Powrót na stronę główną

Niebo czy Ziemia - Quo Vadis?

Ostatnie uaktualnienie - 26 Lutego 2018

Wstęp

Błędne doktryny Chrześcijaństwa mają swoje źródła w błędnym zrozumieniu pewnych podstawowych terminów. Klasycznym przykładem jest błędne zrozumienie pojęcia - Słowo Boże.  Ogólnie wiemy, że każde słowo napisane w Biblii jest uważane przez Chrześcijaństwo jako Słowo Boga.

Zrozumienie takie jest całkowicie błędne, ponieważ w Biblii są także słowa szatana, upadłych aniołów, wrogów Boga i Izraela, buntowniczych narodów i ich władców. Są także w Biblii księgi ludzi, którzy nigdy nie byli świadkami żadnych wydarzeń, ale oni opisują je 'dokładniej' niż ci, którzy widzieli je na własne oczy!

Czy owe księgi także uznamy jako Słowa Boże? Z jakich przyczyn? Czy mamy dowody ich Bożego pochodzenia? Dopiero teraz staje się ewidentne, że nie możemy ufać ani władzom ani żadnym przywódcom religijnym. Trzon Chrześcijaństwa nie widzi żadnych problemów dogmatycznych i nikt nigdy nie porusza tych tematów!'

Odpowiedział na to sam Chrystus w przypowieści o pszenicy i kąkolu. Mówił On także o olbrzymim zwiedzeniu. Powiedział, że kąkol jest źródłem owych problemów. Kąkol to słudzy szatana. Czy religie Chrześcijaństwa mówią cokolwiek o kąkolu?

Mateusza 13:(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który sieje dobre nasienie na swojej roli. (25) A kiedy ludzie zasnęli, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. (26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. (27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czyż nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? (28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? (29) A on odpowiada: Nie! Abyście wybierając kąkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. (30) Pozwólcie obydwu rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej stodoły.

Czy to oni są zwykłymi milczącymi członkami kościołów? Oczywiście że nie. Są to systemy religijne, ściśle kontrolowane doktrynalnie przez kąkol, czyli nasienie węża.

Ich wspólna cecha: pedofilia, czy to u Świadków Jehowy, czy u Mormonów czy w KRK. Siewca nie pozwolił wyrwania kąkolu, aby zwykli uczciwi ludzie nie utracili całkowicie wiary. Tak miało być do samego żniwa, które najwyraźniej jest już bardzo blisko. Wtedy odbędzie się sąd na fałszywymi przewodnikami Chrześcijaństwa.

Oto przyczyna wielu fałszywych oraz sprzecznych ze sobą doktryn Chrześcijaństwa. Dzieło szatańskiego kąkolu.

Czym jest Słowo Boże?

Definicja Słowa Bożego - z ust Isusa Mesjasza, Syna Bożego, powszechnie nazywanego Jezusem Chrystusem..

Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Jest to Boża definicja Słowa Bożego i nie ma możliwości innej interpretacji. Jeżeli słowa wersetu pochodzą z ust Boga albo Syna - to  te słowa są Słowami Bożymi. Wprost z ust Isusa Chrystusa (Mesjasza). To jest pierwszy wielki problem, który błędnie zrozumiany rozbija nam Biblię na sprzeczny ze sobą zbiór ksiąg. To pozbawia wielu zaufania do Biblii oraz jakichkolwiek religii.

Podobny problem mamy z błędne rozumianym Niebem. Niebo jest zamieszkiwane przez Boga, archaniołów, cherubinów, serafinów, aniołów, Syna Bożego oraz być może przez dusze ludzkie. Dlatego istnieją różne fałszywe doktryny, które są często zupełnie sprzeczne ze sobą. Jeden błąd prowadzi nas ku następnym błędom i tak zaczyna się błędne koło.

Tak wygląda Chrześcijaństwo pod nadzorem kąkolu - błędne koło podzielone na ponad 3000 sprzecznych ze sobą wyznań.

Podane tutaj informacje praktycznie nie mają znaczenia w kwestii zbawienia. Jednak mają one wielki wpływ na nasze zrozumienie; zbawienia oraz terminu: żywot wieczny . Im większe nasze zrozumienie, tym większa nasza wiara, oparta na... Prawdzie Boga.

Informacje tutaj podane pomogą w pełni zrozumieć plan Boży światowego Królestwa Bożego, wypełnionego nieśmiertelnymi ludźmi, żyjącymi pod opieką i błogosławieństwem samego Boga.

Temat Królestwa jest niemal zupełnie nieznany. Świadkowie Jehowy o nim głoszą ale owo głoszenie jest oparte na wielu błędnych dogmatach.Celem jest ukrycie Królestwa z powodu prawdy wymieszanej z wieloma kłamstwami, jak np. imię Boga.

Informacje w tym artykule są podparte wieloma dowodami. Ty czytelniku wyciągniesz swoje własne wnioski.


Zrozumienie Nieba, jego mieszkańców oraz terminu - Słowo Boże wyjaśnia nam w pełni Boży plan zbawienia rodzaju ludzkiego, czyli planowane od ogrodu Eden światowe Królestwo Boże.

Bez zrozumienia życia wiecznego: w ciele czy też w duchu, misji Isusa Chrystusa - Króla tego Królestwa, zmartwychwstania oraz form bytów anielskich zamieszkujących Niebo lub ziemię nie możemy zrozumieć terminu - zbawienie, które istnieje, jest pewne  jest realne i logiczne.

Co to jest Słowo Boże już wiemy. Ale mamy pytania odnośnie Nieba.

Czy istoty zamieszkujące Niebo to:

Informacji jest bardzo wiele i są one często pozornie sprzeczne ze sobą. Mieszkańcy nieba mogą zmieniać ciała według własnej lub Boga woli, w zależności od powierzonej im przez Boga misji działania na ziemi.

Spójrzmy bliżej na mieszkańców Nieba, aniołów wiernych Bogu,  -  oraz aniołów, którzy się przeciwko Bogu zbuntowali.

Aniołowie- mieszkańcy Nieba

Wielką pomocą jest Księga Henocha niesłusznie nazywana apokryfem. Ujawnia ona nam zbrodnie aniołów upadłych a nawet wymienia ona ich imiona. Ponieważ anioły upadłe (nieposłuszne) rządzą w chwili obecnej na ziemi czyniąc z niej piekło, jest to logiczne, dlaczego kontrolowany przez nie świat odrzuca Księgę Henocha, która ich ujawnia i oskarża jako świadomych przestępców Prawa Bożego. Księga ta jest dostępna po polsku w internetowej Biblii Mesjańskiej. Warto także przeczytać inną księgę ukrywaną także przed nami -  II księgę Ezdrasza.

Upadli aniołowie oraz szatan skutecznie usunęli część ksiąg biblijnych, jak księga Henocha, II Ezdrasza i inne. W zamian umieszczono w Biblii skażone kłamliwymi naukami listy 'apostoła' Pawła, 'ewangelistów': Łukasza oraz Marka. Ten zbrodniczy proceder zapowiadała właśnie Księga Henocha.

Biblijne potwierdzenie o tym, że Biblia będzie atakowana oraz fałszowana!

Henocha 104:10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu. 11 Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich! 12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości. 13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą. (BM)

Powyższe wersety dają nam poważne podstawy do kwestionowania ksiąg wyraźnie sprzecznych z naukami Boga oraz Jego Syna.

Kiedy otrzymałem księgę Henocha, uwierzyłem w nią i się nią bardzo ucieszyłem!!! Nie tylko ja się nią raduję.

Księga Henocha ujawnia nam, kto i w jakiej formie zamieszkuje Niebo. Oto Boże oskarżenia upadłych aniołów, spisane przez Henocha. Zwróćmy szczególną uwagę na to, że słowa te są Słowami pochodzącymi z ust Bożych.

Henocha 15:4 Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście [dzieci] poprzez krew ciała. Zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu. 5 Dlatego dałem im żony, żeby siali w nich nasienie i żeby dzięki nim mogły się rodzić dzieci, tak, aby niczego nie brakowało na ziemi. 6 Ale wy pierwotnie byliście duchowymi, żyjącymi wiecznym, nieśmiertelnym życiem po wszystkie pokolenia świata. 7 Z tej racji nie przewidziałem dla was żon, albowiem mieszkanie [bytów] duchowych jest w niebie.

Te wersety wyjaśniają nam także, dlaczego człowiek cielesny nie może widzieć Boga, który jest Duchem. Dalsza część tego samego rozdziału ujawnia nam tożsamość złych, niewidzialnych stworzeń duchowych, czyli demonów, które przebywają na ziemi.

Henocha 15:8 A teraz giganci, którzy zrodzili się z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi. 9 Złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych Czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą "duchy złe" (szedim). 10 Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia.

Mamy więc konkretny opis niewidzialnych istot duchowych zamieszkujących ziemię, czyli... demonów. Demony to duchy zmarłych gigantów - bezpośredniego potomstwa upadłych aniołów.

Niebo jest miejscem zamieszkanym przez niematerialne istoty duchowe.

Henocha 15:11 Duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą [ wszystko] na ziemi oraz powodują smutek. Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni. 12 Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły.

Warto przeczytać w księdze Henocha całą historię upadku aniołów oraz ich potomstwa, gigantów i złych duchów, aby zrozumieć, dlaczego na naszej ziemi jest aż tyle zła, przemocy, nędzy oraz masowego przelewu ludzkiej krwi.

Stan dzisiejszego świata to bezpośredni rezultat buntu szatana oraz grupki 200 aniołów, którzy całkowicie złamali bezpośredni zakaz Boga - seksu z kobietami - wiedząc dokładnie, jakie będą tego konsekwencje. Z pełną świadomością spowodowali oni na ziemi piekło wojen, mordów, rzezi, tortur, rytuałów, czarów, fałszywych bogów i religii oraz wszelkich tajemnych (okultystycznych) nauk stosowanych w chwili obecnej przez inną grupę upadłych aniołów, związanych także z szatanem, który jest księciem tego świata.

Proceder seksu z ziemskimi kobietami po potopie nie ustał i inna grupa aniołów (nazywana dzisiaj UFO), na przekór wydanego przez Boga wyroku oraz lekcji udzielonej w światowym potopie pierwszej grupie upadłych aniołów, pod przewodnictwem szatana nadal kontynuuje walkę przeciwko rzekomo niesprawiedliwemu Bogu wyniszczając skutecznie cały rodzaj ludzki. W szczególności trwa masakra rasy białej, z której wywodzi się rzeczywisty Naród Wybrany przez Boga - Jego rzeczywiste i nie skażone wadliwymi genami gigantów Nasienie Niewiasty.

Rodzaju 6:(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat. (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. (BM)

Koncept Bożego Narodu Wybranego polega na separacji względnie czystych genetycznie ludzi stworzonych bezpośrednio przez Boga od pozbawionych sumień hybryd.

Skażenie genetyczne DNA gigantów jest w efekcie chorobą degeneracyjną. Istoty skażone nie posiadają niemal żadnych ludzkich uczuć. Oto bezpośredni rezultat zbrodni upadłych aniołów.

Poniższy werset wyjaśnia nam pochodzenie dwóch nasion DNA, pochodzących z dwóch różnych źródeł. Bóg wypowiedział te słowa do szatana.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Kobieta to symboliczna Małżonka Boga. Jej potomstwo to czysty genetycznie rodzaj ludzki. Drugie potomstwo to potomstwo węża, czyli szatana. Aby uchronić potomstwo niewiasty od genetycznego skażenia Bóg ustanowił celowo nieprzyjaźń pomiędzy dwiema grupami. Owa nienawiść trwa nadal i umożliwia przetrwanie Narodu Wybranego, który nie został jeszcze całkowicie skażony genami szatana i upadłych aniołów.

Nasienie węża nie posiada dużej szansy na życie wieczne i to jest głównym powodem ich nienawiści do Ludu Bożego, któremu Bóg gwarantuje życie wieczne w cielesnych ciałach tutaj na ziemi.

Życie wieczne nie oznacza życia fizycznego w niebie. Niebo jest zamieszkiwane tylko i wyłącznie przez istoty duchowe czyli niematerialne.

Istnieje jednak grupa 144.000 wybrańców spośród 12 pokoleń rzeczywistego Izraela, którzy najprawdopodobniej będą porwani na krótki okres do Nieba, gdzie będą przebywać razem ze swoim Królem, Isusem Mesjaszem w ciałach duchowych. (Obj. 7:3-9.) Po upływie około 3.5 roku (czas, czasy i połowa czasu) powrócą oni na ziemię w ciałach ludzkich jako królowie w celu objęcia władzy nad całym światem. Mesjasz będzie królem nad całą ziemią a 144.000 wybranych będzie współuczestniczyło w Jego władzy panując nad państwami nie należącymi do Narodu Wybranego. Bóg najwyraźniej skoryguje skażone przez szatana i upadłych geny tzw. Wielkiej Rzeszy i obdaruje ich ludzkim sumieniami oraz wrażliwymi sercami. (Obj. 2:26,27)

Nasienie węża także ma szanse na życie wieczne, a dowodem tego są wersety z Objawienia.

Objawienie 14:7 Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Objawienie 11:13 I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Są to bezsporne dowody na to, że część Nasienia Węża może uzyskać  życie wieczne pod warunkiem uznania Boga, jego Prawa oraz posłuszeństwa wobec Prawa.

Ci, którzy w cytowanym wersecie oddali cześć Bogu, rozpoczęli swe posłuszeństwo od zastosowania pierwszego Bożego Przykazania.

Wyjścia 20:3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Istnieje tylko jeden Stwórca wszystkiego i tylko On posiada tytuł Boga. Oddanie czci Bogu oznacza podporządkowanie się  Jemu.

Z powodu kontynuacji seksu pomiędzy upadłymi aniołami oraz śmierci ich potomstwa mamy olbrzymi problem. W efekcie wzrasta gwałtownie ilość demonów, czyli dusz umierającego potomstwa (Nefilimów) upadłych aniołów.

Armia szatana i potomstwa upadłych aniołów staje się  coraz większa i w rezultacie Narodowi Wybranemu grozi totalna anihilacja.

Zbliża się moment, w którym Bóg rozpocznie drastyczne działania w obronie swego Ludu. Ilości posiadanej broni, trucizn w pokarmach i szczepionkach, braku wystarczających ilości narodzin nowego pokolenia z powodu tragicznych warunków, w których rodzina nie jest w stanie ze względów ekonomicznych przeżyć, rozwiązłość seksualna, drastycznie rozpowszechnianie niezwykle niebezpiecznej ideologii gender powoduje stopniowe oraz szybkie wyniszczanie rodzaju ludzkiego.

Coraz szybciej wzrasta liczba nasienia węża i w każdej chwili może nastąpić punkt przełomowy, w którym jedynie Bóg będzie mógł uratować ludzkość przed całkowitą zagładą. Jeżeli Bóg nie stanie w ochronie ludzkości, nie przeżyje żadna istota!

Mateusza 24:(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Owo zagrożenie jest obecnie bardzo realne i zapowiedziane proroczo przez Boga. Ale Bóg obiecuje wyzwolenie Narodu Wybranego w tym właśnie czasie. Świat szatana to wie i owa wiedza jest przyczyną agresywnej akcji katalogowania ludzkości pod względem DNA.

Szatan i upadli aniołowie chcą wiedzieć, kto jest kim i kto jest po ich stronie!

 W chwili obecnej grozi nam III Wojna Światowa, która jest w stanie doprowadzić do całkowitej anihilacji nie tylko Ludu Bożego ale całej ludzkości.

Królestwo Boże - w Niebie czy na ziemi?

Niebo - miejsce dla życia tylko dla istot duchowych rodzi natychmiast wiele pytań.

Odpowiedź na wszystkie pytania jest wielu już znana udzielił jej nam sam Isus Chrystus w modlitwie, której On nas nauczył. Owa modlitwa w doskonały sposób wyjaśnia wszelkie nasze wątpliwości.

Mateusza 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, 10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Adresatem modlitwy jest nasz Ojciec, który jest w Niebie. Święcimy modlitwą Jego imię i prosimy o nadejście Jego Królestwa.

Nie modlimy się o wzięcie do nieba ale o przybycie na ziemię Królestwa Bożego... z nieba.

Królestwo Boże będzie na ziemi, ponieważ taki był i jest nadal plan Boga!

Wrogiem Królestwa jest szatan oraz jego grupa upadłych aniołów. Mamy w tej modlitwie praktycznie wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania.

Występują jedynie pozorne sprzeczności, które są poniżej wyjaśnione.

Aniołowie jako duchy Nieba oraz jako ciała na ziemi

Aniołowie Boży są tajemniczymi stworzeniami posiadającymi często niezwykłą moc. Aniołowie mogą posiąść ciała ludzkie i z tej przyczyny niewierni Bogu aniołowie oraz szatan współżyli seksualnie z kobietami ludzkimi, skażając genetycznie ludzkość.  Nie wiemy w jaki sposób przyjmują oni ciała ludzkie, ale wiemy, że aniołowie mogli nie tylko pokazywać się ludziom, walczyć z Jakubem w zapasach, jeść pokarmy jak podczas wizyty aniołów u Lota przed zniszczeniem Sodomy i Gomory. Wersety także pokazują nam, że aniołowie mogą posiadać wielką moc. (Jana 6:51. Rodzaju 18:1-8, Rodzaju 19:1-3, Sędziów 13:15-21. Biblia często nazywa aniołów mężami.

Takich opisów mamy w Biblii bardzo wiele.

Przybrane przez aniołów ciała ludzkie są różne od ciał ludzi stworzonych przez Boga.

Dlatego seks aniołów z kobietami ludzkimi był przez Boga kategorycznie zabroniony.

Upadli aniołowie ten zakaz świadomie łamali, pomimo pełnej świadomości o konsekwencjach ich otwartego buntu przeciwko Bogu.

Według tych informacji wydaje się oczywiste, że nasz Mesjasz Isus zmartwychwstał w duchu, a nie w ciele. Na dowód tego, że On nadal żyje przybierał On ludzkie ciało, jak czynili to legalnie aniołowie Boży, ciało, które mogło nawet przechodzić przez zamknięte drzwi. Najbliżsi mu uczniowie poznawali Go dopiero po jego uczynkach. Sprawdź: Jana 20:14-16, Jana 20:19,26Jana 21:6,7. Dla Tomasza Mesjasz ukazał się jako człowiek z ranami, aby niewiernemu Tomaszowi udowodnić, że On nadal żyje.

Jana 20:24 A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. 25 Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. 26 A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! 27 Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. 28 Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. 29 Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Isus wiedział, że Tomasz w Jego zmartwychwstanie nie uwierzył!

Poniżej słowa apostoła Piotra, który wyjaśnia ową kwestię.

1Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. 19 W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, 20 Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.

Poniżej Mesjasz wypowiedział takie słowa.

Jana 6:51 Ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.

Chrystus musiał przyjąć autentyczne ciało ludzkie poprzez narodzenie się w rodzinie ludzkiej. Takie narodziny dawały Mu rzeczywiste ciało ludzkie.

I Jana 4:2 Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Mesjasz przyszedł w ciele, z Boga jest. 3 Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Mesjasz przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.

Syn Boży mógł otrzymać od Ojca ciało ludzkie tylko poprzez narodziny z Marii, ponieważ było to doskonałe ciało ludzkie. Ciała przybierane przez aniołów są odmienne i nie są kompatybilne z ciałami ludzi.

W przeciwnym przypadku mógł On przybrać ciało ludzkie, jak to czynili właśnie aniołowie. Nawet w Księdze Henocha Isus jest on nazywany Synem Człowieczym. Imię to było proroczą zapowiedzią posiadania ciała ludzkiego oraz duszy ludzkiej - czystego genetycznie stworzenia Bożego.

Owo ciało Isus ofiarował w bolesny sposób na krzyżu, składając je w ofierze za cały grzeszny świat. Został On przywrócony do życia w duchu, co oznacza to Jego powrót do życia w formie duchowej, jaką posiadał On przedtem, jak wszystkie stworzenia Boże zamieszkujące Niebo z Bogiem włącznie.

W ten sposób ciało Jego zostało złożone w ofierze i nie mogło ono powstać z martwych tak, jak powstał Łazarz, który później i tak umarł.

Powstanie do życia w duchu było nadal zmartwychwstaniem, ponieważ rzeczywiście powstał On w duchu do życia w Niebie, nie na ziemi. Ale ciało cielesne, podobnie jak ofiary składane na ołtarzu w Świątyni musiało być zniszczone, najprawdopodobniej za pomocą ognia. Ciało Mojżesza zostało także usunięte przez Boga z powodu ewentualnego wielbienia szczątków sławnego i świętego człowieka.

Świątynne ofiary zwierzęce zapowiadały proroczo Isusa Mesjasza! Z tej prostej przyczyny Isus jest także nazywany barankiem ofiarnym.

W ten sposób Mesjasz oddał swe ciało człowieka na ofiarę i zmartwychwstał do życia ponownego, jakie posiadał przed przyjściem na ziemię, czyli zmartwychwstał w duchu.

Ciało ludzkie, jakie posiadał na ziemi zostało złożone w całości jako ofiara za nasze grzechy, według wymogu Prawa Bożego. Prawo ofiarne zostało w ten sposób doskonale wypełnione i ofiary zwierzęce za grzechy nie są już potrzebne.

Zmartwychwstały Isus ukazywał się pod różnymi postaciami swym uczniom oraz apostołom na świadectwo tego, że On nadal żyje. Co jest najważniejsze, Chrystus rzeczywiście powrócił do nieba i jest to wielokrotnie potwierdzone w Objawieniu czyli Apokalipsie.

Czy ciało fizyczne może udać się do Nieba?

Izajasza 40:22 Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.

Powyższy werset ukazuje nam rzeczywistość płaskiej ziemi oraz Niebiosa rozpostarte ponad jej okręgiem. Niebo separuje od ziemi potężny firmament oraz woda. W ten sposób ciało ludzkie ani cokolwiek innego materialnego nie ma dostępu do Niebios, które są szczelnym i chronionym przez firmament mieszkaniem wyłącznie dla duchów. Najwyższy Duch w Niebie jest Bogiem. Mesjasz powrócił jako osoba duchowa do Nieba i tzw. wniebowstąpienie Isusa w ludzkim ciele nigdy nie nastąpiło. Byłoby to zaprzeczeniem Prawa Ofiarnego.

Jana 6:62 Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej?

Ten werset nie mówi w jakim ciele Syn Człowieczy miał udać się do Nieba oraz kto i kiedy miał to zobaczyć! Wiemy że pisarz Apokalipsy, Jan widział w wizji Syna Człowieczego w Niebie.

Jana 20:17 Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.

Powyżej rozmowa Isusa z Marią. Nic nie sugeruje wniebowstąpienia w ciele ale zakaz dotykania Isusa budzi pewne pytania, na które odpowiedzi chyba nie uzyskamy.

Mamy 2 przypadki, kiedy Isus pojawił się nagle przy zamkniętych drzwiach. (Jana 20:19) oraz (Jana 20:26.)

Zmartwychwstały w duchu Mesjasz powrócił do swego miejsca oryginalnego zamieszkania w swoim duchowym ciele, zupełnie w taki sam sposób, w jaki powracali do Niebios aniołowie po wypełnieniu swoich ziemskich misji. Nikt takiego powrotu aniołów w żaden sposób nie święcił. Po prostu powracali tam, skąd przyszli i Chrystus powrócił do Nieba w identyczny sposób, w swoim duchowym ciele.

Ewangeliści Jan i Mateusz nie wspominają o wniebowstąpieniu!

Jest to co najmniej dziwne, ponieważ obaj naoczni świadkowie Ewangeliści mówią zgodnie z faktami o zmartwychwstaniu ale żaden nie wspomina o tym, że widział  osobiście powrót Isusa w ciele do Nieba.

Markowi i Łukaszowi z oczywistych powodów nie możemy wierzyć. Żaden z nich nie został wybrany przez Boga na apostoła czy Ewangelistę i żaden z nich nie mógł widzieć ewentualnego wniebowstąpienia. Byli to uczniowie 'apostoła' Pawła, a nie Isusa Mesjasza, pomimo, że przebywali w tym samym czasie a nawet często w tym samym miejscu.

Żaden z nich nie był więc świadkiem czegokolwiek ani nie posiadał autoryzacji Ducha Bożego. Duch nawet nie pozwolił Markowi, Łukaszowi i Pawłowi na powoływanie się na Ducha Bożego.

Łukasza 1:(3) Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, (4) Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. (BM)

Naoczni świadkowie, Mateusz i Jan o Wniebowstąpieniu Mesjasza - największym oraz wielce budującym chrześcijańskim wydarzeniu nie napisali ani słowa!!!

Odnośnie Dziejów Apostolskich pióra Łukasza nasuwa się niezwykle niepokojące pytanie.

Dlaczego najważniejsze wydarzenia w Chrześcijaństwie; Wniebowstąpienie oraz Pięćdziesiątnica - zesłanie Ducha Świętego nie są opisane przez żadnego ucznia Chrystusa!?

Dlaczego Chrystus musiał się narodzić jako człowiek? Niebo jest miejscem dla stworzeń duchowych. Ziemia jest miejscem dla stworzeń cielesnych.

Człowiek składa się z ciała oraz duszy. Ciało może umrzeć ale dusza może pozostawać w spoczynku i bez świadomości czekać na obudzenie czy zmartwychwstanie do życia duchowego w niebie, lub do życia cielesnego w Królestwie Bożym na ziemi.

Objawienie 6:9 A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. 10 I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? 11 I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

Może też dostać się do Hadesu w pełnej świadomości i w tym nieprzyjemnym miejscu pośród innych grzeszników oczekiwać Sądu Ostatecznego.

Zmartwychwstanie posiada kilka możliwości.

Objawienie 11:11 Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. 12 I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Szatan i upadli aniołowie mogą przebywać na ziemi najprawdopodobniej tylko w ciałach cielesnych. Dlatego mogą płodzić potomstwo a także... mogą utracić życie ciała.

Najprawdopodobniej góra Hermon jest miejscem transformacji aniołów z ciała duchowego w ciało cielesne. Używali jej aniołowie Boży schodząc na ziemię w ciałach ludzkich oraz używali jej anioły upadłe - najprawdopodobniej także szatan.

Objawienie 14:1 I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.

Najwyraźniej Baranek ponownie w ciele fizycznym oraz 144 tysiące także w ciałach fizycznych, które przybrali na górze Hermon, blisko wzgórza Syjon.

Objawienie 20:4 I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. 5 Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

Objawienie 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Objawienie 21:3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Czy Eliasz, Henoch, Mojżesz przebywają w Niebie?

Owszem, są wersety mówiące o tym, że Eliasz, Henoch czy Możesz wstąpili do nieba. Biblia także mówi nam o Abrahamie, Izaaku i Jakubie jako osobach żywych a nie martwych.

Nie mamy ani jednego wersetu biblijnego, który by to jednoznacznie potwierdził, że osoby te żyją w ciałach fizycznych w Niebie.

Mamy wersety mówiące, że Henoch został zabrany przez Boga. Rodzaju 5:23-24.

Rodzaju 5:(23) Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat. (24) Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.

Podobnie mamy z Eliaszem czy też zmartwychwstałymi świętymi podczas ukrzyżowania Isusa. Mamy także transfigurację Eliasza i Mojżesza. Mateusza 17:1-4.

Owo wydarzenie jest powszechnie nazywane transfiguracją. Jest to najbardziej prawdopodobne określenie wizji, która była tak żywa, że Piotr chciał rozbić 3 namioty. Niemniej nie ma w tym opisie żadnej sugestii, że Eliasz i Mojżesz zamieszkują Niebo. Podobne wizje miewali prorocy oraz oraz apostoł Jan, który zjadł w wizji książeczkę, która był w smaku słodka ale w żołądku odczuwał on gorycz. Podobnie było z prorokiem Danielem.

Jak wyjaśnimy zmartwychwstałych świętych, którzy pojawili się w Jerozolimie podczas śmierci Isusa?

Mateusza 27:(51) I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, (52) I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; (53) I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu.

I to jest wszystko, co wiemy na ich temat. Nie ma ani słowa co się z nimi dalej działo i z pewnością nie można na podstawie tego fragmentu stwierdzić, że była to wizja czy rzeczywistość.

Objawienie to także wizje. Nie ma najmniejszej wątpliwości i one ukazują nam pewne realia w sposób, w jaki dzisiaj przedstawiamy pewne fakty w formach filmów czy ilustracji.

Ale filmy czy ilustracje są właśnie filmami i lustracjami, których celem nie jest ukazanie rzeczywistości ale celem ich jest ukazanie pewnych realiów, proroctw i ich znaczenia.

Nie wiemy dokąd Bóg zabrał Henocha czy Eliasza. Nie wiemy, czy oni obaj nadal żyją w ciałach czy jako dusze, gdzie przebywają i w jakim stanie. A może w nieświadomości czy śnie oczekują przebudzenia do życia wiecznego?

To wszystko, co na ten temat wiemy i nadal nie mamy podstaw do twierdzenia, że dusze ludzkie idą do Nieba i w Niebie żyją one z Bogiem w ciele na wieczność.

  Łukasz opisuje 2 wniebowstąpienia sprzeczne ze sobą

Łukasz wsławił się wieloma olbrzymimi błędami. Jednym z nich jest zupełnie błędny opis tzw. zesłania Ducha Bożego, zapowiedziany w proroctwie Joela.

Ale sprzeczne ze sobą opisy wniebowstąpienia oraz zesłania Ducha Bożego jest są wielu z nas znane.

24 rozdział Łukasza opisuje nam dokładnie trzeci lub czwarty dzień po zmartwychwstaniu.

Łukasza 24:(39) Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.

Część czytelników może oprzeć się o ten werset jako dowód na zmartwychwstanie w ciele. Ale werset ten nie mówi o rodzaju zmartwychwstania, tylko wskazuje na postać Isusa posiadającego fizyczne ciało bez wnikania w szczegóły, w jakim on jest ciele. Oczywiście autor tekstu nie jest wiarygodny.

Cechą szczególną Jego zmartwychwstałego ciała jest możliwość przenikania przez drzwi, ściany oraz... apostołowie i niewiasty mają problemy z rozpoznawaniem Go. Podobnie jak duchowi aniołowie przybierali ciała fizyczne, tak i Chrystus NAJPRAWDOPODOBNIEJ tak uczynił. 100% potwierdzenia nie mamy!

Co jest dla nas niezwykle istotne to wiarygodność opisu Łukasza, który kilka wierszy poniżej podaje nam:

Łukasza 24:(49) A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. (50) I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. (51) I stało się, gdy ich błogosławił, że został uniesiony do nieba. (BM)

Biblia Warszawska jako jedyna polska Biblia używa słów - rozstał się z nimi.

W tym fragmencie mamy dwa wydarzenia. Pierwsze jest to obietnica Ojca, czyli otrzymanie mocy z wysokości. Czas nie został nam podany ale moment Wniebowstąpienia jest podany - w trzecim lub czwartym dniu!

Apostoł Jan opisuje nam otrzymanie mocy Ducha Bożego w taki sposób.

Jana 20:(19) A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Isus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! (20) A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. (21) I znowu rzekł do nich Isus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (22) A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. (23) Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. (BM)

Najwyraźniej właśnie wtedy apostołowie otrzymali Ducha Świętego i zostali posłani przez Isusa do obwieszczania Dobrej Nowiny o bliskim już Królestwie Bożym. Nie wiemy także, w jaki sposób Duch Święty manifestował się w apostołach, a relacje Łukasza i Pawła nie są wiarygodne. Dzisiejsze dary Ducha, według Pawła wskazują na czysty satanizm!

Opis Łukasza w Dziejach Apostolskich jest sprzeczny z opisem Łukasza w jego Ewangelii, sprzeczny z relacją Jana oraz zupełnie pominięty przez Mateusza.

Oto opis Łukasza w Dziejach Apostolskich.

Dzieje Apostolskie 1:(1) Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Isus czynił i czego nauczał od początku (2) Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę; (3) Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. (4) A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;

Mamy więc poważne błędy.

Według tego opisu Łukasza, Isus ukazywał się apostołom i uczniom przez 40 dni, po czym...

Dzieje Apostolskie 1:(6) Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? (7) Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, (8) Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (9) I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. (10) I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich

Według Jana wzięcie mocy Ducha nastąpiło już pierwszego dnia po sabacie, a w Ewangelii Łukasza mamy opis udania się do nieba trzeciego lub czwartego dnia. Duch według Ewangelii Łukasza nie został w tym czasie zesłany na apostołów.

Jest to jaskrawa sprzeczność Łukasza z Mateuszem i Janem, oraz sprzeczne ze sobą oba sprawozdania pióra samego Łukasza!

Są to kolosalne błędy, które dyskwalifikują jakiekolwiek natchnienie Łukasza!

Do tego dochodzi także całkowicie błędna interpretacja proroctwa Joela opisana przez Łukasza w rozdziale 2 Dziejów Apostolskich. Dokładny opis w podanym linku.

Najbardziej niepokojące jest to, że na Pawle i Łukaszu opiera się całe Chrześcijaństwo z Katolicyzmem i Kościołem Zielonoświątkowców włącznie!

Zesłanie Ducha Bożego - Wikipedia. Kościół Zielonoświątkowy - Wikipedia. 

W ten sposób niemal całe Chrześcijaństwo opiera się na radykalnych kłamstwach Pawła i Łukasza a Słowo Boże rzadko jest wspominane.

Najniebezpieczniejsze dla ludzkości są listy Pawła, które w rzeczywistości są w stanie odebrać ludziom zbawienie, które można uzyskać tylko i wyłącznie poprzez posłuszeństwo wobec Bożego Prawa.

Możemy nie rozumieć wielu doktryn, wersetów czy dogmatów. To nie jest dla przeciętnego człowieka istotne. Ale najważniejsze do zbawienia jest posłuszeństwo człowieka wobec Prawa Bożego czyli przykazań Boga, Stworzyciela wszystkiego.

Za brak posłuszeństwa wielu ludzi oraz szatan i upadli aniołowie otrzymają wyrok bezpowrotnej śmierci w jeziorze ognia.

Oto bezpośrednie ostrzeżenie biblijne z Apokalipsy czyli Objawienia.

Objawienie 13:(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. (BM)

Objawienie 14:(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. (11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. (12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa. (BM)

Oddanie pokłonu zwierzęciu i jego posągowi - przyjęcie znamienia 666 to złamanie najważniejszego Przykazania Bożego.

W tym przypadku będzie to bezpośrednie nieposłuszeństwo wobec Boga, który za pomocą anioła będzie ostrzegał przed konsekwencjami złamania woli Boga oraz braku posłuszeństwa wobec Jego Prawa.

Podsumowanie

Jak widzimy wyraźnie, błędne zrozumienie terminu - Słowo Boże - wprowadza nas natychmiast w olbrzymi błąd, który prowadzi na zupełnie na manowce. Zamiast być posłusznymi Słowu Boga, słudzy szatana skutecznie manipulują nami ku posłuszeństwu wobec ludzi. A to powoduje całkowite pomijanie woli samego Boga.

Szatan nie dał za wygraną klęski, jaką poniósł w momencie zmartwychwstania Isusa Mesjasza.

Najpierw pojawiły się inspirowane przez szatana księgi fałszywych proroków i nauczycieli. One to spowodowały powstanie tysięcy wyznań Chrześcijaństwa, oparte na księgach najprawdopodobniej autorstwa samego szatana.

Księgi te zupełnie wypaczyły nauki Boga przekazane nam przez Mojżesza, proroków oraz nauki samego Syna Bożego.

Spójrzmy nieco krytyczne na dwa cytaty tych pisarzy Biblii, powszechnie stosowane przez większość Chrześcijaństwa.

Dzieje Apostolskie 4:(11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Bóg już nie jest nas w stanie zbawić i nie jest naszym Zbawicielem? Bóg nie ma dla nas żadnego znaczenia? Odrzucając Boga Ojca Chrześcijaństwo 'stworzyło' nowego Boga nazywając Chrystusa Bogiem.

Czyż Syn Boży nie nauczył nas modlitwy - Ojcze Nasz!?

Zastanówmy się na tym. Jaką cenę zapłacił Syn Boży za nasze zbawienie? Jaką cenę zapłacił szatan i jego upadli aniołowie?

Poniżej zupełnie błędne nauki Pawła, które nie mają wsparcia w słowach Boga lub Syna. Owszem, Syn powiedział że ktokolwiek się Jego wyprze, On wyprze się takiego człowieka przed Bogiem. To nie to samo, co poniżej!

Rzymian 10:(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Isus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. (13) Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (BM)

Wiara jest istotna, ale nie jest podstawą do zbawienia. Demony, szatan i upadłe anioły także wierzą w Boga... i drżą!

Powyższy tekst zapewnia zbawienie od wyznania Jezusa Panem i uwierzenie w sercu, że Bóg go wskrzesił. Według Pawła to jest wymóg uzyskania zbawienia, czyli życia wiecznego. A Prawo i Przykazania? Czy wiara i wyznanie Chrystusa pozwoli nam na wzięcie znaku Bestii 666? Czy wiara anuluje wyraźny zakaz wzięcia znamienia zwierzęcia 666?

Czyż nie wystarczy wezwać imienia Pańskiego i zbawienie ma się w kieszeni? Nie!!!

Słowa Boga oraz Syna niezwykle dobitnie zaprzeczają temu.

Jedynie posłuszna Bogu i Synowi ludzkość ma możliwość życia wiecznego,  w nieśmiertelnych ciałach, tutaj na ziemi w wiecznym Królestwie Bożym.

Objawienie 20:(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. (14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Wiara bez uczynków jest martwa. Każdy z nas stanie kiedyś przed sądem Boga i Baranka.

Czy posiadasz dobre uczynki, zapisane w księgach u Boga!?


Sprawdź kilka artykułów:
Powrót na stronę główną