Ukryte detale powrotu Chrystusa

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach."

Zaczęły się już Czasy Końca!

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. [BM]

To się właśnie dzieje w wielu miastach w USA oraz podobnie dzieje się w Europie. Niestety jest to główne zagrożenie dla świata, o którym niemal nikt nie mówi. Mówiąc dobitniej, świat jest nadal oślepiony wirusem i zupełnie nie dostrzega rzeczywistego niebezpieczeństwa, które nam zagraża w chwili obecnej. Właśnie o tym braku rozpoznania Chrystus wyraźnie nam mówi w Ewangelii Mateusza, że nie znamy dnia ani godziny, ponieważ tego niebezpieczeństwa nie rozpoznajemy.

Kościoły zwiedzionego Chrześcijaństwa powtarzają błędny slogan oparty na Pawle, że Bóg jest nieskończenie miłosierny i chętnie wybaczający grzechy. To jest jedynie częściową prawdą.

Bóg wybacza grzechy wyłącznie wtedy, kiedy Go prosimy o wybaczenie, oraz... zaprzestajemy dalszego popełniania grzechów!

II Ezdrasza 8:(1) Odpowiedział mnie i rzekł: "Najwyższy uczynił ten świat dla wielu, ale świat który ma nadejść ze względu dla niewielu. [BM]

Zwróćmy uwagę na sąd Boga nad ludzkością żyjącą przed potopem.

W potopie Bóg uratował tylko 8 osób spośród znacznie większej ilości ludzi, niż jest nas dzisiaj na ziemi.

Mamy niezwykle pozytywny aspekt biblijny i warto go sobie dobrze przemyśleć. Proroctwa biblijne są niezwykle precyzyjne i dopiero po dogłębnych studiach ukazują nam niezwykłą mądrość Boga i Syna w wielu tekstach biblijnych.

Bóg obecnie otwiera nam oczy, ale żadna religia na świecie o potrzebie przygotowania się do przeżycia w tych czasach niemal niczego nie mówi!

Bóg przygotował się na czas swego sądu

Problem z szatanem i upadłymi aniołami jest olbrzymi. Z tego powodu Bóg przedsięwziął bardzo poważne środki bezpieczeństwa, co także widać w wielu tekstach biblijnych oraz w biblijnych proroctwach. Ten artykuł to pierwsza próba ukazania dawniejszych proroctw, których szatan z wielu powodów nie zrozumiał i przegrał walkę z Bogiem i Synem 2000 lat temu.

Cytat z Objawienia jest właśnie jednym z wielu przykładów, które potwierdzają nam dobitnie, że Bóg CELOWO nie poinformował świata a zwłaszcza szatana, upadłych aniołów i satanistów o wielu detalach.

Z tych przyczyn także dzisiaj nie mają oni żadnych szans bez owej wiedzy na poważniejsze próby torpedowania Bożych planów.

Objawienie 10:(1) I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; (2) A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. (3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

W powyższym tekście mamy oczywisty dowód i zapowiedź jakiegoś wydarzenia, o którym wrogowie Boga nie powinni przed czasem wiedzieć. Ta strategia Boga jest oczywista i zrozumiała, ponieważ ma On do czynienia z niezwykle agresywnym i nienawistnym buntem kłamców, czyli nie tylko szatana ale także upadłych aniołów.  Ci buntownicy nie mogą liczyć na to, że Bóg czy Syn Boży będą się przed nimi tłumaczyć i ujawniać im dokładne plany zaprowadzenia Królestwa Bożego na całej ziemi, ponieważ to im pomoże w jeszcze bardziej perfidnych i kłamliwych atakach na Syna Bożego i Lud Boży.

Bóg ukrył cel pierwszego pojawienia się Syna Bożego!

Według tekstów Ewangelii oraz słów Syna Bożego, Isusa wiemy, że niemal wszyscy Judejczycy, faryzeusze i Herod byli tym pojawieniem się Mesjasza przerażeni. Wszyscy wraz Herodem i z szatanem byli przekonani, że Isus przyszedł na Ziemię po to, aby przejąć nad światem całą władzę i zjednoczyć wszystkie 12 pokolenia Izraela.

Mateusza 2:(1) Kiedy Isus urodził się w Betlejem Judzkim za czasów króla Heroda, mędrcy ze Wschodu słońca przybyli do Jerozolimy i pytali: (2) Gdzie jest ten nowo narodzony król judejski? Ponieważ widzieliśmy gwiazdę jego na Wschodzie słońca i przyjechaliśmy po to, aby oddać mu pokłon. (3) Gdy to usłyszał król Herod, przestraszył się z całą Jerozolimą. (4) Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludzi, wypytywał ich, gdzie się miał Mesjasz urodzić? (5) A oni mu odpowiedzieli: W Betlejem Judzkim; bo tak napisał prorok: (6) I ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi; od ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski. (7) Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. (8) I wysłał ich do Betlejem mówiąc: jedźcie i dokładnie dowiedzcie się o tym dziecięciu, a gdy je znajdziecie, zawiadomcie mnie, żebym i ja pojechał, aby oddać mu pokłon. [BM]

Jak każdy dzisiejszy syjonistyczny władca, Herod także kłamał bez jakichkolwiek skrupułów, a rzeczywistym jego celem było zamordowanie Isusa.

Mateusza 2:(12) Ale zostali ostrzeżeni we śnie przez Boga, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. (13) A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uciekaj do Egiptu, a przebywaj tam, dopóki cię nie zawiadomię, gdyż Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zabić. (14) Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. (15) I mieszkał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna swego. (16) Kiedy Herod zorientował się, że mędrcy go oszukali, rozgniewał się bardzo, wysłał aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. (17) Wówczas wypełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: (18) Głos w Ramie jest słyszany, i płacz i wielka rozpacz. Rachel opłakuje synów swoich i nie daje się pocieszyć, bo ich już nie ma. [BM]

Herod był po prostu zboczonym oszustwem i mordercą. Dzisiejsi władcy świata, jak Trump, Putin czy inni są takiego samego pokroju królami, jakim był Herod a było to i jest nadal... nasienie węża. Herod oczywiście był na służbie u szatana a niektórzy członkowie dzisiejszych elit są upadłymi aniołami, którzy nie zawahaliby się przez żadną zbrodnią na ziemi.

Wielu już wie, że za WSZYSTKIE wojny na świecie są odpowiedzialni właśnie szatan, upadli aniołowie oraz politycy pokroju Heroda. To oni zawsze szukają sposobu na przelew krwi pod pretekstem wprowadzania pokoju.

Innego pokroju ludzi szatan do władzy nie dopuszcza. Jedynym wyjątkiem był zamordowany brutalnie uczciwy prezydent Libii, Mummar Kadafii.

Z tych przyczyn posiadamy wiele dokładnych proroctw, ale nie są one jeszcze zrozumiane, gdyż szatan i jego banda mogłaby storpedować Boże zamiary ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi i je spowolnić lub nawet im zapobiec.

Zwróćmy także uwagę, że Jan Chrzciciel wiedział nieco więcej o proroctwie Mesjasza, a Mateusz to tak zanotował.

Mateusza 3:(1) A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: (2) Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. (3) Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki jego. [BM]

Jan Chrzciciel powiedział prawdę, że Królestwo się przybliżyło, ale nie podał on, że już nadeszło. Zacytował on także Izajasza 40:3 i ten werset także nie mówi nam niczego dokładnego, aczkolwiek nie wprowadza nikogo w błąd. Szatan sam się wplątał w kłopoty i to nie po raz pierwszy i nie ostatni.

On także był głęboko przekonany, że Chrystus zorganizuje powstanie przeciwko Herodowi oraz Rzymowi i  ustanowi zbrojne Królestwo Boże na Ziemi. Popełnił on OLBRZYMI błąd, zwłaszcza zabijając Syna Bożego, ponieważ w ten sposób Isus wykupił od grzechów wielu rzeczywistych i dzisiejszych Izraelitów.

Dzięki ofierze Syna, Bóg może wielu z nas wiele grzechów wybaczyć!

Zamiary szatana, aby zniszczyć Boży Naród Wybrany zostały całkowicie zniweczone i wszelkie szatańskie spekulacje i plany zostały całkowicie zniszczone.

Szatan planował wykonać prawomocny wyrok Boga na grzesznych Izraelitach i miał w tym pewne prawo. Ale ofiara Isusa Mesjasza wykupiła grzesznych Izraelitów a na tej podstawie Bóg wybacza nam grzechy pod warunkiem naszej skruchy!

Także kuszenie Isusa przez szatana miało na celu przekonanie Syna Bożego, aby stanął po stronie szatana i upadłych aniołów. Jak już doskonale wiemy, owo kuszenie także spełzło na niczym. Także apostołowie Baranka byli przekonani, że Chrystus obejmie władzę w Judei i zgromadzi resztę Izraela.

Cytowany wcześniej werset z Objawienia ma bardzo mocne słowa, które mogą mieć niezwykłe znaczenie dla nas. Sprawdźmy go ponownie.

Objawienie 10:(6) I poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom. [BM]

Tym razem mamy zapewnienie od Boga, że nie chodzi w tym przypadku o czas, ponieważ już teraz widzimy, że zanosi się na wypełnienie Bożych proroctw. Długo nie potrwa - spisane to było około roku 100 n.e. czyli ponad 400 lat temu. Musi być więc blisko, ponieważ mamy wiele dowodów na to.

Owa tajemnica ma się dopiero dokonać, ale nie mamy pewności, czym ta tajemnica jest!

Słowa - dokona się tajemnica Boża - mogą mieć znacznie szersze znaczenie. Jedna tajemnica Boża została ujawniona, że istnieje nadal na Ziemi 12 pokoleń Izraela.

Czy to jest CAŁA tajemnica, czy też jest tego znacznie więcej i reszta jest także ukryta przed nami oraz przed siłami szatana!?

Zwróćmy także uwagę na długość życia przed potopem i po potopie. Przed potopem ludzi żyli do tysiąca lat. W takim przypadku, gdybyśmy żyli blisko 1000 lat, od czasu śmierci Isusa byłby okres dwóch pokoleń ludzi.

Jestem przekonany, że ów termin - Boża tajemnica - dotyczy także czegoś znacznie większego. Podejrzewam także, że będzie to decydujący cios dla szatana i dla wszystkich upadłych aniołów oraz dla nasienia węża.

Ich plany przed Bogiem nigdy się nie ukryją, ale plany Boga były już ukryte przed nimi, a początkowo sam Syn Boży nie został dokładnie poinformowany o detalach owego planu Boga.

Mateusza 24:(32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. (33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. (34) Zaprawdę, powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. (35) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Zwróćmy szczególną uwagę na werset 38. Jak w owych dniach przed potopem. Życie szło normalnym aczkolwiek wyraźnie złym kursem, ale działo się także coś bardzo niezwykłego. Człowiek imieniem Noe budował łódź czy statek, którego nigdy wcześniej nikt nie widział i nikt nie znał celu jego budowy. Przed potopem deszcz nigdy na Ziemi nie padał.

Niektóre religie Chrześcijaństwa błędnie uczą, że Noe głosił wyzwolenie dla posłusznych ludzi podczas budowy arki.

Biblia temu zaprzecza, ponieważ jedynie Noe i jego rodzina byli osobami wybranymi przez Boga do nowego świata po potopie i Bóg absolutnie nie planował, aby ktokolwiek poza tymi ośmioma osobami miał potop przeżyć.

W arce było wystarczająco wiele miejsca dla bydła i innych zwierząt, z ptakami włącznie ale było miejsce tylko dla 8 ludzi. Reszta świata przedpotopowego miała od Boga wyrok śmierci. Budowę arki grzeszni ludzie zupełnie zignorowali, dlatego potop ich całkowicie zaskoczył.

Jest to jasna i oczywista przestroga, aby nie myśleć dzisiaj tak, jak myśleli ludzie przed potopem. Że jakoś to będzie. W końcu Bóg wszystkich przecież nie zgubi i nie zabije! Takie myślenie jest wielkim błędem, ponieważ na samym początku Wielkiego Ucisku anioł wytraci 1/3 ludzkości czyli 2.67 miliarda ludzi.

Religie o tym planie Boga uparcie milczą!

Dzisiejsze Czasy Końca

Wielu ludzi wyśmieje to wszystko wskazując na fałszywe obietnice wielu religii, które są zawsze kontrolowane przez szatana. Szczególnie słyną z tego Świadkowie Jehowy. Sam byłem jednym z nich i sam to głosiłem. Ale sytuacja światowa wtedy (lata 80-te) na to nie wskazywała, aczkolwiek w roku 1980 świat także planował NWO oraz atak na rasę białą i na Chrześcijaństwo.

Sprawdź artykuł o byłym sataniście, który to ujawniał już jako Chrześcijanin. Bardzo interesujące ujawnienie i ta historia oraz plan zniszczenia USA i świata dokładnie się powtarza ponieważ władze realizują ten sam plan.

Mamy więc wiele ostrzeżeń i przestróg odnośnie Czasów Końca i widzimy wyraźnie z proroctw, że Bóg celowo nie ujawnia dokładnych swoich planów. Wszystko to dla naszego dobra oraz dla dobrego sądu Bożego.

Jest ewidentne, że te informacje są znane większości Polakom i podobnie jak za czasów Noego, większość grzesznych Polaków zupełnie te ostrzeżenia ignoruje, przynajmniej w chwili obecnej. W ten sposób wielu z ludzi separuje się od owej wiedzy, ale... nie wszyscy to robią.

Biblia nas dosadnie ostrzega przed zgubnymi skutkami całkowitej ignorancji. Ci, którzy tego nie ignorują i studiują Słowa Boga oraz Syna, najprawdopodobniej należą do grona 144.000 współkróli Baranka. Bardzo wiele na to wskazuje a inne proroctwa mówią nam o tym, że reszta Narodu Wybranego zorientuje się o tym wszystkim dopiero w momencie ukazania się znaku Syna Człowieczego na niebie.

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

A to oznacza, że będzie to totalne zaskoczenie pojawienia Syna Człowieczego, a decyzje o 144.000 i o Narodzie Wybranym będą być może już całkowicie podjęte i nie każdy Słowianin będzie miał szansę na znalezienie siebie w gronie Narodu Wybranego. Zwróćmy uwagę na poniższe wersety:

Mateusza 24:(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. [BM]

Syn Boży mówi nam o wybraniu 144.000 oraz także mówi o wybraniu spoza narodów całego świata członków Narodu Wybranego. Zwróćmy szczególną uwagę na poniższe słowa Isusa.

Mateusza 24:(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. [BM]

Mamy więc dokładne ostrzeżenie, oparte na faktach nam już znanych! Wiemy co się potem wydarzyło.

Sytuacja ta powtórzy się ponownie!

Jeżeli Bóg uratował zaledwie 8 osób, aby zaludnić całą Ziemię ponownie, czy możemy się spodziewać, że CAŁY Naród Wybrany będzie przez Syna Bożego uratowany?

Wracając do tekstu biblijnego...

Mateusza 24:40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43 A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Jeden będzie wzięty, a drugi... zostawiony. O kim Syn Boży mówi? O ludziach spoza Narodu Wybranego? Oczywiście że nie i najwyraźniej tekst ten dotyczy Narodu Wybranego, z którego... nie wszyscy będą wybrani, czy do nieba czy do wymarszu na pustynię.

Syn wyraźnie mówi nam, że zostaniemy zaskoczeni!

Czuwajcie... . Czyż nie jest to polecenie dla wierzących, którzy MUSZĄ czuwać już teraz?

Czy nie jest to wyraźne ostrzeżenie, że jeżeli nie będziemy czuwali, nie zostaniemy porwani a nie będziemy nawet uciekać, ponieważ nie będziemy wiedzieli, co się dzieje na świecie?!

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. [BM]

Zwróćmy szczególną uwagę na wagę powyższego ostrzeżenia. Jak będziesz na własnym dachu, zeskocz i natychmiast uciekaj. Jak pracujesz blisko domu, nawet nie myśl o płaszczu. To są sekundy a nie minuty czy godziny na spakowanie się.

Ucieczka Narodu Wybranego nastąpi z powodu zagrożenia naszego życia. To znaczy, że świat szatana nagle nas ostro zaatakuje i jedynie natychmiastowa ucieczka uratuje nam życie.

Mateusza 24:(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. (23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. [BM]

Kto zostanie uratowany? Tylko osoby czuwające i ze względu na nich zostaną skrócone owe dni. Wersety te także mówią nam o fałszywym mesjaszu, aby te informacje ignorować a informacje o nim będą rozpowszechniane przez fałszywych proroków, którzy nawet będą czynili cuda, aby nas zwieźć.

Tekst powyższy także sugeruje, że rzeczywisty Mesjasz, Isus Chrystus pojawi się wkrótce po pojawieniu się żydowskiego fałszywego mesjasza.

To wszystko ponownie oznacza dla nas jedno.

Jeżeli chcemy być zbawieni, MUSIMY CZUWAĆ JUŻ TERAZ!

II Ezdrasza 8:(1) Odpowiedział mnie i rzekł: "Najwyższy uczynił ten świat dla wielu, ale świat który ma nadejść ze względu dla niewielu... (3) Wielu jest stworzonych, ale niewielu będzie zbawionych." [BM]

Jedynie czuwający będą w gronie 144.000 oraz w gronie Narodu Wybranego. Mówiąc bardziej jasno, jeżeli nie będziemy czuwali, zostaniemy tym wszystkim całkowicie zaskoczeni. A to może nas kosztować nasze życie! Może to nas kosztować nasze życie także podczas 3.5 roku rządów Bestii. Czyli szansa nadal będzie, ale będzie ona kosztowna! Będzie to cena naszej głowy!

Mamy więc proroctwo fałszywego mesjasza, który się pojawi przed pojawieniem się Chrystusa, być może na miejscu świętym i będzie czynił także cuda. Według słów Isusa to właśnie spowoduje tak wielki ucisk, jakiego jeszcze świat nie widział.

... gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota...

Co jest jeszcze ciekawe, Isus nas bardzo ostrzega przed sprawdzaniem i uwierzeniem w fałszywego mesjasza. I nasuwa się także kolejne zrozumienie, które zawsze było w tym miejscu, ale nie było to zrozumiałe.

Mateusza 24:(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie. (27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, [BM]

Najpierw pojawi się fałszywy mesjasz, którego MUSIMY zignorować i oczekiwać pojawienia się Syna Człowieczego, rzeczywistego Pomazańca Bożego.

A On pojawi się na świecie z szybkością błyskawicy, widoczny nad całą ziemią. Nikt, kto zobaczy Jego powrót nie będzie miał wątpliwości co do tego, kim On jest! Taka będzie odpowiedź Syna Bożego na ukazanie się fałszywego pomazańca, czyli mesjasza.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi. [BM]

Owi wybrani Chrystusa to 144.000 lub ich część, ponieważ za czasów apostołów istnieli oni także w małej liczbie i będą oni także istnieli podczas rządów Bestii upadłych aniołów. Oni będą tracili życie, aby zmartwychwstać natychmiast do życia wiecznego w gronie 144.000 współkróli.

Apokalipsa 20:(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. [BM]

Część ze 144.000 współkróli nie podda się władzy Bestii i fałszywego proroka i wybierze raczej śmierć niż oddanie pokłonu Bestii i jej posągowi.

Apokalipsa 13:(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.  [BM]

Apokalipsa 14:(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon Bestii i jej ikonie, ani nikt, kto przyjmuje pieczęć jej imienia. (12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa. (13) I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi. [BM]

Jak widzimy wyraźnie, będą różne grupy ludzi zbawionych na różne sposoby i niektórzy będą musieli zaznać śmierci, z której natychmiast zostaną wzbudzeni do życia wiecznego bez groźby drugiej śmierci.

II Ezdrasza 16: (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami." [BM]

Dwaj świadkowie Boga

Tutaj widzimy dokładny obraz dwóch świadków. Jest ponownie niezwykłe, w jaki sposób Bóg ukrywa przed nami pewne proroctwa ale potem nam je ukazuje w pełnej formie. W taki właśnie sposób Bóg ukrył niemal przed całym światem Naród Wybrany czyli Słowian. Teraz już o nas wiemy bardzo wiele.

Nastanie czas na działal ność dwóch świadków. Bóg podaje proroctwo o dwóch świadkach ściśle w czasach końca, którzy zostaną wyposażeni przez Boga w wielką moc. Wielu mówiło o nich i pisało, ale z pewnością nie będą to aniołowie, ani nikt z tych, którzy żyli wcześniej.

Najwyraźniej będzie to dwoje ludzi w samych czasach końca, świadczących o Bogu i Isusie, którzy otrzymają od Boga na okres 3.5 roku olbrzymią moc i będą oni obwieszczać proroctwa, prawdę i wyroki Boga przez ten okres czasu, czyli przez 3.5 roku.

Apokalipsa 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. [BM]

To oznacza, że dwaj świadkowie Boga otrzymają od Boga wielką moc. Co oznacza greckie słowo oznaczone jako G4395?

Oznacza: zapowiadać wydarzenia, mówić o rzeczach świętych, mówić pod natchnieniem, być wyznaczonymi prorokami, prorokować zapowiadając rzeczy przyszłe.

Szczegółowe wyjaśnienie biblijne tego słowa:

Apokalipsa 11:(9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. [BM]

Niezwykle ciekawy fragment Apokalipsy, ponieważ tekst podkreślony na niebiesko wyraźnie i dokładnie zapowiada, że...

... na ekranach TV, na komórkach, laptopach czy innych odbiornikach cały świat będzie mógł oglądać ich działania i być może ich głoszenie oglądać na żywo!

Wszyscy będą obserwowali ich za ich życia oraz później... czy przypadkiem obaj zabici świadkowie nie zmartwychwstaną na ich oczach!

Werset 12 mówi nam wyraźnie, że na oczach całego świata ludzie ujrzą na żywo ich zmartwychwstanie, usłyszą głos z nieba i zobaczą, jak ci dwaj świadkowie, żywi i cali wstąpią do Nieba na obłoku.

Fascynujące!!! Żeby w Biblii był aż taki dokładny opis dzisiejszej technologi podany w taki prosty sposób? To jest trudne do uwierzenia, ale opis taki istnieje od prawie 500 lat! Poniżej wersety warte rozważenia.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. [BM]

Najciekawsze jest to, że nawet Syn Boży, Isus nie znał podczas pobytu na Ziemi ani dnia, ani godziny. Bóg nie mógł podać daty, czyli dnia i godziny Synowi, ponieważ świat szatana wiedziałby o tym. Syn Boży także nie mógł powiedzieć, że nie wie, gdyby ową datę i godzinę znał! Ale Biblia została wyraźnie tak spisana, aby szatan nie mógł niczego przewidzieć, podobnie jak nie przywidział niczego podczas pierwszego pobytu Syna Bożego 2000 lat temu.

Ale to nie wszystko.

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. [BM]

Bardzo ciekawa wypowiedź Isusa, który mówi tym razem o... godzinie, czyli o dokładnym czasie swego przyjścia. O dniu już On nie wspomniał. Najwyraźniej są tego niezwykłe przyczyny.

Covid 19 to atak na rasę białą i na Chrześcijaństwo

Nazwano ten atak Covid-19 i 99% ludzi w to wierzy, nie zdając sobie sprawy, że jest to początek stale nasilającego się ataku nasienia węża na rasę białą oraz na światowe Chrześcijaństwo.

Atak jest bardzo przebiegły, bardzo mylący ale jak wszystkie ataki szatana na Lud Boży czy jakiekolwiek wydarzenia wagi światowej, wszystkie plany muszą być przez Boga zaaprobowane. W ten sposób otrzymaliśmy plan trzech wojen światowych oraz plan Kalergiego.

Owe mordercze plany w wielu detalach mówią nam prawdę. Zwłaszcza plan trzech wojen, którego głównym celem jest właśnie... Chrześcijaństwo. Obecne działania na całym świecie, a zwłaszcza w Europie i USA w pełni potwierdzają owe mordercze plany szatana i jego sług nasienia węża. Cytowany artykuł pokazuje nam, w jaki sposób jesteśmy manipulowani. Poznajmy więc pewne schematy ale nie dajmy się zwieść.

Covid-19 jest atakiem na rasę białą oraz na Chrześcijaństwo i trwa już od kilku miesięcy!

Cała narracja o koronawirusie jest odwracaniem naszej uwagi od rzeczywistego ataku, który już na świecie nastąpił.

Jest to atak szatana i nasienia węża na ludzi białych, głównie Słowian oraz atak na światowe Chrześcijaństwo, bez względu na kolor skóry czy rasę. To jest atak na ludzi Bożych, wierzących w Isusa i w Boga. Covid-19 to odwrócenie naszej uwagi od rzeczywistego celu tego ataku!

Wydarzenia związane z Covid-19 wskazują na początek drogi do Sądu Bożego nad światem. Proroctwa to potwierdzają, że poniższy opis jest proroczym dowodem. A to już się dzieje i będzie coraz bardziej nabierać rozpędu i mocy.

Coraz częściej padają zdania o czasach biblijnych i to nie z powodu zasięgu owych działań ale z powodu otwartego ataku szatana na rasę białą oraz na Chrześcijaństwo. Jeszcze takich wydarzeń nigdy nie było, zwłaszcza że są one ściśle zsynchronizowane ze sobą na całym świecie.

Nastąpił drastyczny, drakoński atak sił szatana i szatańskich rządów nasienia węża i Bestii na rasę białą w całej Europie oraz Ameryce Północnej. Głównym ich celem jest... Chrześcijaństwo.

Czegoś takiego jeszcze w dziejach świata nie było i ów Ucisk najwyraźniej będzie się nadal wzmagał i zaostrzał.

Atak przeprowadza nasienie węża, które już od dłuższego czasu panuje nad całą ziemią. To zostało właśnie przed nami ukryte przez szatana, nie przez Boga. Jest to być może najważniejsze nasze ostrzeżenie.  Zadajmy sobie takie pytanie.

Kto jest największym wrogiem prawdy, zwłaszcza z punktu widzenia starożytnej historii?

Oto ich tożsamość i oto Boży wyrok na nich.

Izajasza 34:(5) Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą. (6) Miecz Pana ocieka krwią, pokryty jest tłuszczem, krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranów, gdyż krwawą ofiarę urządza Pan w Bosra, wielką rzeź w ziemi edomskiej. [BM]

Syn Boży to w pełni potwierdził mówiąc do faryzeuszy Edomitów - węże, plemię żmijowe. To jest większości z nas znane. Ale nie połączyliśmy jeszcze faktów. Oczywiście Edomici to jedynie część nasienia węża.

Informacje o znakach Czasów Końca są bardzo precyzyjne, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że już w nie wkroczyliśmy, ale dnia i godziny nie znamy. I jak Isus nam mówi, musimy nadal czuwać. Dlaczego?

Ponieważ wiemy, co jest konieczne. Znając wiele proroctw biblijnych oraz znając wiedzę wszystkich religii Chrześcijaństwa na świecie możemy zauważyć, że Chrześcijanie nic nie wiedzą o zagrożeniu nasienia węża ani o rzeczywistych Bożych planach dla nas i dla reszty świata, ponieważ świat patrzy w niewłaściwym kierunku.

Wielkim sygnałem są rządy krypto Żyda, Trumpa i jego żywe zainteresowanie Słowianami. USA to Większy Izrael i są one pod rządami gorliwego syjonisty Trumpa, który podpisał prawa noachidzkie dla Amerykanów. Reszta polityków i biznesmenów w USA to zdecydowana większość Żydów lub krypto Żydów; podobnie jak w Polsce i na całym świecie. Dowodem ich zjednoczonej i jednomyślnej fałszywej akcji światowej, jaką jest fałsz Covid-19.

Poniżej dwa cytaty zamordowanego syjonisty za ujawnianie takich szczegółów.

"My jesteśmy narodem wybranym przez Boga… Większość Żydów nie lubi tego mówić, ale naszym bogiem jest LUCYFER, więc ja nie kłamałem – i my jesteśmy jego wybranymi dziećmi. Lucyfer jest bardzo aktywny." - Link do wywiadu z Haroldem Rosenthalem.
„My Żydzi nadal jesteśmy zdumieni łatwością, z jaką chrześcijańscy Amerykanie wpadli w nasze ręce. Podczas gdy naiwni Amerykanie czekają, aż Chruszczow ich pochowa, my nauczyliśmy ich spełniać każde nasze żądanie ”. Link do wywiadu z Haroldem Rosenthalem.

Ukazał się dzisiaj artykuł na temat Billa Gatesa. Tłumaczenie na polski. Jest on Żydem i są w artykule zdjęcia jego rodziców. To nam także wyjaśnia jego niepohamowany pęd ku szczepieniom oraz jego wyjątkowo szyderczy, ohydny i pogardliwy uśmiech.

Atak na Chrześcijaństwo jest oczywisty ale...  jest on przed nami nadal ukrywany. Informacje i plany zastosowania wobec nas szatańskich praw noachidzkich są doskonale udokumentowane. Syjoniści dążą do ścinania głów Chrześcijanom, a w szczególności członkom Narodu Wybranego.

Dlaczego? Ponieważ nie obecny Izrael jest narodem wybranym ale Słowianie są. Materiałów jest mnóstwo. To, że syjonistyczne media na razie o tym nie wspominają jest także zrozumiałe i oczywiste. Od nich dowiemy się później, byle nie było to dla nas za późno!

Ataku na białych i na Chrześcijaństwo już nic nie powstrzyma. Jedynie Bóg to zatrzyma w odpowiednim czasie. Co jest także istotne, być może tylko 144.000 są obecnie ostrzegani, gdyż oni odczują to jako pierwsi, ponieważ ma się ukazać znak Syna Bożego i próba ataku szatana na 144.000 spowoduje natychmiastowe ich porwanie do nieba.

Wzięcie do Nieba to usunięcie 144.000 z Ziemi do Nieba z powodu ataku szatana.

Po porwaniu już nie będzie większych niespodzianek, ponieważ nagle wszystko się wyjaśni i rozpocznie się wyprowadzanie Słowian na pustynię. Nie wiemy, ile czasu upłynie od wzięcia 144.000 do wyprowadzenia Słowian.

A to oznacza także, że Słowianie powinni już teraz czuwać.

Poniżej mamy jeszcze jedno niezwykle ważne ostrzeżenie.

Mateusza 25:(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu dziewic, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. (2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. (3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. (4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. (5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. (6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. (7) Wówczas ocknęły się wszystkie te dziewice i oporządziły swoje lampy. (8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. (9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. (10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. (11) A później nadeszły i pozostałe dziewice, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. (12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. [BM]

Niezwykła zapowiedź Syna Bożego. W czasach pierwszego pobytu Chrystusa był taki zwyczaj podczas wesela, że pan młody szedł do domu narzeczonej w celu skonsumowania małżeństwa. Kiedy powracał - zwykle po północy - czuwały dziewczęta niezamężne, czyli dziewice, aby go z lampami ponownie zaprowadzić do domu weselnego i wejść razem z nim na ucztę weselną.

Olej do lamp i lampy oznaczają wiedzę o Bogu, która powinna być krzewiona ku chwale Boga. Panny głupie nie miały zbyt wiele oleju do lamp i dlatego nie zostały wpuszczone na wesele pana młodego. Te, które miały olej nie mogły im oleju użyczyć, a olej... symbolizuje wiedzę.

Jest to więc dla nas wielka przestroga i napomnienie czuwania, jeżeli chcemy być na uczcie Pana Młodego czyli Isusa Mesjasza, który będzie panował na Ziemi ze swoją symboliczną panną młodą czyli 144.000 w Królestwie Bożym..

Nabierajmy wiedzy o Królestwie, jeżeli chcemy żyć wiecznie!

Pominąłem w artykule niezwykle ważny fragment Ewangelii Mateusza.

Mateusza 22:(1) A Isus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy: (2) Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. (3) I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. (4) Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. (5) Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. (6) A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. (7) I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców, i miasto ich spalił. (8) Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. (9) Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. (10) Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złach i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. (11) A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną. (12) I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. (13) Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (14) Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

Powyższy tekst jest niezwykle podsumowujący cały ten artykuł. Sytuacja jest dokładnie zapowiedziana, opisana oraz zgodna z resztą Biblii. Pierwsze miejsce w kolejce do Królestwa Bożego mają oczywiście Polacy. Jak wiadomo z wielu wersetów biblijnych, to Bóg daje nam zaproszenie na ucztę weselną Syna, czyli zaproszenie do Królestwa Bożego.

Zaproszenie jest to ukazanie człowiekowi Prawdy i jej zrozumienia a także oznacza zrozumienie przywileju, jakim jest zaproszenie do Królestwa. Oznacza to, że będąc już zaproszonym trzeba podjąć w tym kierunku decyzję, która polega na aktywnych krokach w kierunku Królestwa Bożego, czyli zbawienia.

Bóg jest władcą wszystkiego i negatywna nasza odpowiedź czyli odrzucenie Bożego zaproszenia, lub potraktowanie zaproszenia w wyraźnie lekceważący sposób i pójście na weselę bez szaty weselnej jest traktowane jako obelga w kierunku Boga i Syna.

Owa szata weselna to nasz sposób postępowania zgodny z Prawem Bożym i z sabatem włącznie.

Wszyscy uczestnicy owego wesela, a jest to wesele Pana młodego czyli Isusa ze swoją symboliczną narzeczoną czyli 144.000 muszą być więc aktywni w ubiorze, czyli charakterze nieco zmienionym z powodu poznanej Prawdy, którą ujawnił nam sam Bóg, który także w ten sposób zaprosił 12 apostołów do pracy ze swoim Synem.

Odmowa jest niemal równa wyrokowi śmierci, aczkolwiek podczas pobytu w przyszłości na pustyni Narodu Wybranego nadal będzie dana szansa tym, którzy to zlekceważyli, ale widząc niezwykłe dzieła Boże postanowili potraktować to zaproszenie poważnie.

To wszystko oznacza, że poznawszy i zrozumiawszy źródło owego poznania, czyli Boga, który nas powołał dając nam zrozumienie Królestwa, MUSIMY przedsięwziąć pewne stanowcze kroki, jak odrzucenie religii, które nie głoszą Królestwa, akceptację 10 Przykazań, co wiążę się z natychmiastowym usunięciem wszelkich bałwanów, posążków czy zwyczajów katolickich, świąt niebiblijnych a w zamian za to rozpocząć świętowanie sabatu zgodnie z 10 Przykazaniami.

Są to podstawowe wymogi Boga konieczne do zbawienia. Jeżeli o tym wiemy, ale nie poddajemy się Bogu, Królestwo Boże czyli uczta weselna Syna dla nas już praktycznie nie istnieje.