Fałszywi prorocy

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Według Biblii Ewangelia jest to Dobra Nowina o Królestwie Bożym. Dowody biblijne na Królestwo Boże w linku... Królestwo Boże

Oto kilka pytań, które warto sobie zadać.

W świetle tych pytań natychmiast nasuwa się szczególnie znany werset biblijny:

"Jeżeli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną."

Czy chcesz pozostać ślepcem oraz utracić zbawienie, czyli swe życie? Każdy chrześcijanin musi zdać sobie sprawę z jednej wysoce niepokojącej prawdy.

Żyjemy w świecie rządzonym przez szatana. Jesteśmy po stronie Boga, zatem jesteśmy najgroźniejszymi przeciwnikami szatana. To właśnie my, Chrześcijanie, którzy wytrwają w Prawdzie, odziedziczą po usuniętym z ziemi szatanie Królestwo Boże.

Każdy ponownie narodzony chrześcijanin jest więc największym wrogiem szatana oraz jego systemu ziemskich rządów, które szatan w niemal doskonały sposób kontroluje.

Chrześcijaństwo jest celem ataków szatana

Aby unicestwić wszelkie dążenia do poznania Prawdy o Królestwie Bożym, szatan umieszcza swoich sług na najwyższych miejscach we wszystkich organizacjach chrześcijańskich. Często wyposaża ich w czary i magię. Dokonuje rzekomych cudów które są przedstawiane jako moc Ducha Bożego.

Szatan dąży do wprowadzenia w błąd wszystkich ludzi wierzących w Boga. W tym celu opanował on wszystkie religie Chrześcijaństwa.

Zajmijmy się najbardziej niepokojącym nas fragmentem Ewangelii Mateusza.

Mateusz 13:24 Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. 25 Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 26 A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 27 Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" 28 Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" 29 A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"».

Isus (Isus) oczywiście wyjaśnił nam tę frapującą przypowieść w taki sposób.

Mateusza 13:36 Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» 37 On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 38 Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 39 Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 40 Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 42 i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Co się szczególnie rzuca w oczy, to fakt, że NATYCHMIAST po zasianiu dobrego nasienia, po chwili radości z założenia zboru, zakrada się szatan i natychmiast sieje chwasty. W każdym przypadku powstania jakiejkolwiek społeczności chrześcijańskiej,  natychmiast są w niej siane chwasty!

Chrystus sieje Prawdę w sercach ludzkich, otwiera im oczy na Prawdę o Królestwie Bożym, a w ślad za Nim postępuje szatan, siejąc swoje nasiona kłamstw, czyli chwasty. Tak więc rolą jest świat, a sceną - zbory, kościoły i zgromadzenia Chrystusowe, według tej przypowieści są one wypełnione sługami szatana.

Ponieważ najważniejszym celem jest owczarnia Isusa - obiekt szczególnej nienawiści szatana. Istnienie owczarni jest dowodem na to, że szatan to kłamca!

Ciekawa jest postawa Isusa - siewcy dobrego ziarna. Nie pozwala on aniołom na wykorzenianie fałszywych sług Isusa, aby tym nie gorszyć i nie niszczyć prawdziwych oddanych Mu chrześcijan. Najwyraźniej Isus pozwala im wzrastać duchowo poprzez stałe wnikanie w Jego Słowo, czyli Biblię.

Dzięki wysiłkom wielu pastorów i przywódców ewangelicznych, którzy nie wytrwali w wierze i przeszli na stronę szatana,  wyszkoleni przez nich na Słowie Bożym ponownie narodzeni chrześcijanie są w stanie rozpoznać i odróżniać rzeczywistych sług od fałszywych apostołów szatana. Ponownie niezwykły plan Stwórcy ze zła sianego przez szatana wyłania prawdziwą owczarnię. Ponownie szatan okazuje się nieumyślnym wykonawcą doskonałego Planu Boga! Zabijając Isusa szatan był przekonany że zdołał on zniweczyć plan zbawienia ludzkości, aby potem zorientować się, że jego działanie przyniosło zupełnie odmienny skutek.

Taki tok myślenia prowadzi do wielce nieprzyjemnego wniosku:

Użycie kogokolwiek do pracy na rzecz Królestwa Bożego nie gwarantuje zbawienia.

Jedynie wytrwanie w prawdzie i sprawiedliwości może nam zapewnić obywatelstwo nowego rządu światowego pod przewodnictwem Isusa, który umiłowawszy nas, grzeszników, oddał za nas swoje życie, abyśmy mogli dostąpić przywileju życia pod Jego sprawiedliwymi i miłosiernymi rządami.

Mateusza 7:21 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"

Ostatnie zdanie ma wyjątkowo ważne znaczenie i zrozumienie jego może wprowadzić wielu czytelników szok.

Jaki chrześcijanin jest winny dopuszczania się nieprawości?

Nieprawość to styl życia dopuszczający się stałego czy nawet zwyczajowego łamania prawa. W tym przypadku chodzi o Prawo Boże, którego esencją 10 Przykazań. Czy ktokolwiek naucza w kościołach, że 10 Przykazań nas już nie obowiązuje? Większość kościołów Chrześcijaństwa z Katolicyzmem włącznie. Kościół co prawda twierdzi, ze Przykazania są ważne, ale najważniejsze zakazy Prawa czyli wielbienie kogokolwiek poza Bogiem oraz wielbienie bałwanów są z Przykazań Bożych umieszczonych w Biblii usunięte. Sprawdź ten artykuł - 10-przykazan.htm

Katolicy nie wiedzą, że Kościół Katolicki usunął z 10-ciu Przykazań bałwochwalstwo oraz Przykazanie o sabacie. Czyny człowieka są oceniane według Przykazań Bożych czyli Bożego, wiecznego Prawa.

Sprawa jest bardzo poważna, dlatego też Isus nieustannie ostrzega nas przeciwko wszelkim naukom takich chwastów i poleca nam, abyśmy dali się raczej prowadzić Jego Duchowi aniżeli chwastom.

Czy mamy prawo do usuwania chwastów?

Prawo ku temu mają Jego aniołowie i jest wyraźny zakaz nadany aniołom, aby przed żniwem nie usuwać chwastów.  My natomiast możemy jedynie wskazywać na na rozpowszechnianie fałszywych nauk oraz kierować stale swoją uwagę na najważniejszą rzecz - nasz miernik Prawdy czyli Słowo Boże.

Nie do nas należy walka z chwastami. Pszenica wraz z kąkolem mają rosnąć razem, aż do żniwa. Mamy jednakże wielokrotnie powtarzane polecenia, aby nie praktykować nauk chwastów.

Ponieważ ani Bóg ani Syn Boży nie ustanowili żadnej religii, najłatwiej i najwygodniej jest pozostawić kłamliwe religie i samemu postępować wobec 10 Przykazań.

Wypowiedziano w imieniu Boga i Isusa wiele fałszywych proroctw, nauk nie biblijnych czy oczywistych herezji. Naszym zadaniem jest posłuszeństwo - nie wobec pastorów czy starszych w zborze, ale przede wszystkim posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, Biblii, ale nie słów Pawła czy Łukasza!.

Naszym Pasterzem jest Isus - jesteśmy Jego owcami.

W jaki sposób szatan sieje chwasty!

Kiedy pojawia się nowy zbór czy kościół, szatan natychmiast w niego uderza. Najczęściej stosuje się przekupstwo, oszustwo lub... szantaż.

Pojawiają się w biurach lub domach najważniejszych pastorów czy starszych słudzy szatana i za pomocą pieniędzy starają się przekupić lojalność owych posiadających najczęściej dobre chęci sług Bożych. Zwykle owa metoda skutkuje. Czasami jest to jedynie kwestia ceny. Jeżeli cena jest kwotą nieodpowiednią, bardziej gorliwi dla Boga otrzymują większe sumy. Są jednak tacy, którzy nie dają się przekupić.

W takich przypadkach są stosowane mniej przyjemne metody. Najczęściej zakłada się pułapkę. Może to wyglądać tak.

Jedzie pastor samochodem, sam i nagle na drodze stoi samochód z samotną atrakcyjną kobietą, która wygląda na potrzebującą pomocy. Oczywiście macha ręką o pomoc i nasz uczciwy i bojący się Boga pastor zatrzymuje się, aby dopomóc w nieszczęściu, naiwnie niczego nie podejrzewając. Tymczasem  kobieta nagle go całuje, jej wspólnik robi zdjęcie z ukrycia, potem kobieta zaczyna krzyczeć i drzeć na sobie ubranie. 'Przypadkowo' pojawia się policja. Pastor jest aresztowany za gwałt! Daje mu się dwie drogi do wyboru.

Albo sprawa pójdzie do sądu i do mediów: to może kosztować bardzo wiele, ponieważ reputacja w zborze, koszty finansowe w związku z procesem oraz... groźba rozwodu z żoną, która może nie uwierzyć w historię męża.

Albo gość zgodzi się na współpracę.

Inną metodą jest zagrożenie podatkowe. Wiadomo, że wszystkie religie są wolne od podatków. Ale jest to całkowicie mylące, ponieważ przepisy podatkowe są tak skonstruowane, że zawsze i wszędzie możesz znaleźć się poza kratkami. Kent Hovind boleśnie się o tym przekonał - znany światowy pogromca teorii ewolucji. Był on wyjątkowo uczciwy i nawet posunął się do tego, że wysłał list do urzędu podatkowego, że nie jest pewnie, czy w tym przypadku za taki dochód powinien płacić podatek czy nie. Urząd odpowiedział, że nie! Potem odbyła się sprawa sądowa, ponieważ urząd podatkowy wytłumaczył to w taki sposób. Nie wiedzieliśmy i jednym bardzo ważnym detalu, który pan Hovind przed nami ukrył, aby nie płacić podatku. Odsiedział ładnych parę lat w więzieniu.

Jeżeli określona religia odmawia współpracy z rządem, grozi się nie tylko podatkiem, ale i karą za dotychczasowe 'unikanie' podatków. Deregulacja jest także jedną z opcji. Z reguły przywódcy religijni idą na kompromis a dodatkowe 'fundusze' do ich prywatnych kieszeni dają rezultat taki, że...

...żadna z religii nie podaje informacji, które mogłyby ujawnić w jaki sposób Lucyper kontroluje rządy i religie!

Stosunkowo prosty i logiczny schemat. Dlatego sprzedani pastorzy czy starsi kontrolują owe informacje a członkowie tych religii nigdy nie są informowani o rzeczywistych zagrożeniach ze strony świata szatana.

Ale to nie wszystko.

Współpraca pastorów czy starszych polega nie tylko na blokowaniu dostępu do informacji niszczących propagandę Lucyperiańską. Sprzedajni przywódcy religijni zaczynają nieco naginać Słowo Boże do potrzeb Illuminatów. I tak głównym celem sług Lucypera jest prowadzenie wszystkich religii w kierunku tzw. Ekumenii, co jest zakamuflowanym krokiem w celu zaakceptowania jednej religii dla całego świata.

Pastorzy są zmuszani do akceptacji homoseksualizmu, lesbianizmu, LGBTQ, genderyzmu i aprobacji synagogi szatana, przerywania ciąży czy akceptacji większości programów edukacyjnych i innych rządowych trików. W ten sposób, pomimo wysiłków owiec, wszystkie religie są one pod kontrolą szatana i głoszą Prawdę zmieszaną z kłamstwami.

Oto pszenica rosnąca do żniwa wraz z chwastami!

Najskuteczniejszą formą kontroli jest manifestacja cudów szatańskich. Wielu wspaniałych braci daje się nabierać na płytkie cuda szatańskie i powodują one w umysłach wielu chrześcijan poważne zniszczenia.

Wielu pozbawionych rzekomej mocy Bożej uważa się (niesłusznie!) za niegodnych Boga, natomiast ci, którzy są obdarzeni owymi 'przywilejami' wbijają się w pychę uważając, że skoro Bóg dokonuje takich potężnych 'dzieł' ich rękami, oznacza to dla nich jedno, są już zbawieni i szatan został pokonany! Trudno o większą pomyłkę!

Objawienia Chrystusa

Znam osoby, którym Isus 'ukazuje się osobiście' podając na przykład płeć nienarodzonego dziecka czy inne tego typu 'proroctwa'. Często w wyraźny sposób pomaga 'on' w codziennym życiu, dostarczając często niezwykle 'użytecznych' informacji o innych czy wspomagając ich w zwykłych sprawach doczesnych. Nazywa się to... odbieraniem błogosławieństw od Pana. Oczywiście osoba tak omamiona jest zupełnie bezbronna i nie sprawdza w Słowie Bożym że ów 'Isus' to nikt inny, jak... demon.

Słowo Boże nie wspomina o takiego rodzaju pomocy w czasach końca od Chrystusa!

Niemal wszyscy 'nawiedzeni' wcześniej czy później okazali się fałszywymi prorokami! Któż więc przybierał w tych przypadkach postać anioła światłości?

Nigdy nie słyszałem o proroctwach ostrzegających przed 9/11 czy innymi poważnymi problemami!

Nie słyszy się często o tym, aby chrześcijanie posiadali wcześniej dokładną wiedzę jakichkolwiek wydarzeń światowych czy katastrof. Sami stają się często ich ofiarami.

Problem z szatanem polega na tym, że szatan nie jest w stanie podać dokładnych proroctw, ponieważ nie kontroluje on wszystkich wydarzeń światowych.

Bóg powstrzymuje go w celu wykonania swego wyroku na Babilonie Wielkim.

Jedynie Bóg oraz Isus jest nieomylnym źródłem wszelkich proroctw i na Jego objawienia czas niemal już nadszedł. Więcej na temat cudów szatańskich w linku... Mówienie językami oraz cudowne uzdrowienia.

Innym celem jest szatana jest powstrzymywanie wszelkich informacji na temat czarów, magii, satanizmu i innych ciemnych spraw szatana. Słowo Boże wyraźnie ostrzega przed czarami i w dobie Internetu wiemy już wystarczająco na ten temat. Wiemy także, że właśnie za pomocą czarów szatan sprawuje swoje rządy. Są składane ofiary z ludzi, dziewic i nawet torturuje się i zabija niemowlęta, składając je na ofiarę dla szatana. Proceder ten jest MASOWY w krajach zachodnich, w szczególności w USA i w Anglii.

Niemniej pastorzy czy starsi nie przestrzegają swoich trzód przed groźbą tych okropnych rzeczy? Dlaczego?

Wielu odmawia podawania owych informacji tłumacząc to tym, że owe informacje nie są budujące. Tymczasem ich milczenie wskazuje ich współpracę z szatanem. Nie mówiąc o czarach, magii czy o składaniu ofiar, zataja się przed braćmi i siostrami ewentualnością stania się ofiarą takiego procederu. Wielu wiernych chrześcijan zginęło w nieludzkich torturach z takich właśnie powodów.

Jeżeli Słowo Boże ostrzega przed tym, dlaczego pastorzy i księża milczą!?

Siły szatana stosują od lat niezwykłe skuteczny system, nazywany M-Kultra. Jest to z jednej strony programowanie umysłów ofiar tortur rytualnych na wiele różnych osobowości. Tak przynajmniej się mówi o tym nieoficjalnie. Ponieważ każda z ofiar jest torturowana oraz nazywa to torturowanie rytualnymi. Podejrzewam, że chodzi o nową formę opętania kilkoma demonami.

W taki sposób zainfekowane osoby przenikają zbory czy kościoły chrześcijańskie gorliwie rozpowszechniając doktryny Lucypera pomieszane z Prawdą.

Nazewnictwo fałszywych religii

Chcąc być posłusznym Słowu Bożemu powinniśmy stosować jedynie biblijną nomenklaturę oraz biblijne nazewnictwo, ponieważ wszelkie nie biblijne terminy sieją poważny zamęt i zniekształcają oryginalny tekst. Tymczasem słowa takie jak Gehenna, Sheol czy Hades są błędnie tłumaczone w większości polskich przekładów biblijnych. Pasterz czy starszy - jest 'sługą braci' i jedyną funkcję jaką ma on prawo pełnić to usługiwanie tym, którzy łakną wiedzy o Królestwie Bożym.

Nigdzie w Biblii nie występuje słowo pastor! Biblia nie propaguje takiego tytułu.

Greckie słowo 'ecclesia' czyli zgromadzenie lub zbór jest także niewłaściwie tłumaczone na kościół. Kościół jest niemal zawsze uważany za budowlę sakralną, i z tej przyczyny nie jest on wiernym oddaniem oryginalnego tekstu. Innym słowem jest termin  'nabożeństwo'  słowo stosowane przez wielu ponownie narodzonych chrześcijan.

W Biblii nie ma takiego pojęcia!

Dekalog - Dziesięć Przykazań - następny termin nie występujący w Biblii a sprawiający wiele zamieszania, ponieważ Isus nie mówił o Dekalogu ale o przykazaniach. Mówił On o dziesięciu przykazaniach oraz o wszystkich przykazaniach Prawa Mojżeszowego.

Najważniejsze sygnały

Dlaczego pastorzy ignorują prorockie czasy?

Podstawową cechą nauk odstępczych jest uległość liderów religijnych wobec szatana oraz bezwarunkowe podporządkowanie się władzom ziemskim, także pod nadzorem szatana. Taka postawa, a także unikanie tematów 'niepopularnych' w obecnym świecie rządzonym przez szatana oznacza podporządkowanie się jego władzy!

Celem ich jest uśpienie czujności chrześcijan i w ten sposób przygotować ich na przyjęcie znamienia Bestii na swoje ręce i czoła. Wielu z nich celowo i wyraźnie unika tematu znaku Bestii aby Bestii się nie narazić. (Więcej na temat Bestii w tym linku.)

Jednym z najbardziej znanych 'pastorów' ewangelicznych był Billy Graham, obecnie utożsamiający się z Masonerią, o której wiadomo, że wielbi ona Lucypera! Tacy jak Graham uważają, że należy wspierać nowoczesny syjonizm i tych, którzy dlań mordują oraz oficjalnie prześladują naszego Króla.

Czyż istnieje większa zbrodnia oraz policzek wymierzony Chrystusowi niż bratanie się z najbardziej zagorzałymi Jego wrogami, faryzejskimi sługami szatana/Lucypera, posłusznych babilońskiemu i szatańskiemu Talmudowi?

Jeszcze inną fałszywą nauką jest nauka o piekle. Nauk tych jest znacznie więcej.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że szatan jest ojcem kłamstwa. (Jana 8:44)

Ataki fałszywych apostołów są najbardziej niebezpieczne. Owi fałszywi słudzy powodują to, że trzoda Boża wypełnia proroctwo Izajasza.

Izajasza 29:13 Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem, 14 dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie.

Nie ma pastorów namaszczonych przez Boga!

Owszem, jest wielu chrześcijan, którzy SAMI podjęli się NAUCZANIA w zborach oraz sami przejęli role przywódców czy pastorów. Wielu z nich pełni fantastyczną służbę, głosi Prawdę i jest niezwykle cennymi pracownikami na niwie Pańskiej, rzeczywiście poświęcając wiele energii i czasu na pasienie Bożej trzody.

Smutną prawdą jest to, pomiędzy nimi są właśnie chwasty, które nie nauczają Prawdy i prawda jednej nominacji chrześcijańskiej jest odmienna od prawdy drugiej nominacji chrześcijańskiej. Chwasty krzewią szatańskie doktryny, które nie mają oparcia w Słowie Bożym.

Gdyby głoszono czystą Prawdę biblijną, nie byłoby pomiędzy zborami rozłamów i różnic.

Nieco światła na fałszywe nauki chwastów

Co jest ciekawe, Biblia wymaga raczej posłuszeństwa niż ofiary czy tzw. logicznego myślenia, spekulacji czy żonglerki wersetami biblijnymi. Czy Isus uczył nas logiki, czy też miłości wraz z posłuszeństwem wobec Jego nauk oraz Jego Słowa? Czy nauczał nas głównie posłuszeństwa wobec 10-Przykazań?

Co uderza w wielu wersetach Biblii, to nieustanne ponaglanie do sprawdzania oryginalnych nauk Isusa oraz apostołów, ponieważ według proroczych wizji, miały się zakraść "zwodnicze nauki demonów"! Poprzez wieki namnożyło się wiele nauk, które nie mają żadnego poparcia w Biblii.

Dzięki niektórym naginanym przekładom Biblii Prawda jest do pewnego stopnia zniekształcona. Fałszywi nauczyciele oraz fałszywi prorocy narzucają własne pomysły oraz własną, najczęściej błędną logikę - wszystko po to, aby cieszyć się władzą nad trzodą i często także materialnymi korzyściami służąc świadomie lub bezwiednie... szatanowi.

W wielu miejscach mamy powtarzane nakazy, aby przestrzegać przykazań i nauk naszego Mistrza I Zbawiciela.

Wiele publikacji chrześcijańskich grzmi sądem i piekłem za oglądanie TV, niewłaściwe ubieranie się, przeklinanie, branie pożyczek, przyjmowanie transfuzji krwi, obchodzenie urodzin, zabrania głosowania, uczestniczenia w jakichkolwiek władzach typu: bycia policjantem, pielęgniarką, gwiazdą na scenie, hazardu  i wiele innych zakazów.

Tymczasem w Biblii takich zakazów nie ma! Zgadza się, że większość wymienionych powyżej działalności nie wyjdzie nam na dobre, a niektóre są zdecydowanie szkodliwe i zdecydowanie grzeszne. Jednakże sprawy te to sprawy poddane naszym sumieniom, wyszkolonym na Biblii. To my decydujemy, co będziemy robić na podstawie naszej wiedzy biblijnej.

To ty  jesteś sędzią, względem osobistego stosowania się do Słowa Bożego.

Jeżeli gorszą cię postępowania grzeszne innych Chrześcijan - nie jadaj z nimi, unikaj kontaktów. Masz do tego biblijne prawo takiego sądu i z tego prawa korzystaj.

Każdy ma prawo indywidualnego sądu oraz unikania tych, którzy jaskrawym grzesznym postępowaniem rujnują duchowo nas czy innych. Zbór może tolerować gejów czy prostytutki. Ale ty masz pełne prawo unikać wszeteczników oraz bałwochwalców w swoim zborze. Jest to przykazanie Boże!

Bóg spodziewa się od ciebie postępowania z własnej inicjatywy według Prawa, nie z przymusu starszych czy pastorów.

Nikt na ziemi nie ma prawa wydawać tobie poleceń czy rozkazów w sprawach wiary, lub żądać od ciebie posłuszeństwa wobec innego chrześcijanina. Jeżeli nie popełniasz jaskrawego bałwochwalstwa, cudzołóstwa, czy innych zdecydowanie potępionych przez Słowo Boże grzechów, nikt nie ma prawa narzucania tobie czegokolwiek, z doktrynami włącznie!

Będziesz sądzony nie ze zrozumienia doktryn czy żonglerki wersetami, ale będziesz sądzony ze swego postępowania!

Czy czytany w tej chwili materiał obowiązuje? Czy masz być jemu posłuszny?  Oczywiście że nie!

Niniejszy materiał służy jedynie jako informacja, opinia, pomoc w zrozumieniu najprostszych rzeczy i nie ma on żadnej mocy na Tobą. Możesz to przeczytać dzisiaj a jutro zapomnieć, jeżeli się z tym nie zgadzasz.

Biblia pełna słów Boga i Syna jest naszym jedynym drogowskazem do Królestwa Bożego i jej tekst jest skierowany do nas, a nie tylko do pastorów.

Gdyby Biblia była jedynie dla pastorów, chrześcijanin miałby obowiązek być im posłusznym i mielibyśmy wyraźny nakaz posłuszeństwa wobec pastorów, a Biblia byłaby nam niepotrzebna! Tak, jak to było w starożytnym Izraelu.

Tymczasem Słowo Boże napomina nas indywidualnie i każdy z nas będzie sądzony indywidualnie.

Jaka powinna być postawa wobec chwastów?

Przede wszystkim należy zawsze sprawdzić, co na ten temat mówi nam Biblia? Wysłuchać zawsze można każdego. Nie każdy mówi źle i nie każdego 'chwastu' nauka jest ZAWSZE zła. Oczywiście słowa Boże dają nam na to odpowiedź. Niezwykle cenne rady daje nam Isus w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza.

Jeden przykład:

Mateusza 23:3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Oczywiście Isus skierował te słowa do Żydów żyjących pod nadzorem uczonych w Pismach. Niewielu umiało pisać i czytać.

Dzisiaj my jesteśmy sędziami i my decydujemy, czy pewien przepis czy rada jest zgodna ze Słowem Bożym, czy też jest zwykłą żonglerką wersetów. Po to jest nam potrzebne wnikliwe osobiste studiowanie Biblii oraz prośba do Stwórcy o zrozumienie tego, co czytamy.

Tak się składa, że podobnie jak Judejczycy w czasach Isusa, podobnie i my dzisiaj nie mamy zbyt wielkiego wyboru i jesteśmy zdani na łaskę tak wiernych sług na rzecz Królestwa, jak i sług Złego. Oczywiście, nie będziemy wykrzykiwać że ten czy ów to sługa Złego. Niemniej musimy czasami podjąć trudną decyzję, czy na takim czy innym zebraniu ujawnia się nam Prawdę czy też się rujnuje nas materiałem zupełnie niezgodnym ze Słowami Boga.

Często jedna godzina sam na sam z Biblią może być bardziej pożyteczna niż wiele wykładów chwastu podczas zebrania zborowego.

Zbliżają się czasy trudne dla każdego chrześcijanina

Zbory będą coraz bardziej upadać, zacznie się straszliwe prześladowanie, nastąpi wielki ucisk, jakiego jeszcze nie było w dziejach świata.

Mateusza 24:21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

Brat brata będzie wydawał na śmierć!

Zbory będą wydane władzy Chabad Lubawicz. Za odmowę pokłonu fałszywemu mesjaszowi lub ikonie Bestii wielu chrześcijan poniesie śmierć ścięcia głowy. Wielu chrześcijan będzie zwiedzionych przez szatana oraz jego Antychrysta i będą im ulegli.

Objawienie 6:9 A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. 10 I głosem donośnym tak zawołały: «Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?» 11 I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.

Wielu chrześcijan poniesie śmierć z rąk szatańskich siepaczy. Słowo Boże wyraźnie to zapowiada.

Czyż nie powinniśmy więc być przygotowywani na taką ewentualność!

Czy ktoś ze pastorów nas do tego przygotowuje?

Objawienie 9:14 mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielka rzeka Eufratem. 15 I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi.

Dlatego też musimy już teraz przygotowywać się na takie wydarzenia, studiować słowa Boga i Syna - nie słowa Pawła i uważnie obserwować wydarzenia światowe.

Jest to dane nam przykazanie Boże!

Między innymi taka jest rola pastorów czy starszych w zborach. Musimy pamiętać, że "cały świat jest w mocy Złego" a nasza droga jest drogą do bliskiego już Królestwa Bożego a naszym Królem jest Isus. On wkrótce powróci!

Część przywódców religijnych nieco wspomina o czasach końca, dając przykłady trzęsień ziemi, wojen, głodów i temu podobnych rzeczy.

Ale niezmiernie rzadko słyszy się o władzy szatana, (Objawienie 12:9) o jego sztuczkach i fałszerstwach, o jego kontroli nad rządami, o planach rządów nad wprowadzeniem Globalizacji czyli Nowego Świata Porządku.

Równie rzadko słyszy się o Królestwie Bożym, głównym temacie Biblii oraz celem pobytu Isusa na ziemi. Tymczasem Biblia zawiera poważny procent proroctw doprowadzających nas do Królestwa Bożego.

Amosa 3:7 Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom. 8 Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?

Słowo Boże zapowiada w jakich okolicznościach ...'powstanie Michał, orędownik twego ludu' aby ów lud wyzwolić. Biblia wskazuje na znaki końca szatańskiego systemu oraz na czas wypełnienia Bożej obietnicy, danej nam jeszcze w ogrodzie Eden.

Dan 12:1 bt W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

Kto ujawnia podstawowe biblijne prawdy?

Bez tych prawd nie ma Ewangelii! Krótkie omówienie podstawowych prawd, które pomogą nam zrozumieć machinacje szatana/Lucypera oraz przyjąć właściwą, czyli biblijną postawę.

(Więcej w linku: Chrześcijanie w świecie szatana.)

Niemal wszystko co popiera świat, jest kontrolowane przez szatana. Chyba jest to zrozumiałe i proste.

Dlatego też współczesne państwo Izrael, Syjonizm, ruch ku Globalizacji znany jako Nowy Świata Porządek, Masoni, Bilderberg, i wiele innych organizacji - oto główna polityka świata rządzonego przez kontrolowanych przez szatana świata. Nikt z nas nie chciałby mieć udziału w tej polityce, ponieważ jest to polityka szatana. Jeżeli szatan propaguje nam Izrael czy Syjonizm, nie łudźmy się!

szatan nie współpracuje z Bogiem aby przywrócić świetność Narodu Wybranego!

Najwyraźniej jego propaganda stara się tak to ukazać. Nie dajmy się oszukiwać. Zbliżamy się ku Globalizacji, czyli Nowemu Świata Porządkowi. Nie znaczy to, że świat to osiągnie. Oczywiście nie jest to współczesny model Królestwa Bożego!  Jest to kontra działanie szatana, aby nas jeszcze bardzie zniewolić a nawet całkowicie zniszczyć.

Mateusza 24:21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

Gdyby celem NWO była wolność, demokracja czy inne rzeczywiste dobrodziejstwa, mielibyśmy masowe informacje, programy telewizyjne czy wiele witryn omawiających dobrodziejstwa Nowego Świata Porządku. Tymczasem wszystkie sesje Globalistów odbywają się w sekrecie i często towarzyszą im zaciekłe demonstracje ludzi świadomych tych oszustw i manipulacji. Czy Globaliści planują dla nas dobrobyt oraz wolność? Oczywiście że nie.

Następne ważne pytanie:

Jak poznamy fałszywego Mesjasza?

(Więcej w linku: Chrześcijanie w świecie szatana.)

Fałszywemu Mesjaszowi będzie towarzyszyć masowe medialne poparcie i władcy tego świata pod kontrolą szatana będą się zachłystywać w słowach poparcia i zachwytu nad fałszywym Mesjaszem.

Jeżeli cały świat będzie go popierał, dla nas jest to znak, że Mesjasz ten jest fałszywy! Prawdziwy Mesjasz, Isus będzie zwalczany.

Czy wielu pastorów będzie popierało Antychrysta? Oczywiście że tak!

szatan światu na to nie pozwoli aby świat stanął po stronie Chrystusa!!

Dlaczego? Celem dzisiejszego szatańskiego świata jest anulowanie WSZYSTKICH przykazań Bożych. Szczególną nienawiścią świat pała do instytucji małżeństwa. Dlatego świat będzie popierał fałszywego Mesjasza a zdecydowanie odrzucał rzeczywistego. Czy ma ktoś złudzenie, że świat szatana raptem zacznie głosić i stosować Przykazania Boże?

Co do tego to chyba nie ma żadnej wątpliwości! Jeżeli świat szatan będzie wymagał wzięcia znamienia Bestii, czyli znaku 666, jakimkolwiek on będzie, co w takim przypadku chrześcijanin powinien zrobić? Przyjąć znak Bestii? Powinniśmy zapamiętać, że miłość do świata jest nienawiścią do Boga i Jego praw.

Jeżeli świat cokolwiek masowo popiera, należy tego unikać. Ponieważ świat Lucypera nam jeszcze niczego dobrego nie ukazał w ciągu ponad 6000 historii człowieka.  Czy mamy jakąś szansę na to, że świat nagle zmieni kierunek i zacznie chwalić Boga oraz propagować Jego Przykazania? Takiej szansy z pewnością nie ma. Tak więc obserwujmy uważnie naszych starszych, przewodników, nauczycieli, czy pastorów.

Sprawdzajmy, czego nas uczą, co popierają, za czyją polityką stoją.

Czy pastorzy stoją za Królestwem Bożym, czy też za fałszywym królestwem fałszywego Izraela pod rządami szatana, które prowadzi świat ku fałszywemu mesjaszowi czyli Antychrystowi w przyszłej fałszywej Świątyni Salomona?

"Biada tym którzy się zgorszą, jeszcze większe biada tym, którzy doprowadzają do zgorszeń."

Słuchajmy głównie głosu naszego Pasterza. Jedynie w Nim mamy zbawienie. Kroczmy wąską ścieżką ku Jego Królestwu.

Czary, wywoływanie duchów, wróżenie, używanie narkotyków, kabała czy inne, mniej znane jej formy to stara jak istnienie świata tendencja, która nie tylko nie zanikła w przeszłości, ale rozkwita na nowo na niespotykaną dotychczas skalę.

W samym USA jest zarejestrowanych 800.000 adeptów czarów oraz okultyzmu. To są oficjalne liczby tych, którzy oficjalnie przyznają się do tego rodzaju działań. Anglia posiada 100.000 adeptów. Kościół szatana liczy obecnie ok. 10 000 członków, głównie w USA. Obecnie najwyższym kapłanem Kościoła szatana jest Peter H. Gilmore (muzyk, projektant stron internetowych).

Więcej...

Nieoficjalne liczby są niewspółmiernie wyższe!

Tematy czarów, okultyzmu lub demonizmu nie są traktowane poważnie przez wielu, ponieważ znaczna część ludzi niewtajemniczonych uważa je za zwykłe zabobony. Inni widzą to jako jedynie przemożną chęć uzyskania pożądanych rezultatów i wielkie chęci powodują niezwykłe podniecenie oraz niezdrową fascynację czymś zupełnie nieracjonalnym.

Wiele aktywnych działań wymaga łamania prawa. Składane są ofiary nie tylko ze zwierząt ale także z ludzi. Zabija się ludzi składając ich w ofierze demonom czy obcym bogom, łamiąc w ten sposób prawo.

Z tych właśnie powodów większość 'zawodowych' magów unika wszelkiego rodzaju rozgłosu.

Definicja Magii według Wikipedii - Magia

Ogólnie nie mam zbytniego zaufania do Wikipedii ale w tym przypadku jej artykuł posiada niezwykle ciekawe informacje, na tyle ciekawe że przytoczę je tutaj.

Zadaj sobie pytanie.

Dlaczego rzadko o tym słyszę od przywódców religijnych?

Część druga - "Mówienie językami oraz cudowne uzdrowienia".