Sąd Boga nad światem

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Niewielu ludzi na ziemi zdaje sobie sprawę z tego, że okres 3.5 roku pobytu Ojca i Syna na ziemi będzie sądem Bożym nad wszystkimi mieszkańcami Ziemi. Część wersetów o tym wspomina, ale nie jest to wprost powiedziane, że okres 3.5 roku jest to okres sądu Bożego. Przykłady które znamy to sąd nad Nierządnicą oraz nad Babilonem wielkim.

Ale wystarczy nieco się wgłębić w Objawienie i natychmiast zauważamy różne sądy Boga oraz wykonanie wydanych  wyroków. Cały rozdział 2 Objawienia mówi nam o sądzie po to, aby niektórzy wierzący  zdołali się nieco opamiętać, ponieważ Bóg dokona także sądu na nas.

Objawienie 2:(10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. [BM]

Najwyraźniej niemal wszystkie religie nie chcą słyszeć o jakimkolwiek sądzie, ponieważ... one właśnie zostaną skazane na śmierć za promowanie wielkiego zbawienia w niebie dla niemal wszystkich ludzi na ziemi. O to jest przyczyna, dlaczego większość ludzi wybiera te religie, które obiecują wszystkim zbawienie.

Biblia jest jedynym i niepodważonym przez nikogo źródłem Prawdy. Niewielu ludzi ma odwagę, aby ją publicznie dyskredytować. Dlatego także niewiele religii zachęca do jej częstego czytania oraz zapoznawania się z rzeczywistymi planami Boga.

A Bóg mówi nam otwarcie wraz z Synem, że podstawą do życia wiecznego jest przestrzeganie 10 Przykazań.

Głównym problemem na ziemi jest istnienie nasienia węża, które zostanie także osądzone przez Boga.

Nasienie węża jest potomstwem upadłych aniołów i szatana z kobietami ludzkimi.  Potomstwo pozornie wygląda na ludzi a nawet  zachowuje się jak typowi ludzie. Ale oni nie są ludźmi stworzonymi przez.... Boga!

Główną ich wadą jest brak duszy ludzkiej oraz sumienia. To powoduje u nich niezwykłą zbrodniczość, ponieważ oni nie potrafią nas naśladować i muszą się uczyć naszego zachowania się.

Wielbią oni skazanego przez Boga na śmierć szatana, kłamcę i mordercę, który jest bezpośrednią przyczyną niemal wszystkich problemów, jakie istnieją na ziemi, z wojnami, śmiercią i potopem włącznie. Niemal wszyscy członkowie nasienia węża to sataniści wielbiący mniej lub bardziej otwarcie samego szatana. Ich szczytową zbrodnią jest Covid-19.

Z wielbieniem szatana jest jeden olbrzymi problem

Szatan posiada wyrok śmierci i nie ma on żadnych pozytywnych cech, wartych wielbienia.

Dlatego sataniści nie przyznają się do bycia satanistami, ponieważ ludzkość wierząca w Boga pogardzałaby nimi otwarcie. Wielbienie skazanego na śmierć szatana jest objawem braku rozumu oraz... brakiem serca i sumienia.  Jest to dosadny i dokładny opis naszych szatańskich władz i 'autorytetów', a ich ciągłe wojny oraz Covid-19 są wymownym dowodem ich braku wiedzy, sumień oraz duszy ludzkiej. Oni nie są ludźmi!

Szatańskie systemy władzy

Dawniej istniał zbrodniczy bolszewizm a teraz istnieje żydowski syjonizm, który jest także kłamstwem, ponieważ Żydzi nie mają żadnego prawa do Syjonu.

Syjon to nie samo wzgórze ale jest to całe miasto Boże - Jerozolima, której jak dotąd Izrael nie zdołał opanować. Bóg pozwolił dostęp do Syjonu także ludom arabskim. Jerozolima nigdy nie stała się stolicą fałszywego Izraela; są to Chazarzy wszelkiej maści. Najwyraźniej Bóg im na to nigdy nie pozwolił.  Ich stolicą był i jest nadal Tel Awiw.

Choć stolicą proklamowaną przez Izrael jest Jerozolima, to ONZ nie uznaje tego faktu, dlatego większość ambasad mieści się w Tel Awiwie. Wikipedia.

Jerozolima i Syjon do własność osobista Boga.

I Piotra 2:6 Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. [BM]

Co jest wyjątkowo interesujące, pojawiają się coraz częściej informacje o tym, że Izrael planuje w tym roku 2022 pozostawić Ziemię Świętą i powrócić do Chazarii, czyli na Ukrainę, na swoje oryginalne miejsce.

Ten plan powrotu jest przyznaniem się do OLBRZYMIEGO kłamstwa o rzekomym żydowskim 'narodzie wybranym' przez Boga. Jest to rzeczywiście 'naród wybrany'... ale wybrany przez szatana. Co jest szczególnie ciekawe, szatan planuje zniszczenie syjonistów! Mamy ten plan spisany w planie trzeciej wojny światowej.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą."

Żydzi takim przypadku na próżno wielbią szatana.

Wszystkie żydowskie systemy władzy to różne oblicza satanizmu, jak judaizm, syjonizm, demokracja amerykańska, komunizm, socjalizm, bolszewizm, systemy totalitarne, republika, monarchia i wiele innych... izmów. Wszystkie te systemy zostały opracowane i zainstalowane przez szatana, który w ten sposób  dotąd kontrolował całkowicie cały system światowy przez kilka tysiącleci.

Bóg w ten sposób ukazał tym, którzy będą żyli wiecznie, że Jego sąd nad szatanem jest oczywiście słuszny i sprawiedliwy i szatan nie był w stanie pokazać dosłownie żadnej pozytywnej pracy na Ziemi, poza masowymi wojnami, rzeziami i wszelkimi zboczeniami, jakie szatan nam zaproponował.

Zbliża się nowy system... Bestii

Władza szatana wkrótce upadnie a władzę po nim przejmie dotychczas ukrywana przed nami grupa zbuntowanych przeciwko Bogu upadłych aniołów, którą grupę Objawienie nazywa Bestią lub Zwierzęciem.

Najprawdopodobniej jest to nadal strategia szatana, który (myśli) że nadal będzie miał spore wpływy na Bestię. Plan Boga jest bardzo prosty. Biblia podaje nam rodzaj rządów Bestii oraz warunki, w jakich przejmie ona władzę i jaka będzie jej władza, która będzie kontrolowana przez... Boga.

Rządy Bestii będą kolejnym szatańskim kłamstwem, na które niewielu ludzi zostanie zwiedzonych. Jedyni 'ludzie', którzy będą stali po stronie Bestii to będą skazani członkowie nasienia węża na unicestwienie z wyroku samego Boga.

Szatan utraci wkrótce swoją władzę

Objawienie 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. [BM]

Powyższy tekst mówi nam coś niezwykłego. Otwarcie nam on mówi, że nastało panowanie Boga oraz władza Pomazańca. Czyżby Bóg i Isus nie posiadali władzy? Czyżby ten werset mówił wyłącznie o ziemi czy także o władzy w niebie?

Co jest niezwykle ważne, szatan był w niebie przez większość swego czasu - werset 10 - a nawet przed tronem Boga. We dnie i w nocy szatan obrażał Boga kłamliwymi oskarżeniami a Bóg cierpliwie odpowiadał mu na wszelkie zarzuty! Wielu oskarżanych przez szatana ludzi na ziemi poniosło z rozkazów szatana śmierć!

Wreszcie szatan został zrzucony na ziemię i nastąpiła wielka radość w niebie. Bóg wznowił wtedy panowanie w niebie oraz na ziemi wraz ze swoim Synem.

Jest to niezwykły fragment Objawienia, który ukazuje nam, do jakiego stopnia Bóg tolerował szatana w niebie, który dniem i nocą oskarżał sług Boga przed Bożym tronem!

Bóg szatana nie usunął z nieba ale zrobił to archanioł Michał i mieszkańcy nieba bardzo się ucieszyli. To oznacza biada ziemi i morzu z powodu powrotu z nieba wściekłego ze swej porażki szatana.

Jest to jedyny fragment Objawienia, który otwarcie nam opisuje sytuację Boga w Niebie oraz Jego powrót do sprawowania władzy, tak w Niebie jak i na Ziemi. Inne wersety mówią nam niemal to samo.

Ale cytowany powyżej fragment podaje przyczynę bierności Boga oraz Jego powrót do władzy, nie tylko w niebie ale także na ziemi.

Inne wersety nie mówią o tym tak dokładnie, jak to omawia fragment powyżej.

Najwyraźniej szatan był wyjątkowo agresywny z powodu... ofiary Isusa za grzechy ludzi wybranych przez Boga i to spowodowało jego ostrą reakcję.

Poniższy tekst także nie podaje nam dokładnego czasu, ale podobnie jak inne wersety (11) werset ten podaje nam przyczynę, do jakiego stopnia nasi bracia zwyciężyli szatana przez krew Baranka, ale sami skosztowali śmierci. Ten werset potwierdza klęskę szatana, ponieważ wielu naszych braci wybrało śmierć niż poddanie się szatanowi. O to szatan się rozwścieczył, ponieważ jego czas znacznie się skrócił.

Objawienie 12:(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. [BM]

Wiedząc już, że Bóg podjął ponownie władzę w niebie, wszelkie wersety mówiące o tym są całkowicie z tym zgodne.

Te wersety wyjaśniają nam także, dlaczego Isus oddał swoje życie, wyłącznie za wybranych przez Boga oraz za grupę144.000. Bóg, aby być sprawiedliwym nie obiecał życia wiecznego reszcie ludzi, którzy będą żyli na ziemi nie dłużej niż 100 lat, ale życie wieczne uzyskają oni dopiero po odbudowie nowej Ziemi i nowego Nieba.

13 werset mówi nam o szczególnym momencie, w którym smok został zrzucony na ziemię i dopiero wtedy zaczął on prześladować Niewiastę czyli Słowian.

Teraz jest nam łatwo zrozumieć, dlaczego Bóg ukrył Isusa pod ziemskim oceanem.

Poniżej mamy ciekawy tekst z I Henocha, mówiący nam o ukryciu Isusa przed szatanem, który Isusa wyjątkowo nienawidził i nadal nienawidzi.

Henocha 62:7 Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty i Najwyższy zachował go przed swą mocą mocy i objawił go [ tylko] wybranym. [BM]

Do tego momentu szatan nie prześladował Niewiasty w oczywisty sposób. Dopiero po zrzuceniu go na ziemię, szatan rozpoczął agresywnie prześladować Niewiastę. Jest to niezwykle groźny problem dla Niewiasty, bardzo niebezpieczny i jest on już wyraźnie widoczny, ale nie wszyscy to widzą.

Od końca II Wojny Światowej, ani Polacy ani inni Słowianie nie byli przez nikogo fizycznie prześladowani. Wyjątkiem byli Serbowie.

Dopiero od niewielu lat rozpoczęło się prześladowanie całej rasy białej z Polakami włącznie. Rasa biała wywodzi się właśnie od Słowian. Żydzi nie uważają się za białych i do rasy białej się nie przyznają.

Czyli na pewno nie są rasistami! Czy... na pewno?

Polska jest już otwarcie prześladowana i trwają wysiłki, aby Polskę za wszelką cenę skierować na wojnę przeciwko Rosji i walczyć po stronie szatańskich, zbrodniczych i morderczych nazistowskich Ukraińców. Sprowadzono także do Polski kilka milionów Ukraińców!

Należy w to także wliczyć szatański Covid-19, za pomocą którego wymordowano wielu Polaków i innych ludzi rasy białej w wielu innych państwach. Cały szatański cyrk Ukrainy to także próba ataku nasienia węża na słowiańską i głównie chrześcijańską Rosję.

Wojna na Ukrainie to wojna szatana przeciwko rosyjskiej Bestii upadłych aniołów.

Wszystkie detale sugerują nam, że szatan już został wyrzucony z nieba po przegranej wojnie i skupił się on na zniszczeniu Polski i innych Słowian.

Nie wiemy, na jakim teraz etapie jesteśmy, ale poniższy cytat podaje nam następującą możliwość.

Objawienie 12:(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. [BM]

Werset 13 sugeruje nam, że po przegranej wojnie w niebie, smok zaczął prześladować niewiastę czyli Naród Wybrany. Wiele wydarzeń w ostatnich 2 latach wskazuje nam, że Polska i inne kraje zaczęła cierpieć prześladowania szatańskie, głównie w postaci Covid-19, który okazuje się jadem węża, czyli węża z Edenu! 

Jest to definitywnie dziełem samego szatana, co jest coraz bardziej widoczne. Zwłaszcza według ostatnich ujawnień że jest to jad węża, co wyjątkowo pasuje właśnie do węża, czyli szatana. Pewności jednak nie mamy!

To wskazywałoby nam bliski moment wyprowadzenia przez Boga Niewiasty na pustynię. Jest już niemal widoczne, że Bóg już działa na ziemi a wiele potężnych powodzi, trzęsień ziemi czy bunty narodów o tym właśnie świadczą. Także mnożące się problemy na całym świecie potwierdzają nam mordercze działania szatana.

Powstanie Bestii i objęcie przez nią władzy.

Objawienie 13:(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. (2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. [BM]

Mamy szczegółowy artykuł na temat Bestii w tym linku. Nowe zrozumienie Bestii. Skupmy się więc na detalach, których jeszcze do tej pory nie omawialiśmy.

Co jest niezwykłe, Bestia nie będzie wcale bardziej inteligentna od szatana i także będzie stosowała tę samą strategię oskarżając  publicznie Boga. Dlatego Bóg powołał dwóch świadków, którzy całemu światu ukażą Prawdę o szatanie oraz o Bestii złożonej z upadłych aniołów.

Musimy zdać sobie sprawę z bardzo ważnej sytuacji. Ktoś tym wszystkim kieruje i mocą owej Osoby Bestia uzyska władzę nad całą ziemią. Jest to sam Bóg, który już objął moc nad nad światem i zaczął realizować wyzwolenie Narodu Wybranego.

Wszelkie Boże działania zaprowadzą nas do wyzwolenia.

Bóg nie rządził ziemią oraz niebem aż do obecnych czasów

Większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, ale Objawienie nam o tym wyraźnie mówi, aczkolwiek nie mówi nam otwarcie, że panowanie w Niebie także jest odrestaurowane.

Niemniej ten sam siódmy anioł zatrąbił i Bóg przejął swoją potężną władzę i zaczął panować.

Objawienie 11:(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. [BM]

(15) Zatrąbienie siódmego anioła oznacza ponowne przejęcie władzy przez Boga oraz Isusa nad Ziemią. Werset nam wyraźnie mówi, że władzę przejmuje Bóg i Syn Boży.

Z kolei werset 18 mówi nam bardzo wyraźnie o sądzie nad umarłymi oraz oddawania zapłaty sługom i prorokom oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Jest to sąd oraz wykonanie Bożych wyroków nad nasieniem węża i wszystkimi przeciwnikami Boga, Jego 10 Przykazaniami oraz wrogów Boga, Syna i Narodu Wybranego. Nie jest to jedyny fragment Biblii który nam o tym mówi.

Bóg celowo to ukrył przed światem i przed szatanem. Dopiero teraz staje się to jawne dla nas i będzie wkrótce jawne dla całego świata. Uczciwość, prawość i cierpliwość Boga nie ma granic, jest niezwykła i jest ona ukazana obecnie w całej pełni.

Bóg poddał i Niebo i Ziemię pod władzę szatana, aby ten mógł udowodnić wszystkim mieszkańcom Nieba i Ziemi, że on, szatan jest lepszym władcą i zaprowadzi on lepszy porządek w Niebie i na Ziemi niż zrobił to sam Bóg. Szatan łudził się, że większość mieszkańców Nieba także porzuci Boga. Kolejna jego klęska.

Ale na ziemi jest mnóstwo nasienia węża, które będzie nadal wielbiło szatana aż do swojej pewnej śmierci.

Jest więc bardzo prawdopodobne, że Bóg już przejął władzę w niebie i dlatego szatan wraz z jego świtą anielską zostali usunięci z nieba na zawsze. Nadszedł już czas na wyzwolenie Narodu Wybranego i wszystkich ludzi dobrej woli.

Bliskie wzięcie do nieba oraz sąd Boga nad światem

Biblia nam o tym bezpośrednio nie mówi, ale dowodów mamy wiele. Bóg to także ukrył to przed światem ale teraz jest to ujawnione. Nasz wspaniały Bóg posiada taką mądrość, że potrafi podać czystą prawdę, która zostanie rozpoznana dopiero wtedy, kiedy Bóg nam na to pozwoli.

Sąd Boga rozpocznie się od wzięcia niektórych Jego sług do nieba. Bóg ich już osądził. Drugim sądem jest sąd nad 144.000, których Bóg zgromadzi jako współkróli rządów Isusa na ziemi. Już te dwa wydarzenia są dowodem sądu Boga nad kandydatami do wzięcia do Nieba oraz zgromadzania 144.000.

Kolejnym działaniem Boga będzie wymarsz Słowian oraz pobyt na pustyni przez 3.5 roku, podczas którego odbędzie się sąd nad Narodem Wybranym. Nie wszyscy wyprowadzeni na pustynię zostaną zaaprobowani jako członkowie Bożego ludu!

Podczas okresu 3.5 roku władzę będzie sprawowała Bestia, która będzie starała się przekonać resztę świata, że Prawda Boża jest szkodliwa dla ludzi. Ale Bestia nie jest w stanie nikogo wziąć do nieba, czy dać komukolwiek życie wieczne. Owa Bestia otrzyma paszczę od samego Boga a także od Boga otrzyma ona moc oraz władzę na 42 miesiące, czyli 3.5 roku. To znaczy że szatan odda Bestii władzę ale Bóg na to wyrazi zgodę.

Objawienie 13:(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. [BM]

Dalsze wersety potwierdzają nam, kto wydaje owe pozwolenia na wykonywanie różnych działań przez Bestię. Sam Bóg będzie ją całkowicie kontrolował i w ten sposób Bestia będzie okrutnym oskarżycielem, który będzie ubliżał publicznie Bogu. Zrobi ona straszliwy bałagan po to, aby zdyskredytować Boga, Syna oraz wiernych sług Bożych.

Poniżej wersety ukazujące wyjątkową nikczemność Bestii. Będzie ona w typowy chamski sposób publicznie ubliżać Bogu i przeciwko wszystkim Bożym stworzeniom. Ludzie prawi nie dadzą się jej oszukać!

Objawienie 13:(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. [BM]

Mamy powyżej opis tego wyjątkowego łotra, który będzie bluźnił Bogu tylko z bezpodstawnej możliwości oskarżenia Boga o cokolwiek. Bestia będzie bluzgać publicznie Bogu na poziomie zalanego alkoholika, który chce się na kimś wyżyć i go publicznie ośmieszyć.

Bestia jest niemal wierną kopią szatana. Obie siły są zbrodnicze, perfidne i nie mają dosłownie niczego, za co można by je chociaż raz pochwalić.

Bóg jest Wszechmogącym oraz ma zawsze rację i pozwoli nawet Bestii na wszczęcie walki ze świętymi i nawet ich mordowanie. Na dlatego, żeby Bestii pomóc, ale Bestia w ten sposób oczyści ludy i plemiona z osób nie nadających się do życia w Królestwie Bożym. Dlatego niektórzy z grupy 144.000 także utracą życia na chwilę, podobnie jak owych dwóch świadków.

Ponownie wersety potwierdzające nam, że Bóg przejmie władzę, chwałę i moc.

Objawienie 4:(10) Upada dwudziestu czterech starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: (11) Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało. [BM]

Aby dokładnie zrozumieć powyższy cytat, warto jest przeczytać cały rozdział, ponieważ wszystko w tym opisie toczy się wyłącznie w niebie.

Objawienie 19:(1) Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Chwalmy Pana! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, (2) Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem Wielką Nierządnicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. (3) I rzekli po wtóre: Wysławiajmy Pana! I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. (4) I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Niech się stanie, wysławiajmy Pana! (5) A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy jego, którzy się go boicie mali i wielcy. (6) I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Wysławiajmy Pana! Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący objął panowanie.[BM]

Także w powyższym fragmencie Objawienia mamy potwierdzenie, że Bóg objął panowanie. Cała ta scena toczy się wyłącznie w niebie.

Ten fragment mówi jeszcze za czasów Izajasza o szatanie, który chciał się zrównać z Bogiem. Ostatni werset mówi szatanowi, jaki los go w rzeczywistości oczekuje. Szeol i Otchłań - 1000 lat życia a potem... tortury za wszystkie jego zbrodnie.

Izajasza 14:(12) Jak gwiazda poranna, która powstała z rana i została wyrzucona z nieba. Ten, który wydawał rozkazy wszystkim narodom, został zmiażdzony na ziemię. (13) To ty mawiałeś w swoim sercu: ja wstąpię do nieba, ustanowię swój tron powyżej gwiazd nieba i zasiądę na wzniosłej górze, na wzniosłych górach ku północy. (14) Wzniosę się ponad chmury: i będę jak Najwyższy. (15) Ale teraz pójdziesz na dół do krainy umarłych, aż do fundamentów ziemi.[BM]

Mamy więc sporo nowych informacji, których z pewnością nikt oprócz wybranych przez Boga jeszcze nie rozumie, ale na pewno to wkrótce ulegnie zmianie.

Kiedy te wersety pierwszy raz zrozumiałem, byłem niemal oszołomiony, że takie wydarzenie jest opisane w Biblii. A studiuje Biblię od około roku 1973, ale takiego ujawnienia nigdy się nie spodziewałem. Początkowo było mnie trudno uwierzyć w to, że Bóg w taki niezwykły sposób przejawiał swoje opanowanie i pozwalał szatanowi na taką masę oszczerstw i krytyki.

Teraz rozumiem znacznie dokładniej, dlaczego nie wolno oddawać złem za zło, ale być opanowanym w podobnych przypadkach i nie poddawać się złu, ale czekać cierpliwie na ponowne i bardzo bliskie zarządzanie Ziemią i Niebem przez Boga oraz Syna Isusa.

Chwała  Bogu i Synowi za ich ofiary za nas grzeszników.