Ewangelia - Dobra Nowina o Królestwie Bożym

Plan ponownego zjednoczenia i wyzwolenia Narodu Wybranego

Część I
Część II

Ostatnie uaktualnienie 28 Październik 2017

Artykuł - Cudowne wybawienie Ludu Bożego - przedstawia nieco inne dowody i jest napisany pod nieco innym kątem. Plan ten był dotychczas przed nami całkowicie ukryty.

Poniżej film będący niemal kopią tego artykułu. Mamy więc wybór - przeczytać, lub obejrzeć czy przesłuchać.

Pomimo istnienia chrześcijaństwa od niemal 2000 lat rzeczywista Dobra Nowina jest niemal światu nie znana!

Właściwe jej zrozumienie jest rzeczą najważniejszą dla każdego człowieka! Po to właśnie Isus Chrystus przyszedł na świat, aby obwieścić nam... Ewangelię czyli Dobrą Nowinę.

Ewangelia jest wyłuszczona w Biblii niezwykle wyraźnie i jasno.

Ewangelia o Królestwie Bożym - jest głównym tematem Biblii oraz tematem wszystkich nauk Isusa Chrystusa.

W Starym Testamencie mamy pierwowzór Królestwa Bożego - rzeczywisty Izrael, Naród Wybrany przez Boga, z rzeczywistymi władcami, kapłanami oraz kompletnym rządem. Izrael był obrazem Królestwa Bożego na ziemi. Król Dawid był obrazem Chrystusa.

Mateusz 6:33  Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego...

Zamiast właściwego zrozumienia Dobrej Nowiny posiadamy wiele sprzecznych ze sobą informacji, teorii oraz inspirowanych przez szatana doktryn, które mają kilka celów:

 

Najbardziej znienawidzona przez szatana księga  - Biblia - jest jedynym źródłem prawdy na Ziemi. Biblia doprowadza satanistów do szału, ponieważ rozbija w puch wszystkie ich kłamstwa.

Psalm 2:(1) Co jest przyczyną gniewu pogan, a narody wyobrażają sobie próżne rzeczy? (2) Królowie ziemscy powstali i rządzący zjednoczyli się przeciwko Panu oraz jego Pomazańcowi; (3) mówiąc, odrzućmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich jarzmo! (BM)

Nie można zaprzeczyć, że na świecie panuje gniew pogan i przykazania Boże są traktowane jako jarzmo, które jest przez nich kategorycznie odrzucane. "Próżne rzeczy" to pogarda władz dla wszelkiej moralności.

Biblia zapowiada od 2500 lat światowy bunt pogan przeciwko Bogu i jego Przykazaniom, przeciwko Biblii i Chrześcijaństwu. Ów bunt czy też konspiracja jest nad wyraz widoczny na całym świecie, a liczba pomordowanych Chrześcijan na świecie stale wzrasta.

Już w Edenie Bóg podał swoje pierwsze tak dalekosiężne proroctwo, że zrozumienie jego budzi niezwykły podziw dla przenikliwej mądrości naszego Stwórcy.

Rodzaju 3: (16) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; on będzie czyhał na twoją głowę, a ty będziesz czyhał na jego piętę. 

Kobieta to potomstwo Adama i Ewy - rodzaj ludzki - system polityczno religijny. Niestety szatan utworzył swoje potomstwo, niezupełnie Boży rodzaj ludzki czyli Naród Wybrany - przez Boga - Izrael to czyste genetycznie oryginalne Boże stworzenia. Potomstwo węża to twór  oraz słudzy szatana, przeciwnicy Boga oraz wrogowie Niewiasty. a zwłaszcza jej potomka, Isusa Chrystusa, który wyraźnie wskazał na tożsamość plemienia żmijowego, czyli potomstwa węża - kasty religijnej kapłanów, rządu, faryzeuszy i uczonych w Piśmie w czasach Heroda Edomity.

Mateusza 23:33 Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny? 34 Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

Cały rozdział 23 Mateusza jest poświęcony ujawnianiu fałszu tych Żydów. Szatan jest kłamcą i ojcem kłamstwa, czyli jego nasienie i jego słudzy ZAWSZE posługują się kłamstwem i charakteryzuje ich na faryzejski czyli obłudny sposób postępowania.

W księdze Objawienia Chrystus jeszcze dosadniej i dokładniej określił tożsamość nasienia węża.

Objawienie 2:8 A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; 9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Werset ten ukazuje nam otwartą wojnę pomiędzy ludzi podających się fałszywie za Judejczyków, potomków Izraela, którzy w rzeczywistości byli i są; albo Edomitami albo Chazarami i otwarcie wielbią oni pod szyldem Judaizmu szatana, czyli Lucyfera. Dlatego Chrystus określił ich synagogą szatana.

Synagoga szatana to żydowski 'kościół' wielbiący szatana.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Wersety te ujawniają plan Boży wobec tych ludzi.

Jak widzimy - grupa wrogów Boga, Biblii, Chrystusa i Chrześcijaństwa to notoryczni kłamcy. Ci ludzie to fałszywi Żydzi podający się kłamliwie za naród wybrany przez Boga i zamieszkujący obecnie Ziemię Obiecaną przez Boga.

Niewielu wie, że w Biblii nie powinien występować termin - Żydzi, ponieważ termin ten został rozpowszechniony dopiero w 17 wieku n.e. Bóg nazywa swój lud Izraelitami, ponieważ są to potomkowie Izraela czyli Jakuba, którego imię Bóg zmienił na Izrael.

Izrael to nazwa nadana synom Jakuba przez samego Boga, a świat owo imię uznaje i do pewnego stopnia nawet darzy szacunkiem!

Kolejny dowód na to, że świat szatana wie, że Biblia jest źródłem Prawdy samego Boga i w wielu aspektach, jak w tym przypadku, uznaje nawet Boży autorytet w nazwie państwa - Izrael. Spójrz na kolejny dowód biblijny wskazujący na to, że Bóg nigdy Żydów do niczego nie wybrał ani im niczego nigdy nie obiecał .

Objawienie 7:2 Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: 3 Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. 4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: 5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, 6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, 7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, 8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. 9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. 10 I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.

Żydów Bóg nie wymienił w żadnych ze swych obietnic. Ani słowa o żydowskich plemionach!

Ta obietnica wybrania 144.000 dotyczy jedynie rzeczywistych Izraelitów, będących potomkami  Izraela, ojca 12 pokoleń Izraelitów.

Kolejny biblijny dowód.

Jana 1:47 A gdy Isus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. 48 Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Isus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. 49 Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela.

Sam Chrystus ponownie użył słowa - Izraelita a nie Żyd a Natanael powtórzył tytuł Chrystusa - Król Izraela. Chrystus nie jest Żydem.

Mówiąc prosto z mostu, cały świat jest w niewoli synagogi szatana, nasienia węża i w ukryciu owo nasienie wielbi szatana. W skład nasienia węża wchodzi Watykan, oraz wielu ludzi, podających się za Żydów. Cechą wspólną nasienia szatana jest walka przeciwko Bogu, walka z każdym, kto wierzy w Boga oraz wielbienie szatana. Główną strategią SS jest... kłamstwo.

Zastanówmy się, którzy ludzie notorycznie, wręcz zawodowo posługują się kłamstwem.

Politycy, prawnicy, bankierzy, dilerzy, media, przestępcy oraz... przywódcy religijni.

Wyraźnie stanowią oni główny trzon nasienia węża i jesteśmy przez tych ludzi stale mordowani, okłamywani, oszukiwani i zniewoleni. Ludzie ci nie posiadają ludzkich sumień i to pozwala im na olbrzymią masę najohydniejszych zbrodni, tortur, gwałtów i morderstw dzieci składanych w ofierze szatanowi, którego wielbią.

Ale Bóg zapowiedział, że owo nasienie - Isus Chrystus zmiażdży wężowi i jego nasieniu głowę!

Co wiesz o wojnie w Afganistanie, Iraku czy o dawniejszych wojnach jak wojna w Wietnamie czy Korei? Nic nie wiesz, a przecież masz Internet, prawda? Skoro nic nie wiesz o dzisiejszym świecie, o którym informacje są w chwili obecnej dostępne, czy masz szanse na wiedzę o starożytnych czasach, wojnach, spiskach, przyczynach i skutkach?

Szanse są bliskie zeru ponieważ informacje o przeszłości są ściśle kontrolowane w zamkniętych dla nas bibliotekach, jak... biblioteka watykańska.

Ostatnio papież uznał stan Palestyny. Przywódcy Izraela są wściekli a Muzułmanie celebrują. Zwróćmy uwagę na jeden szczegół, o którym mas media nie wspominają.

Epicentrum polityki światowej to Izrael, Ziemia Obiecana ze wzgórzem Syjon. Ruch syjonistyczny wziął od niej swoją nazwę. Dlaczego?

W tym przypadku widzimy wyraźnie, że głównym mechanizmem polityki światowej jest Biblia.

Ziemia Obiecana, Izrael i wzgórze Syjon to czysto biblijne nazwy. Nazwę Izrael nadał Bóg Jakubowi. Jest to czysta nazwa biblijna i świat jej oczywiście używa.

Świat używa jedno zdanie bez jego detalicznego wyjaśniania.

 Izrael posiada prawo do istnienia. Ale dlaczego w tym miejscu?

Ziemia Obiecana - komu? Izraelowi. Przez kogo? Przez Boga. Kiedy? Około 1500 lat przed naszą erą czyli 3500 lat temu a temat jest nadal żywy i świat traktuje to bardzo poważnie, wierząc w Boga i w zapisy biblijne!

Cała polityka światowa toczy się wokół Biblii oraz Bożych obietnic przez ponad 3500 lat.

Nie posiadamy zbyt wielu informacji o przeszłości, ponieważ są one kontrolowane przez tych, którzy dążą do zajęcia Ziemi Obiecanej oraz wzgórza, którego właścicielem, podobnie jak całej Ziemi jest Bóg.

Ale w obecnych czasach nie sposób jest to ukryć, ponieważ cenzura jest znacznie poluźniona i wystarczy spojrzeć we właściwą stronę i zauważyć natychmiast, że polityka światowa to zmagania dotyczące Ziemi Obiecanej oraz wzgórza Bożego - Syjon.

Przecież Izrael zajął Ziemię Obiecaną i Syjon. Dlaczego nadal jest problem?

Przecież można z łatwością wynagrodzić Palestyńczyków za utratę ziemi, domów i raz na zawsze ustanowić w tym miejscu trwały pokój.

Ale tego nikt nie chce rozwiązać w taki sposób. Dlaczego?

Ponieważ Izrael nie jest rzeczywistym Izraelem i wbrew pozorom nikt na świecie z Watykanem włącznie nie posiada całkowitej kontroli nad górą, którą Bóg określił jako Jego świętą Gorę -Syjon, z której to Chrystus będzie sprawował królewskie rządy nad całą ziemią.

Mówiąc jeszcze inaczej, brak kontroli świata nad Syjonem świadczy dobitnie o tym, że Bóg jest rzeczywistym kontrolerem w tych kwestiach i definitywnie nie aprobuje On sytuacji obecnej w Jego Ziemi Obiecanej rzeczywistemu Izraelowi,

Jakie są w tych kwestiach plany samego Boga?

Mam niezwykły przywilej ujawnienia Wspaniałej Dobrej Nowiny, o której na pewno jeszcze nigdy nie słyszałeś.

Nie! To nie jest żart!

W Biblii istnieje Dobra Nowina, Ewangelia, która jeszcze nigdy nie była ogłaszana na świecie pomimo, że żyje na nim setki milionów Chrześcijan. Co jest najciekawsze, Chrystus ją także ogłaszał, ale po jego śmierci wszystkie głosy ujawniające Ewangelię zostały przez świat szatana skutecznie uciszone.

Świat pogrążył się w ciemnościach duchowych i w zamian podstawiono fałszywą Ewangelię opartą na fałszywych dowodach biblijnych. Świat szatana zorganizował fałszywy Izrael jako wypełnienie się proroctw biblijnych ST.

Najciekawsze jest to, że Bóg to wszystko przepowiedział w dokładny sposób i w chwili obecnej ujrzymy niezwykłe wypełnienie się jednego z Jego proroctw.

Objawienie 10:1 I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; 2 A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. 3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

W tych wersetach widać wyraźnie, że Bóg ukrył przed światem pewną informację, o której Jan się dowiedział w wizji, ale Bóg podał Janowi pewną wskazówkę, którą Jan opisał w ostatnim zdaniu tego cytatu.

Owa tajemnica była zwiastowana prorokom Starego Testamentu. Tajemnica ta jest wręcz niezwykła i całkowicie zaskakująca, ponieważ rzeczywiście prorocy ST ją doskonale znali. Ale nie tylko prorocy znali tę tajemnicę. Wszyscy mieszkańcy Judei i Samarii także znali tę tajemnicę i są tego oczywiste dowody.

Mateusza 2:1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 2 Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. 3 Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. 4 I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? 5 A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: 6 I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. 7 Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. 8 I posłał ich do Betlejemu i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon.

Zwróćmy uwagę na na kilka ciekawych elementów tego opisu.

Przybywają jacyś wędrowcy podający się mędrców i natychmiast król Herod chce ich widzieć. Przykuło jego uwagę to, że owi włóczędzy chcieli oddać pokłon nowo narodzonemu władcy Izraela. Dlaczego Herod w to uwierzył? Dlaczego chciał z tymi ludźmi rozmawiać?

Najciekawsze jest to, że Herod bardzo się wystraszył owej informacji a także strach spadł na całą Jerozolimę. Dlaczego ci ludzie się tak przerazili?

Strach Heroda jest łatwy w zrozumieniu - obawiał się o swój tron. Ale dlaczego cała Jerozolima się zatrwożyła? Nie bano się zmiany króla, ponieważ byłaby to zmiana na lepsze.

Kto i czego się obawiał?

W tym czasie Judeą rządził Herod - Edomita, który nie był Izraelitą. Większość mieszkańców Jerozolimy to byli sataniści z Edomu, którzy byli zmieszani z rdzennymi mieszkańcami Judei, czyli Judejczykami.

Dzisiaj ci ludzie nazywają się... Żydami. Jest to nazwa błędna. Żydzi są mieszaniną Chazarów i Edomitów.

Wiemy doskonale, że cała elita Jerozolimy, to byli wrogowie Boga - Herod oraz kapłaństwo. Drugą grupą wrogów Boga i jego Syna była grupa faryzeuszy, którą Chrystus nazwał... nasieniem węża, czyli potomstwem szatana.

Czego się więc obawiano?

Ludzie ci znali proroctwa ST zapowiadające pojawienie się Mesjasza oraz znali plan Boga - zjednoczenia wszystkich Izraelitów. Plan taki przewidywał usunięcie z tego terenu wszystkich nie Izraelitów, zwłaszcza tych wrogich Bogu.

Rzeczywiści członkowie Izraela, Judejczycy a także i inne narody wierzące w Boga, jak Samarytanie wiedzieli doskonale o tych proroctwach i ci ludzie bardzo się cieszyli z pojawienia się zapowiedzianego przez proroków Mesjasza, czyli Isusa Chrystusa.

Jednak zrozumienie tych proroctw było błędne.

Pojawienie się Mesjasza nie miało na celu wyzwolenia Izraela spod władzy satanistów, Rzymian i fałszywych Judejczyków. (Gwoli ciekawości - Judejczyk według Biblii to członek plemienia Judy a nie mieszkaniec Judei!) Celem przyjścia Mesjasza było oddanie swego życia w ofierze za ów plan, czyli wykupienie własną krwią całego narodu potomków Jakuba czyli Izraela.

Mesjasz miał być ofiarowany, Bóg miał ofiarę zaakceptować, przywrócić Syna do życia, a Syn miał powrócić do nieba, aby przygotować się do objęcia władzy nad Izraelem. Izrael miał być połączony w jedno królestwo a jego wrogowie mieli ponieść karę za ucisk i zbrodnie na Izraelu.

Dla nie znających dobrze Biblii przypomnę, że Izrael stanowiło 12 pokoleń synów Izraela (Jakuba). Najpierw 10 pokoleń zostało ukaranych przez Boga za zbrodnie i rozproszonych na północy. Potem Judejczycy i Lewici, nie pomni kary na tych pierwszych także potkała sroga kara za zbrodnie.

W czasach Heroda wolności w Judei nadal nie było.

Niezwykły plan Boży

Dochodzimy więc do sedna sprawy.

Co wiedzieli Judejczycy w momencie przyjścia Mesjasza, a my nadal nic na ten temat nie wiemy?

Cytowany wcześnie werset z Objawienia mówi nam o tajemnicy Bożej, która była zwiastowana prorokom ST.

Dlaczego tajemnica, skoro była zwiastowana oraz spisana w Biblii?

Na tym polega geniusz naszego Stwórcy, który polecił spisać swój plan odrestaurowania i połączenia Izraela prorokom, po czym Bóg ukrył ten plan przed całym światem.

Świat czytał owe proroctwa i ich zupełnie nie rozumiał. Podobnie błędnie w czasach Heroda rozumiano rolę Mesjasza, który miał być złożony ofierze, zabity i zmartwychwstały oraz wzięty do nieba.

Także dzisiaj plan Boży przez kolejne 2000 lat jest błędnie rozumiany.

Brak zrozumienia jest potwierdzony w proroctwie Daniela.

Daniela 12: (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy. (BM)

Dalej anioł tak to wyjaśnił.

Daniela 12: (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasów końca. (10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli. (BM)

Czym jest więc owa tajemnica?

Bóg postanowił w czasach końca zjednoczyć wszystkie plemiona Izraela, wyprowadzić Izraelitów z niewoli nasienia węża, zaprowadzić na pustynię, podobnie jak podczas wyprowadzenia z Egiptu, i na owej pustyni najpierw dokonać w ciągu 3.5 lat sądu nad Izraelem. Po oczyszczeniu Izraela oraz terenów Ziemi Obiecanej z obecnych mieszkańców Chrystus wprowadzi Izrael na teren Ziemi Obiecanej w której On będzie panował... pośród nieprzyjaciół swoich.

Psalm 110: 2. Pan wyśle tobie berło mocy z Syjonu: panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi .

W tym czasie nastąpi dla reszty świata wielki ucisk a dla Narodu Wybranego będzie to już okres Królestwa Bożego. Mieszkańcy Ziemi będą mogli porównać jakość rządów Chrystusa oraz rządy szatana i jego demonicznych hord oraz dokonać świadomego wyboru. Albo wybrać życie wieczne w posłuszeństwie Prawu Bożemu, albo wybrać śmierć służąc szatanowi.

Oto wielka tajemnica Boża, która przez ponad 2000 lat była przed nami ukryta.

Tematem Biblii jest właśnie odrestaurowanie Izraela w Ziemi Obiecanej przez Boga i dowodów jest olbrzymia ilość. Nie można tego zanegować, jeżeli już się pozna ową Dobrą Nowinę.

Najbardziej ciekawe jest to, że modlisz się do Boga o przyjście Jego Królestwa mówiąc - Przyjdź Królestwo Twoje i nie wiesz, czy ma być owo Królestwo!

Oczywiście wielu Chrześcijan omamionych fałszywymi doktrynami natychmiast powie, że to już się stało i w Ziemi Obiecanej już jest Izrael i proroctwa te są wypełnione i czekamy na dalsze wypełnianie się reszty proroctw.

Niestety współczesny Izrael, morderczy i bezbożny to oszustwo szatana, który w ten sposób zwiódł wielu Chrześcijan.

W ten sposób Bóg planuje pokazanie swej mocy w sposób identyczny, w jaki uświęcił swoje święte Imię podczas wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej.

Aby zrozumieć  przyczyny odrzucenia Izraela przez Boga, dobrze jest zapoznać się z przyczynami. Link - Izrael.

Dowody biblijne planów Boga odbudowania Królestwa Bożego

Dowody takich planów istnieją w Ewangeliach, co już było omówione. W Objawieniu mamy kilka wersetów, które zostały dopiero teraz zrozumiane.

Objawienie 10:1 I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; 2 A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. 3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Zwróćmy uwagę na ważność owej zapowiedzi anioła, który przysięgał na samego Boga.. Ostatnia część wersetu mówi nam o dokonaniu tajemnicy, która była zwiastowana prorokom. W proroctwach Starego Testamentu jest olbrzymia ilość informacji, które albo były zrozumiane błędnie, albo wcale ich nie rozumiano.

Czy istnieje jeszcze jedna część owej TAJEMNICY, której im także Bóg nie pozwolił spisać? Jest to możliwe i czas to pokaże.

Ale słowa Boże skierowane do Daniela 12:9,10 sugerują większe zrozumienie proroctw dopiero w czasach końca.

Najpierw Bóg wyjaśnił przyczyny swego planu i nie są one dla nas zbyt przyjemne.

Nie ze względu na was to czynię - powiedział Pan Bóg - niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela! (Ezechiela. 35:32)

Izrael nie ma więc powodów do dumy a słowa Boga są skierowane do rzeczywistego Izraela wczasach ostatecznych.

Oto wyjaśnienie samego Boga tej kwestii.

Ezechiela 36: (17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety. (18) Dlatego wylałem mój gniew na nich. (19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię. (21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli. (22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

Wersety te ujawniają nam brzydki charakter dzisiejszych Izraelitów, którzy niczym nie zasłużyli sobie na zbawienie.

Jakiż olbrzymi kontrast pomiędzy tymi słowami, a słowami zdecydowanej większości przywódców religijnych.

Co jest jeszcze ciekawe w owej zapowiedzi Boga. Bóg zapowiada, że ciemiężyciele Izraela doskonale wiedzą, kim jest Naród Wybrany a wszelkie wysiłki polityczne, dążą do ustanowienia fałszywego Izraela i kontroli nad Bożą górą, czyli Syjonem.

Owe działania Watykanu i fałszywego Izraela świadczą wyraźnie o tym, że ludzie ci doskonale znają ten plan i dążą do tego, aby jemu zapobiec!

Tzw. NWO - Nowy Porządek Świata to szatańsko/watykańska kopia Królestwa Bożego, które usunie z Ziemi wszystkie szatańskie królestwa. Walka toczy się o całą Ziemię!

Na domiar złego działalność przywódców Chrześcijaństwa profanuje także imię Boga, a skrajne bałwochwalstwo nadal dodaje oliwy do ognia gniewu Bożego.

Z tych przyczyn Bóg podejmie akcję oczyszczenia swego imienia poprzez powrót Izraela do Ziemi Obiecanej a wielu z nas z tego skorzysta w zupełnie niezasłużony sposób.

Kluczowy tekst z księgo Ezechiela.

Ezechiela 20

(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie.

(33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan.

(39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

(40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary.

(41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów.

(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom.

(43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości.

(44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami,  gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski - mówi Pan. (BM)

Bóg zapowiada powtórkę z historii, czyli wyjścia Izraelitów z Egiptu, ale niewielu z nich weszło do Ziemi Obiecanej. Większość pomarła na pustyni - nie z głodu ale ze starości, ponieważ przebywali tam 40 lat!

Któż jest owym narodem wybranym przez Boga, zachowującym się haniebnie i uprawiającym skrajne bałwochwalstwo?

Trzonem Narodu Wybranego są wszystkie kraje bałwochwalczych Słowian!

Istnieją oni także jako część populacji Francji, Anglii, USA, i innych państw, do których niektóre rodziny izraelskie dotarły i się rozmnożyły.

Słowianie to najskrajniejsze bałwochwalstwo - czy Kościoła Katolickiego czy Kościoła Prawosławnego. Zasługi w tym grzechu są identyczne. Wiele istotnych dowodów na to w linku - 10-pokolen.htm

Główna myśl -

Jeżeli nie istnieje dzisiaj 12 pokoleń Izraela - że zbawienie nie jest możliwe. Bez 12 pokoleń Izraela Królestwo Boże nie może istnieć, a Biblię można wyrzucić na śmietnik i zapomnieć całkowicie o Bogu, o zbawieniu i o życiu wiecznym. Bóg utracił wiarygodność.

Tymczasem Bóg istnieje i posiada niezwykłe plany wobec istniejącego Narodu Wybranego, a my wszyscy mamy niezwykłą szansę na skorzystanie z Jego wielkiego miłosierdzia.

Cały świat szatana doskonale o tym wie i trwają przygotowania świata do stoczenia walki z Bogiem. Owe przygotowania są przed nami ukrywane - nie tylko przez świat szatana, ale także przez... przywódców religijnych Chrześcijaństwa.

Jest to zdumiewające, w jaki sposób Bóg ukrył swoją tajemnicę - 2000 lat czytania Biblii i nikt tego nie rozumiał.

I nagle, tuż przed rozpoczęciem się czasów końca dowiadujemy się Dobrej Nowiny o Królestwie, tutaj  w ziemi ongiś kananejskiej ze stolicą w Jerozolimie a na górze Syjon sam Bóg będzie mieszkał ze swoim ludem, czyli z nami!

Objawienie 21:2 I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Czyli... kto się modli o Królestwo Boga i jest przepełniony bałwochwalstwem? Żydzi? Oczywiście że nie! Owi bałwochwalcy to... Chrześcijanie katoliccy i prawosławni.

Oto kilka niezwykłych zapowiedzi odrestaurowania Izraela i sprowadzania go najpierw na pustynię, najprawdopodobniej na tą samą pustynię na Półwyspie Arabskim, na której Bóg sądził Izrael tuż po oswobodzeniu z Egiptu.

Jakub, brat Chrystusa już 2000 lat temu wiedział o istniejących 12 pokoleniach Izraela.

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Jeremiasza 30:(3) Bo oto idą dni - mówi Pan - że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy - mówi Pan - i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli.

(7) Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony.

(8) I stanie się w owym dniu - mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy.

Warto przeczytać cały 30 rozdział. Werset 3 potwierdza Bożą obietnicę - sprowadzenie do Ziemi Obiecanej. Zauważmy, ze Bóg powiedział, że On ich sprowadzi. Czyli sprowadzenie Izraela jest cudownym czynem samego Boga a nie rezultatem walki zbrojnej! Wyklucza to zupełnie współczesny Izrael.

Werset 7 mówi nam o niezwykłym utrapieniu ludu Bożego, czyli głównie Słowian.

Werset 8 mówi nam o jarzmie na szyi ludu Bożego. Jak doskonale wiemy, Żydzi nie są ani w niewoli, ani nikt ich nie trzyma w jarzmie, nie są powiązani jakimikolwiek więzami.

To Słowianie są uwięzieni i trzymani w niewoli sił syjonistycznych, są prze nie ograbiani za pomocą lichwy i drakońskich praw, są często mordowani, jak obecnie na Ukrainie.

Ezechiela 36:(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

Ezechiela 39:(21) I tak objawię moją chwałę wśród narodów; wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam, i moją rękę, którą położę na nich.

Bóg obiecuje sąd nad Izraelem, wybaczenie wielu win i co najciekawsze, odbędzie się to na oczach całego świata. Ich wrogowie, czyli ich ciemiężcy zostaną za swoje zbrodnie na ludzie Bożym srogo ukarani. Jezuici, Babilon Wielki, Edomici, Chazarzy czyli fałszywy Izrael nazywany Żydami.

Wszyscy sprawcy naszych nieszczęść i naszego upadku za wszystkie ich zbrodnie zostaną srogo ukarani.

Jeremiasza 30:(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Ponownie Bóg wskazuje, że zrozumienie tego nastąpi w dniach ostatecznych. A rośnie grupa Słowian, która zaczyna to wszystko rozumieć. Co jest ciekawe, Polska to Lechici, a może... Lewici?

Jeremiasza 16:14 Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! 15 Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem ich ojcom!

Zwrócimy uwagę, że Bóg określił geograficzną pozycję główną Izraelitów oswobodzonych jako ziemię północną, oraz dodał... 'ze wszystkich ziem', co sugeruje także wiele innych terenów. Ale z tej wypowiedzi można wyciągnąć sugestię, że głównym siedliskiem Izraelitów jest ziemia północna od Izraela czyli Polska, Rosja wraz ze wszystkimi krajami Słowian.

Kilka najciekawszych proroctw dotyczących CUDOWNEGO zjednoczenia Izraela w Ziemi Obiecanej.

Micheasza 2 (12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi. (13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

Król to... Chrystus.

Izajasza 60: (1) Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. (2) Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. (3) I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. (4) Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. (5) Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. (6) Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana. (7) Wszystkie owce Kedareńczyków zbiorą się u ciebie, barany Nebatejczyków będą na twoje usługi, pójdą jako miła ofiara na mój ołtarz; a tak uświetnię wspaniały mój przybytek. (8) Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? (9) Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić. (10) Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję. (11) I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów. (12) Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione. (13) Okazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cyprys społem, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi. (14) Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego. (15) Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia, (16) I będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów, i poznasz, że Ja, Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy. (17) Zamiast miedzi przyniosę ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź, a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą. (18) I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. (19) Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. (20) Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. (21) Wszyscy twoi ludzie także będą sprawiedliwi, albowiem oni posiądą ziemię na zawsze, zachowując to, co zasadzili, dzieła ich rąk, dla chwały. (22) Najmniejszy rozmnoży się w tysiąc, a najmłodszy stanie się potężnym narodem: Ja, Pan, w stosownym czasie, rychło tego dokonam.

Koniec części 1-szej.

Część 2-ga.

Napisano: 18 Lipca 2015

Ostatnie uaktualnienie: 18 Lipca 2015Copyright © 2010 thewordwatcher