Home proroctwa.com YouTube I YouTube II Blog [PL] Linki [PL] Forum Filmy Henoh Biblia Mesjańska

Znak Bestii -najważniejszym ostrzeżeniem biblijnym!

Ostatnie uaktualnienie: 13 Września 2009

Przyjęcie znaku Bestii jest największym grzechem, jaki człowiek może popełnić.

Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

Niewielu pastorów czy starszych skupia się także na tym temacie, omijając go czasami zupełnie. Często księga Objawienia jest także traktowana nieco marginesowo, pomimo, że jest to... najważniejsza księga biblijna!

Ostrzeżenie przed wielbieniem Bestii i jej obrazu  jest najważniejszym ostrzeżeniem w Słowie Bożym!

Tymczasem wiele religii pomija w wygodny sposób księgę Objawienia, czyli Apokalipsy, tłumacząc to wieloma trudnościami w zrozumieniu symboliki owej księgi biblijnej. Tego rodzaju tłumaczenie nie świadczy dobrze o sługach Bożych z kilku powodów. Głównym jest brak zrozumienia.

Niemniej są inne powody - uginanie się przed siłami Lucyfera, ponieważ właśnie księga Objawienia najwięcej nam na ten temat mówi, lub... bezpośrednia współpraca z szatanem, czyli ochrona jego interesów.

Przede wszystkim jest to nie Objawienie Jana ale... Objawienie Jezusa (Jezusa Chrystusa)

Objawienie 1:1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.

Objawienie jest najważniejszą z księgą w Biblii.

Objawienie 1:3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.

Żadna księga biblijna nie ma tak zdecydowanego nacisku względem ważności czytanego tekstu Biblii owej Księgi.

Czytanie i słuchanie z tej księgi jest równoznaczne ze zbawieniem, jeżeli się strzeże tego, co się czyta!

Z tej przyczyny księga ta jest niechętnie wyjaśniana przez tych, którzy są zaprzedani Szatanowi, czyli fałszywi apostołowie, chwasty chrześcijańskie.

Rozważmy następujące wersety z księgi Objawienia:

Pierwszy werset mówi nam

Objawienie 13:16  I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. 8 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Zauważmy, że Objawienie mów o dwóch rzeczach. Znamieniu imienia oraz o liczbie imienia Bestii.

Poniższy werset podaje nam konsekwencje trzech działań:

Ale to nie wszystko! Niewielu badaczy Biblii zwraca wystarczającą uwagę na ten werset biblijny i powoduje to niezwykłe zamieszanie w tej najważniejszej dla naszego zbawienia kwestii.

Zwróćmy uwagę na to, że werset mówi o potrzebie szczególnej uwagi oraz o potrzebie mądrości. Jest to właśnie szczególnie potrzebne, jeżeli rozważamy najważniejsze ostrzeżenie biblijne.

Tutaj jest właśnie sedno naszego zbawienia i z tej przyczyny siły szatańskie, które opanowały Chrześcijaństwo odwracają uwagę od najważniejszego elementu - twego zbawienia! Znak Bestii jest celem istnienia Biblii a zwłaszcza najważniejszej jej części - Objawienia czyli Apokalipsy.

Powtórzmy jeszcze raz ową wskazówkę:

8 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Do czego potrzebna jest mądrość? Do OBLICZENIA liczby Bestii, która wynika z liczby człowieka, którą werset wymienia jako 666. Mamy więc dwie liczby. Liczba człowieka, której nie trzeba obliczać, ponieważ została nam ujawniona.  Z tej liczby musimy sami obliczyć liczbę Bestii. Podstawą do obliczenia jest liczba człowieka, czyli 666.

Jest więc ewidentne, że 666 nie jest liczbą szatana, jak uczy wiele religii, ale jest liczbą człowieka.

Tam mówi nam Objawienie.

Liczbą Boga jest 777 i oznacza trzykrotną, czyli całkowitą doskonałość.

Liczba człowieka - 666 oznacza trzykrotnie powtórzoną niedoskonałość, czyli niedoskonałość zupełną.

Odejmijmy od 777 - 666 a otrzymamy - 111 czyli tzw. numer anielski czyli liczbę upadłego anioła.

Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.

Jedynie w Objawieniu jest opis owych działań oraz należna kara, za złamanie konkretnych Bożych zakazów! Karą jest śmierć z ręki Boga. Owa śmierć jest śmiercią bezpowrotną, śmiercią bez nadziei zmartwychwstania! (Termin "katusze na wieki wieków" omówiony jest w artykule o piekle - "Czy istnieje piekło?" (1))

Wyraźnie nam o tym mówi inny werset, także z Objawienia:

Objawienie 20:10 A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. 14 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. 15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Według powyższych wersetów niedwuznacznie wynika, że w czasie końca nastąpi okres, w którym chrześcijanie zostaną postawieni przed poważną próbą. Zostaną oni wydani w ręce Bestii, która będzie wymagała od nich wielbienia, wielbienia jej obrazu lub jej posągu oraz przyjęcia jej znamienia - albo na rękę, albo na czoło.

Według wersetu 13:17 Bestia będzie kontrolować handel a więc podaż wszystkiego z pokarmem włącznie, jeżeli nie spełni się jej wymagań. Czyli nieposłuszeństwo wobec Bestii będzie także karane śmiercią

W tym kontekście każdy chrześcijanin będzie miał wybór - zginąć z rąk Bestii lub... z ręki Boga! (Tożsamość Bestii dokładniej omówiona w linku - Bestia)

Przerażająca możliwość! Nie ma w całej Biblii bardziej wyraźniejszego ostrzeżenia!

Jest to najważniejsze ostrzeżenie biblijne!

Konsekwencje złamania tego kategorycznego zakazu są nad wyraz tragiczne. Wygląda na to, że człowiek nie może popełnić większego grzechu, niż uwielbienie Bestii poprzez zaakceptowanie jej wymagań! Wszystkie inne grzechy mogą być wybaczone i wybielone w krwi Baranka, ale akt wielbienia Bestii jest najwyraźniej grzechem, którego krew Baranka nie może wybielić oraz usunąć.

Dlaczego aż taka drastyczna akcja z obu stron?

Najwyraźniej będą ku temu drastyczne powody. Zwrócimy uwagę na to, że Objawienie mówi nam o rzeczach materialnych, literalnych posługując się symbolami.

Według tych danych jest ewidentne, że znak Bestii będzie miał określone znaczenie, szczególnie ważne dla szatana i Bestii. Trzeba także wspomnieć o tym, że znak nie jest niczym innym - jest tylko znakiem. Znaki ustawia się w celu oznakowania czegoś, kogoś czy jakiegoś miejsca.

W tym przypadku Bestia chce nas oznakować, zaznaczyć.

W jakim celu?

W celu ukazania Bogu oraz wszystkim, że jesteś po stronie szatana i jego Bestii.

Dlaczego Bestia będzie cię zmuszać pod karą śmierci?

Ponieważ nie będzie już mieć żadnych argumentów na swoją obronę.

 

 

 

Aczkolwiek wiele napisano na ten temat, musimy powiedzieć sobie otwarcie i szczerze, są to przede wszystkim przypuszczenia. Słowo Boże nie używa nazewnictwa komputerowego i jest niemożliwym dokładne określenie w obecnym czasie, co jest znakiem Bestii, co jest jej liczbą oraz co oznacza umieszczenie tego znaku czy znaku liczby.

Kilka owych przypuszczeń można znaleźć w tym linku - Tożsamość Bestii Apokaliptycznej. Pragnę zaznaczyć, że podaję moje zrozumienie Objawienia a czytelnik nie jest zobowiązany do akceptacji. Nie posiadam prorockiego upoważnienia do wypowiadania się w imieniu Boga, a celem moim jest ukazanie takich czy innych przypuszczeń. Być może kiedyś będzie to wszystko bardziej jasne. Niemniej myślę, że warto poznać owe przypuszczenia, ponieważ rozwijające się wydarzenia światowe  same się rozwiną w takim kierunku, że nikt z nas nie będzie miał żadnych wątpliwości, kto jest Bestią i czego ona od nas wymaga. W tej chwili ... wielu to bada i wzrasta poznanie!

Daniela 12:4 Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza».

Podsumowując powyższe, nie oznacza to, że posiadamy  bezbłędne wyjaśnienie już teraz.

Ostrzeżenie trzech aniołów

Objawienie 14 rozdział ukazuje nam niezwykle ważne wydarzenie, o którym wielu chrześcijan nigdy nie słyszało. Owszem, każdy to czytał, ale niewielu rozpoznało ważkość owych ostrzeżeń.

Pierwsze ostrzeżenie pierwszego anioła.

Objawienie 14:6 Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. 7 Wołał on głosem donośnym: «Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!»

Przypuszczam, że chodzi tutaj o rzeczywisty lot anioła, który ma specjalne ostrzeżenie dla całej ludzkości.

Sprawa jest niezwykle poważna. Człowiek zostanie postawiony przed dwiema możliwościami. Oddaniem Bogu chwały i pokłonu. Religie kontrolowane przez Lucyfera nie posiadają zbyt wielkiej wiarygodności u większości ludzi. Wyobraźmy sobie Świadków Jehowy nagle głoszących PONOWNIE Dobrą Nowinę! O ile mi wiadomo, jeszcze nie dotarli oni od roku 1876 do każdego zakątka ziemi. Także historia fałszywych proroctw Towarzystwa Strażnica nie budzi w owych głosicielach żadnego zaufania do ewentualnego kolejnego głoszonego orędzia.

Jeżeli Bóg stawia przed człowiekiem dwie możliwości, służenia Jemu lub Bestii, która jest na usługach Lucypera, w takiej sytuacji każdy człowiek musi mieć jasny i klarowny obraz tak jednego jak i drugiego!

Oczywiście z upływem czasu tożsamość Bestii nie będzie ulegała żadnej wątpliwości.

Czy tożsamość Boga będzie dla świata oczywista?

Czy ogłaszanie owego ostrzeżenia przez Świadków Jehowy, Zielonoświątkowców czy jakiejkolwiek innej religii uczyni Boga postacią realną dla całego świata? Jeżeli religie dotychczas tego nie uczyniły, jakąż mamy szansę na to, że uczynią to później!? Skoro świat dotychczas nie uważa Boga za Byt Realny, jakie wydarzenie na skalę światową może zmienić świat, aby zaakceptował Jego istnienie? Czyżby głoszenie jakiejś znanej religii?

Nie sądzę! Skoro rezultat ostatnich kilkuset lat jest tak mizerny i większość ludzi nie wierzy w Boga ani w Jezusa, nie widzę żadnej szansy. Jednakże postawienie takiego wyboru - Bestia lub Bóg (Jezus) musi oznaczać jedno.

Tożsamość Bestii oraz Boga nie może budzić żadnych wątpliwości!

Świat nie może mieć żadnej wątpliwości, co do tożsamości Boga i Bestii.

Jakie wydarzenie może przekonać świat, że Bóg jest bytem realnym?

Jeżeli potężny anioł zacznie ogłaszać światu we wszystkich jego językach, docierając do każdego narodu, szczepu i ludu, czy to ukaże światu, że Bóg jest realny i trzeba się poważnie zastanowić nad obiema opcjami? Jeżeli wszyscy mieszkańcy ziemi usłyszą, być może wielokrotnie posłanie owego anioła, na przekór wysiłkom mediów, TV, gazet, sił Lucypera itd. itp....

...czy taka wiadomość uczyni dla świata Boga Osobą całkowicie realną?

Myślę, że tak przedstawione orędzie spotka się z zupełnie inną reakcją niż jakiekolwiek głoszenie ludzkie. Sprawa jest niezwykle poważna w oczach Boga i w takim przypadku podejrzewam, że powyższy werset należy zrozumieć literalnie.

Zwłaszcza w świetle kolejnego wersetu:

Objawienie 14:8 A inny anioł, drugi, przyszedł w ślad mówiąc: «Upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody!»

Wyobraźmy sobie ową sytuację.

Zaraz za pierwszym aniołem pojawia się drugi anioł i wyjaśnia całemu światu, że Upadł Babilon Wielki. Że siły Lucypera zniszczyły Babilon Wielki, ponieważ taki był wyrok Najwyższego!

Objawienie 17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, 17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. 18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi».

Jak widać z powyższych wersetów, pierwszy anioł oraz drugi najprawdopodobniej obwieszczają swoje orędzia już po wyroku na Babilonie Wielkim.

Natychmiast za owymi dwoma aniołami pojawia się anioł trzeci!

Objawienie 14:9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: «Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, 10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu; i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 11 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia». 12 Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. 13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: «Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny».

Wygląda na to, że owi trzej aniołowie pojawią się niemal natychmiast a czas ich pojawienia będzie po wykonaniu wyroku na Babilonie Wielkim.

Najprawdopodobniej wyrok wykonany na Babilonie będzie doskonałą okazją na pojawienie się trzech aniołów z trzema orędziami.

Aby wykonać wyrok śmierci na Bestii oraz wszystkich tych, którzy ją wielbią Bóg powinien być znany wszystkim mieszkańcom Ziemi z prostej przyczyny.

Ludzkość świata musi Go znać i wiedzieć, że Babilon Wielki został ukarany z Jego wyroku.

Dopiero anielskie orędzia podane przez potężnych aniołów są w stanie skutecznie ukazać światu, że Bóg jest realny, Jego wyroki są realne oraz konsekwentne. Skończyły się żarty i nastąpił czas sądu! Pierwsza faza sądu nad Babilonem Wielkim została właśnie wykonana. Taka potężna siła Wielkiego Miasta została niemal w jednej godzinie zupełnie zniweczona.

Nadchodzi czas sądu nad Bestią oraz nad jej Fałszywym Prorokiem.

Ludzkość ma dwie ultymatywne możliwości:


Oddanie Bogu chwały

lub

uwielbienie Bestii wraz z przyjęciem jej znaku


 

Najprawdopodobniej słudzy Boga otrzymają w owym czasie dary Ducha Bożego, wystąpi także dwóch świadków Boga z wielką mocą oraz cudami i najprawdopodobniej będziemy także świadkami porwania tzw. Oblubienicy Baranka czyli 144.000 współkróli Chrystusa, których che On ochronić przed skutkami prześladowań Bestii. Dochodzą jeszcze do tego plagi na zatwardziałą ludzkość, czasze gniewu Bożego i trąby Jego sądu.

Wszystkie owe wydarzenia będą jawnym dowodem dla wszystkich, że Bóg rzeczywiście istnieje i że traktuje niezwykle poważnie swoje Przykazania oraz swoje proroctwa. Czasy niewiedzy oraz ignorancji skończyły się bezpowrotnie i teraz trzeba będzie dokonać świadomego wyboru.

Albo Baranek - Jezus Chrystus Mesjasz, albo... Bestia.

 

Rozważmy teraz sobie następujący fragment Objawienia. Pozornie jest on prosty i doskonale zrozumiały, ponieważ jesteśmy wielkiej części pod presją wielu fałszywych religii, które w wielu istotnych sprawach nie mówią nam prawdy.

Podsumowując ponownie trzech aniołów, powinniśmy przyjąć Ewangelię Jezusa, oddać Bogu chwałę, trzeci anioł mówi o Baranku, o przestrzeganiu przykazań Boga i wiary w Jezusa! W esencji owe pojęcia są ważne - Ewangelia, Baranek, Jezus. Czyli wierzący w Jezusa akceptują Jego Ewangelię, podążają za Barankiem, wielbią Stworzyciela i przestrzegają Bożych przykazań.

Owa grupa nie będzie wielbiła Bestii oraz nie będzie brała jej znaku!

Centralną postacią jest Jezus oraz wielbienie Jego oraz Stwórcy.

Objawienie 14:7 Wołał on głosem donośnym: «Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!»

Zwróćmy nieco uwagę na postać Jezusa (Chrystus)

Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Ewidentnie Jan pisze o Jezusie i nazywa Go Słowem a także Bogiem. Z wersetu tego wynika, że ''wszystko", czyli cały wszechświat powstał przez Nie, czyli Słowo!

Jana 1:(10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.

Kolejny dowód na to, że przez Jezusa (Słowo) świat powstał. Tenże świat w czasie Jana Go nie rozpoznał. Już wtedy światem rządził Szatan i w dzisiejszym świecie także mamy podobną sytuację. Świat nie rozpoznaje Go i większość ludzi nie oddaje Mu chwały!

Jan wyraźnie daje nam do zrozumienia, że ten cudowny Człowiek, który w jego czasach chodził wraz z uczniami po ziemi cierpiąc niedostatki i niewygody ówczesnego życia to Istota, która stworzyła świat! Oczywiście w Jana 1:14 mamy, że... "Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami" co znaczy, że Jezus stał się człowiekiem z krwi i kości na pewnym etapie swego istnienia. Oznacza to także, że istniał on w formie duchowej, zanim stał się Człowiekiem.

Tak więc Jan podaje nam na początku swojej Ewangelii prostą Prawdę. Jezus jest Stworzycielem i Bogiem.

Apostoł Paweł pisze o Nim:

Kolosan 1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 16 bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. 17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Więcej na temat Zbawiciela w linku - Wielbienie Naszego Zbawiciela.

Efezjan 1:17 Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, ... 20 wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; (22) i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, (23) który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.

Kolosan 1:(19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości (BW)

Podsumowując powyższe, Imię Jezus jest imieniem, w którym świat powinien oddać chwałę Bogu jako Stwórcy, ponieważ Bóg Ojciec na ten okres czasu niejako oddelegował do pracy z ludzkością swego Syna i do niego mamy kierować wszelkie sprawy. Oczywiście Jezus zapłacił za nasze grzechy swoją ofiarną śmiercią, dzięki czemu wykupił nas z przekleństwa grzechu oraz rezultatu tegoż grzechu, czyli śmierci. My ze swojej strony, aby skorzystać z Jego ofiary musimy spełnić pewne wymagania, które uczynią nas godnymi Królestwa Bożego pod rządami Króla tego Królestwa, Jezusa.

Właśnie doszliśmy do sedna sprawy!

Nadchodzi czas, kiedy najprawdopodobniej trzej aniołowie pojawią się osobiście na ziemi, głosząc przedstawione wyżej ostatnie ostrzeżenie dla grzesznej ludzkości.

Oddajcie Bogu - Jezusowi chwałę

Jest to ostanie ostrzeżenie przed konsekwencją oddania chwały Bestii. Ponieważ ci, którzy oddadzą chwałę Bestii podzielą jej los - wiecznotrwałe zniszczenie. Dotychczas Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. Wiele najrozmaitszych grup chrześcijańskich rozgłaszała po ziemi pewne fragmenty Ewangelii Chrystusa, niemniej rezultaty owego rozgłaszania nie były nigdy zbyt impresywne, za wyjątkiem czasów Jezusa oraz za czasów Jego apostołów, kiedy Duch Boży kierował pracą ewangelizacyjną i Prawda o Królestwie Bożym oraz o wymaganiach naszego Zbawiciela docierały do wielu w najczystszej formie, bez zniekształceń.

Po śmierci apostołów i uczniów dary Ducha Bożego ustały i rezultaty głoszenia owej Ewangelii są raczej mizerne. Większość świata przestała wierzyć w Boga! I to jest rzeczywiście smutna prawda. Bez kierownictwa Ducha Bożego niewiele można zdziałać.

Rozważmy wydarzenia, które rozwijają się obecnie przed naszymi oczyma.

Istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że rozpocznie się wojna religijna, czyli III Wojna Światowa. Innym możliwym wydarzeniem jest fala głodu, oraz prześladowań religijnych. Podczas III WŚ najprawdopodobniej nastąpi upadek oraz zagłada Babilonu Wielkiego.

To wydarzenie jest interwencją oraz wyrokiem samego Boga!

Pierwsze dzieło Boga na skalę światową od tysiącleci!

Od tego momentu możemy się spodziewać kilku wspaniałych rzeczy, dla nas wspaniałych, dla innych katastrofalnych.

Nadchodzi więc czas, że niewyraźna i poprzeplatana wieloma kłamstwami Ewangelia zostanie ogłoszona w krótkim czasie oraz w nadprzyrodzony sposób, który wykluczy jakąkolwiek pomyłkę, co do źródła czy wiarygodności przekazu od Boga, Księcia Pokoju!

Krótko po tym nastąpi zjednoczenie świata pod egidą Bestii oraz ustanowienie jej obrazu oraz władcy, jednej osoby, która będzie posiadała wszelkie cechy Antychrysta.

W momencie objęcia władzy przez owego Antychrysta rozpocznie się najprawdopodobniej okres czasu, czasów oraz połowy czasu, 1260 dni czyli 3.5 roku. Na ten okres cały świat zostanie wydany w ręce Antychrysta, człowieka bezprawia i wielu z nas będzie cierpieć okrutne prześladowania. Będzie to znany nam z Biblii okres Wielkiego Ucisku. Zanim nastąpi okres WU, część chrześcijan zostanie pod ochroną Jezusa i prześladowania WU zostaną im oszczędzone. Najprawdopodobniej będzie to grupa 144.000. Czy nastąpi ich porwanie do nieba, czy zostaną pod opieką Jezusa tutaj na ziemi, Słowo Boże nie mówi nam jasno i wyraźnie. Jednakże Biblia stwierdza, że będą jedni wzięci, a inni pozostawieni.

Wiele ugrupowań chrześcijańskich uczy o porwaniu całego kościoła Bożego ale nie wygląda to na dobrze udokumentowaną biblijną doktrynę. Większość z nas będzie cierpieć w Wielkim Ucisku i wielu poniesie śmierć z ręki Lucyfera i jego demonów podczas rządów Antychrysta, czyli kapłana Lucyfera.

Nie jest pewny czas działalności trzech aniołów: czy podczas rządów Antychrysta, który będzie pokazywał niezwykłe cuda mocą szatańską nastąpi okres, w którym trzej aniołowie będą prezentowali swoje trzy orędzia, czy też przed rządami Antychrysta.

Właśnie wtedy będzie jawna czysta manifestacja sił Szatana oraz... mocy Bożej przejawiającej się w owych aniołach oraz dwóch prorokach Bożych z Objawienia.

I właśnie wtedy nastąpi potrzeba opowiedzenia się po stronie Boga albo po stronie Bestii. Odmowa pokłonu w stronę Bestii może nas kosztować życie doczesne ale uzyskamy w ten sposób zabawienie. Ci którzy ulegną Bestii poniosą śmierć z ręki Boga!

Wróćmy do zasadniczego tematu - Znaku Bestii

Objawienie 14:1 Potem ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.

W powyższym wersecie mamy interesujące zdanie. Imiona wypisane na czołach 144.000. Czy to oznacza literalnie wypisane imiona na czołach wybrańców Boga?  Czy też będą to chipy powszczepiane do czoła tym wybrańcom? Czy Słowo Boże mówi o chipach, kodach, skanerach?

Oczywiście że nie i trudno jest podejrzewać, że wybrańcom Boga Bóg także będzie wszczepiał czy tatuował imiona na czołach.

Czyli 666, bar kod czy chipy to są jedynie nasze przypuszczenia i spekulacje. Nie wiemy dokładnie co Słowo Boże ma na myśli. Ale spójrzmy nieco głębiej w tę zagadkę.

Objawienie 19:20 I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi.

Werset mówi o oszustwie. Ludzie, którzy przyjmą znak Bestii zostaną zwiedzeni. Zwiedzenie będzie tak duże, że celem jego będzie aby...

"zwieść nawet wybranych".

Mateusza 24:24 - ...by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.

Zwróćmy uwagę na to, że mamy wyszczególnione dwie grupy ludzi. Jedni ze znamieniem Bestii na czole, drugą z imionami Boga i jego Syna.

Objawienie 22:4 I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.

Inny przykład:

Objawienie 17:5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".

Oczywiście, że mamy do czynienia z symboliką. Nie ma przecież żadnej prostytutki o imieniu Babilon Wielki a więc także nie ma ona na czole tego napisu. Rzecz dzieje się w sferze wizji, czyli symbolach i napis najwyraźniej jest symboliczny.

Sprawdźmy następujący werset:

Powtórzonego Prawa 6:6 Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. 7 Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. 8 Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. 9 Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

Czyżby literalny nakaz Boga, aby wypisać na czole 34 rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa? Czyżby Izraelici mieli chodzić z przywiązanymi księgami Prawa do prawej ręki? Co oznacza więc pojęcie 'ozdoba przed oczyma'?

Najwidoczniej oznacza to, aby...

Prawo Boga zapisane na stałe w umyśle człowieka pobudzało uczynki jego prawej ręki.

 Prawa ręka jest synonimem prawości i uczciwości.

Mateusza 25:33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Celem Szatana jest doskonałe oszustwo, którym chce on zwieść także tych, którzy zostali wybrani przez Boga. Gorzej... oni są szczególnym dla Lucyfera celem!

Znak Bestii oraz jej liczba, 666 to najprawdopodobniej subtelne oszustwo, które nie będzie łatwo dostrzegalne czy oczywiste.

Powróćmy do wersetu, który zapoczątkował naszą analizę:

Objawienie 13:16  I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia. 8 Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Spójrzmy na następny aspekt tego wersetu. nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.

Oznacza to, że znak będzie umożliwiał handel, czyli mamy w tym miejscu wyraźną sugestię biblijną o fizycznym aspekcie znaki Bestii. Zwróćmy uwagę na to, że nie OBYDWA znaki będą konieczne. Wystarczy albo znamię imienia Bestii albo liczby jej imienia.

Najprawdopodobniej OBIE możliwości znamienia Bestii w obydwu formach, duchowej oraz fizycznej, będą odgrywały rolę a fakt zmuszania pod groźbą kary śmierci oznacza tylko jedno.

Będziemy musieli zadecydować, komu chcemy służyć, Bogu i Barankowi czy Bestii!

W momencie owej próby dla każdego człowieka będzie oczywiste, co jest znakiem Bestii oraz kto jest rzeczywistym Bogiem Stwórcą, a kto jest Jego przeciwnikiem, czyli Szatanem.

Dla każdego z nas jest niezwykle ważne, aby obserwować wydarzenia światowe oraz mieć na uwadze teksty biblijne a zwłaszcza teksty Objawienia. Jest rzeczą pewną, że Szatan chce zniweczyć Boże plany. Z tej przyczyny pojawia się na świecie masa materiałów wprowadzających nas w błąd. Dezinformacja jest wszechobecna i naszym celem powinna być obserwacja wydarzeń oraz porównywanie ich ze znanymi wersetami.

Osobiście jestem głęboko przekonany, że Jezus pojawi się w zupełnie niespodziewanym momencie dla KAŻDEGO z nas. Myślę, że Słowo Boże jest niezwykle przejrzyste w tym temacie i ZAPEWNIA nas, że nie będąc gotowi CODZIENNIE możemy być zaskoczeni.

Podejrzewam, że Bóg celowo nie wyjawił pewnych detali powtórnego przyjścia Pana, aby Szatan oraz jego słudzy zostali całkowicie zaskoczeni czymś, czego nikt nie był w stanie przewidzieć.

Podobnie jak 911 był dla nas zupełnym zaskoczeniem, możemy się spodziewać jakiegoś niezwykłego wydarzenia na świecie, na które Lucyfer i jego horda nie są przygotowani. Także dla nas owo wydarzenie będzie zupełnym zaskoczeniem.

Dlatego Słowo Boże nieustannie upomina nas o gotowości na Jego przyjście w każdym czasie.

Więcej na temat proroctw czasów końca w linku - Czasy Końca

Napisano: 10 Października 2008

Ostatnie uaktualnienie: 13 Września 2009


Copyright © 2010 thewordwatcher