Zbawienie - nie tylko dla orłów


Ostatnie uaktualnienie:  27 Grudnia 2013

Każdy człowiek jest w stanie zrozumieć prosty plan Boga - zbawienie, oraz je uzyskać.

Isus to podał w bardzo prosty sposób.

Mateusza 22:37 ...Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. 38 To jest największe i pierwsze przykazanie. 39 A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon (Prawo) i prorocy.

Czyli miłuj Boga i bliźniego.

Najmądrzejsze Prawo we Wszechświecie. I to wszystko!

Nie trzeba być geniuszem, aby natychmiast zauważyć, że powyższa rada jest bardzo rzadko stosowana. Ziemia jest wypełniona przemocą, przelewem krwi, satanizmem, czarami... słowem - zło powszechnie panuje na naszym globie. Bóg postanowił tę sytuację zmienić. Aby tego dokonać, musi On usunąć z ziemi tych, którzy uwielbiają zło i je nieustannie popełniają.  Dlatego wyznaczył swego Syna na Króla nad całą ziemią oraz swoje Prawo, czyli Przykazania, jako prawo dla całej ziemi. 

Czym jest Prawo?

Prawo to Przykazania Boże. Każdy z nas je zna ma je wpisane do serca. Miłuj Boga, nie uprawiaj bałwochwalstwa, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, czcij ojca swego i matkę swoją, nie pożądaj niczego, co do ciebie nie należy.

Jeżeli będziemy posłuszni wobec Przykazań - uzyskamy zbawienie.

Dlaczego jest nam potrzebne zbawienie?

Jesteśmy w wielkich kłopotach, ponieważ jesteśmy niewolnikami szatana, oraz chorób i śmierci. Nasze życie praktycznie nie ma sensu, ponieważ jesteśmy skazani na śmierć, która w zasadzie jeszcze nikogo nie ominęła.

Zbawienie jest uwolnieniem nas od szatana oraz jego sług, uwolnieniem od śmierci oraz wszelkich chorób. Zmartwychwstanie jest zbawieniem dla tych, którzy obecnie spoczywają w grobach.

Jeżeli będziemy posłuszni Przykazaniom - zapracujemy sobie na niezwykłą nagrodę - życie wieczne bez śmierci, chorób, płaczu i mozołu. Będziemy żyli wiecznie w fizycznych ciałach, w doskonałym zdrowiu, pomiędzy uczciwymi i posłusznymi Bogu ludźmi. Nie ma mowy o jakiejkolwiek religii, rytuałach, procesjach, spowiedziach, mszach, pomnikach, rzeźbach świętych, świętych objawieniach, krucyfiksach, krzyżykach, spowiedzi, odpustach, itp. rzeczach.

Znając cudowny kod DNA jest coraz bardziej oczywiste, że Bóg jest w stanie odblokować nam kod śmierci a nawet odtworzyć każdego człowieka na podstawie jego zapisu DNA, czyli pobudzić go ponownie do życia wraz z jego dotychczasowymi myślami i doświadczeniami życiowymi.

Współczesna nauka nie może już zaprzeczyć ewentualności zmartwychwstania!

Jeżeli miłujesz Boga, modlisz się do Niego i nigdy nie krzywdzisz bliźnich, ale często im pomagasz - takie postępowanie kwalifikuje cię do życia wiecznego, czyli... zbawienia.

Czy jedziesz samochodem, czy pracujesz, czy przebywasz w domu czy gdziekolwiek - zawsze zadawaj sobie to pytanie:

Czy tym, co teraz robię, wyrażam wyrażam swoją miłość do Boga i do bliźniego?

Częste powtarzanie tego pytania oraz analiza własnego postępowania pomoże nam wielce w stosowaniu na co dzień tej prostej zasady.

Dlaczego to jest takie ważne?

Bóg wybiera do Królestwa Bożego jedynie takich ludzi, którzy chcą żyć wiecznie, w miłości, sprawiedliwości, czyli w posłuszeństwie wobec Przykazań, ponieważ owe Przykazania, czyli Prawo jest gwarancją naszego szczęścia. Prawo to chroni ciebie oraz chroni także twojego bliźniego.

Innymi słowy - Bóg wybiera do swojej trzody tych, którzy będą mu z całego serca posłuszni, będą Go miłowali i będą miłowali współbraci.

Można to porównać do organizowania cudownego państwa, na którego czele stoi Chrystus, który zapłacił swoim życiem za to, co głosił chodząc po ziemi. Jak sam wyraźnie widzisz, zbawienie jest proste, logiczne i jest dla każdego bardzo zrozumiałe. Chrystus wybiera jedynie tych, którzy będą stanowić cenne społeczeństwo, uczciwe, prawdomówne i jednomyślne, którego celem będzie służenie z radością owemu rządowi oraz stałe ulepszanie owego Królestwa, według wskazówek i planów Króla tego Królestwa.

Skąd więc tyle nieporozumień i sprzecznych ze sobą doktryn? Ponieważ większość religii nie chce twego zbawienia a ich słudzy w rzeczywistości pracują dla szatana, zamykając tobie drogę do Królestwa Bożego.

Najważniejsza rzecz - niezwykle istotna dla ciebie!

Poznawszy nieco Boga oraz Jego Syna powinieneś zdać sobie sprawę z tego, że to Isus ciebie wybrał abyś Go poznał. On zrobił pierwszy krok ku tobie uznając, że masz osobowość, która kwalifikuje cię do Królestwa Bożego. Dostałeś od Isusa zaproszenie do Królestwa Bożego. Ten wybór otwarcia oczu jest dokonywany na podstawie twoich myśli i czynów. Jedynie Isus Chrystus zna motywy twojego serca i przyczyny takiego czy innego twojego postępowania.

Jana10:(9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

Jest to niezwykły i ważny przywilej, ponieważ niewielu ludzi na ziemi otrzymuje takie zaproszenie.

Mateusza 16:17  A Isus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Możesz jednak zaprzeczyć i stwierdzić, że wielu ludzi z fałszywych religii także zna Boga. Jednak musisz zrozumieć jeden niezwykle ważny aspekt owego objawienia.

Mateusza 22:(14) Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

Zielone światło dla grzechu fałszywych religii.

Rzymian 11:28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa 31 Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 3 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

Czyli biorąc słowa Pawła dosłownie - nie martw się, rób co chcesz, Boże wyroki są niezbadanie, ale jeżeli uwierzysz w Isusa i wyznasz to publicznie - zostaniesz zbawiony, a nawet jeżeli nie wyznasz to także zbawienia dostąpisz, ponieważ Bóg zmiłuje się w końcu nad wszystkimi. "Jakże niezbadane są wyroki Boże." Najważniejsze, że wszyscy Żydzi zostaną także zbawieni.

Jeżeli dodamy do tego - Jana 3:16 - "Bóg jest miłością." to zielone światło dla grzechu świeci nam bardzo jaskrawym światłem!

Z powodu podobnych herezji mamy 22 tysiące wyznań chrześcijańskich na całym świecie, które nawet zwalczają się wzajemnie! Jest to tzw. Ewangelia zbawienia łaską Bożą, autorstwa Pawła, nie Isusa Chrystusa.

Z tych właśnie powodów wielu Chrześcijan całkowicie błądzi i ich życie jest żywym wyparciem się samego Chrystusa. Ludzie ci swoim postępowaniem uwłaczają naszemu Zbawicielowi. Według tych zasad część Chrześcijan popełniła wiele zbrodni biorąc udział w wielu wojnach!

Królestwo Boże na Ziemi jest głównym tematem Biblii i nauk Isusa .

Sprawdź temat -  Dobra Nowina o Królestwie Bożym.

Oryginalna modlitwa, której nauczył nas sam Isus - także ukazuje nam jakże prosty schemat zbawienia.

Mateusza 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, 10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, 12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; 13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. 14 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. 15 A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

"Nas zbaw ode złego" - wybaw nas z rąk szatana, który jest sprawcą naszej śmierci, aby nas nie prześladował ponad nasze siły! Zwróć uwagę na ostatni pogrubiony czerwony tekst.

"Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków." Tego już nie ma w znanej nam modlitwie, której nauczył nas sam Isus, ponieważ wrogowie Królestwa ową część z modlitwy usunęli, idąc na rękę szatanowi.

 Królestwo Boże na ziemi jest największym zagrożeniem dla całego szatańskiego świata.

Dlatego tak niewielu ludzi jest o tym poinformowanych.

Aby być zbawionym, należy uświęcać naszego Ojca Boga imię, czyli Jego reputację - jak Stwórcy i Sędziego. Modlimy się o przyjście Królestwa, które będzie spełnieniem woli Boga - tak w niebie jak i na ziemi. Wola Boga obecnie się na ziemi nie dzieje. Pragniemy także chleba powszedniego oraz pragniemy odpuszczenia naszych win na prostej zasadzie.

Bóg nam odpuści nasze przewinienia, jeżeli my odpuścimy przewinienia innych.

Dlatego Isus podał nam ów wzór modlitwy i jest wręcz nieprawdopodobne, że tak wielu ludzi to zna na pamięć, ale tak niewielu to rozumie.

Ze słów Isusa wygląda niedwuznacznie, że na zbawienie trzeba sobie zapracować czy też zasłużyć. Jest to nagroda!

W jaki sposób trzeba sobie zasłużyć na tą nagrodę? Przestrzegając Jego Przykazań!

Zawsze zadawaj sobie to pytanie:

Czy to co w tej chwili robię, jest wyrażeniem miłości do Boga i bliźniego?

Zobaczysz, że to nie jest łatwe i znacznie łatwiej jest cytować wersety, chodzić na zebrania czy msze, całować krzyżyki czy medaliki, niż miłować swoich bliźnich. 

Sąd Boży jest sądem na podstawie naszych uczynków.

Objawienie 20:12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

Liczą się tylko i wyłącznie twoje uczynki. Niewielkie znaczenie ma także twoja wiara, jeżeli nie jest wsparta uczynkami.

Nie liczy się twoje zrozumienie Biblii, wersetów, chodzenie do kościoła czy inne działalności religijne. Każdy z nas będzie sądzony na podstawie uczynków. Uczynki są rzeczywistym wskaźnikiem naszej osobowości.

Znane jest polskie przysłowie - "Droga do piekła jest usłana kafelkami z dobrych chęci." Czyli same chęci się nie liczą ale liczą się czyny. Za pracę otrzymuje się wynagrodzenie, a nie za szczere chęci do pracy!

Jeżeli postępujesz właściwie, miłujesz i Boga i bliźniego, otrzymasz nagrodę czyli zapłatę - jako należność - a nie jako jałmużnę!

Na tym polega Prawo. Na tym polegało Stare Przymierze i na tym polega Nowe Przymierze oparte na ofierze krwi Isusa Chrystusa. Sprawdź Prawo dane Mojżeszowi, sprawdź Boże obietnice oraz Jego obowiązki.

Tak! Bóg miał także obowiązki, do których sam się zobowiązał. Umowa był dwustronna. Obie strony miały i prawa i obowiązki. Bóg oczywiście się z nich w doskonały sposób wywiązywał.  Izraelici... nie!

Różnica pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym jest także prosta.

Według Starego Przymierza Bóg natychmiast wynagradzał za wszelkie posłuszeństwo niemal natychmiast. Ale śmierć i choroby nadal panowały nad ludzkością.

Nowe Przymierze gwarantuje nam Królestwo Boże,  które będzie nagrodą dla nas. Czyli w Królestwie będą obfite błogosławieństwa ale już bez ciężkiej pracy ponad siły, starzenia się, chorób i śmierci. Nikt nie będzie nikogo nigdy krzywdził. Nie ma jednak natychmiastowej fizycznej gratyfikacji.

Objawienie 21:3 I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4 I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Jedynie ci, którzy miłują Boga i bliźniego, nie krzywdzą innych ale ich miłują, otrzymają życie wieczne w Królestwie Bożym, tutaj na ziemi. Bóg wybiera do Królestwa tylko tych, którzy nie będą stanowić dla innych jakiegokolwiek zagrożenia.

Bank niebiański, czyli skarby w niebie.

O takim banku bardzo wyraźnie mówił Isus, kiedy powiedział, żeby nie gromadzić sobie skarbów na ziemi, ale żeby gromadzić je w niebie.

Mateusza 6:19 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną: 20 Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. 21 Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje

Miał On na myśli wykonywanie dobrych uczynków, które są według Biblii rejestrowane w niebie i na podstawie tych uczynków ludzie będą sądzeni.

Każda myśl, każda modlitwa i każdy czyn każdego człowieka jest przez Boga rejestrowany.

Nie należy jednak traktować owego niebiańskiego banku jako plus i minus - grzech plus dobry uczynek, i je w ten sposób balansować. Jeden poważny w błąd takiej zimnej kalkulacji może nas pozbawić szansy na życie wieczne.

"Wiara bez uczynków jest martwa." 

Jakuba 2:14 Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? 15 Jeśli brat albo siostra nie mają się w Co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, 16 A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? 17 Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 18 Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. 19 Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. 20 Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

Te wersety ukazują nam wyraźnie, że uczynki są najważniejsze - Jakub, brat Isusa ponownie potwierdził to, co Isus zobrazował nam w przypowieści o Samarytaninie. Zwrócimy uwagę na niezwykłe wersety z Objawienia.

Objawienie 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. 10 I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.... 13 I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? 14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Czyli podczas tzw. Wielkiego Ucisku, który nas jeszcze czeka z rąk szatana, nastąpią objawienia niezwykłej mocy Boga i cały świat będzie mógł poznać, kto jest rzeczywistym Bogiem, a kto jest szatanem i kłamcą.

Jest oczywiste, że wielu ludzi uczciwych rozpozna Boga i mając serca sprawiedliwe w symboliczny sposób wypiorą swoje szaty we krwi Baranka, czyli ich grzechy zostaną w ten sposób wybaczone a oni sami otrzymają 'paszport' do Królestwa Bożego.

Cały świat uwierzy w Boga! Ale czy wszyscy będą przez Boga zbawieni?

Widać wyraźnie, że wiara nie odegra wielkiej roli w zbawieniu.

Obecnie trwa nieprzerwana niebiańska rekrutacja obywateli do Królestwa Bożego. Owa rekrutacja polega sprawdzaniu kwalifikacji danej osoby. Są one oceniane przez Boga pod kątem przydatności do życia w Jego Królestwie. Jeżeli człowiek wypełnia Przykazania, kwalifikuje się do Królestwa. Jeżeli dana osoba łamie notorycznie Prawo i nie pasuje jej życie w sprawiedliwości, oraz miłości do Boga i bliźnich - osoba taka będzie przyczyną cierpień innych. Z tych przyczyn droga do Królestwa dla ludzi tego pokroju jest zamknięta i czeka ich śmierć.

Żaden człowiek  lubujący się w łamaniu Prawa nie zostanie oszczędzony podczas sądu Bożego.

Objawienie 9:20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Czytając to natychmiast widzimy Watykan oraz polityków, prawników, bankierów, media, policję i wojsko, oraz wszelkiej maści satanistów. Nikt z tych ludzi, jeżeli nie zmieni swego postępowania nie będzie miał wstępu do nowej władzy globalnej pod berłem samego Isusa.

Co jest niezwykle ciekawe, nawet tacy ludzie, którzy popełniają owe ohydne czyny otrzymają szansę zmiany, dzięki miłosierdziu Isusa! Część z nich skorzysta, ale większość ku własnej zgubie nie! Zginą jedynie ci, którzy będą trwali w owych zbrodniach bez chęci zmiany swego postępowania.

A religie, pastorzy, starsi, księża?

Czytając Ewangelie natychmiast zauważysz, że Isus nie założył żadnej religii. Nie mianował żadnych pastorów, księży czy starszych, biskupów czy papieży.

Nie ustanowił żadnej hierarchii czy systemu kapłaństwa. Nie polecił żadnych błazeńskich strojów, frędzli, lasek, krzyży, datków czy wielkich budowli kościelnych, konfesjonałów, relikwii, pochodów, świętych rzeźb czy obrazów.

Co jest najistotniejsze - nikt z tych ludzi nie ma prawa wydawania tobie rozkazów. Nikt nie posiada nad tobą duchowej władzy, poza Bogiem.

Jeżeli Bób będzie sądził według Prawa - Prawo to nie zmusza cię do posłuszeństwa wobec tych ludzi. Sądzony będziesz jedynie z miłości do Boga i do bliźniego.

W Królestwie Bożym będzie oficjalny rząd z parlamentem. Isus będzie królem, a parlament będzie złożony z apostołów,  proroków oraz patriarchów. Będzie też Prawo Boże, najprawdopodobniej uzupełnione nowymi prawami odnośnie posłuszeństwa i zasad postępowania w nowym Królestwie.

Ale dzisiaj poznałeś Prawdę i Prawda cię wyswobodziła z okowów sług szatana, którzy uzurpują sobie prawo do kontroli nad tobą - prawo, którego nikt im nigdy nie nadał. To oni są instrumentem szatana i oni są odpowiedzialni za morze łez i krwi nieustannie przelewanej na naszej pięknej ziemi. Odrzucając ich autorytet w zamian za posłuszeństwo Bogu stajesz się człowiekiem wolnym i Prawda Boża rzeczywiście cię wyswobodziła z ich fałszywych autorytetów.

Jana 8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Dokładnie to samo wydarzyło się 2000 lat temu. Żydzi poznali Prawdę z ust Isusa i owa Prawda ich wyswobodziła z okowów opresji fałszywych szatańskich religiantów, którzy anulowali Prawo, zamieniając je na własne przepisy i nakazy - jak to jest widoczne także w dzisiejszych czasach.

Owce, trzoda i Pasterz.

Owce słuchają głosu Pasterza i podążają za Nim. W jaki sposób owce słuchają Jego głosu? Czytając Jego słowa zanotowane w Biblii oraz modląc się do Niego. On pobudza Duchem tych, którzy Go słuchają. Trzeba więc słuchać Go i podążać za Jego wskazówkami, które mamy zanotowane w Biblii. Nie za głosem pastorów, księży czy starszych. Nie za witryną zbawienie.com. Witryna ta jedynie odkręca wiele kłamstw szatańskich. Najmądrzej jest zwrócić się do źródła wiedzy o Bogu, czyli Biblii.

Celem tej witryny jest jedynie wskazywanie drogi do Biblii oraz do Isusa. Kiedy już nawiążesz z Nim właściwe stosunki, nie potrzebujesz praktycznie niczego więcej.

Nawet jeżeli odbiorą ci Biblię... mamy Prawo Boże wpisane w nasze serca. Wystarczy podporządkować się temu Prawu i postępować według swego sumienia oraz modlić się do Boga - i wtedy uzyskamy zbawienie.

Jedyna pomoc, której nieco w tej chwili potrzebujesz, to ukazywanie na witrynie zasięgu władzy szatana, oraz wielu trików szatańskich, które mają na celu odciągnięcie cię od Boga oraz zniechęcenia cię do zapoznawania się z Biblią. Dlatego Biblia wyraźnie mówi, że... 'wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie". Nie tylko Biblii ale rzeczywistych warunków, w których żyjemy - pod władzą szatana i jego demonów oraz jego ziemskich sług.

Dlaczego wierzyć Biblii i Isusowi? Dlatego, że nauki, które On głosił przypieczętował własnym życiem. Dokonał On za nas okupu i w ten sposób pod warunkiem zmiany naszego postępowania żądło śmierci zostanie dla każdego uczciwego człowieka usunięte. Jesteśmy w śmiertelnej niewoli szatańskiej i mamy wyrok śmierci. Isus wykupił nas z owej niewoli, zapłacił szatanowi za nas okup i każdy, kto będzie spełniał wymagania Prawa, będzie mógł z tego okupu skorzystać, i odzyskać utraconą wolność oraz życie wieczne.

Mateusza 20:28 Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.

Zwróćmy uwagę na podkreślone ostatnie słowa. Okup za wielu, ale nie za wszystkich! Jedynie za tych, którzy zechcą z Jego ofiary skorzystać. Cały świat mógłby być zbawiony ale nie wszystkim odpowiada sprawiedliwość Królestwa Bożego.

Po owocach ich poznacie.

Poddanych Isusa można rozpoznać tylko i wyłącznie po owocach, czyli miłości wzajemnej. Isus podał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, który nie pytał o religię czy wyznanie, ale opatrzył rannego bliźniego litując się nad nim.

Łukasza 10:29 ... rzekł do Isusa: A kto jest bliźnim moim? 30 A Isus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. 31 Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. 32 Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. 33 Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Luk 34 I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. 35 A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. 36 Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? 37 A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Isus: Idź, i ty czyń podobnie.

Tak uzyskał on skarb w niebie, który z pewnością otworzy mu drzwi do Królestwa Bożego. Zwróćmy uwagę, że kapłan nie zasługiwał na tytuł bliźniego, ani Lewita, czyli członek rodu kapłańskiego. Żydzi pogardzali Samarytanami, a jedynie ów pogardzany przez Żydów człowiek ulitował się nad drugim człowiekiem w potrzebie.

Także my, naśladowcy Isusa powinniśmy być rozpoznawani po naszych uczynkach, głównie miłości, sprawiedliwości, miłosierdzia, posłuszeństwa, szacunku do innych, oraz bezinteresowności.

To są cechy... Boga. Jeżeli je odzwierciedlamy, gromadzimy sobie skarby w niebie.

Wiara, o której mówił Isus jest zaufaniem do Niego i Jego mocy. Wiara ta pobudza nas do odzwierciedlania przymiotów Bożych. Wizja Królestwa Bożego z jego sprawiedliwością jest bodźcem do gromadzenia sobie skarbów w niebie.

Jeżeli czegoś dokładnie nie rozumiem...

Wielu niepokoi się brakiem wiedzy biblijnej oraz WŁASCIWEGO zrozumienia Biblii. Nie ma powodów do jakichkolwiek obaw. Bóg jest sprawiedliwy i nie będzie nikogo karał za to, że w niewiedzy ktoś niechcący złamał Jego Prawo czy trwał w błędzie!

Z drugiej strony Bóg doskonale wie, w jaki sposób rozumiemy (lub nie) to czy owo z Jego Słowa.

Mateusza 12:34 Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. 35 Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. 36 A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. 37 Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.

Lubimy dużo mówić a nawet krytykować czy też nawet osądzać drugich. Na podstawie naszej krytyki innych - Bóg ma pełny obraz naszego RZECZYWISTEGO zrozumienia Jego Prawa.

Mateusza 7:1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2 Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

Czyli... nie osądzajmy innych, ale w pokorze jednajmy się ze swoim Bogiem.

Isus Chrystus - doskonały Król Królestwa Bożego.

Czy któryś z polityków kiedykolwiek mówił Prawdę? Który z nich oddałby życie za nas -grzeszników?

Oto nasz Król i Zbawiciel, który tego dokonał. Jego postawa przekonuje nas, że możemy Mu w pełni zaufać. Każde Jego słowo jest Prawdą i On to potwierdził swoimi... uczynkami, będąc posłusznym swemu Ojcu aż do śmierci, oddając swoje życie na okup - w mękach - za nas, grzeszników. Wykupił nas ze szponów szatana.

Z tej właśnie przyczyny demony uciekają od nas, ponieważ na mocy owego okupu nie mają one do nas więcej żadnego prawa. Chyba, że sami pchamy się w ich szpony. Dlatego wzywanie imienia Isusa w chwilach ataków demonów jest tak często skuteczne. Ukazuje nam to także - kto w posiada rzeczywistą moc i autorytet!

Co to jest Słowo Boże?

Isus tak je określił.

Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Mamy więc słowa Isusa, który nam jasno, wyraźnie i logicznie wyjaśnia - co to jest Słowo Boże.

Jest to każde Słowo, które pochodzi z ust Bożych. Wszystkie wypowiedzi Boga Ojca oraz jego Syna są majestatyczne i mądre. Mądrość Boga zdecydowanie góruje nad mądrością człowieka. Opis stwarzania, przemowa Boga do Mojżesza przy gorejącym krzaku, wiele przemów Boga zapisanych przez proroków oraz słowa Jego Syna, w czterech Ewangeliach oraz w najważniejszej księdze biblijnej - w Objawieniu - są Słowami Bożymi i powinniśmy się nimi karmić!

Z tego powodu Isus polecił nam święcić Pamiątkę Jego śmierci i spożywać chleb i wino. Chleb symbolizuje ciało Isusa, który jest Słowem Bożym, ponieważ jest on rzecznikiem swego Ojca.

Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

Isus w modlitwie do Ojca.

Jana 17:17 ...słowo twoje jest Prawdą.

Słowa samego Boga i tylko Jego słowa są Prawdą. Isus jest potwierdzonym wielokrotnie przez Ojca Synem Bożym i wiernym Jego rzecznikiem. Z tego powodu każde słowo Isusa to także Słowo Boże.

Jana 6:35 Odpowiedział im Isus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.

Spożywanie tego chleba oznacza karmieniem się każdym słowem Isusa czyli zapoznawanie się z naukami Jego oraz Ojca. Jeżeli będziesz czytał słowa Isusa, analizował je i z modlitwą starał się je wypełniać, uzyskasz zbawienie. Dlatego Isus na upomina, abyśmy ciągle o tym pamiętali. Często unosimy się emocjami, często negatywnymi, przytłaczają nas kłopoty, problemy, często kłopoty rodzinne i oraz wielu z nas prześladuje najbliższe otoczenie.

Ale Isus chce, abyśmy nie przestawali postępować zgodnie z Jego przykazaniami. Jakże wspaniałym życiem byłoby mieszkanie pośród ludzi, którzy właśnie w taki sposób - bez względu na humor czy okoliczności dążyliby do tego, aby tobie i innym pomagać we wszystkim, z czym nie możesz sobie dać rady.

W ten sposób, dzięki stosowaniu się do tych Przykazań znikną wszelkie problemy tego świata.

Mateusza 24:35 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Aby uzyskać zbawienie musisz się ponowne narodzić.

Jana 3:(3) W odpowiedzi rzekł do niego Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. (4) Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? (5) Isus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. (6) To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. (7) Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. (8) Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

Ponowne narodzenie się jest podjęciem najważniejszej decyzji w twoim życiu.

Ową decyzją jest postanowienie, że będziesz unikał łamania Prawa Bożego za wszelką cenę, ponieważ chcesz być poddanym Jego Królestwa. Będziesz także starał się miłować swoich bliźnich. W ten sposób niejako... rodzisz się na nowo, stając się nowym człowiekiem, człowiekiem wykupionym ze świata przez Isusa do Królestwa Bożego.

Powiedz Mu to w modlitwie i... nie zapominaj dotrzymywać tego słowa!

Jak często trzeba karmić się Słowem Bożym? Tak często, jak nakazuje ci twoje sumienie! Ty o tym decydujesz!

Jaki los spotka ludzi dobrych, którzy nie znają Boga i Biblii?

Nie powinniśmy się obawiać, że jakikolwiek dobry człowiek zginie z ręki Boga - nawet, jeżeli o Nim nigdy nie słyszał. Jeżeli jego uczynki będą świadczyć o jego przydatności w Królestwie Bożym, z pewnością jego tam nie zabraknie. Miliony dobrych osób powstaną z martwych - do życia wiecznego.

Ludzie ci zobaczą Isusa - oczywiście, że uwierzą, ale przyczyną ich zbawienia będą ich uczynki, które są wpisane w tzw. księgi żywota i tylko one zadecydują na Sądzie Bożym, czy dany człowiek będzie nadawał się do Królestwa Bożego, czy też nie.

Szatańska indoktrynacja

Są ludzie, którzy nie wierzą w Biblię, ale wierzą w religie oraz swoich przywódców religijnych. Dzieje się tak dlatego, że ludzie ci są poddani masywnej indoktrynacji - podobnie jak ludzie słuchający nieustannie radia, TV czy czytający gazety.

Jak nazwiemy kobietę, która jest w kościele niemal codziennie? Fanatyczka? Dewotka? Niezbyt miłe określenie ale tak się takie osoby nazywa.

Jak nazwiemy człowieka, który jest Świadkiem Jehowy, który jest 3-5 razy w tygodniu na zebraniach oraz na akcji głoszenia? Fanatyk? Fundamentalista? Nie chodzi mi tyle o nazwę, ale o postawę, która wyjaśni pewne specyficzne reakcje ludzkie.

Wyobraźmy sobie, że Świadek zapukał do drzwi owej dewotki. Czy jest szansa na inteligentną rozmowę oraz wzajemny szacunek?

Indoktrynacja obu osób jest tak silna, że wyklucza jakiejkolwiek szanse na normalne porozumiewanie się.

Efekty indoktrynacji są niezwykle  mocne i tych przyczyn władze na co dzień ich używają. Podobne sytuacje zdarzają się w niemal każdej dziedzinie naszego życia. Są ludzie oddani zasadom jakiejś partii politycznej, religii, światopoglądu, kultury, jak muzyka czy aktorstwo, sport, nauka, komputery, grafika czy cokolwiek innego.

Rozmowa z takimi ludźmi jest z reguły trudna lub wręcz niemożliwa, ponieważ indoktrynacja posiada taką olbrzymią siłę, że żadne argumenty nie są w stanie zmienić ich światopoglądu. Nie chodzi tutaj o to, kto ma rację, lub nie, ale chodzi tutaj o gotowość do akceptacji czyjejś opinii, sprzecznej z własną.

Osobiście nie oglądam TV, nie czytam gazet, nie słucham także radia, a moim źródłem informacji jest Internet oraz... Biblia. Nazywany jestem fundamentalistą. I słusznie, bo nim jestem! ;-)

Moje rozmowy z ludźmi, którzy stale oglądają TV, czytają gazety, słuchają radia, bywają na mszach czy zebraniach - z tym ludźmi mam poważne problemy z porozumiewaniem się. Ponieważ moje widzenie świata oraz ich widzenie jest diametralnie różne. Owszem, ktoś natychmiast stwierdzi, że jestem także indoktrynowany!

Zgodzę się z tym! Moja indoktrynacja ma połączenie poprzez Biblię i modlitwę ze źródłem największej mądrości we Wszechświecie - z Bogiem. Jest to forma zdrowej indoktrynacji, którą sam wybrałem. Moja praca to ukazywanie Jego mądrości innym oraz wyjaśnianie Jego proroctw używając niezależnych źródeł, które nie są jeszcze całkowicie kontrolowane.

Złamanie indoktrynacji jest często bardzo trudne. Dotarcie do tych ludzi jest niełatwe i jedynie Bóg otwiera oczy tym, którzy Jego zdaniem stanowić będą pozytywną grupę członków Królestwa Bożego.

Wielu ludzi umarło będąc członkami fałszywych religii, będąc ofiarami fałszywych doktryn lub w ogóle nie mając pojęcia o tym, że Bóg rzeczywiście istnieje i wynagradza za dobro oraz karze za zło. Wielu się na Bogu zawiodło z powodu olbrzymich zbrodni sług szatana w Jego Imię.

Wszyscy ci ludzie - kiedyś i dzisiaj oszukiwani - z czasem poznają Prawdę o Bogu i zobaczą Jego Królestwo. Ale Sąd Boży zadecyduje o ich losie jedynie na podstawie ich uczynków. Bóg weźmie pod uwagę ich niewiedzę, zaślepienie, ohydne warunki, w jakich żyli i umierali i na tej podstawie tylko On będzie mógł wydać właściwy sąd.

Albo otrzymają oni nagrodę - życie wieczne oraz staną się członkami Królestwa Bożego, albo spotka ich  potępienie oraz powtórna i bezpowrotna śmierć.

Nasze postępowanie jest wynikiem - posłuszeństwa wobec sumienia - albo posłuszeństwa wobec indoktrynacji władz czy przywódców religijnych.

Wielu żołnierzy odmawiało wykonywania rozkazów ludobójstwa. Inni znajdowali wielką przyjemność w zadawaniu innym bólu i śmierci. Z tych właśnie uczynków na podstawie wnikliwej oceny Boga cały świat będzie wcześniej czy później przez Boga sądzony. Tak żywi jak i umarli!

Żaden uczciwy i sprawiedliwy człowiek nie zostanie przez Niego ukarany!

Dlatego Isus kategorycznie zakazał nam osądzania bliźnich. Nie posiadamy absolutnie żadnych kwalifikacji w tym kierunku. Takie kwalifikacje posiada jedynie Bóg.

Dlatego postawa Samarytanina jest dla nas niezwykłą lekcją, a postawa wielu 'Chrześcijan' osądzających innych 'Chrześcijan' budzi takie negatywne emocje u świata. Pod tym właśnie względem Chrześcijaństwo wykazuje zupełną klęskę wychowania według zasad biblijnych. Owi Chrześcijanie często zachowują się jak ów Lewita czy kapłan, który przeszedł obojętnie obok potrzebującego pomocy człowieka.

Wniosek nasuwa się oczywisty. Gromadźmy sobie skarby w niebie z naszych dobrych uczynków, miłujmy Boga oraz bliźnich bez względu na ich przynależność religijną czy rodzaj indoktrynacji, która ich nadal zniewala.

Starajmy się poddać najlepszej indoktrynacji duchowej - z najlepszego źródła - Biblii, która jest gwarancją wspaniałego Królestwa Bożego, w którym wszyscy będą znali Boga.

Jeremiasza 31:34 I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.

Podsumowanie

Zbawienie to życie wieczne w Królestwie Bożym - tutaj na ziemi.

Jak dostąpić zbawienia? Trzeba udowodnić swoim stylem życia, że będziemy posłusznymi i cenionymi obywatelami owego Królestwa.

Wszędzie we Wszechświecie panuje doskonały porządek, harmonia i Prawa Boże. We wszystkich dziedzinach naszego życia posiadamy prawa, które regulują wiele rzeczy, jak stosunki między ludzkie, ruch drogowy, ruch w powietrzu czy przepisy ruchu kolei.

Mamy konstytucje i inne prawne dokumenty, które często zawierają bardzo mądre prawa. Wiele tych praw pochodzi wprost  z Biblii!

Problem tkwi w tym, że rządy szatańskie nie stosują się uczciwie do własnych praw, a egzystujące konstytucje są anulowane za pomocą nowych, nieuczciwych czy wręcz nieludzkich przepisów, które wraz z podatkami działają na naszą szkodą. Jesteśmy leganie okradani przez lichwę oraz przez ludzi, którzy zgodnie z nieuczciwymi prawami kontrolują wszystkie zasoby naturalne, czyli dary Boga dla człowieka. Owe zasoby naturalne jak ropa, metale czy siarka są nam sprzedawane po drakońskich cenach, które bogacą tych, którzy nami rządzą a pośród zniewolonej w ten sposób ludzkości powodują skrajną nędzę. Na domiar złego panuje powszechna korupcja.

Sądy są nieuczciwe a władza jest notorycznie nadużywana. W Królestwie Bożym będziemy żyli tylko i wyłącznie pod Prawem Bożym, które jest oparte na Przykazaniach Bożych, a te są oparte na jednym przykazaniu - miłuj Boga i bliźniego.

Czyli wszelkie prawa Boże służą ludzkości do komfortowego życia wiecznego. Za owe Prawa sam Król Królestwa, Isus Chrystus oddał swoje życie.

Zbawienie polega więc na stosowaniu owych Praw w naszym życiu codziennym. Przestrzegani ich jest dla nas gwarancją paszportu do Królestwa Bożego.

Nieważne są religie, rytuały, różańce, umartwianie się, znajomość Biblii i proroctw, czy zrozumienie dogłębne doktryn.

Ważne jest tylko i wyłącznie posłuszeństwo wobec Prawa Bożego. Według tego Prawa każdy z nas będzie sądzony. Albo Bóg nagrodzi nas Królestwem, albo nie.

Brak takiej wizy oznacza śmierć bez nadziei na zmartwychwstanie.

Wielu ludzi nie zna Boga, nie zna Biblii, wielu jest oszukiwanych przez fałszywe szatańskie religie. Jeżeli świat zobaczy Boga, UWIERZY w niego, ale czy zaakceptuje Jego miłościwe Prawo?

Zbawieni będą tylko ci, którzy stosują Jego Prawo w życiu codziennym. Tylko oni wejdą do Królestwa Bożego.

Dano nam także wzór do naśladowania - Syna Bożego, który podporządkowywał się Prawu w sposób doskonały. Chcesz być doskonały? Naśladuj wzór Chrystusa i krocz Jego śladami.

Nie ma innej drogi i Biblia innej drogi nie wskazuje. 

 


Napisano: 8 Lipca 2012

Ostatnie uaktualnienie: 27 Grudnia 2013