Dokąd pójdę, Panie?


Czy istnieje prawdziwa religia?

Otrzymuję wiele pytań od osób, które poznały Biblię nieco dokładniej, z prośbami o wskazówki, do jakiego kościoła czy religii trzeba należeć i jak nabierać dalszej wiedzy biblijnej. Odpowiedź na to pytanie na nie nie jest łatwa.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie jedną zasadniczą prawdę.

Niemal każdy kościół czy zbór chrześcijański jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Szatana.

Owa kontrola jest głównym priorytetem Lucyfera!

Wystarczy przeczytać listy do aniołów siedmiu zborów z pierwszych rozdziałów księgi Objawienia, aby natychmiast zorientować się w jakiej sytuacji są dzisiejsze zbory chrześcijańskie.

Należy także dodać, że Objawienie mówi wyłącznie o zborach - greckie słowo ecclesia oznacza zbór a nie Kościół czy religię. Tak więc tłumaczenie tego słowa na Kościół jest tłumaczeniem niewłaściwym. Zaledwie jeden zbór został uznanym za zbór funkcjonujący poprawnie, aczkolwiek nie był on pozbawiony problemów. Został jednak uznany za zbór godny naszego Zbawiciela.

Poniżej dosadny werset, który nazywa wysokiej rangi chrześcijan, którzy siebie nazywają apostołami (pastorami, starszymi)... kłamcami!

Objawienie 2:2 Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami.

Inną charakterystyczną cechą owych siedmiu zborów jest fakt cierpienia dla imienia Isusa.

Objawienie 2:3 Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany.

Nie ma w Apokalipsie przykładu zboru, który szczyciłby się szczególną opieką Ducha Bożego i dzięki tej opiece rozrastał się na wzór dzisiejszych ruchów charyzmatycznych.

Objawienie 2:9 Znam twój ucisk i ubóstwo -

Następny werset tego samego rozdziału mówi nam coś szczególnie ciekawego:

Objawienie 2:26  A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, 27 a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici .

Werset ten najwyraźniej mówi o władzy dla wiernych naśladowców Isusa nad poganami. Jest to najwidoczniej aluzja do 144.000 współ króli Isusa. Werset ten wydaje się mówić o klasie królewskiej wybrańców z ziemi, którzy stanowią Oblubienicę Baranka. To z nimi Baranek ma sprawować władzę.

Objawienie 3:9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.

Tutaj mamy ponowny przykład przyszłej władzy wybranych przez Isusa władców Jego Królestwa, i dlatego Synagoga Szatana będzie zmuszona do złożenia hołdu tym, którzy otrzymają taką władzę od Baranka.

Następne trzy wersety z Objawienia mówią nam nieco trudną prawdę.

Objawienie 6:9 A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. 10 I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» 11 I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

Wbrew naukom wielu religii przed końcem tego szatańskiego świata ma zginąć wielu wiernych chrześcijan! Wielu ma być zabitych!

Nie ma nigdzie mowy o tym, że w czasach bliskich końca Duch Boży będzie sprawował fizyczną opiekę nad zborami!

Owszem, będzie On pomagał w kultywowaniu owoców Ducha, ale nie oznacza to, że będziemy pod Jego czułą opieką i włos nam z głowy nie spadnie. Tymczasem taka właśnie opinia jest gorliwie rozpowszechniana przez fałszywe religie, których celem jest usypianie naszej czujności. Nauka ta nie ma biblijnego uzasadnienia. Większość z nas musi przejść przez próby i przez cierpienia!

Bycie naśladowcą Isusa oznacza cierpienie dla Jego imienia

Objawienie 2:10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni.

Objawienie 3:19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!

Nie każdy będzie poddany tym próbom.

Objawienie 3:10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.

Ponownie widać, że nie każdy chrześcijanin będzie poddany próbom. Niektórzy zostaną przed nią zachowani.

Objawienie 12:15 A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. 16 Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. 17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Isusa.

Objawienie 13 rozdział daje nam bardzo niepokojący obraz w czasach samego końca.

Objawienie 13:5 A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. 6 Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. 7 Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. 8 Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.

Z wersetu tego widać wyraźnie, że Bestia (prawdopodobna tożsamość Bestii w linku - Bestia) otrzyma całkowitą władzę nad ziemią na okres 42 miesięcy, czyli 3.5 roku czyli symboliczny czas, czasy i połowę czasu.

Końcówka tej części Objawienia mówi nam jeszcze gorszą rzecz:

Objawienie 13:9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! 10 Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

Zwróćmy uwagę na dwie części, które są wielce istotne. Kto ma uszy, niechaj posłyszy. Werset ten zwraca NASZĄ szczególną uwagę na dalszą treść. ..." idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem - musi być mieczem zabity."

Nie chodzi tutaj o ludzi wspierających Bestię! Chodzi w tym wersecie o chrześcijan czyli... 'świętych'. Dopiero w takich warunkach okaże się rzeczywista wiara oraz wytrwałość.

A to jeszcze nie koniec.

Objawienie 6:9 A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. 10 I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» 11 I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

Jeszcze jeden niezwykle ważny werset:

Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Isusa.

Objawienie wyraźnie mówi, że karą dla każdego chrześcijanina, który uwielbi Bestię będzie 'wino zapalczywości Boga".

Objawienie 20:4 I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Isusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

Z tego wynika, że sprawa Bestii z Objawienia jest niezwykle ważną sprawą i pójście na jakikolwiek kompromis oznacza karę Boga, a odmowa spowoduje karę Bestii, śmierć także. Nawet dwóch świadków z Objawienia 11 rozdziału także poniesie śmierć po okresie prorokowania 1260 dni czyli ponownie 3.5 roku albo czas czasy i połowa czasu.

Kara z ręki Bestii gwarantuje ponowne życie a kara z ręki Boga gwarantuje śmierć bez możliwości zmartwychwstania.

Zdaję sobie sprawę z wagi powyższego, ale teksty te są znane chrześcijanom przez niemal 2000 lat!

Objawienie 21:8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga».

Wyrok dla tych chrześcijan, którzy ze strachu przed Bestią poddadzą się i wezmą jej znamię na czoło, czeka druga śmierć! Zaledwie mała grupa najwierniejszych chrześcijan i świadków Isusa zostanie oszczędzona przed próbami oraz cierpieniami podczas rządów Bestii.

Podsumujmy dotychczasową dyskusję:

Z powyższych wersetów wynika jedna fundamentalna prawda.

Będziemy musieli dokonać świadomego wyboru - albo służyć Bestii, albo Bogu

Nie widać żadnej przesłanki ku temu, aby jakakolwiek chrześcijańska religia zwyciężała oddziały Smoka! Jedynie powrót Isusa na ziemię będzie Jego tryumfem wobec Jego wroga, Szatana oraz jego kohort.

Z tego wynika, że jeżeli jakieś zbory czy religie odnoszą sukcesy na arenie królestwa Szatana, a Isus jeszcze nie przyszedł na Ziemię, zjawisko to jest co najmniej podejrzane i nie ma żadnego poparcia w Biblii.

Biblia wyraźnie mówi o wielkim ucisku oraz prześladowaniach chrześcijan cierpiących dla imienia Isusa, przed Jego przyjściem.

Na przekór temu większość religii chrześcijańskich skupia się na udowadnianiu wszystkim, że właśnie ich religia jest jedynym zborem (kościołem) Chrystusa i jedyną Prawdą. Ogłasza się także szczególną opiekę Ducha Bożego manifestującą się w rzekomych cudach i darach języków.

Więcej... wielu pastorów twierdzi otwarcie, że są kierowani oraz prowadzeni Duchem Bożym. Niektórzy twierdzą, że rozmawiają z Duchem Bożym otrzymując od niego informacje.

Tymczasem Prawda jest zawarta jedynie w Biblii która zawiera słowa wypowiedziane przez samego Boga. Jest On jedynym źródło Prawdy.

Jana 17:17 "Słowo Twoje jest Prawdą!"

Czym jest Biblia?

Jest to list Boga do ciebie, drogi czytelniku (czko). List twego Ojca do ciebie i praktycznie nie potrzebujesz nikogo, kto powinien tobie ten list przetłumaczyć! Czy dajesz swoje prywatne listy komukolwiek do czytania a zwłaszcza do przetłumaczenia?

Czy prosisz o wyjaśnienie listu swego ojca do ciebie? Oczywiście, że nie. Ze Biblią jest podobnie. Wystarczy zacząć czytać Ewangelie, aby natychmiast zorientować się, że jest to tekst pisany najprostszym językiem do zrozumienia. I taka jest intencja Autora tego listu. Najprostsza komunikacja z czytelnikami - najwyraźniejsze ukazanie Prawdy. Zwłaszcza Prawdy koniecznej do zbawienia.

Niestety listy Pawła okazują się w znacznej większości sprzeczne ze słowami Isusa. Z tej przyczyny nie traktuję ich jako części nieomylnego Słowa Bożego. Więcej w tym linku - Apostoł Paweł.

Nie oznacza to, że każdy z nas natychmiast zrozumie najbardziej zawiłe proroctwa.

Nie ze zrozumienia proroctw będziemy sądzeni, ale sądzeni będziemy na podstawie naszych uczynków.

Jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie martw się tym! Przyjdzie czas, że zrozumiesz pewne bardziej tajemne rzeczy, ale na początek nie one są dla ciebie aż takie ważne. Dla ciebie ważne jest przestrzeganie dwóch podstawowych przykazań.

Mateusza 22:37 On mu odpowiedział: "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego".

Czyli dla Boga najważniejsze jest twoje zastosowanie powyższych dwu przykazań w życiu. W Ewangeliach posiadamy mnóstwo przykładów samego Isusa, który ukazał nam stosowanie owych przykazań w życiu.

Nie potrzebujemy żadnego nauczyciela, aby zrozumieć owe przykazania. Żaden pastor nie musi nam tego wykładać czy wyjaśniać. Mamy wielbić tylko Boga, bez bałwochwalstwa i miłować bliźniego.

Isus ukazał nam doskonały wzorzec postępowania. Osobiście stosuję prostą zasadę w rozumieniu Słowa Bożego. Wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia, jest w Biblii wymienione wielokrotnie i jest to wyjaśniane najprostszym językiem oraz w najbardziej komunikatywny sposób.

Czytając Nowy Testament natychmiast zauważamy, że bałwochwalstwo, fizyczna przemoc, cudzołóstwo, kradzież, kłamstwo, pycha, pijaństwo, składanie fałszywego świadectwa, brak szacunku dla innych, zabójstwa, gwałty - Biblia nazywa to grzechem.

Chrystus mówił wyraźnie - ...'abyście więcej nie grzeszyli'.

Dlatego stosowanie się do owych dwóch podstawowych przykazań jest wypełnieniem niemal całego Prawa.

Dokąd więc się udać? Do jakiego kościoła czy religii?

Stoimy twarzą w twarz z niezwykle smutną oraz przeraźliwie realną prawdą.

Wszystkie religie światowe są kontrolowane przez szatana!

Oczywiście religie chrześcijańskie są także pod jego kontrolą. Wiele z nich niesie na świat wiele prawdy biblijnej ale owa prawda jest poprzeplatana z kłamstwami oraz elementami doktryny lucyferiańskiej.

Isus Chrystus wyraźnie nas ostrzegł, że w jego zborze pszenica razem kąkolem będzie rosła do samego żniwa.

Mateusza 13:36 Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» 37 On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 38 Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 39 Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 40 Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 42 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Pszenica nadal rośnie razem z kąkolem. Jakże ważny jest to ostrzeżenie! Isus podkreślił to - Kto ma uszy, niechaj słucha! Dlatego cały współczesny świat religijny Biblia nazywa Babilonem Wielkim! Dlatego też zbliża się wyrok Boga na Babilonie i z tej właśnie przyczyny księga Objawienia nawołuje do wyjścia Babilonu Wielkiego oraz jego fałszywych cudów i demagogii lucyferiańskiej.

Ponieważ zbliża się żniwo i chwasty zostaną zebrane z Jego królestwa i spalone w ogniu! Nigdzie w Biblii nie ma ani słowa o Ekumenii! "Cóż wspólnego ma świątynia Boża z bałwanami?"

Nie ma nigdzie w Biblii, z Objawieniem włącznie zapowiedzi istnienia jedynej prawdziwej religii chrześcijańskiej, która wsparta mocą Ducha Świętego będzie zwyciężała hordy Lucyfera!

Uważam, że wszelkie wyznania chrześcijańskie - poza typowymi ruchami charyzmatycznymi - są wyznaniami, w których można swobodnie nabywać zdrowej wiedzy biblijnej, niemniej należy być ostrożnym, aby nie zaakceptować nauk zwodniczych, rozpowszechnionych przez chwasty czyli fałszywych nauczycieli. Zwodnicze nauki to nauki powodujące łamanie Prawa czy 10-ciu Przykazań.

Nie jestem zwolennikiem grup charyzmatycznych, w których odbywają się rzekome dary Ducha Bożego, ponieważ ani Biblia, ani doświadczenia oraz sprawozdania z działalności tych ruchów nie są w stanie udowodnić działalności Ducha Bożego, a często klimat duchowy tych grup jest niezwykle daleki od biblijnego wzorca chrześcijańskiego zboru. Podobnie rzecz się ma z wieloma doktrynami, jakie owe ruchy rozpowszechniają. Trudno jest mieć zaufanie do 'ducha uzdrowicielskiego' który z drugiej strony wspiera aborcję, walkę zbrojną czy rozpowszechnia herezję o piekle oraz nawołuje do wsparcia Synagogi Szatana, tym samym unikając ostrzegania przed pułapkami szatańskimi tego świata.

Naszą kotwicą jest Biblia, a ona nie skupia się na takich 'darach' ale napomina nas do uważnego studiowania tegoż Słowa.

Nastąpi także czas, kiedy brat będzie brata wydawał na śmierć!

Aby ocenić określoną religię, należy sprawdzić kilka podstawowych biblijnych wymagań


Punkt, 15 ma szczególne dla nas znaczenie, ponieważ z księgi Objawienia mamy niezwykle poważne ostrzeżenie. Niestety religia, która wypełniałaby wszystkie te wymagania nie istnieje!

Czy to oznacza, że należy unikać WSZYSTKICH religii?

Decyzja należy do ciebie, drogi czytelniku. Myślę, że nabywanie wiedzy biblijnej oraz poznawanie współwyznawców to najpoważniejszy krok w Twoim życiu w kierunku Królestwa Bożego. Tak więc spotykanie się z innymi sługami Isusa może być wielce budujące.

Niemniej trzeba zwracać coraz większą uwagę na jakość przedstawianego materiału. Jeżeli nagminnie głosi się nauki szatańskie, niewątpliwie nie jest to budujące i będzie miało negatywny wpływ na nasze postępy duchowe. Uczestnicząc w rytuałach bałwochwalczego KRK możesz być pod mocą sił demonicznych!

Musisz jednak zdać sobie sprawę z najważniejszej rzeczy w twoim życiu.

To On, Isus Chrystus wybrał ciebie, a nie ty Jego!  Oznacza to, że spotkał cię niezwykły przywilej. Otrzymałeś zaproszenie do Królestwa Bożego a Autorem owego zaproszenia jest sam Isus! Twoje zadanie to akceptacja tego zaproszenia.

Isus osobiście zaprasza do Królestwa i nie każdy otrzymuje to zaproszenie. Zaproszenie to jest więc niezwykłym przywilejem, ale nie oznacza ono jeszcze zbawienia. Albowiem...

Mateusza 7:14 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Czyli czeka nas spory wysiłek, aby sprostać wymogom prawa Królestwa i potrzebna jest nam  wytrwałość w Prawdzie oraz stały kontakt z Isusem poprzez osobistą modlitwę.

Jeżeli dotarłeś do tego fragmentu, oznacza to, że posiadasz już zaproszenie oraz powinieneś przedsięwziąć odpowiednie kroki ku temu, aby być zbawionym.

Oznacza to także, że niewielu otrzymało taki przywilej i niewielu rozumie cokolwiek z tego, o czym ty czytasz i rozumiesz. Niejednokrotnie przekonasz się, że wszystkie te informacje jakimś dziwnym trafem zupełnie nie trafiają do innych.

Bóg zna ludzkie serca i pozwala na rozpoznanie Ewangelii tym, których stan serc jest stanem rokującym nadzieję na wytrwanie w Prawdzie. Niestety niewielu jest tych, którzy odnajdują drogę zbawienia, która jest wąska oraz kręta.

Tym bardziej powinieneś docenić Jego zaproszenie!

Jak stać się ponownie narodzonym chrześcijaninem ?

Kilka wskazówek biblijnych, które podają nam niezbędne wymogi potrzebne do zbawienia.

Najważniejsza jest modlitwa do Boga o zrozumienie Słowa Bożego,

Modlitwa o zrozumienie Słowa Bożego jest modlitwą, której Bóg ZAWSZE wysłuchuje!

Psalm 139:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, 24 i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!

Oczywiście po modlitwie następuje zapoznawanie się z treścią Biblii. Na początek proponowałbym czytanie tzw. Nowego Testamentu. [NT] (Ewangelie oraz Objawienie.)  W NT mamy wszystkie informacje dotyczące celu naszej wędrówki duchowej czyli zapoznanie się z Królem przyszłego królestwa Bożego oraz z prawami, jakie już obowiązują oraz błogosławieństwami, jakie przyniesie Królestwo Isusa pod jego panowaniem.

Jeżeli już to uczyniłeś i jesteś zdecydowany aby stać się owcą Chrystusa, czas na krok następny, który zależy ściśle od tego, czy akceptujemy prawo Boże oraz Jego zaproszenie.

Jeżeli Prawo to uznajemy za sprawiedliwe i miłosierne, jeżeli chcemy być poddanymi miłościwym oraz sprawiedliwym rządom Isusa powinniśmy się do Niego zwrócić w tej sprawie w modlitwie.

Najważniejszy krok!

Musimy Jemu oświadczyć w modlitwie, że akceptujemy Jego przykazania, oraz że szczerze żałujemy za dotychczasowe łamanie Jego praw i mierników moralnych. Prosimy o przebaczenie naszych wszystkich dotychczasowych grzechów na podstawie Jego ofiarnie przelanej krwi oraz pragniemy prowadzić nowe życie oparte na Jego Słowie. Prosimy Go o przyjęcie nas do Jego owczarni owiec wyczekujących Królestwa Bożego, które pod berłem Isus zmiecie z powierzchni ziemi obecny szatański rząd.

Taka modlitwa jest ponownym narodzeniem się W Duchu Bożym.

W momencie takiej modlitwy poddajemy się mocy Ducha Bożego i w tym momencie 'rodzimy' się symbolicznie poddani pod nowym Prawem Królestwa Bożego. Nasze grzechy przed poznaniem Boga w tej sytuacji są całkowicie zapomniane. Jesteśmy czyści w oczach Boga ponieważ w ten sposób nasze grzechy zostały obmyte Jego krwią. Stajemy się ponownie narodzonymi chrześcijanami, owcami Isusa, które podążają za Jego głosem.

Czy grzechów było zbyt wiele? NIE! Dlatego otrzymałeś od Niego zaproszenie

W momencie, w którym uznasz Isusa nie tylko za króla Królestwa Bożego, ale za SWOJEGO króla, oraz Zbawiciela, wszystkie twoje grzechy będą natychmiast odpuszczone na podstawie Jego ofiary za nasze grzechy. Rozpoczniesz życie z czystą kartą w paszporcie do Królestwa Bożego. Od tego momentu jedynie twoje nowe uczynki będą miały znaczenie a stare nie będą nigdy brane pod uwagę.

Będziesz czasami grzeszył, ponieważ każdy z nas jest grzesznikiem. Ale jeżeli będziesz owe grzechy wyznawał w modlitwach do Niego i prosił o przebaczenie, zostaną ci zawsze przebaczone pod warunkiem, że będziesz z nimi nadal walczył.

Ale... pozostawanie w grzechu, np. cudzołóstwa, pijaństwa, kradzieży, oszustwa czy wielu innych może cię pozbawić zbawienia. Czyli pojedyncze upadki (nie zaplanowane) są grzechami, które Bóg będzie wybaczał, ale nie wybaczy on stałego życia w nieustannym kontynuowanym grzechu.

Trzeba słownie uznać w modlitwie Isusa za Króla Królestwa Bożego, Jego ofiarną śmierć, uwierzyć w Jego zmartwychwstanie, zadeklarować chęć bycia Jego poddanym, żałować szczerze za dotychczasowy grzeszny tryb życia, złożyć prośbę o wybaczenie dotychczasowej niewłaściwej drogi życia. Trzeba także poprosić o opiekę Ducha Bożego, o dalsze zrozumienie Jego Słowa, czyli Biblii a w szczególności prosić o wytrwałość w naszych dążeniach do uzyskania Królestwa Bożego.

To jest twoja modlitwa, twoja droga ku zbawieniu i w modlitwie tej być może zechcesz użyć części z modlitwy wzorcowej, jaką podał nam Isus.

Jest ona znana wszystkim jako - "Ojcze nasz..."  i wzór tej modlitwy określa nam główne elementy konieczne do zbawienia.


Przeanalizujmy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie - określa nam gdzie jest obecnie nasz Ojciec niebieski. Nie w naszych grzesznych sercach ale w niebie.

Święć się imię twoje - potrzeba uświęcania imienia Boga.

Przyjdź Królestwo Twoje - niby oczywiste, ale tak niewielu rozumie pojęcie Królestwa Bożego. Pragniemy przyjścia Królestwa na ziemię a nie zabrania nas do niego.

Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi - pragniemy woli Boga na ziemi, ponieważ obecnie dzieje się wola szatańska.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj - modlimy się o najważniejsze potrzeby życiowe.

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom - warunek odpuszczenia naszych ciągłych grzechów.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego - prośba o ograniczenie mocy Szatana nad nami.

"Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków." Tego już nie ma w znanej nam modlitwie, której nauczył nas sam Isus, ponieważ wrogowie Królestwa ową część z modlitwy usunęli, idąc na rękę szatanowi.

Niech tak się stanie - sprawdź, czy powinieneś tego słowa używać. Link-1, Link-2.

Modlitwa Pańska ukazuje nam całą biblijną Prawdę.

Określa nam doskonały chrześcijański model naszego postępowania w życiu codziennym.

Należy mieć na uwadze, że jest to wzór prawidłowej modlitwy a nie wzór do nauczenia się na pamięć oraz bezmyślnego powtarzania regułki, którą znamy ale do tej pory nie mieliśmy pojęcia co ona oznacza i jakie są jej cele.

Czy bycie ponownie narodzonym chrześcijaninem jest łatwe?


Wielu spodziewa się od tego momentu obfitych błogosławieństw Bożych, Jego opieki a nawet tzw. raju duchowego

Nie można być w większym błędzie! Owszem, głosi tak wiele fałszywych religii i zaprasza wszystkich do tzw. raju duchowego a wyznawcy bombardują nowo przybyłych lawiną spontanicznej 'miłości'. Celem jest przekonanie ich, że jest się już zbawionym i można POLEGAĆ na przywódcach religijnych, którzy są za nas odpowiedzialni!

Jest to kłamstwo oraz poważny błąd!

Każdy z nas jest indywidualnie odpowiedzialny przed Bogiem za każdy czyn, dobry czy zły i nie ma odwołania się do tego, że ksiądz mi tak kazał, pastor, czy starszy!

Ponieważ oni zostaną osądzeni ze swych uczynków a my ze swoich. Ułuda tzw. raju duchowego ma na celu uśpienie naszej czujności oraz dalszego studiowania Słowa Bożego, ponieważ przywódcy to za nas już zrobili. I to jest wielki błąd!. Musisz pamiętać o tym, że jesteś tylko ty i Isus. Jedynie On pośredniczy pomiędzy tobą a Stwórcą.

Nie ma innych pośredników pomiędzy Nim a tobą. Jesteś tylko ty oraz twoje modlitwy do Niego oraz twoje osobiste zrozumienie Biblii. Nie tekst tej strony czy katechizmu, czy Strażnicy czy innego pisma. Biblia oraz sumienie są twoimi sędziami. Dlatego trzeba prosić Boga o Ducha zrozumienia a On udziela go chętnie!

Przeczytać i wysłuchać można wszystkiego - ale postępować należy według SWEGO zrozumienia Słowa Bożego a nie posłuszeństwa wobec pastorów.

Właśnie teraz rozpoczęła się twoja droga po wąskiej drodze do zbawienia i niewielu tę drogę znajduje. Droga ta jest wąska, kręta, kamienista, usiana wieloma przeszkodami i niewielu ludzi kroczy tą drogą. Nie spodziewaj się mas!

Mateusza 7:14  Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia — i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Apostołowie także cierpieli i błagali Boga o uwolnienie od wielu przykrości. Wystarczy przeczytać Jana czy Piotra a zwłaszcza listy do zborów w kilku pierwszych księgach Objawienia.

Po za tym trzeba zdać sobie sprawę z niezwykle ważnej rzeczy.

Stając się ponownie narodzonym chrześcijaninem, stałeś się

wrogiem Lucyfera oraz jego światowego systemu polityczno religijnego.

Tym samym stałeś się celem wzmożonych ataków jego sił. Musisz zatem  poznać jego taktyki aby tę walkę wygrać. Stawką jest twoje zbawienie. Dlatego jest takie ważne przygotowywanie się do walki duchowej.

Ile jest warty nieuzbrojony oraz nie wyszkolony żołnierz? Jest łatwą ofiarą wroga. Musisz starać się robić wszystko, aby nie być ofiarą Szatana, czyli powinieneś ciągle się szkolić na Słowie Bożym.

Czy mamy gdziekolwiek opis raju duchowego na ziemi

oraz błogi pokój gwarantujący nam zbawienie?

Oczywiście że nie! Tak więc przed nadejściem Królestwa Bożego nie możemy się czegoś takiego spodziewać w świecie rządzonym przez hordy Lucyfera.

Stając się naśladowcami Chrystusa, staliśmy się Jego uczestnikami w Jego cierpieniach. Chcąc Go naśladować, musimy być przygotowani  na cierpienia, ponieważ On je przechodził dla nas i za nas. On nie uczynił NIC ZŁEGO, nie popełnił żadnego zła, To my jesteśmy grzesznikami. On w swej miłości do rodzaju ludzkiego poniósł śmierć za nasze grzechy, abyśmy mogli skorzystać z Jego ofiary oraz dostąpić Jego łaski wybaczenia.

Nasze cierpienia są rezultatem grzechu pierwszych rodziców oraz rezultatem naszej grzesznej natury. Z tej przyczyny, zanim dostąpimy przywileju życia w Królestwie Bożym, będziemy musieli cierpieć prześladowania, a niektórzy z nas zaznają nawet śmierci, czy to z naturalnych przyczyn czy z rąk sług Lucyfera, którzy będą chcieli złamać naszą nową chrześcijańską osobowość oraz zniszczyć nasze stosunki z Królem Królestwa Bożego.


Jeżeli poznałeś sprawiedliwe Prawa,  powinieneś w miarę możliwości spotykać się z tymi, którzy uczynili podobne kroki i stali się ponownie narodzonymi chrześcijanami. Niemniej musisz pamiętać o tym, że niemal wszystkie religie są kontrolowane przez Szatana. Podobnie się działo się w czasach Isusa oraz apostołów. Faryzeusze byli zupełnie kontrolowani przez Szatana. Isus wyraźnie powiedział aby słuchać fałszywych nauczycieli w tych rzeczach, które są zgodne z Prawem Bożym ale...

NIE NAŚLADOWAĆ ICH UCZYNKÓW!!!

Bardzo pomocny jest nam w tym momencie 23 rozdział Ewangelii Mateusza.

Kluczowym wersetem jest werset 3.

Mateusza 23:3. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według ich uczynków nie postępujcie; mówią bowiem a nie czynią.

Isus wyraźnie nas ostrzega w CAŁYM tym rozdziale przez FAŁSZYWYMI naukami oraz dwulicowym postępowaniu przywódców religijnych.

Mówiąc więc "Wszystko" Isus wyraźnie nam poleca WSZYSTKO, co zgodne ze Prawem!

Oznacza to nasz obowiązek do zupełnego ignorowania nauk nie mających solidnego poparcia w Słowie Bożym.

Jak rozpoznawać fałszywe nauki?

Pozornie trudna sprawa. Jeżeli ktokolwiek przynosi tobie stertę materiału oraz masę wersetów ze Starego Testamentu chcąc ci udowodnić potrzebę obchodzenia sabatu, zapytaj wprost:

"Czy mógłbyś mi wskazać werset mówiący niedwuznacznie - będziesz obchodził sabat czy Paschę?"

W Nowym Przymierzu (Nowy Testament) takiego wersetu nie ma. Jeżeli więc ktoś próbuje cokolwiek udowodnić za pomocą olbrzymiej sterty materiałów, jest to ewidentna próba wprowadzania w błąd.

Podobnie ma się rzecz z nauką o rzekomym piekle.  W całej Biblii nie ma wyraźnego wersetu, że za grzechy będziesz się na wieki smażył w piekle. Karą za grzech jest śmierć! Jasne i proste! Do zrozumienia tego nie jest potrzebny doktorat teologiczny. Apostołowie byli zwykłymi prostymi ludźmi! (Szczegółowe wyjaśnienie w linku - Czy istnieje piekło?)

Należy zdać sobie sprawę z niezwykle ważnej rzeczy.

Biblia jest pisane najprostszym językiem aby najprostszy człowiek mógł je doskonale zrozumieć.

Rzeczy najważniejsze do zbawienia są wielokrotnie powtórzone oraz w taki sposób opisane, że nie mamy żadnych wątpliwości co do ich znaczenia.

Jeżeli jest coś w Słowie Bożym bardzo ważne, będzie to w sposób jasny i wyraźny podane w wielu miejscach.

Jeżeli czegoś nie rozumiesz, sprawdź inne materiały, ale przede wszystkim, zwróć się do Boga w modlitwie z prośbą o zrozumienie.

Wtedy poznasz osobiście moc Ducha Bożego, który właśnie w takich sytuacjach działa z niezwykłą siłą. Na pomocy Ducha Bożego powinieneś przede wszystkim polegać. (Szczegóły w linku - Czy chrześcijanin powinien obchodzić sabat?)

Przestroga przed supernaturalnymi aktami oraz pozornymi cudami

Wiele odłamów chrześcijaństwa chlubi się darami uzdrawiania, mówienia językami, otrzymywania snów od rzekomego Boga czy nawet wskrzeszania umarłych. Radzę najpierw zapoznać się z tymi materiałami.

falszywi-prorocy.htm

oszusci.htm

cuda.htm

Spełnia się wiele proroctw mówiących o tym, że w czasach bliższych końca będą miały miejsce wielkie cuda Szatana. których celem będzie ..."zwieść nawet i wybranych".

W tym kontekście sprawdź owe linki, sprawdź dokładnie Biblia, czy jednoznacznie i wielokrotnie zapowiada cuda w zborach czy kościołach przed nadejściem Królestwa Bożego. Byłoby dziwne, gdybyś nie był w ten sposób atakowany. Każdy z nas jest i ciebie też to spotka. Dlatego musisz się zapoznawać ze Słowem Bożym oraz być czujnym. Cokolwiek nadprzyrodzonego, ale nie mającego wsparcia biblijnego jest najprawdopodobniej cudem szatańskim.

Dopiero przyjście Isusa będzie wsparte cudami. Zanim to nastąpi, będziemy świadkami wyroku Boga na Babilonie Wielkim. To będzie pierwszy oficjalny akt Boga w dziejach świata od śmierci ostatniego z apostołów.

 


Dokąd pójdę, Panie?W szczególności Świadkowie Jehowy zadają takie pytanie. Podobne pytania zadają mi Adwentyści czy członkowie innych wyznań.

Najlepszym jest spotykanie się z tymi członkami tej religii, którzy podzielają podobne poglądy oraz ufają raczej Biblii niż przywódcom religijnym.

Niemal w każdym wyznaniu są wyjątkowo uczciwi chrześcijanie, którzy nie są przodownikami w swoim zborze, ale posiadają oni zrównoważoną postawę, nie pokładającą nadziei w doktrynach wmuszanych przez pastorów, księży czy starszych, ale solidnie ugruntowaną na naukach Słowa Bożego. Wielu z nich nie zgadza się z wieloma dyrektywami  czy dogmatami swej religii.

Wielu z nich w milczeniu separuje się od niektórych szalonych pomysłów pastorów, księży czy starszych. Wielu z nich posiada etykietkę syna buntu, Koracha. Wielu pastorów, księży i starszych wymaga posłuszeństwa, wielu z nich jest przekupnymi sługami szatana, kąkolem, który ma rosnąć aż do żniwa czyli czasów końca. Wielu z nich podaje zborom kwas faryzejski zamiast Prawdy.

Pierwsi chrześcijanie nie budowali kościołów, sal królestwa czy innych miejsc wielbienia. Nie organizowali pochodów, procesji i wieców. Zbierali się głownie w prywatnych mieszkaniach.

Isus najwyraźniej powiedział:

Mateusza 18:20 Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Jeżeli jesteś członkiem jakiejś religii, musisz rozważyć w swoim sercu czy będąc posłusznym wymaganiom tej religii nie łamiesz prawa Bożego. Pójście na mszę do KRK oznacza jaskrawe łamanie wielu Bożych zakazów z bałwochwalstwem włącznie. (Znacznie więcej informacji w linku - Magia KRK)

W wielu religiach chrześcijańskich naucza się wiele prawd biblijnych. Jeżeli czasami słuchamy fałszu podczas niektórych przemówień czy kazań, nie grzeszymy, jeżeli owych kłamstw nie powtarzamy. Możemy uczestniczyć w życiu zborowym wielu grup chrześcijańskich, co nie oznacza automatycznego akceptowania wszystkich ich doktryn.

Czyli zachowując społeczność i kontakt z podobnymi owcami Isusa wzrastamy duchowo i się umacniamy. Jeżeli dana społeczność wywiera nacisk na wprowadzanie w życie doktryn wyraźnie sprzecznych ze Słowem Bożym, w takiej sytuacji trzeba podjąć często niełatwa decyzję -  albo słuchać Boga, albo słuchać ludzi.

NP. Świadkowie Jehowy zabraniają modlitw do Isusa oraz wymuszają używanie bluźnierczego imienia Jehowy, jako imienia Boga. Znając prawdę nie możesz już uczestniczyć w takich jawnych łamaninach Prawa Bożego.

Podsumowując powyższe, można być członkiem wielu wyznań, ale nie oznacza to całkowitej akceptacji fałszywych czyli szatańskich doktryn. Czy będzie słownie wyrażał wątpliwości co do pewnych złych nauk - decyzja należy do ciebie.

Ty podejmiesz decyzję, czy pozostaniesz w zborze, czy sumienie ci juz na to nie pozwala. Bądź pewien, że szatan ci pozwoli ci spocząć i twoja wiara oraz zaufanie do Isusa będą przez niego zawsze atakowane.

Decyzję dokąd pójść podejmiesz ty, pytając o to Boga w osobistej modlitwie!


Każdy człowiek musi sobie zdać sprawę z podstawowej rzeczy.

Nikt na Ziemi nie ma prawa aby stawać pomiędzy tobą a Bogiem!

Jedynym Zbawicielem jest Isus Chrystus. Jedynie On ma prawo pośrednika, On powołuje, zsyła Ducha Bożego i daje za pomocą owego Ducha zrozumienie. Jedynie Chrystus jest jedynym autorytetem.

Nikt nie ma prawa wydawania tobie rozkazów w sprawach duchowych!

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że żaden człowiek w chwili obecnej nie ma nad nimi władzy w sferze duchowej.

Niestety wielu w autorytet takiej władzy wierzy. Nikt nie ma prawa narzucania ci takiego czy inne zrozumienia proroctw, prawd biblijnych, stosowania się do określonych przepisów, nowiów czy sabatów. Nikt nie ma prawa nakazywania tobie lub zakazywania czegokolwiek w sprawach duchowych.

Istniejesz tylko ty i Chrystus. Tylko to jest ważne. Nie masz żadnego obowiązku słuchać mnie czy kogokolwiek innego z papieżem czy jakimkolwiek pastorem czy starszym włącznie. Nikt nie ma prawa wydawania nam rozkazów, czy się modlić do Isusa, jakiego imienia używać i w czyim imieniu się modlić. Takie decyzje należą wyłącznie do nas!

Po to posiadasz Biblia, ponieważ Bóg zadbał o to, abyś miał Jego Słowo oraz czas na zrozumienie tego Słowa. Jak zrozumiesz, tak cię Bóg przyjmie.

Zrozumiesz niewłaściwie to, czy owo, On ci wybaczy! Będzie ci wybaczał wiele razy, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami.  Każdy z nas od czasu upada i potrzebuje pomocy i wybaczenia.

Nikt nie ma prawa  być twoim sędzią!

Jedynie apostołowie mieli takie prawo, które było uwierzytelnione Duchem Bożym oraz mocą owego Ducha. Dzisiaj takich przywilejów jeszcze nikt nie posiada, zatem nikt nie ma praw sędziowskich. Są chrześcijanie, którzy popełniają wiele zła, są złodziejami, cudzołożnikami, alkoholikami, kłamcami, oszustami itd. itp.

Mamy prawo unikać spotkań z nimi, ale nadal nie mamy prawa do ich osądu. Sędzią jest jedynie nasz Pan - Isus.

Jeden potrzebuje 2 tygodnie na zmianę trybu życia, inny 20 lat, inny być może będzie potrzebował 300 lat w Królestwie Bożym aby dojść do doskonałości. Jedynie Bóg może to osądzić i wydać odpowiedni wyrok. Dlatego Biblia tak kategorycznie ostrzega nas przed ludzkim osądem.

Większość religii osądza i wydaje wyrok, co jest w całkowitej sprzeczności ze Słowem Pana.

Inny problem to serwowanie wybitnych osobistości, wybitnych pastorów, starszych czy inaczej jeszcze 'namaszczonych'.

Ten ma takie wyniki, inny ma takie błogosławieństwa, a ty jesteś grzesznym nikim, który musi się podporządkować. Życie chrześcijańskie w wielu zborach, czy kościołach toczy się wokół wielbionych jednostek oraz wzajemnej adoracji. Jak Mateusz pisał - "odbierają już swoją nagrodę".

Tymczasem Bóg nie ma względu na osobę.  W Izajasza jest opis Chrystusa. Bóg dał mu mizerną postać! Nie wyróżniał się On od motłochu! Judasz musiał Go pocałować, ponieważ nie można było podać nieomylnego opisu Człowieka Boga.

Na tym polega Jego wielkość. Naśladując Jego możesz uzyskać zbawienie i tylko Jego naśladownictwo może ci zbawienie zapewnić. Wzrasta ilość tych, którzy odrzuciwszy jarzmo fałszywych nauczycieli sięgnęli po moc Słowa Bożego i poznali osobiście moc Ducha Bożego.

Staram się po ponad 30 latach studiów Słowa Bożego zachęcić wielu, aby zaufało Bogu i Jego Słowu zamiast ufać ludziom ze mną włącznie.

Mogę być jedynie narzędziem, które po wykonaniu pracy może być odrzucone, Dlatego modlę się nieustannie o wytrwałość. Bóg wiele mi powierzył i spodziewa się wiele ode mnie. Znacznie więcej niż od innych. Dlatego muszę trzymać się w ryzach aby nie upaść - a i tak często upadam.

W jaki sposób ocenić które prawdy biblijne są właściwe, a które są naukami demonów?

Istniejesz tylko ty oraz Biblia.

Zamknij się w komorze i w ukryciu rozmawiaj z Bogiem poprzez modlitwę. Poproś Go o dalsze zrozumienie Jego Słowa - Prawdy. Jeżeli jesteś już chrześcijaninem jakiekolwiek religii, zacznij sprawdzać nauki tej religii, sięgaj do materiałów z poza tego wyznania, sprawdzaj każdy werset, sprawdzaj każdy rozdział w którym ten werset jest przedstawiony abyś poznał kontekst wypowiedzi, ponieważ często wersety są w kontekstu wyrwane i następny werset wyjawia cała Prawdę.

Nie bój się konfrontacji! Zapamiętaj!

Jeżeli jakaś religia zabrania ci sprawdzania prawd biblijnych, jest to ostry sygnał kontroli informacji, czyli cenzury! Cenzura jest mieczem kłamstwa!

Każda większa religia jest w jakimś stopniu kontrolowana przez Lucyfera oraz jest pod ścisłą administracją jakiegoś rządu, posiada według praw danego państwa określony status, prawa i obowiązki. Religia posiada także zwolnienie od płacenia podatków.

Już sam fakt podporządkowania się władzom świata kontrolowanego przez Szatana wskazuje na określoną kontrolę rządów nad religiami. Czy rządy mają wpływ na materiały przedstawiane przez poszczególne religie?

Czy władze świeckie nie nadużywają swojej siły, aby wpływać na materiały publikowane przez różne religie? Zastanówmy się.

Który rząd zaakceptuje religię głoszącą, że rząd ten jest podporządkowany... szatanowi!?

Trudno sobie wyobrazić religię ujawniającą wpływy szatana, jego kontrolę nad rządami oraz bezkarne ukazywanie owych szatańskich sekretów ujawniających ścisłą współpracę rządu z Lucyferem oraz jego demonami

Nie łudźmy się. Jeżeli nawet jakaś religia coś takiego publicznie głosi, musi być jakaś przyczyna, dlaczego jej na to się pozwala!

Oto przyczyna milczenia większości religii w tym temacie!

Pojawia się na horyzoncie coraz bardziej realna groźba III Wojny Światowej, o której powszechnie mówi się, że będzie to wojna religijna. Plany lucyferianistów wykluczają jakąkolwiek religię chrześcijańską. Nie trzeba zbyt wielkiego umysłu, aby się zorientować, że rękami Szatana oraz jego hord Bóg wykona zasłużony wyrok na Babilonie Wielkim.

Spotykając się po domach i prowadząc chrześcijański tryb życia mamy wielkie szanse na przetrwanie wielkiego ucisku oraz uniknięcie śmierci z ręki Lucyfera niszczącego fałszywe i już mu niepotrzebne religie, ponieważ zastąpi on je swoją religią - Lucyferianizmem.

Część z nas zginie za odmowę znaku Bestii lub za odmowę wielbienia Lucyfera czy też jego fałszywego Mesjasza, Antychrysta.

Dla wielu z nas śmierć z ręki lucyferianistów będzie nieunikniona, ale jak mówi Objawienie - wytrwanie aż do śmierci będzie gwarantowało nam zbawienie oraz wieniec żywota wiecznego w Królestwie Bożym pod panowaniem Isusa.

Czy to oznacza, że wszystkie organizacje chrześcijańskie są bezwartościowe?

Oczywiście, że nie!

Istnieją dowody na to, że Duch Boży działa w większości grup chrześcijańskich kierując ich pracą ewangelizacyjną! Niejednokrotnie się słyszy o tym, w jaki niezwykły sposób ten czy ów poznał prawdę biblijną oraz miał okazję zapoznać się ze Słowem Bożym. Owe doświadczenia wiele grup chrześcijańskich nazywa świadectwami.

Najczęściej spotykany przypadek - ktoś modli się do Boga o pomoc duchową, o poznanie Prawdy i za chwilę ktoś puka do drzwi.

Jest to najwyraźniej odpowiedź Boga na szczerą modlitwę kogoś, kto znienawidził szatański świat i pragnie poznać bliżej Boga i Jego dzieła, tylko nie wie jak!

Jaki wybór ma Duch Boży? Niewielki, ponieważ zgodnie z zapowiedzią Isusa wraz z pszenicą rośnie kąkol, który zagłusza pszenicę i sieje zgorszenie, rozprzestrzeniając fałszywe nauki szatańskie. Wszystkie religie są więc do pewnego stopnia kontrolowane przez Lucyfera i taka sytuacja ma trwać aż do żniwa, podczas którego kąkol czyli chwasty służące Szatanowi zostaną wyrwane i rzucone w ogień, być może na wieczne spalenie!

Co najgorsze, słudzy Szatana wydają się najaktywniejszymi i najbardziej widocznymi postaciami!

Jakiż więc cel przyświeca Duchowi Bożemu, aby kierować uczciwych ludzi do Świadków Jehowy, do Adwentystów, Baptystów czy Zielonoświątkowców?

W tych zborach wielu ma szansę na poznanie Słowa Bożego oraz na poznanie większości prawd biblijnych. Oczywiście wraz ze zdrowymi naukami są także obecne fałszywe nauki chwastów czyli fałszywych apostołów. Po pewnym czasie zaczyna się... test dla ponownie narodzonych chrześcijan.

Test polega na tym.

Czy będą nadal wzrastać duchowo i gorliwie studiując Biblia będą unikać wszelkich nauk chwastów? Czy z wygodnictwa i złych skłonności zaczną powielać błędy kąkolu!

Po zapoznaniu się z prawem Bożym wielu zaczyna dostrzegać pewne nieprawidłowości, błędy czy też otwarte i jawne grzechy, zwłaszcza pośród nadzorujących pastorów czy starszych. Początkowo wielu uważa, że jest to po prostu objaw braku doskonałości ludzkiej i przyjmuje bierną postawę. Inni akceptują z zamkniętymi oczami materiały chwastów, jeszcze inni oburzeni i niezadowoleni szukają innej, prawdziwszej religii, często przechodząc poważne próby i powątpiewając w Boga oraz jego moc, nie zdając sobie sprawy z tego, że to owe chwasty wykrzywiają proste drogi Prawdy.

Można z łatwością rozróżnić trzy specyficzne grupy chrześcijan.

Oczywiście Isus jest zainteresowany dwiema pierwszymi grupami, która szkolą swe sumienia na Słowie Bożym bez naginania Słowa do swoich świeckich słabości. Dlatego właśnie nadchodzi czas żniwa, czyli usunięcia Babilonu Wielkiego oraz nasienia (potomstwa) Szatana i wyzwolenia tych, którzy mają serce ku Prawdzie.

W tym kontekście widać wyraźnie, że nie tyle dokładna wiedza Słowa Bożego jest istotna do zbawienia ale największą rolę odgrywa chrześcijańska osobowość wyszkolona na Słowie Bożym, która nie pozwala nam... grzeszyć.

Istnieje wielu chrześcijan traktujących innego chrześcijanina z pogardą tylko dlatego, że jest członkiem innej religii czy zboru. Moja religia jest lepsza!

Zjawisko to jest raczej standardem w wielu kościołach czy zborach!

Czy to jest wypełnieniem przykazania "Miłuj bliźniego"? Oczywiście że nie! Należy więc pamiętać, że nie z żonglerki wersetami będziemy sądzeni, ale z naszych uczynków miłości do bliźniego.

Nie każdy ma doskonałe zrozumienie pewnych proroctw czy prawd biblijnych, wielu jest oszukiwanych przez kąkol  zborowy, a naszym zadaniem jest przyoblekać się w miłość i sprawiedliwość. Grzeszników będzie sądził Bóg a nie zbory! Prawo takie Isus dał apostołom wraz z darem Ducha Bożego.

Jeżeli inny chrześcijanin nie grzeszy w drastyczny sposób, tzn. nie żyje poza więzami małżeńskimi, nie jest złodziejem, mordercą, bluźniercą czy alkoholikiem, nie mamy biblijnego powodu, aby jego (jej) unikać czy szkalować, tylko dlatego, że należy on (ona) do innej społeczności chrześcijańskiej i nie podziela naszego zrozumienia odnośnie Dziesięciu Przykazań, obchodzenia sabatu czy zrozumienia lub nie dogmatu o Trójcy!

Najważniejszym przykazaniem jest... miłowanie Boga i bliźniego.

OTO NASZ CEL!

Miłować Boga duchem Prawdy a bliźniego jak siebie samego.

Wielu pastorów i starszych nawróciło masy ludzi

Owszem, jest to prawdą. Wielu chrześcijan poznało Prawdę dzięki działalności fałszywych pastorów. Natychmiast przychodzi na myśl cytowany już wcześniej werset:

Mateusza 7:21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

Drogi Boga są raczej niezwykłe, Na przekór wysiłkom Lucyfera w wielu fałszywych religiach wzrasta armia chrześcijan, którzy widzą ową 'nieprawość' oraz pójście na kompromis ze światem Szatana. Wielu nie zgadza się z tym, co się dzieje, oraz czego się naucza. Wobec braku alternatywy wielu trwa akceptując sytuację ponieważ nie widzi innego wyjścia.

Wiele fałszywych religii spełnia rolę... rusztowania, za pomocą którego Bóg buduje Królestwo Boże. Królestwo się ostanie ale rusztowanie zostanie rozebrane i odrzucone!

Kiedyś po odejściu od Świadków Jehowy także szukałem prawdziwej religii i dotychczas jej nie znalazłem!

Pewnego dnia zdałem sobie sprawę z tego, że wystarczy mi zbieranie się z takimi jak ja, w prywatnych domach i wielbienie Pana uczynkami Ducha raczej niż pobożnością na pokaz oraz chęcią uznania pośród władz kościelnych czy zborowych.

Wyjście zatem jest i coraz częściej wielu będzie o tym mówić i pisać. Nadchodzi bowiem czas na wyjście z Babilonu Wielkiego a wszystkie religie kontrolowane przez świat są częścią Babilonu! Należy więc opuszczać Babilon Wielki aby nas nie dosięgły jego plagi.

Nie łudźmy się!

Programy chrześcijańskie w telewizji, radiu, druk czasopism chrześcijańskich, muzyka,  wszystko to jest kontrolowane przez Bestię, Synagogę Szatana oraz Lucyfera. Gdyby w owych programach czy czasopismach ukazywano prawdziwe oblicze Bestii oraz jej władcy, Lucyfera, media te natychmiast przestałyby istnieć.

Porównajmy nauki Świadków Jehowy, Adwentystów, Baptystów i Protestantów. Czy są one ze sobą zgodne? Prawda biblijna jest tylko jedna! Dlaczego są takie kolosalne różnice? Wynik działalności kąkolu!


Internet jest jak na razie poza kontrolą Bestii i dlatego możesz w tej chwili poznawać największe tajemnice, które Bestia skrzętnie przed nami ukrywała oraz ukrywa nadal, oraz ukrywają przed tobą sprzedajni pastorzy i starsi.

Każdy z nas, wcześniej czy później będzie musiał dokonać wyboru.

Rządy Szatana oraz Królestwo Boże.  Będziesz musiał wybrać jedno z nich!

Większość religii nie chcąc się narazić Bestii nie próbuje nawet wyjaśnić czym Bestia jest i w jaki sposób Szatan rządzi światem za pomocą ową Bestią. Uległość wobec Bestii oraz ukrywanie jej przed nami jest wymownym dowodem współpracy z Szatanem, oraz w rezultacie naginania Prawdy biblijnej do potrzeb Lucyfera.

Temat Królestwa Bożego jest oczywisty ale większość religii o tym milczy.

Przyjęcie znaku Bestii jest największym błędem - o tym się także nie mówi.


Najważniejsze dla nas informacje ze Słowa Bożego są przed nami ukrywane!

Pomyśl o tym!


Materiały przedstawione na tej witrynie służą jedynie jako pomoc braterska tym, którzy otrzymali zaproszenie od Isusa. Nie nawołuję do żadnej religii, nie ujawniam swego nazwiska po to, aby za wszystko dziękować Isusowi. Darmo wziąłem i darmo oddaję, ponieważ jestem Jego poddanym oraz sługą braci w wierze. Modlę się nieustannie, abym także wytrwał i dostąpił zbawienia oraz życia w Królestwie Bożym, czego i tobie, drogi czytelniku szczerze życzę.

Niech łaska naszego Pana będzie z nami na wieki wieków.


Napisano: 20 Sierpnia 2007

Ostatnie uaktualnienie: 11 Października 2015