sumie szatan złożył w ofierze... Bogu! Za nasze grzechy!

Szatan dążył do przechytrzenia Boga i zniszczenia człowieka rękami Boga za grzechy, do których szatan gorliwie przekonywał ludzkość. Atakował człowieka psychikę i wykorzystywał Boże Prawo przeciwko człowiekowi dążąc do uśmiercenia ludzkości rękami Boga, który zdaniem szatana popełnił błąd stwarzając człowieka. (W takim świetle stworzenie szatana byłoby jeszcze większym błędem!)

Jednak Bóg jest mądry, sprawiedliwy i miłosierny i nie pozwoli na to, aby tak pokrętne sztuczki i kłamstwa szatana pokrzyżowały Mu Jego plany względem człowieka.

Jest oczywiste, że większość ludzi jest w szponach szatana i w fałszywych religiach i czyni rzeczy, że czasami wstyd o tym powiedzieć czy napisać. Powodem jest w dużej mierze dysonans poznawczy, który skutecznie powstrzymuje większość ludzi od obiektywnego zbadania  wielu dowodów, czy to biblijnych - w kwestiach wiary - czy to w naukowych, odnośnie płaskiej ziemi czy innych dowodów światowych mega kłamstw.

Dopiero teraz widzimy, ile milionów ludzi jest w szponach szatana, który stosuje przeciwko ludzkości... dysonans poznawczy, który nie pozwala większości z nas spojrzeć w drugą stronę.

To nie jest nasza wina i za brak zrozumienia nie zostaniemy ukarani !

Nawet ateiści będą zbawieni!

W momencie ukazania się ponad ziemią Isusa Chrystusa, jak to nam obiecał, niemal wszyscy ateiści natychmiast... uwierzą. Czyli będą ludźmi... wierzącymi! Ukazanie się Chrystusa będzie skutecznym lekarstwem na negatywne efekty szatańskiej indoktrynacji propagandowej mas mediów oraz świata rozrywki.

Będzie to olbrzymi cios dla świata szatana i upadłych aniołów. Błędne wierzenia religijne zakotwiczone w fałszywych doktrynach natychmiast rozbiją w puch dysonans poznawczy wszczepiony nam przez siły szatana przez TV i fałszywe religie.

Szatanowi i upadłym aniołom pozostanie już tylko jedno wyjście, które i tak nie da mu zwycięstwa w walce z Bogiem ani nie przyniesie spodziewanych rezultatów.

Objawienie 13:13 I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. 14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. 15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. 16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, 17 I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. 18 Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Jak wyraźnie widać w tym tekście, szatan nie będzie już więcej prosił, nalegał, indoktrynował i kłamał, ponieważ cały świat wcześniej zobaczy pełną moc Boga oraz zobaczy także Syna.  Świat także zobaczy zwinięte niebo, czy też firmament i cały świat zobaczy niebo i gwiazdy, które będą spadały na ziemię. W ten sposób wszystkie kłamstwa szatańskie, czy naukowe, czy religijne będą ujawnione i ostatnią próbą szatana będzie zmuszanie ludzi do przyjęcia jego znaku Bestii pod karą śmierci!

Ale i ten zamysł nie przyniesie szatanowi zwycięstwa!

Patrząc na to z dystansu jest oczywiste, że szatan ZAWSZE przegrywa każdą potyczkę z Bogiem i jest już oczywiste, że Bóg nie będzie karał ludzi za to, że nie byli w stanie przełamać swoich błędnych wierzeń z powodu dysonansu.

Jakie to ma dla nas znaczenie?

Olbrzymie, zwłaszcza dla tych, którzy przełamali wiele barier dysonansu poznawczego i wykazują się odwagą i głęboką wiarą w Boga pomagając innym poznanie rzeczywistych zamiarów Boga wobec świata, czyli ustanowienia światowego Królestwa Bożego, tak zaciekle zwalczanego przez szatana, który w zamian za Królestwo Boże podstawia nam zbrodniczy, morderczy, gejowski i pedofilski NWO!

Bóg do tego nigdy nie dopuści!

Oto przyczyna NWO! Jest to fałszywy porządek świata oparty na fałszywym Izraelu!

Znając owe fakty, miejmy zaufanie do Boga, nie rozpaczajmy z powodu braku masowego zainteresowania się czystą Prawdą biblijną. Przyczyny już znamy i nie powinniśmy się obawiać, że większość naszych braci i sióstr poniesie z ręki Boga śmierć tylko za to, że stali się ofiarami kłamcy - szatana.

Bóg sam nam obiecał i zaprzysiągł na samego siebie, że da nam nowe serca i wpisze w nie Prawo.

Jeremiasza 31:31 Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan 33 Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34 I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. 35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 36 Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.

Zakończenie.

Bóg doskonale kontroluje wszystko i szatan niedługo zostanie usunięty z nieba. Na ziemi większość ludzi jest w szponach olbrzymiej indoktrynacji szatana, który wykorzystuje nasze sumienia oraz nasz dysonans poznawczy w celu podporządkowania nas sobie. Jego wygrana jest jedynie pozorna. Bóg doskonale widzi owe knowania i jak zawsze na wszelkie szatańskie pomysły Bóg ma odpowiednią odpowiedź.

Wersety biblijne wskazują nam na to, że do samego końca, czyli do ujawnienia się Syna Bożego większość ludu Bożego będzie trwała w szponach szatańskich! Ale Bóg nie pozwoli, aby ktokolwiek z nas zginął tylko dlatego, że został oszukany przez świat szatana.

Istnieją miliony zwiedzionych katolików, Świadków Jehowy, Adwentystów i oni w większości szczerze wierzą w Boga i jego miłują, pomimo kłamliwych nauk swych religii.

Ale nie przynależność do określonej religii lecz nasze posłuszeństwo wobec Przykazań da nam życie wieczne.

Trzeba być dobrym i uczciwym człowiekiem - mężczyzną czy też kobietą.

Musimy miłować naszych bliźnich czyli stosować się do 10 Przykazań. Wiara nas nie zbawi ale zbawi nas posłuszeństwo wobec Przykazań.

Wielu z tych, którzy już to rozumieją posiada rodziny i najbliższych w innych religiach. Niektórzy nazywają Boga Jehową, inni nazywają Chrystusa Bogiem a jeszcze inni wielbią Królową Niebios. Wszyscy ci ludzie są z pewnością zwiedzeni przez fałszywe religie, ale nie z powodu zwiedzenia będą oni osądzeni.

Nawet częste łamanie10-ciu Przykazań nie jest wyrokiem śmierci, ponieważ oni są nauczani o zniesieniu Przykazań i właśnie dlatego czasami je łamią, pomimo że ich sumienie im tego zabrania. Nawet w takich przypadkach Bóg im wiele grzechów wybaczy.

Wspomnijmy na słowa Syna Bożego, które wypowiedział On do przerażonej cudzołożnicy.

Jana 8:(10) A Isus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? (11) A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Isus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.

Mówiąc wprost - nie mamy prawa do osądzania innych. Nie możemy nikogo osądzać nie znając ich myśli i rzeczywistych zamiarów, stanu ich sumień oraz stopnia indoktrynacji fałszywymi doktrynami, religijnymi czy szaleńczymi pomysłami władz. U wielu ludzi grzeszne zachowanie się innych może budzić nawet niechęć i odrazę.

Sąd pozostawmy Bogu a sami... miłujmy nawet naszych nieprzyjaciół, ponieważ tylko takie postępowanie pozwoli nam uzyskanie zbawienia. Musimy pamiętać, że uzyskamy wybaczenie naszych grzechów pod warunkiem, że wybaczymy innym ich przewinienia wobec nas.

Wielu z nas poznało już prawdę o planie Bożym zjednoczenia 12 pokoleń Izraela. Jednak owa wiedza nie upoważnia nas do separowania się od naszych członków rodzin czy przyjaciół z powodu naszego nieustannego ich napominania czyli... sądzenia.

W ten sposób odpychamy ich od siebie! Nie możemy uczestniczyć w ich grzechach i błędach łamania Prawa Bożego, takich jak bałwochwalstwo. Unikajmy takich sytuacji, ale we wszelkich innych przypadkach miłujmy wszystkich, z nieprzyjaciółmi włącznie. Po naszej miłości bądźmy rozpoznawani jako uczniowie Chrystusa.

Jeżeli nie znamy zbyt dobrze Boga i jego Słowa, nie przygnębiajmy się zbyt wieloma grzechami. Wszystkie nasze grzechy mogą być nam wybaczone, pod warunkiem, że zaprzestaniemy grzesznego trybu życia.

Bądźmy więc dobrymi i uczciwymi ludźmi.

Taką miłością wypełniamy Prawo, które daje nam zbawienie.

 


Napisano: 21 Maja 2017

Ostatnie uaktualnienie: 21 Maja 2017


Powrót na stronę główną