Największe kłamstwa Szatana


Ostatnie uaktualnienie 14 Listopada 2009

1. Największym kłamstwem Szatana jest kłamstwo o wiecznym piekle.

To najbardziej uwłaczające Bogu kłamstwo jest szczegółowo omówione w linku - Czy istnieje piekło?

Następne kłamstwo...

2. Bóg kocha wszystkich ludzi

Półprawda, wynikająca ze zniekształconych wersetów biblijnych oraz błędnego rozumowania. Wielu pastorów twierdzi, że miłość Boga do człowieka jest niezgłębiona, nieograniczona i znosząca wszystkie nasze ułomności. Nas, ludzi nie stać na taką miłość, jaką reprezentuje sam Stwórca. Będąc naszym Ojcem, nie będzie nigdy krzywdził swoich dzieci i zawsze znajdzie w swoim sercu miłość dla każdego z nas.

Biblia mówi nam coś zupełnie odmiennego. Prawdą jest, że...

"Bóg tak umiłował świat, że oddał zań swego Syna. ( Jana 3:16 )

Czy uczynił to po to, abyśmy nadal grzeszyli?

Przede wszystkim Bóg kocha ludzi posiadających wiarę w Niego oraz postępujących zgodnie z Jego przykazaniami. Bóg dał swego syna jako przykład dla nas i jako doskonałą ofiarę, ale postawił warunki konieczne do zbawienia. Bóg dał przykazania Izraelitom ale podał warunki dla OBU stron owego porozumienia.

Bóg kocha Prawdę, jest Jej Autorem, ale z drugiej strony... Bóg nienawidzi zła!

Nienawidzi także wszystkich tych, którzy oddają się złu. Bóg dał wiele przykładów swojej nienawiści do zła. Pamiętamy potop? Sodomę i Gomorę, oba zburzenia Jerozolimy, kary na Żydach za morderstwo popełnione na Jego Synu? Pamiętamy plagi na zbrodniczych Egipcjanach, faraonie i jego armii? Pamiętamy wyroki Jego na zwyrodniałych i morderczych plemionach Kanaanu czyli mieszkańcach Ziemi Obiecanej Izraelitom?

Najważniejsza księga Objawienia mówi nam wyraźnie o wyroku na Babilonie Wielkim, na Szatanie oraz na całych królestwach ziemi. Nie dajmy się zwieść sługom Szatana!

Bóg kocha ludzi prawych i posłusznych. Wszyscy występujący przeciwko Niemu zostaną pozbawieni życia.

Następne kłamstwo:

3. Akceptacja Isusa gwarantuje zbawienie.

Częściowa Prawda, pomijająca najważniejsze zasady. Należy nie tylko zaakceptować Isusa jako Zbawiciela ale także jako swego Pana i Zbawiciela!

Jedynie w takim przypadku możemy się spodziewać Jego akceptacji. Oczywiście są rozmaite wersje tego kłamstwa. Według jednych 'pastorów' wystarczy zmówić małą modlitwę, poprosić o wybaczenie grzechów i mamy zbawienie  na wieki i dalszą możliwość (wiecznego?) grzeszenia.

Potem powtarza się owo kłamstwo twierdząc, że już się jest zbawionym dzięki łasce Pana. Zbawionym na wieki!

Co oznacza akceptacja Isusa jako Pana?

Oznacza wierne Jego naśladownictwo oraz stosowanie Jego Prawa w swoim życiu.

Isus nauczał nas aby nie miłować tego świata, ponieważ cały świat należy do Złego, czyli Szatana.

Tak więc akceptacja Isusa oznacza akceptacja Jego Prawa, jego Królestwa oraz tym samym kategoryczne odrzucanie hałaśliwej propagandy świata Szatana. Bez posłuszeństwa wobec Prawa Isusa nie ma zbawienia. Gdzie jest w Biblii napisane że aby dostąpić zbawienia należy jedynie uznać Isusa za swego Zbawiciela? Czy mamy jakiś przykład biblijny? Tak więc w ślad za jednym kłamstwem wielu zwiedzionych chrześcijan wpada w pułapkę następnego kłamstwa.

4. Zbawiony na wieki łaską Isusa

Szeroko rozpowszechnione stwierdzenie - jestem zbawiony łaską Pana na wieki. Częste twierdzenie w wielu religiach  - "kiedy zostałem zbawiony". Gdzie to jest w Biblii napisane? Raz zbawiony - zbawiony na wieki?

Czyż Biblia nie mówi, że wąska jest droga do zbawienia i niewielu tę drogę znajduje? Że każdy, kto WYTRWA do końca, ten będzie zbawiony? (Mateusza 7:14) Oczywiście dodaje się prędko, że wystarczy jedynie wiara a resztę zrobi niezmierzona łaska Chrystusa, który kocha wszystkich ludzi. Obszerny artykuł na ten temat jest w tym linku.

Skąd owe kłamstwa się biorą? Rozpowszechniają je słudzy szatana pod postaciami wielu znanych ewangelistów. Owszem, ukazują oni nam werset biblijny, który jest zręcznie przekręcany przez fałszywych nauczycieli.

Jana 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Szatan wyrwał ten werset z kontekstu. Reszta brzmi tak:

17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

Czyli warunkiem zbawienia jest postępowanie w Prawdzie i miłości Isusa. Brak tego postępowania jest równy wyrokowi śmierci!

Człowiek ma dwie możliwości - służyć albo Szatanowi i jego światu - albo Isusowi.

Innej możliwości nie ma. Zbawiony na zawsze oznaczałoby, że ostrzeżenie trzech aniołów jest zupełnie bezcelowe a księga Objawienia nie ma żadnego znaczenia, ponieważ każdy, kto uwierzył w Isusa już jest automatycznie zbawiony. Nic dalszego od prawdy.

Wysoce niebezpieczna doktryna usypiająca tych, którzy powinni czuwać.

5. Akceptacja i wsparcie Syjonizmu

Istnieje spora grupa ewangelicznych chrześcijan, gorliwie rozpowszechniających nie biblijne nauki o akceptacji współczesnego syjonizmu. Większość chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, jak niebezpieczne jest bratanie się z tymi, których celem jest usunięcie nie tylko imienia Isusa z powierzchni ziemi, ale ustanowienie rządów Antychrysta, torpedując w ten sposób plany Boga i Jego Syna względem rodziny ludzkiej.

Czy współczesny Izrael jest kontynuacją Izraela starożytnego? Odpowiedź znajdziemy w tym linku. Czy Izrael jest w dalszym ciągu narodem wybranym przez Boga. Odpowiedź mamy w tym linku.

Jak do tej pory, rządy światowe zmierzają w relatywnej zgodzie ku temu celowi, będąc całkowicie podporządkowane władzy Szatana/Lucypera.

6. Nie obowiązuje nas 10 Przykazań oraz sabat.

Wielu pastorów nawołuje do nieposłuszeństwa wobec Prawa Mojżeszowego. Inni zmuszają nas do celebrowania wszystkich świat żydowskich oraz do obchodzenia Paschy a zwłaszcza sabatu. Także wielu wymaga płacenia dziesięciny. Szczególnie wspierają ową nie biblijną doktrynę Adwentyści - stąd ich nazwa, pochodząca od Adwentu, Niewielu chrześcijan rozumie definicje Starego oraz Nowego Przymierza. Cały koncept Bożego planu zbawienia jest bardzo zagmatwany z powodu braku zrozumienia obu Przymierz. Szczegóły w linku - Nowe Przymierze.

7. Królestwo Boże jest rządem w niebie.

Dobra Nowina o Królestwie Bożym jest głównym tematem całej Biblii oraz tematem kazań i przemówień Isusa. W Starym Testamencie mamy pierwowzór Królestwa Bożego - rzeczywisty Izrael, Naród Wybrany przez Boga, z rzeczywistymi władcami, kapłanami oraz kompletnym rządem. To Izrael był obrazem Królestwa Bożego na ziemi. Król Dawid był obrazem Chrystusa. Dlatego ewangelista Mateusz cytuje Chrystusa :

Mateusza 6:33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego...

Musimy pamiętać o jednym. Isus posługiwał się słownictwem prostym i wszelkie Jego przykazania są podane w Słowie Bożym w bardzo wyrazisty i przejrzysty sposób.

Jeżeli czegoś Isus nie podał lub dokładnie nie wyjaśnił, oznacza to że możemy temat taki pominąć jako nie istotny.

Przykład: Biblia nie zabrania transfuzji krwi. Co prawda jest werset - powstrzymajcie się od krwi, niemniej nie ma zakazu leczenia krwią, które już było znane na kilka wieków przed powstaniem Ewangelii. W świetle tego transfuzja nie jest istotna dla naszego zbawienia i należy ją pozostawić jako nieistotny szczegół, który niczego nie wnosi ale powoduje spory.

Główne znaczenie tego wersetu było i jest nadal takie. Powstrzymajcie się od krwi. W czasach Isusa a także w dzisiejszych czasach zwyczaj przelewu ludzkiej krwi a zwłaszcza jej spożywania oraz używania w najrozmaitszych rytuałach ku czci demonów był i jest nadal bardzo rozpowszechniony. W dzisiejszych czasach giną tysiące ludzi, głównie dziewic oraz niewinnych dzieci, składanych na ofiarę demonom. Na zachodzie jest to plaga niezwykle szeroko rozpowszechniona, a biorą w tym udział głównie ludzie rządzący krajem, piastujący najwyższe stanowiska.

Inny przykład: Obchodzenie urodzin. Nie ma w Biblii zakazu obchodzenia urodzin czy rocznic ślubu czy jakichkolwiek innych rocznic. Zatem nie jest to istotny temat, który mógłby nam zablokować skutecznie drogę do Królestwa Bożego i zabranianie takich zwyczajów nie ma żadnego oparcia w Słowie Bożym.

Jeżeli istnieje cokolwiek, co stoi wyraźnie na przeszkodzie ku Królestwu Bożemu, możemy być pewni, że Isus o tym nie zapomniał i w Biblii jest to jasno i wyraźnie powiedziane. Prawdziwy, ponownie narodzony chrześcijanin powinien skupiać się na kultywowaniu miłości do innych chrześcijan oraz mieć pewność, że nie łamie żadnego z wyraźnie określonych przykazań przez Isusa i Jego apostołów.

Nasuwa się bardzo ważne pytanie.

Kogo mamy więc słuchać?  Czyż Biblia nie mówi, że Duch Boży daje nam zrozumienie? Że jeżeli poprosimy Go o pomoc w zrozumieniu, odmówi nam owej pomocy?

Biblia nam wyraźnie mówi, że pomoc Ducha Bożego każdemu z nas jest gwarantowana. Jeżeli pastor wymaga czegoś, co nie występuje w Biblii (np. dziesięcina) należy tego odmówić. Biblia nie nakazuje dziesięciny i NT o dziesięcinie nic nie mówi.

Biblia także zakazuje pożyczania pieniędzy na lichwę. Tymczasem świat Szatana jest światem opartym na bankowej lichwie!

Poniżej wersety ukazujące pomoc Ducha Bożego w zrozumieniu Słowa Bożego.

Jana 13:26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Jana 16:13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe

Mateusza 23:10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.

Jakiekolwiek 'logiczne rozumowania' nie zdają egzaminu! Isus nie nawiązywał do logiki ludzkiej tylko nam DOKŁADNIE wyłuszczył, jak mamy postępować i jak nabierać mądrości Boga. Odrzucał ludzkie mądrości, ukazywał nam głęboką potrzebę POSŁUSZEŃSTWA a nie zdolności żonglowania wersetami biblijnymi czy głębokiej znajomości oryginalnej greczyzny koine czy też dogłębnej znajomości języka hebrajskiego.

Jego język, a także język apostołów był bardzo prosty i przejrzysty, aby każdy człowiek mógł Jego słowa bez problemu zrozumieć. Jeżeli coś jest w Jego Słowie niejasne. możemy na pewno to tymczasowo pominąć. Najwidoczniej nie przyszedł czas na zrozumienie a brak zrozumienia pewnych proroctw czy objawień nie jest grzechem.

Najważniejsze rzeczy mamy wyraźnie napisane w najbardziej prosty i komunikatywny sposób!

W takim świetle najbardziej obszerny artykuł na temat konieczności świętowania sabatu, okraszony mnóstwem cytatów ze starego Testamentu oraz desperackich prób 'dogłębniejszego' zrozumienia pewnych wersetów, które zostały (zdaniem autorów artykułu) w wielu tłumaczeniach nieco 'zniekształcone' nie ma dla nas najmniejszego znaczenia, ponieważ Isus nigdzie nie nakazał nam sabat świętować ani Jego apostołowie nigdzie owego nakazu także nie powtórzyli. Było wręcz przeciwnie!

Gdyby sabat był sprawą życia i śmierci każdego chrześcijanina, z pewnością Isus czy apostołowie nie omieszkali by o tym wszystkich nas NIEJEDNOKROTNIE  dobitnie ostrzec. Podobnie rzeczy się mają odnośnie obrzezania, składania dziesięcin, obchodzenia lub nie obchodzenia urodzin, świętowania świąt izraelskich, przyjmowania transfuzji krwi, jedzenia wieprzowiny, czy wielu innych rzeczy.

Jak więc powinniśmy postępować i czy powinniśmy uczęszczać na ceremonie w kościołach, do których należymy?

Zadajmy sobie najpierw podstawowe pytanie. Który kościół jest rzeczywistym Kościołem (Zborem) Chrystusa? Czy znamy pastorów, starszych czy innych maści przewodników, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, że są ZAMIANOWANYMI przez Boga nauczycielami?

Kościół (Zbór) Chrystusa to żywe ciało, złożone z Jego naśladowców.

Isus wyjaśnił to w taki prosty sposób:

Jana 10:1 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 2 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 3 Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 4 A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. 5 Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tak więc jesteśmy Jego owczarnią, nie jakimś bliżej określonym zborem ewangelicznym i naszym celem jest słuchanie naszego Pasterza, który oddał za nas swoje życie. Innego pasterza już nie potrzebujemy i widzimy wyraźnie, jak wielu wilków w owczych skórach opuszcza trzodę i oddaje ją na pastwę rozbójników.

Jana 10:6 Tę przypowieść opowiedział im Isus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 7 Powtórnie więc powiedział do nich Isus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 8 Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami*, a nie posłuchały ich owce. 9 Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. 10 Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. 11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 13 dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.

W takim świetle, w czasach, w których zaczynamy dostrzegać różnice pomiędzy owcami a wilkami w owczych skórach,  zgromadzajmy się razem aby wielbić Boga, słuchajmy Jego głosu i prośmy Ducha usilnie o zrozumienie tego, co czytamy.

Mateusza 18:20  "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich."

Duch Święty jeszcze nikogo proszącego o zrozumienie nie zawiódł.