powrót

 

Fałszywi prorocy

Ostatnie uaktualnienie: 13 Sierpnia 2012

Mamy potężny problem do rozwiązania. Według Słowa Bożego Ewangelia jest to Dobra Nowina o Królestwie Bożym. Dowody biblijne na Królestwo Boże w linku... Królestwo Boże

Oto kilka pytań, które każdy chrześcijanin powinien sobie zadawać.

Dlaczego większość pastorów unika tematu rzeczywistej Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym?

Dlaczego większość z nich unika tematu współczesnej polityki Izraela oraz uznaje ten twór za wypełnienie się proroctw biblijnych?

Dlaczego niewielu ukazuje nam detale władzy Szatana oraz jej zasięg?

Dlaczego nie jesteśmy masowo informowani o przebiegłych sztuczkach Szatana?

Dlaczego tak niewielu pastorów przygotowuje trzodę na wypadek przyjścia fałszywego Mesjasza czyli Antychrysta?

Dlaczego tak niewielu uświadamia nas przed propagandą demoniczną Nowego Porządku Świata ?

Dlaczego tak niewiele mówi się o masowych czarach, satanizmie, wielbieniu Szatana oraz czarnych mszach ku czci Lucypera?

Dlaczego niewiele mówi się o neutralności względem polityki oraz unikania popierania tego szatańskiego systemu?

Dlaczego tak niewielu próbuje rozpoznać znaczenie Bestii z Objawienia czy też Babilonu Wielkiego?

Dlaczego wielu pastorów usypia nas szatańskimi doktrynami  o dokonanym już zbawieniu?

Dlaczego tak niewielu mówi o planowanej odbudowie Świątyni Salomona?

W świetle tych pytań natychmiast nasuwa się szczególnie znany werset biblijny:

"Jeżeli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną."

Czy chcesz pozostać ślepcem oraz utracić zbawienie?

Każdy chrześcijanin musi zdać sobie sprawę z jednej wysoce niepokojącej prawdy.

Żyjemy w świecie rządzonym przez Szatana. Jesteśmy po stronie Boga, zatem jesteśmy najgroźniejszymi przeciwnikami Szatana. To właśnie my, Chrześcijanie, którzy wytrwają w Prawdzie, odziedziczą po usuniętym z ziemi Szatanie Królestwo Boże.

Każdy ponownie narodzony chrześcijanin jest więc największym wrogiem Szatana oraz jego systemu ziemskich rządów, które Szatan w niemal doskonały sposób kontroluje.

Zbory chrześcijańskie są przedmiotem szczególnej agresji Szatana

Aby unicestwić wszelkie dążenia do poznania Prawdy o Królestwie Bożym, Szatan umieszcza swoich sług na najwyższych miejscach w organizacjach chrześcijańskich. Często wyposaża ich w czary i magię. Dokonuje rzekomych cudów które są przedstawiane jako moc oraz widzialna działalność Ducha Bożego.


Zajmijmy się najbardziej niepokojącym nas fragmentem Ewangelii Mateusza.

Mateusz 13:24 Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. 25 Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 26 A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 27 Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" 28 Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" 29 A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"».

Jezus oczywiście wyjaśnił nam tę frapującą przypowieść w taki sposób.

Mateusza 13:36 Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» 37 On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 38 Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 39 Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 40 Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 42 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Co się szczególnie rzuca w oczy, to fakt, że NATYCHMIAST po zasianiu dobrego nasienia, po chwili radości z założenia zboru, zakrada się Szatan i natychmiast sieje chwasty.

W każdym przypadku powstania jakiejkolwiek społeczności chrześcijańskiej,  natychmiast są w niej siane chwasty!

Chrystus sieje Prawdę w sercach ludzkich, otwiera im oczy na Prawdę o Królestwie Bożym, a w ślad za Nim postępuje Szatan, siejąc swoje nasiona kłamstw, czyli chwasty. Tak więc rolą jest świat, a sceną - zbory i zgromadzenia Chrystusowe, według tej przypowieści są one wypełnione sługami Szatana.

Ponieważ najważniejszym celem jest owczarnia Jezusa - obiekt szczególnej nienawiści Szatana. Owa owczarnia jest dowodem na to, że Szatan to kłamca!

Ciekawa jest postawa Jezusa - siewcy dobrego ziarna. Nie pozwala on aniołom na wykorzenianie fałszywych sług Jezusa, aby tym nie gorszyć i nie niszczyć prawdziwych oddanych Mu chrześcijan. Najwyraźniej Jezus pozwala im wzrastać duchowo poprzez stałe wnikanie w Jego Słowo, czyli Biblię.

Dzięki wysiłkom wielu pastorów i przywódców ewangelicznych, którzy nie wytrwali w wierze i przeszli na stronę Szatana,  wyszkoleni przez nich na Słowie Bożym ponownie narodzeni chrześcijanie są w stanie rozpoznać i odróżniać rzeczywistych sług od fałszywych apostołów Szatana. Ponownie niezwykły plan Stwórcy ze zła, sianego przez Szatana wyłania prawdziwą owczarnię. Ponownie Szatan okazuje się nieumyślnym wykonawcą doskonałego Planu Boga! Zabijając Jezusa Szatan był przekonany że zdołał on zniweczyć plan zbawienia ludzkości, aby potem zorientować się, że jego działanie przyniosło zupełnie odmienny skutek.

Taki tok myślenia prowadzi do wielce nieprzyjemnego wniosku:

Użycie kogokolwiek do pracy na rzecz Królestwa Bożego nie gwarantuje zbawienia.

Jedynie wytrwanie w prawdzie i sprawiedliwości może nam zapewnić obywatelstwo nowego rządu światowego pod przewodnictwem Jezusa, który umiłowawszy nas, grzeszników, oddał za nas swoje życie, abyśmy mogli dostąpić przywileju życia pod Jego sprawiedliwymi i miłosiernymi rządami.

Mateusza 7:21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

Sprawa jest bardzo poważna, dlatego też Jezus nieustannie ostrzega nas przeciwko takim chwastom i poleca nam abyśmy dali się raczej prowadzić Jego Duchowi aniżeli chwastom. Także ze strony apostołów mamy ciągłe napominania, aby "bardziej słuchać Boga niż ludzi".

Czy mamy prawo do usuwania owych chwastów?

Prawo ku temu mają Jego aniołowie i jest wyraźny zakaz nadany aniołom, aby przed żniwem nie usuwać chwastów.  My natomiast możemy jedynie wskazywać na na rozpowszechnianie fałszywych nauk oraz kierować stale swoją uwagę na najważniejszą rzecz - nasz miernik Prawdy czyli Słowo Boże.

Nie do nas należy walka z chwastami.

Pszenica wraz z kąkolem mają rosnąć razem, aż do żniwa.

Mamy jednakże wielokrotnie powtarzane polecenia, aby nie praktykować nauk chwastów.

Wypowiedziano w imieniu Boga i Jezusa wiele fałszywych proroctw, nauk nie biblijnych czy oczywistych herezji. Naszym zadaniem jako chrześcijan jest posłuszeństwo - nie wobec pastorów czy starszych w zborze, ale przede wszystkim posłuszeństwo wobec Słowa Bożego.

Naszym Pasterzem jest Jezus - jesteśmy Jego owcami.

W jaki sposób Szatan sieje chwasty!

Najczęściej stosuje się przekupstwo.

Pojawiają się w biurach lub domach najważniejszych pastorów czy starszych słudzy Szatana i za pomocą pieniędzy starają się przekupić lojalność owych posiadających najczęściej dobre chęci sług Bożych. Zwykle owa metoda skutkuje. Czasami jest to jedynie kwestia ceny. Jeżeli cena jest kwotą nieodpowiednią, bardziej gorliwi dla Boga otrzymują większe sumy.

Są jednak tacy, którzy nie dają się przekupić.

W takich przypadkach są stosowane mniej przyjemne metody. Najczęściej zakłada się pułapkę. Może to wyglądać tak. Jedzie pastor samochodem, sam, i nagle na drodze stoi samochód z samotną atrakcyjną kobietą, która wygląda na potrzebującą pomocy. Oczywiście macha ręką o pomoc i nasz pastor zatrzymuje się aby dopomóc w nieszczęściu, naiwnie niczego nie podejrzewając. Tymczasem  kobieta nagle go całuje, jej wspólnik robi zdjęcie z ukrycia, potem kobieta zaczyna krzyczeć i drzeć na sobie ubranie. 'Przypadkowo' pojawia się policja. Pastor jest aresztowany za gwałt! Daje mu się dwie drogi do wyboru.

Albo sprawa pójdzie do sądu i do mediów: to może kosztować bardzo wiele, ponieważ reputacja w religii, koszty finansowe w związku z procesem oraz... groźba rozwodu z żoną, która może nie uwierzyć w historię męża.

Albo gość zgodzi się na współpracę.

Inną metodą jest zagrożenie podatkowe. Wiadomo, że wszystkie religie są wolne od podatków. Jeżeli określona religia odmawia współpracy z rządem, grozi się nie tylko podatkiem, ale i karą za dotychczasowe 'unikanie' podatków. Deregulacja jest także jedną z opcji. Z reguły przywódcy religijni idą na kompromis a dodatkowe 'fundusze' do ich prywatnych kieszeni dają rezultat taki, że...

żadna z religii nie podaje informacji, które mogłyby ujawnić w jaki sposób Lucyfer kontroluje rządy i religie!

Stosunkowo prosty i logiczny schemat. Dlatego sprzedani pastorzy czy starsi kontrolują owe informacje a członkowie tych religii nigdy nie są informowani o rzeczywistych zagrożeniach ze strony świata Szatana.

Ale to nie wszystko.

Współpraca pastorów czy starszych polega nie tylko na blokowaniu dostępu do informacji niszczących propagandę lucyferiańską. Sprzedajni przywódcy religijni zaczynają nieco naginać Słowo Boże do potrzeb Illuminatów. I tak głównym celem sług Lucyfera jest prowadzenie wszystkich religii w kierunku tzw. Ekumenii, co jest zakamuflowanym krokiem w celu zaakceptowania jednej religii dla całego świata. Oczywiście planuje się lucyferianizm i wielbienie Lucyfera!

W tym właśnie celu media gorliwie rozpowszechniają już dzisiaj doktrynę lucyferiańską.

Pastorzy są zmuszani do akceptacji homoseksualizmu, lesbianizmu, aprobacji Synagogi Szatana, przerywania ciąży czy akceptacji większości programów edukacyjnych i innych rządowych trików. W ten sposób, pomimo wysiłków owiec, owe religie są one pod kontrolą Szatana i głoszą Prawdę zmieszaną z kłamstwami.

Oto pszenica rosnąca do żniwa wraz z chwastami!

Najgorszą formą kontroli jest manifestacja cudów szatańskich. Wielu wspaniałych braci daje się nabierać na płytkie cuda szatańskie i powodują one w umysłach wielu chrześcijan poważne zniszczenia.

Wielu pozbawionych rzekomej mocy Bożej uważa się (niesłusznie!) za niegodnych Boga, natomiast ci, którzy są obdarzeni owymi 'przywilejami' wbijają się w pychę, uważając, że skoro Bóg dokonuje takich potężnych 'dzieł' ich rękami, oznacza to dla nich jedno, są już zbawieni i Szatan został pokonany!

Trudno o większą pomyłkę!

Objawienia Chrystusa

Znam osobiście osoby, którym Jezus 'ukazuje się osobiście' podając na przykład płeć nienarodzonego dziecka czy inne tego typu 'proroctwa'. Często w wyraźny sposób pomaga 'on' im w codziennym życiu, dostarczając często niezwykle 'użytecznych' informacji o innych czy wspomagając ich w zwykłych sprawach doczesnych. Nazywa się to... odbieraniem błogosławieństw od Pana. Oczywiście osoba tak omamiona jest zupełnie bezbronna, i nie sprawdza w Słowie Bożym że ów 'Jezus' to nikt inny, jak... Szatan.

Słowo Boże nie wspomina o takiego rodzaju pomocy w czasach końca od Chrystusa!

Czy w chwili obecnej są ludzie twierdzący, że mają kontakt z Jezusem?

Oczywiście że tak! Ale we wszystkich owych kontaktach nie widać ani jednego przykładu posiadającego wszystkie cechy opisane przez Łukasza w Dziejach Apostolskich. Nikt nie otrzymał precyzyjnych proroctw, ani nikt nie doznał cudownego uzdrowienia, nikt nie napisał niczego, co posiadałoby wszystkie nieomylne cechy Prawdy objawionej przez Ducha Bożego.

Niemal wszyscy 'nawiedzeni' w ten sposób wcześniej czy później okazali się fałszywymi prorokami!

Któż więc przybierał w tych przypadkach postać anioła światłości?

Nie muszę chyba odpowiadać na to czysto retoryczne pytanie.

Dziwnym trafem nigdy nie słyszałem o proroctwach ostrzegających przed 911 czy innymi poważnymi konfliktami!!!

Nie słyszy się często o tym, aby chrześcijanie posiadali dokładną wiedzę jakichkolwiek wydarzeń światowych czy katastrof. Sami stają się często ich ofiarami. Problem z Szatanem polega na tym, że Szatan nie jest w stanie podać dokładnych proroctw, ponieważ on nie kontroluje jeszcze całkowicie wszystkich wydarzeń światowych.

Bóg powstrzymuje go w celu wykonania swego wyroku na Babilonie Wielkim.

Tak więc jedynie Bóg, Jezus jest nieomylnym źródłem wszelkich proroctw i na Jego objawienia najwyraźniej czas jeszcze nie nadszedł.

Więcej na temat cudów szatańskich w linku... Mówienie językami oraz cudowne uzdrowienia.


Innym celem jest Szatana jest powstrzymywanie wszelkich informacji na temat czarów, magii, satanizmu i innych ciemnych spraw Szatana. Słowo Boże wyraźnie ostrzega przed czarami i w dobie Internetu wiemy już wystarczająco na ten temat. Wiemy także, że właśnie za pomocą czarów Szatan sprawuje swoje rządy. Są składane ofiary z ludzi, dziewic i nawet torturuje się i zabija niemowlęta, składając je na ofiarę dla Szatana. Proceder ten jest MASOWY w krajach zachodnich, w szczególności w USA i w Anglii.

Niemniej pastorzy czy starsi nie przestrzegają swoich trzód przed groźbą tych okropnych rzeczy? Dlaczego?

Wielu odmawia podawania owych informacji tłumacząc to tym, że owe informacje nie są budujące. Tymczasem ich milczenie stawia ich po stronie Szatana. Nie mówiąc o czarach, magii czy o składaniu ofiar, zataja się przed braćmi i siostrami ewentualnością stania się ofiarą takiego procederu. Wielu wiernych chrześcijan zginęło w nieludzkich torturach z takich właśnie powodów.

Jeżeli Słowo Boże ostrzega przed tym, dlaczego przywódcy religijni milczą!?

Ostatnio siły Szatana stosują niezwykłe skuteczny system, nazywany M-Kultra. Jest to z jednej strony programowanie umysłów ofiar tortur rytualnych na wiele różnych osobowości. Tak przynajmniej się mówi o tym nieoficjalnie. Ponieważ każda z ofiar jest torturowana oraz nazywa to torturowanie rytualnymi, osobiście autor podejrzewa, że chodzi o nową formę opętania kilkoma demonami.

W taki sposób zainfestowane osoby przenikają zbory czy kościoły chrześcijańskie gorliwie rozpowszechniając doktryny Lucyfera, pomieszane z Prawdą.

Temat ten jest śledzony przez Autora i w marę poznawania owych mechanizmów będą one umieszczane na tej witrynie, ku przestrodze innych.

Nazewnictwo fałszywych religii

Chcąc być posłusznym Słowu Bożemu powinniśmy stosować jedynie biblijną nomenklaturę oraz biblijne nazewnictwo, ponieważ wszelkie nie biblijne terminy sieją poważny zamęt i zniekształcają oryginalny tekst. Tymczasem słowa takie jak Gehenna, Sheol czy Hades są błędnie tłumaczone w większości polskich przekładów biblijnych. Istnieje spore zapotrzebowanie na polski wierny przekład Słowa Bożego, zgodny z intencjami Autora oraz wolny od zmian wprowadzonych w świętym tekście przez tłumaczy, członków fałszywych religii.

Pasterz czy starszy - jest 'sługą braci' i jedyną funkcję jaką ma on prawo pełnić to usługiwanie tym, którzy łakną wiedzy o Królestwie Bożym.

Nigdzie w Biblii nie występuje słowo pastor! Słowo Boże nie propaguje takiego tytułu.

Greckie słowo 'ecclesia' czyli zgromadzenie lub zbór jest także niewłaściwie tłumaczone na kościół. Kościół jest niemal zawsze uważany za budowlę sakralną, i z tej przyczyny nie jest on wiernym oddaniem oryginalnego tekstu. Innym słowem jest termin  'nabożeństwo'  słowo stosowane przez wielu ponownie narodzonych chrześcijan.

W Biblii nie ma takiego pojęcia!

Dekalog - Dziesięć Przykazań - następny termin nie występujący w Biblii a sprawiający wiele zamieszania, ponieważ Jezus nie mówił o Dekalogu ale o przykazaniach. Nie o dziesięciu przykazaniach ale o wszystkich przykazaniach Prawa Mojżeszowego. Biblia nie rozróżnia terminu zaledwie dziesięciu przykazań.

Najważniejsze sygnały

Dlaczego pastorzy są tak ślepi odnośnie prorockich czasów?

Podstawową cechą nauk odstępczych jest uległość wobec świata Szatana oraz bezwarunkowe podporządkowanie się władzom ziemskim, które są pod ścisłym nadzorem Szatana. Taka postawa, a także unikanie tematów 'niepopularnych' w obecnym świecie rządzonym przez Szatana oznacza ciche podporządkowanie się jego władzy!

Celem ich jest uśpienie czujności braci i sióstr i w ten sposób przygotowanie ich na przyjęcie znamienia Bestii na swoje ręce i czoła. Wielu z nich celowo i wyraźnie unika tematu znaku Bestii aby Bestii się nie narazić. (Więcej na temat Bestii w tym linku.)

Jednym z najbardziej znanych takich 'pastorów' ewangelicznych jest Billy Graham, obecnie utożsamiający się z Masonerią, o której wiadomo, że wielbi ona Lucypera! Inni uważają, że należy wspierać nowoczesny syjonizm i tych, którzy dlań mordują oraz oficjalnie prześladują naszego Pana.

Czyż istnieje większa zbrodnia oraz policzek wymierzony Chrystusowi niż bratanie się z najbardziej zagorzałymi Jego wrogami, faryzejskimi sługami Szatana/Lucypera, posłusznych babilońskiemu Talmudowi?

Jeszcze inną fałszywą nauką jest nauka o piekle. Nauk tych jest znacznie więcej.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że Szatan przyjmując postać 'anioła światłości' (II Koryntian 11:4) jest ojcem kłamstwa. (Jana 8:44)

Najniebezpieczniejsze kłamstwa, to takie, które niemal przypominają Prawdę a kłamca sprawia wrażenie, że owe kłamstwa są korzystną dla nas prawdą, która do tej pory była przed nami ukryta.

Ataki fałszywych apostołów są najbardziej niebezpieczne. Owi fałszywi słudzy powodują to, że trzoda Boża wypełnia proroctwo Izajasza 29:13.

Izajasza 29:13 Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem, 14 dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie.

Nie ma dzisiaj pastorów, którzy zostali namaszczeni przez Boga!

Owszem, jest wielu ponownie narodzonych chrześcijan, którzy SAMI podjęli się NAUCZANIA w zborach oraz sami przejęli role przywódców czy pastorów. Wielu z nich pełni fantastyczną służbę, głosi Prawdę i jest niezwykle cennymi pracownikami na niwie Pańskiej, rzeczywiście poświęcając wiele energii i czasu na pasienie Bożej trzody.

Smutną prawdą jest to, pomiędzy nimi są właśnie chwasty, które nie nauczają Prawdy i prawda jednej nominacji chrześcijańskiej jest odmienna od prawdy drugiej nominacji chrześcijańskiej. Chwasty krzewią szatańskie doktryny, które nie mają oparcia w Słowie Bożym.

Gdyby głoszono czystą Prawdę biblijną, nie byłoby pomiędzy zborami rozłamów i różnic.

Nieco światła na fałszywe nauki owych chwastów

Co jest ciekawe, Biblia wymaga raczej posłuszeństwa niż ofiary czy tzw. logicznego myślenia, spekulacji czy żonglerki wersetami biblijnymi. Czy Jezus uczył nas logiki, czy też miłości wraz z posłuszeństwem wobec Jego nauk oraz Jego Słowa? "Nie polegaj na swoim rozumie" 

Co uderza w wielu wersetach Słowa Bożego, to nieustanne ponaglanie do sprawdzania oryginalnych nauk Jezusa oraz apostołów, ponieważ według proroczych wizji, miały się zakraść "zwodnicze nauki demonów"! Poprzez wieki namnożyło się wiele nauk, które nie mają żadnego poparcia w Biblii, wyrażeń i żargonu, których tam nie ma.

Dzięki niektórym naginanym przekładom Biblii Prawda jest do pewnego stopnia zniekształcona. Fałszywi nauczyciele oraz fałszywi prorocy narzucają własne pomysły oraz własną, najczęściej niewłaściwą logikę - wszystko po to, aby cieszyć się władzą nad trzodą, często także materialnymi korzyściami, służąc świadomie lub bezwiednie Szatanowi.

W wielu miejscach mamy powtarzane nakazy, aby przestrzegać przykazań i nauk naszego Mistrza I Zbawiciela.

Wiele publikacji chrześcijańskich grzmi sądem i piekłem za oglądanie Telewizji, niewłaściwe ubieranie się, przeklinanie, branie pożyczek, przyjmowanie transfuzji krwi, obchodzenie urodzin, zabrania głosowania, uczestniczenia w jakichkolwiek władzach typu: bycia policjantem, bycia pielęgniarką, bycia gwiazdą na scenie, hazardu  i wiele innych zakazów.

Tymczasem w Biblii takich zakazów nie ma! Zgadza się, że większość wymienionych powyżej działalności nie wyjdzie nam na dobre, a niektóre są zdecydowanie szkodliwe i zdecydowanie grzeszne.

Jednakże sprawy te to sprawy poddane naszym sumieniom, wyszkolonym na Biblii. To my decydujemy, co będziemy robić na podstawie naszej wiedzy biblijnej.

To ty czytelniku jesteś sędzią, względem zakresu stosowania się do Słowa Bożego.

Jeżeli gorszą cię postępowania grzeszne innych Chrześcijan - nie jadaj z nimi, unikaj kontaktów. Masz do tego biblijne prawo takiego sądu i z tego prawa korzystaj dla swojej pomyślności duchowej.

Każdy ma prawo indywidualnego sądu oraz unikania tych, którzy jaskrawym grzesznym postępowaniem rujnują duchowo nas czy innych.

Zbór może tolerować gejów czy prostytutki. Ty masz pełne prawo unikać wszeteczników oraz bałwochwalców w swoim zborze. Jest to przykazanie Boże!

Bóg spodziewa się od ciebie zrozumienia Słowa Bożego i postępowania z własnej inicjatywy według tego Słowa, nie z przymusu starszych czy pastorów.

Nikt na ziemi nie ma prawa wydawać tobie poleceń czy rozkazów w sprawach duchowych, lub żądać od ciebie posłuszeństwa wobec innego chrześcijanina. Jeżeli nie popełniasz jaskrawego bałwochwalstwa, cudzołóstwa, pijaństwa czy innych zdecydowanie potępionych przez Słowo Boże grzechów, nikt nie ma prawa narzucania tobie czegokolwiek, z doktrynami włącznie!

Będziesz sądzony nie ze zrozumienia doktryn czy żonglerki wersetami, ale będziesz sądzony ze swego postępowania!

Czy czytany w tej chwili materiał obowiązuje? Czy masz być jemu posłuszny?  Oczywiście że nie!

Niniejszy materiał służy jedynie jako informacja, opinia, pomoc w zrozumieniu najprostszych rzeczy i nie ma on żadnej mocy na Tobą. Możesz to przeczytać dzisiaj a jutro zapomnieć, jeżeli się z tym nie zgadzasz.

Biblia, czyli Słowo Boże jest naszym jedynym drogowskazem do Królestwa Bożego i jej tekst jest skierowany do nas, a nie tylko do pastorów.

Gdyby Biblia była jedynie drogowskazem dla pastorów, chrześcijanin miałby obowiązek być im posłusznym i mielibyśmy wyraźny nakaz posłuszeństwa wobec pastorów, wyłuszczony w Biblii, a Biblia byłaby nam niepotrzebna!

Tymczasem Słowo Boże napomina nas indywidualnie i każdy z nas będzie sądzony indywidualnie.

Owszem, jest kilka wersetów, w których widać potrzebę posłuszeństwa wobec przewodników, którzy posiadają dary Ducha Bożego. W dzisiejszych czasach wzrosło poznanie i istnieje potrzeba bliższego osobistego zapoznania się ze Słowem Bożym, aby nie dać się wciągnąć w pułapki demoniczne oraz demoniczne fałszywe doktryny.

Jaka powinna być postawa chrześcijanina wobec chwastów?

Przede wszystkim należy zawsze sprawdzić, co na ten temat mówi na Słowo Boże? Wysłuchać zawsze można każdego. Nie każdy mówi źle i nie każdego 'chwastu' nauka jest ZAWSZE zła. Oczywiście Słowo Boże daje nam na to odpowiedź. Niezwykle cenne rady daje nam Jezus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza.

Jeden przykład:

Mateusza 23:3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Oczywiście Jezus skierował te słowa do Żydów żyjących pod nadzorem uczonych w Pismach. Niewielu umiało pisać i czytać.

Dzisiaj my jesteśmy sędziami i my decydujemy, czy pewien przepis czy rada jest zgodna ze Słowem Bożym, czy też jest zwykłą żonglerką wersetów. Po to jest nam potrzebne wnikliwe osobiste studiowanie Słowa Bożego oraz prośba do Stwórcy o zrozumienie tego, co czytamy.

Tak się składa, że podobnie jak Judejczycy w czasach Jezusa, podobnie i mu dzisiaj nie mamy zbyt wielkiego wyboru i jesteśmy zdani na łaskę tak wiernych sług na rzecz Królestwa, jak i sług Złego. Oczywiście, nie będziemy wykrzykiwać że ten czy ów to sługa Złego. Niemniej musimy czasami podjąć trudną decyzję, czy na takim czy innym zebraniu budujemy się duchowo czy też się rujnujemy materiałem zupełnie niezgodnym ze Słowem Bożym.

Często jedna godzina sam na sam ze Słowem Bożym może być bardziej pożyteczna niż wiele wykładów chwastu podczas zebrania zborowego.

Zbliżają się czasy niezwykle trudne dla każdego chrześcijanina.

Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że pomimo częściowej opieki Ducha Bożego nad naśladowcami Jezusa, nawet ta opieka pewnego dnia się skończy.

Zbory będą coraz bardziej upadać, zacznie się straszliwe prześladowanie, nastąpi wielki ucisk, jakiego jeszcze nie było w dziejach świata.

Mateusza 24:21 [bw] Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

 Brat brata będzie wydawał na śmierć!

Zbory będą wydanie władzy Antychrysta. Za odmowę pokłonu Antychrystowi wielu chrześcijan poniesie śmierć. Wielu chrześcijan będzie zwiedzionych przez Szatana oraz jego Antychrysta i będą im ulegli.

Objawienie 6:9 A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. 10 I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» 11 I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

 

Wielu z nas poniesie śmierć z rąk szatańskich siepaczy. Słowo Boże wyraźnie to zapowiada.

Czyż nie powinniśmy więc być przygotowywani na taką ewentualność!

Czy ktoś ze znanych nam pastorów czy starszych nas do tego przygotowuje?

Objawienie 9:14 [bw] mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielka rzeka Eufratem. 15 I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi.

Dlatego też musimy już teraz przygotowywać się na takie wydarzenia, studiować Słowo Boże i uważnie obserwować wydarzenia światowe.

Jest to przykazanie Boże!

Między innymi taka jest rola pastorów czy starszych w zborach. Musimy pamiętać, że "cały świat jest w mocy Złego" a nasza droga jest drogą do Królestwa Bożego a naszym władcą jest Jezus. On wkrótce powróci!

Część przywódców religijnych nieco wspomina o czasach końca, dając przykłady trzęsień ziemi, wojen, głodów i temu podobnych rzeczy.

Ale niezmiernie rzadko słyszy się o władzy Szatana, (Objawienie 12:9) o jego sztuczkach i fałszerstwach, o jego kontroli nad rządami, o planach rządów nad wprowadzeniem Globalizacji czyli Nowego Świata Porządku.

Równie rzadko słyszy się o Królestwie Bożym, głównym temacie Biblii oraz celem pobytu Jezusa na ziemi. Tymczasem Biblia zawiera poważny procent proroctw doprowadzających nas do Królestwa Bożego.

Amosa 3:7 Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. 8 Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?

Słowo Boże zapowiada w jakich okolicznościach ...'powstanie Michał, orędownik twego ludu' aby ów lud wyzwolić. Biblia wskazuje na znaki końca szatańskiego systemu oraz na czas wypełnienia Bożej obietnicy, danej nam jeszcze w ogrodzie Eden.

Dan 12:1 bt W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

Któż omawia owe podstawowe biblijne prawdy? Bez tych prawd nie ma Ewangelii!

Krótkie omówienie podstawowych prawd, które pomogą nam zrozumieć machinacje Szatana/Lucypera oraz przyjąć właściwą, czyli biblijną postawę.

(Więcej w linku: Chrześcijanie w świecie Szatana.)

Niemal wszystko co popiera świat, jest kontrolowane przez Szatana. Chyba jest to zrozumiałe i proste.

Dlatego też współczesne państwo Izrael, Syjonizm, ruch ku Globalizacji znany jako Nowy Świata Porządek, Masoni, Bilderberg, i wiele innych organizacji - oto główna polityka świata rządzonego przez kontrolowanych przez Szatana świata. Nikt z nas nie chciałby mieć udziału w tej polityce, ponieważ jest to polityka Szatana. Jeżeli Szatan propaguje nam Izrael czy Syjonizm, nie łudźmy się!

Szatan nie współpracuje z Bogiem aby przywrócić świetność Narodu Wybranego!

Najwyraźniej jego propaganda stara się tak to ukazać. Nie dajmy się oszukiwać. Zbliżamy się ku Globalizacji, czyli Nowemu Świata Porządkowi. Nie znaczy to, że świat to osiągnie. Oczywiście nie jest to współczesny model Królestwa Bożego!  Jest to kontra działanie Szatana, aby nas jeszcze bardzie zniewolić a nawet całkowicie zniszczyć.

Mateusza 24:21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

Gdyby celem NWO była wolność, demokracja czy inne rzeczywiste dobrodziejstwa, mielibyśmy masowe informacje, programy telewizyjne czy wiele witryn omawiających dobrodziejstwa Nowego Świata Porządku. Tymczasem wszystkie sesje Globalistów odbywają się w sekrecie i często towarzyszą im zaciekłe demonstracje ludzi świadomych tych oszustw i manipulacji. Czy Globaliści planują dla nas dobrobyt oraz wolność? Oczywiście że nie.

Następne ważne pytanie:

W jaki sposóbpoznamy fałszywego Mesjasza?


(Więcej w linku: Chrześcijanie w świecie Szatana.)

Fałszywemu Mesjaszowi będzie towarzyszyć masowe medialne poparcie i władcy tego świata pod kontrolą Szatana będą się zachłystywać w słowach poparcia i zachwytu nad fałszywym Mesjaszem.

Jeżeli cały świat będzie go popierał, dla nas jest to znak, że Mesjasz ten jest fałszywy! Prawdziwy Mesjasz, Jezus będzie zwalczany.

Czy wielu pastorów będzie popierało Antychrysta? Oczywiście że tak!

Szatan światu na to nie pozwoli aby świat stanął po stronie Chrystusa!!

Dlaczego? Celem dzisiejszego szatańskiego świata jest anulowanie WSZYSTKICH przykazań Bożych. Szczególną nienawiścią świat pała do instytucji małżeństwa. Dlatego świat będzie popierał fałszywego Mesjasza a zdecydowanie odrzucał rzeczywistego. Czy ma ktoś złudzenie, że świat Szatana raptem zacznie głosić i stosować Przykazania Boże?

Co do tego to chyba nie ma żadnej wątpliwości! Jeżeli świat Szatan będzie wymagał wzięcia znamienia Bestii, czyli znaku 666, jakimkolwiek on będzie, co w takim przypadku chrześcijanin powinien zrobić? Przyjąć znak Bestii? Powinniśmy zapamiętać, że miłość do świata jest nienawiścią do Boga i Jego praw.

Jeżeli świat cokolwiek masowo popiera, należy tego unikać. Ponieważ świat Lucyfera nam jeszcze niczego dobrego nie ukazał w ciągu ponad 6000 historii człowieka.  Czy mamy jakąś szansę na to, że świat nagle zmieni kierunek i zacznie chwalić Boga oraz propagować Jego Przykazania? Takiej szansy z pewnością nie ma. Tak więc obserwujmy uważnie naszych starszych, przewodników, nauczycieli, czy pastorów.

Sprawdzajmy, czego nas uczą, co popierają, za czyją polityką stoją.

Czy pastorzy stoją za Królestwem Bożym, czy też za fałszywym królestwem fałszywego Izraela pod rządami Szatana, które prowadzi świat ku fałszywemu mesjaszowi czyli Antychrystowi w przyszłej fałszywej Świątyni Salomona?

"Biada tym którzy się zgorszą, jeszcze większe biada tym, którzy doprowadzają do zgorszeń."

Słuchajmy głownie głosu naszego Pasterza. Jedynie w Nim mamy zbawienie. Kroczmy wąską ścieżką ku Jego Królestwu.

Czary, wywoływanie duchów, wróżenie, używanie narkotyków, kabała czy inne, mniej znane jej formy to stara jak istnienie świata tendencja, która nie tylko nie zanikła w przeszłości, ale rozkwita na nowo na niespotykaną dotychczas skalę.

W samym USA jest zarejestrowanych 800.000 adeptów czarów oraz okultyzmu. To są oficjalne liczby tych, którzy oficjalnie przyznają się do tego rodzaju działań. Anglia posiada 100.000 adeptów. Kościół Szatana liczy obecnie ok. 10 000 członków, głównie w USA. Obecnie najwyższym kapłanem Kościoła Szatana jest Peter H. Gilmore (muzyk, projektant stron internetowych).

Więcej...

Nieoficjalne liczby są niewspółmiernie wyższe!

Tematy czarów, okultyzmu lub demonizmu nie są traktowane poważnie przez wielu, ponieważ znaczna część ludzi niewtajemniczonych uważa je za zwykłe zabobony. Inni widzą to jako jedynie przemożną chęć uzyskania pożądanych rezultatów i wielkie chęci powodują niezwykłe podniecenie oraz niezdrową fascynację czymś zupełnie nieracjonalnym.

Wiele aktywnych działań wymaga łamania prawa. Składane są ofiary nie tylko ze zwierząt ale także z ludzi. Zabija się ludzi składając ich w ofierze demonom czy obcym bogom, łamiąc w ten sposób prawo.

Z tych właśnie powodów większość 'zawodowych' magów unika wszelkiego rodzaju rozgłosu.

Definicja Magii według Wikipedii - Magia

Ogólnie nie mam zbytniego zaufania do Wikipedii ale w tym przypadku jej artykuł posiada niezwykle ciekawe informacje, na tyle ciekawe że przytoczę je tutaj.

Zadaj sobie pytanie.

Dlaczego tak rzadko o tym słyszę od moich przywódców religijnych?

Część druga - "Mówienie językami oraz cudowne uzdrowienia".

Napisano: 30 Września 2008.

Ostatnie uaktualnienie: 13 Sierpnia 2012

 

powrót
 
powrót na górę