Dobra Nowina, czyli Ewangelia

Część II.

Część I

Ostatnie uaktualnienie: 19 Lipca 2015


W pierwszej części poznaliśmy główny temat Biblii, czyli temat Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Poznaliśmy także tożsamość Narodu Wybranego. Jest to zaledwie mała część dowodów biblijnych, których w tym temacie jest o wiele  więcej. Duża ilość dowodów biblijnych wskazuje na to, że nie ma mowy o pomyłce czy też jednym, być może niezręcznie przetłumaczonym wersecie.

Historia się powtarza - EXODUS

Exodus z Egiptu jest pierwowzorem uwolnienia ludu Bożego - widzimy w nim wiele wspólnych elementów.

Zwróćmy uwagę wspólne cechy Exodusu oraz planu ponownego uwolnienia. Izrael był w niewoli egipskiej i z czasem egipscy sataniści rozpoczęli jego fizyczne wyniszczanie, zabijając nowo narodzone męskie niemowlęta. Także ciemiężono Izrael ciężką pracą za minimalne wynagrodzenie i drakońskimi niewolniczymi prawami.

Hmmm... dokładnie jak to mamy w Polsce, prawda? Władze dążą do wymordowania niemowląt szczepieniami, truciznami, przerywaniem ciąży, wspieraniem niemal wszystkich zboczeń oraz teorię gender.

Kiedy Izraelici zaczęli krzyczeć o pomoc - a Boga wtedy nie znali - ale Bóg ich wysłuchał i wzbudził im przywódcę Mojżesza.

Mojżesz i jego brat, Aaron dokonywali cudów na dworze faraona sprowadzając 10 plag. Można to porównać do działalności dwóch świadków Apokalipsy. Obj. 11:3.

Przed wyprowadzeniem z Egiptu Bóg za pomocą 10 plag ukazał swoją niezwykłą moc i okazał się żywym Bogiem, Bogiem którzy ISTNIEJE. Bóg wyprowadził bezpiecznie Izrael, lecz wojska faraona popędziły w pościg. Bóg otworzył przejście w morzu, które pochłonęło armię faraona i jego samego.

Podobnie jak ziemia pochłonie wojska szatana, goniące uciekającą na pustynię niewiastę z 12 rozdziału Objawienia. Obj. 12:15

Potem odbył się sąd Izraela na pustyni. Do Ziemi Obiecanej wprowadził Izraelitów pod protekcją sił Boga - Isus!!!

I S U S  to imię Chrystusa oraz... Jozuego.

Rzeczywiste imię OBU - I S U S.

Teraz już wiemy dlaczego szatan zmienił imię i Chrystusowi i Jozuemu?

Plan kolejnego wyzwolenia Ludu Bożego

Okazuje się, że szatan znał owe proroctwa i opracował swój plan, aby zaciemnić nim plan Boży. Wiemy, że szatan kopiuje Boże plany i w tym przypadku także jest oczywiste, że w zamian za plan wyzwolenia rzeczywistego Izraela, szatan zaplanował fałszywe powstanie Izraela, który także wywodzi się z ziem północnych (Chazaria) ponieważ większość Żydów dzisiejszego Izraela żyło w Polsce i Rosji.

Podobnie jest z Królestwem Bożym na ziemi. Królestwo Boże jest królestwem całego świata. Szatan zaplanował NWO - globalizację

Bóg zaplanował, że Ziemię Obiecaną ponownie zajmie Naród Wybrany, czyli rzeczywisty Izrael 12 pokoleniowy, wyzwolony na wzór wyzwolenia Izraela ze starożytnego Egiptu. Izrael ten będzie rządził nad całym światem, opierając się na Prawie Bożym.

Szatan to skopiował i powstał w ten sposób fałszywy i bezbożny Izrael złożony głównie z Żydów chazarskich, a w zamian za rządy Królestwa Bożego szatan ustalił plan NWO - Nowego Porządku Świata, czyli Globalizacji i najprawdopodobniej planuje, aby fałszywy Izrael rządził fałszywym Królestwem Bożym - NWO, tak, jak Bóg zaplanował Naród Wybrany jako rządzący całą Ziemią.

Sprawdźmy dokładniej dalsze dowody niezwykłego planu i zwrócimy szczególną uwagę na olbrzymie różnice pomiędzy wyzwoleniem rzeczywistego Izraela a Izraela fałszywego.

Dalsze biblijne dowody

Główną różnicę stanowi plan wyzwolenia Izraela przez samego Boga w spektakularny sposób, widzialny dla całego świata, aby w ten sposób podkreślić swoją moc oraz dobre Imię. Rzeczywisty Izrael nie ma być ukarany Holokaustem i nie będzie walczyć o swoją wolność ale w zamian walczył będzie za niego sam Bóg.

Objawienie 13:(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

Sprawdźmy więcej szczegółów.

12 Księga Objawienia w niezwykle skrótowej proroczej formie ujawnia nam ten niezwykły plan Boży.

Objawienie 12:1 I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; 2 A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. 3 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; 4 A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. 5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. 6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Korona z 12 gwiazd to ozdoba 12 apostołów Baranka. Księga Apokalipsy przedstawia nam Niewiastę jako religię czy twór religijny.

Ezechiela 16:(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (2) Synu człowieczy! Oznajmij Jeruzalemowi jego obrzydliwości, (3) I powiedz: Tak mówi Wszechmocny Pan do Jeruzalemu: Twoje pochodzenie i twój ród wywodzi się z ziemi kanaanejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a twoją matką Chetytka. (4) A z twoim narodzeniem było tak: Gdy się narodziłaś, nie przecięto twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. (5) Żadne oko nie spojrzało na ciebie, aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy; lecz porzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. (6) A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie, leżącej we krwi: Żyj (7) I rośnij! Jak roślinę polną uczyniłem cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś, i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz sama byłaś naga i goła. (8) A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze - mówi Wszechmocny Pan - i stałaś się moją. (9) I obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem.

Powyższe wersety ukazują nam kobietę, niewiastę czyli Izrael w niewoli egipskiej. Dzisiaj żyjemy w niewoli synagogi szatana i nas stan jest identyczny. Grozi nam z ich ręki zagłada.

Kobieta reprezentuje więc naród religijny czy też religię.

Wielka Nierządnica - także niewiasta, organizacja religijna nazywana Babilonem Wielkim. Chodzi o imperium Rzymu czy raczej imperium Watykanu czy też o ostatnie królestwo dwu członowe - dwie nogi z posągu Nabuchodonozora, zakończone 10-cioma placami, reprezentującymi dziesięć królestw świata.

Niewiasta z koroną z 12 gwiazd przedstawia nam Naród Wybrany przez Boga, Słowiaństwo, z którego w wielkich bólach wyłania się chłopczyk, którego przyszłość to rządy nad wszystkimi narodami laską żelazną. Laska żelazna służy jako narzędzie karcenia i jest także symbolem sądu.

Isus Chrystus ma tytuł władcy rządzącego narodami laską żelazną.  Niewiasta to naród religijny - w domyśle - Naród Wybrany przez Boga. To nie naród urodził jednego chłopczyka ale chłopczyk jest symbolem grupy ludzi, którzy otrzymają podobny przywilej z rąk Chrystusa.

Objawienie 2:26 Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, 27 I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

Taką władzę ma Chrystus oraz... 144.000 wybranych z ziemi członków Narodu Wybranego, których wybór jest potwierdzony w dalszej części Objawienia.

Jego naśladowcy - jeżeli wytrwają do końca, otrzymają oni władzę nad poganami, czyli ludźmi nie znającymi Chrystusa i jego Ojca. Laska żelazna to sąd. Narody te  będą zmuszone: albo oddać cześć Stwórcy i jego Synowi, albo utracą przywilej życia.

W tym wersecie jest ukazana rola 144.000 współ króli Chrystusa.

Jest to głównie władza nad poganami, czyli władza nad Wielką Rzeszą.

Wielka Rzesza będzie sądzona przez członków 144.000, którzy będą strzec Prawa Bożego i będą im organizować dobre życie w dostatku, ale i w posłuszeństwie wobec tegoż Prawa.

Świadomie łamiących Prawo spotka kara laski żelaznej, czyli kara śmierci.

Części z nich nie będą się podobały Przykazania i wielu będzie chciało uprawiać wielożeństwo, kazirodztwo, pedofilię i inne szkodliwe dla bliźnich ohydne grzechy.

W ten sposób powstanie Wielka Rzesza, obmyta z grzechów w krwi Baranka. Władza laski żelaznej to władza sądownicza a laska żelazna symbolizuje stanowczość i siłę... żelaza, czyli nie będzie pobłażania dla przestępców.

Królestwo Boże Narodu Wybranego oraz reszty Wielkiej Rzeszy po zakończeniu 1000-lecia dopiero wtedy nastąpi raj na ziemi.

Najpierw będzie błogosławieństwo dla narodów, a potem nastanie Nowa Ziemia i Nowe Niebo - Raj na ziemi i śmierć będzie raz na zawsze usunięta.

Narody w pewnej części nie będą zadowolone i wypuszczony szatan z Otchłani nadal zbierze z pośród nich potężną armię i przekona ich, aby zaatakować Jerozolimę i Baranka!

Objawienie 20:(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

Już dzisiaj przeciwnicy Boga buntują się przeciwko Niemu i Jego Ludowi i dążą do jego całkowitej anihilacji.

Owi przeciwnicy nie uznają żadnych Bożych ograniczeń, dążą do wywyższania bezprawia dla ich własnych, często zupełnie dzikich i zboczonych pomysłów, których ofiarami były i są nadal prawe, miłujące Boga niewinne dzieci Boże, które nigdy nikomu nie wyrządzały i nadal nie wyrządzają absolutnie żadnej krzywdy.

Czy Bóg ma wyrażać zgodę na ciągłe ofiary zboczonych pedofilskich władców i satanistów? Czy istnieje jakakolwiek przyczyna, dla której Bóg powinien na zawsze pozwalać na takie okrutne bezprawie?

Oczywiście że nie!

Nie zapominajmy że to On dał nam życie i warunki do życia i odebranie Jego daru życia jest moralnie usprawiedliwione troską o tych, którzy są najwspanialszymi istotami na Ziemi.

Początek czasów końca.

Na pewnym etapie czasu rozpoczną się szczególnie ciężkie czasy dla ziemi właśnie z powodu zezwolenia Boga na niemal swobodną działalność upadłych aniołów i ich ziemskich sług.

Zanim to nastąpi, musi zakończyć się zapieczętowanie 144.000 współkróli Chrystusa.

Objawienie 7:1 Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. 2 Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: 3 Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. 4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Werset 3 mówi nam o tym, że najpierw owe 144.000 musi być opieczętowane i dopiero po opieczętowaniu rozpoczną się szkody wyrządzane ziemi.

Objawienie 14:1 I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. 4 Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. 5 I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

Czyli są to Izraelici, nie skalani z kobietami nierządnymi czyli bałwochwalstwem. Nierząd jako symbolizm oznacza oddawanie chwały komukolwiek, poza Bogiem. Drugą szczególną cechą 144.000 jest posługiwanie się tylko prawdą.

Ostrym kontrast w stosunku do władz i mediów, którzy wręcz uwielbiają kłamstwo. Podsumowując wszystkie cechy tych ludzi widzimy wyraźnie, że są to współkrólowie Chrystusa, którzy będą sądzili narody pogańskie na wzór Chrystusa - żelazną laską.

Objawienie 12:5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Isus Chrystus wstąpił sam do nieba a nie był On porwany. Chłopczyk zostanie porwany w czasach końca i mamy sporo dowodów na to, że ów chłopczyk to 144.000 wybranych ze wszystkich plemion Izraela.

Po porwaniu, czyli mamy kolejność wydarzeń, nastąpi ucieczka Niewiasty na pustynię, która będzie dla niej przygotowana przez Boga i będzie żywiona przez 3.5 roku czyli 1260 dni.

Objawienie 12:6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Jest to kolejny dowód na przygotowany od wieków plan Boga na zjednoczenie wszystkich plemion Izraela, oczyszczenie ich i ponowne wprowadzenie do Ziemi Obiecanej, którą w chwili obecnej zajmuje zbrodniczy, fałszywy Izrael, czyli synagoga szatana.

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Zwróćmy uwagę na to, że niemal wszystkie prorocze teksty biblijne są błędnie wyjaśniane, a czasy końca, Armagedon, Królestwo Boże oraz panowanie Isusa Chrystusa to są całkowicie błędnie interpretowane proroctwa.

Termin - Armagedon.

Wielu uważa, że Armagedon to koniec świata.

Jest to nieprawdą, ponieważ Armagedon to termin oznaczający finałową bitwę pomiędzy siłami dowodzonymi przez Isusa Chrystusa a siłami ziemskimi szatana i upadłych aniołów, w dolinie Meggido, koło Jerozolimy.

Objawienie 16:14 A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. 16 I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

Duchy demonów zgromadzą szatańskie armie świata do stoczenia bitwy przeciwko Isusowi oraz jego armii 144.000.  Według proroctw bitwa będzie straszliwa i siły szatana poniosą olbrzymią klęskę.

Objawienie 19:19 I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem. 20 I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. 21 A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.

Podczas tej bitwy zwierzę czyli Bestia i fałszywy prorok zostaną pojmani i zniszczeni na zawsze w jeziorze ognia. Jest to symbol wiecznej śmierci. A członkowie tej armii zostaną doszczętnie pobici.

Nie ma więc w Biblii mowy o zagładzie wszystkich grzeszników.

Zginie jedynie armia szatańska a zbawienie uzyska Naród Wybrany przez Boga oraz Wielka Rzesza, której nikt nie potrafił policzyć.

W plagach zginą głównie inni słudzy szatana, hybrydy, Nefilimowie oraz większość członków Synagogi Szatana.

Objawienie 20:2 I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 3 I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Zwróćmy uwagę na  tekst - nie zwodził narodów. Czyli w Królestwie Bożym będą istniały nadal narody - Wielka Rzesza i oczywiście będzie istniał wyzwolony Naród Wybrany. Będą razem współistnieć przez 1000 lat, uwolnieni od szatana i jego szatańskich pomysłów i kłamstw.

Objawienie 20:7 A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego 8 I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. 9 I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. 10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Ponownie interesująca informacja - szatan po tysiącletnim uwięzieniu zwiedzie narody, które wystąpią przeciwko Bogu i Jego Ludowi. W tym świetle jest jasne, że Naród Wybrany nie będzie juz zwodzony, a jedynie inne narody, które będą żyły w tym samym czasie.

Dopiero po unicestwieniu szatan, Bestii i fałszywego proroka nastąpi zmartwychwstanie, sąd ostateczny i dopiero wtedy śmierć zostanie usunięta na zawsze.

Objawienie 20:14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. 15 I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

W Królestwie Bożym - w wyzwolonym Izraelu Słowianie/Izraelici będą żyli w zdrowiu i w licznych błogosławieństwach, ale podobnie do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu - jeszcze życia wiecznego nie będzie.

Izajasza 65:20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.

Nadal śmierć będzie prześladować  Lud Boży oraz Wielką Rzeszę narodów. Ale umierać będzie się ze starości a nie z powodu ohydnych chorób.

Życie wieczne nastąpi dopiero po zniszczeniu szatana i po sądzie ostatecznym.

Tak wygląda kompletny plan Boży.

Dalsze dowody proroczego planu Bożego.

Zwróćmy uwagę na dalsze dowody.

Jeremiasza 31:(1) W owym czasie - mówi Pan - będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. (2) Tak mówi Pan: Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. (3) Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. (4) Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się.

Niezwykle dosadne proroctwo. Mamy ponowną zapowiedź Boga dla WSZYSTKICH PLEMION izraelskich. I tutaj trzeba powiedzieć z mocą, że owe proroctwa jeszcze się NIGDY nie wypełniły.

Werset 3 jest niezwykły! Tak długo okazywałem ci łaskę. Czyżby Bóg nazywał okres 2500 lat jako długi okres? OCZYWIŚCIE! Trudno o dłuższy okres dla narodu!

Kolejny bardzo mocny i dosadny werset.

Jeremiasza 31:(10) Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody.

Jeremiasza 31:(31) Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - (33) Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34) I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. (35) Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: (36) Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. (37) Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan.

Bóg podaje niezwykłe zapewnienie, że Jego akcja jest pewna i nieodwołalna, jak Jego dzieła stwarzania. Cała reputacja Boga jest w tej chwili na szali.

Jest to najważniejsze dla nas proroctwo biblijne a Chrześcijaństwo w tak ważnej kwestii... milczy.

Dlaczego? Ponieważ jest w szponach szatana.

Jesteśmy nieustannie straszeni wojnami, możliwością III Wojny Światowej, Armagedonem, straszliwymi chorobami i innymi plagami apokaliptycznymi.

Ale o niezwykłej obietnicy Boga szatańscy przywódcy Chrześcijaństwa nie mówią ani jednym słowem!

Jeremiasza 33:(6) Spójrz, oto ja sprawię jej zabliźnienia i wyleczenia się jej ran; i Ja ukażę się im lecząc ją oraz uczynię oba, pokój i bezpieczeństwo. (7) I odwrócę niewolę Judy i niewolę Izraela, i odbuduję ich jak poprzednio, (8) I oczyszczę ich z wszelkich ich nieczystości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, i nie będę pamiętał ich grzechów, które popełnili przeciwko mnie i odwrócili się ode mnie. (9) I stanie się to dla radości i chwały, dla chwały dla wszystkich ludzi na ziemi, i ktokolwiek usłyszy o wszelkim dobru które im uczynię, będą się bali prowokacji z powodu wszelkich dobrych rzeczy, oraz obfitego pokoju, który na nich sprowadzę. (BM)

Mamy na tej mapie wszystkie narody słowiańskie i posiadają one kilka unikalnych cech, których inny narodom brak. Główną cechą jest język. Niemal wszyscy Słowianie jakoś są w stanie się ze sobą dogadać. Ich język posiada niemal identyczną budowę i różni się nieco melodią oraz słowami. Czyli język Słowian ma kilka dialektów. Państwa Słowian są obok siebie, co świadczy o wspólnym pochodzeniu. Można je policzyć - około 12 państw.

Jeremiasza 23:8 Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi.

Jeremiasza 16:15 Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!

Całe Słowiaństwo siedzi dokładnie na północ od Izraela, jak to widać na tej mapie.

Żółte części to słowiańskie geny, identyczne z genami rzeczywistych Żydów-Izraelitów.

Tym razem bardzo znane wersety, aczkolwiek błędnie tłumaczone.

Ezechiela 37:(1) Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie na środku równiny, która była pełna kości. (2) I poprowadził mnie dokoła nich w różne sposoby, i ujrzałem bardzo dużo na powierzchni równiny, były zupełnie wyschłe. (3) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy te kości będą żyły? Ja powiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty to wiesz. (4) I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! (5) Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja sprowadzę na was dech życia. (6) I dam wam ścięgna, i dam ciało dla was, i powlokę was skórą, i włożę wam mego Ducha, i będziecie żyli, i poznacie, że Ja jestem Pan. (7) Prorokowałem więc, jak mi Bóg nakazał. A kiedy prorokowałem, powstało drżenie, a kości zbliżyły się, każda do swego stawu. (8) I patrzyłem: a oto ścięgna i ciało rosły na nich; a skóra pojawiła się na wierzchu, ale nie było w nich życia. (9) I On rzekł do mnie: Prorokuj ku wiatrowi, synu człowieczy, i powiedz wiatrowi: Tak mówi Pan: Przyjdź z czterech stron świata i tchnij nad martwymi, a ożyją. (10) I prorokowałem, jak mi rozkazał, i dech życia wstąpił w nich i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka. (11) I rzekł Pan do mnie mówiąc: synu człowieczy, te kości - to cały dom Izraela i oni mówią: nasze kości stały się suche, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy bardzo wyczerpani. (12) Dlatego prorokuj i powiedz im: Tak, mówi Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela. (13) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i mogę wyprowadzić swój lud z ich grobów. (14) I włożę w was mojego Ducha, i będziecie żyli; i umieszczę was na waszej ziemi, i poznacie, że Ja jestem Pan, to powiedziałem i tego dokonam - mówi Pan. (15) I doszło mnie słowo Pana mówiąc: (16) Synu człowieczy, weź sobie laskę i napisz na nim: Juda i dzieci Izraela, jego popleczników, i weź sobie także drugą laskę i napisz na nim: Józef, laska Efraima, i wszystkie dzieci Izraela należące do niego. (17) połączysz razem je obydwa, tak, że one powinny się połączyć w jeden pręt w twoim ręku. (18) A gdy to się wydarzy, wtedy dzieci twego ludu odezwą się do ciebie: Dlaczego nie wyjaśnisz nam, co przez to rozumiesz? (19) Wtedy im powiesz: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wezmę plemię Józefa, które jest w ręku Efraima i jego bratnich plemion izraelskich, i dodam ich do pokolenia Judy, i oni staną się jedną laską w ręce Judy. (20) Laski, na których napisałeś, będą w twoim ręku na ich oczach . (21) I powiesz im: Tak mówi Pan Bóg: Ja wybiorę cały dom Izraela spośród narodów, pomiędzy którymi mieszkają, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ziemi Izraela. (22) I uczynię z ich jednym narodem w mej ziemi, na górach Izraela, i będą mieli jednego księcia, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. (23) Nie będą się więcej kalać swoimi bałwanami; wyzwolę ich z wszelkich ich przestępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja, Pan będę dla nich Bogiem. (24) I sługa mój, Dawid, będzie księciem pomiędzy nimi; będzie jeden pasterz nad wszystkimi; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. (25) I będą mieszkać w swej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie; będą w niej mieszkać, a sługa mój, Dawid, będzie ich księciem na wieki. (26) I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi i ustanowię moje sanktuarium pośród nich na wieki. (27) I mój przybytek będzie pośród nich; będę dla nich Bogiem, a oni będą moim ludem. (28) I poznają narody, że Ja jestem Pan, który ich uświęca, gdy moje sanktuarium będzie wśród nich na wieki.

Podkreślony werset mówi o ludzie Bożym, żywym, który stał się we własnych oczach oraz oczach Boga martwym. Lud ten nie widzi dla siebie żadnej nadziei! Skrajne przygnębienie i martwota duchowa.

Oto Słowianie. Żadnej nadziei, niewolnictwo pod rządami okrutnej synagogi szatana, opluwani przez tych satanistów a Bóg dla wielu z nich jest martwym Bogiem i niewielu widzi w Nim jakąkolwiek nadzieję.

Jesteśmy jak chodzące kościotrupy, a nasze oczy już nie patrzą w stronę Boga. Jesteśmy jak suche kości, zatruci, oszukiwani i wycieńczeni przez siły szatana.

Sytuacja Słowian uwłacza imieniu Boga, czyniąc Go Bogiem... nędzarzy, bałwochwalców i grzeszników!

Nie jest to jedynie wina Słowian ale głównie  jest to wina ich zawziętych i okrutnych prześladowców.

Na którą pustynię przemieści Bóg rzeczywistych Izraelitów?

Moim zdaniem najbardziej prawdopodobna pustynia o powierzchni 2 330 000 km kwadratowych, która graniczy z Ziemią Obiecaną.

To ta sama pustynia, po której wędrowali Izraelici.

Objawienie 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

Słowianie, Lud Boży są dużą częścią Kościoła Katolickiego oraz religii opanowanych przez Kościół!

Ponownie dobitne wersety z ust Boga.

Jeremiasza 16 (14) Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! (15) Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!

Trzeba sobie zdać sprawę, że nie tyle geny decydują o zbawieniu. Geny decydują o wyborze Narodu Wybranego, ale zbawionych będzie Wielka Rzesza, trudna do policzenia.

Dlaczego Herod chciał zabić Chrystusa?

Dlatego, że proroctwa o odrestaurowaniu Izraela i połączeniu go w jeden naród w tym okresie  były doskonale znane i jest wiele wersetów na ten temat w niemal wszystkich Ewangeliach.

I najważniejsza moim zdaniem myśl.

Z tychże przyczyn szatan, znając te proroctwa  spowodował śmierć Isusa, aby zapobiec połączeniu całego Izraela.

Zastanów się teraz dobrze i zadaj sobie bardzo ważne pytanie.

Dlaczego o tym nigdy nie wiedziałeś, a przecież tylu pastorów, księży i starszych powoływało się na natchnienie od samego Boga oraz Ducha Bożego!?

Sprawdź, jak Bóg to wyjaśnia nam osobiście!

Jeremiasza 23:(1) Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan! (2) Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie to też ukarzę was za złe wasze uczynki - mówi Pan. (3) I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne. (4) I ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie - mówi Pan.

Jeżeli miłujesz Boga i jego przykazania, jeżeli miłujesz Prawdę i pragniesz szczerze  życia wiecznego w Królestwie Bożym, masz szanse na zrewidowanie fałszywych doktryn skażonego kościoła czy zboru w jakim się znajdujesz.

Jeżeli twój zbór, czy kościół nie rozumie tych proroctw, jakiż duch go prowadzi na manowce?

Nie poprzestań jedynie na skrupulatnym sprawdzeniu obu artykułów. Miej swój udział w sprawiedliwości Bożej i zacznij zadawać w swoim zborze pytania odnośnie tych proroctw. Cytuj kluczowe wersety i domagaj się rzetelnych wyjaśnień, zwłaszcza od tych przywódców, którzy twierdzą, że kieruje nimi Duch Boży.

Czy wiesz, dlaczego poznałem znaczenie tych niezwykłych proroctw biblijnych?

Ponieważ odrzuciłem fałszywą Ewangelię Łukasza, jego Dzieje Apostolskie oraz wszystkie listy Pawła.

Skupiłem się tylko i wyłącznie na słowach Boga i Syna a rezultat sam widzisz. Zastanów się nad tym dobrze i zadaj sobie pytanie.

Czy jest możliwe poznanie takich oczywistych prawd przez kogoś, kto podniósł rękę na Biblię i usnął z niej skażenia w postaci listów Pawła i dzieł Łukasza?

Nie zaatakowałem Biblii i nie nigdy nie zanegowałem słów Boga.

Zanegowałem 'mądrości' ludzkie i wywyższyłem ponad owe 'mądrości' słowa Boga i Syna. I właśnie za to otrzymałem przywilej ogłoszenia wielu owej jakże radosnej Dobrej Nowiny, Ewangelii, o której niemal nikt na świecie nie wie!

A dowodów nie sposób zanegować i nikt tego nawet nie próbuje robić.

Poznałeś więc Prawdę. Co z nią zrobisz? Zrobisz to, do czego zobowiąże cię twoje sumienie.

Albo zakopiesz ów talent i nie pomnożysz jego wartości, albo wydasz owoce, które poprowadzą wielu ku sprawiedliwości i zostaniesz za to sowicie wynagrodzony przez Boga.

Decyzja należy do ciebie.


Napisano: 19 Lipca 2015

Ostatnie uaktualnienie: 19 Lipca 2015
Copyright © 2010 thewordwatcher