Szatańska propaganda

Ostatnie uaktualnienie: 2 Stycznia 2016

 

Prawda jest zawarta tylko i wyłącznie w Słowach Boga lub Syna Bożego. Bóg jest jedyną miarą Prawdy i Chrześcijanie powinni karmić się wyłącznie słowami Boga i Syna które są jedynym miernikiem Prawdy. To jest jedyne Słowo Boże.

Oczywiście Biblia zawiera teksty wypowiedziane przez szatana, wrogów Boga oraz fałszywych apostołów jak 'apostoł' Paweł.

Bóg ostrzega nas nie tylko przed poleganiem na... baśniach i opowieściach ludzkich.  Ostrzeżenia Boże dotyczą także wszelkich osób, pastorów, księży i starszych, którzy dają posłuch demonom czy upadłym aniołom.

Bóg w Biblii mówi nam bardzo dużo o szatanie, a księga Objawienia ujawnia wiele Jego planów oraz dosadnie ostrzega nas przed propagandą demoniczną.

W ciągu ostatnich kilku lat owa propaganda wyraźnie się nasiliła i ostatnio ukazuje nam niezwykle niebezpieczne oblicze.

Niebezpieczne dlatego, że nawet niektórzy 'wybrani' przez Boga dadzą się nabrać na ową propagandę i rzekome cuda i pociągną za sobą wielu innych.

Szatan przybiera postać anioła światłości

Niezwykle groźna strategia, która niestety przynosi szatanowi wiele sukcesów . W zdecydowanej większość przypadków szatan ukazujący się jako anioł, Jezus czy Maria czy... dobrze na życzący gość z kosmosu, niemal w każdym przypadku szatan odnosi sukces! Dlaczego?

Większość ofiar nigdy nie sprawdza tożsamość osoby wizytującej, nie sprawdza jej wiarygodności oraz nie rozważa celu takiej wizyty.

Najprostsze podejście jest najlepsze i rozproszy ono wiele wątpliwości, które są w pełni uzasadnione.

Problem 1 - tożsamość pojawiającej się osoby. Może to być anioł Boży, ale może to być upadły anioł albo jakiś demon, który dąży do jakiegoś zwodniczego celu.

Problem 2 - cel jego wizyty.

Porównajmy to do osoby, która puka do naszych drzwi. Odsłaniamy zasłonkę i widzimy osobę. Czasami widok może nam wyjawić kto przyszedł albo... nas jednak wprowadzić w błąd. Oczywiście osoba pukająca a tobie nieznana ma w tym jakiś określony cel, który także musi być ujawniony.

W wypadku niemożliwości uzyskania tożsamości oraz celu wizyty drzwi nie otwieramy i dziękujemy za rozmowę.

Sytuacja obecności jakiejś istoty w naszym pokoju jest bardzo podobna, poza jednym detalem,

Ta osoba już tutaj jest obecna. Musimy jej zadać kilka pytań. Kim jesteś? Jakie imię nosisz? Chciałbym je zanotować! Jeżeli odpowie, ujawni swoje imię i z pełnym szacunkiem dla ciebie oznajmi, że Bóg go do ciebie przysłał z misją do wykonania.

Mamy więc dwie możliwości.

  • Jest to anioł wysłany przez Boga.
  • Jest to demon lub upadły anioł.

Nadal nie mamy dowodów na to, że owa osoba mówi nam prawdę. Jak to sprawdzić?

Poprosić, aby razem z nami ukląkł i zmówił razem z nami na kolanach modlitwę  - Ojcze nasz.

Jeżeli odmówi, jest oczywiste, że jest to postać wroga: i nam i Bogu. W takim przypadku trzeba wołać głośno w jego obecności do Boga o interwencję i pomoc, także w imieniu jego Syna, Chrystusa. Nie rozmawiać z tą osobą więcej i na głos powtarzać - nawet wielokrotnie - błagać Boga  o szybką interwencję.

Jeżeli jest to anioł Boży, odpowie on grzecznie na każde pytanie i z wielką chęcią zmówi z nami - na kolanach modlitwę do Boga a nawet nas pochwali za nasze stanowcze wytrwanie z Bogiem i sam zaproponuje inne dowody, które jeszcze bardziej przekonają nas do tego, że przychodzi on w specjalnej misji, której Autorem jest sam Bóg!

Jeżeli jest to polecenie Boga, musi istnieć bardzo ważny cel takiej wizyty. Owa misja musi być ujawniona. Czyli grzecznie pytamy, jakie informacje od Boga ów anioł ma nam do przekazania? Czy są to proroctwa, czy specjalna misja wyznaczona w określonym celu przez Boga. Czy jest to jakieś ważne nowe proroctwo, polecenie organizowania czegoś, zgromadzenia jakiejś grupy Chrześcijan w jakimś określonym celu. Do takiej misji musimy być obdarzeni specjalnymi darami Ducha Bożego, jakie mieli prorocy Izraela itp, czyli powinniśmy posiadać możliwość czynienia cudów mocą Ducha Świętego. Jak Eliasz czy Mojżesz.

Elementy takiej misji muszą w pełni harmonizować w Prawem Bożym, Bożym planem zbawienia oraz z proroctwami Starego i Nowego Testamentu.

Przemyślmy sobie jeden ważny szczegół.

Jeżeli Bóg kontaktuje się z nami, istnieje niezwykle ważna przyczyna owego kontaktu i Bóg zrobi wszystko, aby nas przekonać kim On jest. On wie lepiej niż my, że możemy mieć do czynienia z szatanem, demonem czy upadłym aniołem. W takiej sytuacji Bóg czy raczej anioł sam wykaże się inicjatywą ukazania przekonywujących nas dowodów na autorstwo czy interwencję Boga.

Jeżeli świetlista osoba unika odpowiedzi. nie przedstawia się oraz nie chce przedstawić konkretnych przyczyn swej wizyty, wszystko to jest jawną oznaką kłamstwa i manipulacji. Poprosić w imieniu Boga i Syna o natychmiastowe opuszczenie naszego pomieszczenia a nawet wołać do Boga o zamknięcie takiej osoby w otchłani. Oni bardzo się tego boją.

Oto klasyczny przykład rzeczywistego kontaktu Mojżesza z aniołem Bożym.

Księga Wyjścia 3: (2) Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia że środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. (3) Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. (4) Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu! Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem! (5) Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. (6) Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. (7) Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego. (8) Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków. (9) Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. (10) Przeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. (11) A Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? (12) I odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem: Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. (13) A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? (14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Ja istnieję. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: "Istniejący" posłał mnie do was! (15) I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.

W powyższym fragmencie ST widzimy wszystkie klasyczne elementy spotkania człowieka, Mojżesza z przedstawicielem Boga. Mamy więc podaną tożsamość osoby wysłanej przez Boga. Był to anioł. Mamy ujawniony cel tej wizyty. Mamy ujawnione imię Boga i Mojżesz nie zawahał się w zadawaniu pytań koniecznych, na które anioł w imieniu Boga bardzo chętnie odpowiedział. W tym przypadku nie chodzi o literalne imię Boga, ale Bóg wskazał wyraźnie, że istnieje tylko jeden Bóg i On jest tym, który rzeczywiście istnieje. Inni 'bogowie' podszywają się tylko pod Boga i ich moc jest znacznie mniejsza niż moc Boga, który rzeczywiście istnieje i realnie On jest Stwórcą wszystkiego.

Taka sytuacja w dzisiejszych czasach nie jest niemożliwa, ponieważ mamy wiele poszlak na to, ze znajdujemy się na progu czasów końca.

Bóg nie czynił takich wysiłków od czasu wizji Apokalipsy, którą objawił Janowi anioł Boży oraz Chrystus. Ale  w dzisiejszych czasach Bóg może powołać człowieka do pełnienia określonej misji. Może On powołać dwóch swoich świadków, zapowiedzianych w 11-tym rozdziale Objawienia.

Ponieważ takie możliwości istnieją, wiele demonów w ten sposób zwodzi ludzi.

Pułapką jest ludzka pycha, która nie pozwala na rozsądne podejście do takiej sprawy. Na owej pysze demony właśnie żerują i wybierają one ludzi przejawiające widoczne oznaki pychy.

Ludzka duma i chęć wywyższenia się ponad innych zaślepia wielu ludzi, którzy zaniedbują sprawdzenia podstawowych elementów podczas takiego spotkania.

Pycha powoduje uczucie niezwykłej wartości, oraz powoduje niczym nie uzasadnione poczucie dumy z powodu takiego wyboru przez samego boga. Przecież "bóg" nas osobiście namaścił. Możliwość utracenia zaufania 'boga' powoduje, ze nie kwestionuje się w takiej sytuacji niczego i jest się posłusznym sługą jakiegoś demona.

I to właśnie tworzy wielu fałszywych proroków i głosicieli, którzy z pychy nie zapytają nigdy wprost - kim jesteś, kogo reprezentujesz i jakie masz zamiary? Czy masz jakiś sposób na udowodnienie tego?

Najważniejsze jest to, że Bóg czy anioł nigdy się nie miał nikomu za złe tego, że ktoś chciał poznać rzetelnie, z kim ma zaszczyt.

 Jak traktować osoby twierdzące, że kieruje nimi Duch Boży?

Kilka istotnych uwag, które powinno się wziąć pod uwagę w takiej sytuacji. Taka sytuacja jest co najmniej podejrzana.

Dlaczego?

Jeżeli rzeczywiście ktoś posiada osobisty kontakt z Chrystusem, Duchem Bożym czy Bogiem Ojcem, taki człowiek sam wystąpi z propozycją zademonstrowania darów Ducha Bożego, w tym dar proroctwa czy uzdrawiania oraz dar dogłębnej znajomości Biblii oraz możliwości wyjaśniania z niej najbardziej zawiłych proroctw. Sam sposób traktowania nas nam natychmiastowy sygnał - pozytywny lub negatywny. Ale nie na takim sygnale powinniśmy polegać.

Osobowość nie powinna wykazywać pychy, dumy, braku grzeczności i szacunku do innych osób, chęci dominowania, wykrzykników, rozkazów, obelg oraz wygłaszania sądów w stosunku do innych, ponieważ taki sąd należy tylko do Boga. Jest oczywiste, że Bóg jeszcze nigdy nie dał nikomu, poza Synem prawa do ogłaszania sądu nad człowiekiem.

Osoba taka powinna znać doskonale Prawo Boże i mieć do Prawa i do Boga głęboki szacunek.

Widząc osobę twierdzącą, że jest ona namaszczona przez Boga - mamy 2 możliwości.

  • 1. Historia spotkania "Chrystusa" jest kłamstwem wyssanym z palca.
  • 2. Historia może być prawdziwa, ale osoba jest wprowadzona w błąd przez demona lub upadłego anioła, pozującego na Ducha Bożego lub Chrystusa.
  • 3. Osoba jest upoważniona przez Boga i przedstawione dowody nie budzą żadnych wątpliwości co do jej prawdomówności.

Mamy w Biblii opisy wielu ludzi-proroków wybranych przez Boga.

Mamy także na przestrzeni wielu wieków ludzi , którzy 'wsławili' się fałszywymi proroctwami, jak proroctwa Fatimy, Nostradamusa czy innych wieszczów.

Jedno nie ulega wątpliwości w przypadku tych ostatnich.

Żadne z ich proroctw nie trafiło do Biblii, ponieważ ich autorami są demony oraz upadłe anioły. Proroctwa te charakteryzuje główna cecha. One się nie spełniają.

Przykładem są listy Pawła, o których dzisiaj wiemy, że się nie sprawdziły i się nigdy już nie sprawdzą. Człowiek bezprawia miał zasiadać w świątyni Boga, podając się za Boga, prawda?

2Tesaloniczanh 2:4 Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. (BM)

Kiedy spojrzymy na to wszystko z czysto biblijnego punktu widzenia. to jedno  staje się jasne.

W ciągu 2000 lat, od czasu Jana nie było ani jednego człowieka, który miałby udokumentowany i udowodniony kontakt z Bogiem czy Synem.

Największym problemem są przywódcy wielu kościołów chrześcijańskich, którzy bardzo często posługują się terminami w stylu - otworzyłem Biblię i Bóg mi wskazał natychmiast potrzebny werset. Jest to co najmniej spekulacja, nie niemożliwa ale mało prawdopodobna, ponieważ nadal nie mamy pastorów, którzy regularnie przekazują proroctwa od Boga i wszystko w doskonały sposób się wypełnia.

Jest jeszcze gorzej. Owi pastorzy czy starsi najczęściej nie znają dobrze Biblii i rozpowszechniają zupełne herezje, niezgodne z wypowiedziami Boga czy Chrystusa. Dlatego jest na świecie ponad 33 tysiące wyznań chrześcijańskich, ponieważ zdecydowana większość przywódców owych wyznań kłamie i zwodzi innych twierdząc, że są przedstawicielami Boga.

Szczególnie jaskrawym przykładem jest Towarzystwo Strażnica, które twierdzi, że jest jedynym kanałem informacyjnym pomiędzy Bogiem a ludźmi. Ktokolwiek w to wątpi, jest usuwany z szeregów Świadków Jehowy w trybie natychmiastowym, ale znacznie większe grzechy nie są w tak drastyczny sposób traktowane. Brak wiary w ową doktrynę nie łamie żadnego przykazania Bożego i usunięcie kogokolwiek z jakiegokolwiek wyznania za brak wiary w jakąkolwiek doktrynę nie jest złamaniem Prawa Bożego, czyli nie jest grzechem.

Sprawdzałem wiele materiałów pisarzy chrześcijańskich i czasami nadal je przeglądam. Niestety proroctwa opisane w książkach zdecydowanej większości pastorów nie sprawdziły się lub nie mają żadnych szans na wypełnienie się.

Ogłaszanie posiadania Bożego pełnomocnictwa wymaga przedstawienia konkretnych nadprzyrodzonych dowodów, zgodnych z Biblią.

Objawienie zapowiada, że pojawi się dwóch świadków Bożych, którzy będą prorokować w Jego imieniu i będą posiadać niezwykłe dary Ducha Bożego.

I to nam zawęża drastycznie możliwość, że ktoś, jakiś Chrześcijanin miał spotkanie z Chrystusem i jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa wobec takiej osoby oraz powinniśmy traktować wszystko, co taka osoba napisze, jak... Słowa Boga!

W świetle takiej analizy możemy ze spokojem, stwierdzić, że dzisiaj nie ma na ziemi ludzi autoryzowanych przez Boga do oficjalnego wygłaszania proroctw i słów w imieniu samego Boga.

Są ludzie, którzy tak twierdzą, ale... są oni sami zwiedzeni i karmią nas szatańskimi doktrynami unieważniającymi Prawo.

Albo są to to oszuści, którzy świadomie dążą do wprowadzania nas w błąd. Nie dajmy się nabierać ani na jednych, ani na drugich.

Objawienie 11:3 I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. 4 Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. 5 A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. 6 Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.  

Mamy więc wyraźną zapowiedź dwóch osób, którzy będą działali na ziemi z olbrzymią mocą, otrzymaną wprost od samego Boga. Nawet Eliasz nie posiadał aż takiej mocy podczas swego życia. Nie jest także pewne, że owe osoby to ludzie czy też aniołowie.

Ewangelista Jan w swoich listach dał nam wskazówkę w razie takich "serdecznych " bijących światłem gości.

1 Jana 4:(1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. (2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Isus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. (3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Isus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. (4) Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.

Świetliste postacie to demony! Bazują one na ludzkiej pysze oraz braku naszej przezorności, która wynika z braku wiedzy biblijnej, oraz naszej niedoskonałości.

Przykład.

Przychodzi do nas osoba, któraś twierdzi, że śniły się jej numery totolotka i właśnie wypełniła kupon Lotto. Nawet jeżeli ta osoba często kłamie, nie jesteśmy pewni na 100%, że ona niczego nie wygra.

Podobnie jest z kimś, kto twierdzi, że anioł Boży przekazuje mu informacje. Zaprzeczyć nie możemy i nie mamy dowodów na kłamstwo.

Ale na wszelki wypadek takiej osobie częściowo wierzymy!

I to jest błąd, ponieważ natychmiast powinniśmy taką osobę skonfrontować i zapytać o dokładne szczegóły takiego spotkania, a zwłaszcza zażądać solidnych dowodów mocy Ducha Bożego, który przy takim spotkaniu musiałby się manifestować.

Ponieważ nie jesteśmy pewni, lub boimy się małej konfrontacji, demony to natychmiast wykorzystują i jesteśmy pod pręgierzem... synagogi szatana, która wie, że nie ma dla nich zbawienia, więc okłamują nas bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia.

Nabywajmy wiedzy i bądźmy roztropni jak węże, nie dając się oszukać i wykorzystywać poprzez fałszywe, niczym nie udowodnione autorytety, posługujące się zwykłym kłamstwem.

Mateusza 10:16 Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.

 

Są także inne przykłady osób wybranych przez świetliste istoty.

Dawid Icke wierzy, że niewidzialny osobnik, który go instruuje, to dobrze nam życzący gość z kosmosu.

Wielu Chrześcijan dałoby się posiekać na kawałki za objawienia maryjne czy za opowieści demoniczne o piekle! Niewielu zadaje sobie trud, aby sprawdzić podane informacje ze Słowem Bożym, czyli niewielu używa miecza Słowa Bożego. Owszem, informacje uzyskane od takich osób często wskazują na to, że one nie były w stanie tego wymyślić aż w takich szczegółach.

Poniżej kilka typowych biblijnych przykładów działalności: tak anielskiej jak i demonicznej.

  • 1. sny - (Mateusza 1 & 2 rozdział), (Rodzaju 31:1), i wiele wiele innych. Sny są ważne dla wielu ale trzeba mieć pewność, kto jest autorem owego snu. Sam Bóg posługiwał się wielokrotnie snami. Dzisiaj także nie można całkowicie wykluczyć takie możliwości.
  • 2. bezpośrednie kontakty z anielskimi bytami. Jakub walczył z aniołem i odniósł kontuzję. (Rodzaju 32:25.) Abraham gościł aniołów, jadł z nimi i pił. (Rodzaju 16). Lot miał podobne doświadczenie. Aniołowie byli w stanie porazić ślepotą mieszkańców Sodomy. (Rodzaju 19).
  • 3. wizje - Daniel i Ezechiel otrzymali od Boga niezwykłe wizje, które były tak realne, że Ezechiel zjadł książeczkę słodką jak miód, która w jego żołądku stała się goryczą. Daniel sam nie był pewien, czy aniołowie wzięli go rzeczywiście w jakieś miejsce, czy była to jedynie wizja. Został on wzmocniony przez anioła, który dotknął jego ust! Ezechiel widział chwałę Bożą w pojeździe Bożym a Izajasz pojawił się przed tronem Bożym.
  • 4. W dzisiejszych czasach wielu ludzi słyszy głosy oznajmiające im pewne rzeczy, przekazujące informacje z 'tamtej strony', podszeptujące recepty na szczęście czy wybawienie naszej planety z rąk nieprzyjaznych nam sił z Kosmosu. Innym owe głosy podsuwają wersety biblijne oraz ich 'rzeczywiste zrozumienie'.
  • 5. Podczas seansów spirytystycznych są podawanie informacje, dyktowane są całe książki jak Księga Urantii, podania Białego Orła czy Srebrnej Brzozy i wiele, wiele innych.

Zwróćmy uwagę na szczególny przykład kuszenia Jezusa.

Mat 4:(5) Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni...  (8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

Jest to także pośredni dowód na to, ze ziemia jest płaska. Zobaczenie wszystkich królestw jest możliwe jedynie w przypadku płaskiej ziemi. Jezus był w momencie kuszenia pod mocą szatana i szatan w taki właśnie sposób Nim manipulował, starając się Go przeciągnąć na swoją stronę. Była to wielce realna wizja, ponieważ szatan pokazał Isusowi wszystkie królestwa świata.

Istniały oraz istnieją nadal osoby, które miały identyczne przeżycia, jakie mieli patriarchowie, prorocy apostołowie oraz sam Isus.

Niezwykle realne wizje piekła otrzymała Kathryn Mary Baxter. Inne osoby były przenoszone na inne planety, zamieszkałe przez kosmitów i otrzymywały od nich detaliczne instrukcje a nawet otrzymywały i nadal otrzymują wiedzę, która nie jest wiedzą naszą ziemską.(Alex Collier [EN],  czy Bill Meyer) [EN]. Często owa wiedza jest tak obszerna, że jest ewidentne, że ludzie ci posiadają rzeczywiste doznania oraz otrzymali niezwykłą wiedzę.

Istnieje także olbrzymia ilość raportów na temat obdukcji UFO - porwania na statek kosmiczny, skomplikowane procedury chirurgiczne, zajścia w ciążę, usunięcia płodów. Wizje te są tak żywe, że ludzie są głęboko przekonani, że widzieli to w rzeczywistości a nawet odczuwali ból. W skrajnych przypadkach kobiety były rzeczywiście gwałcone i zachodziły w ciążę.

Ale... niektóre z owych przeżyć gwałtownie przerywane, kiedy dana osoba wzywała imienia Jezusa (Isusa)!

Trudno jest w wielu przypadkach wiedzieć na 100%, czy dana osoba rzeczywiście była na jakimś statku kosmicznym, czy jedynie otrzymała taką realną wizję. W filmach horrorach widać często sceny, w których dzieją się niezwykłe rzeczy, ściany zmieniają kształty, krew leje się z każdego możliwego miejsca i nagle, w mgnieniu oka wszystko powraca do normalnego stanu. Owe sceny są filmowane według opowieści tych, którzy takich wizji doświadczyli .

Wielokrotnie czytałem fałszywe doktryny oraz fałszywe proroctwa wielu pastorów, którym Duch Boży rzekomo powiedział to czy tamto. Z polskiego podwórka znana wielu Chrześcijanom jest książka - "Drugie ostrzeżenie" - Barry Smitha. Wiele jego 'proroctw' okazało się proroctwami niespełnionymi, czyli Chrześcijanin ten stał się ewidentnym fałszywym prorokiem. Lista takich fałszywych proroków jest olbrzymia. Najbardziej znane nazwiska to Ellen G. White (Adwentyści) oraz  Charles T. Russell. (Świadkowie Jehowy)

Biblia nakazuje badanie duchów!

1Jana 4:1 "Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat."

Światem rządzi szatan

Jest to bezsporny fakt. Trzeba to nieco głębiej przemyśleć. W jaki sposób szatan rządzi? 

1Jana 5:19 My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem.

Zwróćmy uwagę na szczególne znaczenie tego wersetu. Według Jana nie tylko pewne części świata są pod kontrolą szatana, ale kontroluje on CAŁY światWszystko - z religiami Chrześcijaństwa włącznie.

Jana 12:31 Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.

(Znacznie więcej w linku - Władza szatana, oraz w tej tabeli.)

Oznacza to, że niemal każdy aspekt naszego życia jest efektem działania szatana i jemu podporządkowanych rządów.

Posiadając sporą moc szatan jest w stanie przekonać wielu swoich sług do swojej doktryny, a opornych po prostu zmusić do kooperacji.

Głównym elementem wpływu sił szatana są właśnie owe wizje, sny i podszepty, które, jak wyraźnie widać z przedstawionych przykładów są dla nas szczególnie groźne.

Są one groźne dlatego, że większość ludzi w owe wizje bezgranicznie wierzy. Entuzjazm ludzi wierzących w cokolwiek może przenosić góry!

W ten sposób mamy dwa poważne źródła dezinformacji:

Zwiedzonych fanatycznych Chrześcijan oraz ludzi czerpiącymi informacje z tego samego źródła - religiantów New Age.

New Age - frontem demonicznej propagandy.

Ruch ten jest pozornie przeciwny NWO. Wiele jednak wskazuje na wyraźne połączenia ruchu New Age z globalistycznym ONZ. (Więcej na temat New Age w linku - New Age.)

Ruch ten rozpoczyna ujawniać coraz dokładniejsze plany szatana i demonów.

Szatan ma na ziemi kilka poważnych problemów.

Zbliża się porwanie oraz powtórne przybycie Chrystusa na Ziemię.

Jak na to reaguje propaganda szatana?

Proszę o szczególną uwagę, ponieważ strategia demoniczna jest niezwykle niebezpieczna dla każdego chrześcijanina!

Nie można sobie w żadnym wypadku pozwolić na jej zignorowanie.

Główną strategią jest... teoria Ewolucji. Jej najważniejszym ogniwem jest Ewolucja kosmiczna, z której, według New Age (demonów) powstały inne cywilizacje we Wszechświecie.

Rozpowszechniane są gorliwie informacje o dwóch grupach obcych cywilizacji. Szczególną rolę w owej propagandzie bierze ruch Project Camelot, który zrzesza wielu ludzi związanych z New Age, jak Dawid Icke, David Wilcock, Jim Humble, Jordan Maxwell i wielu, wielu innych.

Według informacji rozprzestrzenianych przez niewidzialnych gości z kosmosu, pewne cywilizacje są dla nas przyjacielskie - czyli te, które nam podszeptują owe informacje. Przedstawiają się oni, jaki Strażnicy Ziemi, Protektorzy, aniołowie stróże itd.

Według tych podszeptów są także we wszechświecie cywilizacje, które są do nas nastawione wrogo .

Celem tych 'przyjaznych' ochrona Ziemi przed inwazją tych złych gości z Kosmosu.

Kim są nieprzyjaźni goście z Kosmosu?

Chrystus wraz z Jego armią aniołów oraz wybranych współkróli Królestwa Bożego.

Według demonicznej propagandy New Age grozi nam fizyczna zagłada z rąk nieprzyjaznej ludzkości okrutnej rasy UFO - która przybiera postać Boga i jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Według owych Strażników rzeczywistym celem powrotu Jezusa jest fizyczne zjadanie naiwnych Chrześcijan, ponieważ owo złe UFO (Jezus) żywi się ludzką energią życiową, która jest w stanie uratować wymierającą grupę UFO (Jezus) przed niechybną zagładą. Wiele ujawnia niejaka A'shayana Deane - w sporym wywiadzie - Ascension Mechanics. (Mechanika porwania!)

Postać Isusa czy Boga to (według Strażników) jedynie maskarada zdesperowanych alienów, którzy chcą nas za wszelką cenę zniszczyć, po to, aby przeżyć.

Bóg, Jezus i jego aniołowie według tej propagandy to niebezpieczne UFO, które przybiera postać nobliwego Jezusa.

Tymczasem jest to okrutne UFO jest twórcą wszystkich religii światowych, które są według rzekomych Strażników dziełem Obcych, ukazujących się jako Bóg Izraela, Jezus i aniołowie.

Rodzaj ludzki jest według Strażników pożywką i ratunkiem zbrodniczego UFO, a oni - Strażnicy chcą nas uchronić przed pewną śmiercią.

W związku z porwaniem nasila się także propaganda twierdząca, że naiwni Chrześcijanie zostaną zwabieni do tzw, Okien Kosmicznych (Stargates) i po zwabieniu zostaną oni skonsumowani przez owo nieprzyjazne nam UFO. Ukazał się nawet film omawiający owych złych UFO - Skylane.

W wielu wypowiedziach ludzi, którzy otrzymują informacje od owych Strażników przebłyskuje jeden stały element.

Ludzkość jest zagrożona przez nieprzyjazne siły z Kosmosu, czyli Boga oraz jest przez Niego ciągle oszukiwana.

Ruch New Age, NASA, media oraz autorzy typu Richard Dawkins rozpowszechniają zupełnie wyssane z palca kłamliwe informacje o Bogu, jego Synu oraz Biblii, licząc na zupełną ignorancję tych, którym owe kłamstwa i demagogie są przedstawiane.

Ludzie ci z fanatyczną gorliwością starają się dyskredytować Biblię, Boga i Jezusa. Główny ich argument, to zupełnie bezpodstawne oskarżenia Boga oraz wszelkich odłamów Chrześcijaństwa, które jest kontrolowane przez... Watykan.

Kłamcy liczą na to, że nigdy niczego nie sprawdzisz i będziesz im wierzył na słowo.

Mają oni jednak dwa wielkie problemy

Szatan nie jest w stanie spowodować porwania Chrześcijan. Bóg nie pozwoli mu skrzywdzić swoich wybranych sług!

Ale może on spowodować porwanie fałszywych Chrześcijan, znanych szeroko jako TV ewangeliści - Pat Robertson, Jerry Falwell, John Hagee, Kenneth Hagin, Benny Hinn i nawet Todd Bentley - więcej w linku - Mówienie językami oraz cudowne uzdrowienia.

Objawienie 7:(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. (2) Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: (3) Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.

Proszę dokładnie przemyśleć te wersety, które ostrzegają przed olbrzymimi kataklizmami na Ziemi.

Ostatnio widzieliśmy dwa wielkie kataklizmy - wylew ropy w Zatoce Meksykańskiej oraz wielkie trzęsienie ziemi w Japonii, w Fukishimie które jest także połączone z poważnym skażeniem radioaktywnym olbrzymich połaci oceanów i skażone wody już są u brzegów USA!

Owe kataklizmy mogą sugerować, że okres bezpieczny dla  Ziemi się właśnie zakończył i w każdej chwili może nastąpić porwanie.

Czy rzeczywiście tak jest? Czas pokaże.

Czego możemy się ewentualnie spodziewać w najbliższej przyszłości?

Nie ma pewności co do kolejności wydarzeń. Najprawdopodobniej czeka nas wybuch III Wojny Światowej, która najprawdopodobniej będzie wypełnieniem Objawienia 6 rozdziału o czterech jeźdźcach Apokalipsy. W tym samym czasie może także nastąpić zagłada Babilonu Wielkiego.

Jest także wielce prawdopodobne porwanie - które nastąpi właśnie po opieczętowaniu świętych Najwyższego.

Z tego względu Biblia napomina nas, aby nieustannie czuwać, ponieważ Biblia nie daje nam wystarczających ilości informacji, abyśmy dokładnie wiedzieli co nastąpi, kiedy i w jakiej kolejności.

Istnieje zatem Boży plan Królestwa Bożego oraz istnieje szatański plan propagandowy, aby zwieść jak największą ilość ludzi na świecie.

Szczególną uwagę szatan kieruje przeciwko Chrześcijaństwu i Biblia zapowiada masowe odstępstwo od Prawdy.

Sprawa jest więc bardzo poważna.

Biblia niedwuznacznie zapowiada, że w pewnym momencie władzę na Ziemi obejmie z autoryzacji samego szatana potężny król uzurpator, który pozbawi władzy (być może i życia) trzech innych króli.

Król ten będzie niezwykle sprytny i inteligentny. Będzie on wielbił szatana oraz zaprowadzi na jego polecenie pokój na ziemi.

Ten król z upoważnienia szatana będzie rozwiązaniem niemal wszystkich problemów światowych. W tym celu światowi politycy tworzą największy kryzys ekonomiczno-socjalny jaki świat kiedykolwiek widział. Człowiek Bezprawia czyli ów ostatni król, nazywany także Antychrystem będzie reakcją na owe problemy.

Według Dawida Icke władze tworzą problem, następuje reakcja oraz rozwiązanie tego problemu.

Czyli władze tworzą olbrzymi problem, nastąpi reakcja UFO,  które zaproponuje rozwiązanie - świat bez Boga i zniszczenie wszystkich religii oraz zastąpienie ich lucyferianizmem.

Rozwiązaniem tego problemu światowego będzie wyniszczenie wszelkich religii oraz wprowadzenie religii lucyferiańskiej - czyli wielbienie ujawnionych na światło dzienne owych obcych rzekomych gości z Kosmosu.

Jest jasne, że planuje się ujawnienie rzekomych Strażników - UFO czyli szatana i demonów.

Po owym ujawnieniu ostatni król zwany Antychrystem udostępni ludzkości wszelkie wynalazki wolnej energii, wprowadzi wiele usprawnień, a rządy i banki przestaną ludzkość okradać a nawet zwrócą ludzkości wcześniej zagrabione pieniądze.

Dowodem dobrych intencji szatana i demonów będzie udostępnienie nam ukrywanej przed nami technologii, które w ciągu kilku miesięcy całkowicie zmienią nasz styl życia. Jest oczywiste, że nie będzie to żadna technologia z kosmosu ale rządy umożliwią nam skorzystanie z ponad 6000 patentów, które w chwili obecnej są ukrywane przed nami pod pozorami bezpieczeństwa narodowego.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że od czasu II Wojny Światowej , oprócz komputerów nie zrobiliśmy oficjalnie nic nowego! Nadal używamy przestarzałej technologii silnika z komorą spalania, wszelka broń palna niewiele się zmieniła od kilkuset lat.

Niewielu słyszało o technologia antygrawitacyjnych, niemieckich latających spodkach typu Vril oraz Hanebu.

Najprawdopodobniej cała technologia latających talerzy jest dziełem rąk ludzkich. W takim właśnie celu istnieją liczne tajemne bazy w wielu miejscach na ziemi. Area 51, Pine Gap w Australi, na obydwu biegunach i wiele wiele innych. Broń laserowa juz była używana przez Nazistów. Najprawdopodobniej latającym talerzem, który rozbił się w Roswell był spodek niemieckiej konstrukcji, który wyleciał z bieguna południowego.

Nie zapominajmy także, że cały przemysł rakietowy USA - tak kosmiczny, jak i militarny jest oparty także na niemieckiej technologii. Obrazy holograficzne były już znane co najmniej od momentu produkcji (1977) pierwszego epizodu filmu Wojny Gwiezdne. (Także w tym roku powstał amerykański Stealth Bomber.)

Od tego momentu technologia holograficzna znikła na stałe i nie ukazuje się nam w tej materii zbyt wielu detali.

Najwidoczniej Blue Beam Project rezerwuje  wyłącznie dla siebie ową (najprawdopodobniej) znacznie bardziej zaawansowaną technologię. Jest ewidentne, że świat w ukryciu posiada niezwykłe technologie, które są przez nami ukrywane a celem ich chowania przed nami wydaje się być danie kredytu dla UFO, jako rzekomym autorom tych technologii. Film ukazujący interesujący przykład holografu. Podejrzewam, że istnieją znacznie bardziej zaawansowane technologie w tym zakresie. Jest publiczna tajemnicą, że rządy posiadają ukryte technologie, które wybiegają co najmniej 25 lat w przyszłość.

W chwili obecnej nasila się kolejny etap owej propagandy. Istnieje na Zachodzie organizacja -The Disclosure Project (Projekt Ujawnienia.) Organizacja ta jest najbardziej prężną, najlepiej zorganizowaną organizacją w temacie UFO, i celem jej jest ujawnienie przez rządy państw wszelkich dowodów na istnienie UFO oraz obcych a także na wyjawienie objętych ścisłą tajemnicą państwową stałych kontaktów a nawet szczegółów współpracy rządów z UFO. Organizacja ta zrzesza tysiące naukowców oraz ludzi na wysokich stanowiskach, którzy mieli pośredni lub bezpośredni kontakt z UFO.

Seria filmowa z tej właśnie organizacji z napisami po polsku.

 

Organizacja ta wygląda z pozorów na działającą przeciwko rządowi USA i wywierająca nań poważny nacisk. Niemniej zasięg jej działalności oraz kontakty z rządami poszczególnych państw, międzynarodowe konferencje a także udział przedstawicieli NASA czy innych organizacji wskazuje nieomylnie na ścisłą współpracę pomiędzy The Disclosure Project a podporządkowanymi szatanowi rządami.

Jest oczywiste, że świat rzeczywiście dąży do ujawnienia owych informacji i organizacja ta jest kluczowym instrumentem owego planu. Według opinii wielu badaczy UFO ujawnianie już się rozpoczęło. Jednym z pierwszych jest były kosmonauta USA, Edgar Mitchel, który otwarcie wystąpił w mediach kilkanaście miesięcy temu oznajmiając światu, ze NASA ukrywa przed nami wiele informacji na temat UFO oraz współpracy rządu USA z alienami.

Drugim, jeszcze mocniejszym elementem jest wystąpienie publiczne byłego ministra obrony narodowej Kanady, Paula Hellyer'a, Powiedział on otwarcie:

"Jestem całkowicie przekonany (o ich istnieniu). Te rzeczy nie zostały zmyślone. Myślę, że ludzie powinni się przyzwyczaić to nowych realiów"


Co jest jeszcze bardziej niezwykle - Watykan jest gorliwym obserwatorem Kosmosu.

I nic dziwnego, że spodziewa się powrotu Chrystusa. Ale istnieje jeszcze coś bardziej szokującego w owych watykańskich poszukiwaniach. Z polecenia Watykanu zbudowano na 'świętym' gruncie w Mt.Graham w Arizonie olbrzymie obserwatorium gwiezdne, które współpracuje z Uniwersytetem w Arizonie. W owym najnowocześniejszym obserwatorium umieszczono także najnowocześniejszy i największy optyczny teleskop. Zawiera on 2 x 8.4 m lustra.

Teleskop ten nosi nazwę... Lucifer!

Oficjalne wyjaśnienie nazwy - skrót - Large Binocular Telescope Near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research.


Znaczenie polskie - Duży lornetkowy (dwuoczny) teleskop bliski podczerwieni, jednostka użytkowa ze zintegrowanym polem do badań ekstra galaktycznych.

Jak wyraźnie widać, Watykan jest niezwykle zainteresowany nie tylko sprawami ziemskimi, wręcz przyziemskimi, ale zainteresowania Kościoła sięgają znacznie dalej, niż nam się kiedykolwiek wydawało.

Kościół Rzymski wyczekuje powrotu Chrystusa na ziemię obserwując Wszechświat za pomocą... Lucyfera!?

Nie jest wielka tajemnicą że CIA oraz NSA - obie agencje wywiadowcze są organizacjami watykańskimi i one kontrolują m.in. NASA oraz większość organizacji rządowych w USA!

Świat będzie Obcym winny za owe 'dary przyjaźni'.

Wielu nazywa owych 'gości' z Kosmosu - Annuaki. Propagandziści New Age twierdzą, że Annuaki dali nam życie za pomocą kontrolowanej przez nich Ewolucji i teraz chcą nam pomóc, ponieważ następuje olbrzymia zmiana warunków życia na ziemi i potrzebujemy ich pomocy.

Według znanej nam propagandy podobno następuje nagły wzrost świadomości świata, który przeobraża się na wyższy etap wibracji. Co prawda nikt tego pojęcia nie rozumie, ale częste powtarzanie adeptów New Age i głęboka wiara w rzucane kości wróżbiarskie i kabałę powoduje, że fani tego nowego szaleństwa widzą w tym wielki i chwalebny cel.

Szczególnie interesująco wygląda jeden z czołowych działaczy New Age, Dawid Icke - link.

Będzie to oczywiście kolejne mega oszustwo kliki szatana.

Być może wszystko to nastąpi już po zniszczeniu Babilonu Wielkiego, na który spadnie cała odpowiedzialność za niemal wszystkie konflikty od momentu jego powstania.

Owa propaganda najprawdopodobniej ujawni, że Watykan służył owym złym UFO (Jezus) i dlatego mięliśmy takie opłakane efekty rządów religijnych oraz wielką ilość wojen religijnych. Towarzyszyły temu także zabobony oraz skrajne religijne zacofanie.

Wiele elementów owej propagandy jest obecnie obserwowalne w mas mediach.

Po usunięciu wszystkich religii - a nastąpi to z wyroku Boga, nastąpi krótki okres czasu pokoju i dobrobytu, jakiego świat nie widział od czasów króla Salomona.

Ów dobrobyt będzie najtrudniejszym okresem dla Chrześcijan. Jakikolwiek wysiłek tłumaczenia innym Słowa Bożego w tym okresie będzie budził histeryczny śmiech przeciwników.

Prawda zostanie powalona na ziemię i wielu się zgorszy i zwątpi w naszego Zbawiciela i Króla.

Daniela 8:(25) I stosownie do swej wnikliwości sprawi też, że zwodnicze działanie w jego ręce się powiedzie. I w sercu swoim będzie się bardzo pysznił, a w okresie wolnym od troski (pokoju - w innych przekładach) doprowadzi wielu do zguby. I powstanie przeciwko Księciu książąt, ale zostanie złamany bez udziału ręki.PNŚ.

Doprowadzi wielu do zguby - chodzi i Chrześcijan!

Daniela 8:(12) Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa; prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało

Potem powstanie przeciwko Księciu - Chrystusowi!

Chrześcijanie będą się nawzajem nienawidzić i wydawać na śmierć, ponieważ szatan właśnie wtedy przypuści atak na wiernych sług Boga - czyli po okresie pokoju nastąpi okres Wielkiego Ucisku dla Chrześcijan. Ów atak będzie miał taki efekt, jakby ktoś dotknął źrenicy oka Boga.

Bóg zareaguje szybko i w zdecydowany sposób.

Istnieje jeszcze jeden ciekawy element w całej tej szatańskiej łamigłówce.

Według wielu astronomów, zawodowych czy amatorskich, (udział bierze także w tym show NASA oraz Watykan) dzieją się w chwili obecnej dziwne nieznane do tej pory zjawiska.

Pojawiają się ciała kosmiczne wcześniej nam nie znane. Zbliżają się one do naszej Ziemi i wiele czynników wskazuje na to, że inteligentne istoty biorą w tym czynny udział. Dlatego Watykan jest tym szczególnie zainteresowany!

Mamy wiec dwie hipotezy, które wymagają głębszej analizy oraz znacznie więcej danych.

Pierwsza hipoteza - zbliża się grupa UFO w kierunki Ziemi i ma wobec nas nieprzyjazne zamiary. Oczywiście propagatorzy tej teorii nie mają  na nią żadnych dowodów a nawet poszlak.

Druga hipoteza - rzeczywiście przybliża się ku Ziemi Jezus wraz z armią aniołów w celu usunięcia szatana z ziemi oraz jego demonów i sług, i zaprowadzenia na niej Królestwa Bożego

Biblia zapowiedziała niemal 2000 lat temu powrót Chrystusa z wielką mocą i wiele poszlak wskazuje na to, że świat szatana traktuje to proroctwo bardzo poważnie!

W ten sposób dotarliśmy do samego jądra czystej Prawdy, która jest niezwykle szczelnie zawoalowana wieloma warstwami kłamstw.

NWO, o którym wielu początkujących poszukiwaczy Prawdy wiele pisze i mówi. nie jest tym, za jaki większość ludzi go uważa.

NWO jest to zjednoczenie wojsk i armii całego świata przeciwko Bogu i jego Synowi, Chrystusowi, który ma powrócić na ziemię w celu ustanowienia Królestwa Bożego.

 Psalm 2:1 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? 2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi:

W takiej sytuacji wszyscy władcy ziemi będą zgromadzani przez szatana i demony do bitwy Armagedonu w celu odparcia powrotu Jezusa i nie dopuszczenie do ustanowienia Królestwa Bożego.

Oto cała tajemnica wszystkich wysiłków władców świata, którzy są oddani Lucyferowi, lub są przez niego i jego demony brutalnie zmuszani do współpracy.

Podsumowanie.

Trwa i stale się nasila propaganda demoniczna, która coraz wyraźniej bezpodstawnie sugeruje, że nieprzyjazne siły z Kosmosu,  podszywają się pod Boga i zamierzają zaatakować Ziemię w celach czysto zbrodniczych.

Demony pozujące na przyjacielsko nastawionych Strażników Ziemi - nie z tej Ziemi (UFO), stosują coraz agresywną dezinformację i jak zawsze nie mamy na żadne ich twierdzenia ani jednego dowodu.

Co jest wielce niepokojące, świat zaślepiony masywną doktryną lucyferiańską wierzy, jak zwykle, we wszystkie te kłamstwa i w szczytowej ignorancji niewielu sprawdza podawane nam na srebrnej tacy kłamliwe informacje.

Sprawdza się więc dokładnie proroctwo księgi Objawienia.

Objawienie 16:(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.... (16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.

Paszcza smoka - doktryna lucyferiańska. Paszcza zwierzęcia - media światowe pod egidą USA/Anglii. Fałszywym prorokiem jest najprawdopodobniej ruch New Age, którego proroctwa najwyraźniej się nie sprawdzają i nigdy się nie sprawdzą.

Co jest szczególnie ważne -  zdecydowana większość mieszkańców ziemi stanie po stronie Boga przeciwko szatanowi.

O nich Objawienie mówi nam jako o Wielkiej Rzeszy.

Objawienie 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

Nad ową Wielką Rzeszą będzie panować Królestwo Boże złożone z Narodu Wybranego, ponownie zjednoczonych 12 pokoleń Izraela, czyli... Słowian. Znacznie więcej na ten temat w linku - Dobra Nowina.

 


Napisano: 26 Marca 2011

Ostatnie uaktualnienie: 2 Stycznia 2016


 


Copyright © 2010 thewordwatcher