Ostatnie uaktualnienie: 1 Grudnia 2011

 

Wielu ŚJ pyta mnie w prywatnych postach, czy uzyskają oni zbawienie? Trudno uzyskać zbawienie, jeżeli o nie nie prosi. Zwłaszcza, jeżeli nie prosi się o to samego Jezusa, osoby, która zapłaciła za nasze zbawienie swoim życiem i przelała za nas swoja krew.

Towarzystwo Strażnica posiada mnóstwo poważnych problemów!.

Podczas wizytacji jednej z twierdz Napoleon zapytał jej komendanta:
– Dlaczego nie przywitano mnie salwą z armat?
Komendant odpowiedział: – Jest kilka powodów. Po pierwsze nie mamy armat...
– To wystarczy – odpowiedział Napoleon

Skupię się jedynie na tych najważniejszych. :-)


Zbawienie daje nam Jezus Chrystus.

Jan 3:35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. 36 Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Zwróćmy uwagę na szczególne znaczenie powyższego wersetu. Ojciec oddał wszystko w ręce Syna. Wszystko oznacza... wszystko: sąd, zbawienie, karę, nagrodę... słowem - wszystko.

Jeżeli ktoś to wszystko ignoruje i jest Chrystusowi nieposłuszny, 'gniew Boży ciąży na nim". Daje to nam jeszcze jeden element wiary, zupełnie ignorowany przez zdecydowanie wszystkie religie.

Kogo trzeba słuchać? Starszych? Sług pomocniczych, nadzorców, księży, pastorów?

Słuchać trzeba... Syna! Zwróćmy uwagę, w jaki sposób prorok Izajasz zapowiedział Chrystusa:

Izajasza 9:5 Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Izajasz nazwał Go Bogiem Mocnym! I słusznie!

Filipian 2:6 On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, 7 lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, 8 uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. 9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.

Przeanalizujmy dokładnie ten fragment listu Pawła. Okazuje się, że po zmartwychwstaniu, za swoje posłuszeństwo został On jeszcze bardziej wywyższony i na jego Imię ma się zginać każde kolano, nie tylko na ziemi, ale w niebie i nawet pod ziemią!


Bez oddawania czci Jezusowi nie ma zbawienia!


Jezus pełni rolę Pana ze Starego Testamentu. Tam właśnie Bóg jest tytułowany Panem, podobnie jak to jest w Pismach Greckich.

To nie jest sugestia czy mała uwaga. To jest przykazanie Boże!

Dzieje 4: 11 On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Trudno o bardziej klarowne wyjaśnienie tej kwestii. Jedynie w  imieniu Jezusa jest zbawienie. W chwili obecnej nawet imię Ojca nie jest dla nas zbawieniem. Zbawienie jest tylko i wyłącznie w imieniu Syna.

W jaki sposób? Poprzez posłuszeństwo Jezusowi - i tylko Jemu.

Jest oczywiste, jaką odpowiedź podadzą ŚJ. Przecież Piotr cytuje w tych wersetach Joela:

Dzieje .Ap 2:21 Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Joel 3:(5) Wszakże każdy , kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie - jak rzekł Pan - a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.

Argument brzmi: Joel mówi o Jehowie! Nieprawda!

Apostoł Piotr dokładnie wyjaśnia nam dwa rozdziały dalej, co miał na myśli cytując księgę Joela. Trzeba sobie zdać sprawę z kilku oczywistych i niepodważalnych faktów.

Cały Nowy Testament został spisany w grece koine i rzekome imię Boga Ojca, pod natchnieniem Ducha Bożego najwyraźniej celowo nie zostało użyte. (Link - imię syna Bożego.)

Jest więc oczywiste, że proroctwo Joela w Septuagincie zamiast JHWH zawierało imię - Pan.

Poniżej najważniejszy werset, który wyjaśnia jednoznacznie naszą postawę do Jezusa, która doprowadzi nas do zbawienia.

Jana 5:21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. 22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.

 

Powtórzmy jeszcze raz kluczowe zdanie - "Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał."

Oznacza to, że daremne jest oddawanie czci Ojcu, jeżeli nie oddaje się czci jego Synowi.

 

Nieświadomi niczego Świadkowie Jehowy oddając cześć Jehowie, anulują tym samym ową cześć, ponieważ odmawiają należnej czci Synowi Bożemu! Apostoł Piotr sam dokładnie wyjaśnił, w czyim imieniu świat jest obecnie zbawiany oraz czyje imię głosili apostołowie.

Po oczywistym cudzie uzdrowienia arcykapłani zapytali Piotra:

Dzieje Ap 4:7 I postawiwszy ich pośrodku, pytali się: Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście?

Pytanie było bardzo precyzyjne i arcykapłani byli ciekawi, jaką mocą lub w czyim imieniu dokonano oczywistego cudu.

Dzieje Ap 4:10 To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. 11 On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.  12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Zwrócimy szczególną uwagę, do kogo Piotr wypowiedział te słowa.

Dzieje Ap 4:6 Oraz Annasz, arcykapłan, i Kaifasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego.

Piotr powiedział otwarcie ludziom, którzy wierzyli tylko w Boga, że... nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. 

Ci sami ludzie za to właśnie ukrzyżowali Chrystusa!

Zbawienie można uzyskać jedynie mocą imienia Jezusa.

To On wykupił nas swoją własną krwią.

Oczywiście, że był to szok dla arcykapłanów, którzy najwidoczniej dopiero wtedy zrozumieli, co w rzeczywistości wydarzyło się kilka tygodni temu w Jerozolimie. (Sprawdź dowody na zmartwychwstanie!)

Jezus objawił nam Ojca w swojej osobie! Był Jego zwierciadlanym odbiciem.

Od tego momentu jest on dla nas Bogiem, Zbawicielem, odbiorcą wszelkich modlitw i uwielbienia, ponieważ zapłacił on za nas najwyższą cenę we wszechświecie. Cenę własnego życia!

Daje to nam obraz, ile jesteśmy warci!

Istnieje masa wersetów, która potwierdza obowiązek wielbienia króla Królestwa Bożego – Wielbienie Jezusa .

Sprawdźmy także masę wersetów w tym linku - Jezus Bogiem.. Wersety wskazują dobitnie, że Jezus posiada identyczne atrybuty, jakie posiada Bóg Ojciec, czyli rzeczywiście jest Jego lustrzanym odbiciem.

Królestwo Boże jest Królestwem Chrystusa! 

Królestwo Boże jest Jezusa nagrodą za posłuszeństwo.

Bóg Ojciec dał synowi władzę i moc oraz Królestwo na 1000 lat. Oczekujemy więc sądu Jezusa, wykonaniu wyroku na bezbożnym szatańskim świecie oraz oczekujemy zbawienia od Jezusa. Do Boga Ojca będziemy mieli dostęp dopiero po 1000 lat Królestwa Bożego.

1 Koryntian 15:24 Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 25 Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. 26 Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. 27 Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. 28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Drogę do Boga Ojca mamy więc odciętą z powodu naszych grzechów. Droga ta zostanie otwarta dopiero po 1000 letnim Królestwie.


Ktoś może zaoponować twierdzeniem, że przecież Jezus nauczył nas modlitwy - Ojcze Nasz i jest oczywiste, że jest to modlitwa do Boga Ojca.

Trudno o większy błąd! Ów błąd jest doskonałym przykładem i wskazówką ku temu, z jaką wyjątkową uwagą trzeba czytać wersety biblijne.

W modlitwie tej jest zdanie - Przyjdź Królestwo Twoje. Czyje jest to królestwo? Kto komu przekazał Królestwo?

Jest ewidentne, że jest to Królestwo Jezusa, którego Izajasz nazywa -  Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec.

Czyli do kogo jest skierowana modlitwa - "Ojcze nasz?"

Modlitwa "Ojcze Nasz" jest modlitwą do Jezusa.

"Święć się Imię Twoje" -  imię Jezus ma być uświęcone ponieważ jest to imię, w którym uzyskamy zbawienie.

"nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."

Zbawienie stało się się możliwe dzięki ofierze Chrystusa. Bożej sprawiedliwości stało się zadość. Ludzkość została wykupiona na podstawie ofiary i przelanej krwi Jezusa. Owa krew daje nam zbawienie i obmywa nas z grzechów. Dlatego... 'nie ma innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Nie umniejsza to w niczym Boga, ponieważ Bóg jest wszystkim we wszystkim i to było Jego polecenie i to On dał nam Jezusa o takim imieniu.

Odwróćmy tę kwestię. Postawmy sobie pytanie.

Czy istnieje zakaz biblijny modlitw do Jezusa? Zakazu takiego nie ma.

Jeżeli Bóg usunął ciało Mojżesza, aby go nie wielbiono, jest oczywiste, że Bóg doskonale znając swoje stworzenia przewidywał, że Chrześcijanie będą się modlić do Jezusa. Jeżeli był w stanie to przewidzieć, był także w stanie umieścić przestrogę w Biblii. Jezus powinien nas wyraźnie ostrzec, że wszelkie modlitwy powinny być kierowane do Ojca.  Powinien nam także dokładnie wyjaśnić, że modlitwy do Niego są grzechem.

Biblia w Nowym Testamencie nie zabrania modlitw do Jezusa - nie ma tam nawet najmniejszej sugestii, że modlitwa do Chrystusa to grzech. Jest wręcz przeciwnie, mamy wiele przykładów apostołów modlących się do zmartwychwstałego Chrystusa.

Kwestia imienia - Jehowa.

Towarzystwo Strażnica znane jest z bezprecedensowego rozpowszechniania owej wersji imienia Bożego na całym świecie.

Otóż według Strong Concordance hebrajskie słowo 'hovah" oznacza - ruin, mischief.

Ruin - zburzyć, zniszczyć, zrujnować; doprowadzić do ruiny

hhttp://www.dict.pl/dict?word=ruin&words=&lang=EN

Poniżej translacja na polski - http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fstrongsnumbers.com%2Fhebrew%2F1943.htm&act=url

Mischief - szkoda, intryga, figlarność, psota, mąciwoda, podżegacz, krzywda

http://www.dict.pl/dict?word=mischief&words=&lang=EN

Forma Jehowa oznacza - niszczycielskiego mąciwodę, podżegacza i krzywdziciela!

Szczególnie istotny jest niepokojący fakt, że imię Yahweh jest imieniem hebrajskim.

W tym przypadku wymowa hebrajskiego imienia Boga, utożsamiająca Go z mąciwodą, podżegaczem i krzywdzicielem jest najwyraźniej świadomym celem przywódców tej organizacji.

Co jest zdumiewające, TS uważa, że imię Yahweh jest najbardziej prawidłową formą imienia Boga (Pomoc w Zrozumieniu Biblii), ale ze względu na to, że świat błędnie nazywa Boga - Jehowa, TS postanowiło także Go w ten sposób nazywać.

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, - (Świadkowie Jehowy), - Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Strona 23: " While inclining to view the pronunciation "Yahweh" as the more correct way, we have retained the form "Jehovah" because of peoples familiarity with it since 14 th Century". -

W języku polskim:

" Podczas przychylnego przeglądu wymowy "Yahweh" jako bardziej prawidłowej, my pozostajemy przy formie "Jehowa" dlatego że ludzie są zaznajomieni z tym od 14 wieku".

Trudno się zgodzić z taką dziwną argumentacją.

Proszę przeczytać najnowszy artykuł na temat rzekomego imienia Bożego.

Oba słowa w nazwie - Świadkowie Jehowy są nieprawidłowe.

Kontra argument - Biblia wyraźnie mówi - wyście moimi świadkami!

Izj 43:10 Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem.

Jest to najczęściej cytowany werset na potwierdzenie tej nazwy, aczkolwiek jest on zupełnie mylnie zrozumiany.

Słowa te wypowiadał Izajasz nie do ŚJ, ale do Izraelitów, którzy byli świadkami mocy Bożej i jego dzieł w oczyszczaniu Kanaanu. Izraelici wiedzieli Jego moc, chwałę i obecność w namiocie Bożym. Ich potomkowie byli świadkami wyprowadzenia z Egiptu oraz wszystkich cudów i plag.

Czy jakikolwiek sąd uznał kiedykolwiek człowieka, który jedynie przeczytał historię wypadku w gazecie za wiarygodnego świadka?

Podobnie jest z ŚJ. Przeczytali Biblię i chcą być świadkami? Świadkami czego?

Czy każdy, kto czyta i cytuje Biblię jest... świadkiem Boga?

ŚJ nie byli nigdy świadkami ani jednego cudu Boga, Jezusa czy Ducha Świętego. Żadne proroctwo wypowiedziane przez Towarzystwo Strażnica się jeszcze nie sprawdziło.

Ktoś może także zaoponować, że świadkowie ponieważ świadczą. Poważnie naciągany argument. Ty nie świadczysz, ale cytujesz Biblię. Wielu cytuje Biblię i nie są oni uważani przez nikogo za świadków - tak Boga jak i Biblii.

Świadczyć można jedynie o cudownej mocy Boga, który spowodował twoje ponowne narodzenie się - odrzucenie starego człowieka a przywdzianie nowej, chrześcijańskiej osobowości. Coś takiego nazywa się składaniem świadectwa, ponieważ świadczymy o mocy Ducha Bożego, który nam otworzył oczy na Prawdę Słowa Bożego. Na owo świadectwo składa się wielu innych świadków zmiany osobowości tego, kto postanowił służyć Bogu.

Kolejny kontra argument - przecież spełnia się proroctwo o głoszeniu Ewangelii Mat 24:14!

Czyżby? Ponad 100 lat głoszenia i świat nigdy o Królestwie Chrystusa nie słyszał. Ci, którzy słyszeli, słyszeli nie biblijny termin - królestwo... Jehowy!

Ilu ludzi nawrócili Świadkowie Jehowy i ludzie ci uznali Jezusa Chrystusa za Zbawiciela i Króla Królestwa Bożego i zaczęli się do Niego modlić?

Czy to wygląda na realizację przykazania - miłuj Boga?

Świadkowie Jehowy nie modlą się do Jezusa, nie uwielbiają Go, nie przyklękają na dźwięk Jego imienia, a Ojca Chrystusa tytułują uwłaczającym i obrażającym Go imieniem, które jest drastycznie NADUŻYWANE!
W jaki sposób ŚJ wykazują miłość do bliźniego?

Co się zrobi z takim głosicielem, który publicznie zacznie modlić się do Jezusa? Kilka ostrzeżeń i w przypadku dalszego łamania zakazów starszych głosiciel taki zostanie wykluczony z szeregów ŚJ.

Czy złamał on jakiekolwiek przykazanie, za które został on skazany praktycznie na śmierć bez nadziei zmartwychwstania?

W całych Pismach Greckich nie ma zakazu modlitwy do Jezusa. Owszem, jest utrzymany zakaz czynienia obrazów czy figur, czyli bałwochwalstwa. Bóg usunął ciało Mojżesza, aby nie wielbiono jego szczątek. Ale nie ma ani jednej wzmianki o zakazie wielbienia Jezusa - jest wręcz przeciwnie! Jest masa materiału ukazująca potrzebę wielbienia Chrystusa jako Boga!

Tymczasem starsi osądzają bezprawnie i nie biblijnie każdego, kto kwestionuje ich kierownictwo, pomimo ich historii wielu fałszywych proroctw i dowodów olbrzymich pomyłek.

Ojciec nie może rozmawiać z synem, z córką, z żoną, Rozbijane są rodziny, traci się wielu przyjaciół z powodu PRZYKAZANIA STRAŻNICY, które nie istnieje w ogóle w Biblii!!!

TS twierdzi w książce "Objawienie", że Jehowa z Chrystusem przybyli do Nowego Jorku w roku 1918 i tamże namaścili Ciało Kierownicze na owego sługę. (Więcej w linku - sj.htm)

W żadnej publikacji TS nie żadnego dowodu na kierownictwo Ducha!  TS ma takie prawa ,jakie posiada każdy z nas, ze mną włącznie.

Nikt na świecie nie ma udokumentowanego i udowodnionego przywileju prorockiego.

Jest oczywiste, że nie posiadając żadnych prorockich upoważnień członkowie Ciała Kierowniczego wykazują brak miłości do bliźniego oraz brak miłości do Chrystusa!

Ja także nie posiadam żadnego upoważnienia, ale jest zasadnicza różnica pomiędzy mną a TS.

a nie sprawuję żadnej władzy, nie wywieram na nikogo żadnej presji, nie prorokuję ale wyjaśniam wiele aspektów proroctw i dogmatów biblijnych, bez podpierania się kierownictwem Ducha Bożego.

Wnioski i wybór postępowania pozostawiam tym, którzy czasami mnie czytają.

W przeciwieństwie do mnie i wielu takich jak ja, Towarzystwo uzurpuje sobie rolę jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi i stosuje bez Bożej autoryzacji własne prawo, które jest ponad Prawem samego Boga.

Doktryna kierownictwa Ducha Bożego jest najważniejszą doktryną Towarzystwa Strażnica. Każdy ŚJ ma obowiązek bezwzględnego posłuszeństwa wobec tej organizacji. Posłuszeństwo to jest traktowane na równi z posłuszeństwem wobec samego Ducha Bożego. Jakiekolwiek kwestionowanie owego kierownictwa jest równoznaczne z natychmiastowym wykluczeniem.

 

Doktryna ta nie ma żadnego precedensu biblijnego a daje starszym prawo do podejmowania wszelkich decyzji, które ICH zdaniem chronią interesów Organizacji.

Sprzeciw jest wyrazem buntu i braku wiary w kierownictwo Ducha Bożego.

Z tej przyczyny każda niesubordynacja czy odmienna opinia, nawet przeciwko najbardziej niedorzecznym żądaniom starszych może zakończyć się wykluczeniem osoby, która nie zgadza się z oczywistym fałszem.

Praktycznie jest to całkowicie totalitarny system, który na szczęście dla wielu ŚJ nie jest stosowany w każdym aspekcie życia zborowego.

Istnieje jednak poważne ryzyko, że system ten zostanie użyty przy wprowadzeniu Ekumenii czy też żądań Antychrysta.

Głosiciele, którzy są bezwzględnie posłuszni WSZELKIM poleceniom starszych czy wyższych rangą sług otrzymują tzw. przywileje - nawet w oczywistym dla zboru braku dogłębnej wiedzy czy wymaganych godzin służby polowej. (Znacznie więcej na ten temat posłuszeństwa w linku - Historia byłego Świadka Jehowy.)

Ślepe posłuszeństwo wobec starszych decyduje o przyznawaniu funkcji w zborach.

Istnieje także kategoryczny zakaz jakichkolwiek kontaktów z byłymi ŚJ. Ostrzega się przed tzw. odstępcami oraz tymi, którzy obnażają niektóre jaskrawe błędy TS. Jest to jawny system samoobrony Towarzystwa poprzez stosowanie drastycznej cenzury. TS zachęca do czytania wyłącznie materiałów opublikowanych przez organizację, bądź otwarcie przez nią akceptowanych.

Nawet w tym przypadku Biblia zupełnie inaczej traktuje te sprawy:

I Tesaloniczan 5:(21) Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!

Byli ŚJ, w szczególności tacy jak ja, którzy stali się ponownie narodzonymi Chrześcijanami są szczególnie groźni dla TS.

Oczywistym powodem jest nasza dogłębna wiedza biblijna oraz dokładna znajomość życia organizacyjnego. Rajmund Franz, były członek CK zadał wielkie ciosy tej organizacji ukazując poza kurtynowe kulisy jej działania oraz wyraźnie sprzeczności wielu doktryn ze Słowem Bożym.

Posiadając taką wiedzę można wyraźnie widzieć to, co TS stara się usilnie ukryć. Niebezpieczeństwo tkwi w umiejętnym stosowaniu owej wiedzy oraz w trafnym ukazywaniu wielu olbrzymich nieścisłości biblijnych czy wręcz otwartych i zamierzonych kłamstw w publikacjach.

Niemal cała ideologia Strażnicy rozbijana jest w puch, ponieważ nie jest ona oparta na biblijnej Prawdzie. 

Dlatego z pomocą Towarzystwu przychodzi... cenzura.

Za pomocą cenzury zawsze ukrywa się  zło i uczynki ciemności. Wszyscy wiemy, że świecę Prawdy stawia się na stole a nie pod. Prawda zawsze sama się obroni.

Cenzura jest mieczem kłamstwa.
Kłamstwo jest spiskiem i stanowi jego fundament - tajemnica jest jego rusztowaniem.

Tak Jezus, jak i apostołowie rozmawiali nawet z szatanem i demonami! Prawda zawsze wychodziła z każdej potyczki zwycięsko. W dobie Internetu sprawdza się niezwykłe proroctwo, o którym Towarzystwo Strażnica praktycznie nie wspomina:

Łukasza 12:(2) Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. (3) Dlatego, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach.

Wersety te dotyczą niemal wszystkich, z religiami włącznie. Internet ujawnia wszelkie kłamstwa - u wszystkich bez wyjątku. Wikileaks jest tego wymownym dowodem. Ilość członków wielu religii drastycznie spada. Jest kilka powodów.

Dwa najważniejsze.

Zauważ czysto masońskie słownictwo Towarzystwa. Russell używał masońskiego pojęcia - Złoty Wiek. TS używa pojęć: Biblia Nowego Świata, maszerowanie do Nowego Porządku. Zamiast - Biblia Królestwa Bożego. Maszerują do Królestwa Bożego. Używa się także często nie biblijnego pojęcia - Nowy Porządek Świata - czyli... NWO!

Dopiero 5 lat po odejściu od tej organizacji poznałem znaczenie tych terminów!


TS uważa się niewolnika wielkiego i rozumnego według wersetów:

Mateusza 24:45  Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? 46  Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. 47  Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

Jest to kluczowy i jedyny cytat z Biblii, który jedynie pozornie sugeruje, że TS jest owym sługą wiernym i roztropnym.

Religia czy też teokratyczna władza jest w Biblii zawsze przedstawiona jako kobieta. Ohola, Oholiba, Niewiasta Boża z Księgi Rodzaju i Objawienia, Wielka Nierządnica jako Babilon Wielki, małżonka Chrystusa, Oblubienica itp.

Wersety o słudze roztropnym nie sugerują ani religii, ani teokracji. Najwyraźniej Jezus mówi o pojedynczych sługach Bożych a nie o religii.

Być może wielu to oburzy, ale... ja oraz wielu, wielu innych, podobnych do mnie spełniają powyższy opis sługi wiernego i roztropnego. Nie oznacza to żadnego specjalnego przywileju, tytułu czy jakiejkolwiek władzy.

Zadaniem takich sług jest usługiwanie - dostarczanie pokarmu duchowego o właściwej porze.

Mowa jest nie tyle o podstawowych prawdach biblijnych, ponieważ owe prawdy są pożądane o każdej porze. Jezus mówi o wielce specyficznym pokarmie duchowych, który harmonizuje z aktualnymi wydarzeniami światowymi, czyli pokarm ten jest udzielany 'czeladzi' o właściwej porze.

Trudno nazwać fałszywe daty i błędne wyliczenia pokarmem o właściwym czasie.

Chodzi więc o pokarm duchowy, związany głównie z proroctwami biblijnymi, oraz z ściśle związany z obecną w danej chwili sytuacją geopolityczną w szczególnym odniesieniu do proroctw. Pokarm ten także wypełnia cytowany wcześniej werset:

Łukasza 12:(2) Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome.

Jakiekolwiek wydarzenie światowe związane z proroctwami biblijnymi: tego samego dnia słudzy wierni i rozumni, wielu braci na Internecie natychmiast to ukazuje, komentuje i wyjaśnia!

Trudniej o dokładniejsze wypełnienie się tego proroctwa.

Strażnica, jeżeli cokolwiek napisze, napisze po 3 lub 4 miesiącach.

To, że czytasz ten artykuł świadczy wyraźnie o tym, że pokarm duchowy Towarzystwa Strażnica nie zaspokaja twojego głodu duchowego. Chciałbyś wiedzieć więcej i więcej zrozumieć - tak Biblię jak i to, co się w chwili obecnej dzieje na naszej planecie. Zwłaszcza interesuje cię, jak to się odnosi do biblijnych proroctw. Musisz otwarcie przyznać, że większość tematów poruszanych na tej witrynie publikacje Strażnicy unikają za wszelką cenę!

Straciłeś częściowo zaufanie do TS i szukasz właśnie tutaj odpowiedzi na pytania, na które TS nigdy nie udzieliło ci zadowalającej odpowiedzi. 


 

Podsumowując powyższe - jest ewidentne w  świetle przedstawionych materiałów, że nie możesz uzyskać zbawienia jako czynny Świadek Jehowy, ponieważ nie wielbisz Jezusa Chrystusa oraz się do Niego nie modlisz i nie uznajesz Go za Boga..

Jakże więc możesz uzyskać zbawienie?

Najważniejsza kwestia - czy pozostać w organizacji, czy ją opuścić.

Moja rada, oparta na moim doświadczeniu oraz na Biblii - możesz pozostać w organizacji i być zbawionym!

Jak to możliwe?

Przynależność nie jest jeszcze grzechem. Grzechem jest łamanie prawa Bożego.

Czy katolik nie uczęszczający na mszę i nie posiadający 'świętych' obrazów w domu może być zbawiony! Oczywiście że tak! Bycie Chrześcijaninem to duchowa powierzchowność a nie przynależność.

Najważniejsze twoje zadanie - zacznij studiować dogłębniej Biblię i przekonaj się, że Jezus musi być wielbiony i powinieneś się do Niego modlić. Jest On przecież jedynym Zbawicielem. Innego nie ma!

Jeżeli już nabrałeś takiego przekonania - zacznij się do Niego modlić! Pamiętaj, że to On daje wzrost! Poproś Go o pomoc duchową, zwłaszcza w zrozumieniu Jego Słowa.

On zapłacił za nas olbrzymią cenę, jesteśmy bardzo wiele warci w Jego oczach i On ci pomocy w sprawach duchowych nigdy nie odmówi.

Módl się w ukryciu, w prywatnej ciszy i spokoju. ( Modlenie się do Niego przed zborem spowoduje wykluczenie!)

Podczas zborowej modlitwy, módl się w myślach do Niego! Niech twoje - Amen będzie dla Niego a nie dla modlitwy ze sceny!

Drugi krok - powinieneś unikać za wszelka cenę wymawiania imienia Boga w jakiekolwiek formie. Jezus ani razu nie wymówił imienia Ojca! Naśladuj Jezusa! Jest to Jego przykazanie! Jahwe i Jehowa to korupcja Słowa Bożego.

Wśród wielu ŚJ krąży teoria, że ci, którzy przesadnie często wymawiają 'imię' Boże prześladują zazwyczaj wielkie problemy. Nie mam na to dowodu, ale teoria ta jest warta przemyślenia.

Powinieneś ograniczyć ilość zebrań.

Owszem, będziesz uznawany za... hmmm... nieco 'słabego' duchowo, ale prawda będzie zgoła odwrotna! Oczywiście nie będziesz mógł udać się w służbę polową aby głosić z czystym sumieniem doktryny Strażnicy, ponieważ nie będziesz chciał kłamać!

Chyba, że... będziesz ludziom głosił Prawdę o Królu Królestwa Bożego - Chrystusie. Możliwości jest bardzo wiele.

Możesz obchodzić Pamiątkę Jego śmierci prywatnie, w domu, nie raz , nie dwa, ale znacznie częściej. Możesz stać się ponownie narodzonym Chrześcijaninem i uzyskać zbawienie.

Jak to zrobić - wiele informacji znajdziesz na tej witrynie - otrzymasz wiele pokarmu duchowego rzeczywiście w słusznym czasie!

Możesz dzielić się Prawdą biblijną z najbliższymi członkami rodziny, przyjaciółmi, którym ufasz. W ten sposób możesz zdziałać wiele dobrego nie opuszczając szeregów organizacji. Możesz założyć własna witrynę, własny blog i nie musisz ujawniać swego nazwiska. Możesz wysyłać emaile i listy. Niektórzy już tak robią!

Zbawisz siebie i tych, którzy cię słuchają.

Staniesz się... roztropnym i być może także będziesz wiódł wielu do sprawiedliwości.

Jak Daniel mówi:

Daniela 12:3 Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.

Co jest szczególnie zachęcające, możesz dostąpić niezwykłego przywileju porwania lub uprowadzanie w bezpieczne miejsce. Zapoznaj się z tym tematem - Porwanie. Nie możesz pozwolić, aby ktokolwiek odłączył cię od miłości Chrystusa i pozbawił cię możliwości wielbienia Jego. Od tego właśnie zależy twoje zbawienie.

Wbrew temu, co głosi wiele religii, Biblia zapowiada wielkie odstępstwo (ruch ekumeniczny) a nawet zapowiada, że prawda będzie powalona ziemię oraz nastąpi głód Słowa Bożego.

Łukasza 18:8  ...Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Poniżej detale zasięgu władzy ostatniego króla, którego Biblia nazywa Człowiekiem Bezprawia.

Daniela 8:24 Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych.

Daniela 8:12 Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa; prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało.

Daniela 7:25. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu

W świetle tych wersetów nie wynika, że w czasach końca będzie na ziemi jakakolwiek prawdziwa religia. Będzie coś zupełnie przeciwnego, i dopiero z Wielkiego Ucisku wyłoni się Wieka Rzesza.

Chcesz być zbawiony?

Zacznij się od modlitwy do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i zapytaj Go osobiście, co masz robić, aby uzyskać zbawienie.

Uaktualnienie - 6 Stycznia 2011

Otrzymałem emaile potępiające to, że zachęcam do hipokryzji, ponieważ zgadzam się na pozostawanie w organizacji. Jak wszędzie na witrynie wyjaśniam, że nie posiadam żadnej władzy i nikomu nie dyktuję co i jak ktoś musi robić.

Przedstawiam jedynie pewne możliwości i opcje.

Trzeba zdać sobie sprawę z niezwykłego okrucieństwa TS, które w zupełnie sprzeczny z Biblią sposób może pozbawić ŚJ nawet rodziny.

Wszyscy ŚJ doskonale wiedzą, że osoba wykluczona nie ma prawa rozmawiać na tematy biblijne z członkami własnej rodziny oraz służyć modlitwą.

Poza rodziną nikt nie ma prawa do jakiekolwiek konwersacji z  osobą wykluczoną.

Będąc wykluczonym nie masz szansy spotkanie się z kimkolwiek ze ŚJ na prywatnym spotkaniu, jak rocznica ślubu czy inne spotkania rodzin i przyjaciół. Jeżeli wykluczona osoba urodziła się w 'prawdzie', osoba taka praktycznie ma niewielu świeckich przyjaciół i w momencie wykluczenia traci niemal wszelkie, często niezwykle wartościowe kontakty.

Jest to niezwykły dramat dla takiej osoby. Jest to także skuteczna bariera czy też cenzura, 'chroniąca' szeregi ŚJ przez autentyczną Prawdą biblijną.

Strach przed wykluczeniem jest bardzo poważnym czynnikiem, który trzeba w tym przypadku koniecznie uwzględnić.

Z tej właśnie przyczyny podaję skuteczny sposób na prowadzenie duchowej walki o Prawdę, o prawo do modlitw do Jezusa i  wielbienia Go, bez potrzeby doświadczenia dramatu wykluczenia.

Zjawisko tzw. nieczynnych ŚJ, czyli pojawiających się na zebraniach kilka razy w roku jest coraz powszechniejsze.

Jest oczywiste, że zdecydowana większość 'nowych' ŚJ pozostawi te organizację natychmiast po zorientowaniu się, że są manipulowani oraz oszukiwani. Jest to najlepsza opcja!

Jednak jest wielu takich, którzy są w organizacji przez wiele lat, często z całymi rodzinami na przestrzeni kilku pokoleń.

Oni właśnie mają największy problem i bezpośrednie odejście może dla każdego z nich być straszliwym dramatem, który pozbawi ich wielu przyjaciół a nawet może na poważnie pozbawić ich rodzin.

Zwróćmy uwagę na jeden szczególny przykład biblijny, który może wiele nam wyjaśnić:

II Królewska 5:17 Naaman więc rzekł: Jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. 18 W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi, mianowicie: gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimmona; gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimmona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi w tej jednej sprawie. 2Kl 5:19 Wtedy rzekł do niego Elizeusz: Idź w pokoju!

Naaman został uzdrowiony przez Elizeusza, i musiał w pewnych kwestiach podporządkowywać się rozkazom swego władcy. Trzeba rozważyć także, że ów pokłon Naamana nie był pokłonem z jego woli ale z konieczności sytuacji jego postawa wyglądała na rzeczywisty pokłon. Naaman prosił więc Boga o pobłażliwość zapewniając, że jego serce jest z Bogiem, a nie z fałszywym bożkiem, Rimmonem.

Nie był więc to test podobny do testu Daniela. Zwłaszcza, że władca Naamana sam go wysłał do Elizeusza. (II Kr 5:5;)

Elizeusz w natchnieniu Bożym zezwolił na takie postępowanie.

Znany jest także przykład króla Dawida, który jadł chleby pokładne, łamiąc Prawo Boże - Mat 12:3-5;

Są to dwa z mnóstwa przykładów miłosierdzia Bożego, który doskonale rozumie wiele sytuacji, w jakich się znajdujemy.

Musimy pamiętać, że prawo Boże jest dla człowieka, a nie człowiek dla Prawa. Nie oznacza to, że możemy każde prawo naginać do własnych potrzeb i notorycznie grzeszyć. Są jednak pewne sytuacje, które nasz Stwórca ewidentnie rozumie i w rzadkich wypadkach nam nawet pobłaża.

Jest jednak oczywiste i z góry zapowiedziane w Biblii, że przyjęcie znaku Bestii nie będzie tolerowane przez Boga.

 

Napisano: 2 Stycznia 2011

Ostatnie uaktualnienie: 1 Grudnia 2011


Powrót