Chrześcijaństwo - fałszywa religia

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Naśladujesz Chrystusa, czy naśladujesz Pawła?
Kto jest Królem Królestwa Bożego - Chrystus czy Paweł?
Przed czyim sądem staniesz - Chrystusa czy Pawła?
Komu jesteś posłuszny: Chrystusowi czy Pawłowi?

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że nauki Pawła i Łukasza prowadzą ludzi do wiecznej śmierci. Nie po to Bóg wysłał Syna na Ziemię, aby ludzkość była posłuszna Pawłowi oraz Łukaszowi, ale Bóg wysłał Isusa po to, abyśmy słuchali Jego nauk i uzyskali życie wieczne. Taki był cel Isusa na Ziemi.

Czy nie jest to dziwne, że chrześcijaństwo, mając Słowo Boże, zamiast cytować samego Boga czy Syna cytuje... apostoła Pawła? Chrześcijanie cytując Pawła cytują człowieka, ale cytując Mateusza czy kogokolwiek z rzeczywistych sług Boga, nie cytują oni tych ludzi, ale cytują słowa Boga i Syna Bożego

Słowa Pawła nie cytują ani Boga ani Chrystusa!

Z tych przyczyn chrześcijaństwo jest wrogie Bogu. Rozważmy kilka istotnych elementów zachowania się kościołów chrześcijaństwa, które nie sprzeciwiają się najbardziej jaskrawemu łamaniu Prawa Bożego czyli 10 Przykazań. Rzadko kościół krytykuje łamanie Prawa, ale najczęściej ulega on propagandzie szatańskiej.

Chrześcijaństwo twierdzi, że nie ma spisków, ale popiera ono szatańską teorię ewolucji i wielkiego wybuchu i odrzuca tym Stwórcę potwierdzając nonsens Ziemi kuli, sprzeczny z Biblią. Chrześcijaństwo uważa, że wszelka władza pochodzi od Boga i należy być posłusznym księżom w każdym aspekcie.

Jeżeli światem rządzi szatan, to chrześcijaństwo jest jego najlepszym przyjacielem.

Takie wysoce negatywne postrzeganie chrześcijaństwa nie oznacza, że chrześcijanie nie uzyskają zbawienia. Oni są po prostu zwiedzeni i nie są oni temu całkowicie winni. Wkrótce nadejdzie czas, że niemal wszyscy uwierzą w Isusa Chrystusa, który wkrótce ukaże się nam wszystkim na Ziemi.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie się poruszą. (30) Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i będą narzekać  wszystkie pokolenia ziemi i ujrzą przychodzącego na obłokach nieba z mocą i chwałą wielką.

Nie będzie już osób niewierzących, lecz wszyscy będą wierzyli, ale nie wszyscy będą zbawieni z tej wiary. Ale wszyscy będą mieli szansę na poznanie Prawa. Jednak nadal będą istniały osoby będące Bogu i Synowi Bożemu nieposłuszne.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy chrześcijanie zginą z ręki Boga.

Trudno uwierzyć, ale niemal żadna religia chrześcijańska nie rozpowszechnia słów Boga i Syna, ale jest ona całkowicie posłuszna słowom rzekomego apostoła Pawła i Łukasza. Nie jest to wolny wybór Chrześcijan, ale są to rezultaty totalnej kontroli chrześcijaństwa przez siły szatańskie. 

Oto schemat rządów szatana nad światem według symboliki masonerii.

Główne symbole to dwie kolumny oraz widać znane nam oko szatana. Kolumny symbolizują rządy podległe szatanowi oraz sferę duchową, czyli wszelkiej maści artyzm; muzyczny, filmowy itp. oraz... wszystkie religie chrześcijańskie. Obie kolumny stoją na symbolicznej szachownicy, na której wojska chrześcijańskie kierowane przez szatana, staczają pomiędzy sobą krwawe wojny.

Niemal wszystkie wojny na Ziemi to wojny szatana!

Wszystkie religie są kontrolowane przez szatana i jest to widoczne w wielu aspektach. Duża część księży, pastorów czy starszych to homoseksualiści i pedofile - cechy wspólne nasienia węża. Wystarczy przejrzeć pewne dokumenty, aby zauważyć w dwóch znanych religiach, że pedofilia tot ich znak szczególny.

Dwie religie z takimi znakami to Kościół Katolicki, Świadkowie Jehowy oraz... Syjonizm.

To nie oznacza, ze wszyscy wierni są aż tak zdeprawowani, ale ludzie rządzący w tych religiach charakteryzują takie właśnie... 'zalety'. Sprawdź te linki. "Ciche owce" oraz "Dlaczego świat milczy?". Zebrania czy msze Kościoła często prowadzą osoby, które jeszcze tej nocy składały ofiary z dzieci szatanowi. Te problemy gnębią większość religii chrześcijaństwa, ponieważ celem szatana są religie chrześcijaństwa.

Dlatego tutaj zajrzałeś, ponieważ widzisz, że religie różnią się całkowicie pomiędzy sobą.

Katolicyzm praktycznie Biblii nie naucza i łamie drastycznie wszystkie Przykazania Boże wielbiąc w ukryciu Lucyfera. Proszę przeczytać te linki. Wielka Nierządnica, Magia Kościoła Katolickiego, Watykan wielbi Lucyfera, Kogo naprawdę wielbi Watykan? Stop bałwochwalstwu. Podobnie jest z rządami!

Nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy rządami a religiami. Jesteś celem obu!

Czy jest możliwe dodanie Pawła do grona apostołów Chrystusa?

Według słów Isusa Chrystusa, został on przygotowany na przyjście na Ziemię przez samego Ojca. Bóg poinformował Syna dokładnie, kogo miał wybrać na apostołów oraz czego miał On nauczać swoich słuchaczy. Chrystus był także przygotowany na śmierć, na zdradę Judasza oraz na kuszenie szatana.

Misja Isusa została dokładnie zaplanowana przez Boga i przez Syna oraz zapowiedziana przez Boga nawet w księdze Henocha oraz w księdze Rodzaju. Mamy ponad 353 wypełnionych proroctw dotyczących Syna, ujawniających wiele detali Jego służby a także śmierci.

Jest to olbrzymi dowód na to, że Isus Chrystus jest zapowiadanym Synem Boga i należy Jego słowa traktować jako słowa samego Boga. Jest to jedyna osoba, która ujawniała ludzkości proroctwa swego Ojca.

O Pawle nie mamy żadnej proroczej wzmianki w Starym Testamencie. Chrystus o nim także nigdy nie wspomniał, aczkolwiek Kościół cytuje nieustannie Pawła i Łukasza! 

Bóg osobiście wybrał apostołów i powierzył ich Synowi.

Jana 17: (6) Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. (7) Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; (8) Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. (9) Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi;

Apostołów wybrał sam Bóg, a Chrystus głosił im nie swoje słowa, ale słowa Ojca i nadal uważał, że oni należą do Ojca. Kto wybrał Pawła? Paweł twierdzi, że - Chrystus, ale powyższe wersety kategorycznie przeczą takiej możliwości. Widać jaskrawy kontrast pomiędzy naukami Syna, a naukami apostoła Pawła!

Podczas pobytu Syna na Ziemi nie było nieprzewidzianych przypadków. Znając Stwórcę na podstawie Jego dzieł twórczych jak; Ziemi, atomów, matematyki, fizyki, funkcjonalności ciał ludzkich i zwierzęcych a nawet dusz ludzkich; czy istnieje szansa, że Bóg mógł o czymkolwiek zapomnieć czy nie przemyśleć?

Czy Bóg zapomniał dla Syna powołać Łukasza, Marka a zwłaszcza... Pawła i nie dopuścić do mordu Pawła na Szczepanie!?

Jest ewidentne, że nawet podejrzewanie Boga i Syna o takie niedopatrzenia to zupełny brak zaufania szacunku; tak dla Ojca, jak i dla Syna. Według słów Isusa, Bóg dokonywał swych dzieł poprzez Syna, który ową pracę wykonał w sposób doskonały. Księga Objawienia to w pełni potwierdza.

Objawienie 21:14 A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

Nie wiemy dokładnie, kto był dwunastym apostołem Baranka po śmierci Judasza zdrajcy, a Dziejom Apostolskim nie możemy ufać, ponieważ nie były one pisane ręką apostoła. Łukasz nawet nie ośmielił się twierdzić, że jego słowa są natchnione przez Boga - czy to w Ewangelii Łukasza czy też w Dziejach Apostolskich, także autorstwa Łukasza.

Chrześcijaństwo zamiast cytować nauki Ojca podane przez Syna, cytuje Pawła!

Co jest także bardzo ważne, Bóg nie posłał Syna do pogan, tylko posłał Go wyłącznie do Narodu Wybranego. Apostołowie zostali wybrani wyłącznie dla 12 pokoleń Izraela. Celem Boga było i jest Królestwo Boże złożone z 12 pokoleń Izraela.

Najpierw część Narodu Wybranego pójdzie do Nieba. Reszta będzie umieszczona na pustyni. Dopiero po pokonaniu armii szatana, Królestwo Boże rozprzestrzeni się na cały świat i rządy będą sprawowane przez 144.000 współkróli Chrystusa, czyli 12 tyś z każdego pokolenia rzeczywistego Izraela.

Mateusza 28:(18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje, (20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Co jest jeszcze niezwykle ważne z cytatu - Bóg Ojciec pouczył i przygotował Syna. Wybrał dla niego grono apostołów i Syn Boży nauczał apostołów i tłumy słuchaczy okraszając swoje nauki cudami i niezwykłymi przypowieściami. Po takim trzyletnim kursie Prawdy Bożej otrzymali oni polecenie, aby przestrzegali WSZYSTKIEGO, czego On ich nauczył, a On swoją naukę nazwał Ewangelią o Królestwie Bożym.

Bóg nauczył wszystkiego Syna, Isusa, a Boże nauki Syn przekazywał Narodowi Wybranemu.

Co to wszystko oznacza?

Nie ma żadnej innej Ewangelii o Królestwie Bożym, poza nauką Isusa Chrystusa.

Żadne dodatki do nauk Chrystusa nie powinny nawet by rozważane. Późniejsze nauki Pawła, Kościoła Katolickiego czy innych religii to skuteczne próby ukrycia rzeczywistej Ewangelii o Królestwie Bożym, o której nauczał Chrystus i prorokowali prorocy w imieniu samego Boga.

Ojcze Nasz... przyjdź Królestwo Twoje - to jedyna i powszechnie znana Ewangelia, której nauczać nas powinno chrześcijaństwo. Ale chrześcijaństwo nie ma pojęcia, czym to Królestwo Boże jest, ponieważ... Paweł tego nie nauczał!

Bóg nie zaniechał swego przymierza i planu Królestwa Bożego na Ziemi, którego wzorem był Izrael za króla Dawida. Dlatego i Chrystus był z pokolenia króla Dawida ponieważ to królestwo miało się odrodzić ponownie. O nim właśnie nauczał Isus Chrystus. A modlitwa Chrystusa - Ojcze Nasz... przyjdź Królestwo Twoje  - o tym Królestwie nam mówi.

Mamy więc modlitwę, słowa Boga ujawnione przez Syna, miliardy ludzi się modlą w ten sposób znając modlitwę na pamięć, ale chrześcijaństwo owej modlitwy nie rozumie. Jak to jest możliwe? Ponieważ chrześcijaństwo jest w szponach szatana, cytuje się ludziom Pawła, zamiast Chrystusa Mesjasza.

Oto przyczyna, dlatego niemal nic nie wiesz o Królestwie Bożym !

Ale wróćmy na moment do Pawła i jego misji. Istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że zbory założone przez Pawła w Azji Mniejszej były zborami żydowskimi a nauki rzeczywistych apostołów powstrzymały w tych zborach kłamliwe nauki Pawła, zaprzeczające Królestwu Bożemu oraz negujące ważność Narodu Wybranego. - najważniejszych nauk Ojca i Syna.

Paweł pomimo dokonywania cudów języków czy uzdrawiania nie osiągnął zbyt wielu sukcesów i negacje ważności Narodu Wybranego powodowały opuszczanie Pawła przez wszystkie zbory, rzekomo zbudowane przez Pawła. Owe zbory nigdy o Pawle nie wspominają!

2Tymoteusza 1:(15) Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes.

W Azji istniał zbór założony przez Pawła, który także się od niego odwrócił, kiedy rozpoznał on prawdę o Chrystusie. Zastanówmy się głębiej ad tym sprawozdaniem. Głoszenie apostołów Isusa spowodowało odrzucenie Pawła jako apostoła i nauczyciela.

Tymczasem  dzisiejsze chrześcijaństwo cytuje  'apostoła' Pawła, odrzuconego przez rzeczywistych apostołów wyznaczonych przez samego Boga!

Najciekawsza jest reakcja samego Chrystusa. Opisał to Jan 45 lat po śmierci Pawła w Objawieniu:

Objawienie 1:4 Jan do siedmiu zborów, które są w Azji:

Zbory te nie odpadły od Prawdy ale porzuciły fałszywe nauki Pawła, poznawszy prawdziwe nauki Isusa Chrystusa z ust Jego rzeczywistych apostołów. Mamy nawet bezpośrednią reakcję Isusa do zboru w Efezie, założonego przez Pawła.

Objawienie 2:1 Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: 2 Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

Zbór w Efezie po odrzuceniu Pawła utracił nieco zapału, ale zbór ten nadal trwał, pomimo tak negatywnego przykładu, jakim był mówiący językami i czyniący cuda Paweł. Paweł zaginął, ale zbór trwał nadal. Nie tylko Efez ale także zbory: Smyrna, Pergamnon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia oraz Laodycea. (Obj. 1:11) Najwyraźniej zbory założone przez Pawła istniały nadal przez wiele lat.

Niestety mamy ograniczone informacje o działalności apostołów Baranka i nie wiemy, jak daleko zawędrowała Ewangelia w tamtych czasach. Wiemy, że z czasem nastąpiło wielkie zwiedzenie i trwa ono do dzisiaj i nawet dzisiaj świat nie wie niczego na temat planu Boga wyzwolenia Narodu Wybranego z jarzma nasienia węża i ponowne wprowadzenie 10-ciu pokoleń Izraelitów do Ziemi Obiecanej.

Chrześcijaństwo oparte na Pawle odrzuconym przez wszystkie zbory w Azji jest pod pełną kontrolą szatana.

Oczywiście na końcu filmu pastor podaje, że jego religia robi to samo, ale z pomocą Boga, Czyli... że jemu można w to wierzyć, ale w nich na pewno nie. To ponownie wskazuje nam, że obecnie podobne zjawiska nie mają żadnego znaczenia i nie pochodzą one od Boga czy Syna Bożego, ale pochodzą od szatana.

Widać skrajne rezultaty polegania na Pawle i jego dwóch uczniach, Łukaszu i Marku, czyli na masowym opętaniu. Chrystus oraz jego apostołowie nigdy takich nonsensów nie nauczali i w takich przedstawieniach nigdy nie uczestniczyli. Ktoś może zarzucić, że to skrajne przypadki.

To nie są żadne przypadki. Istnieje czysto szatańska wiara w Kościele Katolickim, w którym na każdej niedzieli spożywa się rzekomo ciało samego Chrystusa: z ciałem i krwią (ludożerstwo) oraz uprawia się w ten sposób przez wszystkich obecnych w kościele... skrajne bałwochwalstwo. Czysta magia!

Szatan ma dla każdego coś niemiłego. Dla mas jest bałwochwalczy Katolicyzm. Dla bardziej uduchowionych mamy kościoły charyzmatyczne, języki anielskie i cuda szatańskie. Dla ludzi rzeczywiście szukających Boga mamy mniej drastyczne ale nadal fałszywe religie, nauczające Pawła, a nie Chrystusa.

Doktryny Pawła są masowo rozpowszechniane

Listy Pawła skutecznie zagłuszają Boży plan zbawienia. W Kościele Katolickim niemal nikt o tym nie mówi i nikt niczego o tym w ogóle nie wie!  Oznacza to, że będąc w Kościele Katolickim jesteś pod wpływem zapowiedzianego biblijnie totalnego szatańskiego zwiedzenia! Cały Kościół jest zwiedzony!

Na czym więc polega to szatańskie oszustwo?

Na umieszczeniu w Biblii ksiąg fałszywego apostoła Pawła oraz Łukasza i Marka. Kler wszelkiej maści używa w 90% wersety Pawła oraz dwóch jego uczni; Łukasza (Ewangelia i Dzieje Apostolskie) oraz Marka (Ewangelia Marka).  Sprawdź to!

Oszustwo tych ksiąg niebiblijnych polega na błędnym zrozumieniu poniższego wersetu.

Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Prawda ta jest wiarygodna, ponieważ podał ją nam sam Syn Boży. Podkreślę ostatnie słowa wersetu - każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jedynie słowa Boga mogą nam dać życie wieczne w Królestwie Bożym na Ziemi. Żadne ludzkie słowa nie posiadają takiej mocy!

Znany szeroko w każdym kościele lub zborze cytat Pawła posiada zupełnie inne znaczenie.

2Tymoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.

Czy dostrzegasz olbrzymią różnicę pomiędzy słowami Chrystusa oraz Pawła?

Paweł zapewnia nas, że każdy tekst Biblii jest natchniony przez Boga, z listami Pawła włącznie. Jest to rzekomo prawda Pawła. Chrystus natomiast mówi o potrzebie życia każdym słowem pochodzącym z ust Bożych, a nie ust ludzkich.

Paweł uzurpuje sobie wartość swoich nauk i doktryn z naukami  Ojca i Syna - czyni się w ten sposób równy... Bogu.

Stosując nauki Pawła łamiemy pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Przeczytaj uważnie poniższy tekst!

Wyłącznie Bóg jest Autorem oraz Dawcą Prawa! Nikt nie ma prawa aby to zmienić.

Cytowanie Pawła to mocna sugestia, że Bóg i Syn nie dokończyli swej misji i popełnili wielkie błędy a Paweł musiał ich Obu... poprawić! Posłuszeństwo wobec nauk Pawła jest zdradą i poniżeniem Boga oraz Syna. Zwróćmy uwagę na artykuł w Wikipedii.

Nie ma w nim ani słowa o królestwie Isusa Chrystusa, rządu nazywanego w Biblii Królestwem Bożym, z Chrystusem Królem tego królestwa. Jest to rezultat ukrywania tego Królestwa, a Paweł także o nim nic nie napisał.

Czyż można porównać mądrość jakiekolwiek stworzenia Bożego z mądrością Boga!?

Absolutnie nie! Ale to właśnie czynią Chrześcijanie posłuszni Pawłowi, ponieważ Paweł obiecuje zbawienie dla wszystkich, ponieważ Bóg w końcu zlituje się nad wszystkimi, prawda?  NIEPRAWDA! Nastąpi także Sąd Ostateczny, na którym zostaną osądzone wielkie ilości ludzi. To znaczy, że jedni będą żyli a inni... nie!

Główne fałsze Pawła

Poniżej najbardziej bluźniercze wersety Pawła, które prowadzą Chrześcijan do życia w grzechu czyli ku śmierci.

Rzymian 6:23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Dopiero teraz to zauważyłem! Czyli według pierwszego zdania zapłatą za grzech jest śmierć. To w sumie oznacza, że śmierć wybiela nas od odpowiedzialności od grzechu!  Śmierć otrzymuje się rzekomo jako dar łaski Bożej co oznacza żywot wieczny. Jak otrzymać ów dar łaski?

Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 10 Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

Ale to nie wszystko. Wystarczy uwierzyć w Jezusa, ze jest Panem, to Bóg rzekomo wzbudzi cię ze śmierci i będziesz według Pawła zbawionym na wieki. Wystarczy wyznać publicznie Chrystusa i zbawienie ma się w kieszeni. Z tych właśnie wersetów wynikają wszelkie inne herezje chrześcijaństwa.

Dlatego nazywane są herezjami, ponieważ nie znajdziesz takiej nauki w żadnej części Biblii, ale wyłącznie w listach Pawła i częściowo w dwu Ewangeliach, Łukasza i Marka oraz w Łukasza Dziejach Apostolskich.

Wszystkie fałszywe nauki tych oszustów opierają się na tych dwóch wersetach.

Poniżej mamy fałszywe nauki Pawła

Jest tego dużo więcej. Wielu może zaprzeczyć twierdząc, że w pewnych wersetach Paweł jest przecież także za Prawem. Owszem, jest to prawda, ale większość jego tekstów jest zdecydowanie przeciwko Prawu. Po za tym... dlaczego mielibyśmy słuchać jakiegoś człowieka, który przeczy Bogu i jego Prawu!?

Wielu obrońców Pawła zapewnia, że Chrystus mówił wiele o wierze w Niego. Ale czy On zapewniał, że wolno nam grzeszyć ale zbawienie nas nie minie? Czy też mówił o potrzebie kroczenia wąską ścieżką do zbawienia, ponieważ szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie, czyli ku śmierci?

Najczęściej podawany cytat jako dowód na zgodność ze słowami Pawła.

Jana 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Zwróćmy uwagę na to, że Mesjasz mówił te słowa do Judejczyków, a nie do całego świata.

Mateusza 10: (5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. (7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

Większość ludzi o tym nie wie, że szanse na zbawienie mają wyłącznie Polacy i Słowianie, jako bezpośredni potomkowie Adama i Ewy. Owszem, są osoby często uwikłane w różne religie z powodu drastycznych łamań prawa i zmianie mężów i żon, co powoduje częste mieszanie się Polaków i Słowian z nasieniem węża.

Dlatego geny takich hybryd będą także miały szanse na zbawienie i życie w Królestwie Bożym.

Jana 10: (14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. (15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. (16) Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Owce Isusa to osoby słuchające Jego głosu i będące Mu posłuszne. Ponownie żaden inny głos się nie liczy, z głosem Pawła czy papieża włącznie. W powyższym fragmencie Isus zapowiada inne owce, czyli pozostałe 10 pokoleń Izraela, rozproszone w Polsce i w całej Europie, a nawet w USA.

Posłuszeństwo wobec Boga to sposób życia Ludu Bożego, a nie jakakolwiek religia.

Sprawdźmy znaczenie słowa - wiara oraz - wierzyć.

wiara - źródło - https://sjp.pwn.pl/sjp/wiara;2535574.html

wierzyć - źródło - https://sjp.pwn.pl/sjp/wierzyc;2536254.html

Wiara w Isusa w tamtym czasie była podstawą do zbawienia, ponieważ On został wsparty publicznie Duchem Bożym, za pomocą którego czynił wielkie cuda i był osobą godną absolutnego zaufania, mając wsparcie od samego Boga. Niczego takiego nie możemy powiedzieć o Pawle.

Wiara w Isusa oznaczała wiarę w jego Boże pełnomocnictwo oraz Moc Ducha, daną Mu od Ojca. Isus był Synem Bożym. Bóg zapewnił nas, że każdy wierzący w Syna, czyli posłuszny Mu; nie zginie, ale uzyska żywot wieczny. Negatywnym przykładem jest Judasz, który także wierzył, ale sama wiara mu nie pomogła.

Można to tak podsumować. Wiara w Isusa Chrystusa oznacza wiarę w jego pozycję Króla, danego Mu przez Ojca czyli taka wiara oznacza podporządkowanie się temu Królowi. To On właśnie da POSŁUSZNYM życie wieczne na Ziemi w Królestwie Bożym.

Masz więc wybór. Jesteś owcą Isusa, ponieważ On cię prowadzi swymi słowami. Alternatywnie jesteś... kozłem Pawła, prowadzonym przez Pawłowe szatańskie doktryny.

Wiara w nauki Pawła jest grzechem wobec Boga

Trwają częste debaty na temat posłuszeństwa wobec słów Chrystusa oraz posłuszeństwa wobec słów i nauk apostoła Pawła. Zaczęło to dzielić wielu Chrześcijan na przeciwstawne obozy. I słusznie! W czasach Chrystusa także zrobił się podział na owce i kozły czyli na faryzejstwo.

Jest to niezwykle pozytywny rezultat wielu dyskusji, które zaczynają nabierać rumieńców. Wzrasta popularność tego tematu i zaczyna to przynosić bardzo pozytywne rezultaty. Nauka Boga oraz Syna Bożego jest niezwykle mocna, dosadna oraz prosta, a celem jest dotarcie do naszych umysłów i serc.

To nad Synem Bożym ukazała się gołębica, a Ojciec przemówił do ludu!

Mateusza 3:16 A gdy Isus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.17 I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

W ten sposób Syn Boży został publicznie uwierzytelniony przez samego Boga Ojca po to, aby wszystko, czego nauczał Syn docierało do nas i miało na nas wpływ. W Ewangelii Mateusza i Jana mamy bezpośrednie nauki Boga, które Syn Boży, pouczony przez Ojca przekazywał oraz wyjaśniał często w odpowiednich przypowieściach. Wszystko po to, abyśmy właściwie owe nauki zrozumieli.

Wolą Ojca jest posłuszeństwo wobec Jego Prawa; ludzi oraz mieszkańców Nieba!

Oto konkretne ostrzeżenie Isusa, które nie budzi żadnych wątpliwości odnośnie ważności Jego nauk.

Mateusza 7:(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

Powyższe wersety ukazują nam prostą naukę i napomnienie dla wszystkich cytujących... Pawła!

Jeżeli negujemy Prawo - czynimy bezprawie i Isus Mesjasz nie chce nas znać!

Nie dla takich Bóg przygotował Królestwo Boże oparte na Prawem Bożym. Zwróćmy uwagę na jeden aspekt i zadajmy sobie jedno zasadnicze pytanie.

Czy czytając Ewangelię Mateusza oraz Jana znajdujemy w słowach Chrystusa coś, czego nie rozumiemy i musimy sięgać po wyjaśnienie... w listach Pawła!?

Posłuszeństwo wobec Ojca i Syna

Na tym polega posłuszeństwo wobec Ojca i Syna. Wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Bóg stawia na jakość a nie na ilość. Czy wszyscy wierzący wejdą do Królestwa? Tylko ci, którzy przestrzegają Prawo Boga, które jest konstytucją Królestwa Bożego.

Czy musimy to zrozumieć przed wzięciem do Nieba? Musimy, ponieważ chcąc zaskarbić sobie łaskę Boga i wybaczenie grzechów, musimy być posłuszni Jego Prawu czyli Przykazaniom. Nierządnicy złapanej na grzechu Chrystus tak powiedział: "Idź i więcej nie grzesz!" Mówiąc inaczej, wszystko ci jest wybaczone ale więcej nie grzesz, czyli nie łam Prawa!

Grzech jest przestępstwem - złamaniem Prawa. Bez prawa nie ma grzechu, ponieważ nie nastąpiło złamanie Prawa. Bez istnienia Prawa nie ma sądu, ponieważ sąd jest także oparty na Prawie!

Głoszenie i stosowanie fałszywych nauk Pawła eliminuje nas z Królestwa Bożego.

Przed wejściem do Ziemi Obiecanej nastąpi... sąd prawny - według Prawa i Przykazań. Będzie wielu takich, którzy do Królestwa nie wejdą, a wielu nauczycieli, którzy głosili nauki Pawła i negowali Prawo czyniąc bezprawie, czeka niechybna śmierć. Chrystus ostrzega nas przed takim losem wyraźnie.

Mateusza 13:26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. (27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? (28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? (29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Jest to bardzo dosadne ostrzeżenie, skierowane do nauczycieli chrześcijaństwa! Tacy ludzie będą skazani na spalenie z powodu nauczania bezprawia. Nie będzie wyjątków i... to chyba tłumaczy nam, w jaki sposób zmieści się tyle ludu w Palestynie.

Szczególnie ciekawe jest to, że taki stan współistnienia pszenicy i kąkolu miał dotrwać aż do czasów... żniwa!

To zależy ściśle od nas, czy wejdziemy do Królestwa, w którym będzie rządzić Prawo Boże, czy też nie. Albo Prawo zaakceptujemy i będziemy w Niebie lub w Królestwie Bożym na Ziemi, albo będziemy grzeszyli nieustannie i otrzymamy od Boga wyrok wiecznej śmierci, a nawet doznamy wielu bólów za nasze grzechy.

Zastanówmy się nieco nad poniższym zdaniem.

Czy na sądzie na pustyni czy na Sądzie Ostatecznym Bóg zaakceptuje w naszej obronie jakikolwiek cytat z listu Pawła !?

Czy cytat z listów Pawła nie będzie obrazą dla Boga i Syna? Dlatego miałby być obrazą? Ponieważ ktoś stawiający słowa Pawła, w obecności Syna odrzuca tym samym prawo samego Boga! Czy istnieje lub istniał jakikolwiek człowiek, który posiadał czy posiada większą wiedzę, mądrość i zrozumienie wszystkiego, niż Stwórca wszystkiego, Bóg Wszechmogący?

Z tych prostych przyczyn cytowanie czegokolwiek z listów Pawła czy kogokolwiek innego jest zniewagą dla Boga i Syna oraz brakiem jakiegokolwiek posłuszeństwa. Oto polecenie samego Syna Bożego.

Mateusza 19:16 I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? 17 A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. 18 Mówi mu: Których? 19 Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. 20 Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje? 21 Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

Zwróćmy uwagę na jeden szczegół. Na pytanie młodzieńca - co mu jeszcze jest potrzebne, Isus oznajmił, że jeżeli młodzieniec ten dąży do doskonałości, powinien pozbyć się wszystkiego i Jego naśladować. Mamy w tym przypadku także wskazówkę na to, w jako sposób uzyskać doskonałość - poprzez naśladowanie doskonałego Syna Bożego. Ale do uzyskania życia wiecznego doskonałość nie jest wymagana i wystarczy posłuszeństwo wobec Przykazań.

Niestety pojawił się konkurent Mesjasza, który skutecznie odbiera Chrystusowi chwałę.

1Koryntian 4:16 Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi.

Zwróćmy uwagę na to, że Isus nie nakazał naśladowania nikogo innego, poza nim. W tym przypadku naśladownictwo Pawła nie wchodzi więc w rachubę, ponieważ według słów Pawła nie był on człowiekiem doskonałym, on grzeszył i zamordował Szczepana. Kopiowanie Pawła nie dałoby nam doskonałości. Po za tym Paweł nie był wcale naśladowcą Chrystusa, ale nalegał na naśladowanie siebie, a nie na Isusa.

Chrystus głosił obowiązek posłuszeństwa wobec Przykazań, a Paweł tego nie głosił, ale głosił coś zupełnie odwrotnego, czyli czynił... bezprawie.

Mateusza 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! 16 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. 20 Tak więc po owocach poznacie ich.

Ponownie ostre i ogniste ostrzeżenie! Gdyby Chrystus dodał, że w późniejszym czasem pojawi się apostoł Paweł i żeby w niego także wierzyć a nie traktować jako wilka drapieżnego, w takim przypadku wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Chrystus tego nigdy nie zapowiedział i Pawła On nigdy nie wymienił!

Zwróćmy także uwagę na to, że Chrystus wypowiadał się wielokrotnie w przypowieściach, aby dotrzeć do wszystkich i aby być zrozumianym we właściwy sposób. Z Pawłem jest zupełnie odwrotnie. Zaprzecza on sam sobie i wypowiada się często w zupełnie nielogiczny i wyjątkowo skomplikowany sposób.

Owoce fałszywych nauk Pawła, czyli zbawienia z wiary to typowy, świecki i grzeszny styl życia chrześcijaństwa, niemal niczym nie różniącego się od ludzi zupełnie nie wierzących w Boga. Są to identyczni grzesznicy i dla takich ludzi nie było i nigdy nie będzie zbawienia.

Chrześcijanie swe grzechy przykrywają głoszeniem Chrystusa. Oto owoce wydawane przez nauki Pawła, negującego Prawo.

Według Pawła Bóg nad wszystkimi w końcu się zlituje! Absolutne kłamstwo!

Sprawdźmy poniższe wersety.

Rzymian 9:14 Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. 15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16 A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. 17 Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. 18 Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości.  

Powyższy cytat Pawła to absolutnie celowe i kłamliwe zniekształcenie słów samego Boga. Bóg powiedział do faraona:

II Mojżeszowa 9:(16) lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi.

Bóg zachował faraona dłużej przy życiu, aby pokazać swoją siłę i moc. Nie wzbudził go na śmierć, ale osądził go na podstawie jego wcześniejszych uczynków gnębienia Izraelitów i zabijania ich synów!

Owe wersety są podwaliną wielu fałszywych oskarżeń wrogów chrześcijaństwa oraz sekt, z KRK włącznie, który także twierdzi, że Boża łaska jest niezwykła i trudna do zrozumienia.Takie zniekształcenie słów Boga jest wielkim przestępstwem, ponieważ poniża i zniesławia Boga oraz Jego sprawiedliwość.

Inny przykład herezji Pawła odnośnie Żydów. Zwróć uwagę na to, że Nowy Testament odróżnia Żydów od Izraelitów.

Rzymian 11:28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa 31 Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 3 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

Ohydne i pokrętne kłamstwa Pawła!

Bóg nie zlitował się nad Izraelitami i ich srogo ukarał po 23 letnich ostrzeżeniach za wiele zbrodni, które były wynikiem nieposłuszeństwa wobec Prawa. Według Pawłowych wersetów nikt nie wie, co trzeba robić aby być zbawionym. Czy Isus nas okłamał, że trzeba przestrzegać Przykazań?

Z tych powodów wielu ludzi dochodzi do wniosku, że rzeczywiście wystarczy wiara w nieograniczone miłosierdzie Boga, który wszystkich z czasem zbawi, ponieważ miłość Boga jest nieograniczona i Bóg jest niezwykle wyrozumiały. Księga Apokalipsy kategorycznie zaprzecza zmiłowanie się nad wszystkimi, a dowodem na to jest wieczna śmierć w jeziorze ognia!

Apokalipsa 20:15 I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Czy chcesz zginąć za nieposłuszeństwo wobec Boga i Baranka w jeziorze ognia?

Jeżeli chcesz żyć na wieki, przeczytaj poniżej Przykazanie Boga, które wypowiedział Isus Mesjasz i stosuj się do Jego polecenia.

Mateusza 4:(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Nikt na ziemi nie został przez Boga czy Syna autoryzowany jako model do naśladowania. Jeden jest wzór do naśladowania; Isus Chrystus (Mesjasz). Po to przyszedł na ziemię, aby nam pokazać, jak mamy Go naśladować.

Mamy dwie drogi do wyboru.

Wybór należy do ciebie!

Według naszego postępowania Bóg będzie wybierał osoby do życia wiecznego.

Daniela 12:(3) I mądrzy jaśnieć będą jak jasność na firmamencie, i wielu ze sprawiedliwych, jak gwiazdy na wieki wieczne.

Któż to owi mądrzy czy też roztropni? Kim są sprawiedliwi?

Daniela 12:(10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli.

Biblia uważa za mądrych tych, którzy są posłuszni Bogu i Jego Przykazaniom. Przestępcy to osoby... przestępujący czy też łamiący Prawo.Ten werset wyraźnie omawia główną Prawdę Bożą,

Bóg nie ześle poznania Jego Prawdy oraz Jego Proroctw przestępcom Prawa.

Stan dzisiejszego chrześcijaństwa?

Odrzucono Boga, jego Prawo i Przykazania, obwołano Chrystusa Bogiem i odrzucono Ewangelię Isusa zastępując ją Ewangelią Pawła.

W ten sposób chrześcijaństwo stało się wrogiem i Boga i Syna Bożego. Syn Boży tak to drastycznie wyjaśnił!

Mateusza 23:33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?

Jak ma się powyższy werset do zbawienia dla całego świata? Czy Bóg rzekomo nad wszystkimi się zlituje? Czy wszyscy zostaną zbawieni, jak to zapowiedział Paweł? Sprawdź 23 rozdział Ewangelii Mateusza.

Czy to znaczy, że Chrześcijanie nie będą zbawieni?

Absolutnie nie! To znaczy, że religie chrześcijańskie są w rękach szatana a owce są karmione fałszywym kąkolem. Szczytem fałszu są modlitwy chrześcijan do martwej od setek lat matki Isusa. Ale dla owiec Bóg przygotował światu Biblię, pełną słów samego Boga.

Dlaczego nie dziwi nikogo, że każdy człowiek w antychrześcijańskim świecie ma łatwy dostęp do Biblii? Jest w tym oczywisty Boży cel. Abyś przestał słuchać ludzi i zasięgał informacji o zbawieniu od samego Boga oraz Syna Bożego. Aby uzyskać zbawienie musisz się podporządkować 10 Przykazaniom Bożym.

Tylko posłuszeństwo wobec Prawa Bożego oraz Isusa może dać nam życie wieczne, czyli zbawienie. Dlatego mamy taki właśnie werset!

"Człowiek żyje wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych."

W tym linku masz wszystkie informacje, które powinieneś poznać. Są tam także słowa najważniejsze - słowa Boga oraz słowa Syna, których nauczył Go sam Ojciec.

Posłuszeństwo zapewni ci życie wieczne

Chcesz być doskonały? Nabierz wiedzy, przestrzegaj Przykazań i naśladuj Chrystusa!

Mateusza 17:(5) Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!

Jana 14:(24) Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

Mamy więc bezpośrednie przykazania, nakazująca posłuszeństwo wobec Boga oraz jedynej upoważnionej osoby przez Boga, Isusa Chrystusa, którego słowa są słowami Boga Ojca, ponieważ Bóg jest ich autorem a Syn jest doskonałym wykonawcą woli Boga Ojca.

Zwróćmy szczególną uwagę na to, że Bóg nie 'olśnił' Syna żadną formą iluminacji i w cudowny sposób nie zaszczepił totalnej wiedzy Synowi ale Go osobiście nauczał.

W tym świetle nagła iluminacja rzekomego apostoła Pawła jest najwyraźniej typowym szatańskim oświeceniem a chrześcijaństwo nazywa słowa człowieka słowem Boga, czyniąc w ten sposób człowieka równym Bogu.

Paweł nie uczy nas tego, czego uczy nas Bóg oraz Syn Boży, Isus.

Są dwie możliwości. Wybieramy nauki Boga i Syna, albo wybieramy fałszywe nauki... Pawła i Łukasza.

Nie można służyć i Bogu i Pawłowi, ponieważ nauki Boga są zupełnie inne niż nauki Boga! To Kościół Katolicki wielbi martwą Marię, matkę Isusa Chrystusa, wielbi Pawła i wielu różnych bałwanów oraz krzyże i posągi.

Pamiętaj o jednym.

Wielbienie Pawła i Marii jest odrzuceniem Boga i Syna!