Nasienie węża 1

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. " [BM]

Największe żydowskie kłamstwo

Polega ono na tym, że Żydzi (także nasienie węża) twierdzą, że są biblijnymi Izraelitami czyli Narodem Wybranym przez Boga. Nic dalszego od prawdy. Link - Lista Wojen USA

Z powodu notorycznego łamania Prawa Bożego rzeczywiści Izraelici zostali srogo przez Boga ukarani. 10 pokoleń Izraelitów dostało się do niewoli asyryjskiej około roku 700 p.n.e. i my, Słowianie jesteśmy ich potomkami czyli rzeczywistym Narodem Wybranym przez Boga.

Pozostałe 2 pokolenia, Judy i Lewitów poszły do niewoli babilońskiej. Nefilimowie i hybrydy nie przestali prześladować Słowian i Judejczyków i w dzisiejszych czasach jest identycznie.

Po uprowadzeniu 10 pokoleń Izraela w góry Ararat nagle pojawiła się na tym terenie dzicz chazarska i powstało najokrutniejsze w tym czasie na terenach dzisiejszej Ukrainy państwo Chazarów, które z czasem przyjęło Judaizm. W chwili obecnej sytuacja świata jest niemal identyczna jak przed potopem. Nasienie węża jest bliskie zniszczenia Narodu Wybranego i rasy białej.

Mateusza 24:37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.

Wersety te nie są prawidłowo zrozumiane.

Sytuacja przed potopem: rządy upadłych aniołów, Nefilmów i skażonego potomstwa ludzkiego a nawet zwierzęcego. Życie toczyło się na swój sposób, zanim Noe wszedł do arki. Potop zmiótł wszystkich. To znaczy kogo? Upadłe anioły dostały się najprawdopodobniej do Otchłani, Nefilimowie i giganci utracili życie wraz z hybrydami, czyli potomstwem Nefilimów i kobiet ludzkich.

Przy życiu pozostała czysta rasa człowiecza, czyli Noe i jego rodzina. Na ziemi według Biblii ma się pojawić Bestia, Apollo i mają wznowić władzę nad ziemię upadli aniołowie i mają oni zniszczyć Watykan i przejąć po nim władzę. Pod koniec czasów końca nasienie węża także czeka śmierć.

Celem nasienia węża jest walka z Bogiem, oraz zniszczenie rasy białej, Chrześcijaństwa i Słowian.

Ów cel jest doskonale widoczny, jeżeli spojrzymy we właściwym kierunku. Istnieje wiele materiałów, w których Żydzi chełpią się swoimi osiągnięciami na świecie. Ale wystarczy jedna wskazówka i ich rzekoma wielkość natychmiast sypie się jak domek z kart.

Zadajmy sobie proste pytanie. Cóż dobrego Żydzi zrobili dla świata? Absolutne zero! Żadnego pozytywnego dzieła, a okazji mieli i mają nadal mnóstwo. Zniszczyli monarchię francuską i rosyjską. Lenin i Stalin byli u szczytu władzy tak potężnego państwa.

Czy powstała z tego jakaś nowa cywilizacja, nowa kultura czy cud technologiczny!? Rosjanie cudem przeżyli to jako naród!

USA! Cóż Żydzi osiągnęli w USA? Zastosowanie chrześcijańskich przykazań wyniosło USA na szczyt świata a zastosowanie żydowskiej lichwy i podobnych taktyk, jak w Rosji doprowadziło do zniszczenia największego imperium światowego, jakie kiedykolwiek istniało.

I to są bezsporne dowody na to, że syjoniści nie mają innego celu, poza walką z Bogiem. Jest to także dowodem na to, że są oni proroczo zapowiedzianym nasieniem węża. Gdyby Bóg nie istniał, nikt by Go nie zwalczał!

Wojny to bezprawne inwazje na suwerenne państwa, które nigdy nie stanowiły dla nikogo żadnego zagrożenia i ataki na nie są identycznymi zbrodniami, jakimi były wojny zbrodnie Hitlera, Stalina, Mao czy... Saddama Husseina!

Kim są Żydzi?

Słowo - Żyd nie oznacza tylko członka religii starozakonnej czyli rzeczywistych Izraelitów posłusznych Torze czyli pismom Mojżesza. Termin - Żyd jest kodem hybryd - głównie dla Żydów wtajemniczonych. W rzeczywistości Żydzi nie wielbią Boga, ale wielbią Lucypera pod wszelkimi jego postaciami, począwszy od Amen-Ra z Egiptu, Zeusa i jego syna Apolla z Grecji a skończywszy na otwartym wielbieniu szatana w Watykanie.

Sataniści w rzeczywistości realizują z żelazną konsekwencją stary plan trzech wojen światowych z roku 1871, czyli plan szatana, a Protokoły Mędrców Syjonu są ich szczegółowym planem utrzymywania władzy w swych rękach.

Bezpośrednim dowodem na powyższe twierdzenia jest Talmud. który jest przed nami raczej szczelnie ukrywany. Właśnie Talmud wyjaśnia nam stosunek Żydów do... gojów. Goj według Talmudu to insekt, bestia czy zwierzę, która powinna być eksterminowana za najmniejsze uchybienia w stosunku do rasy panów, czyli Żydów.

Dwa przykłady:

„Tylko Żydzi są ludźmi, nie-Żydzi nie są ludźmi, tylko bydłem” (Goyim –ludzkie bydło) – (Kerithuth 6b s. 78, Jebhammoth 61a)

„Nie-Żydów należy się wystrzegać, nawet bardziej niż chore świnie” – (Orach Chaiim 57, 6a) Źródło -Stopsyjonizmowi.

Warto przeczytać artykuł i komentarze z powyższego linku. Natychmiast zauważymy, że Protokoły Mędrców Syjonu i Talmud niczym się od siebie nie różnią.

Jedynie nienawiścią do Boga można wyjaśnić wszelkie działania na ziemi będącej pod władzą Watykanu i Nefilimów/hybryd. W żadnych ich działaniach nie widać odruchów chęci pomocy dla biedniejszej warstwy społeczeństw. Jest wręcz przeciwnie.

Jak mówi werset wcześniej cytowany, istoty te podają się za Żydów czyli Izraelitów, ale nimi nie są i kłamią. Inną ciekawą cechą jest ich chazarskie lub edomickie pochodzenie. Rothschild - najbogatsza rodzina światowa jest znana jako ojcowie współczesnego Izraela. Są także poważne podejrzenia, że większość z nich pochodzi z pokolenia Dana, które nie jest brane przez Boga pod uwagę w planie 144.000 wykupionych z ziemi. Pokolenie Dana to głównie Grecja i Turcja.

Istnieje także teoria, która mówi, że pewna część tych ludzi posiada geny gadów, co może dowodzić, że wywodzimy się od gadów (reptylians) i są to pozostałości ewolucyjne. Być może inne wyjaśnienie jest bardziej logiczne!?

Geny ludzkie wymieszane z genami... nasienia węża!?

Ponieważ ewolucja nadal jest jedynie teorią,  dołóżmy do niej teorię genów węża, czyli szatana - upadłego archanioła.

Ostatnio kolekcjonuje się DNA każdego człowieka. Czyżby zależało im na zwiększonej wykrywalności przestępstw? Trudno w ten nonsens uwierzyć, skoro dążą do naszego wyniszczenia. Istnieje cel, który jest znacznie bardziej logiczny. Najprawdopodobniej szuka się wielu tego typu ludzi, którzy posiadają większą lub mniejszą ilość genów nasienia węża.

Jest wielce prawdopodobne, że władze chcą ich wszystkich 'braci' genetycznych odnaleźć oraz umieścić ich na wszystkich kluczowych stanowiskach.

Utrzymywanie nas w ryzach oraz masowe zabijanie w razie buntów może być jedynie dokonywane przez ludzi bez sumień, podstawowych ludzkich odruchów. Owe cechy gwarantują bezwzględne posłuszeństwo mas czyli bezpieczeństwo władz.

Istnieje wiele dowodów na to, że istoty te z są wyjątkowo podatne na opętanie przez demony. Istoty te nie są częścią rodzaju ludzkiego, stworzonego przez Boga, które jest wykupione krwią Chrystusa. Nie są oni potomkami Adama i Ewy i nie posiadają żadnej nadziei oraz prawa do życia wiecznego i zbawienia!

Nie są oni nasieniem Boga ale nasieniem szatana który jest odpowiedzialny za ich istnienie. To jest właśnie powód chorobliwej nienawiść do Boga oraz Isusa.

Są oni tworem nieposłusznych upadłych aniołów, ofiarami ich grzechów, a Bóg nie ma z nimi niczego wspólnego.

To Lucyper i jego upadłe anioły są odpowiedzialni za ich istnienie i to jego odpowiedzialność za nich.

Upadłe anioły utworzyły... Nefilimów!

Człowieka stworzył Bóg!

Oto przyczyna, dlaczego media kontrolowane przez nasienie węża tak gorliwie rozprzestrzeniają owe fałszywe informacje o Annuaki, rzekomych stwórcach człowieka na ziemi. Najbardziej gorliwymi agentami nasienia węża są ludzie kierowani przez demony, aktywni agenci ruchu New Age - David Icke, Jordan Maxwell, Michael Tsarion, Erik von Daniken oraz Zecharia Sitchin.  Ci ludzie są głównie odpowiedzialni za rozpowszechnianie owych herezji o rzekomym stwarzaniu nas przez Annuaki.

Ludzie ci nie kryją się z tym, że ich inspiracją są niewidzialne stworzenia duchowe, które dostarczają im owych kłamliwych informacji, kierują ich badaniami oraz troskliwie się nimi opiekują. Demony to dusze zmarłych gigantów/Nefilimów.

Członkowie New Age udowadniają nam, że nadchodzi nowy okres Oświecenia i rzekomi stworzyciele wszelkiego życia na Ziemi wkrótce się nam całkowicie ujawnią. 

Ludzie ci nie kryją się z tym, że ich inspiracją są niewidzialne stworzenia duchowe, które dostarczają im owych kłamliwych informacji, kierują ich badaniami oraz troskliwie się nimi opiekują. Demony to dusze zmarłych gigantów/Nefilimów.

Członkowie New Age udowadniają nam, że nadchodzi nowy okres Oświecenia i rzekomi stworzyciele wszelkiego życia na Ziemi wkrótce się nam całkowicie ujawnią. 

W jaki sposób powstało nasienie węża?

Rodzaju 6:1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. 3 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat». 4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

Z tego wersetu wyraźnie wynika, że rodzaj ludzki został w ten sposób genetycznie uszkodzony.

Bóg postanowił skrócić życie tak człowieka, jak i życie, które powstało z owych igraszek anielskich z kobietami ludzkimi. Biblia nie mówi nam wiele na ten temat, ale według tego wersetu jest wysoce prawdopodobne, że owe hybrydy genów ludzkich z anielskimi mogły najprawdopodobniej żyć znacznie dłużej, niż 80 lat. Bóg temu zapobiegł sprowadzając potop. Zapobiegł, ponieważ nie taki był Jego plan odnośnie człowieka, którego On osobiście stworzył.

Werset 4-ty mówi nam o tym, że także po potopie takie rzeczy miały miejsce. Znamy biblijną postać Goliata z Gat, który zginął z ręki Dawida. Także IV Mojżeszowa mówi nam o synach Anaka.

IV Mojżeszowa 13:(33) Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach.

Znacznie więcej wersetów na temat rodów olbrzymów w tym linku - Nefilim Mamy także sporą listę ludzi gigantów, znanych w czasach obecnych oraz znanych z niedalekiej przeszłości. Zdjęcia te są przed nami ukrywane. Trzeba klikać na każde zdjęcie, aby je powiększyć.

Link - http://www.genesis6giants.com/ 

Link -http://www.genesis6giants.com/index.php?s=541

Steve Quayle wydał także obszerną książkę - "Genesis 6 Giants" która powstała w wyniku 30 letnich studiów tego fenomenu.

Po potopie rzeczy takie nie działy się już tak powszechnie, długość ludzkiego życia została poważnie ograniczona a hybrydy nie są w stanie żyć dłużej niż przeciętny człowiek.

Znane mitologie, tak grecka jak i rzymska są pełne opowieści o potomstwie bogów, o nasieniu bogów z córkami ludzkimi. Przy bliższym zbadaniu wielu mitów niemal zawsze okazuje się, że owe mity, to parafrazy wielu rzeczywistych wydarzeń.

Widać wyraźnie, że potomstwo bogów nie musiało być jedynie rodem olbrzymów i istnieli czy istniały osoby o normalnym wzroście, niemal nie różniący się od zwykłych ludzi. Ciekawa jest nazwa bogów z tabliczek Gilgamesza - Annuaki. Czyżby oznaczała synów Anaka?

 

W książce `Terrorism And The Illuminati' David Livingstone przyznaje:

"Iluminaci uważają, że są potomkami Upadłych Aniołów, którzy nauczyli ich "Starożytnej Mądrości", także znanej jako Kabała, którą zachowano do dzisiaj przez wieki."

Rzeczywistym bogiem Iluminatów, syjonistów i Masonów jest Lucyper. Oto kilka cytatów ze znanych prac Masonów 33 stopnia. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, kim w rzeczywistości są Masoni. W książce " Księga Czarnej Magii" Artura Edwarda Waite, Masona 33 stopnia mamy taki tekst:

Pierwsze zaklęcie adresuje Imperatora Lucypera, mistrza i Księcia buntowniczych duchów: zaklinam cię by wyjść z twego miejsca pobytu usytuowanego na czwartej części świata i podejdź tutaj aby się ze mną  porozumieć. Rozkazuję i wyczarowuję cię w twoim imieniu potężnego żyjącego boga, pojaw się bez hałasu"

Pod poniższym tekstem podpisał się własną krwią Manly Palmer Hall - Mason 33 Stopnia

"Wyrażam obietnicę Wielkiemu Duchowi Lucifuge (Lucyper), Prince of Demons, że każdego roku, zwrócę mu duszę ludzką aby uczynił z nią cokolwiek może się mu spodobać, w zamian za to Lucifuge obiecuje, że obdarzy mnie skarbami ziemi oraz spełni wszystkie moje pragnienia podczas długość mojego życia naturalnego. Jeśli nie przyniosę mu rocznie oferty określone powyżej, moja własna dusza zostanie mu oddana " - `The Secret Teaching Of All Ages`.

Dowodów i cytatów jest znacznie więcej - link.

Jim Shaw w książce - The Deadly Deception (Śmiertelne Oszustwo) opisał proces inicjacji, jaki sam przechodził będąc inicjowany jako Mason 33 stopnia. Pełny tekst tego rozdziału w linku: A Freemason's 33rd Degree Initiation

Jim został za ujawnianie owych tajemnic zamordowany.

Mity, czy... fakty?

Znane są światu mity o Herkulesie, synu Zeusa, o Achillesie, znamy górę Olimp w Grecji. Ale to nie są mity - to jest historia! Świat nadal co cztery lata wielbi Zeusa (Lucypera)  podczas... Olimpiady. Apollo, Atena, Hades - to imiona upadłych aniołów biorących udział w dziejach starożytnej  Grecji.

Wielbienia aniołów (bogów) Olimpu jest oficjalnie kontynuowane na całym świecie, a ceremonie (zapalanie wiecznego ognia - znicza) są starożytnymi rytuałami. Oczywiście mówi się nam, że to zwykła tradycja ale rytuały Olimpiady są traktowane niezwykle poważnie przez cały świat, który za pomocą propagandy medialnej bierze udział w szatańskich rytuałach.

Spójrz na odrestaurowany w Berlinie ołtarz Zeusa. To nie jest mitologia. To są fakty.

 Sprawdźmy tożsamość jednej osoby. Oto rzeźba Aleksandra Wielkiego -Macedońskiego.

Aleksander Wielki - sprawdź ten link!

Poniżej rzeźba starożytna Apolla - sprawdź ten link także!

 

Objawienie 9:11 I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Apollo - Niszczyciel).

Rzeźba Apolla z Paryża.

Biblijne wyjaśnienie znajdziemy w księdze Henocha. Historia zaczyna się od 6 rozdziału.

Potop także nie był mitem i jest doskonale udowodnionym wydarzeniem, a w górach Ararat, w Turcji  istnieje nieźle zachowana oryginalna arka Noego. Turcja jest wyjątkowym wrogim Chrześcijaństwa i 'wsławiła' się ludobójstwem Ormian. Dlatego strzeże ona dostępu do Arki, podobnie jak Arabia Saudyjska strzeże dostępu do góry Synaj!

Zdjęcie miejsca, w którym osiadła arka Noego.

Nasienie szatana - Nefilimy - demony i hybrydy to rezultat działalności upadłych aniołów. Istoty te nie są objęte żadną obietnicą Boga oraz nie są zapisane w tzw. Księgach Żywota. Bóg nie ma dla nich planu zbawienia, ponieważ są oni owocem seksu upadłych aniołów z kobietami oraz są oni ofiarami upadłych aniołów.

Nie są oni stworzeniami stworzonymi przez Boga i nie ma dla nich miejsca w zaplanowanej dla ludzkości przyszłości. Przyczyną tego jest brak ludzkiej duszy i ludzkich uczuć, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla ludzkości.

Nasienie węża okupuje niemal wszystkie pozycje władzy na ziemi, wszystkie religie, największe koncerny, mas media, naukę, NASA, armie i wiele kluczowych pozycji władzy  jest obsadzonych tylko i wyłącznie hybrydami i Nefilimami. Są także pośród nich upadłe anioły.

Masoneria, syjoniści i Watykan wielbią Lucypera

Prawda ta jest przed zwykłymi członkami ukrywana i wszelkie działania tych ludzi są otaczane ścisłą tajemnicą. Od zarania czasów, od ogrodu Eden rozwijał się lucyferianizm pod najrozmaitszymi postaciami. Hybrydy, czy Nefilimy, czy też synowie Anaka byli zawsze jego najwierniejszymi synami i sługami, którzy wymuszali na innych wielbienie Lucypera w postaciach bóstw jak: Baal, Astarte, Izyda, Horus, Marduk, Królowa Niebios czy wielu innych.

Nefilimy i hybrydy wyróżniały się szczególnym okrucieństwem oraz zdolnościami wojennymi. Lucyper, władca tego świata obsadzał najważniejsze stanowiska polityczne głównie tymi, którzy gwarantowali jemu bezwzględne posłuszeństwo.

Szczyt po potopowych wyczynów podwładnych Lucypera możemy zaobserwować w starożytnym Egipcie. Egipskie piramidy służyły głównie do uprawiania rytuałów ku czci boga słońca. Najprawdopodobniej piramidy te były tworem podwładnych Lucypera i potężne bloki skalne były w magiczny sposób przenoszone oraz ustawiane tworząc w ten sposób słynne piramidy.

Także jest warte odnotowania, że tzw. czasy historyczne nie zawierają żadnych danych na temat rozpowszechnianych bajek z tzw. epoki kamiennej czy okresu brązu czy żelaza. Najstarsze wykopaliska zawsze potwierdzają nam wysoko rozwinięte cywilizacje, jak cywilizacja Sumerów, która szczyciła się także technologią, jaka jest dzisiaj nawet dla nauki zupełnie niezrozumiała.

Budowa piramid także jest tajemnicą ale nadal nie wiemy, kto i jak budował owe niezwykłe obiekty. Nawet dzisiaj taka budowa jest niemożliwa!

Od Egiptu oraz egipskich piramid bierze początek historia genealogiczna 13 znanych światowych rodzin królewskich, które istnieją do dzisiaj i są one trzonem zakonu Iluminatów, bezpośrednich podwładnych Lucypera.

Trzon Nefilimów

Fritz Springmeier podaje listę 13 najważniejszych linii rodowych, które stanowią Iluminatów czy raczej Nefilimów.

Bundy, Collins, Dupond, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russel, Van Duyn, Windsor

Istnieją także inne rodziny, które posiadają podobne połączenia i nigdy nie zawierają małżeństw z innych linii genetycznych.

Merovingian, Disney, Krupp, McDonald, Mellon, Carnegis, Duke, Stillman, Baker, Wartburg, Whitney, Bronfman, Cabot, Shaw, Bacon, Perkins, Forbes, Cisneros, Hearst, Oppenheimer a także George Soros!

(Za publikowanie owych informacji Springmeier odsiedział od roku 2003 9-cio letni wyrok więzienia. Fritz pierwszy ujawnił detale, w jaki sposób władze (szatan!) kontrolują wszystkie religie! Obecnie wiadomo powszechnie, że wszystkie większe religie są kontrolowane przez Watykan w Ekumenie.)

Rodziny Nefilimów charakteryzują się kilkoma ważnymi detalami.

Najważniejsze jest to, że nie mieszają się z z innymi liniami genealogicznymi. Ich nazwiska można spotkać niemal w każdej Encyklopedii, w każdej gazecie, ponieważ ONI praktycznie rządzą całym światem i to oni posiadają wszystkie nasze ciężko zarobione pieniądze.

Istoty te są odpowiedzialne za wszystkie wojny i klęski ludzkości, ponieważ praktycznie wszystkie rządy państw, zwłaszcza od roku 1776 to oni lub ich bezpośrednie potomstwo.

Istniały dwa wyjątki - car Mikołaj Wielki oraz Ludwik XVI. Teraz domyślamy się, dlaczego nasienie węża wywołało dwie wielkie rewolucje, aby pozbyć się chrześcijańskich monarchii i zastąpić je monarchiami Nefilimów wielbiących Lucypera. Oczywiście zginęło wiele milionów ludności cywilnej w obu rewolucjach.

W Rosji straciło życie z rąk syjonistów satanistycznych około 80 milionów chrześcijańskich Rosjan.

Istoty te cechuje zupełny brak ludzkich uczuć!

Wielu z nas zna tzw. angielską flegmę, tak hołubioną przez media brytyjskie.  Rozważmy rzeczywistą przyczynę owej flegmy.

'Ludzie' ci, posiadający przewagę genów demonicznych nie są w pełni ludźmi, nie kochają nikogo ( dlatego żenią się jedynie obrębie własnego DNA) i pragną to przed nami ukryć. Brytyjska flegma, czyli powstrzymywanie się od typowych ludzkich reakcji w celu ukrycia się w bez twarzowym społeczeństwie, gdzie łatwo jest ukryć brak ludzkich odruchów.

Jedynie tego rodzaju 'istotom' można było powierzyć wymordowanie ponad 200 milionów ludzi w obu wojnach światowych, rewolucjach i dodajmy do tego śmierć co najmniej 100 milionów amerykańskich Indian, i trzy rewolucje - trzecia w Chinach i liczby ofiar nasienia węża przekraczają 380 milionów!

Przykłady braku ludzkich cech u hybryd

Zbrodnie japońskich hybryd. Masakra w Nankin - wiele zdjęć - Nankin. Zbrodnie te cechuje niezwykłe zwyrodnienie osób mordujących niewinnych i bezbronnych ludzi. To są tortury w najgorszym wydaniu, i przykład zupełnego zdziczenia.

Zbrodnia hybryd ukraińskich na Wołyniu, gdzie wymordowano ponad 280 tyś Polaków, wielu w straszliwych torturach. Większą część Ukraińców zagłodził na śmierć hybryda lub Nefilim - Stalin, a w to miejsce wpuszczono hybrydy czyli chazarów, które do dzisiaj przelewają krew Słowian, czyli Ukraińców. Zarzynano ich bagnetami, rozpruwano brzuchy, obrzynano piersi, gwałcono, przerzynano na pół piłami a niemowlaki wbijano żywcem na sztachety i często palono żywcem.

Hiroszima i Nagasaki. Zbrodnia hybryd amerykańskich na dwóch jedynych chrześcijańskich cywilnych miastach w Japonii. To nie była broń jądrowa, ponieważ taka broń nie istnieje. Jest to oszustwo. Było to bombardowanie dywanowe napalmem, identyczne jakie przeprowadzono w Tokio a także w Dreźnie.

Bombardowanie Drezna. Ilość ofiar cywilnych ludzie uczciwi szacują na od 250 tyś -500 tyś. Sami Niemcy będący nadal pod okupacją hybryd i hybryd z USA; (wiele baz USA) podają zaledwie 25 tyś. W Dreźnie było miasto ucieczki przed sowieckimi oddziałami i mieszkało tam około 600 tyś ludzi - sama cywilna populacja. Spotkało tych ludzi to samo, co spotkało w Hiroszimie. Niemcy po zakończeni II Wojny Światowej utraciły około 7 milionów Niemców.

To nie koniec zbrodni hybryd z Anglii i USA.

Gen Eisenhower - hybryda syjonista zagłodził na śmierć 1.4 miliona żołnierzy niemieckich zaraz po II Wojnie Światowej.. Trzymano ich pod gołym niebem bez jedzenia. mycia się, ubikacji aż wszyscy poumierali z głodu i wyczerpania. Są tego dowody w postaci odtajnionych dokumentów USA.

Większość z nas zna zasięg zbrodni Hitlera (hybryda lub Nefilim - syn Nefilima Rothschilda) i Stalina (także hybryda lub Nefilim).

W II Wojnie Światowej zginęło 55 mln ludzi, z tego 9 mln żołnierzy. Oznacza to, że zginęło 49 mln cywilów. Hmmm... czy uwierzysz w to, że cywilna ludność sama pchała się pod lufy karabinów i dział po to, aby w takich ilościach zginąć? A może właśnie mord na nich był rzeczywistym celem II WŚ? Zginęli głównie biali Chrześcijanie.

Niewielu z nas wie, że zbrodnie amerykańskie przewyższają wszystkie inne zbrodnie na świecie.

Wymordowano w Ameryce Północnej co najmniej 100 milionów amerykańskich Indian. Nadal Indianie są mordowani  a ich dzieci są składane w ofierze w szatanowi. W Kanadzie owe morderstwa zostały już ujawnione i ITCCS wydała wyrok na hybrydy Windsor oraz dwóch papieży, Ratzingera i papieża Franciszka. W Australii syjonistyczny rząd jest także uwikłany po uszy w pedofilii, podobnie jak rząd USA oraz Wielkiej Brytanii.

USA mają nad sobą jeszcze potężniejszą organizację Nefilimów  - Watykan!

USA posiadają 700-900 baz militarnych w większości państwa świata, z Polską włącznie. Owe bazy pozwalają USA na rządzenie światem.  Wszelkie rozkazy idą wprost z Watykanu, a NATO z pomocą baz utrzymuje zniewolony przez Watykan świat w ryzach i go w pełni kontroluje.

Sprawdź bogactwa Watykanu.

Dowody nieludzkich zachowań się hybryd.

Istnieje książka pióra Giuseppe Ricciotti - "Dzieje Izraela" . W języku polskim ukazało się jedynie jedno wydanie z roku 1956. W książce tej autor cytuje wiele źródeł, starożytnych kronik, które wskazują wyraźnie, że nasienie węża w tym czasie było uważnie obserwowane i wielu ludzi dostrzegało u hybrydów wielkie odstępstwa on norm ludzkich. Wielu stawiało ich na biegunie przeciwnym w stosunku do ludzkości.

Istnieją także ludzie posiadający 6 palców u nóg. Jedną z takich osób była Anna Boleyn

Stanisław Grzybowski napisał sporą książkę - "Elżbieta Wielka". Autor był historykiem a książka była wydana w PRL-u. Anna Boleyn była córką "lichej marki" arystokraty który wzbogacił się dzięki wielkiej przyjaźni z żydowskimi handlarzami suknem na Niderlandach (Holandia). Ów sprytny i żądny władzy człowiek najpierw "podsunął" Henrykowi VIII swą wówczas młodą żonę, potem pierwszą córkę, a jeszcze potem drugą córkę - Annę. Dwór huczał od plotek, że Anna jest córką Henryka (swego czasu miał romans z jej matką). Lud nienawidził Anny, nie tylko z powodu 6 palców - cała rodzina miała złą sławę - uważano, że jest czarownicą.

Córka Anny, Elżbieta (Królowa) również cierpiała na "jakąś" anomalię. Maria Stuart w liście do dyplomaty francuskiego pisała: "Ona nawet nie jest zdolna do normalnej miłości a tylko do sprośnych igraszek jakie uprawia ze swoim koniuchem (mowa o lordzie Robercie Dadleyu - koniuszym - faworytem Elżbiety). Status "Królowej Dziewicy" nie był kwestą jej wyboru a stanem wymuszonym przez kaprys "anatomii" W książce jest też wiele faktów i cytatów świadczącym o tym że w dzieciństwie Elżbieta była poddawana praktykom pedofilskim. Elżbieta umarła bezpotomnie, koronę przekazała synowi Marii Stuart, potem była rywalizacja a nawet wojna o władzę między Królem a Parlamentem. Ostatecznie zwyciężył Parlament i Bank Angielski dostał się w ręce Watykan/Rothschild.

Rodzina Windsor to Żydzi z Saksonii - Coburg-Gotha - Wikipedia. Z pewnością nie wiesz, że ich rodzina to rumuński Wład Pałownik, czyli... okrutny Drakula. Znany z masowego wbijania ludzi na pal.

W tym linku są zarówno cytaty jak i dość ciekawe komentarze na temat rodowodu Chazarów. Jedne z cytatów: "Gruzińskie kroniki określają ich (Chazarów) jako żołnierzy Goga i Magoga, ludzi dzikich o przerażającym wyglądzie, obyczajach zwierzęcych, odżywiających się ludzką krwią". W tym krótkim filmie książę Charles [EN] przyznaje swe pokrewieństwo do Drakuli.

Powstało także łacińskie określenie - Odium humani generis - wrogowie rodzaju ludzkiego. Tak nazywali ich Rzymianie.

Istoty te zawsze wykazywały niezrozumiałe dla nas zachowania się, zwłaszcza rozmnażanie się w obrębie własnej wyselekcjonowanej grupy. Wielu sądziło, że motywem było zachowanie określonej linii rodowej. Jednakże teoria o specyficznej grupie krwi oraz powiązaniach z upadłymi aniołami posiada znacznie większy sens.

Potomstwo Nefilimów to hybrydy

Część z nich to potomkowie niewiernego Bogu pokolenia Izraela - Dana - najprawdopodobniej dzisiejsza Grecja. Owo pokolenie jako pierwsze zbuntowało się przeciwko Bogu i rozpoczęła się infiltracja hybrydów najpierw na owo pokolenie. Z czasem wpływy hybrydów znacznie wzrosły.

Najpierw przyjęto Judaizm jako ich religię, opartą na... Talmudzie i Kabale.

Hybrydy zdołały się wymieszać pomiędzy rzeczywistymi Judejczykami tworząc twór zwany Żydami, którzy dzielą się na dwie bardzo różne od siebie grupy, nienawidzące się nawzajem.

Dlatego Isus (Jezus) wyraźnie tytułował Edomitów nasieniem węża. On o tym doskonale wiedział, kim byli faryzeusze oraz Herod, ród kapłanów i cała elita współczesnej mu Judei. Judejczykami rządziło nasienie węża!

Cecha hybrydów - nienawiść do Boga i Chrześcijan

Powody są oczywiste, nienawidzą Boga za potop czy inne klęski, jak wyniszczenie potomstwa Nefilimów w Kanaanie, odbycie sądu nad 'bogami' Egiptu i wyniszczenie wielu potomków Nefilimów podczas wyjścia Izraelitów z Egiptu.

Nienawidzą Go także za Jego Prawo i Przykazania. Nie są oni w stanie uzyskać zbawienia, ponieważ nie posiadają ludzkich cech, jak miłość, współczucie, piękno czy altruizm.

Zbawienie zależy tylko i wyłącznie od naszych uczynków zgodnych z sumieniem, jakie posiadamy. Hybrydy nie posiadają sumień i bez nich nie mogą istnieć razem z rodzajem ludzkim w Królestwie Bożym, ponieważ ich brak sumień zawsze będzie dla ludzkości olbrzymim zagrożeniem..

Z powodu wymieszania się wielu nieposłusznych hybrydów z ludźmi, mamy także część ludzi, którzy posiadają część genów Nefilimów, ale posiadają także sumienia.

Dlatego jedynie ci, którzy posiadają sumienia, czyli ludzkie cechy uzyskają zbawienie.

Czy oni o tym wiedzą?

Praktycznie nie można być Żydem talmudycznym z wyboru. Trzeba się nim urodzić. Teraz zaczyna być jasne, dlaczego istnieje taka niechęć do asymilowania się hybrydów z innymi ludźmi. Nie są oni w stanie ukryć brak sumienia i dlatego rozmnażają się głównie we własnym gronie. Oczywiście elita syjonistyczna zna doskonale swoją tożsamość.

Celowo utworzono państwo Izrael, aby, na wzór Holokaustu wymordować Żydów ortodoksyjnych. Izrael to pułapka i wielu uczciwych Żydów już to zrozumiało i uciekają z tego wysoce niebezpiecznego miejsca. W czasie II WŚ zginęli głównie Żydzi ortodoksyjni, a ich miejsce zajęły chazarskie hybrydy. Dlaczego? Ponieważ Żydzi ortodoksyjni czyli Izraelici są ludźmi z sumieniami i dziedziczą zbawienie na podstawie obietnicy Boga, danej Abrahamowi. Podobnie było z Ukrainą, kiedy Stalin zagłodził na śmierć miliony Ukraińców a ich miejsce i mienie zajęli Chazarzy.

Ich działania oraz ich chorobliwa nienawiść do ludzkości jest oczywista. Zwróćmy uwagę na ich szczególne zachowania - różnice pomiędzy rzeczywistymi Żydami a hybrydami. Prawdziwi Żydzi nie ukrywają się i nie zmieniają nazwisk. Nawet niemiecka 'arystokracja' Coburg-Gotha zmieniła nazwisko rzekomo rodowe na Windsor.

Pokazuje nam, to wyraźnie, że te istoty nie posiadają żadnych ludzkich uczuć i nie przywiązują żadnego znaczenia do historycznego pochodzenia, statusu szlacheckiego a zwłaszcza dobrego imienia. Ukrywanie się jest ich gwarancją bezpieczeństwa a powody takiej ostrożności są oczywiste.

Będąc naszymi wrogami hybrydy muszą się ukrywać i maskować, ponieważ jest ich znacznie mniej, niż ludzi. Stanowią oni główny trzon Elity rządzącej światem i katastrofalne wyniki ich rządów są już widoczne jak na dłoni.

Mamy obecnie olbrzymi kryzys i jesteśmy przez nich coraz bardziej zniewalani. W chwili obecnej trwa desperacka próba rozbrojenia Chrześcijan w USA i jeżeli to się uda, być może nastąpi Wielki Ucisk.

Biblia w Objawieniu zapowiada zniszczenie Wielkiej Nierządnicy przez władców świata i przejęcie władzy przez Zwierzę czy też Bestię. Właśnie Bestia to... hybrydy - nasienie węża - synagoga szatana a ich głównym trzonem są żyjący nadal upadli aniołowie.

Zwróćmy uwagę, że wersety z Objawienia nie mówią o ludziach podających się za Żydów, ale

Objawienie 2:9 Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.

Jan użył słowa - 'tych' - a nie ludzi.

Czy zauważyłeś w mediach stale rosnącą nienawiść do Boga, Biblii i Chrześcijaństwa?

Im większą mają władzę, tym otwarciej nam okazują swoją nienawiść. Z drugiej strony Żydzi ortodoksyjni nie nienawidzą Boga czy Biblii, ale Go miłują i starają się przestrzegać Jego przykazań. Dlatego oni są tak samo znienawidzeni przez synagogę szatana, która za swoje zbrodnie zwala winę na rzeczywistych Żydów, kierując niechęć świata także do Żydów ortodoksyjnych, którzy ze zbrodniami hybryd nie mają nic wspólnego.

To hybrydy starały się za wszelką cenę skazić Biblię, stanowili trzon masoretów,  a ich apostoł Paweł głosił zbawienie z wiary, a nie z uczynków.

Syjoniści przeniknęli wszystkie kościoły chrześcijańskie wprowadzając w nich herezje sprzeczne z Biblią, aby się pośród Chrześcijan ukryć i prowadzić wywrotową sekciarską robotę odwodząc ludzi od Biblii, Boga i Prawdy.

Zwróć uwagę na nazwę - syjoniści. Nazwa ta ujawnia ich dążenia - zdobycie góry Syjon w Jerozolimie. Jest to góra należąca do Boga i pomimo rzekomych sukcesów w zdobyciu Ziemi Obiecanej Żydzi Syjonu nadal nie kontrolują.

Jak hybrydy się rozpoznają?

Mają to we krwi, aby ukrywać swoją tożsamość przed innymi, ponieważ mają wiele powodów do ukrywania się i zacierania wszystkich śladów po swych zbrodniach . Dlatego często zmieniają swoje nazwiska. Religia Judaizmu jest dla nich jedynie przykrywką uprawianego lucyferianizmu. Talmudyczny Judaizm pozwala im na wzajemną identyfikację.

Robią to tak. Normalna rozmowa w jakimś gronie i jeden z hybrydów zaczyna podejrzewać drugiego, że on jest także hybrydą. Pada pytanie - co robisz na gwiazdkę? Jadę na wycieczkę! Aha... spory sygnał, że Judaizm działa. A co robisz w najbliższy Piątek? Odpoczywam po pracy. Już się znaleźli! Żydzi nie celebrują Gwiazdki i nie pracują wieczorem w Piątki. Przynajmniej tak twierdzą oficjalnie.

Czasami noszą biżuterię, czy to z gwiazdą Dawida, czy innymi elementami ich wierzeń.

Celem ich jest jednoczenie się w celu wykorzystywania nas oraz wyniszczanie na wszelkie sposoby. Ich postawę do nas wyjaśniają doskonale Protokoły Mędrców Syjońskich. Rozpoznając się w pracy natychmiast jednoczą się  i działają przeciwko... gojom, jak nas nazywają z pogardą. Goj to bestia - istota gorsza od zwierzęcia.

Zgodnie z proroctwem Objawienia oni PODAJĄ się za Żydów (Judejczyków), ale nimi nie są!

Drugim niezwykle ważnym dokumentem ukazującym rzeczywiste oblicze hybryd jest wywiad z Haroldem Rosenthalem.

Co jest wielce ciekawe, p. Rosenthal powiedział nam niemal wszystko, prawie wszystkie detale, za wyjątkiem jednego słowa - hybryda. Powiedział on zdecydowanie za dużo i z tej przyczyny został on zamordowany wkrótce po ukazaniu się tego wywiadu.

Według 'gadziej' teorii, osobnicy ci są w szczególny, bliżej nie znany sposób spokrewnieni z Nefilimami (gadami) i owa czystość genetyczna, tak pieczołowicie zachowywana, ponieważ czyni ich szczególnie podatnymi na bezpośrednie kontakty z demonami a także z samym Lucyperem. Demony to dusze zmarłych Nefilimów.

Nie każdy może być dobrym medium spirytystycznym. Do tego potrzebne są specjalne predyspozycje. Będąc podatni na wpływy demonów stają się oni Iluminatami czyli ludźmi bezpośrednio oświeconymi doktryną lucyferiańską.

Według opowiadań ludzi zatrudnionych na służbie u rodziny Rothschild - rodzina ta posiada interesujący obyczaj. Zawsze przy obiedzie rodzinnym jest wolne krzesło dla niespodziewanego gościa, który może nieoczekiwanie pojawić się podczas obiadu. Nieliczni lokaje posiadają wstęp do sali obiadowej. Dla kogo jest więc ten fotel?

Któż może pojawić się niespodzianie, bez zaproszenia oraz przedostać się przez najściślejszy system ochrony i zasiąść na tym miejscu? Są to oczywiście spekulacje, ale jak wyjaśniłem na początku, zajmujemy się w większości przypadków poszlakami.

Kontrola medialna

Istoty te, w przeciwieństwie do ludzi zawsze otaczały się (oraz otaczają się) gęstą zasłoną, ukrywającą ich szatańskie wierzenia oraz ich praktyki religijne. Do dzisiaj nazywane są one starożytnymi tajemnicami, ceremoniami i rytuałami i nadal są one szeroko praktykowane. Wiemy o nich jedynie z Internetu i owa wiedza jest główną przyczyną, dla której trwają usilne kroki w celu powstrzymaniu potoku informacji ujawniających tożsamość oraz charakterystykę tego rodzaju istot.

Cenzura taka jest nadal możliwa ponieważ oni dzierżą władzę nad światem i kontrolują przepływ informacji. Ale nie wszystko jest już ukryte!

Jeżeli oglądasz TV i czytasz gazety, to są ich media. Dlatego niemal nic o nich nie wiesz!

Po prostu oglądasz świat przez żydowskie okulary. Oni wielbią Lucypera pod najrozmaitszymi postaciami i wcieleniami i ukrywają to przed nami. Owe wielbienie wymaga składanie ofiar z ludzi, w szczególności z dzieci i dziewic. Magia, okultyzm, kabała, czary to nieodłączne cechy wielbienia Lucypera w najrozmaitszych formach. Więcej w linku - Czary i magia

Dzieje się tak dzisiaj a także działo się tak w starożytności w czasach biblijnych.

Kapłańska 18:(1) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: (2) Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. (3) Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów.... (21) Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan. (22) Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. (23) Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. (24) Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które Ja przed wami wypędzam. (25) Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. (26) Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości, ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. (27) Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, (28) aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. (29) Gdyż wszyscy, którzy uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. (30) Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz!

Ze względu na takie praktyki Egipt oraz mieszkańcy Ziemi Obiecanej czyli Palestyny zostali zdziesiątkowani lub całkowicie zniszczeni przez Boga. Zaraza satanizmu i zezwierzęcenia została przez Boga po raz kolejny powstrzymana.

Wyuzdane kulty Kanaanu oraz  Egiptu, a także ich czary są doskonale udokumentowane, aczkolwiek ukrywane przed nami.

Masoneria na najwyższym szczeblu jest wyraźnym skupiskiem tego rodzaju ludzi. Dlatego Masoneria także się ukrywa i działa w tajemnicy.

Religia masońska jest czystym lucyferianizmem, który jest ujawniany członkom dopiero od 32 stopnia wtajemniczenia. Dla niższych stopniem wtajemniczenia Masoni mydlą oczy tzw. Wielkich Architektem Świata, którego nazywają bogiem. Cecha charakterystyczną jest brak imienia Isus odnośnie owego 'architekta' oraz wręcz chorobliwa nienawiść do Boga i Biblii.

Wszystkie grupy religijne i głębokie ich wtajemniczenia ukrywają przed nami ultymatywne zło.

Wielu poszukiwaczy Prawdy doskonale zna opisy biblijne składania ofiar z ludzi, dziewic oraz dzieci przez odstępczych Izraelitów. Przypadki te są opisane w Słowie Bożym. Kara 70-letniej niewoli babilońskiej na rzeczywistych Izraelitów, dzisiejszych Słowian była karą Boga za takie właśnie praktyki.

Istnieje wiele dowodów w postaci spraw sądowych przeciwko talmudycznym Żydom, którzy byli oskarżani i skazywani często na śmierć za takie zbrodnicze praktyki. To z powodu składanych przez nich ofiar następowały pogromy żydowskie.

Wiele informacji można znaleźć na ten temat na Internecie, w archiwach sądowych a nawet w encyklopediach. Link do jednego z artykułów - "Mord rytualny" dawniej i dzisiaj. Inny, jeszcze bardziej ciekawy artykuł - Rytualne mordy Żydów na chrześcijańskich dzieciach

W tym drugim linku jest artykuł na temat...

"Profesor Ariel Toaff jest szanowanym naukowcem, szefem Wydziału Historii Żydowskiej na Uniwersytecie Bar-Ilan w Tel Awiwie. Specjalizuje się w dziejach wyznawców judaizmu mieszkających w średniowiecznej Europie. Jego najnowsza publikacja wprawiła jednak w osłupienie kolegów historyków i przedstawicieli społeczności żydowskich.

W monografii “Krwawa Pascha. Europejscy Żydzi i rytualne mordy” prezentuje tezę, że antysemicki mit dotyczący porywania i zabijania chrześcijańskich dzieci miał potwierdzenie w faktach."

Naród znienawidzony przez cały świat na przestrzeni tysięcy lat z pewnością robi coś źle.

Nie każdy Żyd składa ofiary z chrześcijańskich dzieci!

Robią to głównie rabini talmudyczni, czyli hybrydy - nasienie węża! (Więcej w linku - Największa Tajemnica)

Znając tożsamość owego nasienia węża możemy stwierdzić, że każdy wierzący w Torę Żyd, czy Chrześcijanin, czy też wyznawca Allacha jest wrogiem nasienia węża, ponieważ nasienie węża wielbi jedynie Lucypera i każdy, kto wierzy w Boga i w Isusa jest automatycznie ich wrogiem.

Z tej przyczyny owa synagoga szatana biorąc udział w takich rytuałach zrzuca winę za wszystko na Żydów - wielbicieli Tory, którzy nigdy do czegoś takiego się by się nie dopuścili. Niestety cierpią oni prześladowania za zbrodnie synagogi szatana.

Synagoga szatana jest także Bestią z Objawienia

W taki oto sposób starożytna synagoga szatana (SS) doprowadziła do do śmierci Syna Bożego oraz w rezultacie upadku narodu Izraela. Isus nazwał tę grupę faryzeuszy - Węże, plemię żmijowe.

Mateusza 3:7  A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

Mateusza 23:33  Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem Gehenny?

Postawa synagogi szatana do krwi.

Krew stanowi niezwykle ważny element ludzkiego ciała i Biblia mówi wyraźnie że życie czy też dusza człowieka jest we krwi. To samo odnosi się do zwierząt i Izraelici mieli kategoryczny zakaz spożywania nie wykrwawionych zwierząt. Krew była surowo wzbroniona jako produkt spożywczy. Bóg pozwalał używanie krwi zwierząt jedynie w celu zmazywania ludzkich grzechów.

Brak ofiary za grzech powodował utratę życia grzesznika. Ultymatywną ofiarą za nas jest krew Syna Bożego.

Tymczasem świat starożytny, współczesny Izraelowi nie tylko spożywał nie wykrwawione zwierzęta. Świat ten ofiarowywał ludzi, najchętniej dziewice i dzieci na ofiarę... Lucyferowi, który występował pod rozmaitymi nazwami jako Horus, Baal, Marduk czy wiele wiele innych.

Rozlewano krew ku czci Lucyfera oraz... pito świeżą krew, tak zwierząt jak i ludzi, wierząc, że owa krew uczyni ich młodszymi oraz konsumujący nabiorą cech pomordowanych osób. Do dzisiaj w rzeźniach wielu rzeźników pije świeżą krew byków. W starożytności pijano krew zabijanych na arenach rzymskich gladiatorów w celu przejęcia ich odwagi oraz siły.

Dzisiaj medycyna ukrywa przed nami uboczne i niepożądane skutki transfuzji krwi. Wielu ludzi obserwuje wyraźnie ciekawe i wysoce niepokojące zjawisko.

Charaktery ludzkie po otrzymaniu transfuzji często drastycznie się zmieniają!

Synagoga szatana także dopuszcza się spożywania krwi ale cele te nie są nam zbyt dobrze znane. Istnieją przypuszczenia, że spożywana krew ludzka przez owe hybrydy w znaczny sposób poprawia ich 'ludzki byt' oraz 'ludzkie charaktery'. Niemniej krew ofiarna oraz jej spożywanie to główne i najważniejsze elementy wszelkich rytuałów satanistycznych.

Znany jest także żydowski rytuał obrzezania niemowlaka, z którego penisa rabin wysysa ustami krew.

Biała rasa jest prześladowana plagą znikania dzieci!

W USA każdego roku znika około 50 tyś dzieci. Źródło z tego linku mówi o 800 000. W Niemczech około 2000! Wystarczy nieco pogóglować aby znaleźć jakie rozmiary przybiera ów tajemniczy morderczy proceder, który media i władze ukrywają przed nami, ponieważ one - Nefilimy/hybrydy są uwikłane w tym po czubki uszów.

Były agent FBI w USA, Ted Gunderson, (już nieżyjący) prowadził prywatnie śledztwa odnośnie owych zaginięć. Ilość linków w tych tematach jest zatrważająca - satanic ritual activities (rytualne mordy) Inny link - szatańskie rytuały (linki po angielsku użyj http://translate.google.com/#) Oba linki podają masę materiałów na ten temat.

Skala oraz zasięg tych zbrodni jest ogromny! Owe zbrodnie są często wykrywane.  Z bliżej nieznanych powodów Lucyper nie pozwala na grzebanie  w ziemi ciał pomordowanych dzieci, złożonych mu w ofierze. I to jest przyczyna znajdowania ofiar tych nieludzkich mordów. Nieludzkie jest to, że owe 3-4 letnie ofiary są często gwałcone przez dorosłych, następnie w dalszych torturach za żywca nakłuwa się ich ciała aby powoli w mękach wypływała z nich krew. 

W tym linku - http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/07/history-of-jewish-human-sacrifice.html był film z programu TV

1 Maja 1989 roku na antenie TV)  w którym Ophra Winfrey gościła żydowską dziewczynę z możnego i znanego rodu, (najprawdopodobniej z synagogi szatana) i owa dziewczyna nie podając nazwisk podała dokładnie w jaki sposób jej dziecko zostało zamordowane. Na polecenie kapłana satanistów zgodziła się ona aby zajść w ciążę w celu ofiarowania swego niemowlęcia na ołtarzu dla Lucyfera. Urodziła dziecko, nieco podchowała, po czym dała je na śmierć na ołtarzu. (YouTube film usunęło)

Ku jej przerażeniu najpierw nieludzko krzyczące niemowlę odarto na żywca ze skóry, po czym je zabito oraz wypito jego krew.

Vicki (Rachel) ujawniła fakt, że w Chicago jej rodzina jest bardzo wpływową i wysoko postawioną rodziną żydowską, że w rodzinnych tradycjach są rytuały demoniczne z ofiarami dziećmi. Policja i władze są w to także uwikłane i praktycznie nic nie można w tej sprawie zrobić, ponieważ władze blokują wszelkie szanse na śledztwa. Ted Gunderson z takich powodów pozostawił ciepłą posadę w FBI, ponieważ śledztwo, które prowadził było powstrzymane przez najwyższe władze FBI w Los Angeles. Ślady zbrodni prowadziły wprost do Białego Domu!

Udało mnie się zlokalizować ten krótki film o Vicki - jest on do załadowania w tym linku!

http://www.usajewish.com/downloads/vicki-devil-worship.wmv

Temat rytuałów jest przeogromny. Przedstawiam jedynie podstawowe informacje o tym poważnym problemie. Rytualne zbrodnie nie ograniczają się jedynie do mordu na jednej czy kilku ofiarach. To są jedynie drobne sprawy - te ważniejsze wyglądają zupełnie inaczej.

Jeżeli masz odwagę, obejrzyj ten film z polskimi napisami. https://www.youtube.com/watch?v=azHaJVAg3b0

W kręgach satanistów jest wiadome, że im większa ofiara, tym większa władza wspomagana kohortami demonów Lucypera. Największe ofiary ludzkie są składane publicznie i ludzkość nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. Przykłady ofiar całopalnych na dużą skalę.

Za zbrodnię w Waco odpowiedzialni są Clintonowie - Bill i Hillary. Wszystkie owe zbrodnie noszą cechy charakterystyczne dla numerologii oraz symboliki Masonów. Nagroda jest także widoczna. Bill Clinton nadal piastuje wysokie stanowisko w ONZ a jego żona jest Sekretarzem Stanu w USA, druga osoba po prezydencie.

Morderstwo Kennedy'ego było także publiczną ofiarą złożoną na masońskim miejscu oraz w pobliżu 33 równoleżnika. (33 liczba masońska - 11 z 3. 11 jest także liczbą masońską)

Wystarczy nieco się wgłębić w detale owych zbrodni, oraz poznać przyczyny, daty wykonania oraz skutki. Przy nawet powierzchownym badaniu okazuje się, że coś tutaj wyjątkowo do siebie pasuje. Pojawiają się elementy symbolizmu masońskiego oraz masońska numerologia. Analiza owych elementów symbolizmu wykazuje jednoznacznie ofiarny charakter tej zbrodni.

W zamian za owe ofiary Lucyper obdarza swoich sług jeszcze większą władzą oraz wieloma przywilejami. Większość ludzi myśli, że wojny są prowadzone z powodu zysków finansowych producentów broni.  Wielki zysk to jedynie produkt uboczny, który jest rezultatem wojny a nie jej celem.

Głównym celem wojen są masowe rzezie ludności cywilnej, czyli publiczne ofiary składane szatanowi.

Jeżeli Bank Federalny USA czy wszelkie inne banki mogą drukować pieniądze, nie trzeba zabijać nikogo dla pieniędzy, ale wystarczy je po prostu wydrukować.

Media nam wmawiają chciwość (kiedy się je przyprze do muru!) ale pieniądze nie są i nigdy nie były celem Elity. Owszem, za pomocą pieniędzy demoniczna elita wynagradza tych, którzy do niej nie należą i za pomocą pieniędzy, często dużych fortun wielu ludzi jest przez SS skutecznie kontrolowanych. Na myśl przychodzi Michael Jackson czy wiele innych gwiazd rocka czy TV i Hollywood.

Za pomocą pracy ponad siły, nieustannych trosk finansowych, problemów małżeńskich, które wynikają z ich kontroli oraz są rezultatem wprowadzania Lucyferiańskich doktryn jesteśmy przez nich pozamykani w więzieniach, które nie posiadają krat. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy ich więźniami. Oni oczywiście nie wyprowadzają nas z błędu.

I jeszcze jedna cecha charakterystyczna SS. Istoty te pozbawione są właściwych ludziom zdolności twórczych, nie są w stanie niczego tworzyć, ponieważ są jedynie odtwórcami tego, co stworzył człowiek.

Dzieje się tak dlatego, że człowiek został stworzony przez Boga na obraz duchowy Stwórcy, który... jest przede wszystkim Stwórcą Wszechświata. Na wzór Stwórcy człowiek jest także postacią niezwykle kreatywną. Tworzy dzieła budowlane, sztukę najrozmaitszego gatunku - innymi słowy, kultura jest wyrazem twórczości rodzaju ludzkiego. SS nie posiada tej 'boskiej' cechy ponieważ jest ona nasieniem szatana. Dlatego SS jest niszczycielem w każdej dziedzinie, do której jej przedstawiciele zdołają dotrzeć. Widać to aż nazbyt w całkowitym już rozkładzie: sztuki, kultury, obyczajów. To sfery do których zdołali przeniknąć po Rewolucji Francuskiej i wszczepić nam elementy doktryny Lucyferiańskiej, która degraduje pod każdym względem rodzinę ludzką.

Szczególnie widoczny jest ich zgubny wpływ w szatańskiej muzyce młodzieżowej, która jest pod ścisłą kontrolą SS siejąc tragiczne żniwo wśród niczego nie podejrzewającej młodzieży.

Wojna przeciwko rasie białej

Toczy się bezlitosna wojna przeciwko człowiekowi a ściślej przeciwko rasie ludzi białych. Co najgorsze, wojna ta została już całkowicie przegrana i rasa ta jeszcze w pełni nie zdaje sobie z tego sprawy! Czekamy jedynie na końcowe rezultaty owej morderczej ofensywy siepaczy SS. Jeżeli Bóg nie wkroczy w najbliższym czasie w dzieje ludzkie, żadna biała istota nie ocaleje. ( Znacznie więcej na ten temat w linku - Wojna przeciw białym. )

Co jest przyczyną takiej nienawiści do rasy białych ludzi?

Rasa ludzi białych to rasa potomków Noego a Słowiaństwo to ich główny korzeń - rzekomo zagubione 10 pokoleń biblijnego Izraela.

Rasa ludzi białych jest także kolebką Chrześcijaństwa. Wypełnia się w ten sposób zapowiedź z księgi Rodzaju o stałej walce nasienia węża z nasieniem niewiasty, czyli Słowian oraz całej białej rasy, pochodzącej od Słowian.

Szukanie jakiejś innej motywacji takiego stanu rzeczy zawsze wprowadza nas w błąd.

Upadłe anioły, ich bezpośrednie potomstwo - Nefilimowie oraz ich dalsze potomstwo - hybrydy nienawidzą nas głównie z powodu naszej szansy na zbawienie. Wyniszczanie nas jest także ich elementem zemsty na Bogu za potop i inne klęski ich nieprawego potomstwa.

Władza nad światem jest w ich rękach od tysiącleci i w ten sposób usuwają oni wszelkie informacje o swym pochodzeniu. Ale nie wszystko w dobie Internetu daje się ukryć. Świat się już niemal obudził ale ich władza także się znacznie rozszerzyła. W ostatnich miesiącach wiele wskazuje na to, że ich władza znacznie się zmniejszy.

Ponieważ to co opisuję w tym artykule większości ludziom owe informacje wydaje się absolutnie szaleńcze i niemożliwe do zaakceptowania. Dlatego oni na tym bazują!

Zacznij sprawdzać wszystkie możliwe ślady ICH działalności, a znajdziesz ich wiele. Rozpoznasz je natychmiast, ponieważ poznajesz schematy ich działań. Bez znajomości ich praktyk jest to niemal niemożliwe.

Zachowanie się mediów

Zwróć uwagę, że nie nazywa się w mediach tych ludzi mordercami poza jednym wyjątkiem. Hitler.

Hybrydy to nie tylko Żydzi.

Słowo Żyd to kod - system oznaczania hybryd w celu ich lepszego organizowania przeciwko nam. Głównie są to Chazarzy i Edomici, ale i to nie jest liczba kompletna. Są także Żydzi chińscy i nawet japońscy.  Dlaczego kod? Wybrano dla tego pokroju ludzi Judaizm czy raczej talmudyzm, i po tym się właśnie rozpoznają.

Ich pogromy im w tym także pomagają, ponieważ nienawidząc nas muszą się zawsze trzymać razem, zjednoczeni za pomocą naszego tzw. anty semityzmu. Kiedy nie ma żadnych jego objawów, kreują go sami! Wpadli z tymi oszustwami wielokrotnie, kiedy sami niszczyli nagrobki żydowskie czy podpalali własne synagogi.

Zastanów się. Czy są to członkowie Narodu Wybranego?  Czy oni dążą doi życia w ich rzekomo Ziemi Obiecanej? Nie kwapią się do życia w Izraelu, ponieważ nie mają z kogo zdzierać skóry i okradać. Dlatego państwo Izrael nie może się utrzymać bez pomocy finansowej z zewnątrz, czyli USA oraz wszelkich dotacji od bogatych Żydów, którzy zagrabili te pieniądze gojom. Polska także pomaga im finansowo naszym kosztem.

Nie jest to rasa Żydów ale zlepek hybrydów. Chciwość nie jest ich cechą, ponieważ chciwość jest cechą ludzi złych a oni nie są ludźmi. Ich chciwość głównie istnieje jako narzędzie ograbiania gojów z niezbędnych środków do życia.

To oni są bankierami, sędziami, prawnikami, prezydentami, rodzinami królewskimi, szefami największych korporacji, masonami, księżmi, pastorami, starszymi, pilotami samolotów pasażerskich, zawsze na kluczowych stanowiskach czy w rządach czy w korporacjach.

Zacznij obserwować uważnie otoczenie w jakim żyjesz i pracujesz. Pracujesz i nawet nie wiesz kto jest kim. Zauważasz po pewnym czasie, że jakimś dziwnym trafem najlepsze pozycje przypadają nie tym, którzy najlepiej pracują, ale tym, którzy razem piją na wspólnych pijatykach, na które ciebie nikt nigdy nie zaprasza. 

W ten sposób nas poniżają i okradają. Często są nawet gotowi na finansowe straty, aby parszywemu gojowi nie pomóc. W Polsce około 20% społeczeństwa to Żydzi. Dochodzą do nich Żydzi ukraińscy, których celowo Rosjanie wprowadzili do Polski po II WŚ.

Największe oszustwo Żydów

Robiąc wszystko odwrotnie Żydzi liczą oni swoje pokolenia od... matek a nie od ojców. Ale wszelkie rodowody z Biblii liczą się od ojca. Adam zrodził Kaina i Abla, Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Jakuba czyli Izraela.

Istnieje tego prosta przyczyna.

To ojciec jest nosicielem genów a kobieta, nawet będąca hybrydą może urodzić normalnego człowieka, ponieważ jego ojciec to czysty genetycznie człowiek. Ona jednak powinna być dziewicą - jak Maria, matka Chrystusa, ponieważ ojcem jej dziecka był sam Bóg! Dlatego Chrystusa nazywamy Synem Bożym i dlatego był on doskonały!

Tymczasem Żydzi nazywają Isusa Żydem, Matkę Boską Żydówką i skoro Bóg Ojciec jest ojcem Żyda, to musi być także Żydem i musi słuchać... rabinów żydowskich. W takie bzdury oni rzeczywiście wierzą!

Kolejny dowód na to, że dziewictwo było jeszcze do niedawna tak ważne dla ludzkości ale z powodu destruktywnej polityki Nefilimów, za pomocą feminizmu wygrano walkę o zniszczenie białego człowieka. Sprawdź dowody: JAK DEGENERUJĄ SIĘ NARODY I ZNIKAJĄ PAŃSTWA

Wynika więc z tego, że znaczna część tzw. Żydów nie ma z Żydami wiele wspólnego, ponieważ nie są oni hybrydami. Ale wmawia się im, że są niewinnie prześladowani przez antysemitów tylko przez to, że są Żydami.

A jeżeli nimi nie są?

Wielu z nich wymordował Hitler - Żyd - syn Rothschilda i Klary Hitler, pokojówki Rothschilda. Rzeczywisty hybryda, który nie miał żadnych ludzkich uczuć mordując miliony niewinnych, głównie białych Słowian. Sumienie nie obciążało go wyrzutami a Watykan aktywnie wspierał wszystkie jego i swoje zbrodnie wojenne.

Jeżeli jesteś Żydem i czujesz się człowiekiem, kochasz swoją rodzinę i nie masz seksualnego pociągu do niemowląt i masz współczucie dla każdej cierpiącej osoby, nasieniem węża nie jesteś i możesz żyć wiecznie ponieważ jesteś... człowiekiem!

Posiadasz także ludzką duszę, a twoi rodzice zrobili z ciebie Żyda - hybrydę. Sprawdź koniecznie swoje uczucia i jeżeli posiadasz ludzką duszę, nawet w małym stopniu, najprawdopodobniej jesteś dzieckiem Bożym i będziesz zbawiony, jeżeli rozpoczniesz wielbić Boga Izraela i zaczniesz stosować się do prawa Bożego.

Plan zniszczenia Biblii bez jej spalania

Oni wszyscy wierzą i w Boga i w Biblię.

Obejrzyj ten film - https://www.youtube.com/watch?v=MbogTC6tXVg Dlatego Boga i Biblii z pasją nienawidzą. Synagoga szatana wkłada wiele wysiłku, aby zniszczyć Biblię bez potrzeby jej palenia. W tym celu Lucyper opracował... teorię ewolucji.

Teoria Ewolucji jest największym oszustwem szatańskim, której celem jest całkowite zdyskredytowanie tak Biblii jak i Boga. Dyskredytując Biblię Lucyper odbiera ludziom wszelką nadzieję na wygranie walki dobra ze złem. Ludzie rozpowszechniający Ewolucję są najbardziej wartościowymi ludźmi Lucypera, którymi opiekuje się on szczególnie troskliwie. Ludziom tym nie brakuje praktycznie niczego. Posiadają sławę, mnóstwo pieniędzy oraz wielu korzyści seksualnych czy zaspokojone są ich najdziksze apetyty. Nie posiadają oni jednak... zbawienia!

Teoria Ewolucji jest najpotężniejszą bronią skierowana przeciwko Słowu Bożemu. Niestety walka ta jest przegrywana i wielu chrześcijan pod presją owej zgubnej teorii traci zaufanie do Biblii. Aby zwieść całą ziemię oraz odciągnąć jej mieszkańców od wielbienia Boga i nabywania wiedzy o Nim, czyli... pozbycia się Boga, najważniejszym celem kontroli Lucyferianistów było opanowanie systemu szkolnictwa i nauki.

Uniwersytety opanowane przez rządy podporządkowane Masonerii, Rockefellerom, Sorosom czy inni członkowie Elity finansują cały międzynarodowy system nauki (z NASA włącznie) i wszelkie prace, które wykluczają istnienie Boga oraz podważają Biblię są traktowane priorytetowo. (Więcej w linku Geocentryzm) Wiemy już także, że Ziemia nie jest kulą i świat szatana dostaje z tego powodu szału.

Wszelkie dowody popierające Boga i Biblię są przed światem ukrywane. Oczywiście świat naukowy doskonale zdaje sobie z tego sprawę a niektórzy publicznie wyrażają z tego powodu niezadowolenie. ( Więcej w linku - Ateizm. ) Roger ujawnił także jeden niezwykle ważny element Lucyferianizmu, który wiele nam wyjaśnia.

Do XVII wieku ukazywanie się demonów na świecie było rzeczą normalną, powszechną i oczywistą. Dopiero w XVII wieku Lucyper podjął decyzję, aby ukrywać się przed ludźmi i w zamian podstawić fałszywą naukę. Okres tzw. ciemnoty i zacofania, podczas którego wszędzie widziano diabły czy demony, był okresem szczególnie intensywnej parady i działań tych stworzeń.

Dopiero wtedy, kiedy ludzkość rozpoczęła poważniejsze postępy w nauce i technice, demony zaczęły się ukrywać, wiedząc, że człowiek widząc demona zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli istnieje demon to istnieje także Bóg. A jeżeli istnieje Bóg, to Biblia jest najwyraźniej Słowem Bożym.

To nam wyjaśnia, dlaczego w czasach Isusa opętania czy cuda demonów były tak wszechobecne. W tamtych czasach demony się przed ludźmi nie kryły.

W świetle przedstawionych dowodów i poszlak widzimy wyraźnie, że światem rządzi tzw. synagoga szatana, czy też Bestia z Objawienia grupa ludzi pracuje dla interesów Lucypera.

Ci ludzie kontrolującą obecnie naszą ziemię.

Istnieje wielkie nieporozumienie stwarzane przez tych ludzi. Panuje głębokie przekonanie, że są oni wszyscy Żydami i dlatego Żydzi są za wszystkie zło świata odpowiedzialni. Jest to wyraźna dezinformacja, której celem jest odwracanie uwagi od SS (hybrydy) i kierowanie nienawiści tylko do Żydów.

Na najwyższych szczeblach rządów i administracji rządowych są jedynie wybierani hybrydy i Nefilimowie. Są tam także normalni ludzie, którzy świadomie stają po stronie Lucypera za wiele materialnych korzyści. Są także tacy, którzy popełnili błąd, uwikłali się w czary czy satanizm i po pewnych zaprzysiężeniach myślą, że nie mają już odwrotu. Wiele wskazuje na to, że odwrót z szatańskiej drogi jest możliwy, ale można w tym przypadku utracić obecne życie, które jednak może być odzyskane po zmartwychwstaniu.

Najwyższe stanowiska kierownicze zajmują wyłącznie hybrydy i Nefilimy i najwyższymi są europejskie monarchie z brytyjską włącznie. Do tego dochodzą rodziny bankierów, jak Rothschild, Rockefeller, Morgan, Wartburg, Sachs, czy inni.

Reszta to nazwiska rodzin wymienionych poprzednio. Hybrydy występują także w Japonii czy Chinach. Li to znane nazwisko szlacheckie Chin i wiele wskazuje na to, że jest to jedna z wielu rodzin hybrydów. Bruce Lee jest jednym z przykładów rodziny Li lub Lee.

Okrucieństwo wojen wewnętrznych, tak w Chinach jak i w Japonii, masa ohydnych zbrodni (rewolucja kulturalna Chin - ponad 80 mln istnień) okrucieństwa Japończyków w II WŚ także sugerują, że to owe 'nieludzkie' siły kierowały tymi wydarzeniami. Systemy walk karate czy kung-fu są znane z czysto okultystycznych powiązań. Kultura całego regionu Azja-Pacyfik jest przesycona kultami czerwonego i białego smoka oraz czarami i magią.

Bariera językowa powoduje, że wiemy o nich mniej, niż wiemy na temat cywilizacji białego człowieka.

Nie jest tajemnicą, że Lucyper kontroluje wszystkie religie i zamierza je w odpowiednim czasie zniszczyć.

Przeczytaj koniecznie Plan trzech wojen światowych. Jest to najbardziej niewygodny dla elit dokument ujawniający ich cele opisane jeszcze w roku 1871!

Wiadomo, że planuje się wymordowanie 75% - 95& populacji. Staje się jasne, że sztucznie wytworzony wirus grypy jest jednym z elementów owych zbrodniczych planów. ( Znacznie więcej na ten temat w linku - Grypa )

DNA dane służą do identyfikowania synów Anaka!

Wystarczy poczytać Protokoły Mędrców Syjonu czy tekst Tajemniczego Przymierza, aby natychmiast zorientować się, że owe mordercze plany są z żelazną konsekwencją REALIZOWANE od wielu lat!

Protokoły są niczym innym jak dalekosiężnymi planami Lucypera. Plany te są zakodowane jako rzekome plany dominacji Żydów nad światem. Stosuje się ten kod na wypadek, gdyby plany te wpadły w niepowołane ręce. Wystarczy zamienić słowo - goj na - człowiek (poza Elitą) a słowo Żyd na - Elitę i mamy cały detaliczny plan Lucypera jak na dłoni. Tym planem posługuje się synagoga szatana i dowody na stosowanie tego planu są dla każdego uważnego obserwatora widoczne jak na dłoni.

Wszelkie próby wglądu w życie prywatne tych ludzi są skutecznie chronione w majestacie światowych praw. Najciekawsze jest to, że owo nasienie, zanim zostanie zniweczone przez Króla Isusa, najpierw wykona ono w BEZLITOSNY sposób wyrok na Babilonie Wielkim. Potem wyrok śmierci zostanie na owym nasieniu wykonany przez samego Chrystusa.

Biblia mówi nam także o tym, że każde stworzenie było skażone. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że jak wcześniej cytowany werset z Księgi Kapłańskiej 18 rozdziału nam mówi, ludzie współżyli ze zwierzętami. (Podobnie dzieje się dzisiaj!)

Pół ludzie, pół zwierzęta to także nie mitologia ale zmitologizowane fakty. Znane wizerunki pół ludzi pół zwierząt nie są jedynie mitami.


Rodzaju 6:(12) I spojrzał Bóg na ziemie, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoja na ziemi.(13). Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemia

Według Biblii, wszelkie ciało skaziło drogę swoją i dlatego Bóg postanowił sprowadzić potop, niszcząc tak ludzi jak i zwierzęta. Znamy wszyscy warszawską Syrenkę, Minotaura czy kilka innych przykładów takich mitów. Na świecie jest znana kolekcja wielu niezwykłych czaszek ludzkich, które są przechowywane w muzeach.

Poniżej niezwykła czaszka z rogami. Takich czaszek jest więcej w najrozmaitszych muzeach.

 

W tym linku jest znacznie więcej dziwnych czaszek - Cult Case. Przypadki te są znane oraz udokumentowane. Ze względu na oczywistość tych zjawisk, znajduje się je łatwo i trudno nim zaprzeczyć. Są także przypadki znacznie trudniejsze w obserwacjach oraz dowody są poszlakowe.

Jaka jest różnica między socjopatą, psychopatą i narcyzem?  

Film po angielsku. https://www.youtube.com/watch?v=4biwHTEatP0

Nasienie węża część 2.
Nasienie węża część 3.
Najciekawsze dokumenty na temat nasienia węża.