Nowe zrozumienie Objawienia - część trzecia.

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Czy księga Objawienia jest księgą niezwykłą? Poniżej mamy kolejne dowody!

Pierwsze trzy rozdziały Objawienia są oczywiste i niemal doskonale zrozumiałe. Są to listy do siedmiu zborów, w których działy się dobre ale i bardzo złe rzeczy. Mamy więc opisy złych i także dobrych uczynków oraz kar za zło i nagród za dobro.

Rozdział 4 ukazuje nam przyczyny, dla których musimy być bezwzględnie posłuszni Bogu oraz Isusowi.

Objawienie 4:(1) Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. (2) I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; (3) A Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. (4) A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. (5) A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych. (6) Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu; a w pośrodku, wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu.

Jest to opis tronu Najwyższego oraz Jego najbliższego otoczenia.

Objawienie 4:(7) Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. (8) A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. (9) A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, (10) Upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: (11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

Bóg Stworzyciel zna dokładnie wszystko, co stworzył, oraz także zna On cele swego stwarzania.

Mamy w owej wizji ujawniony majestat Boga, naszego Ojca oraz potwierdzenie Jego absolutnej unikalności i mocy. To Bóg jest Stworzycielem absolutnie wszystkiego a osoby otaczające Go to bezpośredni świadkowie Bożych aktów stwarzania, którzy świadczą o Jego niezwykłej mądrości oraz mocy.

Nie ma absolutnie nikogo, kto może Bogu w czymkolwiek dorównać.

Jedynie Bóg jest godnym chwały, ponieważ cokolwiek my robimy, aniołowie oraz wszystkie inne  stworzenia Boże czynią, wszystko to już jest stworzone przez Boga.

Możemy wielbić jedynie Boga Wszechmogącego!!!

Niestety w Polsce i innych katolickich państwach widzimy tzw. matkę boską, czyli figurki bałwochwalcze. Są także masy figurek w celu wielbienia wszystkich 'świętych'. Niestety niewielu ludzi rozumie, komu w rzeczywistości należy się wielbienie. Wielu ludzi nie chce tego zrozumieć!

Wszelkie dobre działania stworzeń Bożych to także Boża chwała i także za nich należy się Bogu dziękczynienie.

Wielbienie kogokolwiek innego jest olbrzymim grzechem oraz jaskrawą niesprawiedliwością wobec Boga.

Dlatego Syn Boży nauczył nas modlitwy "Ojcze Nasz" oraz sam zawsze modlił się do swego Boga i Ojca.

Siedem zapieczętowanych pieczęci

Rozdział 5 opisuje obrazowo Boga, który posiada księgę zabezpieczoną siedmioma pieczęciami. Jedynie Syn Boży okazał się godnym jej otwarcia. Werset 9 wyjaśnia nam przyczyny.

Objawienie 5:(9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10) I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. (11) A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; (12) I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.

Rozdział 5-ty ukazuje nam wagę ofiary Isusa Mesjasza, Syna Bożego, który poniósł za nasze grzechy śmierć, abyśmy dostąpili w ten sposób Bożego miłosierdzia i otrzymali wykupienie od śmierci.

Rozdział 6 ujawnia nam rezultaty odpieczętowania poszczególnych pieczęci. Najwyraźniej Isus (Baranek) otrzymał od Boga rozkazy działań na ziemi, który były zapieczętowane. W rozdziale tym widzimy także kolejność owych rozkazów Boga.

Musimy zrozumieć potrzebę Prawa Bożego, ponieważ od Prawa Bożego zależy nasze życie.

Prawo Boże można porównać do kodeksu drogowego. Złamanie kodeksu drogowego może spowodować straszliwą katastrofę, zwłaszcza w czasie szczytu. (Nie znaczy to, że ruch drogowy jest dla nas dobry!)

Prawo Boże jest na znacznie wyższym poziomie. Złamanie Bożego Prawa przez szatana przyniosło okropny rezultat dla wszystkich mieszkańców ziemi! Ucierpiały i nadal cierpią miliardy ludzi z powodu grzechów i rządów szatana.

Obecny styl życia jest rezultatem złamania Prawa Bożego przez szatana.

Jesteśmy świadkami drastycznego łamania Prawa Bożego na całym świecie i widzimy straszliwe tego rezultaty. Wiele milionów cierpi z powodu notorycznego łamania Prawa Bożego przez władze oraz przez obywateli.

Jan obserwował zadania poszczególnych sług Boga, którzy wykonywali je po odpieczętowaniu owych pieczęci.

Co rzuca się w oczy, że zwycięstwa lub nieszczęścia spowodowane przez jeźdźców są z rozkazu Boga. Nie czynią tego wszyscy władcy tego świata ale działają również wysłannicy Boga, którzy wypełniają powierzone im Boże zadania.

Jest to kolejny dowód na to, że czasy końca to niemal całkowita kontrola Boga Wszechmogącego i nic się nie może wydarzyć bez aprobaty samego Boga. Staje się także oczywiste, że jest to początek sądu Boga nad całą ziemią. Musimy także zdać sobie sprawę z tego że Bóg jeszcze nie objął władzy na ziemi i nadal rządzi szatan.

Ci, którzy przeżyją ucisk mają szansę na uznanie Boga i posłuszeństwo wobec Przykazań.

Zwróćmy uwagę na ważny szczegół. Wszelkie działania w tym rozdziale są rzeczywistością, ale czterej jeźdźcy nie są rzeczywistości osobami, ale są one są symbolami mocy Bożej, która dokonuje pewnych zmian w szatańskim królestwie na ziemi.

Objawienie 6 rozdział

Objawienie 6:(2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać.

Pierwszy jeździec (2) jest ukoronowanym zwycięzcą na białym koniu, który także posiada broń czyli łuk oraz koronę. Czy jest nim Isus? Raczej nie, ponieważ właśnie Baranek zdejmuje owe pieczęcie.

Drugi jeździec (4) jedzie na ognistym koniu i jego celem jest zakłócenie pokoju na ziemi.

Objawienie 6:(4)I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz.

Najprawdopodobniej to już się rozpoczęło i jest to raczej skromny początek.

Trzeci jeździec (5) koń kary (czarny)

Objawienie 6:(5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. (6) I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.

To najwyraźniej jest plaga głodu, która także się już zaczęła, ale następny werset być może nas całkowicie zaszokuje!!!

Czwarty jeździec (7) o imieniu Śmierć

Objawienie 6:(7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! (8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a kraina umarłych szła za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.

Tego także doświadcza świat i wielu ludzi umiera, znacznie więcej, niż kiedykolwiek przedtem. Najciekawszą przyczyną śmierci jest mór czyli zgony z powodu Covid-19 szczepionek.

Czytałem także o kilku wydarzeniach śmierci od zwierząt i najprawdopodobniej ludzie już umierają  w Kanadzie czy w USA z powodu głodu. Takie informacje są cenzurowane.

W Kanadzie już jest wielu ludzi, którzy jedzą jedynie raz dziennie. To może u ludzi starszych powodować śmierć. Głód w wielu państwach dopiero się zaczął i będzie się nadal rozwijał. Oczywiście winne są temu władze.

Objawienie 6:(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. (10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? (11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

W tym fragmencie mamy konkretny przykład, w jaki sposób większość Objawienia była niezrozumiana. W niebie są dusze ludzi zamordowanych za wiarę w Boga. Obecnie na ziemi zaczyna się już i przybiera na mocy prześladowanie białych chrześcijan.

Dlaczego Bóg do tego dopuszcza?

Ponieważ zdecydowana część chrześcijaństwa nie wielbi Boga, ale wielbi Syna, Matkę Boską oraz oddaje się masowemu bałwochwalstwu. Nie tylko oni są temu winni, ale także winne są szatańskie religie, które tych ludzi zachęcają do bałwochwalstwa.

Bałwochwalstwo jest najohydniejszą formą ludzkiej głupoty.

Poniżej cytat nam raczej już znany ale z innego rozdziału.

Objawienie 6:(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.

To nam bardzo przypomina proroctwo o znaku oficjalnego pojawienia się Isusa na ziemi.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

Następne wersety z Objawienia to potwierdzają!

Objawienie 6:(15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Wersety powyższe wskazują nam wyraźnie czasy wszystkich tych wydarzeń. 15 werset zaczyna się od litery I (jak Irena), co oznacza kontynuację poprzedniego zdania.

Całość tego rozdziału prowadzi nas do finałowego Armagedonu. Pewna część tych wydarzeń już jest w trakcie realizacji. Jest oczywiste, że nie nam walczyć z kimkolwiek o prawdę czy życie. Naszym celem jest zachowanie naszej wiary i oddania się Bogu Wszechmogącemu bez względu na nasze ewentualne cierpienia a nawet śmierć.

Jeżeli jesteśmy ludźmi ufającymi Bogu i poddanymi Jego Prawu, śmierć, jeżeli do nas dotrze, nie będzie dramatyczna i drastyczna. To znaczy, aby o nic innego się nie martwić ale z ufnością oczekiwać naszej nagrody, którą dostaniemy od Boga za naszą wytrwałość.

Objawienie 7 rozdział

Ten rozdział mówi nam o wydarzeniach, które z pewnością już się częściowo wydarzyły.

Objawienie 7:(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. (2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: (3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

Pierwszy werset najwyraźniej się wydarzył i mieliśmy mocne wiatry w wielu miejscach świata i one nadal od czasu do czasu się pojawiają. Żyjemy w okresie wiatrów, klęsk powodziowych, epidemii trucizn, czyli 'leków' jak Covid-19 i czasy od kilku lat są rezultatem działań Bożych czterech wiatrów.

To wskazuje nam bardzo wyraźnie, że jest to opieczętowanie z Izraelitów plemion Izraela w liczbie 144.000. Są to wybrani przez Boga do życia wiecznego na podstawie okupu Isusa oraz tych, którzy będą wzięci żywcem do nieba, także w wyniku krwi przelanej za ich grzechy przez Syna Bożego, Isusa.

Reszta Narodu Wybranego nie jest wykupiona krwią Baranka.

Wykup krwią Baranka spowoduje odrestaurowanie Izraela współczesnego do życia na ziemi pod berłem Isusa oraz pod koronami 144.000 współkróli Isusa, którzy żyjąc wiecznie będą panowali wraz z Isusem przez 1000 lat.

Dopiero po tysiącu lat nastąpi życie wieczne dla wszystkich posłusznych Prawu Bożemu na nowej ziemi i pod nowym niebem.

Objawienie 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Werset 4 jest oczywisty i mówi nam wyraźnie, że od tego momentu śmierci już nie będzie. Kolejny werset pokazujący nam opór Watykanu do umieszczenia w Biblii księgi Objawienia.

Życie na nowej ziemi i pod nowym niebem powróci do stanu przed potopem. Wody deszczu, który spowodował potop spadły na ziemię z firmamentu, który separował ziemię od nieba. Separacja nadal istnieje ale nie jest całkowita i nie jest dla nas bezpieczna.

Od momentu potopu ludzkość nie żyje już do 1000 lat ale do maksimum 100 lat. Możemy sobie wyobrazić, jak musiał się napracować Bóg, aby spowodować potop i jakim kosztem. W przeciwnym wypadku potomstwo upadłych aniołów wymordowałoby wszystkich ludzi!

Poniższy fragment  także nas informuje w wersecie 17, że słudzy Boży zostaną doprowadzeni do źródeł żywych wód.

Religie szatańskie oczywiście o tym nigdy nie wspominają, ale te wersety istnieją w każdym egzemplarzu Biblii!

Objawienie 7:(13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

To jest mowa o reszcie Narodu Wybranego, czyli ludźmi poza grupą 144.000 oraz poza świętymi wziętymi już do nieba. To wydarzenie ma miejsce na ziemi, gdzie po usunięciu z niej szatana i jego naśladowców wszyscy będą żyli w pokoju i będą oczekiwali na doprowadzenie ich do źródeł żywych wód, co wreszcie da ludziom życie wieczne.

Werset 17 wyraźnie nam to także potwierdza.

Objawienie 8 - czterech aniołów z trąbami

Objawienie 8:(1) A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. (2) I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb.

Jak wielu z nas wie, że w Objawieniu są ukryte pewne plany Boga. Zostały one w taki sposób spisane, aby niewielu ludzi zorientowało się o rzeczywistej treści tej księgi.

To znaczy, że teksty w kilku częściach Objawienia oraz w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza nie są spisane według kolejności. Rozdział 24 mówi nam także o czasach bliskich końca!

W szczególności księga Objawienia słynie z braku czasowego rytmu. Dlatego w ten sposób przez ponad 480 lat, (mamy obecnie rok 480) nie mogliśmy rozszyfrować znaczenia tekstów Mateusza 24 rozdziału oraz księgi Objawienia.

Niedawno Bóg odkrył nam sposób zrozumienia czegoś, co czytaliśmy często, ale bez zrozumienia. Znając tego przyczynę, możemy poznać i zrozumieć dokładniej proroctwa Objawienia.

Rozdział 8 pokazuje nam siedem wielkich plag, które spadną na mieszkańców ziemi podczas późnego już czasu końca.

Zwróćmy uwagę, że rozdział 8 zaczyna się od ostatniej, czyli siódmej pieczęci. Owa siódma pieczęć zwiastuje nam rozpoczęcie działania siedmiu aniołów, którzy spowodują straszliwe kary na zbrodnicze, szatańskie narody.

Objawienie 8:(7) I zatrąbił pierwszy. I powstał grad i ogień przemieszane z krwią, i zostały rzucone na ziemię; i spłonęła jedna trzecia ziemi, spłonęła też jedna trzecia drzew, i spłonęła wszystka zielona trawa. (8) I zatrąbił drugi anioł; i coś jakby wielka góra ziejąca ogniem zostało wrzucone do morza; a jedna trzecia morza zamieniła się w krew, (9) I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. (10) I zatrąbił trzeci anioł; i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia, i upadła na trzecią część rzek i na źródła wód. (11) A imię gwiazdy tej brzmi Piołun. I jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. (12) I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc. (13) I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.

Pierwsza plaga wskazuje wyraźnie, że jeszcze nic z tego opisu na ziemi się nie wydarzyło. Plagi są niezwykle mocne i wyjątkowo śmiertelne. Werset 11 mówi nam o wielu ludziach, którzy utracili życie z powodu gorzkiej wody.

Werset 12 mówi nam o podobnym scenariuszu, jaki zaobserwujemy już wkrótce na chwilę przed pojawieniem się znaku Isusa. Tym razem jest to inna zapowiedź kolejnych wyroków Boga, które także nastąpią.

Objawienie 9 - trzej pozostali aniołowie

Objawienie 9:(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani. (2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. (3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi. (4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. (5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. (6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie

Plagi zapowiedziane przez piątego anioła są wyjątkowo dotkliwe. Najciekawsze jest to, że nadal na ziemi będą ludzie Boży, którzy będą mieli na czołach pieczęć Bożą. Oni nie będą cierpieli od tych plag.

Objawienie 9:(13) I zatrąbił szósty anioł; i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos, (14) Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.(16) A liczba wojsk konnych wynosiła dwie miriady miriad; taką ich liczbę usłyszałem. (17) A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli: mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt, żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka. (18) Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki, wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. (19) Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach; ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. (20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Tym razem mamy olbrzymi wyrok śmierci, wykonywany przez czterech aniołów, którzy uśmiercą trzecią część ludzi. Werset 21 ujawnia nam, że absolutnie żadne wcześniejsze plagi nie pomogły nikomu z tych ohydnych satanistów i bałwochwalców.

Upór tych grzeszników to dowód na ludzi ultymatywnie złych i absolutnie wrogich Bogu, którzy wolą śmierć niż ukorzenie się przez Bogiem i Jego Prawem.

Objawienie 10 - misja 7-mego anioła

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Ten moment jest niezwykle tajemniczy i Bóg nigdy nie ujawnił, co jeszcze zamierza zrobić, aby odrestaurować swoje Królestwo na całej ziemi. Odkupienie ludzi do wzięcia do nieba oraz 144.000 do życia wiecznego było także do tej pory niemożliwe do przewidzenia.

Ofiarę za te grzechy złożył właśnie Isus. Szatan nie miał żadnej szansy na takie rozwiązanie tego problemu. Dlatego możemy spodziewać się czegoś równie genialnego, niezwykłego i efektywnego, aczkolwiek nikt nie jest w stanie tego tajemniczego planu przewidzieć.

Objawienie 11 - służba dwóch świadków Bożych

Objawienie 11:(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą. (2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

Werset 1 mówi nam najwyraźniej o modlących się wybranych do nieba oraz o 144.000 którzy są najprawdopodobniej w tym samym czasie w niebie. Ale drugi werset mówi nam o zewnętrznym przedsionku, czyli o naszej ziemi, wypełnionej poganami. Czas trwania - 42 miesiące = 3.5 roku!

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

Widzimy wyraźnie, że wcześniej podane plagi się wydarzały i były zastosowane z powodu masowych grzechów ludzi. Dwaj świadkowie wyjaśnią także ludzkości wymagania Boga oraz przyczyny wielkich kar za nieposłuszeństwo wobec Prawa Bożego.

Werset 4 sugeruje nam, że są oni w niebie i tam służą Bogu.

To ich Bóg obdarzy mocą oraz ochroną i będą oni ujawniać zbrodnie i grzechy świata, nawet te najbardziej ukrywane przed nami oraz będą oni stosowali posiadaną od Boga moc, której używać będą w swojej obronie.

Będą oni wyposażeni w wielką moc, która wzmocni ich posłanie.

Objawienie 11:(7) A gdy skończą swoje zeznania, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój, zwycięży i ich zabije. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich zwłoki przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich zwłok w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Zostaną oni zamordowani przez Bestię. Zastanówmy się: za co? Za głoszenie prawdy o Bogu, o ujawnianiu zbrodni Bestii i jej wszystkich władców. Także mówić będą o wartości Prawa Bożego oraz o ścisłej potrzebie stosowania się do tego Prawa. Za to zostaną obaj zamordowani.

Świat szatana nie jest w stanie posłuszeństwa wobec Prawa Bożego, a 'prawo' szatana i Bestii to lichwa, pedofilia i wszelkie inne seksualne zboczenia, plus chorobliwa nienawiść do Boga i wszystkich jego sług.

Objawienie 11:(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba. (14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada". (15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. (19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

Znaleźli się jednak tacy, którzy... zrozumieli gniew Boży i ukorzyli się przez Bogiem.

Najciekawszy jest werset 15, mówiący nam ponownie o zatrąbieniu siódmego czyli ostatniego anioła. On oznajmi całemu światu, że nastąpi zmiana władzy na ziemi i Bóg wraz z Synem obejmują teraz władzę. Siódmy anioł zatrąbi dopiero po zmartwychwstaniu dwóch świadków Boga.

Przed objęciem władzy nad ziemią przez Boga i Isusa, będą to Boże działania w kierunku przejęcia Jego władzy i władzy Jego Syna, Isusa. Dopiero po oficjalnym przejęciu władzy przez Boga i Syna nastąpi całkowite wyczyszczenie całej ziemi z morderczego nasienia węża oraz stałe i wieczne rządy Boga oraz Syna, Isusa Mesjasza i Króla.

Niech to się wszystko stanie!