Zbrodnie władz świata

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Czy wiesz, że władze tego świata były, są nadal i będą do końca swego istnienia ultymatywnym złem?

Niemal cały świat to władze nasienia węża a część z nich to upadli aniołowie. Ta informacja jest najbardziej zaciekle ukrywana przed światem. Wystarczy nieco zrozumienia 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, aby rozpoznać zezwierzęcenie władz na przestrzeni setek lat.

Rozważmy niektóre wersety i zdajmy sobie sprawę z niebezpieczeństwa grożącego nam z ich strony.

Mateusza 24:3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? 4 A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. 5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

Władze tego świata z pasją nienawidzą Isusa i Boga oraz robią wszystko, aby nas odsunąć od Boga i pozbawić nas życia wiecznego.

Oszukują nas w fałszywych religiach, w których robią wszystko, oprócz głoszenia słów Boga oraz słów Isusa, Syna Bożego.

Zwróćmy uwagę na to, że ludzie Boży niemal nigdy nie rządzili światem, ale kłamliwa i okrutna władza była zawsze sprawowana przez nasienie węża. Aby nas zniszczyć, robili i robią nadal okrutne rzezie.

Mateusza 24:6 Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.7 Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. 8 Ale to wszystko dopiero początek boleści.

Ich ohydna i kłamliwa propaganda zawsze wywoływała wojny, także dwie wojny światowe, które były wcześniej zapowiedziane w planie III Wojen Światowych. Zastanów się nad tym planem!

Jeżeli taki plan istniał od wielu lat, czy można traktować poważnie jakiekolwiek 'przyczyny' każdej z tych zaplanowanych wojen?

Jest oczywiste, że przyczyn absolutnie nie było, poza szatańską propagandą wojenną, która oszukiwała uczciwych ludzi, aby wzajemnie się zabijali. Nie wierzmy w jakiekolwiek 'przyczyny' dwóch wojen światowych, ponieważ żadnych poważnych przyczyn w rzeczywistości nie było!

Śmigły Rydz o tym wiedział oraz cały 'polski' rząd.

To był zbrodniczy i kłamliwy plan szatana oraz jego sług.

Rzeczywistym celem wojen wzajemne zabijanie się sług Boga. Ale nikt z historyków nie dodaje, że ci ludzie byli w ten sposób zmuszeni do zabijania drugich i walczyli w zupełnej nieświadomości, że są oni straszliwie oszukiwani. Dlatego przyczyny niemal wszystkich wojen to kłamstwa.

Planowano więc wojny oraz organizowano jakiekolwiek preteksty do wojen, nawet honorowe, aby spowodować wzajemnie mordy chrześcijan. A szatan za swoje oszustwa oskarżał samego Boga! Oto rezultaty zbrodniarzy szatańskich, którzy zaplanowali i prowadzili te wojny.

Mateusza 24:10 I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. 11 I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. 12 A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. 13 A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Werset 10 ukazuje nam rezultaty kłamliwych rządów szatańskich, czyli wzajemna nienawiść oszukanych przez nich sług Bożych. Chrześcijanie tak haniebnie oszukiwani, wzajemnie zabijali się w każdej wojnie.

Spójrzmy, co się już niedługo wydarzy...

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. 19 Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.

Miejsce święte to miejsce byłej świątyni Bożej w Jerozolimie, która będzie zajęta przez rząd Bestii, złożony z ujawnionych publicznie upadłych aniołów. Ten czas już się znacznie przybliżył.

Poniżej mamy najważniejszy, kluczowy, wysoce zbrodniczy plan szatana i jego kłamliwych i pedofilskich sług.

Mateusza 24:21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Oto rzeczywisty cel szatańskich zbrodniarzy z tego szatańskiego świata.

Oni stworzą taki ucisk światowy, w którym będą chcieli wymordować niemal wszystkich mieszkańców ziemi.  Dlatego, jeżeli nie nastąpi interwencja Boga, wszyscy przywódcy światowi także zginą, poza samym szatanem.

Zastanówmy się, jaka może być przyczyna dla szatańskich władz, aby oddać własne życie? Jaka istnieje przyczyna, aby pożądać śmierci nie tylko wszystkich mieszkańców ziemi, ale także śmierci dla wszystkich władz i 'autorytetów'?

Odpowiedź jest niezwykle prosta, aczkolwiek niemal zupełnie światu nie znana.

Oni nienawidzą z pasją 10 Przykazań, Boga, nienawidzą Syna Isusa oraz ludu Bożego, który jest także posłuszny tym Przykazaniom.

Cóż takiego złego jest w 10-ciu Przykazaniach według tych zbrodniarzy?

Księga Wyjścia 20:3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, 6 A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 7 Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. 8 Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 9 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10 Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11 Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 12 Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 13 Nie zabijaj. 14 Nie cudzołóż. 15 Nie kradnij. 16 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 17 Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Czy widzimy w Przykazaniach jakiś okrutny zakaz, który powoduje aż taką wrogą i nienawistną postawę władz do Boga i do Jego Przykazań?

Oczywiście że nie i te Przykazania są gwarancją sprawiedliwości oraz pokoju i szczęścia dla WSZYSTKICH ludzi, stosujących się do Przykazań.

Przykazania wyeliminują wszystkie wojny, oszustwa, kradzieże, morderstwa, pedofilię, satanizm, faworytyzm i wszystkie najdziksze formy zbrodni popełnianych nadal przez władze i wielu ich podwładnych.

Jest jeszcze jeden niezwykle ważny czynnik, który jest dla satanistów straszliwą 'obelgą'.

Wszyscy ludzie przestrzegający Prawa Bożego czyli Przykazań będą żyli wiecznie.

Plan Boży wkrótce zostanie zrealizowany

Poniższe plany Boże są znane nie tylko nam. Wiedzą o nich wszelkie władze i owa wiedza powoduje ich szczególną wściekłość i determinację do walki przeciwko Bogu oraz Isusowi. Co jest najciekawsze, oni się przed światem ze swymi zbrodniami wcale nie ukrywają.

Tak szatan jak i jego słudzy doskonale wiedzą, do czego to wszystko dąży i że Bóg zawsze kontroluje wszystko i jest zawsze gotowy do akcji przeciwko zbrodniom szatana i jego armii upadłych aniołów.

Co jest najbardziej ciekawe, świat szatana nie afiszuje się swoją wiarą w szatana i pomimo swoich wysiłków z przeszłości nie udało im się wybudować zbyt wielu posągów szatana oraz jego świątyń.

Co jest jeszcze bardziej warte rozważenia, sataniści nigdy nie rozpowszechniają szatańskich planów dla ludzkości ani jego jakichkolwiek osiągnięć. Przyczyna jest prosta.

Szatan jeszcze nigdy niczego pozytywnego nie osiągnął - ani w niebie, ani na ziemi! Nie opublikował on absolutnie żadnej mądrej decyzji czy strategii  i jego osiągnięcia; tak w niebie jak i na ziemi są całkowitym zerem.

Najciekawsze jest jednak to, że ani szatan ani jego słudzy i wielbiciele nie przedstawili NIGDY żadnego planu dla ludzi na ziemi, który byłby chociaż równy z planem Boga. Oczywiście szatan i jego zbrodniarze nie mają absolutnie żadnego lekarstwa na... śmierć człowieka.

Dla kontrastu, Bóg zawsze nas przygotowuje wcześniej do swoich planów i zamiarów, jak w przykładzie wyzwolenie Izraela z Egiptu czy pojawienia się na ziemi Isusa w celu odkupieniu nas z naszych grzechów.

Odkupienie naszych grzechów spowoduje dla nas życie wieczne.

Poniżej wersety ukazujące nam POZYTYWNE działania Boga i Syna, które w najbliższym czasie się wydarzą.

Mateusza 24:29 A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. 30 I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Nie wiemy, w jaki sposób Bóg powstrzyma władze od stosowania przeciwko nam udręk, ale to jest naszą gwarancją bliskiej już interwencji Boga, który spowoduje uwagę całego świata, który zobaczy znak Syna Bożego, powracającego na ziemię.

Ludzie wierzący w Isusa Mesjasza będą tym zachwyceni, ale świat szatana dostanie niemal szału z wściekłości.

Następnym krokiem Isusa będzie zgromadzenie wybranych przez Niego sług Bożych, którzy zostaną wzięci do nieba dla bezpieczeństwa oraz w nagrodę za posłuszeństwo Bogu.

Mateusza 24:37 Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. 38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43 A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Szatan, upadli aniołowie i wszyscy sataniści dokładnie wiedzą, co się dzieje, z jakiej przyczyny i są na to mentalnie przygotowani. Zauważmy, że nikt nigdy publicznie tych rzeczy nie omawia i nawet o tym nikt i nigdy nie dyskutuje.

Temat ten jest dla świata niemal nie istniejącym i dlatego jest on przed nami ukrywany. Oni nie mają absolutnie żadnej broni, nawet słownej przeciwko Bogu oraz przeciwko Isusowi.

Niemal wszystkie religie tego nie rozważają za wyjątkiem niektórych chrześcijan, którzy rzeczywiście w Boga wierzą, ale jeszcze nie rozpoznali rzeczywistych planów Boga.

Owa wiedza zaowocuje dopiero po ukazaniu się Isusa nad ziemią oraz na ziemi.

Powyższe proroctwo daje nam przykład wydarzeń sprzed potopu. Sytuacja była podobna i nikt nie brał pod uwagę faktu budowania arki w celu ratowania życia rodziny Noego. A niemal wszyscy, w szczególności szatan i upadli aniołowie wiedzieli doskonale, ku czemu to wszystko się zanosiło.

W dzisiejszym świecie sytuacja jest niemal identyczna. Cały świat dobrze wie o bliskim powrocie Boga i Syna na ziemię, ale zaledwie garstka ludzi wiernych Bogu bierze to na poważnie, pomimo widzialnej jak na dłoni strategii zbrodniarzy szatańskich, dążących do naszej zagłady oraz zagłady ich samych przez samego Boga.

Co jest jeszcze bardziej niezwykłe, oni są tego w pełni świadomi, ale wybierają oni śmierć i dążą do niej uparcie, nadal pogardzając bez jakichkolwiek przyczyn Bogiem i Synem.

Wystarczy się bliżej przyjrzeć temu światu, aby natychmiast zauważyć, że światem rządzą wyjątkowi szaleńcy, którzy świadomie dążą do swojej śmierci oraz śmierci swoich podwładnych.

Wszelkie ich działania ukazują nam ich zwykłą głupotę oraz szczególnie złe charaktery, które bardziej lub mniej otwarcie dążą do tego samego celu, czyli do własnej śmierci oraz jak największej ilości ofiar sług Bożych, których oni będą mordować ścinając im głowy za wiarę w Boga.

Podsumowanie

Nie miejmy żadnych złudzeń, zwłaszcza w obliczu masowych mordów we wszelkich wojnach wywołanych przez tych zbrodniarzy. Szczególnie jest widoczna obecna ich zbrodnicza działalność, której celem jest wymordowanie jak największej ilości ludzi, czy to za pomocą Covid-19 czy za pomocą rzekomej małpiej grypy.

Covid  19 okazał się masowym oszustwem oraz okrutnym mordem dla milionów niewinnych ludzi. Jednak ci zbrodniarze nie osiągnęli swoich celów. Z małpią grypą będzie jeszcze gorzej. Dla większości ludzi Covid-19 zupełnie wystarczył do rozpoznania mentalności zbrodniczych i morderczych władz, które dążą wyłącznie do śmierci ludu Bożego, czyli Słowian.

Tak wojny, oraz ostatnie inwazje nie istniejących i nigdy nie wyizolowanych wirusów, one są także zaplanowane i wyjątkowo zwodnicze oraz oparte na fałszu.

Zbrodniarze nie zabijają nas jeszcze publicznie, ponieważ boją się Boga, ale oni zaczną to w końcu czynić. Najprawdopodobniej taka groźba spowoduje nasze wyzwolenie, przygotowane dla nas przez Boga oraz Syna Isusa.

Nigdy nie wierz żadnym szatańskim władzom! Oni już udowodnili nam przez tysiące lat swoją 'prawdomówność' i zupełne mentalne zezwierzęcenie!

Kłamstwo zawsze rozpoznajemy po kontrolującej kłamstwa cenzurze.

Cenzura masowa jest dowodem... masowego kłamstwa.