Porwanie

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Bardzo dokładne proroctwo o porwaniu dopiero teraz jest zrozumiane. (Dokładny artykuł w linku)

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Oficjalny powrót Chrystusa nastąpi w celu wzięcia do nieba grupy wybranych przez Boga - kobiet i mężczyzn. Mamy dwa kluczowe wersety ukazujące nam dokładnie, jak to się wydarzy.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. [BM]

Dopiero po porwaniu wybranych reszta świata się obudzi i zrozumie, co się stało. A to spowoduje olbrzymią paniczną reakcję świata szatana i jego ohydnych sług rządowych i medialnych.

Mateusza 24:32 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. 33 Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.[BM]

Mateusza 24:36 A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. [BM]

W momencie wypowiadania tych słów nawet Syn Boży nie znał wielu detali. Biblia wyraźnie mówi o dwóch osobnych wydarzeniach. Pierwszym wydarzeniem będzie porwanie a drugim będzie zgromadzenie Narodu Wybranego do wymarszu na pustynię. Bóg dopiero teraz otwiera niektórym z nas oczy na owe proroctwa. 

Porwanie będzie nagłe a Biblia z powodu wielkiego i śmiertelnego zagrożenia dla wybranych przez Boga nie podaje nam celowo wielu detali. Niezwykłość Słowa Bożego widzimy w niezwykle precyzyjnych wersetach, które Bóg pozwolił nam zrozumieć dopiero teraz.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

(36) werset mówi nam o wyjątkowej tajemnicy dnia porwania. W momencie pisania Ewangelii przez Mateusza tylko Ojciec znał dzień oraz godzinę. Przykładem nieznajomości tych wydarzeń a naszą przestrogą są wersety 37-39, przypominające nam dni Noego. Absolutnie nikt się nie spodziewał takiego obrotu sytuacji.

Jest także jeszcze jeden problem dla świata szatańskiego. Bóg posiada tajny program, nigdy w Biblii nie opublikowany.

Objawienie 10:(4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Bóg posiada tajemny plan, którego nie ujawnił dla naszego bezpieczeństwa. Najprawdopodobniej jest on skierowany przeciwko szatanowi i upadłym aniołom. Miejmy to na uwadze i bądźmy gotowi na pewne akcje Boga skierowane przeciwko naszym wrogom. Będą to akcje dramatyczne i dlatego jest to nadal tajemnicą.

W rozdziale 25 Mateusza mamy ponowne ostrzeżenie a wersety te także mówią nam o porwaniu.

Mateusza 25:1 Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2 A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6 Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7 Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 8 Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. 9 Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10 A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11 A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. [BM]

Czas trwania proroctwa i zamknięcia drzwi to zaledwie kilka nocnych godzin!

Mateusza 25:(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Wyjaśnienie proroctwa!

Mateusza 24:(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. [BM]

Werset 29 mówi nam o udręce owych dni w czasie przyszłym. To znaczy, że owa udręka się skończy i najprawdopodobniej zostanie ona zakończona przez... samego Boga. Potem słońce się zaćmi oraz księżyc, i gwiazdy będą spadać na ziemię. Wtedy pokaże się znak Syna Człowieczego! Powyższy powrót to oficjalny powrót Isusa na ziemię z wielkimi znakami, jak zaćmienie słońca i księżyca, spadanie gwiazd itp.  Cały świat będzie widział na własne oczy znak Syna Bożego, co jest bardzo możliwe w erze TV, Internetu oraz w przypadku... płaskiej ziemi.

Będą rozpaczać wszystkie narody kontrolowane przez szatana i nasienie węża!

Isus przybędzie na obłokach z mocą i chwałą i dopiero wtedy świat będzie Go widział. Nasienie węża zna moc Syna i moc Boga i będzie ono śmiertelnie przerażone.

Mateusza 24:(31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Porwanie będzie nagłe z powodu zagrożenia dla wybranych. Bóg nie podaje nam celowo wielu detali a przyczyny są oczywiste.

Poniższy werset mówi nam, co się będzie działo tuż przed porwaniem wybranych przez Boga do nieba.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Zwróćmy szczególną uwagę na to, że ten opis jest zupełny i żadnej informacji nam nie brakuje.

Jedno jest niepewne. Do jakiego stopnia posunie się udręka owych dni. Czy na tym, co obserwujemy obecnie to się zatrzyma, czy będzie znacznie gorzej! Jest to bardzo dokładny scenariusz i nie będzie żadnych wątpliwości co do czasu porwania.

Dalszy tekst rzuca nam jeszcze więcej światła. Ponownie wersety podają na potrzebę świadomości, że porwanie może nastąpić w każdej chwili ponieważ 'złodziej' mógłby temu przeszkodzić.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

To jest niezwykła strategia Boga, który w ten sposób wymanewruje swoich wrogów i w bezpieczny sposób uratuje swoich wybranych oraz ochroni nieco później także Naród Wybrany.

Mamy więc bardzo dokładny opis, niemal jak rozkład jazdy, którego do tej chwili nie rozumieliśmy. Celem takiego opisu jest przygotowanie nas na porwanie, a wielu szczegółów takiej strategii oczywiście nie znamy z wiadomych przyczyn.

Od momentu pokazania się znaku Isusa powinniśmy być w każdej chwili gotowi, ponieważ porwanie może nastąpić w każdym momencie.

144.000 to współkrólowie Isusa oraz sędziowie Sądu Ostatecznego na ziemi. Cały rząd Królestwa pod berłem Isusa będzie sprawował rządy na ziemi w pierwszym 1000 letnim okresie panowania Królestwa Bożego.

Tymczasem wybrani zostaną porwani do życia w niebie na wieczność.

II Ezdrasza 2:(42) Ja Ezdrasz widziałem na Górze Syjon rzeszę wielką, której nie mogłem zliczyć, a oni wszyscy chwalili Pana pieśniami. (43) A pomiędzy nimi był młodzieniec wielkiej postawy, wyższy ponad wszystkich, i kładł na głowie każdego z nich koronę, a on był bardziej wywyższony niż oni. A ja byłem oczarowany. (44) Wtedy zapytałem anioła: kim oni są mój panie? (45) On odpowiadając rzekł mi: "Oni są tymi, którzy szatę śmiertelną zdjęli, a nałożyli nieśmiertelną, a wyznali imię Pańskie: Teraz są koronowani i otrzymują palmy." (46) I rzekłem aniołowi: "Któż to ten młody człowiek, który wkłada korony na nich i palmy daje w ich ręce?" (47) A on odpowiedział i rzekł mi: "To jest syn Boży, którego oni na świecie wyznali." Więc ja rozpocząłem chwalić tych, którzy stali mężnie dla imienia Pańskiego. [BM]

Kolejny opis zakładania koron na głowach 144.000 i potwierdzenie nałożenia szaty nieśmiertelnej a także ich koronacji na współkróli Isusa do rządów na ziemi.

Niezwykła precyzja tego proroctwa!

Mateusza 25:13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Jeżeli ktoś mówi, że pojawi się u ciebie w sobotę o 16:00, to znaczy, że wiesz dokładnie, kiedy się jego spodziewać.

To proroctwo mówi nam w identycznie, ale bez podawania nam dnia i godziny.

To wszystko oznacza jedno. Będziemy wiedzieli w którym roku, miesiącu a nawet tygodniu. Nie będziemy wiedzieli którego dnia i o której godzinie.

Aby potraktować poważnie to proroctwo, MUSIMY czuwać i czekać. Zrozumienie proroctwa oznacza, że tydzień ten jest bardzo bliski!

Podsumowanie...

Nic nas nie zaskoczy, jeżeli będziemy czuwać.

Jeżeli to wszystko zobaczymy, to będzie znaczyło, że w jednym z dni tego tygodnia nastąpi porwanie.

Jest to jedyne proroctwo o aż takiej dokładności. Jego precyzja jest powtórzona w trzech różnych miejscach Ewangelii Mateusza.

Sprawdźmy to!

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Mateusza 25:(13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

Teraz jest oczywiste, dlaczego Isus, Syn Boży powtórzył to trzykrotnie i co On miał na myśli.

Zrozumienie mamy dopiero teraz! Nikt tego nie rozumiał w taki sposób i nikt tego w taki sposób nie rozważał, ponieważ Bóg to w taki właśnie sposób zaplanował.

Jest możliwe, że te informacje zostaną w każdej chwili zablokowane. Jeżeli będziemy czujni, to nic nas nie zaskoczy.

Jeżeli to rozumiemy, to znaczy że jesteśmy już zaproszeni przez Boga do pójścia do nieba i znajdziemy się wkrótce w niebie.

Ale... musimy czuwać i traktować ten Boży plan bardzo poważnie. Nie chcielibyśmy być pozostawieni na ziemi z jakiekolwiek błahego powodu!