Mateusza 10:26 "... albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano."

Nasienie węża 2

Ostatnie uaktualnienie: 15 Marca 2016

Wielką pomocą będzie przeczytanie pierwszej części tego artykułu - Nasienie węża część I.

Główną cechą nasienia węża jest kłamstwo

Bóg jest Prawdą i Miłością - szatan jest ojcem kłamstwa i nienawiści.

Kto notorycznie posługuje się kłamstwem? Ludzie ukrywający prawdę, czyli nasienie węża.

Nasienie węża to - lichwiarscy bankierzy, władze, mas media, przywódcy religijni, prawnicy, oficerowie wojska i policji oraz członkowie korporacyjnego biznesu. Głównym trzonem tych kłamców są syjonistyczni Żydzi, nazywani także chazarską mafią czyli synagoga szatana. To o nich Biblia mówi, że nie są oni Żydami, czyli nie są rzeczywistymi Izraelitami i kłamią.

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Spójrzmy na świat w nieco inny sposób.

Kłamstwo jest tak powszechne, że zdecydowana większość ludzi nie ma najmniejszego wyobrażenia do jakiego stopnia jesteśmy oszukiwani. Cały świat jest oszukiwany w niemal każdym aspekcie naszej rzeczywistości. Kłamią głównie ci, którzy ukrywają przed nami swoje rzeczywiste nazwiska. Także ludzie z naszego otoczenia, jeżeli posługują się tylko kłamstwem, (dilerzy i sprzedawcy wszelkiej maści) to najprawdopodobniej są to mniej lub bardziej świadomi członkowie nasienia węża.

Kłamstwa biblijne

Te kłamstwa interesują nas najbardziej, ponieważ jest to największe dla nas zagrożenie. W rzekomo świeckim świecie wszystkie działania polityczne mają biblijne przyczyny i jedynie Biblia wyjaśnia źródło niemal wszystkich posunięć władców świata.

Całe Chrześcijaństwo jest już opanowane przez nasienie węża od wielu lat, ostatnio w Ekumenie i jest ono od początków swego istnienia zmuszane do rozpowszechniania kłamstw.

Jest na to mnóstwo dowodów. Podam te najważniejsze.

Historia oraz tożsamość Żydów - na tym oszustwie opierają się wszystkie inne kłamstwa.

Co jest najciekawsze, rzeczywista historia Izraela wcale nie jest przed nami ukryta. Sprawdź ten pomocny diagram - Historia Biblii.

Krótka historia rzeczywistego starożytnego Izraela, czyli... Słowian.

Wyjście 12 pokoleń Izraela z Egiptu - około 1400 p.n.e.

Ustanowienie zjednoczonego królestwa Izraela przez Dawida - 1020 p.n.e.

W roku 922 p.n.e. czyli zaledwie po stu latach szczęścia i dobrobytu w Królestwie Bożym Izrael zostaje podzielony na dwie części. Królestwo Północne, zawierające 10 pokoleń Izraela oraz królestwo Judy. Pomimo napomnień proroków Izraelici nadal byli Bogu nieposłuszni i w rezultacie gniewu Boga Północne Królestwo Izraela w roku 721 p.n.e. zostało podbite przez Asyrię i wzięte w całości w niewolę do Asyrii.

Królestwo Judy zostało podbite przez Babilon w roku 587 p.n.e. W roku 539 p.n.e. królestwo Judy odzyskało wolność i Jerozolima została wraz z świątynią Salomona zostały odbudowane. Sprawdź obszerniejszy artykuł na ten temat. Izrael.

Od tego momentu rozpoczyna się rzeka kłamstw.

Jedynie królestwo Judy i Lewiego odzyskało wolność. Pozostałe 10 pokoleń Izraela w tym samym czasie podbijało Kaukaz i... Europę. 10 pokoleń Izraela nigdy się nie połączyło z pozostałymi  dwoma pokoleniami - Judy i Lewiego.

Królestwo Judy było i jest nadal zaledwie małym fragmentem Izraela.

Podczas babilońskiej niewoli Judejczycy zatracili całkowicie swój starożytny język - paleo-hebrajski (słowiański) i przejęli semicki język Babilonu - język aramejski czyli judeo-aramejski.

Pierwsze pokolenie urodzone w Babilonie praktycznie nie używało już hebrajskiego. Ich następne pokolenia całkowicie zatraciło rodzimy język słowiański. Po wyjściu z Babilonu Judejczycy mówili już po aramejsku. Księga Ezdrasza oraz część proroctw Daniela były także częściowo pisane językiem aramejskim.

Podboje Aleksandra Macedońskiego wprowadziły w tym regionie język grecki (336-323 p.n.e.) podobny do języków słowiańskich.

Z powodu nieznajomości paleo-hebrajskiego (słowiańskiego) nastąpiła konieczność przetłumaczenia Ksiąg Mojżeszowych na język grecki, które odbyło się w roku 285  p.n.e. w Egipcie, w Aleksandrii pod nadzorem Ptolemeusza II. Szczegóły w linku - Hebraizacja świata.

Judejczycy nie powrócili to języka słowiańskiego i alfabetu Wedów, zmuszeni byli do używania języka i alfabetu greckiego. Dlatego przetłumaczono Księgi Mojżeszowe na grecki, nazywając ten przekład Septuagintą LLX.

Z czasem przetłumaczono wszystkie księgi prorockie i właśnie Septuagintą posługiwał się Isus Xristos (oryginalne imię Jezusa Chrystusa po grecku!) tym samym uwiarygodnił On treść Septuaginty za natchnioną i zgodną z prawdą swego Ojca.

Cały region ówczesnego królestwa Judy za czasów Chrystusa mówił i pisał głównie w języku greckim. W tymże języku powstały także Chrześcijańskie Pisma Greckie czyli tzw. Nowy Testament. Ani jeden rozdział NT nie został zapisany w innym języku niż grecki. Cała literatura tego okresu to język grecki, włącznie z Iliadą Homera oraz dziełami innych ludzi ( Flawiusz) z tego okresu

Początek wielkich oszustw

Tuż po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy szatan przegrał finałową bitwę powstały olbrzymie kłamstwa.

 • 1. Nazwano Judejczyków, Lewitów i Edomitów Żydami oraz uznano ich za pełne 12 pokoleń Izraela około XVII wieku.
 • 2. Wprowadzono  z powrotem język aramejski Babilonu, nazywając go nowoczesnym hebrajskim.
 • 3. Odrzucono greckie tłumaczenie - Septuagintę LLX zwalczając ją zaciekle i niszcząc wszelkie po niej ślady.
 • 4. Do Biblii dodano dzieła faryzeusza Pawła.
 • 5. Do Edomitów  i Judejczyków dołączono Chazarów.

Te oszustwa są podstawą wszystkich fałszywych doktryn współczesnego Chrześcijaństwa.

Ciekawa jest także historia Judei tuż przed narodzeniem się Chrystusa.

Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Źródło -http://pl.wikipedia.org/wiki/Idumea Edomici wielbili (zgodnie z Biblią) El, Baala, Kaus i Aszerę. Najstarsze tradycje wskazują na Yahweh jako główne bóstwo południowego Edomu.

Edomici byli wielbicielami szatana. Pomimo przejęcia Judaizmu, nadal w ukryciu wielbili  swoich 'bogów'. Mieszkańcami Ziemi Obiecanej za czasów Isusa Chrystusa była więc mieszanka Edomitów, Judejczyków i Lewitów, nazywana dzisiaj Żydami.

Chrystus nazwał Edomitów czyli faryzeuszy plemieniem żmijowym.

Mateusza 23:33 (NWT PL) "Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?"

Trzonem plemienia żmijowego Edomitów była rodzina Heroda oraz klan faryzeuszy - głównie sataniści, z którego pochodził także 'apostoł' (Saul) Paweł. Osąd Chrystusa był więc niezwykle trafny. Nasienie szatana dążyło do zamordowania Isusa Chrystusa od momentu, Jego narodzenia się.

W jaki sposób szatan poniósł sromotną klęskę?

Wiele proroctw ST zapowiada połączenie wszystkich 12 plemion Izraela i powrót zjednoczonego Izraela pod berłem Chrystusa do Ziemi Obiecanej.

Sprawdź koniecznie ten artykuł, w którym znajdziesz nie opublikowane nigdzie indziej na świecie wyjaśnienie owych proroctw. Cudowne wybawienie Ludu Bożego. Sprawdź także Ezechiela 20:32-44!

Szatan i Żydzi w Judei byli przekonani, że Chrystus przyszedł właśnie po to, aby w tym czasie zjednoczyć zagubione plemiona Izraela, odzyskać Ziemię Obiecaną, czyli wypełnić znane im wszystkim owe proroctwa.

Oznacza to, że cała Judea doskonale znała te proroctwa!

Szatan nie zorientował się w tym, że Chrystus musiał najpierw złożyć swoje życie w ofierze. Szatan, nie rozumiejąc proroctw i zabijając Mesjasza umożliwił Mu otrzymanie olbrzymiej mocy oraz władzy od Boga. Kiedy okazało się, że planem Chrystusa nie było oswobodzenie Izraela z niewoli, szatan rozpoczął procedurę ukrywania tych proroctw przed całym światem. Dopiero teraz zostały one ponownie rozpoznane.

W momencie zmartwychwstania Chrystusa szatan był totalnie pokonany - wpadł we własną pułapkę!

Natychmiast rozpoczął ostry kontratak na lud Boży, głównie skierowany przeciwko apostołom Baranka. Najbardziej bolesnym atakiem był rozłam spowodowany naukami fałszywych apostołów, Pawła, Łukasza i Marka. To ta trójka skutecznie ukryła Prawdę przez nami oraz ukryła za pomocą kłamstw Pawła proroctwa Boga o zjednoczeniu Narodu Wybranego.

Paweł ukrył tę prawdę przed nami i zamiast Izraela cielesnego wprowadził Izrael duchowy, obrzezany na sercu.

Kłamliwe ataki plemienia żmijowego, walka nasienia węża z ludem Bożym

Po owej porażce, w oparciu o powyższe kłamstwa, siły szatana zorganizowały fałszywy Izrael, który powstał w roku 1948, tuż po Holokauście. Owo powstanie Izraela siły szatana przedstawiają jako wypełnienie się proroctw Starego Testamentu, czyli zebrania 12 pokoleń Izraela i wprowadzenia go z powrotem do Ziemi Obiecanej, czyli Palestyny. Jest to kłamstwo, ponieważ Żydzi nie są 12 pokoleniami Izraela ale jest to zlepek Żydów (Judejczyków i Lewitów czyli Słowian) starozakonnych oraz Edomitów, którzy nie mają niczego wspólnego z Izraelitami. Drugą, największą część Żydów stanowią Chazarzy.

Jest to odpowiedź szatana na niezwykły plan Boga uwolnienia rzeczywistego Izraela - Słowian ze szpon nasienia węża. Holokaust jest dowodem na to, że powstanie Izraela nie miało nic wspólnego z Bogiem, ponieważ ustanowienie fałszywego Izraela nie było aktem mocy samego Boga. Gdyby Bóg rzeczywiście wspierał fałszywy Izrael, nie pozwoliłby na niepotrzebny Holokaust.

Boży plan cudownego i osobistego uwolnienia Słowian przez Boga jest omówiony szczegółowo tym linku - Dobra Nowina. Owo wyzwolenie ma się odbyć z użyciem olbrzymiej mocy Bożej.

W zamian istnieje dziś w Palestynie fałszywy Izrael, w którym mieszka około 85% Chazarów (pochodzących z Ukrainy) oraz Edomitów. Judejczycy oraz plemię Lewiego stanowią zaledwie 5% populacji Izraela.

O pozostałym 10 pokoleniach Izraela wygodnie się nigdzie nie wspomina.

Co jest szczególnie znamienne, ów fałszywy Izrael jest popierany przez cały świat szatana, co także wyklucza jego 'święte' i 'cudowne' pochodzenie. Niestety niemal całe Chrześcijaństwo powtarza owe kłamstwa szatana.

Septuaginta jest także zaciekle zwalczana, a Kodeks Leningradzki jest uważany kłamliwie za najstarszy przekład Biblii. Powstał on dopiero w roku 1008 n.e - młodszy od Septuaginty o niemal 1300 lat! Język Kodeksu jest także kłamliwie uważany za hebrajski.

Z tego skażonego Kodeksu są tłumaczone niemal wszystkie przekłady Biblii, z polskimi Bibliami włącznie!

Świat szatana przygotował nam fałszywy Izrael z fałszywym językiem, w którym ma się pojawić fałszywy Mesjasz, czyli Antychryst, który zasiądzie w fałszywej świątyni Salomona podając się za fałszywego boga. Autorem tego fałszywego proroctwa jest fałszywy 'apostoł' Paweł (Saul), który będąc faryzeuszem był także częścią plemienia żmijowego.

Jak rozpoznać żmijowych przywódców Chrześcijaństwa?

Po prostu powtarzają oni ujawnione wcześniej kłamstwa. Oto ich kompletna lista.

 • 1. Izrael współczesny, złożony głównie z Chazarów i Edomitów, rzekomy Naród Wybrany przez Boga.
 • 2. Język Izraela nazywany jest hebrajskim, aczkolwiek jest to judeo-aramejski dialekt.
 • 3. Zwalcza się Septuagintę LLX.
 • 4. Wprowadza się hebraizmy w stylu Yahweh, Jehowa, Yahuszua, shalom i wiele innych arameizmów.
 • 5. To Bóg rzekomo wyzwolił, chronił i nadal będzie chronił fałszywy Izrael.
 • 6. Zamiast Ewangelii Chrystusa rozpowszechnia się nauki rzekomego apostoła Pawła.
 • 7. W oparciu o Kodeks Leningradzki tworzone są odstępcze nauki biblijne, jak np. nauka o szatańskim ojcostwie Kaina.
 • 8. Niemal całe chrześcijaństwo jest oparte na naukach Pawła a nie na naukach Chrystusa.
 • 9. Twierdzi się, że oryginalnym językiem Ewangelii był judeo-aramejski czyli rzekomy współczesny hebrajski.
 • 10. Twierdzi się, że bez znajomości hebrajskiego (aramejskiego) nie można poznać dobrze Biblii.
 • 11. Przywódcy kościołów Chrześcijaństwa są zjednoczeni w szatańskiej Ekumenie pod berłem Watykanu.
 • 12. Popiera się teorie konspiracyjne przeciwko Bogu, jak teoria ewolucji, teoria wielkiego wybuchu, heliocentryzm czy inne.
 • 13. Trwa walka przeciwko Biblii, Bogu, Chrystusowi oraz przykazaniom Bożym w postaci tolerancji grzechu.
 • 14. Przywódcy Chrześcijaństwa niemal nie protestują przeciwko masowych mordach Islamu na Chrześcijanach.
 • 15. Nie ma nigdzie kopii Starego Testamentu w oryginalnym języku staro hebrajskim (słowiańskim).
 • 16. Przywódcy Chrześcijaństwa szydzą ze 'zwolenników' teorii spiskowych, ignorując spisek... nasienia węża.
 • 17.Wzywa się do duchowego i finansowego wsparcia szatańskiego syjonistycznego Izraela.
 • 18. Kościoły chrześcijańskie masowo popierają szatański Izrael oraz rządzące nami nasienie węża.

Wszyscy Chrześcijanie, którzy uczestniczą w powyższych działaniach, świadomie lub nieświadomie, stają w ten sposób po stronie kłamstwa, czyli... po stronie szatana.

Jest oczywiste, że podobnie postępują te osoby, które również świadomie lub nie, powtarzają owe kłamstwa oszukując w ten sposób innych. Nie oznacza to totalnego utracenia zbawienia dla ludzi oszukanych, ale odnośnie fałszywych pasterzy Bóg wydał następujący sąd.

Chrystus tak to zapowiedział:

Mateusza 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! 16 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień 20 Tak więc po owocach poznacie ich. 21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. 22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Ostrzeżenie jest jednoznaczne.

Przywódcy religijni, którzy wydają złe owoce, to przywódcy, którzy ulegają kłamliwej propagandzie świata szatana, poddając się szatańskiej woli i łączą się w szatańską Ekumenę z innym szatańskimi religiami z Islamem włącznie.

Isus Chrystus zapowiedział wyraźnie, że dokona On sądu nad takim pasterzami i ich prorokowanie, ich egzorcyzmy a nawet czynione cuda w Jego imieniu nie dadzą im szans na zbawienie w powodu propagowania bezprawia, czyli unieważniania Prawa Bożego, które nigdy nie zostało anulowane.

Fałszywi przywódcy głoszą doktryny Pawła zamiast nauk Chrystusa. Tymczasem On nakazał nam, aby nie być częścią tego świata i nie ulegać doktrynom ludzkim.

Za nauczanie doktryn przeciwnych poleceń Isusa Chrystusa nieposłuszni słudzy zostaną wycięci i wrzuceni w ogień. Kara ognia Gehenny!

Żyjemy właśnie w czasach, w których możemy wyraźnie zaobserwować owoce owych fałszywych pasterzy, zgodnie z kolejnym ostrzeżeniem Chrystusa, który tak wyjaśnił znaczenie przypowieści o siewcy.

Mateusza 13:36 I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. 37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43 Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Wyraźne ostrzeżenie o sługach szatana działających w ukryciu w zborach i kościołach Chrześcijaństwa. Są to są ostrzeżęnia samego Chrystusa zapowiadającego taki stan rzeczy na masową skalę. Ludzie służący w rzeczywistości szatanowi, czyli kąkol zostaną osądzeni w odpowiednim czasie sądem ognia Gehenny!

Wnioski wyciągane na podstawie tych kłamstw

Zacznij się zastanawiać, jak to jest możliwe, że szatan według Biblii jest władcą tego świata i najwyraźniej współczesny Izrael jest fałszywym tworem szatana. Niemal wszystkie rządy świata z szatańskim Watykanem włącznie popierają Izrael. Polityk nie może występować przeciwko współczesnemu Izraelowi, ponieważ byłoby to politycznym samobójstwem. Większość polityków to zakamuflowani Żydzi, którzy w celu ukrycia swej rzeczywistej tożsamości pozmieniali swoje nazwiska. Zbrodnie rządów, czy to Stalina, czy Hitlera czy współczesnych zbrodniarzy, jak rodzina Busha, Clintonowie czy obecnie Obama - owe zbrodnie znane są całemu światu.

Psalm 2:1 Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? 2 Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:

Nie są to teorie ale fakty wskazujące niezwykle wyraźnie na to, że światem rządzi szatan, a jego sługami są właśnie rządy z ukrytymi syjonistycznymi Żydami z pozmienianymi nazwiskami.

Niemal wszystkie rządy na świecie to... nasienie węża, zwłaszcza z rządem Polski włącznie!

Lista chrześcijańskich syjonistów, zalewających trucizną syjonistyczną chrześcijaństwo w USA oraz innych krajach, z Polską włącznie.

John Hagee, Chuck Missler, Sid Roth, Garry Stearman, Tom Horn, L.A. Marzulli, Rick Warren, Hal Lindsey, Benny Hinn, Kenneth & Gloria Copeland, Kenneth Hagin Sr., Kenneth Hagin Jr. Billy Graham, Tim LaHaye, Jerry Falwell, Ralph Reed, Pat Robertson, Ed McAteer, Gary Bauer,  Kay Arthur, Derek Prince, Dave Hunt, Michael Alexander, Herbert W. Armstrong, Simeon Ashe, Anthony Ashley-Cooper, 7th Earl of Shaftesbury, Arthur Balfour, Glenn Beck, William Eugene Blackstone, Andrew Bonar, Horatius Bonar, Edmund Calamy, John Cotton, Ted Cruz, John Nelson Darby, Tom DeLay, Mike Evans, Don Finto Joseph, Frey John Gill, Thomas Goodwin, William Gouge, William Hechler, Walid Shoebat, Malcolm Hedding, Mike Huckabee, Alan Keyes, Robert Murray M'Cheyne, James David Manning, Increase Mather, Sandor Nemeth, John Owen, David Pawson, E. J. Poole-Connor, Denis Michael Rohan, Samuel Rutherford, J C Ryle, Charles Simeon, Charles Spurgeon, Ezra Stiles Jack Van Impe, John Walvoord, Charles Wesley, John Wesley, William Wilberforce, Orde Wingate.

Jest ich na Zachodzie znacznie więcej. Sprawdź, czy materiały tych liderów są rozpowszechnianie pośród Chrześcijaństwa w Polsce.

Skoro to wszystko jest aż takie oczywiste i łatwe do udowodnienia, zadaj sobie proste pytanie.

Czy moja religia jest podporządkowana tym szatańskim sługom i popiera rządy węża, szatańską Ekumenę oraz współczesny zbrodniczy syjonistyczny Izrael?

Jeżeli odpowiedź brzmi - TAK - oznacza to, że jesteś kontrolowany i karmiony trucizną szatańską!

Zwróć uwagę na to, że informacje podane w tym artykule są niezwykle łatwe do znalezienia i sprawdzenia. Sprawdź kluczowe artykuły ujawniające fakty na temat judaizmu i syjonizmu. Najważniejsze artykuły na temat Żydów.

Zacznij sam szukać - zbrodnie syjonistów. Natychmiast znajdziesz masę materiałów, zwłaszcza na temat zbrodni wołyńskich na Polakach, zbrodni katyńskich czy zbrodni sowieckich komisarzy podczas rewolucji październikowej oraz czasów II Wojny Światowej a także zbrodni powojennych, z polskimi zbrodniami 'polskich' włącznie.

W wyniku II WŚ zginęło w tym okresie ponad 50 mln ludności cywilnej!

Jak sam widzisz, istnieje wiele informacji na te tematy i informacje te są nadal łatwo dostępne. Owszem, propaganda szatańska nazywa ludzi ujawniających owe zbrodnie antysemitami. Niemniej nie są to teorie spiskowe. Ofiary zbrodni są realne i być może zginęli także członkowie twojej rodziny. Mój ojciec niemal utracił życie tuż po II Wojnie Światowej. Kuzyn mojej mamy zginął w Katyniu. Sprawdź, kim byli oprawcy!

Wszyscy przewodnicy polskiego Chrześcijaństwa mają dostęp do zaprezentowanej tutaj wiedzy. Dlaczego oni nadal popierają system władzy szatana?

Zacznij sprawdzać, czy twoi opiekunowie duchowi popierają syjonistyczny Izrael oraz syjonistyczne zbrodnie.

Jeżeli tak, uciekaj od nich, uciekaj od ich blogów, witryn, kościołów, zborów, wykładów, unikaj ich kłamstw i wracaj do Biblii - jedynego źródła Prawdy.

Karm się Słowem Bożym - tylko i wyłącznie słowami Chrystusa oraz jego Ojca, Boga Wszechmogącego.

Wszelkie religie popierające światowy system szatański to religie nadzorowane przez samego szatana.

Religie te to lucyperiańska trucizna!

Dlaczego dzisiaj jest to ważne?

Ponieważ historia się powtarza i nasienie Szatana rządzi światem pogrążając go w morzu łez i krwi.

Rasa biała i Chrześcijaństwo są poważnie zagrożone - grozi nam całkowita zagłada. Stanęliśmy u progu czasów końca i nadszedł czas, aby zrozumieć, kim jesteśmy, kto jest naszym wrogiem.

Zapoznajmy się z kilkoma faktami, które dadzą nam wiele do myślenia.

Pozornie wygląda na to, że władzę nad nami sprawują wyjątkowi nieudacznicy i durnie. Nic dalszego od Prawdy! Oni nie są głupi, ale ich niezwykły spryt powoduje ciągłe ich postępy, które powodują nasz stały upadek.

Kilka przykładów ich obecnych oszustw pozwoli na rozpoznanie ich wrogości do nas oraz wzbudzi w nas brak zaufania do nich. A brak zaufania do nich spowoduje zminimalizowanie szkód, jakie nam wyrządzają.

Wiedza jest niezwykle cenna, dlatego w takich przypadkach jest ona przed nami ukrywana.

Poznałeś już częściowo wroga. Teraz trzeba się zastanowić, w jaki sposób się przed nim bronić. A sposobów jest bardzo wiele i szanse na zwycięstwo są w 100% pewne. Zwłaszcza, ze po naszej stronie jest Bóg.

Trzeba więc zrozumieć wroga oraz naszego Stwórcę, aby dostąpić wyzwolenia z rąk tych okrutnych siepaczy.

Mamy dwa kierunki działań.

 • 1. Musimy poznać bliżej Boga oraz jego plany w stosunku do nas.
 • 2. Poznawszy Boga otrzymamy od niego wsparcie i ochronę przede naszymi wrogami, z którym On się osobiście rozprawi.

Poznając Boga poznamy nasze obowiązki wobec Niego. Jeżeli rozpoczniemy wypełniać Jego wymagania, spowoduje to Jego reakcję. Jeżeli nie wołamy do Boga o pomoc, On nie reaguje.

Wołanie połączone z łamaniem Jego Przykazań także jest bezskuteczne.

Aby poznać Boga a zwłaszcza Jego plany, przeczytaj ten artykuł i sprawdź wszystkie możliwe detale.  Plan wyzwolenia Ludu Bożego.

Polacy są Słowianami a Słowiaństwo to rzekomo zagubione 10 pokoleń Izraela, Narodu Wybranego. Dlatego Bóg zaplanował nasze wyzwolenie a także zaplanował nasze ożywienie duchowe, ponieważ większość z nas jest duchowo martwa. Wielu z nas musi się obudzić z tego snu i najwyraźniej nastaje na to odpowiedni czas.

Rozpoznaj strategie i pułapki nasienia węża i staraj się w owe pułapki nie wpadać. Zrozumienie, w jaki sposób nasienie węża funkcjonuje pozwoli ci nabrać przekonania i zaufania do Biblii i jej Autora, Boga. Przyczyna jest oczywista. Bóg to wszystko, co się dzisiaj dzieje, opisał już kilka tysięcy lat temu. Ale niewielu ludzi na przestrzeni tych lat cokolwiek z tego rozumie.

Dopiero teraz następuje coraz większe zrozumienie, które powoduje wyraźne ożywienie duchowe w Narodzie Polskim. Owo zrozumienie powoduje niezwykły podziw do boskości Boga, jego wnikliwych i niezwykłych proroctw oraz ukazuje nam Boga, o jakim wielu z nas się nawet nie śniło.

Sprawdźmy dzisiejsze strategie nasienia węża. Oni doskonale wiedzą co ich czeka i a my będziemy z ich pełnych krwi rąk wyzwoleni.

Sposoby, w jakie nas wyniszczają

Wszelkiego rodzaju trucizny, szczepienia, 'lekarstwa', przeczytaj to - Tajemnicze przymierze. Sprawdź dowody w tym artykule.

Sposoby rządzenia - masowe okradanie całych państw. Trudno sobie przypomnieć, żeby jakikolwiek rząd zrobił dla narodu coś pożytecznego.

Odnosi się silne wrażenie, że do rządów wybiera się ludzi upośledzonych umysłowo, którzy potrafią robić wszystko, oprócz rządzenia krajem. Oczywiście zrzuca się winę na takie dziwo jak inflacja czy brak zaradności, błędy itp. nonsensy.

Prosty przykład.

Głowa czy komitet główny jakiekolwiek korporacji MUSI kreować zyski i od tych zysków otrzymuje się procenty. Jest ewidentne ze nieomal każda korporacja ma olbrzymie zyski.  Jeżeli nie ma, ginie.

Wiadomo, że każdy rząd posiada olbrzymie długi i nie nie ma możliwości ich spłacenia.

Nie jest możliwe, że jakiekolwiek zadłużone państwo wydało taką olbrzymią kwotę pieniędzy.

Masz 20 letnia córkę i dałeś jej kartę kredytową na 25 tyś zł. Po tygodniu córka mówi, że już nie ma pieniędzy.

Pierwsze pytanie - na co wydałaś taka sumę? Pokaż rachunki i rzeczy, które kupiłaś! Czy rządy kiedykolwiek tłumaczą nam, na co wydały takie olbrzymie kwoty? Coś, o czym nigdy nie słyszano. Media solidarnie milczą.

Wniosek jest tylko jeden. Celem rządów jest stopniowe wyniszczanie naszego zdrowia, naszych zarobków. Znana jest metoda stawiania dwóch kroków do przodu i jednego kroku do tyłu. Czyli podwyższamy podatki, podnosimy oprocentowanie hipotek co powoduje niezadowolenie społeczne. Ale jest natychmiast daje się krok do tyłu i w zamian obniżamy ceny energii elektrycznej. A ludzie bezrozumni nabierają ograniczonego zaufania do rządu, który jedynie pozornie nie jest aż taki zły. Kiedy rządowi się wypomni, że podniósł oprocentowanie hipotek, rząd natychmiast chwali się, że obniżył ceny energii elektrycznej i natychmiast wielu Żydów będzie hybrydy rządowe głośno popierać.

Oto przyczyny stałego i celowego obniżania stopy życiowej w długim okresie czasu, abyśmy się nigdy nie zorientowali kto nami rządzi i jakie są jego rzeczywiste cele. Dopiero teraz widzimy, że biała populacja liczy około 8.5% populacji świata a przed pierwszą wojną światową było nas 25%!

Europa - inwazja Islamu! Kobiety zdradzone przez rządy.

Inwazja Islamu została zaplanowana już w roku 1871, w planie trzech wojen światowych i realizacja tego zbrodniczego planu skierowanego przeciwko białemu Chrześcijaństwu jest dzisiaj wyraźnie widziana na każdym kroku. W dużym skrócie - wszelkie organizacje wywiadowcze wraz z morderczą i zbrodniczą armią USA tworzą w krajach Islamu krwawe strefy, w których nie sposób przeżyć, pod pozorem wprowadzania dobrobytu i demokracji.

Na otarcie łez władze dają im nawet pieniądze na emigrację - tylko i wyłącznie do krajów europejskich i Ameryki Północnej. Najbogatsi sąsiedzi uchodźców - przebogata Arabia Saudyjska nie wzięła ani jednego imigranta a ma miejsce i fundusze na co najmniej 100 milionów uchodźców.

Przeczytaj najważniejszy fragment planu trzeciej wojny światowej:

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

Większość z nas nadal nie zdaje sobie sprawy z powagi obecnej sytuacji.

Spróbujmy rozumieć co w rzeczywistości się dzieje.

Jest oczywiste, że do większości krajów Europy wpuszczono celowo ludzi, z których cywilizacja jest na poziomie minimalnie wyższym niż poziom zwierząt.

Można to porównać do wypuszczenia na ulicę miasta 100 głodnych lwów. Wiadomo, że z czasem na pewno poleje się krew niewinnych ludzi a odpowiedzialne za to są właśnie władze.

W wielu krajach Europy mamy ponad wszelką wątpliwość wielu dowodów na celowe wpuszczenia cywilizacji muzułmańskiej do Szwecji, Danii, Holandii. Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Powoduje to drastyczne zubożenie tych krajów, istnieje masowa przemoc, przelew krwi niewinnej, masowe gwałty a współpracujące z władzami media zmiatają owe informacje pod dywan, a władze usuwają wszelkie dowody tych zwyrodniałych zbrodni a nawet pakują do więzień kobiety zgwałcone przez Muzułmanów za ksenofobiczne i rasistowskie oskarżenia ludzi z innych 'kultur'.

Na dokładkę zdecydowana większość imigrantów nie podejmuje pracy, nie posiada żadnego wykształcenia czy przygotowania zawodowego oraz podstawowych zasad kultury, a zwłaszcza... tolerancji religijnej w stosunku do Chrześcijan.

Czy korporacje zatrudniałyby takich ludzi? A może korporacje to rasiści i ksenofoby? 

Czyżby cele korporacji są realizowane niemal bezbłędnie a rządy nigdy niczego nie osiągają?

Ale to nie wszystko.

Imigranci ŻĄDAJĄ od rządu uznania ICH języka, ICH kultury, ICH religii oraz ICH Prawa Szariatu i deklarują oni publicznie, że wcześniej czy później - albo nas pozabijają - albo staniemy się wyznawcami Islamu i przeżyjemy!

Przypominam, że OBOWIĄZKOWA emigracja z tych krajów jest kierowana tylko do Europy i oraz do USA i Kanady.

Jest nas zaledwie 7% populacji świata! Dlaczego tylko do nas?

Zastanówmy się nieco. Przecież wystarczy wziąć za prezydenta jednego szefa jakiejś korporacji i za kilka miesięcy każde państwo będzie bez długów i nastąpi porządek i spokój.

Czy jest możliwe, że WSZYSCY sprawujący rządy politycy, premierzy, prezydenci nie mają absolutnie żadnej wiedzy o tym, że sprowadzanie Muzułmanów do swych krajów jest samobójstwem nie tylko dla państwa a nawet dla nich samych i dla ich rodzin?

Jak to można logicznie wyjaśnić?

Wszystko wskazuje na ekstremalny rasizm oraz nienawiść rządzącej elity, skierowany przeciwko białym ludziom oraz ekstremalne religijne uprzedzenia przeciwko Chrześcijaństwu, Bogu i Biblii. Obok tego widać masowe poparcie władz dla satanizmu - we wszelkich mas mediach a zwłaszcza w MTV.

Czyżby rządy nad nami sprawowała grupa Nefilimów i hybryd, nienawidzących Boga, Biblii, Prawdy i Prawa Bożego oraz nienawidząca z pasją białej rasy oraz Chrześcijaństwa, działająca według planu II Wojny Światowej?

Czy istnieje jakiekolwiek alternatywne wyjaśnienie tej sytuacji?

Istoty wybrane przez naród wyniszczają go systematycznie pod każdym możliwym względem.

Obejrzyj koniecznie ten film.

Władze Niemiec powymazywały z kamer wszystkie filmy ukazujące gwałty kobiet w Kolonii podczas Sylwestra 2015. Winę za gwałty zrzucono na... kobiety i próby oskarżania emigrantów nazwano ksenofobią i rasizmem. Z filmu wynika niedwuznacznie, że władze Niemiec w pełni popierają zwyrodniałych emigrantów ale nie ma śladu tolerancji władz dla Niemców, dla których stosuje się absurdalne prawa idiotycznej poprawności politycznej i skazuje się ofiary gwałtów za wskazanie zbrodniarzy, którzy, na nieszczęście dla rządu, wielbią Allacha!

Nie oszukujmy się!

Są to skutki ataków rządu Niemiec na własny kraj, rządu który używa w tym ataku imigrantów.

Ale w filmie tym nie ma ani jednego słowa o tym, że całkowitą odpowiedzialność za taką sytuację ponosi rasistowski rząd Niemiec, którego skrajny i drastyczny rasizm jest skierowany przeciwko własnej białej populacji, ludzi, którzy na nich głosowali!.

Obcokrajowcy są wyraźnie faworyzowani przez niemieckie władze. Podobnie jest w Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii i w innych państwach Chrześcijaństwa.

Czy jest to atak skrajnej, masowej choroby umysłowej władz?

Czy jest to ich masowy rasizm i ksenofobia!

JAKI MASAKRUJE KOPACZ WS. ISLAMISTÓW !

Przypadek, zbiorowe szaleństwo czy galopująca głupota?  A może jest to jednak rzeczywiście... spisek?

W Polsce jest podobnie i powyższy film to potwierdza. Faworyzowane są dwie grupy ludzi, których prawo z reguły nie dotyczy. Rząd faworyzuje Żydów i Muzułmanów - rząd stać na specjalne prezenty rządowe w postaci mieszkań, zapomóg, wszelkich ułatwień i wysokich zasiłków. Wszystko to kosztem przymierających głodem i sypiających po piwnicach ludzi okrutnie pozbawionych środków do życia.

Dlaczego tylko Muzułmanów stać na posiadanie wielu dzieci i nawet na kilka żon? Ponieważ rząd okradając własne społeczeństwo utrzymuje nich oraz ich potomstwo naszym kosztem.

Z powodu rasistowskiej anty polskiej polityki polskich rządów syjonistycznych wyjechało za chlebem do innych krajów ponad 3 miliony Polaków! To jest czysta polityka apartheidu, skrajny anty polski rasizm wrogiego nam nasienia węża.

Rasizm -  inne prawa i specjalne przywileje dla faworyzowanych przez rząd ras.

Warto powyższy film obejrzeć, aby przejrzeć manipulację Nefilimów/hybrydów w mediach, aby nas, pomimo masy dowodów, doszczętnie ogłupić i odsunąć od władz i mediów jakiekolwiek podejrzenia, że wybrane przez nas władze i media realizują z zimną premedytacją masoński plan III Wojny Światowej.

Trwają przygotowania do III Wojny Światowej a lud Boży - Słowianie - Naród Wybrany przez Boga jest pod stałym atakiem nasienia węża. Następują coraz bardziej zaciekłe ataki na Biblię oraz coraz częściej w światowych mediach bluźni się naszemu Stwórcy.

Objawienie 12:12. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. 13. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemie, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. 14. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynie na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węza. 15. I wyrzucił waz z paszczy swojej za niewiasta strumień wody, aby ją strumień porwał. 16. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. 17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Nadchodzi coraz trudniejszy okres dla każdego Chrześcijanina, zbliża się Wielki Ucisk.

Jak rozpoznać nasienie węża pośród nas?

Biblia ustami samego Isusa podaje nam taką wskazówkę.

Mateusza 7:(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. (20) Tak więc po owocach poznacie ich.

Owoce działalności nasienia szatana, czyli synagogi szatana, która utrzymuje władzę: głód, nędza, lichwa, zbrodnie - wymordowanie ponad 155 milionów ludzi w obu wojnach światowych. W chwili obecnej oni są twórcami najbardziej dotkliwego kryzysu światowego, który dopiero teraz zaczął się w pełni rozwijać przed naszymi oczami.

Do władz nie mamy dostępu, ale codziennie stykamy się z tymi, którzy władze popierają i z nimi współpracują przeciwko nam.

Mając pewne wskazówki na uwadze możemy skutecznie rozpoznawać oraz unikać tych ludzi, których zachowanie wyraźnie wskazuje na to, że ich ojcem duchowym i często fizycznym jest sam szatan. Wielu z nich służy mu z wolnej woli, jak gwiazdy rocka czy kinematografii, ludzie korporacji, członkowie rządów, armii, przywódcy religijni czy zwykli zjadacze chleba, którym Boże przykazania miłości nie trafiają do chorych umysłów. Satanizm w mediach, zwłaszcza w muzyce nie jest przypadkowym wybrykiem muzyków!

Biblia daje nam wiele wskazówek, jak odróżnić ludzi od owego nasienia węża. Owoce Ducha mogą jedynie ukazywać osoby, które są pod wpływem Ducha Bożego i ich postępowanie odzwierciedla przymioty Ducha. Nasienie węża nie jest w stanie trwale ukazywać nam takich cech, ponieważ ich nie posiada.

Cały film w tym linku - http://www.cda.pl/video/4963719f być może płatny film ale warto obejrzeć.

Film ten ukazuje nam rzeczywistość. Producent pokazał olbrzymią ilość faktów, nieco je ukrywając pod symbolami. Ciemne okulary symbolizują poznanie owej tajemnicy, że pośród nas są 'obcy' czyli Nefilimy i hybrydy. Okulary ukazują rzeczywisty podtekst reklam wszelkiej maści. Walka na pięści pomiędzy dwoma bohaterami to ostra dyskusja jednego człowieka z drugim, który nie widzi w tym świecie żadnych problemów.

Brzmi znajomo? Dopiero po takim wstrząsie, jak wielka bójka człowiek ten zaczyna widzieć rzeczywistość oraz... 'obcych'. W ten drastyczny sposób biały bohater filmu w końcu dociera do zaślepionego mediami przyjaciela, który po wielkim pojedynku na pięści zdołał przełamać żelazny uścisk medialnej kontroli swego umysłu, czyli... prania mózgu.

Film ten także pokazuje hybrydy i Nefilimów pracujących... w mediach. Dwie postacie mają typowe niebieskie oczy i blond włosy - typowi arianie, których szukał Hitler. Zgodnie z rzeczywistością ludzie ci są piękni i inteligentni, ale... bez sumień. Film ukazuje system opresji totalitarnej dokonywanej przez 'obcych', którzy mają do swej dyspozycji... media oraz policję.

Widzimy także, że w niemal każdej sytuacji stykamy się z NIMI zupełnie nieświadomie. Ale oni niemal zawsze wiedzą z kim się spotykają.

Odnieśmy to teraz do naszego życia codziennego. Doskonale wiemy, że prawnikami, profesorami, premierami, senatorami niemal w każdym przypadku jest nasienie węża. Jest to oczywiste z powodu ich poparcia dla Izraela. Jest to także oczywiste z powodu okazywanej przez nich nienawiści do Słowian. Po tym można ich łatwo rozpoznawać.

Kiedy stykałem się z nimi podczas pracy, kiedy dowiadywali się, że jestem Polakiem, najczęściej zauważałem wyraźny niesmak i nierzadko widywałem wyrazy nienawiści w ich oczach. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego! Przecież Polacy nigdy nie wywołali żadnej wojny i nie wymordowali milionów ludzi. Teraz to rozumiem i dlatego stale się im przyglądam i coraz łatwiej jest mnie ich rozpoznać. Zawsze noszę symboliczne czarne okulary.

Kiedy nie wiesz, z kim masz zaszczyt, pytaj o politykę, religię, zahacz o ataki Palestyńczyków na Izrael, skrytykuj ostro rząd Izraela i natychmiast zauważysz, po czyjej stronie stoi twój rozmówca. To nie są przypadki! W takiej sytuacji raczej się zgódź z jego wersją i potwierdź że on ma rację w tym, że Izrael ma prawo do istnienia. Już wiele wiesz, ale nadaj nie masz pewności, czy dana osoba jest jedynie ogłupiona TV czy to członek nasienia węża. Musisz sprawdzać tak długo, że rozpoznasz kim owa osoba jest. Jeżeli jest członkiem nasienia węża, unikaj jej jak dżumy, a unikniesz wielu poważnych kłopotów.

To ich widzisz na protestach, które nie mają żadnego sensu dla nas a dla nich oznaczają jeszcze większe pieniądze.

Jak takie informacje wykorzystać?

W żadnym wypadku nie ujawniać się i nigdy nie stosować prowokacji a zwłaszcza przemocy.

Ale możemy ich uderzać ostro po kieszeni. Jeżeli masz szansę, nie idź do dentysty czy lekarza, zanim się nie upewnisz, że jest Polakiem. Sprawdź jaką ma jako Polak reputację. Jeżeli uważany jest za anty semitę to z pewnością jest to bardzo uczciwy człowiek.

Teraz rozumiesz dlaczego oni nie leczą raka i większości innych chorób. Nie wydawaj pieniędzy u nich. Raczej wydawaj pieniądze u Słowian, jeżeli wiesz że są Słowianami czy Polakami. Idź do hybryd jedynie wtedy, kiedy nie masz już wyjścia.

Oni to stosują to zawsze przeciwko tobie.

Potrzebujesz prawnika w sprawie rozwodowej? Gdziekolwiek się nie skierujesz, trafisz na NICH. To sędziowie, prawnicy, prokuratorzy z policją włącznie. Zastanów się. Czy masz szansę na jakąkolwiek sprawiedliwość? Absolutnie żadnej!!!

Podczas rozwodu w sądzie możesz zostać całkowicie aczkolwiek legalnie okradziony a nawet wpaść w długi. Może być jeszcze gorzej. Może stracić własne dzieci a nawet stać się pacjentem szpitala psychiatrycznego. Jakiekolwiek wspólne porozumienie z współmałżonkiem, nawet jeżeli nic z tego nie zostanie, jest tańszym wyjściem niż wylądowanie w szpitalu dla psychicznie chorych.

Nazwą cię anty semitą? Podziękuj za  zaszczyt, ponieważ anty semici nie posuwający się do przemocy to najbardziej uczciwi i prawdomówni ludzie na ziemi. Anty semita to brzmi dumnie! To człowiek z głębokimi zasadami mówiący zawsze prawdę, a prawda kłamców bardzo boli, a oni zawsze kłamią.

Nigdy nie bierz udziału w ich programach jakiekolwiek maści, uciekaj od TV dyskusji, nigdy nie korzystaj z Facebooka i unikaj Twittera, To ich kanały dezinformacji oraz ich centra inwigilujące ciebie i twoich przyjaciół a także twojej rodziny. Nie korzystaj z łączenia kont w Google ponieważ oni zbierają informacje o nas wszystkich i wiedzą kto się z kim i kiedy kontaktuje, a ostatnio wiedzą o czym rozmawiamy przez komórki i czytają nasze emaile.

Unikaj za wszelką cenę TV czyli skrzynki dla idiotów!

To są ich dalekosiężne szpony. Zdaj sobie sprawę z tego, że TV praktycznie nigdy nie mówi się prawdy.

Prosty dowód.

Czy wiesz co się dzieje na świecie? Znasz rzeczywiste przyczyny wojen, cele udziału wojsk Polski w Afganistanie czy Iraku? Czy wiesz o połączeniach terrorystów ISIS z USA, Watykanem czy Izraelem? Jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć na te pytania, to bądź pewien, że jesteś stale wprowadzany  w błąd i nastał czas, aby przestać oglądać i słuchać tego steku bzdur i kłamstw.

Nie oglądam TV od co najmniej 5 lat! Dlatego tak wiele wiem i rozumiem.

Zadaj sobie proste pytanie.

Jeżeli nic nie wiem o tym, co się teraz dzieje na świecie, czy mogę wierzyć w kontrolowaną przez Nich historię?

Przykład dwóch zbrodni w Smoleńsku, mordy UPA w Polsce powojennej czy rządy komunistów. Prawdę o Smoleńsku ukrywano przez ponad 60 lat! Prawda jest wyjątkowo cennym obiektem i niewiele o niej do tej pory wiedziałeś.

Tzw. niezależne media

Nie myśl, że Internet jest niezależny ponieważ jest tam wiele niezależnych stacji telewizyjnych. Owszem, podają one więcej... kłamstw i są tak niezależne jak TVP! Od nich także mało się dowiesz. Przeważająca część blogów czy witryn jest opłacana przez hybrydy/Nefilimów i także od nich rozlewa się morze kłamstw. Sprawdź temat - Hasbara.

Przeciętny człowiek nie potrafi prowadzić forum, witryny a zwłaszcza niezależnej stacji telewizji!

Te rzeczy są bardzo skomplikowane i wymagają sporo wiedzy. No tak, już pytasz, a co z tobą? :-) Pytaj i ja ci odpowiem!

Byłem 14 lat technikiem komputerowym i z technologią komputerową jestem nieźle obeznany. Mam średnie wykształcenie techniczne, i jak sam widzisz, posługuję się nie najgorzej językiem polskim. Blogi, na których pisuję są bezpłatne, zbawienie.com opłacam, ale to są dla mnie grosze, ponieważ grafikę i teksty oraz wszelkie inne prace z tym związanie wykonuję sam bez niczyjej pomocy. Gdybym za takie usługi płacił, kosztowałoby mnie to wszystko co najmniej $2500 miesięcznie - $30.000 rocznie.

Stacji TV nie posiadam, nie mam  wysokiej jakości kamery, oświetlenia studyjnego i nawet, gdyby mnie było na to stać, musiałbym zatrudniać ludzi, aby to wszystko razem prowadzić. To tego także potrzebna jest wiedza. Koszty byłyby dużo większe.

Teraz zapytaj innych, skąd mają fundusze!

Sprawdź, jak często blogi chrześcijańskie popierają szatański Izrael i szatańską władzę, gejowskie małżeństwa i gejowski kler! Sodoma i Gomora. Zrób eksperyment i obejrzyj jakikolwiek film tzw. niezależnych mediów, a przekonasz się, że o tym, o czym tutaj czytasz oni nigdy nie mówią.

 

Nie bierz udziału w jakichkolwiek głosowaniach.

Chyba to oczywiste, że nie powinieneś głosować na twoich zaciekłych wrogów.

Wiedz o tym, oddając swój głos na zbrodniarzy bierzesz na siebie część odpowiedzialności za ich zbrodnie.

Głosowanie to upoważnienie rządu do działania w twoim imieniu!

Niemcy ucierpieli straszliwie po II WŚ za popieranie Hitlera i cierpią do dzisiaj. Ponieważ na niego głosowali i on był ich wybranym liderem!

Zacznij sprawdzać wiele rzeczy na Internecie. Szukaj informacji o NICH, o ukrytych zbrodniach, przekrętach, oszustwach, grabieżach i pomimo częściowej dezinformacji znajdziesz także miejsca z wiarygodnymi informacjami, ponieważ nawet ich blogi muszą ukazywać sporo prawdy, abyśmy ich w ogóle czytali. A ty musisz się nauczyć odsiewać kłamstwa od prawdy.

Kilka przykładów zbrodni nasienia węża.

Oczywiście w mas mediach nie znajdziesz tych informacji, ponieważ mas media to właśnie nasienie węża. Zwróć uwagę na olbrzymią ilość informacji dostępnych na ten temat. Zwróć uwagę także na to, że czasami po cichu likwiduje się owe źródła informacji ale nie ucisza się ich sądownie. Ponieważ piszący te materiały czy cytujący innych piszą prawdę, którą łatwo w sądzie udowodnić.

Zacznij zadawać pytanie: dlaczego powinienem kochać Żydów i syjonistów? Cóż dobrego zrobili dla świata? Cisza w odpowiedzi zupełnie cię ogłuszy.

Jeżeli poświecisz nieco czasu nawet na pobieżne poszukiwania w tym temacie, zorientujesz się raczej szybko, że na całym świecie trwa zawzięta walka przeciwko nasieniu węża ale nasienie to nadal sprawuje nad nami władzę. Można to z łatwością rozpoznać po otwartym wsparciu moralnym władz i mediów dla Żydów syjonistycznych, Izraela oraz Watykanu. Ale następują wyraźne sygnały, że owo poparcie zaczyna gwałtownie słabnąć i wzmaga się ostra krytyka rządów nasienia węża.

Walka nasienia węża przeciwko nam to walka zła z dobrem.

Kilka cytatów z Protokołów Mędrców Syjonu. Warto przeczytać to 'dzieło' a otworzymy oczy jeszcze szerzej.

Kto pragnie rządzić, musi tym samym uciekać się do podstępów i obłudy. Wielkie cnoty narodu - szczerość i uczciwość - są wadami w polityce, bowiem łatwiej i pewniej, niż wróg najpotężniejszy, strącają władców z tronu. Cnoty te powinny być właściwością państw gojów, my zaś w żadnym razie nie powinniśmy powodować się nimi.

Władza nasza przy obecnym chwianiu się wszystkich władz, stanie się więcej od nich niezwalczona, bowiem pozostanie niewidoczna aż do chwili, kiedy umocni się o tyle, że żaden postęp nią nie zachwieje.

Nasze wydawnictwa własne, mające zwrócić ruch umysłów w kierunku przez nas wybranym, będą tanie i zyskają wielką poczytność. Podatki położą kres lichym płodom literackim, system zaś kar wytworzy zależność literatów od nas. Gdyby nawet znaleźli się chętni do pisania przeciwko nam, to jednak nie znajdą wydawców, którzy by podjęli się drukowania. Przed przyjęciem do druku jakiegokolwiek dzieła wydawca albo drukarz będzie musiał wyjednywać od władz pozwolenie. W ten sposób zawczasu poznamy knowania, skierowane przeciwko nam i zanulujemy je, ogłaszając wcześniej wyjaśnienia na ten sam temat.

Literatura i dziennikarstwo są to dwa najważniejsze czynniki wychowawcze, dlatego też rząd nasz będzie właścicielem większości dzienników. Scentralizuje to wpływ szkodliwy prasy prywatnej, a zarazem stworzy olbrzymi wpływ na umysły. Jeżeli wydamy pozwolenie na 10 dzienników, to sami wytworzymy 30 i będziemy stale utrzymywać stosunek ten. Ogół nie powinien domyślać się tego, wydawane więc przez nas dzienniki będą z pozoru krańcowo przeciwnych kierunków i zdań, co wzbudzi do wydawnictw tych zaufanie i pociągnie do nich przeciwników naszych, nie domyślających się niczego. W ten sposób wpadną oni w nasze sidła i będą unieszkodliwieni.

Jak można skorzystać z planu Boga?

Zacznij czytać Biblię, niekoniecznie od razu całą, ale zacznij skromnie od tego - Mateusza. Sprawdź także, czego Bóg od nas oczekuje. Przekonasz się, że nie ma niczego, co jest ponad nasze siły. W sumie potrzeba nam tak niewiele!

Pamiętaj o tym, że najważniejsze w Biblii są wypowiedzi Boga oraz Syna, Chrystusa. Sprawdź koniecznie oryginalne przykazania Boże. Wyjścia 20. Zwróć uwagę na to, że nasze wyzwolenie jest nie w religiach, ale w Bogu. Sprawdź stosunek Boga do bałwochwalstwa!

Zacznij stosować Prawo Boże w życiu czyli Boże przykazania. To jest najważniejsze!

Przede wszystkim oczyść się z wszelkich śladów bałwochwalstwa. Usuń z twego domu wszelkie figurki 'świętych' a także krzyże , różańce, obrazki 'święte', obrazki i figurki Matki Boskiej (Królowej Niebios) czy nawet podobizny ludzi grzesznych jak Jana Pawła II czy innych 'świętych'.

Jedynie słowa Boga oraz Syna Bożego, Chrystusa są Prawdą i zbawienie jest w Synu Bożym, którego Bóg Ojciec mianował Zbawicielem i królem Królestwa Bożego, które stanowi Naród Wybrany przez Boga czyli my, Słowianie będący pod okrutnym jarzmem nasienia węża.

Modlitwy szczerych ludzi oczyszczonych z fałszywych doktryn oraz z bałwochwalstwa spowodują reakcję Boga i Syna w kierunku naszego wyzwolenia. Ilu musi się oczyścić - tego nie wiemy ale wiemy, że to zapowiedział sam Bóg.

Wiemy także że jeżeli liczba Słowian błagających Boga w czystości serca, bez różańców, bez bałwanów, zanoszących się płaczem w błaganiu Go o ratunek przekroczy nie znaną nam liczbę, nasz wspaniały Ojciec wraz z Synem zareagują i rozpoczną nasze wyzwolenie z rąk synagogi szatana.

Zapoznawaj się z wieloma artykułami na tej witrynie oraz na witrynach i blogach wielu uczciwych braci i sióstr! Linki.

Przemyśl sobie.

Tylko na tej witrynie oraz na witrynach pokrewnych wskazanych w linku -   także na forum - możesz znaleźć nie skażoną czystą prawdę biblijną oraz olbrzymią część prawdy o szatańskim świecie. Jest to jedyne miejsce w Internecie w języku polskim.

Widać już wyraźnie, że sąd nad Wielką Nierządnicą i Babilonem Wielkim już się rozpoczął.

Jesteśmy w okresie ukazywania jej nagości i sromoty czyli ujawniania jej duchowego nierządu. Nie bądź jedynie biernym obserwatorem wydarzeń, które dzieją się na twoich oczach.

Zacznij się nią dzielić ową Prawdą z innymi Słowianami, ludźmi dobrej woli i zachęcaj ich do tego samego.

Aby wyrzekli się wszelkich form bałwochwalstwa i zaczęli szczerze błagać Boga o pomoc w obliczu coraz groźniejszych atakach nasienia węża.

Zwróćmy się razem do Boga! Wielu z nas już to zrobiło ale potrzeba znacznie więcej ludzi dobrej woli, aby Bóg nas wysłuchał. Wiemy z ust samego Boga, że nas wysłucha ponieważ Bóg przysiągł to na samego siebie.

Ezechiela 34:7 Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! 8 Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, 9 Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana! 10 Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem. 11 Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. 12 Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 13 Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju.

Przyłącz się do naszych błagań.

Brak masowej Islamizacji w krajach Słowian wskazuje nam na pomoc samego Boga.

Wołaj z nami do Boga z czystego serca o Jego pomoc, ponieważ tylko On jest naszą jedyną nadzieją. Nadzieja ta jest nadzieją pewną ponieważ Bóg zaprzysiągł tę obietnicę na samego siebie.

Jedna bardzo ważna przestroga.

Pojawili się ludzie próbujący organizować imperium Słowiańskie.

Żadne proroctwa biblijne nie zapowiadają czegoś takiego.

Naszym wyzwolicielem będzie sam Bóg, który na wzór wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej wyprowadzi nas ponownie w CUDOWNY sposób z tej niewoli. Czy będzie używał ludzi na wzór Mojżesza? Bardzo możliwe i najprawdopodobniej będzie to jego Syn, Jezus (Isus) Chrystus. Jeżeli Bóg wyznaczy także inne osoby, osobiście nas o tym powiadomi i osoby te będą posiadały identyczną lub większą moc, niż posiadał Mojżesz.

Ktokolwiek będzie się przedstawiał za Bożego wysłannika, będzie konieczne, aby zaprezentował Bożą moc, z ochotą i publicznie, jak to czynił Mojżesz z Aaronem, na taką samą skalę!

Podnieśmy więc nasze głowy, gdyż zbliża się nasze wyzwolenie, wyzwolenie ręką Boga a nie ludzi!

Uaktualnienie: 15 Marca 2016

Niezwykle przejrzysty artykuł ukazujący oczywistą strategię nasienia węża.

Stenogram z Tajnego Referatu tow. Jakuba Bermana wygłoszonego na posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Żydowskiego w kwietniu 1945 r.

 Koniecznie przeczytaj w całości.

Nasienie węża część 1.
Nasienie węża część 3.

Najciekawsze dokumenty na temat nasienia węża.

Napisano: 28 Września 2014

Ostatnie uaktualnienie: 15 Marca 2016

www.zbawienie.com

www.proroctwa.com

http://www.youtube.com/thewordwatcher

Copyright © 2009 TheWordWatcher