Czy Chrześcijaństwo miłuje Boga i Syna?

Ostatnie uaktualnienie: 27 Listopada 2016


Tak się składa, że nadal jesteśmy przedmiotem ataków wielu religii chrześcijańskich i wielu uczciwych chrześcijan ma spore problemy z rozpoznaniem, kto w rzeczywistości mówi prawdę a kto posługuje się kłamstwem.

Jest to zjawisko niezwykle zagadkowe i zarazem podejrzane dla większości ludzi miłujących Boga i Syna. Ktoś się definitywnie błądzi!

Istnieją dwie opcje. Albo ja oraz osoby związane ze mną albo jesteśmy kłamcami, albo... całe Chrześcijaństwo jest w szponach szatana i wiele podstawowych prawd wprost z ust Boga i Syna ono przed nami ukrywa.

Jeżeli miłujesz Boga i Jego Prawdę zachęcam cię gorąco na dokładne  przeczytanie tego artykułu oraz sprawdzenie wielu linków tutaj podanych. Otworzysz szeroko oczy na to, co w rzeczywistości dzieje się w religiach oraz dlaczego.

Początek w Edenie

Bóg stworzył ziemię oraz pierwszą parę ludzką jako początek Królestwa Bożego na ziemi. Niestety szatan nie dał człowiekowi żadnych szans i oszukawszy Adama i Ewę pozbawił ich życia. Aby ludzkość nie zaginęła Bóg dopuścił do rozmnożenia się ludzkiej pary ale aniołowie zapragnęli seksu z kobietami, płodząc z nimi skażone genetycznie potomstwo.

A to spowodowało gniew Boga oraz potop, czyli zniszczenie wszystkich skażonych genetycznie ludzi.

Po potopie upadli aniołowie robili dokładnie to samo i Bóg postanowił zachować grupę Izraelitów, genetycznie czystych i wyposażonych w dusze ludzkie. Celem ich miejsca zamieszkania była Ziemia Obiecana czyli Palestyna.

W tym celu Bóg osobiście wyprowadził Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, którą zajmowało głównie potomstwo olbrzymów Nefilimów - rezultat współżycia aniołów z kobietami. Jednym z nich był Goliat, olbrzym, którego zabił późniejszy król Dawid.

Upadli aniołowie nie dawali za wygraną i nadal prześladowali Naród Wybrany. Cała historia Izraela to zmagania potomstwa węża z rodzajem ludzkim.

Temat owych zmagań jest przez większość kościołów chrześcijańskich ukrywany przed nami. Ukrywa się to z powodu zatajania wielu innych rozdziałów biblijnej historii świata, ponieważ zaczynając od tego tematu i sprawdzając historię dotrzemy właśnie do ujawnienia planu Boga - ponownego zjednoczenia 12 pokoleń Izraela i ponowne zasiedlenie Ziemi Obiecanej. Bóg nie zmienił swego planu ale zezwolił z wielu przyczyn na ukazanie - tak światu jak i aniołom w niebie, do czego prowadzi ignorancja Jego Prawa.

Szatan przejął władzę nad światem aby udowodnić Bogu, że Prawo Boże jest niewłaściwe, surowe i przynosi szkody ludzkości oraz aniołom.

Drugim ukrywanym przez świat tematem są nauki Mesjasza. Chrystus oddał swoje życie za owce, czyli za członków Izraela a nie za cały świat.

 Reszta świata może z tego skorzystać ale głównym celem Boga jest ponowne połączenie 12 pokoleń Izraela w jedno Królestwo Boże, o którym wszyscy 'wiedzą' z modlitwy Ojcze Nasz, przyjdź Królestwo Twoje ale niewielu rozumie, co to jest owo Królestwo.

Królestwo Boże to Boży plan ratowania ludzkości.

W Królestwie tym władzę będzie sprawował Chrystus z apostołami oraz starannie wyselekcjonowanymi 144.000 Izraelitami, którzy zaprowadzą Prawo na całej ziemi. Oczywiście nasienie węża, szatan, upadli aniołowie i duża część ludzi odrzuca Prawo i Boga i większość z nich zginie z powodu braku chęci podporządkowania się Bogu.

Rasa białych ludzi zawiera rzeczywistych Izraelitów, o których świat jest przekonany, że nie istnieją. Sprawdź dowody.

Ale szatan, upadli aniołowie oraz Nefilimy czyli potomstwo aniołów i kobiet ludzkich doskonale o tym wiedzą.

Od kilkudziesięciu lat trwa powolna ale systematyczna akcja wyniszczania rasy białej ze szczególnym celem narodów Słowian, pośród których żyje największa część rzeczywistych Izraelitów, która nawet nie wie, kim jest! Co jest najciekawsze, ów brak wiedzy Bóg proroczo zapowiedział.

Przywódcy polityczni rasy białej czyli nasienie węża oraz kąkol prowadzący Chrześcijaństwo ukrywają te fakty przed nami.

Dla większości Chrześcijan informacje te są nawet nieprawdopodobne. Nic dziwnego. Z tej przyczyny sataniści podają inne kłamstwa, których celem jest dalsze ukrywanie naszej nadziei na życie wieczne, tutaj na ziemi w Królestwie Bożym.

Ultymatywnym celem rządzących elit nasienia węża jest zadanie ludziom miłującym Boga jak największych strat, zanim oni sami zginą z wyroku Boga. Oni będą umierać z szyderczym uśmiechem nienawiści ku Bogu, ponieważ istoty te nie są w stanie zaakceptować Bożego Prawa, które chroni nas wszystkich przed ich złem czyli bezprawiem.

 Inwazja Muzułmanów dzieje wyłącznie w krajach o białej populacji.

Także zatruwa się powietrze, pożywienie, wodę, wstrzykuje się trucizny niemowlętom, promuje się seks w każdej postaci i aborcję, a tzw. muzyka i sztuka stały się miernikiem moralności i inteligencji władz, które to reklamują i rozpowszechniają.

Mamy więc jasny cel Boga - Królestwo Boże i Syn Boży jego Królem. Szatan ten cel przed nami ukrywa.

Szczególnym celem satanistów jest separacja ludzi wierzących w Boga od... Boga.

Siły szatana kontrolują wszystkie zorganizowane religie

Religia katolicka to forma najbardziej bluźnierczej i szatańskiej formy religijnej, jaką świat kiedykolwiek widział. Jednak nie każdy człowiek daje się nabrać na taki satanizm. Watykan zorganizował więc wiele innych kultów religijnych i sekt, w których nadal rozpowszechnia się bezprawie czyli pogardę dla Prawa Bożego dając w zamian zbawienie dla wszystkich z łaski - czyli doktrynę apostoła Pawła. W skrajnych przypadkach sekty oddają wiernych wprost w ręce demonów i szatana!

Większość ludzi miłujących Boga i Prawdę daje się złapać w sidła i z "nowo narodzonych" powstają tak zwani - "nowo nawiedzeni".

W jaki sposób się to robi?

Przede wszystkim Chrześcijaństwo skutecznie blokuje te informacje wręcz zabraniając czytania Biblii (Kościół Katolicki) czy też przykrywając te informacje nie biblijnymi tekstami rzekomego apostoła Pawła oraz jego dwóch uczni - Łukasza i Marka, których teksty cytuje się w Chrześcijaństwie masowo zamiast Słowa Bożego i Chrześcijaństwo karmi się fałszem tych trzech ludzi.

Ruch syjonistyczny - syjonizm - szatańska religia oparta na Talmudzie - ukryła ona Królestwo Boże umieszczając fałszywych Izraelitów, czyli Żydów w Ziemi Obiecanej jako RZEKOME wypełnienie proroctw biblijnych.

Cytuje się Ezechiela 38 oraz 39 jako zagrożenie dla dzisiejszego Izraela a świat polityczny dąży do wprowadzenia Globalizacji czyli NWO w zamian za światowe Królestwo Boże.

Oto cele światowej polityki oraz wszystkich fałszywych religii chrześcijańskich. Członkowie religii chrześcijańskich stoją solidarnie przeciwko Bogu a nawet przeciwko Synowi Bożemu nie zdając sobie z tego sprawy. Aż tak sprytny jest szatan i jego gwardia upadłych aniołów.

Dowody wrogości Chrześcijaństwa przeciwko Bogu i Synowi.

Głównym dowodem wrogości jest nieposłuszeństwo wobec Syna Bożego, którego przykazania są ignorowane oraz zastępowane przykazaniami i Ewangelią Pawła.

Najprostszy przykład woli Boga Ojca oraz Syna Bożego, który doskonale znamy.

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie.

Imię Ojca mamy być uświęcać i prosimy Boga o przyjście tutaj na ziemię Jego obiecanego Królestwa. Prosimy także Boga aby jego wola działa się na ziemi. A co jest wolą Boga? Abyśmy stosowali w życiu Przykazania ponieważ umożliwi to nam życie wieczne na ziemi. Syn Boży Isus Chrystus dokładnie to wyjaśniał i nie wspomniał ani jednym słowem o zbawieniu z łaski i z wiary ale o zbawieniu z powodu posłuszeństwa wobec Prawa Bożego i Przykazań.

Kolejne wymowne wersety.

Mateusza 28:19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Werset ten nie daje nam żadnych innych możliwości jak nauczanie tylko i wyłącznie tego, czego osobiście nauczał Chrystus.

Nauczanie czegokolwiek innego jest jaskrawym nieposłuszeństwem wobec Boga i Syna.

Zacznij sprawdzać, czyje nauki są nauczane w Chrześcijaństwie oraz... konsultuj to z autorytetami w kwestiach biblijnych. Ukażę ci sposoby i reguły rozmów z nimi a także otworzę twoje oczy na motywy kierujące tymi ludźmi. Także wskażę ci, na co powinieneś zwracać szczególną uwagę.

Pamiętaj o najważniejszym. Prawda sama się obroni i wystarczy spojrzeć we właściwe miejsce i sprawdzić kilka solidnych dowodów. Wtedy nie ma już odwrotu. Z pewnością już wiesz, że jesteś oszukiwany ale nie znasz wielu detali. To, że tutaj zajrzałeś świadczy o tym, że nie masz zbytniego zaufania do swoich przewodników religijnych.

Nie znasz wielu detali dlatego, że aby to wszystko zrozumieć, zabrałoby to kilka tygodni czytania i sprawdzania.

Jest na to prosty sposób.

Nie spiesz się. Zacznij od jednego tematu, który cię najbardziej interesuje i wgłębiaj się w niego. Ujrzysz nie tylko Prawdę,  ale ujrzysz także obłudę kłamców, którzy cię zwodzą.

Po sprawdzeniu jednego elementu będziesz już wiedział, gdzie leży Prawda. Resztę dowodów sprawdzisz w dogodnym dla siebie czasie.

Jak rozpoznać wrogów Prawdy?

Poniżej jest lista tematów, o których chrześcijańscy liderzy milczą. Dlaczego? Zwykle wrogowie prawdy nie chcą dyskusji, ponieważ zorientujesz się, że to jest prawda. Gdyby to były kłamstwa, byłoby wiele debat w celu ich zniszczenia, ponieważ zwykle dyskusje niszczą kłamstwa. Oto dlaczego świat unika wszelkich dyskusji w niemal każdym temacie!

Domagający się dyskusji zawsze chcą dociec prawdy. Odmawiający dyskusji chcą prawdę ukryć. Cenzura jest więc mieczem kłamstwa.

W skrajnych przypadkach stosuje się nawet kary. Nie ma znaczenia kto i gdzie i w jakim temacie. Zamykanie komukolwiek ust jest sygnałem protekcji kłamstwa. Największym zagrożeniem dla kłamców jest prośba o ukazanie dowodów!

Lista szczególnie cenzurowanych tematów.

 1. Ukrywa się Ewangelię o Królestwie - Boży plan ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi.
 2. Ukrywa się szeroko omówiony w Biblii temat Nefilimów, olbrzymów i upadłych aniołów.
 3. Ukrywa się tożsamość Narodu Wybranego - Słowian oraz ich historię
 4. Ukrywa się światowy zasięg władzy szatana oraz podległych mu religii i rządów.
 5. Temat płaskiej ziemi szczególnie groźny dla establishmentu i jest  powoduje panikę.
 6. Współczesny Izrael jest promowany jako Naród Wybrany i wyzwolony przez Boga.
 7. Proroctwa biblijne są wyjaśnianie w świetle sekty syjonistycznej.
 8. Paweł, Łukasz i Marek - żaden nie spotkał Chrystusa - oni są głównie cytowanyni.
 9. Na doktrynach Pawła opiera się syjonistyczny Izrael oraz Chrześcijaństwo.
 10.  Ukrywa się sekrety władz politycznych oraz większość ich zbrodniczych działań.
 11. Promuje się potulną uległość wobec władz według wersetów Pawła.
 12. Neguje się ważność Prawa Bożego i Przykazań.
 13. Odrzuca się Boga i Jego Prawo w zamian za nowego Boga - Jezusa Chrystusa.
 14. Rozpowszechnia się doktrynę Pawła - powszechnego zbawienia z wiary.
 15. Promuje się pojednanie Chrześcijaństwa z Islamem
 16. Akceptuje się wszelkie najdziksze pomysły i programy władz ze zboczeniami włącznie.

Mas media są ustami szatańskich władz a Chrześcijaństwo jest im uległe i wierząc demonicznym mediom i władzy stało się wrogiem Boga. Aby rozpoznać rzeczywiste postawy wielu blogerów, forów czy witryn, sprawdzaj, czy w/w tematy istnieją.

Czy są artykuły ukazujące dobrze udokumentowane negatywne lub pozytywne treści w tych tematach?

Jeżeli ich nie znajdziesz - wartość religijnego bloga jest równa wartości Gazety Wyborczej.

Jeżeli na jakimś forum czy blogu istnieją niektóre z tych tematów, spróbuj dołączyć się dyskusji podając jakiś mocny argument biblijny czy link do artykułu. Obserwuj reakcję. Jeżeli twój post zostanie usunięty a ty zostaniesz zabanowany, to już wiesz że masz do czynienia z kimś, kto ŚWIADOMIE ukrywa przed tobą Prawdę. Brak odpowiedzi potraktuj jako nadzieję blogera, że sobie pójdziesz gdzie indziej a post zostanie usunięty później.

Rządowa kontrola religii.

Religie są ściśle kontrolowane przez szatańskie rządy. Kontrola ta polega na ścisłej kontroli funduszy. Trik polega na tym, że władze mają podwójne systemy podatkowe. Działa to tak.

Zakłada się nowa grupę religijną - zbór, którego trzeba zarejestrować w rządzie. Rząd to zaakceptuje i wyda pisemne zezwolenie, które daje... bezpodatkową działalność religijną, z zarobkami włącznie. Z czasem mając prawo podatkowe o podwójnym znaczeniu rząd może domagać się: zaniechania potępiania homoseksualizmu, aborcji, pedofilii, przerywania ciąży czy zakazu głoszenia rzeczywistej Ewangelii.

W przypadku odmowy starsi czy pastorzy idą do więzienia za rzekome nadużycia podatkowe, jak doświadczył tego znany amerykański pastor i naukowiec Kent Hovind, odsiedziawszy 9 lat... za służbę Bogu.

Najciekawsze jest to, że Hovind nawet napisał list do urzędu podatkowego w USA z zapytaniem, czy przypadkiem coś nie jest przeoczone w kwestii podatków. Otrzymał nawet pismo stwierdzające, że jego podatki są w idealnej zgodzie z prawem USA. Gwoli ciekawości, IRS -  system podatkowy w USA jest nielegalny!

Niemal identyczna kontrola rządu dotyczy wszelkich blogerów i właścicieli kanałów YouTube, którzy korzystają z dotacji oraz systemu płatności za oglądalność filmów na kanale YT. Jest oczywiste, że wszelkie zarobki są zawsze podatkowane. Na bogach często używa się guzika PayPal! Sprawdź link!

Serwisy PayPal są automatycznie zgłaszane do rządu oraz urzędu podatkowego.

Jeżeli jest to działalność ewangelizacyjna, system podatkowy działa identycznie, jak wcześniej opisałem czyli z pozoru nie ma podatku. W związku z ostatnimi wyborami w USA (Trump) wielu właścicieli kanałów YT oraz blogerów miało poważne kłopoty za propagowanie Donalda Trumpa i groziła im utrata niezłych zysków. Władze wymagają płacenia podatków i jest powiedzenie, że dwie rzeczy są na świecie pewnikiem - śmierć i podatki. Korzystając z podwójnego znaczenia praw podatkowych uciszano niektórych blogerów.

Władze mogą i wywierają niezwykłe naciski na tych, którzy publikują materiały niepochlebne dla świata szatana, otrzymując za to wynagrodzenie lub wsparcie finansowe wiernych.

W ten sposób rządy sprawują kontrolę nad wszelkimi religiami i blogami.

Druga opcja to częste podświadome uleganie przez blogerów żądzy pieniądza i pisywanie najbardziej sensacyjnych materiałów, aby fala napływających pieniędzy nie zostanła zahamowana.

Trzeci i największy problem.

Aktywna praca wyszkolonych przez szatana agentów we wszystkich religiach, którzy kontrolują materiałem ewangelizacyjnym.

Chrystus o tym wyraźnie ostrzegał.

Mateusza13:(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. (38) Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. (39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. (40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. (41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, (42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

W każdym zborze czy kościele istnieje kąkol!

Dlatego jest taka masa wyznań i wszystkie mają zawsze rację, a debaty nie są tolerowane.

Wielu myśli, że koszty utrzymania blogów i forów są duże. Nieprawda! Moje drugie już forum jest zupełnie bezpłatne. Nie kosztuje mnie centa i takie serwisy są szeroko dostępne. Sprawdź - http://www.fora.pl/

Moje obie witryny kosztują mnie razem $100 rocznie! Można na nich zarabiać z dotacji albo reklam na nich wyświetlanych. Ale wtedy występuje wspomniane zagrożenie. Więc na tym nie zarabiam. Byłem technikiem komputerowym przez 14 lat i posiadam pewną wiedzę więc wszystko na witrynach robię samodzielnie. Blogi są zwykle bezpłatne i nie wymagają wiedzy, aby cokolwiek na nich publikować.

W tym świetle błagania o wsparcie z powodu wysokich kosztów są raczej kłamliwe. Owszem istnieją specjalnie zorganizowane fora czy witryny, które kosztują tysiące dolarów. Ale mój przykład pokazuje, że to jest zupełnie zbyteczny luksus.

Rozważmy to sobie

Od około 2 lat rozgłaszamy na forum, ja oraz kilku forumowiczów i blogerów niezwykle ważne prawdy, o których niemal nikt nigdy nie mówi. Jedyną i główną bronią używaną przeciwko nam jest szyderstwo, obelgi, kłamstwa, fałszywe oskarżenia i tchórzowskie chowanie głowy w piasek w nadziei, że nikt z nas już się więcej nie odezwie zborze czy kościele i nie poruszy tematów, jak wyprowadzenia Narodu Wybranego, tematu Pawła, Prawa Bożego, płaskiej ziemi czy...  nasienia węża.

Zwróćmy także uwagę na to, że jeszcze nikt nigdy nie zakwestionował na poważnie żadnego z tych tematów! Owszem, oskarża się nas o kłamstwa i nadinterpretacje ale do dyskusji nikt nas nigdy nie dopuszcza.

Czyli mamy stałą cenzurę 24/7 i ktokolwiek z nas gdziekolwiek napisze coś z 'zabronionych' tematów, post zostaje usunięty a często także autor posta oraz pojawiają pojawiają się groźby, fałszywe oskarżenia a nawet szantaż ale dowodów ukazujących nasz rzekomy fałsz nie było i nie ma.

Nikt nie pokazał dobrze udokumentowanej kontra doktryny, która powaliłaby na ziemię to, o czym my piszemy, zwłaszcza o wyzwoleniu Narodu Wybranego.

Bliższe zbadanie tych doktryn ukazuje nam oczywistą Prawdę,

Bez Królestwa Bożego, Prawa Bożego oraz Ewangelii Chrystusa o ponownym zjednoczeniu 12 pokoleń Izraela, Biblię można spokojnie wyrzucić do śmietnika.

Czyżby Bóg zrezygnował z planów Królestwa Bożego pomimo, że zaprzysiągł to wielokrotnie na samego siebie?

Syn Boży, król Królestwa Bożego oddał za nas i za Królestwo swe życie, co umożliwia przebaczenie naszych grzechów!

Jeżeli Bóg zrezygnował ze swego Królestwa, to znaczy że poddał się... szatanowi, przyznał mu rację i odwrócił się całkowicie od człowieka.

Taka porażka Boga plamiłaby Jego święte imię i Jego przysięgi byłyby bezwartościowe. Bóg na to nigdy nie pozwoli, aby ktokolwiek plamił Jego Imię! Tymczasem niemal cały świat chrześcijański taktuje Jego Święte Imię jako imię Osoby, która nie nie tylko jest w stanie wyzwolić swego Ludu, ale niektóre wyznania tytułują Go tyranem Starego Testamentu!

Zamiast Bogu i Synowi uwierzono... pseudo apostołowi Pawłowi, człowiekowi, który nie żyje od wieków a który za życia publicznie przeklął wszystkich, z Bogiem i Synem włącznie za to, że nie zgadzają się z jego, Pawła ewangelią.

Chrystus i apostołowie głosili Ewangelię Chrystusa o ponownym połączeniu 12 plemion Izraela i odrestaurowanie Królestwa Bożego na ziemi i za to Paweł ich... przeklął.

Galacjan 1:7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Więcej w liście do Galacjan.

Nasi oponenci nie spodziewają się Królestwa Bożego, pogardzają Prawem Boga i Nim samym, wielbiąc Syna Bożego jako Boga Ojca łamiąc tym pierwsze Przykazanie i znieważając nieśmiertelnego Boga. Spodziewają się oni nagrody życia wiecznego w niebie za wszystkie swoje obecne i przyszłe grzechy, ponieważ oni uwierzyli w Chrystusa.

Nie zdają oni sobie sprawy z tego, że...

Jakuba 2:17 ...wiara bez uczynków jest martwa! 19 Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą.

To są opary absurdu chrześcijańskiego. Chrześcijaństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, że jedynie wierząc nie różnią się oni niczym od  demonów!

Ty jesteś sędzią tego, czym się karmisz a twoim sędzią jest Bóg. Mamy wiele sygnałów bliskości wypełnienia się wielu proroctw. Sprawdź, czy Ewangelia w którą wierzysz, to Ewangelia Pawła czy Boga i Syna. Ważna jest Ewangelia Chrystusa, ponieważ jest to Ewangelia Ojca a On daje nam życie wieczne.

W poniższym linku będziemy publikować wiele informacji o blogach i witrynach tych, którzy pogardzają Bogiem, Prawem i jego planem zbawienia rodzaju ludzkiego. Oni milczą więc my zaczniemy mówić! Proszę sprawdzać, kopiować swoje posty i w razie wrogości wobec Prawdy umieszczać dowody na forum. (Dostępne tylko dla członków.)

http://zbawienie.forumotion.com/t10p175-moj-blog-i-nowy-wpis

Napisano - 27 Listopada 2016

Ostatnie uaktualnienie  - 27 Listopada 2016