Nowe zrozumienie Objawienia 4

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Znak powrotu Isusa oraz początek sądu Bożego są już omówione. Ale możemy zaobserwować dodatkowe detale, które dopiero teraz możemy zrozumieć głębiej i dokładniej. Nie jest to zmiana znaczenia tych proroctw, ale dodawanie do nich więcej detali

Najczęściej cytowanym proroctwem jest 24 rozdział Mateusza.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

Co jest bardzo zadziwiające, mamy dwa dodatki do tego proroctwa.

Mateusza 24:(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

Oraz...

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Zwróćmy uwagę na opis tego samego wydarzenia w Objawieniu.

Objawienie 6:(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

To wygląda na opis początku wielkiej akcji Boga i Isusa. Ale tekst z Mateusza, czyli pierwszy opis Isusa jest znacznie łagodniejszy i posiada on mniej detali. Ten drugi opis omawia przerażające działanie Boga do tego stopnia, że władze ukryją się w jaskiniach i w skałach górskich.

Co jest jeszcze ciekawsze, to wydarzenie nastąpi po zdjęciu szóstej pieczęci. Jesteśmy już tych czasach!

Objawienie 6:(1) I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź! (2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. (3) A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź! (4) I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz. (5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. (6) I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj. (7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź! (8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Hades szedł za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi. (9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. (10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? (11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

Znamy i obserwujemy wiele elementów z tego właśnie proroctwa. Zaczął się już głód w kilku państwach i zanosi się na coraz większą jego eskalację. Widzieliśmy wiele nagłówków w mediach, że jest wielka masa mordów i ona się nasila a także zwiększają się napady i rabunki. Wielu ludzi już głoduje, nawet w USA i także było już wiele sprawozdań o atakach zwierząt.

Co jest ciekawe najbardziej, werset 8 mówi nam o morze (truciźnie) czyli o epidemii i wiadomo, że największą zbrodnią na świecie była zbrodnia Covid-19. Obecnie zaczynają się coraz groźniejsze ataki  na chrześcijan.

Tekst biblijny mówi nam także o zdjęciu szóstej pieczęci. Mamy powtórzone te same działania na ziemi, na słońcu i na księżycu, ale widzimy znacznie więcej detali.

Isus w Ewangelii Mateusza otwarcie powiedział, że nie znał On zbyt wiele szczegółów.

Ale w opisie w Objawieniu 6 rozdziale Isus jest tym, który to wszystko organizuje i wydaje polecenia. To wydarzenie jest także zapowiedziane znacznie wcześniej przez proroka Izajasza.

Najciekawsze jest to, że jest to...

Izajasza 13:1 Wypowiedź o Babilonie, jak to widział Izajasz, syn Amosa.

Głównym zbrodniarzem świata są USA, które są nazwane w Biblii Babilonem Wielkim. To Babilon otrzymuje już teraz straszliwe baty za swoją arogancję, masowe wojny na świecie, mordy wrogów a ostatnio mordy 'patriotów' USA.  Proroctwo o Babilonie jest już jasno widziane i zrozumiane.

Izajasza 13:(9) Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. (10) Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. (11) I nawiedzę okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę; i ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżę.

To już jest daleko posunięte w realizacji!

Co to wszystko oznacza?

Bóg już rozpoczął sąd nad światem, aczkolwiek nie objął On jeszcze władzy!

Głównym celem Boga są obecnie Stany Zjednoczone, które Biblia nazywa Babilonem Wielkim, czy też młotem całego świata. Oto detale Babilonu Wielkiego.

Do tej pory było to dla większości niezrozumiałe, co dzieje się na świecie i jakie są tego cele. Większość z nas myślała, że dzieją się typowe działania polityczne i że Bóg nie ma z tym wiele wspólnego. Bliższe zbadanie Objawienia ukazuje nam, że jest zupełnie odwrotnie.

Najwyraźniej Bóg zna szatański plan trzech wojen światowych, w których jest plan zniszczenia syjonistów. W USA jest ich ponad 70%, więc wiemy, dlaczego takie zło istnieje  nadal w Ameryce! Ale większość Żydów amerykańskich nie jest syjonistami.

Poznajmy więcej szczegółów, które otworzą nam szerzej nasze oczy. Szczególnie teraz staje się bardziej zrozumiałe wyjaśnienie prorockich wersetów z Mateusza, ale nie w sposób, jaki do tej pory je rozumieliśmy.

Proroctwo z 24 rozdziału Mateusza mówi nam w nieco niezrozumiały sposób!

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Całość proroctwa wygląda na przesadę. Jeżeli słońce i księżyc mają utracić część światła i gwiazdy mają spadać na ziemię, a na niebie ma się pojawić znak Isusa, to czy w takiej sytuacji potrzebne jest nam jakiekolwiek dalsze ostrzeżenie? To tak, jak wyznaczony odjazd pociągu, którym mamy gdzieś jechać.

Dopiero dalsze wersety z innych ksiąg biblijnych dają nam pełniejszy obraz i dopiero one wyjaśniają nam ten problem.

Zdecydowana większość ludzi nie rozumie wydarzeń, które dzieją się w USA. Co jest jeszcze gorsze, większość ludzi nadal stoi po stronie USA! Problem owej niewiedzy jest prosty. Świat ogólnie myśli, że to władze kontrolują te wydarzenia.

Ale świat nie wie, że Bóg już przeprowadza sąd nad zbrodniarzami na ziemi.

Bóg spowodował zniszczenie wielkiej część gospodarki USA rękami Bidena i innych łajdaków i to się nadal jeszcze bardziej rozwija!

Wracając do wersetów biblijnych, jesteśmy blisko do realizacji Bożego planu, którego celem jest całkowite zniszczenie USA. Nie tylko od wewnątrz ale także z zewnątrz. Czeka USA wojna domowa oraz inwazja - Chin, a może i Rosji albo nawet niektórych krajów arabskich.

Sprawdźmy, co mówi 10-ty rozdział Objawienia o otwarciu siódmej pieczęci. Jest to szczególny znak o wielkim znaczeniu.

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Następny rozdział 11 mówi nam o owej tajemnicy.

Objawienie 11:(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Teraz nowe szczegóły wyraźnie nam ujawniają niezwykłą mądrość Boga.

Po trąbie siódmego anioła Bóg obejmie władzę

Co jest niezwykle ciekawe, Bóg po objęciu władzy będzie wraz z aniołami wykonywał wyroki nad ludźmi, którzy odrzucą Boga i 10 Przykazań. Tym razem wyroki będą wykonywali głównie aniołowie Boży, podobnie jak teraz kierują oni światową polityką.

Olbrzymią zagadką jest to - że Bóg wykona jakiś niezwykły plan, który jeszcze nigdy nikomu nie został ujawniony.

Nawet Isus nie był o tym poinformowany i ów plan znał wyłącznie Bóg. Jest to nadal tajemnicą i na pewno jest to plan, którego nikt na świecie się nie spodziewa.

Będzie to dewastujące dla wszystkich ludzi wrogich Bogu!

Sprawdźmy inny ciekawy fragment II Ezdrasza - proroctwa przeciwko Babilonowi i innych zbrodniczych państwach.

II Ezdrasza 16:(1) Biada tobie Babilonie i Azjo, biada tobie Egipcie i Syrio. (2) Przepaszcie się worami i włosiennicami i opłakujcie dzieci wasze, lamentujcie nad nimi, ponieważ wasze zniszczenie jest w zasięgu ręki. (3) Wypuszczony jest na was miecz, a nie ma nikogo, kto mógłby go odwrócić. (4) Wypuszczony jest na was ogień, a czy jest ktoś, kto by go wygasił? (5) Nieszczęścia są na was wysłane a czy jest ktoś, kto je odwróci? [BM]

Druga część jest jeszcze ciekawsza ale bardzo drastyczna!

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami." [BM]

To, co wyrabiają Amerykanie woła od wielu lat o pomstę do nieba. Pornografia, pedofilia, handel dziećmi i wyuzdane, powszechne środki masowej indoktrynacji seksualnej w mediach dla dzieci i dla dorosłych, także na całym świecie powodują wiele wielkich szkód u tych, którzy dali się w to wciągnąć.

USA jest największym propagatorem LGBTQ, małżeństw homoseksualnych, ideologii gender wpajanej dzieciom oraz wielu innych zdziczeń na tle seksualnym. USA to królestwo wyuzdanego mordu nie narodzonych dzieci a nawet niemowląt urodzonych i... mordowanych.

Co jest ciekawe, bierze w tym także udział wielu upadłych aniołów, którzy żyją pośród nas, ale jest to przed nami ukrywane.

Dramatyczny i szybki upadek USA

O ile jakiekolwiek religie tłumaczą upadek USA, świat nie ma pojęcia, dlaczego USA tak szybko upada, aczkolwiek oni nie wiedzą, że ów upadek nie jest dziełem szatana ani nawet syjonistów, ale to wszystko dzieje się z wyroku Bożego.

Sprawdźmy jeszcze raz plan III Wojny Światowej.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." Link - [EN].

Nie ma ani jednego słowa o zniszczeniu USA i Watykanu!

Atak szatana był zawsze i jest nadal skierowany przeciwko Słowiaństwu na całym świecie, głównie przeciwko Rosji, Polsce i innym krajom Słowian. Rewolucja Październikowa była tego początkiem, ale z czasem Rosja wyzwoliła się spod rządów bolszewickiego nasienia węża.

Gdyby plan szatana doszedł do skutku, USA dołączyłyby do Ukrainy wraz z innymi państwami, jak Anglia, Niemcy czy Francja. Ale do tego nie doszło i już nie dojdzie. Ukraina już niemal przegrała. Szatan sam wpadł we własną pułapkę.

Stany Zjednoczone już niemal upadły

Co jest ciekawe, szatan nie wspomniał ani słowem o USA, którego populacja to głównie nasienie węża. Szatan dąży do zniszczenia Rosji, Polski i innych państw Słowian, używając tym razem syjonistów, używając na wojnie na Ukrainie wojsk nazistów. Szatan nigdy nie planował zniszczenia USA!

Nadal próbuje on zniszczyć Rosję, ponieważ większość w jej rządzie to Rosjanie, a władza bolszewicka już nie istnieje od wielu lat. To znaczy, że bolszewicy są, ale nie posiadają już władzy. Szatan dąży do zniszczenia Słowian - z Polską włącznie oraz zrzucenia całej winy na syjonistów z Izraela.

Szatan organizuje atak państw Islamu na Izrael oraz całkowite zniszczenie tego państwa. Od pewnego czasu w mas mediach można słyszeć negatywne informacje o syjonistach i wyraźną ich segregację od reszty nasienia węża. Większość Żydów w USA nigdy nie popierała i nadal nie popiera Izraela.

Zniszczenie USA nie było nigdy planem szatana, ale ten plan istnieje w Biblii od wielu wieków. Biblia nazywa USA Babilonem Wielkim, który zostanie z czasem zniszczony i to doszczętnie. Upadek USA jest więc realizowany; albo przez Boga, albo z Jego rozkazu!

Szatan nie pozwoliłby Bestii na zniszczenie USA, ale szatan nie jest w stanie zatrzymać działań Boga, skoro przez taki wielki okres czasu szatańskich rządów nigdy nie pokrzyżował on Bożych planów. Zostanie on powstrzymany od wyrządzenia szkody Słowianom na pustyni w Objawieniu w 12 rozdziale.

Szatan w ten właśnie sposób traci swoją władzę, a USA szybko i stanowczo upada i nie stanowi już największej siły militarnej na całym świecie, której szatan systematycznie używał kontrolując niemal wszystkie państwa świata, poza... Rosją.

Jeżeli Ukraina przegra wojnę z Rosją, nastąpi koniec władzy szatana na ziemi.

Szatan postawił na pogrom syjonistów, ale wolałby on mieć po swojej stronie mocne militarnie USA .

Szatan także przegrał wojnę w niebie; nie z ręki Boga ale z rąk archanioła Michała i jego aniołów.

Dlatego ostrzeżenie Syna Bożego, Isusa abyśmy czuwali, jest nam potrzebne w dokładniejszej formie, ponieważ bez tej wiedzy nie bylibyśmy gotowi do wzięcia do nieba oraz do wyprowadzenia Słowian na pustynię. Dlatego mamy w Objawieniu drugą i bardziej rozwiniętą wersję tego proroctwa.

To wszystko jest kolejnym dowodem mądrości oraz mocy samego Boga.

Bóg ma ukryty przed światem plan, którego Bóg nikomu wcześniej nie ujawnił.

Nieco szczegółów...

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego.

To proroctwo jest nadal dla nas i dla całego świata wielką zagadką!

Zakończenie...

Jest jeszcze drugi wyrok wydany przez Boga. Jest to wyrok na Rzym/Watykan, który jedzie na podobnym wózku razem z USA. Obydwa mocarstwa, czyli Rzym/Watykan oraz USA/Babilon Wielki to szczyt władzy szatana, która już niemal przestała istnieć.

Stało się to z powodu... drukowania pieniędzy w USA, ponieważ to spowodowało upadek całego systemu monetarnego na ziemi i największy bank BIS praktycznie zbankrutował i narody nie są już od niego uzależnione.

Obydwa mocarstwa - Watykan i USA - są stopniowo redukowane do niemal zera. Jest to całkowicie upadły szatański system okrutnej do niedawna władzy i kontroli nad całym światem.

Dlatego oba zbrodnicze mocarstwa są już zupełnie bezradne a szatan traci władzę nad światem. Oto dlaczego wojna z Ukrainą jest już wojną przegraną. Po tej wojnie przejmie władzę Bestia, która będzie próbowała w inny sposób zwieść świat przemocą, nawet z gronem 144.000!

Jedno jest pewne. Ani Watykan ani USA nie mają szansy na odzyskania swojej mocy nad całą ziemią. Definitywnie jest to ich koniec, który zbliża się szybkimi krokami.

Watykan zostanie całkowicie zniszczony i ogołocony ze wszystkich skradzionych dóbr całej ziemi. Uczyni to nowych 10-ciu króli, których natchnie Bóg, aby wykonali jego zamysł. W taki sposób Bóg wpływa na umysły władców tego świata.

Upadek USA oraz Watykanu jest doskonale opisany, głównie w Objawieniu i jest to sąd samego Boga!

Co jest najbardziej ciekawe; jesteśmy w zaawansowanym czasie sądu Boga nad Babilonem Wielkim oraz nad Wielką Nierządnicą. Pamiętajmy że po ich upadku nastąpi także ich zniszczenie

Przejęcie władzy nad światem przez Bestię może być już bardzo blisko.

W chwili obecnej możemy spodziewać się w każdej chwili znaków sygnalizujących nam wzięcie do nieba oraz nieco później zgromadzanie Słowian do wymarszu na pustynię.

Miejmy na uwadze, że siły szatana także znają te plany Boga i starają się to w jakiś sposób ominąć. Ale czas do wzięcia do nieba i do wymarszu na pustynię bardzo poważnie się przybliżył. W taki ciekawy sposób Bóg celowo ukrył do tego czasu zrozumienie tego proroctwa.

Ufajmy więc całym sercem naszemu Bogu i Isusowi. Boże plany zawsze są zrealizowane, pomimo zaciekłych wysiłków szatana, jego demonów oraz upadłych aniołów.

Pamiętajmy o tym, że Bóg już działa na ziemi i niedługo przejmie On władzę oficjalnie!

Czuwajmy!