Ostrzeżenie

Ozeasza 3:(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. (5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

Niewielu pastorów czy starszych skupia się na tym temacie, omijając go czasami zupełnie. Zwykle księga Objawienia jest także traktowana nieco marginesowo, pomimo, że jest to... najważniejsza księga biblijna!

Ostrzeżenie przed wielbieniem Bestii i jej posągu lub obrazu jest najważniejszym ostrzeżeniem w Słowie Bożym!

Wiele religii pomija w wygodny sposób księgę Objawienia, czyli Apokalipsy, tłumacząc to wieloma trudnościami w zrozumieniu symboliki owej księgi biblijnej. Tego rodzaju tłumaczenie nie świadczy dobrze o sługach Bożych z kilku powodów. Głównym powodem jest brak brak dowodów na to, że Duch Boży nimi rzeczywiście kieruje.

Są także inne powody - jak uginania się przed siłami szatana, ponieważ właśnie księga Objawienia najwięcej nam na ten temat mówi. Niestety priorytetem szatana jest ścisła kontrola księży i pastorów, którzy w znacznej większości współpracują z szatanem w ochronie jego interesów.

Większość z nich to sataniści... nasienia węża!

Przede wszystkim jest to nie Objawienie Jana, jak większość nazywa tę księgę ale jest to... Objawienie Isusa (Jezusa Chrystusa)

Objawienie 1:1 Objawienie Isusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków

Tak się składa, że słowa Boga posiadają niezwykłą głębię treści i w tym przypadku jest to także oczywiste. W większości tekstów Boga ich treść jest głęboka i z tej przyczyny zrozumienie wielu z nich może ziścić tylko z pomocą Ducha Bożego.

Pierwszy werset z Objawienia mówi nam otwarcie, po co Jan spisał tę księgę i jaki był zamiar Boga.

Czyli Bóg objawił Synowi to, co musi się stać wkrótce. A Isus wysłał anioła do Jana, któremu anioł podyktował słowa Boga. A to oznacza, że słowa Apokalipsy są skierowane do sług Boga w czasach końca. Ponieważ to ma się... 'stać niebawem'.

Objawienie jest najważniejszą z księgą w Biblii

Objawienie 1:3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. [BM]

Żadna księga biblijna nie ma tak zdecydowanego nacisku względem ważności czytanego tekstu Biblii owej Księgi.

Czytanie i słuchanie z tej księgi jest równoznaczne ze zbawieniem, jeżeli się strzeże tego, co się czyta!

Z tej przyczyny księga ta jest niechętnie wyjaśniana przez tych, którzy są zaprzedani szatanowi, czyli fałszywi kapłani i pastorzy - chwasty chrześcijańskie. Księga ta podaje wiele wysoce niewygodnych proroctw odnośnie przegranej wojny szatana w niebie, klęsce jego ataku na Naród Wybrany (niewiastę z 12 rozdziału Objawienia), oddaniu jego władzy oraz tronu Bestii, rządów Bestii czyli Zwierzęcia - upadłych aniołów, którzy muszą się podporządkować Bogu w tych końcowych czasach. Rozważmy następujące wersety z księgi Objawienia. Pierwszy werset mówi nam

Objawienie 13:(16) Ona też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują pieczęć na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia Bestii lub liczby jej imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. [BM]

Zauważmy, że Objawienie mów o dwóch rzeczach. Znamieniu (ikonie) imienia oraz o liczbie imienia Bestii.

Poniższy werset podaje nam konsekwencje trzech działań:

Ale to nie wszystko! Niewielu badaczy Biblii zwraca wystarczającą uwagę na ten werset biblijny i powoduje to niezwykłe zamieszanie w tej najważniejszej dla naszego zbawienia kwestii.

Zwróćmy uwagę na to, że werset mówi o potrzebie szczególnej uwagi oraz o potrzebie mądrości. Jest to właśnie szczególnie potrzebne, jeżeli rozważamy najważniejsze ostrzeżenie biblijne.

Tutaj jest właśnie sedno naszego zbawienia i z tej przyczyny siły szatańskie, które opanowały Chrześcijaństwo odwracają uwagę od najważniejszego elementu - twego zbawienia! Znak Bestii jest celem istnienia Biblii a zwłaszcza najważniejszej jej części - Objawienia czyli Apokalipsy.

Powtórzmy jeszcze raz ową wskazówkę:

Objawienie 13:(18) Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. [BM]

Do czego potrzebna jest mądrość? Do OBLICZENIA liczby Bestii, która wynika z liczby człowieka, którą werset podaje nam jako 666.

Mamy więc dwie liczby. Liczba człowieka, której nie trzeba obliczać, ponieważ została nam ujawniona.  Z tej liczby musimy sami obliczyć liczbę Bestii. Podstawą do obliczenia jest liczba człowieka, czyli 666.

Jest więc ewidentne, że 666 nie jest liczbą szatana, jak uczy wiele religii, ale jest liczbą niedoskonałego człowieka.

Tam mówi nam Objawienie. Liczbą Boga czyli doskonałości jest 777 i oznacza trzykrotną, czyli całkowitą doskonałość.

Liczba człowieka - 666 oznacza trzykrotnie powtórzoną niedoskonałość, czyli niedoskonałość zupełną.

Odejmijmy od 777 - 666 a otrzymamy - 111 czyli tzw. numer anielski czyli liczbę upadłego anioła.

Objawienie 14:(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon Bestii i jej ikonie i przyjmie pieczęć na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha Jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. (11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon Bestii i jej ikonie, ani nikt, kto przyjmuje pieczęć jej imienia. (12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa. [BM]

Jedynie w Objawieniu jest opis owych działań oraz należna kara za złamanie konkretnych Bożych zakazów! Karą jest śmierć z ręki Boga.

Owa śmierć jest śmiercią bezpowrotną bez nadziei na zmartwychwstanie!

(Termin "katusze na wieki wieków" omówiony jest w artykule o piekle - "Czy istnieje piekło?" (1))

Wyraźnie nam o tym mówi inny werset z Objawienia:

Objawienie 20:10 A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. 14 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. 15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. [BM]

Według powyższych wersetów niedwuznacznie wynika, że w czasie końca nastąpi okres, w którym wszyscy ludzie na ziemi zostaną postawieni przed poważną próbą. Będą oni poddani władzy Bestii, która będzie wymagała od nich wielbienia jej obrazu lub jej posągu oraz przyjęcia jej znamienia - albo na rękę, albo na czoło.

Według wersetu 13:17 Bestia będzie kontrolować wszelki handel z żywnością włącznie, jeżeli będzie się wypełniać jej wymagania.

Nieposłuszeństwo wobec Bestii będzie karane śmiercią

W tym kontekście każdy chrześcijanin nie będący członkiem Narodu Wybranego będzie miał wybór - zginąć z rąk Bestii lub... z ręki Boga! (Tożsamość Bestii dokładniej omówiona w linku - Bestia)

Przerażająca możliwość! Nie ma w całej Biblii bardziej wyraźniejszego ostrzeżenia!

Jest to najważniejsze ostrzeżenie biblijne!

Konsekwencje złamania tego kategorycznego zakazu są nad wyraz tragiczne.

Człowiek nie może popełnić większego grzechu, niż uwielbić Bestię poprzez wzięcie jej znaku!

Wszystkie inne grzechy mogą być wybaczone i wybielone w krwi Baranka, ale akt wielbienia Bestii jest najwyraźniej grzechem, którego krew Baranka nie wybieli i nie usunie.

Dlaczego aż taka drastyczna akcja z obu stron?

Będą ku temu drastyczne powody. Jest ewidentne, że znak Bestii będzie miał określone znaczenie, ważne dla szatana i Bestii. Znak nie jest niczym innym jak tylko znakiem. Znaki ustawia się w celu oznakowania czegoś, kogoś czy jakiegoś miejsca.

W tym przypadku Bestia chce nas także oznakować, zaznaczyć. W jakim celu?

W celu pokazania Bogu oraz wszystkim aniołom, że jesteś po stronie szatana i Bestii.

Dlaczego Bestia będzie cię zmuszać pod karą śmierci? Ponieważ będzie to ultymatywny i niezwykle trudny wybór dla człowieka.

Człowiek miłujący Boga będzie musiał poddać się śmierci, aby po niej... zmartwychwstać.

Kilka przypuszczeń znaku Bestii można znaleźć w linku - Tożsamość Bestii Apokaliptycznej. 

Daniela 12:4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza».

Nie będzie to przesadzona próba dozwolona przez Boga na człowieku ale konieczna z powodu niezwykłej wagi uświęcenia imienia Boga i to publicznego. Każdy człowiek będzie miał czas na DOKŁADNE przemyślenie tej sytuacji oraz podjęcie właściwej decyzji.

Ostrzeżenie trzech aniołów

Objawienie 14 rozdział ukazuje nam niezwykle ważne wydarzenie, o którym wielu chrześcijan nigdy nie słyszało. Owszem, każdy to czytał, ale niewielu rozpoznało ważność owych ostrzeżeń.

Pierwsze ostrzeżenie pierwszego anioła.

Objawienie 14:6 Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. 7 Wołał on głosem donośnym: «Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!» [BM]

Chodzi tutaj o rzeczywisty lot anioła, który będzie miał specjalne i ważne ostrzeżenie dla całej ludzkości.

Sprawa jest niezwykle poważna. Człowiek zostanie postawiony przed dwiema możliwościami. Oddaniem Bogu chwały i pokłonu. Religie kontrolowane przez szatana nie posiadają niemal żadnej wiarygodności u większości ludzi.

Co jest niezwykłe w tym wersecie, nie ludzie będą głosili światu Dobrą Nowinę ale w ostatnich dniach ową Nowinę ogłosi anioł z polecenia Boga. A to oznacza, że nikt tej Nowiny nie ogłasza po całym świecie. Czyli Chrześcijaństwo nie ma o niej żadnych informacji i dlatego jej nie głosi.

Jeżeli Bóg stawia przed człowiekiem dwie możliwości; służenia Jemu lub Bestii, która jest na usługach Lucypera, w takiej sytuacji każdy człowiek musi mieć jasny i klarowny obraz tak jednego jak i drugiego!

Oczywiście z upływem czasu tożsamość Bestii nie będzie ulegała już żadnej wątpliwości.

Tożsamość Bestii oraz Boga nie będzie budzić żadnych wątpliwości!

Świat nie może mieć żadnej wątpliwości, co do tożsamości Boga i Bestii. Jakie wydarzenie może przekonać świat, że Bóg jest bytem realnym?

Jeżeli potężny anioł zacznie ogłaszać światu we wszystkich jego językach, docierając do każdego narodu, szczepu i ludu, czy to ukaże światu, że Bóg jest realny i trzeba się poważnie zastanowić nad obiema opcjami? Jeżeli wszyscy mieszkańcy ziemi usłyszą, być może wielokrotnie posłanie owego anioła, na przekór wysiłkom mediów, TV, gazet, sił Lucypera itd. itp....

...czy taka wiadomość uczyni dla świata Boga Osobą całkowicie realną?

Aby zrozumieć sytuację w momencie rozkazu Bestii, aby wziąć jej znak, przeanalizujmy bardzo ważną część Czasów Końca.

Poniżej diagram i opis detaliczny okresu przed Czasami Końca oraz wyjaśnienie samych Czasów Końca.

Wyjaśnienie liczb z lewej strony diagramu.

Liczby te ukazują kolejność wydarzeń tuż przed Czasami Końca, czyli przed okrese 3.5 roku, czyli 42 miesięcy.

Dopiero po tych sześciu wydarzeniach oraz po oddaniu władzy szatana Bestii rozpoczną się Czasy Końca, nazywane także Wielkim Uciskiem.

Słowianie będą już bezpieczni na pustyni, a 144.000 współkróli będzie już w Niebie.

Dopiero w tym momencie rozpoczną się Czasy Końca, które będą trwały 3.5 roku, podczas których będą trwały rządy nowych władz świata - nowych 10 króli, którzy także oddadzą chwałę Bestii. Będzie także działał fałszywy prorok czyli fałszywy Izrael. Innym nie mniej ważnym wydarzeniem Czasów Końca będzie świadectwo Dwóch Świadków, którzy ukażą światu wszystkie ziemskie i niebiańskie zbrodnie szatana i jego bandy upadłych aniołów, czyli Bestii.

Jest więc oczywiste, że cały świat będzie wiedział bez jakichkolwiek wątpliwości, kim jest Bestia, kto to jest szatan oraz kim jest Bóg, że On istnieje i posiada niezwykłą moc.

Aniołowie Boży będą w Boga imieniu ostrzegali całą ludzkość!

Myślę, że tak przedstawione orędzie spotka się z zupełnie inną reakcją niż jakiekolwiek głoszenie ludzkie.

Objawienie 14:(8) A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: «Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!» [BM]

Wyobraźmy sobie ową sytuację.

Zaraz za pierwszym aniołem pojawia się drugi anioł i wyjaśnia całemu światu, że już Upadł Babilon Wielki. Że siły szatana i Bestii zniszczyły Babilon Wielki (USA), ponieważ taki był wyrok Najwyższego!

Objawienie 17:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestię, ci znienawidzą Nierządnicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską Bestii, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. [BM]

Jak podaje nam ten tekst, Bóg posłuży się 10-ciu królami oraz Bestią, aby ich rękami zniszczyć Wielką Nierządnicę. Ci ludzie i Bestia będą w tym momencie pod całkowitą kontrolą Boga, który w taki sposób dokona sądu nad Wielką Nierządnicą czyli Watykanem. Nie oznacza to, że owi królowie oraz Bestia staną się współpracownikami Boga! Zniszczenie Nierządnicy będzie dziełem Boga a nie dziełem króli i Bestii. Tamci będą jedynie ślepymi narzędziami w ręku Boga.

Jak widać z powyższych wersetów, pierwszy anioł oraz drugi najprawdopodobniej obwieszczają swoje orędzia już po wyroku na Babilonie Wielkim.

Natychmiast za owymi dwoma aniołami pojawia się anioł trzeci!

Objawienie 14:(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon Bestii i jej ikonie i przyjmie pieczęć na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha Jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. (11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon Bestii i jej ikonie, ani nikt, kto przyjmuje pieczęć jej imienia. (12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa. (13) I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.

Ci trzej aniołowie pojawią się niemal natychmiast a czas ich pojawienia będzie po wykonaniu wyroku na Babilonie Wielkim.

Najprawdopodobniej wyrok wykonany na Babilonie będzie doskonałą okazją na pojawienie się trzech aniołów z trzema orędziami.

Ludzkość świata pozna moc i sprawiedliwość Boga i będzie świadoma tego, że Babilon Wielki oraz Wielka Nierządnica zostaną ukarani z Jego wyroku.

Anielskie orędzia podane przez potężnych aniołów potwierdzą światu, że Bóg jest realny, Jego wyroki są realne oraz konsekwentne. Skończyły się żarty i nastąpił czas sądu! Pierwsza faza sądu nad Babilonem Wielkim została właśnie wykonana. Taka potężna siła Wielkiego Miasta - Babilonu została niemal w jednej godzinie zupełnie zniweczona.

Nadchodzi czas sądu nad Bestią oraz nad jej Fałszywym Prorokiem.

Ludzkość ma dwie ultymatywne możliwości:


Oddanie Bogu chwały, albo...

uwielbienie Bestii wraz z przyjęciem jej znaku


Wszystkie owe wydarzenia będą jawnym dowodem dla wszystkich, że Bóg rzeczywiście istnieje i że traktuje niezwykle poważnie swoje Przykazania oraz swoje proroctwa. W tym czasie cały świat będzie widział Naród Wybrany na pustyni, kierowany i sądzony przez Syna Bożego oraz obdarzany przez Boga i Syna niezwykłymi błogosławieństwami. Będzie to pokaz Bożej sprawiedliwości oraz szczodrości dla ludzi Jemu i Synowi całkowicie posłusznych. Czasy niewiedzy oraz ignorancji skończą się bezpowrotnie i ludzkość będzie mogła dokonać świadomego wyboru.

Bóg i Isus (Jezus) Mesjasz - życie wieczne, albo... Bestia - śmierć!

Rozważmy teraz sobie następujący fragment Objawienia.

Pozornie jest on prosty i doskonale zrozumiały, ponieważ jesteśmy w wielkiej części pod presją wielu fałszywych religii, które w wielu istotnych sprawach nie mówią nam prawdy.

Podsumowując ponownie trzech aniołów, powinniśmy przyjąć Ewangelię Isusa, oddać Bogu chwałę, trzeci anioł mówi o Baranku, o przestrzeganiu przykazań Boga i wiary w Isusa! W esencji owe pojęcia są ważne - Ewangelia, Baranek, Isus. Czyli wierzący w Isusa akceptują Jego Ewangelię, podążają za Barankiem, wielbią Stworzyciela i przestrzegają Bożych przykazań.

Ludzie wierzący w Boga nie będzą wielbili Bestii oraz nie będą brali jej znaku!

Objawienie 14:7 Wołał on głosem donośnym: «Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!»

Oddajcie Bogu chwałę

Jest to ostanie światowe ostrzeżenie przed konsekwencją oddania chwały Bestii. Ponieważ ci, którzy oddadzą chwałę Bestii podzielą jej los - wiecznotrwałe zniszczenie. Dotychczas Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. Wiele najrozmaitszych grup chrześcijańskich rozgłaszała po ziemi pewne fragmenty Ewangelii Chrystusa, niemniej rezultaty owego rozgłaszania nie były nigdy owocne, za wyjątkiem czasów Isusa oraz za czasów Jego apostołów, kiedy Duch Boży kierował pracą ewangelizacyjną i Prawda o Królestwie Bożym oraz o wymaganiach naszego Zbawiciela docierały do wielu w najczystszej formie, bez zniekształceń.

Po śmierci apostołów i uczniów dary Ducha Bożego ustały i rezultaty głoszenia owej Ewangelii są raczej mizerne. Świat nie ma żadnego pojęcia o rzeczywistym Narodzie Wybranym oraz o proroctwach dotyczących jego przemieszczenia na pustynię na sąd a po nim, wejście do Izraela czyli do Ziemi Obiecanej przez Boga Abrahamowi i jego potomstwu, czyli... Izraelowi.

Rozważmy wydarzenia, które rozwijają się obecnie przed naszymi oczyma.

Istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że rozpoczynają Czasy Końca i być może III Wojna Światowa. Innym możliwym wydarzeniem jest fala głodu, oraz prześladowań religijnych. Podczas III WŚ najprawdopodobniej nastąpi upadek oraz zagłada Babilonu Wielkiego.

To wydarzenie będzie interwencją oraz wyrokiem samego Boga! Pierwsze dzieło Boga na skalę światową od kilkuset lat!

Od tego momentu możemy się spodziewać kilku wspaniałych rzeczy, dla nas wspaniałych, dla innych katastrofalnych.

Nadchodzi więc czas, że zakłamana Ewangelia zostanie w pełni ogłoszona w krótkim czasie oraz w nadprzyrodzony sposób. Nikt nie będzie miał już żadnych wątpliwości

Wiele ugrupowań chrześcijańskich uczy o porwaniu całego kościoła Bożego (każde mówi o innym kościele) ale nie wygląda to na dobrze udokumentowaną biblijną Prawdę.

I właśnie wtedy nastąpi potrzeba opowiedzenia się po stronie Boga albo po stronie Bestii. Odmowa pokłonu w stronę Bestii może nas kosztować życie doczesne ale uzyskamy w ten sposób zabawienie. Ci którzy ulegną Bestii poniosą śmierć z ręki Boga!

Wróćmy do zasadniczego tematu - Znaku Bestii

666 - bar kod czy chipy to są jedynie nasze przypuszczenia i spekulacje. Nie wiemy dokładnie co Słowo Boże ma na myśli. Ale spójrzmy nieco głębiej w tę zagadkę.

Objawienie 19:20 I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi.

Werset mówi o oszustwie. Ludzie, którzy przyjmą znak Bestii zostaną zwiedzeni. Zwiedzenie będzie tak duże, że celem jego będzie aby..."zwieść nawet wybranych".

Mateusza 24:24 - ...by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.

Zwróćmy uwagę na to, że mamy wyszczególnione dwie grupy ludzi. Jedni ze znamieniem Bestii na czole, drudzy z imieniem Boga!

Objawienie 22:4 I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.

Inny przykład:

Objawienie 17:5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

Oczywiście, że mamy do czynienia z symboliką. Rzecz dzieje się w sferze wizji, czyli symbolach i napis najwyraźniej jest symboliczny.

Sprawdźmy następujący werset:

Powtórzonego Prawa 6:6 Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. 7 Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. 8 Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. 9 Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

Czyżby literalny nakaz Boga, aby wypisać na czole 34 rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa? Czyżby Izraelici mieli chodzić z przywiązanymi księgami Prawa do prawej ręki? Co oznacza więc pojęcie 'ozdoba przed oczyma'?

Najwidoczniej oznacza to, aby...

Prawo Boga zapisane na stałe w umyśle człowieka pobudzało uczynki jego prawej ręki.

Prawa ręka jest synonimem prawości i uczciwości.

Mateusza 25:33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Celem szatana jest doskonałe oszustwo, którym chce on zwieść także tych, którzy zostali wybrani przez Boga. Gorzej... oni są szczególnym dla Lucyfera celem!

Znak Bestii oraz jej liczba, 666 to najprawdopodobniej subtelne oszustwo, które nie będzie łatwo dostrzegalne czy oczywiste.

Powróćmy do wersetu, który zapoczątkował naszą analizę:

Objawienie 13:16  I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. 8 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Spójrzmy na następny aspekt tego wersetu. nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.

Oznacza to, że znak będzie umożliwiał handel, czyli mamy w tym miejscu wyraźną sugestię biblijną o fizycznym aspekcie znaku Bestii. Zwróćmy uwagę na to, że nie OBYDWA znaki będą konieczne. Wystarczy albo znamię imienia Bestii albo liczby jej imienia.

Najprawdopodobniej OBIE możliwości znamienia Bestii w obydwu formach, duchowej oraz fizycznej, będą odgrywały rolę a fakt zmuszania pod groźbą kary śmierci oznacza tylko jedno.

Będziemy musieli zadecydować, komu chcemy służyć, Bogu i Barankowi czy Bestii!

W momencie owej próby dla każdego człowieka będzie oczywiste, co jest znakiem Bestii oraz kto jest rzeczywistym Bogiem Stwórcą, a kto jest Jego przeciwnikiem, czyli Szatanem.

Dla każdego z nas jest niezwykle ważne, aby obserwować wydarzenia światowe oraz mieć na uwadze teksty biblijne a zwłaszcza teksty Objawienia. Jest rzeczą pewną, że Szatan chce zniweczyć Boże plany. Z tej przyczyny pojawia się na świecie masa materiałów wprowadzających nas w błąd. Dezinformacja jest wszechobecna i naszym celem powinna być obserwacja wydarzeń oraz porównywanie ich ze znanymi wersetami.

Podejrzewam, że Bóg celowo nie wyjawił pewnych detali powtórnego przyjścia Syna, aby Szatan oraz jego słudzy zostali całkowicie zaskoczeni czymś, czego nikt nie był w stanie przewidzieć.

Dlatego Słowo Boże nieustannie upomina nas o gotowości na Jego przyjście w każdym czasie.

Więcej na temat proroctw czasów końca w linku - Czasy Końca

Powrót na stronę główną