Nowe zrozumienie Objawienia

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

Zwróć uwagę na niezwykłe określenia czasu w księdze Objawienia.

Przykład:

Poniżej dwa cytaty, które wyjaśniają nam, że pewne narody słyszą i rozumieją informacje na temat powrotu naszego Pasterza.

II Ezdrasza 2:(34) Dlatego mówię do was o narodach, które słyszą i rozumieją: "Oczekujcie pasterza waszego, On da wam odpoczynek wieczny, ponieważ On jest tym, który przyjdzie na zakończenie wieku, który jest już w zasięgu ręki.

Mamy także taki werset.

Objawienie 10:7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Objawienie jest obfite w ujawnianiu nam Prawdy. Nie jest ono pisane w spodziewanym przez nas porządku i pewne części pozornie nie mają sensu. Zwróćmy także uwagę, że trąbienie anioła będzie trwało dłużej, niż jeden dzień. Pewne rozdziały Objawienia nie są umieszczone w linii czasu w logicznej kolejności.

Są to celowe ukrycia treści, za pomocą których nasz wspaniały Bóg ukrył swoje plany i dopiero niedawno dał nam ich częściowe zrozumienie.

Musimy zawsze rozróżniać, które teksty są jasno podane, jak 10 Przykazań czy pewne wydarzenia biblijne, ale proroctwa różnią się diametralnie od historii oraz od Prawa Bożego.

Poniżej mamy wersety proroczego Objawienia 12 rozdziału, w którym występuje klasyczny przykład ukrytej celowo strategii informacyjnej.

Objawienie 12:6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Nie tylko Naród Boży jest nazywany niewiastą. Całe zdanie obrazuje nam pewną sytuację i przez kilkaset lat było to niezrozumiałe przez badaczy tych proroctw. Poniżej widzimy niezwykły sposób kodowania tych informacji.

Objawienie 12:14 I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.

Rozdział 12 był pierwszym rozpoznanym rozdziałem, aczkolwiek był to jedynie prawidłowy domysł. Są w nim teksty omawiające tę samą postać, aczkolwiek w różnych okresach czasu. Werset 5 mówi nam o Niewieście... ale nie jest to Maria, matka Isusa, ponieważ ona nigdy nie była ukoronowana i nie była utożsamiana z Królestwem Bożym na ziemi.

Niewiasta pierwsza to Lud Boży z czasów urodzenia się Isusa. Maria była także częścią Ludu Bożego. Niewiasta (nie Maria) także 'porodziła' chłopczyka, który dla bezpieczeństwa został wzięty do nieba na okres 3.5 roku. Szatan dążył, aby go za wszelką cenę zamordować. Ewangelia Mateusza opisuje to nieco inaczej.

Główną różnicą jest tożsamość Marii oraz tożsamość biblijnej Niewiasty. Są to dwie różne postacie. Opis w Objawieniu jest opisem Niewiasty a nie Marii, aczkolwiek chłopczyk najwyraźniej symbolizuje Isusa. Czy chłopczyk został wzięty rzeczywiście do nieba na 3.5 roku?

Czy jest to metafora, mówiąca nam o 3.5 letniej ochronie chłopczyka, który był w tym czasie w Egipcie, według Mateusza, ale Bóg go chronił przed szatanem? Tego nadal nie rozumiemy.

Niewiasta z opisu z Objawienia poleciała na pustynię, gdzie ją żywią przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Objawienie 12:14 I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.

Nowe zrozumienie Niewiasty!!!

Podesłano mnie 2 wersety i księgi Izajasza, które dokładnie nam wyjasniają tożsamość pierwszej niewiasty oraz tożsamość tajemniczego chłopczyka.

Izajasza 66:(7) Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła, zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca. (8) Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu, czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon, zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci.

Ten werste wyjaśnia nam dokłanie kim są obie Niewiasty z Objawienia. Jest jedna Niewiasta, i ona pojawia się w proroctwie dwa razy. Za pierwszym razem ona porodziła chłopca.

Ale nastepne zdanie mówi nam wyraźnie, że jest niewiasta to naród!  W tym wersecie mamy podobne oraz różniące się nieco detale, sugerujące poród dwojaki. Jedną osobą zrodzoną przez Niewiastę jest Isus Mesjasz a drugą jest grupa jej dzieci, czyli 144.000

Chłopczyk z Obajwienia reprezentuje nowo narodzoną grupę potomstwa.

Poniższy tekst Objawienia to potwierdza w pełni.

Obajwienie 2:(26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, (27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; (28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną. (29 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Zwróćmy uwagę, że tę informację podaje nam Isus, Syn Boży i tekst ten wyraźnie sugeruje pewną ilość tych osób z Narodu Wybranego, którzy będą pełnili aż do końca pracę, jaką rozpoczął sam Syn Boży.

Mamy więc ciekawy porównanie i tożsamość chłopczyka, syna Syjonu staje się już oczywista.

Synem Syjonu Narodu Wybranego jest sam Isus oraz... 144.000 współkróli Isusa Króla.

Tak Syn jak i 144.000 będą sprawowali władzę, a 144 000 współkróli będą szczególnie nadzorowali pogan. Rządy te będą bardzo stanowcze, co symbolizuje właśnie laska żelazna Isusa oraz 144.000.

Drugi opis sposobu ucieczki niewiasty jest zupełnie inny. Pierwsza niewiasta uciekła, ale druga poleciała na skrzydłach wielkiego orła.

Okresy jej pobytu z dala od smoka są podane czasowo zupełnie inaczej.

12 rozdział jest rozpoznany od kilku lat, ale nikt z nas nie rozumiał pewnych detali. Dlaczego mamy różne określenia czasowe pobytu na pustyni, oraz różniące się niektóre detale.

Są to odmienne opisy odnośnie tej samej Niewiasty, omawiające dwa okresy czasu oraz dwa różne sposoby dostania się na pustynię tej samej Niewiasty.

Pomimo, że 12 rozdział został zrozumiany, okazało się niedawno, że te reguły są bardzo ważne. Jeżeli wydarzenia podczas określonego czasu się różnią; oznacza to, że mamy tej samej długości dwa okresy czasu, ale występujące w zupełnie innym czasie w historii.

Nie są to opisy rzeczywistości, ale są to wielce symboliczne opisy prorocze. Być może całkowite a ich zrozumienie nastąpi nieco później.

Mamy także w Objawieniu poprzestawiane rozdziały, które są podzielone na bardzo różne okresy czasu. Są nawet wersety POZORNIE nonsensowne, ponieważ nie pasują do tego okresu czasu, jaki one nam opisują. Początkowo te różnice powodowały u wielu niechęć do czytania z powodu braku zrozumienia.

Czas innej akcji tego samego rozdziału mówi nam o wojnie szatana i jego aniołów z armią Michała. Nie jest to wydarzenie z okresu pobytu na ziemi Isusa. Wojna w niebie najwyraźniej odbyła się dopiero niedawno.

Ten Boży unikalny styl narracji sugeruje nam, że należy to czytać aż do zrozumienia pewnych sytuacji.

Dopiero obecnie proroctwa Objawienia są częściowo rozpoznane, ponieważ widząc je, wiemy, że możemy odkryć inne, nie znane nam szczegóły. Chociaż podejrzewam, że to, co już wiemy w chwili obecnej niemal nam wystarcza.

To wyjaśnienie ukazuje niezwykłą mądrość Boga, który podał ten sposób swój plan wyzwolenia Narodu Wybranego oraz kary dla zbrodniarzy; z szatanem i upadłymi aniołami włącznie.

Co nas czeka w najbliższym czasie?

Czeka nas olbrzymie wydarzenie, które będzie widzialne dla całego świata. Będzie to wzięcie wybranych ludzi Boga do nieba. To zrozumienie zawsze było prawidłowe. Nastąpi pierwsza akcja Syna Bożego na ziemi od czasu Jego zmartwychwstania i wstąpienia do Nieba.

Co jest bardzo ciekawe, opis Jego powrotu na ziemię jest nie opisany w Objawieniu ale w słynnej Ewangelii Mateusza, w rozdziale 24. Właśnie ten szczególny rozdział jest także napisany w taki sposób, że bez głębszej wiedzy nie byliśmy w stanie umieścić tych wydarzeń we właściwym czasie.

Jest to właśnie wstęp do proroctw opisanych w Objawieniu! Zwróćmy uwagę na pierwsze zdanie. W momencie spisywania tego proroctwa nikt poza Bogiem nie znał dnia i godziny, kiedy wzięcie do nieba się wydarzy. Nawet teraz nie znamy ani dnia, ani godziny.

Jest to pierwszy przypadek opisania wydarzenia, w którym Bóg dokona swego dzieła wyłącznie w czasie, o którym On sam zadecyduje. Istnieje także drugie działanie Boga, przejęcie władzy nad światem, które także nie jest zapowiedziane w jakim czasie, ponieważ sam Bóg o tym zadecyduje. O tym w dalszej części artykułu.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Isus wkrótce powróci na ziemię na stałe i niemal natychmiast nastąpi wzięcie do nieba grupy osób wybranych przez Boga - kobiet i mężczyzn. Mamy dwa kluczowe wersety, ukazujące nam dokładnie, jak to się wydarzy. Mamy porównanie do potopu, przed którym niektórzy wiedzieli, po co Noe budował arkę, ale oni wszyscy to zignorowali.

Poniżej opis wzięcia do nieba.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. [BM]

Dopiero po zabraniu wybranych Boga do nieba, reszta świata się przebudzi i zrozumie, co się wydarzyło. To spowoduje olbrzymią i paniczną reakcję świata szatana i jego zbrodniczych sług rządowych i medialnych. Więcej informacji jest tym artykule. Bliskie wzięcie do nieba.

Dlaczego nastąpi aż taka paniczna reakcja?

Ponieważ szatan i jego banda zdołała większość ludzi przekonać, że Biblia i Bóg to czysta fikcja i zabobony fałszywych religii, oczywiście poza szatanem. Wzięcie ludzi do nieba oraz pojawienie się Isusa Mesjasza na ziemi natychmiast przekona masy ludzi, że Bóg i Chrystus rzeczywiście istnieją i że Biblia jest wiarygodna i warta zaufania.

Zwróćmy uwagę na ważny szczegół, który rzadko jest brany pod uwagę. Biblia jest jedynym solidnym źródłem czystej Prawdy na ziemi i jest ona przeciwieństwem wszystkich innych zakłamanych dzieł szatana.

Istnienie Biblii znienawidzonej przez szatana, ale dostępnej dla ludzi pod szatańską władzą wzbudzi u ludzi wierzących pełne zaufanie do Autora Biblii, Boga Wszechmogącego. Bóg dając nam Biblię nie pozwolił szatanowi na całkowite ukrycie czystej Bożej Prawdy!

Możesz nawet czytać Biblię na Internecie i to w niemal każdym języku! Sprawdźmy niezwykłe proroctwa, które są już rozumiane.

Siedem pieczęci

Te wydarzenia będą się odbywały już  po wzięciu grupy ludzi do nieba!

W księdze Objawienia, w rozdziałach 6 i 8 may podane rezultaty otwarcia przez Isusa siedmiu pieczęci. NAJPRAWDOPODOBNIEJ rozpoczęły się one podczas wojny na Ukrainie, albo... lada dzień się rozpoczną. Szósta pieczęć będzie dewastująca! Oto niezwykłe detale tego proroctwa.

Objawienie 6:12 I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew, 13 I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; 14 I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. 15 I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, 16 I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, 17 I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Warto przeczytać cały rozdział 6, który nam mówi o symbolicznych pieczęciach (nie trąbach!) że na tym etapie władcy świata będą doskonale wiedzieli, co w rzeczywistości dzieje się na Ziemi Bożej i owa wiedza spowoduje ich wielkie przerażenie. (W rozdziale 7 jest zupełnie inny temat, który obejmuje inny przedział czasu.)

Rozdział 8 podaje nam dalszą porcję informacji. Zwróćmy uwagę na to, że rozdział 6-ty mówi nam o zdejmowaniu przez aniołów kolejnych pieczęci. Punkt kulminacyjny mamy w rozdziale 8, kiedy werset pierwszy mówi nam, że ostatnia pieczęć rozdziału szóstego otwiera aniołom drogę do używania trąb, które będą zapowiadały bardzo nieprzyjemne dla złoczyńców działania.

Nas szczególnie interesuje pieczęć siódma, która jest początkiem plag dla wrogiej Bogu ludzkości.

Objawienie 8:1 A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. 2 I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb.

Aniołowie będą za pomocą trąb ogłaszać plagi zstępujące na ziemię. Warto przestudiować ten rozdział, który kończy się na czwartej trąbie (werset 12) który zapowiada:

Objawienie 8:12 I zatrąbił czwarty anioł; i ugodzona została jedna trzecia słońca, i jedna trzecia księżyca, i jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał; podobnie i noc. 13 I spojrzałem, i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić.

Rozdział 9 podaje nam resztę aż do 6 anioła, który zorganizował śmierć jednej trzeciej ludzi na Ziemi. Widoczna jest uparta postawa zbrodniczych ludzi, którzy nie ugięli się przed Bogiem i nie oddali Mu należnego hołdu i szacunku.

Są to sataniści, którzy wolą zginąć wraz z szatanem, niż żyć wiecznie pod berłem Boga i Isusa oraz przestrzegać 10 Przykazań i nie uprawiać zbrodni a zwłaszcza pedofilii. Rozdział 9 pokazuje nam plagi spadające na tych zbrodniarzy oraz kara śmierci wykonana na jednej trzeciej ludzkości. Dla reszty zbrodniarzy także nie ma innej drogi.

Bóg nie przygotował dla zbrodniarzy żadnej taryfy ulgowej.

Objawienie 9:20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Pozostała nam jeszcze siódma trąba siódmego anioła, najgroźniejsza dla wszystkich wrogów Boga i Syna.

Ponowne objęcie władzy Boga nad światem

Musimy rozróżnić działania Boga i Syna od przejęcia władzy; w Niebie oraz na Ziemi. Działania Boga i Syna już są w pewnych sytuacjach najprawdopodobniej widziane, ale owe interwencje nie oznaczają jeszcze przejęcia władzy nad światem przez Boga czy Isusa.

Dopiero niedawno to zostało zrozumiane.

Objawienie 1:8 Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Objawienie 4:11 Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.

Powyższe wersety są doskonałą odpowiedzią na wszelkie argumenty szatana i jego sług.

To Bóg stworzył WSZYSTKO i WSZYSTKICH. Tylko Bóg jest godzien chwały i czci. Albo wielbimy Boga i jesteśmy Mu posłuszni, albo tracimy prawo do życia. Innej drogi nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Chcąc żyć musimy być wobec Bogu całkowicie ulegli i posłuszni Przykazaniom i Prawu Bożemu.

Poniżej mamy niezwykły fragment proroctwa, które nie jest nam detalicznie wyjaśniony, ponieważ jest to nadal Bożą tajemnicą, która zostanie całemu światu ujawniona dopiero przez samego Boga i w wyznaczonym przez Boga czasie.

Mamy ostrzeżenie, że Bóg planuje coś niezwykłego, coś wyjątkowo nieprzyjemnego dla wrogów Boga, Syna i posłusznej Bogu ludzkości.

Objawienie 10:1 I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; 2 A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. 3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Podczas trąbienia siódmego anioła dokona się na świecie niezwykła tajemnica Boża.

Trzykrotne 'biada'

Biada to raczej staropolskie słowo. Jego znaczenia: nieszczęście, niedola, zło, klęska, zagłada; kara, przekleństwo; zmartwienie, dolegliwość, kłopot. Przetłumaczyłbym je na: kara (Boża).

Zwróćmy uwagę na rozłożone w czasie kary. A przecież Bóg mógłby ich zmieść z powierzchni ziemi natychmiast. Celem jest danie niektórym ludziom szansy na zmianę ich postawy wobec Boga. Pewna część z tej szansy skorzysta!

Kolejną karę dla grzeszników ogłosił piąty anioł. (Objawienie 9:1-10) Jest atak groźnej szarańczy. Ów atak to pierwsza kara czy też pierwsze biada.

Druga kara (biada) to najwyraźniej wytracenie trzeciej części ludzkości na ziemi. (Objawienie 9:14-21)

Poniżej mamy dokładniejszy opis, kiedy zatrąbił siódmy anioł, obwieszczający panowanie Boga i jego Pomazańca (namaszczonego na Króla Isusa Mesjasza).

Objawienie 11:14 Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada". 15 I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. 16 A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, 17 Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; 18 I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Powyższy tekst podaje nam wiele ważnych informacji.

Przejęcie władzy przez Boga będzie widziane przez cały świat i przez wszystkie narody. Owa władza posiada także Króla całej Ziemi, Syna Bożego Isusa. Nie znaczy to, że cały świat to zaakceptuje.

Olbrzymia część ludzi na ziemi to... nasienie węża. Oni nie są... ludźmi i nie mają prawa do życia z powodu braku sumień, aczkolwiek Bóg może ich z tego stanu wyleczyć. Wszystko zależy od ich postawy.

Tajemniczy plan Boży

Bóg stanie się ponownie Władcą na Ziemi, jak już jest Władcą w Niebie, po usunięciu z niego szatana i upadłych aniołów.

Celem powrotu Bożej władzy jest ponowne panowanie Boga oraz Syna nad całą ziemią. Narody z tego powodu popadną w gniew. Nie będzie to coś ukrytego, ale będzie to uczynione w taki sposób, żeby cały świat to wszystko zobaczył. Oto powód gniewu narodów sprzeciwiających się Bogu i Synowi.

Co jest najciekawsze, ale nam nie ujawnione; poza ujawnionymi detalami dokonana zostanie tajemnica Boga, o której mówił On innym prorokom. Nie znamy jeszcze tej tajemnicy, ale znają ją prorocy, którzy są już w niebie.

Tajemnica będzie bardzo mocna i bardzo zaskakująca!

Bóg jest wielce zagniewany na buntowniczy i wrogi mu świat szatana i upadłych aniołów oraz ich ohydnego potomstwa - nasienia węża. Celem Bożej władzy będzie sąd nad ludzkością, nad umarłymi oraz nagroda dla sług Bożych, proroków i świętych, czyli dar życia wiecznego.

Największą trwogę powoduje Boży plan wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Nie jest to ujęte w jednym rozdziale ale dwóch. w 9-tym tym oraz w 11-tym. Nie ma o tym ani słowa w rozdziale 10. Jednym z trzech  'biada' jest wytracenie z Ziemi trzeciej części jej mieszkańców. Jest to jedna trzecia część złożona z 7.9 miliardów ludzi, czyli będą wytracone 2.63 miliardy wrogów Boga i Syna, którzy pogardzają Bogiem oraz Jego Prawem. Będzie to także początek sądu Boga nad światem.

Ignorowanie Prawa Bożego to dzisiejszy świat, rezultat łamania Prawa.

Oto, jak widzi to Bóg.

II Ezdrasza 7: (60) Tak więc taki będzie sąd, który obiecałem; ponieważ będę się radował z kilku, którzy będą zbawieni, ponieważ to są oni, którzy przysporzyli mnie chwały, która zwycięża teraz i poprzez nich moje imię jest obdarzone szacunkiem. (61) Nie będę się smucił z powodu rzeczy tych, którzy zginą; ponieważ oni są teraz jako mgła, i są podobni do płomienia i dymu - oni są przeznaczeni na ogień i gorące spalenie, i są wygaszeni."

Nie łudźmy się!

Niewielu ludzi pozostanie na ziemi z powodu nieposłuszeństwa oraz wielkiej nienawiści do Boga, który im absolutnie niczego złego nie uczynił, ale dał nam wszystkim Przykazania, które nas chronią przed kradzieżami, morderstwami, pedofilią i wieloma innymi zbrodniami - naszymi oraz nasienia węża

Najprawdopodobniej trzecie biada to przejęcie władzy nad całą ziemią przez samego Boga oraz Isusa. Od tego zaczną się największe i najbardziej dotkliwe kary na ziemskich zbrodniarzach.

Mamy zapowiedziany przed usunięciem z nieba wrogów Boga i Syna niezwykły i zaskakujący plan, który niedługo zostanie światu ujawniony i wykonany.

Możemy mieć pewność, że ów plan będzie straszliwy i dotkliwy, doskonały oraz przerażający zbrodniarzy oraz wszystkich tych, którzy odważyli się walczyć przeciwko Bogu i Synowi.

Możemy porównać nowy plan z planem, w którym Bóg zezwolił Isusowi na złożenie ofiary z własnego ciała za wybranych przez Boga osób do wzięcia ich do nieba oraz wybrania ich jako 144.000 współkróli, wybranych przez Boga i Syna.

Pierwszy plan zupełnie zaskoczył szatana, który przez wiele lat miał dostęp do Nieba i osobiście oskarżał ludzi miłujących Boga przed samym Bogiem. Szatan oczywiście ignorował to, że ludzie żyjący nie więcej niż 100 lat nie mogą być porównywalni z wiedzą szatana i upadłych aniołów.

Oni wiedzą o Bogu, Niebie, Synu i o Przykazaniach znacznie więcej, aczkolwiek oni zawsze łamią Przykazania oraz... zawsze kłamią.

Sposób wykupienia wybranych jest niezwykle mądrym i zaskakującym działaniem Boga, a w szczególności Syna, który wykonał owo niezwykle bolesne zadanie, oferując nam z powrotem życie wieczne, jeżeli wytrwamy w posłuszeństwie przy Bogu i Isusie.

Trzecie i ostatnie 'biada' stanie się punktem kulminacyjnym, dokonanym przez samego Boga, który pozostawi przy życiu jedynie tych ludzi, którzy nie będą stanowili dla Narodu Wybranego jakiegokolwiek zagrożenia ponieważ wszyscy mieszkańcy ziemi będą żyli zgodnie z Przykazaniami.

Podsumowanie.

Najbliższym planem jest wzięcie posłusznych kobiet i mężczyzn do nieba. Ten plan był i jest dobrze rozpoznany i będzie to pierwszym aktem Boga i Syna na ziemi. Ale nie będzie to jeszcze przejęciem władzy nad ziemią!

Przejęcie władzy przez Boga nastąpi najprawdopodobniej tuż po zmartwychwstaniu dwóch Bożych świadków oraz ich publiczne wstąpienie do nieba.

Będzie to kulminacyjny punkt w dziejach świata, który spowoduje całkowite przejęcie władzy Boga i Syna nad całą Ziemią, oraz wytracenie tych, którzy niszczą ziemię.

Nas interesuje pierwsze działanie Syna Bożego, Isusa, które może się wydarzyć w niemal każdej chwili. Nie lekceważmy tego i... czuwajmy!

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Mateusza 24:42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

oraz...

II Ezdrasza 2:(24) Wstrzymaj się i bądź cichy mój ludu, ponieważ twój odpoczynek nadejdzie.