Powrót na stronę główną

Cudowne wybawienie ludu Bożego,

czyli...

rzeczywista Ewangelia o Królestwie Bożym

Artykuł powstał: 20 Listopada 2014

Ostatnie uaktualnienie:  24 Marca 2018

Najbardziej znanym proroctwem o Królestwie Bożym jest Modlitwa Pańska, której nauczył nas sam Chrystus.

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Ale proroctwo to jest błędnie rozumiane.

Modląc się z ziemi do Boga prosimy Go, aby na ziemię przyszło Jego Królestwo i aby Jego wola działa się na ziemi tak, jak to dzieje się w niebie. Poniżej Mesjasz zapowiedział głoszenie ewangelii o Królestwie.

Mateusza 24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Większość Chrześcijan - w szczególności Świadkowie Jehowy - myśli, że wie doskonale, co to jest Królestwo Boże i co oznacza powyższy termin - ewangelia o Królestwie. Powyższy werset oznajmia nam, że podczas głoszenia Ewangelii nadejdzie koniec, czyli koniec rządów szatana. To ostatnie jest prawidłowo rozumiane. Problemem jest zrozumienie pojęcia - Królestwo Boże.

O jakim królestwie jest ta Ewangelia, czyli Dobra Nowina?

Dobra Nowina o Królestwie jeszcze nigdy nie była głoszona w naszych czasach!

Świadkowie Jehowy głoszą o Królestwie Jehowy (Bożym), ale nawet wersja Towarzystwa Strażnica jest błędna, ponieważ nie jest ona oparta o słowa Boga oraz Syna. Jak zdecydowana większość religii Chrześcijaństwa, doktryny i pojęcia biblijne Strażnicy oparte są głównie na listach fałszywego 'apostoła' Pawła oraz jego ucznia, 'ewangelisty. Łukasza, a nie na słowach Boga. Strażnica głosi, że tylko Świadkowie Jehowy zostaną zbawieni podczas bitwy Armagedonu, podczas której Bóg wybije cały świat, który odrzucił doktryny Strażnicy. Ale ich doktryna nie posiada żadnego wsparcia biblijnego, poza listami Pawła. Towarzystwo Strażnica nie wspomina o zjednoczeniu wszystkich 12 pokoleń Izraela i nie wie, że owe pokolenia dzisiaj istnieją!

Do tej pory niewiele wiedzieliśmy o Królestwie i temat ten jest nadal prawie nieznany. Świat nie wie, kim są mieszkańcy Królestwa, kiedy ono nastanie , gdzie i w jakich warunkach, na jakim oparte będzie prawie.

Przyczyna błędnego zrozumienia jest prosta.

Zrozumienie Bożego Królestwa zostało przed nami ukryte przez samego Boga. Dopiero teraz owa tajemnica jest ujawniana.

Poniżej mamy opis wielkiej tajemnicy Boga.

Objawienie 10:1 I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; 2 A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. 3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Według tych wersetów podczas trąbienia siódmego anioła dokona się tajemnica Boża. Najciekawsze jest to, że owa tajemnica przed tym oświadczeniem wcale nie była tajemnicą, ponieważ była ona już wcześniej zwiastowana przez sług Bożych i proroków.

Jest oczywiste, że istnieli prorocy, którzy znali ową tajemnicę Bożą. Według wersetów z Objawienia dowiadujemy się, że owa tajemnica jest ujawniona w Biblii, ale nikt jeszcze jej nie rozpoznał. Wielu z nas czytało niezwykłą zapowiedź dokonania się owej tajemnicy w Objawieniu, ale panuje powszechne przekonanie, że dopiero wtedy, kiedy się tajemnica dokona,  wtedy to zrozumiemy.

Jednak takie rozumowanie jest nieprawidłowe. Dopiero niedawno owa tajemnica została ujawniona i nagle wielu z nas otwarły się oczy na owe niezwykłe proroctwa, które z woli Boga do tej chwili były całkowicie przed nami ukryte i nie zrozumiałe, aczkolwiek wersety biblijne o tym mówią i są nadal w Biblii  w nie zmienionej formie.

Dlaczego pomimo wielu dowodów na temat Królestwa Bożego świat nic o tym nie wie?

Brak owej wiedzy jest wyjaśniony w proroctwie Daniela.

Daniela 12: (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy. (BM)

Dalej anioł tak to wyjaśnił.

Daniela 12: (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasów końca. (10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli. (BM)

Przetłumaczyłem cały rozdział 12 rozdziału Daniela z Septuaginty LXX Brentona z języka angielskiego, aby jak najdokładniej zrozumieć niezwykłe słowa tych proroctw.

Werset 9 ukazuje nam zdumiewającą informację.

Słowa tego proroctwa zostały zamknięte i zapieczętowane aż do czasów końca!

Widzimy wyraźnie niezwykły sposób, w jaki Bóg pieczętuje niektóre swoje proroctwa. Znamy owe teksty, cytujemy je czasami ale często ich nie rozumiemy. Jest to obraz kontroli naszej świadomości przez samego Boga.

Wiemy także, że fałszywi nauczyciele Chrześcijaństwa stanęli po stronie szatana, zjednoczeni pod parasolem Watykanu w Ekumenie, łamiąc Prawo Boże, czyniąc tym bezprawie i... nie posiadając zrozumienia tych niezwykłych proroctw.

Co to jest Królestwo Boże?

Jak sama nazwa na to wskazuje, jest to Królestwo Boga na całej ziemi.

Taki był plan Boga w ogrodzie Eden, ale bunt Adama i Ewy spowodował poważne opóźnienie. Potop także opóźnił Królestwo Boże. Bóg zawarł z Abrahamem przymierze Królestwa Bożego, powtórzył je także Jakubowi, którego Bóg nazwał Izraelem.

Rodzaju 17:(4) Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. (5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. (6) Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. (7) I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. (8) Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. (BM)

Mówiąc wprost - Bóg zawarł wieczne przymierze z Abrahamem odnośnie Królestwa Bożego. Abraham zapoczątkował owo królestwo i z jego linii rodowej miały powstać narody i królowie jako część owego Królestwa, a Bogiem owego królestwa miał być Bóg Wszechmocny.

Przymierze o Królestwo z Abrahamem nigdy nie zostało anulowane. Apokalipsa ukazuje nam owo Królestwo w całej swej chwale.

Apokalipsa 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (BM)

Co to wszystko znaczy?

Królestwo Boże to rodzaj ludzki żyjący wiecznie na ziemi pod panowaniem Boga oraz Jego Syna, Isusa Mesjasza. Konstytucją Królestwa jest Prawo Boże

Jest to oryginalny plan Boga z ogrodu Eden, który nie uległ żadnej zmianie.

Taki był i jest cel materialnej ziemi oraz cielesnych ludzi, żyjących wiecznie pod rządami samego Boga. Jak sami już się domyślamy, ów plan został zaatakowany przez szatana w ogrodzie Eden. W rezultacie powstały dwie grupy wzajemnie się zwalczające.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

W ten sposób szatan spowodował opóźnienie Bożego Królestwa.

Potem mieliśmy potop, który uratował ludzkość od pewnej zagłady. Z kolei mieliśmy przymierze Boga z Abrahamem oraz Izraelem. Mieliśmy wyjście Izraelitów z Egiptu oraz objęcie przez nich Ziemi Obiecanej... Abrahamowi.

Potem władzę w Jerozolimie objął Boży pomazaniec, król Dawid. Panował on w twierdzy na Syjonie, świętym wzgórzu Boga nad całą Ziemią Obiecaną.

To był początek Królestwa Bożego. Ale szatan nadal nie dawał za wygraną. Po śmierci Dawida owo królestwo zaczęło upadać i w końcu nastąpił podział 12 pokoleń Izraela. Najpierw 10 pokoleń zostało usunięte z Ziemi Obiecanej i skazane na setki lat poniewierki za zbrodnie popełniane przez tych Izraelitów. Królestwo Judy nie było wcale lepsze i także z czasem ugięło się przed atakiem szatana i w rezultacie Judejczycy dostali się do niewoli w Babilonie.

Po 70-cio letniej niewoli Judejczycy powrócili na krótko do Ziemi Obiecanej i wtedy pod władzą Rzymu nad Judeą pojawił się przyszły Król Królestwa Bożego, Isus Chrystus (Pomazaniec - Mesjasz). Jego początkową misją było potwierdzenie Judejczykom, że plan Królestwa jest nadal realizowany a On sam złożył siebie na ofiarę za grzechy całego świata, według Prawa ofiarnego Starego Testamentu.

Trzy dni po śmierci Isusa Bóg wzbudził go z martwych i Syn powrócił do nieba. Szatan został w ten sposób całkowicie pokonany. Plan Królestwa jest następujący.

Ponowne połączenie wszystkich 12 pokoleń Izraela w Ziemi Obiecanej, w której nad Izraelem ponownie ze wzgórza Syjon (jak wcześniej król Dawid) będzie panował jako król Jezus Chrystus (Isus Mesjasz)

Nastąpi zniszczenie wszelkich władz szatańskich oraz ich armii w bitwie Armagedonu. Ludzkość nie zostanie jednak całkowicie zniszczona.

Reszta świata, poza Ziemią Obiecaną będzie rządzona także przez Mesjasza oraz przez 144.000 jego współkróli.

Warunkiem życia w Królestwie Bożym dla reszty świata będzie posłuszeństwo narodów wobec Prawa Bożego oraz władz Królestwa Bożego. Królestwo Boże obejmie całą ziemie.

Wielu może słusznie zauważyć, że taki jest właśnie plan NWO! Trafne spostrzeżenie!

Szatański plan NWO jest kopią Królestwa Bożego.

Obecnie w Ziemi Obiecanej mamy fałszywy Izrael oraz rządy syjonistów nad niemal całym światem. Różnica jest taka, że w NWO ma obowiązywać prawo szatana, a w Królestwie Bożym Prawem będzie Prawo Boże. W królestwie NWO nie będzie życia wiecznego a Królestwie Bożym ludzkość otrzyma od Boga życie wieczne.

Istnieje także bardzo ważny opis przejęcia Ziemi Obiecanej przez rzeczywiste 12 pokoleń Izraela.

Izraelici (Słowianie) nie będą brali udziału w żadnej walce. Dzieła wyzwolenia dokona sam Bóg oraz Jego Syn Isus Mesjasz

Takie są zmagania sił szatana i upadłych aniołów, które dążą do pokonania Boga oraz do powstrzymania Jego Królestwa Bożego na rzecz szatańskiego NWO.

Taka jest więc rzeczywista historia świata, w którym siły szatana za wszelką cenę dążą do powstrzymania Królestwa Bożego na całej ziemi i już stosują w praktyce doktrynę Lucyfera, która jest odwrotnością Przykazań Bożych.

Poniżej solidne dowody biblijne, których jest mnóstwo!

Zapowiedź Boga wybawienia Jego ludu z niewoli

Duża część owej tajemnicy została powierzona Ezechielowi. Proroctwo skierowane do 10 pokoleń Izraela, czyli głównie Słowian.

Ezechiela 20:

(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie. (33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan. (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan.

(39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary. (41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów.

(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom. (43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości. (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami,  gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski - mówi Pan. (BM)

Przeanalizujmy owe niezwykłe i bardzo nas budujące wersety.

Oto zapowiedź cudownego wyprowadzenia Izraelitów z narodów i zgromadzenie ich na pustyni w celu sądu pokaże całemu światu, kim w rzeczywistości jest Bóg, jaką posiada moc, sprawiedliwość a także... olbrzymie miłosierdzie.

Wyprowadzenie ludu Bożego z narodów jest powtórzeniem Exodusu!

Bóg wyraźnie nawiązuje do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu oraz ich pobyt na pustyni. Mamy także w Apokalipsie w rozdziale 11 dwóch świadków posiadających olbrzymią moc. Ma to odzwierciedlenie w osobach Mojżesza i jego brata Aarona, którzy dokonywali wielu cudów na oczach faraona oraz jego świty.

Najbardziej niezwykłe jest to, że  Jozue i Jezus (Isus) to dokładnie to samo imię.

Ponieważ ST mamy w greckiej Septuagincie  a NT to także Chrześcijańskie Pisma Greckie. Mamy więc niezwykłą zapowiedź i wszystko wskazuje na to, że Bóg wystąpi osobiście w obronie swego Narodu Wybranego, którym najwyraźniej jest... białe Chrześcijaństwo, głównie kraje europejskie z Polską i Rosją włącznie, plus Anglia, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i USA. W Bożym imieniu wystąpi w roli Króla Syn Boży, Isus Chrystus (Pomazaniec czyli Mesjasz).

Tzw. współczesny Izrael to z pewnością nie jest Naród Wybrany ponieważ oni nie tylko nie wielbią Boga,  ale elity syjonistyczne wielbią Lucyfera i mają w pogardzie Prawo Boże. Izrael fałszywy zbrojnie przejął Ziemię Obiecaną bez jakiekolwiek Bożej pomocy. Żadne 'proroctwo' względem dzisiejszego Izraela nie zostało wypełnione.

Żydzi nie są bałwochwalcami, co ich automatycznie wyklucza jako... naród wybrany.

Według zapowiedzi samego Boga, On okaże się świętym na oczach narodów właśnie za sprawą swego programu ratowania rzeczywistego Izraela. 

Nie ulega już najmniejszej wątpliwości, że sataniści całego świata, z papieżem na czele czynią olbrzymie wysiłki, aby całkowicie zniszczyć rasę białą oraz Chrześcijaństwo. Finansowana przez USA/NATO zbrodnicza organizacja terrorystyczna ISIS morduje coraz większe ilości niewinnych ludzi i zagraża USA, Anglii i innym państwom, w których istnieją poważne ilości wrogo nastawionych do Chrześcijan Muzułmanów. Sprawdź plan Kalergiego!

W tym właśnie celu szatańscy przywódcy sprowadzają Muzułmanów do krajów Chrześcijaństwa, które jest w kłamliwych mediach nieustannie ośmieszane i radykalizowane. Biblia jest w pogardzie a bluźnierczy Koran jest faworyzowany przez świat szatana.

Zbrodniarze pod berłem szatana dwoją się i troją, aby wywołać III Wojnę Światową i ponownie pogrążyć Chrześcijaństwo Europy w morzu krwi. Dążenia satanistów do wyniszczenia nas spowodują wielką reakcję Boga, który w cudowny sposób ochroni swój Naród Wybrany.

 Oto inne wersety popierające ten pogląd i są one wielu z nas dobrze znane.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie. (BM)

W artykule o porwaniu jest detaliczne wyjaśnienie tożsamość owej niewiasty biblijnej a także jest wyjaśniona tożsamość chłopczyka. Ową niewiastą jest pozornie zaginiony Izrael,  który w cudowny sposób będzie uprowadzony z obecnych miejsc zamieszkania na... pustynię, z dala od smoka, który będzie starał się ją atakować, ale jak podczas wyjścia z Egiptu, tym razem nie woda otworzy swoją gardziel ale ziemia i pochłonie wojska szatana wypuszczone za niewiastą.

Mamy tutaj pewną pomoc od Boga, który daje nam zrozumieć, w jaki sposób niewiasta czyli wyzwolony Izrael dostanie się na pustynię. Otrzyma ona dwa skrzydła wielkiego orła. Czyżby wskazywało to na zapowiedź... 'przelotu' na pustynię!?

Łącząc te trzy proroctwa staje się jasne, że wydarzenia te odbędą się już podczas trwania wielkiego ucisku. W tym czasie owa niewiasta dostanie się pod opieką Boga na pustyni, z dala od smoka. Z Objawienia także wynika, że porwanie jest także wydarzeniem realnym a wersety z Mateusza  najwyraźniej także to potwierdzają.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.

Mateusza 24:15-18 wskazuje na ucieczkę ale  24: 40,41 wskazuje wyraźnie na porwanie.

Mateusza 24:40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Jest także widoczne, że czas Apokalipsy i Wielkiego Ucisku to dla wielu czas wielkiej radości i także czas ukazania wielkiej mocy Bożej. Dla przeciwników Boga jest to wyjątkowo zła nowina. Jest także zrozumiałe, że to wielki ucisk sił szatana na symboliczną niewiastę spowoduje reakcję ratowniczą samego Boga.

Nagle ukazała nam się niezwykła nadzieja wsparta wieloma wersetami biblijnymi, o której przedtem jeszcze chyba nikt nigdy nie słyszał, poza satanistami!

Daniela 12: (1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

Zwróćmy uwagę na treść, znaną nam wszystkim, ale nasze zrozumienie najwyraźniej było błędne do tej pory. Spójrzmy na różnice pomiędzy Objawieniem a księgą Daniela. Wybawienie ludu Bożego jest także ukazane w 12 rozdziale Apokalipsy.

Bóg mówi o niewieście w Apokalipsie. Owa niewiasta reprezentuje lud Boży - któremu dano orle skrzydła, aby uciekła na pustynię. Najwyraźniej książę Michał, archanioł wyznaczony na chroniącego lud Boży powstanie w celu konkretnego działania w tym kierunku, ale nie mamy więcej szczegółów, na czym jego działanie będzie polegało.  Jest możliwe, że z rozkazu Boga Michał będzie ochraniał fizycznie lud Boży, a Objawienie mówi nam, że to Michał usunie z nieba szatana oraz upadłych aniołów.

Objawienie 12:7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, 8 Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. 9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.10 I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Wygląda to na wyjaśnienie wersetów Daniela i Objawienia ukazuje nam powstanie Michała, który stoczy walkę z wojskami szatana w niebie w naszej obronie. Michał usunie z nieba oskarżyciela braci naszych!

Daniel nam potwierdza wyzwolenie ludu Bożego. Chrystus będzie wraz ze 144.000 walczył z siłami szatana w Armagedonie, ale owa niewiasta z 12 rozdziału będzie wyzwolona najprawdopodobniej rękami księcia Michała, który będzie działał według instrukcji i rozkazów Boga. To Michał ma ciągłe utarczki z szatanem o lud Boży i to Michał jest jego orędownikiem czyli obrońcą Ludu Boga.

Czy jest możliwe, że już przechodzimy przez Wielki Ucisk?

Nigdy w historii białego Chrześcijaństwa nie było ucisku, jakiego doświadcza lud Boży dzisiaj, zwłaszcza w ostatnich 10 latach i to na całej zamieszkanej ziemi. Ale na pewno nie jesteśmy jeszcze w Wielkim Ucisku. Ale ucisk ten może nastąpić w każdej chwili.

Po II Wojnie Światowej rasa biała stanowiła 25% populacji świata. Obecnie jest nas 8.0 %. 

Czyli nasza liczebność drastycznie i szybko maleje. Jesteśmy masowo wyniszczani przez aborcje, choroby jak rak czy choroby serca. Jesteśmy stale zatruwani i nasz styl życia, ciągła walka o przetrwanie pozbawia wielu z nas normalnych ludzkich odczuć. Nasila się nieustannie straszliwy nacisk na Chrześcijaństwo, ze strony sprowadzanych bez naszej zgody są do naszych krajów Muzułmanów wraz z terrorystami, uzbrajanymi najprawdopodobniej przez szatańskie władze.

Celem władz jest wyniszczenie fizyczne Chrześcijaństwa.

Prorok Daniel zapowiada wybawienie w cudowny sposób ludu Bożego podczas trwającego wielkiego ucisku.

Daniela 12:4 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Daniela 12:9 Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. 10 Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

Jest więc ewidentne, że poznanie wzrasta i owo poznanie potwierdza bliskość naszego wyzwolenia. Ale Bóg nie pomaga wielu z nas dopuszczając do owego ucisku.

Głównym problemem jest ludzka niegodziwość, zamiłowanie do kłamstwa, zła, nienawiści do drugich a zwłaszcza masowe ohydne w Bożych oczach bałwochwalstwo katolicyzmu oraz kościołów ortodoksyjnych. Bałwochwalstwo jest największym grzechem Chrześcijan w Europie i we wszystkich krajach - katolickich oraz prawosławnych. Dlatego większość Chrześcijan nadal nie zna i nie rozumie tych proroctw.

Rozpoznanie tych proroctw jest rezultatem zerwania pieczęci owej tajemnicy przez Boga.

Zwróćmy szczególną uwagę na jeden istotny szczegół w tych proroctwach.

Nie jest to przypadkowe znalezienie jednego czy kilku wersetów biblijnych, które można nagiąć w celu dowolnej interpretacji.

Ilość dowodów biblijnych jest olbrzymia!

Sprawa jest tak ważna, że Bóg przysiągł to na siebie a aniołowie przysięgali także na Boga.

Daniela 12:7 Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na Tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.

Objawienie 10:5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Ezechiela 20:(33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Bóg zaprzysiągł wyzwolenie swego ludu na samego siebie.

Niezwykłe proroctwo w 30 rozdziale Jeremiasza

Jeremiasza 30:  (1) Słowo, które wyszło od Pana do Jeremiasza, tej treści: (2) Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Spisz sobie wszystkie słowa, które mówiłem do ciebie w księdze, (3) Bo oto idą dni - mówi Pan - że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy - mówi Pan - i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli.

(4) A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie:

(5) Tak mówi Pan: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. (6) Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich zbladło?  (7) Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. (8) I stanie się w owym dniu - mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. (9) I będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.

(10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.

(11) Gdyż Ja jestem z tobą - mówi Pan - aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. (wersety 10 i 11 występują tylko w skażonym tekście masoreckim)

(12) Gdyż tak mówi Pan: Twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna. (13) Nie ma na twój wrzód lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia. (14) Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy. (15) Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy.

(16) Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci, a wszyscy twoi ciemięzcy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni, a wszystkich twoich łupieżców wydam na łup. (17) Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów - mówi Pan - chociaż nazwali cię Odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. (18) Tak mówi Pan: Oto Ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami, miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. (19) I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się, rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie.

(20) Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięzców ukarzę. (21) Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego; i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie? - mówi Pan.

(22) I będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. (23) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi. (24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Werset trzeci ustala nam dokładnie plan Boga, który wyraźnie dotyczy wszystkich 12 pokoleń Izraela, które po rozproszeniu jeszcze nigdy nie zostały zjednoczone! Objawienie nam w pełni potwierdza istnienie w czasach ostatecznych wszystkich 12 pokoleń Izraela.

Objawienie 7:4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

List Jakuba także potwierdza nam istnienie wszystkich 12 pokoleń Izraela za życia Chrystusa i apostołów.

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Mamy więc potwierdzony wieloma wersetami biblijnymi powrót całego Izraela, wszystkich 12 pokoleń do Ziemi Obiecanej.

Ich wrogowie, czyli ich ciemiężcy zostaną za swoje zbrodnie na ludzie Bożym srogo ukarani. Jezuici, Babilon Wielki, Edomici, Chazarzy czyli fałszywy Izrael nazywany Żydami. Wszyscy sprawcy naszych nieszczęść i naszego upadku za wszystkie ich zbrodnie zostaną srogo ukarani.

 Powróćmy jeszcze raz do wersetu 24!

(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

W tej właśnie chwili werset ten jest olbrzymim dowodem na to, że Boży plan uwolnienia 12 pokoleń Izraela w czasach końca jest w tym właśnie momencie ujawniany na publiczny widok. Mamy wielkie proroctwo Wszechmogącego Boga, który przysiągł na samego siebie, że tego wkrótce dokona. W dniach ostatecznych mieliśmy to zrozumieć, czyli jest to znak, że już jesteśmy w dniach ostatecznych!!!

W tym kontekście trzeba rozróżnić jedną kwestię.

Nie możemy utożsamiać dniach ostatecznych z okresem Wielkiego Ucisku 3.5 roku czyli czas. czasy i połowa czasu.

Najwyraźniej okres 3.5 roku jest Wielkim Uciskiem. Czasy Końca najprawdopodobniej zawierają także okres 3.5 roczny, ponieważ podczas pobytu na pustyni owa Niewiasta nie będzie już prześladowana, ale będzie pod opieką Boga. Ta subtelna różnica nie jest jeszcze dokładnie zrozumiana!

Najprawdopodobniej Czasy Końca czy też Czasy Ostateczne zawierają okres Wielkiego Ucisku, czyli 3.5 roku.

Rok 1980 był rokiem początku ostrych działań sił szatańskich w kierunku NWO, ale Bóg do tego nie dopuścił i okres srogiego ucisku na rzeczywisty Izrael stale narasta i zbliża się do punktu kulminacyjnego, w którym nastąpi jego wyzwolenie i uprowadzenie na jakąś ziemską pustynię.

Wersety 10 oraz 11 to fałszerstwo, jak wiele innych, poczynionych przez żydowskich masoretów, którzy wielbiąc Lucyfera dwoili się i troili, aby ukryć przed nami owe niezwykłe proroctwa.

W zamian za ową niezwykłą nadzieję propaganda katolicko/syjonistyczna podstawia nam ów fałszywy wrzód na Bliskim Wschodzie, żydowski Izrael, który nie jest Narodem Wybranym i nie ma z nim absolutnie niczego wspólnego.

Współczesny Izrael jest tworem świata szatana, upadłych aniołów i jego polityków oraz...  chwastów Chrześcijaństwa, którzy nadal gorliwie i aktywnie szatana popierają.

Jeremiasza 31:1 W owym czasie - mówi Pan - będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. 2 Tak mówi Pan: Znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. 3 Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. 4 Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno izraelska, znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się.

Ponowne potwierdzenie i czasu i narodu wybranego, czyli wszystkich plemion izraelskich.

Jeremiasza 31:10 Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. 11 Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. .

Mamy nakaz zwiastowania tej Dobrej Nowiny czyli Ewangelii. Wyspy dalekie, czyli to... Australia, Nowa Zelandia i Tasmania!

Ja mieszkam w Australii!

Jeremiasza 31:31 Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan 33 Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34 I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. 35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 36 Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.

I jeszcze jedna perełka, sugerująca niedwuznacznie... płaską ziemię a Bóg obwieszcza to w taki sposób.

Jeremiasza 31:37 Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan.

Bóg daje do zrozumienia, że nie można zmierzyć niebios, które są na górze oraz nie można zbadać fundamentów ziemi na dole. Owo stwierdzenie oznacza absolutną pewność realizacji tego Bożego planu.

Kolejna obietnica Boga!

Jeremiasza 33:(5) aby walczyć z Chaldejczykami, i napełnić je trupami mężów, których Ja zabiłem w moim gniewie i oburzeniu, ponieważ odwróciłem moją twarz od nich z powodu ich wszystkich niegodziwości. (6) Spójrz, oto ja sprawię jej zabliźnienia i wyleczenia się jej ran; i Ja ukażę się im lecząc ją oraz uczynię oba, pokój i bezpieczeństwo. (7) I odwrócę niewolę Judy i niewolę Izraela, i odbuduję ich jak poprzednio, (8) I oczyszczę ich z wszelkich ich nieczystości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, i nie będę pamiętał ich grzechów, które popełnili przeciwko mnie i odwrócili się ode mnie. (9) I stanie się to dla radości i chwały, dla chwały dla wszystkich ludzi na ziemi, i ktokolwiek usłyszy o wszelkim dobru które uczynię, będą się bali i będą prowokowani z powodu wszelkich dobrych rzeczy, oraz pokoju, który na nich sprowadzę. (BM)

Owo proroctwo w tekście Septuaginty kończy się na wersecie 13.

Wersety od 14-26 to fałszywy dodatek żydowskim masoretów, który ewidentnie gmatwa cały plan Boga. Taki jest właśnie cel szatana oraz fałszywych nauczycieli Chrześcijaństwa. Sprawdź ten artykuł - Hebraizacja świata. W tej części mamy ponowne potwierdzenie zjednoczenia Judy oraz Izraela, zapowiedź wybaczenia ich winy a także Bóg obiecuje niezwykłe błogosławieństwa i dobro, które zamierza nam, czyli Narodowi Wybranemu uczynić. Mamy więc zapowiedź niezwykłego dobra, które będzie cechowało lud Boży po jego zjednoczeniu oraz powrocie do Ziemi Obiecanej.

Co jest najbardziej niezwykłe, reszta świata po rządami szatana będzie mogła zobaczyć na własne oczy owe błogosławieństwa, które przyprawią ich o dreszcze!

Najciekawszy jest werset 9-ty którego końcówka brzmi - będą się bali i będą prowokowani.

Podejrzewam, że widząc Boże błogosławieństwa oraz zupełny ich brak pod rządami szatana, ludzie będący nadal w szponach szatana i jego siepaczy i będą się bali publicznego chwalenia Boga a siły szatana będą ich celowo prowokowały.

Wersety, które nie były zrozumiałe do tej pory, lub zrozumiane błędnie.

Psalm 110:1. Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje 2. Pan wyśle tobie berło mocy z Syjonu: panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi 3. Z tobą jest panowanie w dniu twojej mocy, we wspaniałości twych świętych; zrodziłem cię w łonie matki przed porankiem. 4. Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na zawsze według porządku Melchisedeka. 5. Pan po prawicy twojej zetrze na proch królów w dniu swego gniewu. 6. Będzie sądził pomiędzy narodami, wypełni zwłokami, roztrzaska głowy wielu na ziemi.  (BM)

Według wskazanych proroctw widzimy, że Królestwo Boże będzie ustanowione na ziemi jeszcze podczas istnienia świata szatańskiego oraz Wielkiego Ucisku na resztę świata. Dopiero w takim zrozumieniu możemy także zrozumieć podkreślone na czerwono zdanie - panuj pomiędzy swymi nieprzyjaciółmi. Jest także oczywiste, że do Globalizacji czyli NWO nigdy nie dojdzie.

Poniższy werset pokazuje nam kolejny element owej tajemnicy. 

Mateusza 10:23 ... zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.

Niezwykła zapowiedź Isusa. Jest oczywiste, że zanim wszystkie miasta rozproszonego Izraela, czyli rasy białej zostaną poinformowane o bliskim Królestwie, przybędzie Syn Człowieczy.

Oznacza to jedynie fragmentaryczne głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie

W Mateusza mamy werset:

Mateusza 24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Zwrócimy szczególną uwagę na powyższe słowa. Isus mówi do uczni i apostołów, że Ewangelia będzie głoszona, ale nie mówi przez kogo.

Zanim Ewangelia się całkowicie rozprzestrzeni, przyjdzie Syn Człowieczy. Dla większości Chrześcijan oznacza to sporą niespodziankę, która jest także zapowiedziana przez samego Chrystusa.

Dopiero Objawienie ujawnia nam, kto będzie głosił ową Ewangelię całemu światu.

Apokalipsa 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Pomimo, że istnieje Internet i telekomunikacja, nadal owa informacja o Królestwie nie zdąży obejść wszystkich miast Izraela.

Sam anioł będzie ogłaszał Ewangelię CAŁEMU ŚWIATU.

Dzisiejsi słudzy Boga nie znają wielu języków i Ewangelia nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich narodów. Dlatego anioł będzie ją głosił i werset z Apokalipsy wyjaśnia ową interesującą wypowiedź Isusa w Mat 24:14.

Jest więc ewidentne, że już nadszedł zapowiedziany przez proroków czas odpieczętowania wielu proroctw oraz ich prawidłowego zrozumienia.

Biblijny Exodus jest proroczą zapowiedzią współczesnego Królestwa Bożego

Biblia wyraźnie zapowiada ponowne wyprowadzenie połączonego Izraela, na wzór wyjścia z Egiptu, które odbędzie w już niedługim czasie.  Ale to drugie wydarzenie odbędzie się na znacznie większą skalę!

Kiedy nastąpi wyzwolenie?

Tego nie wiemy. Nie znamy także dokładnie kolejności wydarzeń, a Słowa Boga i Syna zapewniają nas o tym, że zostaniemy tymi wydarzeniami całkowicie zaskoczeni.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

I to ukazuje nam potrzebę czuwania. Napomnień takich jest więcej. Wiemy pobieżnie co nastąpi ale nie znamy dokładnie kolejności wydarzeń oraz czasu ich realizacji.

Powyższe wersety zapewniają nas jednak, że nasze czuwanie nie jest daremne i wyzwolenie nasze jest bardzo bliskie.

Koniec części pierwszej

W poniższych linkach jest znacznie więcej wersetów biblijnych ukazujących Boży plan ponownego zjednoczenia Izraela i ustanowienia Królestwa Bożego na całej Ziemi.

I to jest właśnie najbardziej ważne w tym bardzo ważnym temacie. Temat ponownego zjednoczenia Izraela; wszystkich jego 12 pokoleń jest w Biblii doskonale udokumentowany i wielokrotnie powtórzony ustami samego Boga Wszechmogącego oraz jego Syna, Isusa Mesjasza.

Nie nawołuję, aby mnie wierzono. Wierzmy tylko słowom Boga oraz jego Syna!


Powrót na stronę główną