II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Istnieje jedyna prawda na ziemi i jest ona zawarta w Biblii. 

Twoje zbawienie zależy wyłącznie od ciebie, czyli twego postępowania!

Jak rozumiesz Biblię i jak stosujesz jej wskazówki, z tego będziesz przez Boga i Syna sądzony. Twój los jest oparty na twojej wiedzy i na twoim zrozumieniu Biblii. Za to będziesz rozliczony przez Boga.

Ostatnia Pascha Isusa - Pamiątka!

Według Mateusza była to Pascha, która zaczynała się w pierwszy dzień Przaśników.

Mateusza 26:(17) A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Isusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? (18) A On rzekł: Idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, u ciebie urządzę Paschę z uczniami moimi. (19) I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. (20) A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami. (21) I gdy oni jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. (22) I bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim: Chyba nie ja, Panie? (23) A On, odpowiadając, rzekł: Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. (24) Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. (25) A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Chyba nie ja, Mistrzu? Powiedział mu: Ty powiedziałeś.

Werset 21 podaje nam... a gdy oni jedli. W momencie jedzenia Judasz umaczał rękę w misie wraz z Isusem.

Pascha była celebrowana z niezakwaszonym chlebem oraz przygotowany był baranek. Judasz umaczał rękę w misie razem z Isusem, kiedy spożywano mięso oraz sos z baranka paschalnego.

Po tym wszystkim...

... Judasz natychmiast w pośpiechu wyszedł.

Wtedy wydarzyło się coś, co powoduje wiele pytań.

Mateusza 26:(26) A gdy oni jedli, wziął Isus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. (27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; (28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. (29) Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.

Zwróćmy uwagę na to, co wydarzyło się tuż po zjedzeniu baranka paschalnego.

Mateusza 26:(23) A On, odpowiadając, rzekł: Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. (25) A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Chyba nie ja, Mistrzu? Powiedział mu: Ty powiedziałeś.

Judasz w tym właśnie momencie wyszedł do Żydów - nasienia węża, (nie do Judejczyków) aby Isusa wydać w ich ręce. Powyższy cytat dosłownie tego nie mówi, ale jest oczywiste, że... Isus nie oddał swego życia za Judasza.

Gdyby Judasz spożywał z Isusem chleb i wino, które oznaczało Jego krew i niewinne ciało, Judasz byłby uświęcony i wszystkie jego grzechy byłyby wybaczone, włącznie z jego zdradą.

Po wyjściu Judasza mamy obietnicę Isusa, skierowaną tylko do swoich apostołów.

Mateusza 26:(26) A gdy oni jedli, wziął Isus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. (27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; (28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. (29) Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego.

Isus ponownie zjadł chleba oraz wypił nieco czerwonego wina, które symbolizowało Jego własną krew, która miała być następnego dnia przelana. To oczywiście nastąpiło. Ten werset nam mówi także, że...

Isus zawarł Nowe Przymierze  wyłącznie ze swoimi wiernymi apostołami!

Mateusza 16:(28) Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.

Powyższy werset mówi o części wykupionych przez Isusa jego krwią, którzy będą wzięci do nieba i oni nigdy nie zaznają śmierci.

Podobnie zostaną potraktowani członkowie 144.000, z których większość nigdy nie umrze, chociaż będą pośród nich tacy, którym Bestia zetnie głowy. Oni natychmiast zmartwychwstaną także do życia wiecznego.

Czyż Isus nie powiedział: czyńcie to na moją pamiątkę? Nie! Isus tego nie powiedział!

To napisał wyłącznie Paweł, z którym Isus nie jadł ani chleba, ani nie pił wina a nawet go nie uważał za apostoła a na Paschę Isus Pawła nie zaprosił, ani nie zaprosił go nigdy do grona apostołów.

Poniżej wyssany z palca kłamliwy tekst Żyda, pseudo apostoła Szawła (Pawła). Żaden Żyd nigdy nie był w gronie uczniów Isusa!

1Koryntian 11:23 Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb (24) A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. (25) Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. (26) Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. (27) Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. (28) Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije.

Nie możemy więc święcić Ostatniej Wieczerzy, jeżeli nam tego nie polecono.

Dlatego Kościół Katolicki utworzył taki ohydny rytuał, szkalujący Syna Bożego na krzyżu. Natomiast reszta Narodu Wybranego będzie żyła w Królestwie Bożym na ziemi osiągając wiek ponad 100 lat.

Izajasza 65:20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. ... 25 Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan.

Oni zaczną oni żyć wiecznie i nie będą się starzeć, aż dopiero po stworzeniu przez Boga Nowej Ziemi i Nowych Niebios.

Czy bliski już znak Isusa oraz bliskie znaki na słońcu i księżycu nie będą miały czegoś wspólnego z odkryciem tej prawdy świętowania Ostatniej Wieczerzy według polecenia Boga i Isusa? Według Biblii w tym przedziale czasu o tym wszystkim dowie się cały świat.

Celebrowanie Paschy w dzisiejszych czasach

Pascha oznaczała przejście anioła Bożego z rozkazu Boga przez ziemię egipską. Owo przejście spowodowało śmierć wszystkich pierworodnych pośród Egipcjan a nawet Izraelitów, którzy nie zastosowali się do poniższych słów Boga.

Wyjścia 12:21 Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę, i zabijcie go na ofiarę paschalną. 22 Weźcie też wiązkę hyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomażcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, 23 Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. 24 Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. 25 A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. 26 A gdy was zapytają synowie wasi: Co znaczy ten wasz obrzęd? 27 Odpowiecie: Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy, i oddał pokłon. (BM)

Oto kto w przeszłości celebrował Paschę.

Wyjścia 12:42 Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. Toteż ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. 43 I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: Oto ustawa o ofierze paschalnej: Żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał. 44 Lecz każdy niewolnik, nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać. 45 Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał.

Ścisłe polecenie Boga. Aby obchodzić Paschę trzeba być... obrzezanym Izraelitą lub... nabytym za pieniądze niewolnikiem.

Ostatnia Wieczerza

Czy święto Ostatniej Wieczerzy jest ujęte w Prawie Bożym? Nie!

Pamiątka Isusa Chrystusa Ostatniej Wieczerzy nie była już Paschą!

Gwoli ciekawości, wieczerza ta odbyła się dokładnie w dniu Paschy, w którym nieskażony Baranek, czyli sam Isus został zabity, a jego krwią pomazano drzwi domów i mieszkań Izraelitów. Anioł wymierzający karę za grzechy Egipcjan, widząc krew na odrzwiach mieszkań oszczędzał Izraelitów.

Krew baranka paschalnego dawała im życie!

Ostatnia Wieczerza była niezwykłym wydarzeniem, które zapowiedziało bardzo bliską śmierć Isusa Chrystusa jako... Baranka, którego śmierć uratuje życie wielu Izraelitów! Isus (Jezus) Chrystus stał się ofiarnym Barankiem Paschalnym następnego dnia!

Czy Isus ustanowił rytuał Ostatniej Wieczerzy?

Nie mamy nakazu ani śladu ustanowienia takiego święta czy rytuału.

Poniższy cytat mówi nam, czego Bóg się po nas spodziewa!

Jana 4:(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

Jana 13 rozdział - Isus podczas swej ostatniej wieczerzy nie wspomina o chlebie i winie.

Mateusza 26: (27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; (28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. (28) bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. (29) Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy, w królestwie Ojca mojego.

Jest to jedyny cytat mówiący o spożywaniu chleba i wina. Nie ma w tym miejscu żadnej nawet sugestii, aby to wydarzenie miało być celebrowane i nie ma nawet słowa o tym, że to będzie powtarzane przez kogokolwiek innego, poza samym Synem Bożym, który wyraźnie mówi nam, że pić będzie wino dopiero w królestwie Ojca, czy po swoim  powrocie na ziemię.

Jana 6:50 Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. 51 Ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata. 52 Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? 53 Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. 54 Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

Mamy w tych wersetach typową przenośnię, która nie ustanawia żadnego rytuału ani polecenia, aby stosować jakikolwiek rytuał. Jest to obrazowo podana zachęta, aby Jemu, Isusowi w pełni ufać i uwierzyć, że On oddając swoje ciało i przelewając swoją krew odkupił dwie grupy grzeszników od kary Bożej.

Dopiero teraz wiemy, że Isus oddał swoje życie za dwie grupy ludzi. Za tych, którzy będą wzięci żywcem do nieba oraz 144.000 jego współkróli. Reszta z Narodu Wybranego oraz z ludów pogańskich będzie podczas istnienia Królestwa Bożego umierała w wieku około 100 lat.

Sąd Boży zadecyduje o tych ludziach, którzy pomrą w okresie 1000 letniego Królestwa, czy powstaną do życia wiecznego czy spotka ich druga śmierć, z której już nikt do życia nie powróci.

Spożywanie Jego chleba i krwi oznacza pochłanianie Jego nauk, które w ogóle nie były zrozumiane przez Żydów, ale apostołowie to rozumieli.

Owszem, w Bibliach istnieje tekst... 'apostoła' Pawła, który nigdy nie brał udziału w tej szczególnej chwili. Przyczyna jest oczywista!

1 Koryntian 11:(23) Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb (24) A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.

Paweł oczywiście nie był na tej uroczystości Paschy i Isus tego nie wypowiedział. Ponieważ Isus za niego nie oddał swego życia. Dlatego Paweł... umarł!

Część wykupionych przez Isusa jego krwią będzie wziętych do nieba i oni nigdy nie zaznają śmierci. Podobnie zostaną potraktowani członkowie 144.000, z których większość nigdy nie umrze, chociaż będą pośród nich tacy, którym Bestia zetnie głowy. Ci natychmiast zmartwychwstaną także do życia wiecznego.

Reszta Narodu Wybranego będzie żyła w Królestwie Bożym na ziemi osiągając wiek nieco ponad 100 lat.

Izajasza 65:20 Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. ... 25 Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan.

Członkowie Królestwa nie będą żyli wiecznie, po wyzwoleniu ziemi z szatana i jego nasienia.

Obiecane życie wieczne nastąpi dopiero po stworzeniu przez Boga Nowej Ziemi i Nowych Niebios.

Jest ewidentne, że owa Ostatnia Wieczerza dotyczyła wyłącznie uczniów (apostołów) Isusa i była dla nich i będzie nadal wyjątkowym świętem, które będzie najprawdopodobniej celebrowane wyłącznie przez apostołów wraz z Królem Isusem.

Jest to zasłużony przywilej dla wybranych przez Boga ludzi, którzy otrzymali oraz inni także otrzymają utracone życie wieczne z powodu naszych pra rodziców, Adama i Ewy oraz samego szatana. 

Jakie to ma dla nas znaczenie?

Zwróćmy uwagę na jeden niezwykle ważny dla nas szczegół i zadajmy sobie pytanie.

Dlaczego właśnie teraz dowiadujemy się o tym wszystkim?

Jeżeli rzeczywiście należymy do jednej lub drugiej grupy naśladowców Isusa, będziemy żyli wiecznie.

Zwróćmy uwagę na to, że Isus oddał swoje życie wyłącznie za osoby wybrane przez Boga; czyli za apostołów, za wybranych do wzięcia do nieba, oraz za przyszłych współkróli Isusa w liczbie 144.000.

Wszyscy inni muszą także zasłużyć na życie wieczne, stosując Boże Przykazania!

Jak obliczyć rzeczywistą datę 14 Nissana 2022 roku?

15 dni trzeba odjąć od 14 Nisana, lub dodać, aby mieć pełnię księżyca.

Zrzuta z linku... Fazy księżyca.

Mamy więc dwie możliwości obliczenia Pamiątki Isusa. Stosujemy obecny skażony kalendarz!

Rok 2022 - pełnia oznaczająca nów jest 18 marca, Pascha wypada nam 1 Kwietnia.

W tym roku 2022 Pascha wypada według obecnego kalendarza 1 Kwietnia.

Podsumowanie

Tak wygląda dokładnie kwestia Ostatniej Wieczerzy.

Watykan zrobił z niej olbrzymie święto wystawiając  rzekome ciało Isusa, niemal rozebrane jako pośmiewisko dla całego świata a ostatni papieski krzyż jest zupełnym odrażającym bałwanem, rzekomo ukazującym mękę Isusa, Syna Bożego za nasze grzechy.