Zaczynają się czasy cudów

www.zbawienie.com

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Czy to już się zaczęło?

2 Ezdrasza 8:(3) A kiedy pojawią się na świecie trzęsienia ziemi, wzburzenie ludzi, zgiełk ludów, intrygi narodów, chwiejnych przywódców, anarchia książąt, (4) wtedy będziesz wiedział, że to są te dni, o których Najwyższy mówił od dni, które były dawne, od samego początku. (5) Bo jak ze wszystkim, co się wydarzyło na świecie, początek jest oczywisty i koniec się staje jawny; (6) tak jest także z czasami Najwyższego: początek manifestuje się w cudach i w mocnych dziełach, a koniec w karze i znakach.

Mamy w księdze Daniela 8:25 interesujący werset, pomimo, że istnieją dwie wersje, które są ze sobą całkowicie sprzeczne. W Septuagincie LXX mamy tekst, który mówi o zbrodniczej działalności ostatniego króla w dziejach szatańskiego świata. (Trumpa !?)

Daniela 8:(25) Jarzmo jego łańcucha będzie sukcesem, przebiegłość będzie w jego rękach i będzie wywyższał się w sercu swoim i z powodu przebiegłości zniszczy wielu, powstanie na ich zgubę i zmiażdży ich jak jajka w swoim ręku. Septuaginta [BM]

Powyższy werset nie mówi nam, kto będzie zniszczony, ale możemy się domyślać, że będą mordowani ludzie Boga, chrześcijanie głownie rasy białej.

Ale poniższy tekst występuje we wszystkich przekładach Biblii na świecie i mówi nam zupełnie coś innego.

Daniela 8:25 Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. (BW)

Książę książąt to Syn Boży - Isus Mesjasz. Temat zbrodniczego władcy to najwyraźniej celowe oszustwo i jest ono zaplanowane. Możemy się domyśleć, kto tego dokonał. Powszechnie twierdzi się, że jest to Antychryst. Werset sfałszowany nam tego także nie mówi.

Fałszywe proroctwo o Antychryście

To ukazuje nam błędne zrozumienie proroctw przez... szatana, który najwyraźniej dąży do manipulacji w celu fałszu nie tylko w proroctwie Daniela ale także fałszu o Antychryście, którego zapowiada fałszywy żydowski 'apostoł' Paweł.

Sprawdźmy to fałszywe proroctwo, nie pochodzące z ust Boga, Isusa czy żadnego z apostołów Baranka.

II Tesaloniczan 2:3 Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, 4 Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

Kluczem do rozwiązania jest rzekome 'prorocze' pojawienie się owego człowieka niegodziwości w świątyni Bożej.

Paweł napisał to jeszcze przed zburzeniem świątyni w roku 70 n.e. i nie miał on pojęcia (taki wspaniały 'prorok'), że takie zburzenie nastąpi! Oto fałszywy apostoł - rzeczywisty faryzeusz Paweł! Nonsens Pawła sięga jeszcze dalej!

II Tesaloniczan 2:6 A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. 7 Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. 8 A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Isus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. 9 A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, 10 I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.

Te wersety nie pasowały do czasów Pawła i nie pasują także do dzisiejszych czasów, ponieważ świątyni Bożej nadal nie ma i przed sądem nad ziemią owej świątyni także nie będzie. Pozornie jest to niegroźne, ale całe niemal chrześcijaństwo wierzy głównie w Pawła a nie w teksty rzeczywistych apostołów.

Poniżej mamy jedyne rzeczywiste 'proroctwo' Pawła!!!

II Tesaloniczan 2: 11... dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,

To sprawdza się dzisiaj pośród chrześcijaństwa, które... wielbi fałszywego proroka Pawła. Wersety zmasakrowane w Daniela 8:25 są ściśle powiązane z fałszem antychrysta, opisanym przez Pawła.

To jest także olbrzymim dowodem na to, że czekanie na pojawienie się antychrysta jest błędem, ponieważ antychryst nie pojawi się w świątyni Bożej, której nadal nie ma!

Najciekawsze jest to, że Bóg na to oszustwo się zgodził. Dlaczego?

Fałszerz złapie się we własną pułapkę. Owo oszustwo nie przyniesie szatanowi absolutnie żadnej korzyści. Bóg o tym doskonale wie i dlatego my się także dowiadujemy o tym.

Bóg celowo ukrył części proroctw, ale nas o najważniejszych dla naszego zbawienia wyraźnie poinformował. Oczywiście szatan także zna te wypowiedzi Boga, ale one szatanowi w niczym nie pomogą. Jeżeli nie wiemy na co czekamy, nie mamy szansy, aby cokolwiek zepsuć, ale brak czuwania spowoduje ciężkie straty.

Być może odkrycie tych sprzecznych ze sobą wersetów jest dla nas poważnym ostrzeżeniem. Wszystkie przekłady Biblii podają nam wersję, w której ostatni władca zaatakuje Syna Bożego, który będzie na ziemi.

... Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki.

Ta wersja nie ma w żadnych innych wersetach biblijnych potwierdzenia. Nigdzie żadne proroctwo, nawet w II Ezdrasza nie mówi o ataku na Syna Bożego ostatniego władcy szatańskiego świata .

II Ezdrasza 8:(1) Odpowiedział mnie i rzekł: "Najwyższy uczynił ten świat dla wielu, ale świat który ma nadejść ze względu dla niewielu. (2) Opowiem tobie przypowieść Ezdraszu, tak jak kiedy pytałeś ziemię, ona powie ci, że daje nam wiele gliny z której jest wykonane garncarstwo, ale mało pyłu, z którego złoto pochodzi; taki jest bieg dzisiejszego świata. (3) Wielu jest stworzonych, ale niewielu będzie zbawionych."

Niezwykle dosadny werset, który podaje nam fundamentalną prawdę zbawienia czyli życia wiecznego. Na ziemi żyje wielu ludzi. Niestety olbrzymia ich część to nasienie węża, skazane niemal całe na zagładę. Ono nie należy do ludu Bożego i bardzo nieliczne osoby będą zbawione.

Oni nie są w stanie stosować się do Przykazań oraz wielbić Boga!

W kwestii dwóch zbrodniarzy światowych, będzie coś zupełnie innego. Isus WEZWIE ich obu do siebie, wyda na nich publicznie wyrok oraz obu pozbawi życia! O tym nikt poza Ezdraszem nigdy nie napisał!

II Ezdrasza 12:(33) Najpierw postawi ich na żywo przed jego sędziowskim tronem: kiedy ich zgani, wtedy ich zniszczy.

Przypowieść o pannach weselnych

Ciekawe jest znaczenie 10 panien weselnych, opisanych w księdze (Mateusza 25:1-10). Wersety mówią nam, że dwa rodzaje panien wyszły z lampami na spotkanie z ulubieńcem czyli Isusem.

Mateusza 25:(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. (2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. (3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. (4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. (5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. (6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. (7) Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. (8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. (9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. (10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. (11) A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. (12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Dopiero teraz to proroctwo jest już w pełni zrozumiałe. Interpretacja wygląda w taki sposób.

Pierwsze zdanie zawiera nazwę - Królestwo Niebios. Nie mówi o Królestwie Bożym na ziemi ale o Królestwie Niebios. Oznacza to grupę kandydatów do wzięcia do nieba, pośród których jest na pewno część takich osób, które o tym także wiedzą, ale nie traktują tego wszystkiego zbyt mądrze.

Kim są więc panny? Panny są dziewicami które chcą uczcić oblubieńca, czyli Isusa, który obejmie wkrótce władzę nad całą ziemią. To nam mocno sugeruje, że panny obrazują nam powołanych mężczyzn i kobiet, nie skażonych dziewic do porwania i połowa z nich nie zostanie wzięta do nieba.

Termin - panny - oznacza czystość wobec oblubieńca, czyli całkowity brak jakiegokolwiek bałwochwalczego pociągu do jakichkolwiek innych bóstw. Ale połowę z nich Isus nazwał pannami głupimi. Na czym polegała ich głupota?

Polegała ona na braku wiary w Isusa na tyle, aby Mu całkowicie zaufać. Miały inne, 'ważniejsze' rzeczy do zrobienia i oliwę do lamp one całkowicie i niemądrze zignorowały.

Warto więc wziąć sobie ową mocną przestrogę i przemyśleć dokładnie, czy nie należymy do tej niemądrej grupy, która nie będzie wpuszczona na wesele oblubieńca, czyli do nieba.

Musimy być w 100% gotowi do wzięcia do nieba bez względu na nasze biznesy czy inne odciągające nas możliwości czy okazje do 'lepszego' życia tutaj na ziemi.

Sąd Isusa Mesjasza nad ostatnimi królami.

Najciekawsze jest zrozumienie pojęcia; orzeł w tym proroctwie.

II Ezdrasza 12:(10) On powiedział do mnie: "Oto wyjaśnienie wizji, którą widziałeś: (11) orzeł, którego widziałeś wychodzącego z morza to jest królestwo, które zostało ukazane w wizji Danielowi bratu twemu. (12) Ale jemu nie było to wyjaśnione tak, jak ja tobie wyjaśniam lub wyjaśniłem. (13) Oto idą dni, kiedy powstanie królestwo na ziemi i będzie bardziej przerażające niż wszystkie królestwa, które istniały wcześniej. (14) I dwunastu króli będzie rządzić w nim, jeden po drugim. (15) Ale drugi, który ma rządzić będzie się trzymał przez dłuższy czas niż inni z tych dwunastu. (16) To jest wyjaśnienie dwunastu skrzydeł które widziałeś. (17) Odnośnie głosu, który słyszałeś, nie z głów jego, ale z pośrodku ciała jego, oto jego wyjaśnienie: (18) w środku czasu tego królestwa rozpoczną się wielkie zmagania i będzie mu grozić upadek; jednakże nie upadnie i odzyska poprzednią moc. (19) A że widziałeś osiem małych skrzydełek przylegających do jego skrzydeł, takie jest wyjaśnienie: (20) Ośmiu króli powstanie w nim, których czasy będą krótkie i ich lata szybkie;

Istnieje tylko jedno królestwo, które nastąpiło jako czwarte i nadal ono trwa. Jest to... Rzym, o którym pisał także Daniel. Aby to dobrze rozpoznać, zwróćmy uwagę na to, że Rzymowi będzie groził upadek, ale on nie upadnie i nadal będzie posiadał poprzednią moc. Jego zniszczenie nastąpi znacznie później.

Poniżej mniej dokładne proroctwo Daniela, o tym samym królu.

Daniela 7:(24) A jego dziesięć rogów to dziesięć króli którzy powstaną, a po nich powstanie inny, który przewyższy wszystkich poprzednich w ich niegodziwości i on podporządkuje sobie trzech króli. (25) I będzie wypowiadał słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał zmienić czasy i prawo; i moc będzie dana w jego ręce na czas, czasy i połowę czasu. (26) I sąd usiadł i oni pozbawią go władzy, aby ją całkowicie obalić i zniszczyć ją całkowicie. [BM] wersja Septuaginty.

Wiemy już że dodano to kalendarza ponad 1500 lat i możemy sobie wyobrazić, że niewiele prawdy dowiemy się z szatańskich źródeł. Z pewnością był tam drastyczny kryzys, o którym nawet nieco czytałem, ale teraz nie można już tego znaleźć. Podobno było to za czasów Napoleona, o ile im można w cokolwiek wierzyć w zupełnie sfałszowanej historii.

Musimy jednak zrozumieć strukturę tego cesarstwa, które jest nadal przed nami ukrywane jako cesarstwo. Rzym/Watykan to czwarte i ostatnie królestwo świata, najbardziej zbrodnicze i krwiożercze, w pełni odpowiedzialne za wszelkie rewolucje, masowe mordy amerykańskich Indian i ustanowienie USA, czyli Babilonu Wielkiego. Ich zbrodnie trwają aż do dnia dzisiejszego.

Babilon Wielki jest militarną częścią Rzymu. Bierze on  czynny udział w niemal wszystkich wojnach na ziemi. Rzym/Watykan był i jest nadal głównym władcą całego świata i podwładnym szatana, który nadal rządzi światem.

Utrata władzy szatana będzie najwyraźniej połączona z upadkiem Rzymu/Watykanu.

Najciekawsze informacje mamy poniżej.

II Ezdrasza 12:(22) A że widziałeś trzy głowy w spoczynku, oto wyjaśnienie: (23) W ostatnich dniach Najwyższy wzbudzi trzech króli, oni odnowią wiele rzeczy, i będą rządzili nad ziemią (24) i jej mieszkańcami bardziej opresyjnie niż wszyscy, którzy byli przed nimi; dlatego oni są nazywani głowami orła. (25) Ponieważ to oni zgromadzą jego wszelką nikczemność i dokonają jego ostatnich dzieł. (26) Kiedy widziałeś większą głowę że zniknie; jeden z króli umrze w swym łóżku, ale w agoniach. (27) Co do dwóch pozostałych, miecz pochłonie ich obu. (28) Bo miecz jednego pochłonie tego, który jest z nim, ale on także padnie pod mieczem w ostatnich dniach.

Był jeden król, który umierał w wyjątkowych agoniach. Jan Paweł II. Wikipedia omawia to po polsku podając wiele szczegółów.

Jest oczywiste, że Bóg nie uchronił przezd niczym, nawet przed zamachem na najsłynniejszego papieża. Ale szatański świat rządzony przez papieży oraz szatana wręcz go uwielbiał i nadal go uwielbia, nawet po jego wielce bolesnej śmierci; jako dowodu braku Bożego błogosławieństwa za 'służbę' dla... Boga!

Resztę wniosków pozostawiam czytelnikom.

II Ezdrasza 12:(29) A to, że widziałeś dwa małe skrzydła przechodzące ku głowie, która była po prawej stronie, (30) taka jest interpretacja: to są ci, których zachował Najwyższy na koniec orła; to był rząd krótki i pełen zamieszania tak, jak to widziałeś. (31) Odnośnie lwa, którego widziałeś powstającego z lasu ryczącego i mówiącego do orła, strofującego go za jego niesprawiedliwości i jak słyszałeś wszystkie jego słowa. (32) Ten jest Mesjaszem, którego Najwyższy zachował ku dniom ostatnim, który powstanie z potomstwa Dawida, przyjdzie i będzie do nich przemawiał; on ich potępi za ich bezbożność oraz za ich nikczemność i rzuci przed nimi ich pogardliwe interesy. (33) Najpierw postawi ich na żywo przed jego sędziowskim tronem: kiedy ich zgani, wtedy ich zniszczy. (34) Ale on wyzwoli w miłosierdziu resztę ludu mego, tych, którzy zostali zbawieni poprzez moje granice i uczyni ich radosnymi, zanim koniec nadejdzie, dzień sądu, o którym tobie na początku mówiłem.

Dwa małe skrzydła orła symbolizują dwie możliwe opcje. Jan Paweł II nie żyje, ale żyje nadal Benedykt XVI oraz papież Franciszek, który nadal bierze udział w rządach orła. Benedykt XVI się schował w Watykanie z powodu oskarżeń o pedofilię.

Czyżby obaj byli kandydatami do kary śmierci z rąk samego Isusa Mesjasza?

Poniższe wersety mówią nam o zniszczeniu wielkiej masy ludzi, która ośmieli się wystąpić przeciwko Isusowi. Czeka ich natychmiastowy sąd i egzekucja połączona z torturami.

II Ezdrasza 13:(32) A gdy się to stanie, i znaki się wydarzą, które ci ukazałem przedtem, wtedy mój Syn będzie ujawniony, ten, któregoś widziałeś jako męża wychodzącego z morza. (33) I kiedy wszystkie narody usłyszą jego głos, każdy człowiek pozostawi własną ziemię i wojnę, którą toczyli jeden przeciwko drugiemu; (34) i niezliczony tłum zbierze się razem, tak, jak to widziałeś, pragnąc przyjść i zwyciężyć go. (35) A on będzie stał na szczycie góry Syjon. (36) A Syjon nadejdzie i ukaże się wszystkim ludziom, przygotowany i zbudowany tak, jak widziałeś górę wyciętą bez rąk. (37) I on Syn mój będzie gromił narody za ich bezbożność, (to symbolizowała burza) (38) i zgani ich wprost w ich twarze, złe myśli i tortury, którymi będą męczeni (co symbolizowały płomienie) i zniszczy ich bez wysiłku przez prawo (które symbolizował ogień).

Nie wszystkie proroctwa Bóg pozwolił spisać!

Mamy też niezwykły werset, ujawniający bardzo ważne polecenie Boga.

II Ezdrasza 14:(6) 'Te słowa jawnie opiszesz, ale te będziesz trzymał w tajemnicy.'

Podobny werset mamy w Objawieniu, aby Jan nie spisał pewnych słów, które Bóg wypowiedział, ale światu ich nie pozwolił ujawnić. Jedynie Jan miał przywilej, aby je słyszeć i zrozumieć.

Objawienie 10:3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Wersety z Daniela 7:24-26 mówią o zupełnie innym wydarzeniu, już po wzięciu do nieba oraz po wyprowadzeniu Narodu Wybranego na pustynię.  Więc rozdział Daniela 11 nie wspomina ani słowem o walce tego króla z Isusem.

Wielka pułapka Boga

Bóg powiedział pisarzom biblijnym, aby tego czy tamtego wydarzenia czy tekstu nie spisać, ponieważ to właśnie będzie wydarzenie czy wydarzenia, których nikt się na świecie nie spodziewa.

To gwarantuje zaskoczenie wszystkich wrogów Boga i Syna oraz ponowny i totalny sukces Boga. Będzie to totalna klęska szatana i wszystkich wrogów Boga i Prawdy na ziemi. Najciekawsze będzie to, że najpierw Bóg ukaże całemu światu ohydne zbrodnie wszystkich winnych, z szatanem i upadłymi aniołami na czele. Dopiero po ukazaniu ich zbrodni nastąpi wykonanie wyroku.

Bóg nie jeden raz w taki niezwykły sposób dokonywał swoich dzieł!

Jesteśmy świadkami niezwykłej mądrości Boga, który w mądry i sprawiedliwy sposób doprowadza do wypełnienia się Bożych sądów, kar a także naszego wyzwolenia, co jest dla nas szczególnie ważne. Zwróćmy uwagę na niezwykły sposób ujawniania i ukrywania kluczowych zamiarów Boga.

Przed potopem nikt się takiej światowej powodzi nie spodziewał, deszcze nie padały przedtem i każdy niemal człowiek, nawet jeżeli słyszał o możliwości padaniu deszczu i zalania wodą świata, śmiał się z tego do woli.

Oczywiście wszyscy wyśmiewali Noego i jego rodzinę, ale przestano się śmiać wtedy, kiedy zaczęły padać pierwsze krople deszczu.

Drugą olbrzymią niespodzianką dla upadłych aniołów oraz szatana było pojawienie się Syna Bożego, Isusa na ziemi. Spodziewano się Go, ale nie w takiej formie i nie z takim planem działania.

Nikt, nawet szatan ani upadli aniołowie nie mieli absolutnie żadnego wyobrażenia co do misji, jaką otrzymał Syn Boga Najwyższego. Szatan Go brutalnie zamordował będąc pewien, że właśnie on wygrał ową potyczkę, która stała się dla niego wyrokiem śmierci od samego Boga.

Isus Chrystus został zabity praktycznie rękami samego szatana. To był decydujący moment szatana, który spowoduje jego oraz upadłych aniołów wyrok wiecznej śmierci.

Najwyraźniej teraz nastąpi kolejna niespodzianka, największa pułapka ze wszystkich nam znanych i pewność jej realizacji przez Boga jest stuprocentowa.

Oczywiście nikt na świecie nie wie, jak potoczą się dzieje świata w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Dlatego biblijne ostrzeżenie mówi nam o nieustannym czuwaniu.

Bóg posiada swoje plany wyzwolenia Narodu Wybranego oraz wzięcia do nieba wybranych ale... UWAGA, TO JEST BARDZO WAŻNE!!!

Nie podano nam absolutnie żadnych detali. Szatan i upadłe anioły nie mają najmniejszego wyobrażenia, co Bóg przygotował dla naszego ratunku.

Szatan uważnie obserwuje pieczętowanie ludzi wybranych przez Boga!

Będzie to kolejne olbrzymie zaskoczenie dla całego świata. Wybrani przez Boga będą zgromadzeni do wzięcia do nieba i  spodziewajmy się pewnych działań, które nawet teraz nam na myśl nie przychodzą.

144.000 to współkrólowie Syna Bożego, którzy będą królować na ziemi, bardzo cenni ludzie dla Boga i Isusa, co czyni ich obecnie głównym celem szatana i upadłych aniołów. Szatan zna proroctwo z Objawienia i wie, że on to przegra. Jesteśmy bardzo blisko wypełnienia się Bożej obietnicy i mamy dwa warunki do wypełnienia.

Plan Boży wzięcia nas do nieba ukazuje nam niezwykłą Bożą troskę o nas, co wskazuje na to, że niektórzy z nas są bardzo cenieni przez Boga. To nas motywuje do wyjątkowego posłuszeństwa do Boga, do Jego Przykazań oraz do uważnego oczekiwania.

Cokolwiek nastąpi z woli Boga, czy opisane w Biblii czy też celowo przed światem ukryte, będzie ono miało Boga podpis i natychmiast to rozpoznamy i zrozumiemy.

Aby to zrozumieć, MUSIMY już teraz poznawać jak najdokładniej Boże proroctwa, aby poznać bliżej Boga, Syna oraz zwycięskie strategie, które gwarantują nam bezpieczeństwo już teraz, oraz przyszłe życie... wieczne. 

Wszystko jest już przygotowane.

CZUWAJMY nieustannie, wyzwolenie nasze jest bliskie.

Zaczynają się już czasy... CUDÓW!!!