Ostatnie uaktualnienie: 8 Września 2018


W Polsce niemal na każdym kroku można znaleźć osoby klękające oraz modlące się do wizerunków czy posągów, ludzi trzymających w rękach miniaturowe krzyże, różańce czy też szkaplerzyki. Wszystkie te dewocjonalia są nieodłącznymi atrybutami największej religii na świecie, czyli Kościoła Rzymsko-Katolickiego (KRK).

Wielu słusznie zarzuca, że tego rodzaju postępowanie jest niczym innym jak czystym bałwochwalstwem!

Kościół (KRK) oczywiście zaprzecza i twierdzi, że jego wierni są ludźmi inteligentnymi i żaden wierny nie wierzy, że podobizna na ołtarzu, rzeźba czy różaniec jest Bogiem, Isusem czy Marią, ale są to jedynie figury wyobrażające Chrystusa czy inne osoby. Modlący się przed figurą faktycznie modli się do osoby wyobrażonej w tej figurze (obrazie) a nie do samego obrazu czy rzeźby.

Bóg przykazanie to sformułował w taki sposób, że tego rodzaju rozumowanie nie usprawiedliwia bałwochwalstwa.

Sprawdźmy u źródła Prawdy - w Słowie Bożym - Biblii.

Wyjścia 20:1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

W powyższym tekście Bóg stwierdza, że jedynie On zadbał o pomyślność Izraelitów w niewoli egipskiej, wyzwolił ich z tej niewoli oraz upokorzył bogów Egiptu - czyli szatana oraz jego hordę demonów i jego sługę, faraona.

Nie ulega wątpliwości, że nie będzie On tolerował żadnych innych 'bogów' obok siebie. Tylko On jest Stwórcą, Bogiem, który odbył sąd nad fałszywymi bogami Egiptu. Jest zrozumiałe, że jedynie Jemu należy się za to wdzięczność i cześć.

Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

Bóg wyjawił bez cienia wątpliwości, że surowo zakazał On sporządzania wizerunków oraz rzeźb, przed którymi człowiek mógłby się kłaniać, klękać oraz do nich modlić.

Zwróćmy uwagę na precyzję owego kategorycznego zakazu.

Bóg wykluczył jakąkolwiek możliwość i nie ma mowy o jakimkolwiek wyjątku, ponieważ WSZYSTKO jest albo na niebie, albo na Ziemi albo pod ziemią lub w wodzie.

To jest pierwszy kategoryczny zakaz.

Zakaz wykonania rzeźby czy obrazu.

Już wykonanie rzeźby czy obrazu jest wielkim przestępstwem w oczach Boga.


Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył,

Innymi słowy, Bóg zabrania nam kategorycznie:

Nie czyń czegokolwiek, przed czymś miałbyś oddawać pokłon lub służyć.

 

 

Czy widzisz różnicę pomiędzy wielbicielem posągu Buddy a wielbicielem posągu Marii?

Nie ma w Biblii wyjątków i Isus to w zupełności potwierdził nie kłaniając się nigdy przez żadnym dziełem człowieka. A naszym celem jest naśladowanie Chrystusa.

Bogiem jest 'zazdrosnym' (nieszczęśliwie przetłumaczony werset) czyli Bogiem wymagającym WYŁĄCZNEGO oddania.  Nie ma nigdzie innego boga, stwórcy wszystkiego.

Wszystko co istnieje jest Jego dziełem i tylko Jemu należy się za wszystko chwała. Jeżeli istnieje człowiek mądry, chwałę za to należy oddawać Bogu.  Nie wolno sporządzać obrazu, zdjęcia czy posągu człowiekowi w celu służenia, oddawania pokłonu czy aktu wielbienia.

Jeżeli człowiek jest wspaniałym muzykiem, wynalazcą, czy nawet wspaniałym Chrześcijaninem chwała za to należy się Bogu. Można nagrodzić muzyka brawami ale cała chwała należy do Boga.

To Bóg stworzył człowieka i wszelkie zdolności, które człowiek przejawia to nadal rezultat Bożego dzieła stworzenia. Takimi nas Bóg stworzył i podziękowanie za określone dary, jakie część z ludzi posiada należy się tylko i wyłącznie Bogu.

Czyim dziełem jest piękna kobieta? Oczywiście że Boga. Kochaj SWOJĄ kobietę a chwałę za jej piękność oddaj Bogu. Wielbienie pięknych kobiet, mężczyzn czy nawet zwierząt jest także bałwochwalstwem.

Robienie zdjęć idoli, wieszanie ich w sypialniach i wypatrywanie się w nie z nabożną czcią jest także formą bałwochwalstwa.

Media nazywają takie rzeczy, IDOL - słowo angielskie, pochodna tego słowa jest... idolatry - bałwochwalstwo. Idol to... bałwan.

Szaleńcza ekstaza nastolatków na widok telewizyjnego Idola ( propagowana przez demoniczne media ) to oczywiste i jawne bałwochwalstwo. od którego chrześcijanin powinien się trzymać jak najdalej.

Powieszenie zdjęcia Idola w domu Chrześcijanina jest bałwochwalstwem. Umieszczenie zdjęcia w domu gwiazdy filmowej czy gwiazdy rocka jest oddawaniem czci IDOLOWI.

Na tym polegają manipulacje Szatana - zwodzi on cały świat, oddający się, jak mówi Biblia, "bezecnemu bałwochwalstwu". Liderzy czy też idole telewizyjni są pieczołowicie dobierani do swej roli, i zawsze podpisują oni własną krwią cyrograf z szatanem.

Jest to umowa za stawanie się IDOLEM bałwochwalczym, czyli... bałwanem.

Czy kapłan kłaniający się przed obrazem Marii, krucyfiksem czy dziecko wylewające łzy do postera Madonny czy metalowej grupy Iron Maiden, wszystkie te formy są bałwochwalstwem.

Noszenie tzw. 'cudownych' obrazów Marii, nazywanej Matką Boską, Królową Niebios, składanie kwiatów przed jej obrazem, wybuch radości przy odsłonięciu jej obrazu - wszystkie te akty są BAŁWOCHWALSTWEM! Żaden z owych aktów uwielbienia nie posiada żadnego uzasadnienia biblijnego czy też biblijnego precedensu.

Nikt nie modli się do obrazów i figur

Głównym argumentem KRK usprawiedliwiające bałwochwalstwo jest twierdzenie, że nikt nie wielbi obrazu czy figury, ale oddaje cześć osobę, którą obraz czy posąg przedstawia. Taka argumentacja jest zwodnicza i nadal popycha ludzi ku bałwochwalstwu, które jest kontynuowane.

Biblijny zakaz bałwochwalstwa dotyczy przede wszystkim zakazu czynienia sobie bożków.

Jeżeli nikt nie uczyni bożków, czy też figur, bałwochwalstwo jest pokonane i nie ma żadnych szans na wielbienie czegokolwiek, skoro to nie istnieje. Na tym polega perfidia Kościoła, który zachęca do bałwanów i w ten sposób Prawo Boga jest całkowicie zlekceważone.

Trzeba zdać sobie sprawę z niezwykłej ważności  tego nie przypadkowo pierwszego przykazania Bożego. Jako pierwsze przykazanie jest ono w oczach Boga najważniejsze i łamanie go jest największym przestępstwem Prawa Bożego.

Morderstwo i cudzołóstwo - aczkolwiek bardzo poważne grzechy, nie są one tak drastyczne w oczach Boga, jak oddawanie czci za Boże dzieła kawałku drewna czy kawałku papieru czy płótna z jakimś tam wizerunkiem.

Można bałwochwalstwo porównać do dziecka, które za opiekę rodziców, za chleb i zabawki dziękuje sąsiadom, które nigdy i niczego dziecku nie dali.

Biblia nie wspomina o jakichkolwiek wyjątkach i nazywa bałwanami czy bożkami WSZYSTKIE zabronione formy bałwochwalstwa i kategorycznie zabrania ich wielbienia, bez względu na nasze wytłumaczenie czy motywy.

Bałwochwalstwo jest wielbieniem czegokolwiek czy kogokolwiek poza Bogiem.

Kolejny argument - nikt nie wierzy, że obraz czy figura jest Bogiem, czy Marią, czy św. Piotrem.

Nie mamy żadnych dowodów na to, że ktokolwiek wierzył w to w przeszłości, czy też wierzy w to w chwili obecnej, że wystrugany z drzewa bałwan jest autentycznym bogiem! Starożytni Izraelici tępili ludy Kanaanu, które znane były z bałwochwalstwa. Nie ma w żadnych źródłach informacji, że ludy te wierzyły, że owe bałwany były ich bogami.

Oni wiedzieli, że owe posągi REPREZENTUJĄ boga, ale bogiem nie są.

Nikt w to nie wierzył kiedyś i dzisiaj żaden człowiek kłaniający się przed posągiem Buddy, Mitry czy Horusa nie wierzy, że to jest autentyczny bóg, ale rzeźba, która go jedynie przedstawia. Musimy więc wrócić do pierwszego zdania owego kategorycznego zakazu Boga.

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu

Spójrz na powyższe zdjęcie. Jeden grzesznik sporządził rzeźbę - bałwana! W rezultacie wykonawca bałwana jest odpowiedzialny przed Bogiem za dwoje grzeszników oddających cześć kłaniając się przed bałwanem. Ktoś, kto to sporządził popełnił olbrzymi grzech, ponieważ doprowadził innych do bałwochwalstwa.

Słup rzeźbiony jest wyobrażeniem Baala, jego przedstawicielem, jego reprezentacją, a nie samym Baalem.

Dlatego przed takimi 'reprezentacjami' składano i nada składa się daniny, kwiaty, ofiary, bije się czołem, całuje się stopy posągu, ponieważ wierzy się, że w ten sposób Baal czy inne 'bóstwo' zostanie w ten sposób przebłagane i zaakceptuje prośby, czy podziękowania modlących się.

Bałwochwalcy wierzyli, że ów bóg czy bogini widzi ich wysiłek, posłuszeństwo, oddanie czy też strach, manifestujący się w składaniu ofiar, biciu czołem czy płaczami i lamentami (lub śmiechem i wesołością, połączoną z seksualnymi tańcami rytualnymi przed WYOBRAŻENIEM boga (bogini) i wierzący otrzymają za te akty uwielbienia protekcję czy też inne dobrodziejstwa.

Cały świat doskonale wie, że ani posążki Buddy, ani Isusa, ani Marii czy chińskiego smoka nie są tymi postaciami a jedynie owe postacie reprezentacją.  Czy to starożytni Sumerowe, Izraelici, czy Babilończycy, czy też współcześni buddyści czy katolicy, wszyscy ci ludzie uprawiają tę samą formę wielbienia, zwaną w Biblii BAŁWOCHWALSTWEM.

Wszystkie modlitwy do posągów czy obrazów to zwracanie się za ich pomocą do demonów udających bogów.

Ponownie jest to jaskrawe łamanie największego przykazania Boga, który jest Bogiem WYŁĄCZNEGO oddania i kategorycznie zabrania On zwracania się do kogokolwiek innego, poza samym sobą.

Poniżej Biblia nam przedstawia brak logiki bałwochwalców.

Iz 44:9-17 9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. 12 Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. 13 Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. 14 Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. 15

To wszystko służy człowiekowi za opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. 16 Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: "Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła!" 17 Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!" 18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19 Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: "Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa". 20 Taki się karmi popiołem; zwiedzione serce wprowadziło go w błąd. On nie może ocalić swej duszy i powiedzieć: "Czyż nie jest fałszem to, co trzymam w ręku?"

Isus nic nie mówił na temat bałwochwalstwa, ponieważ zjawisko to nie było niemal znane za jego czasów. Zwracał się On wyłącznie do Judejczyków, którzy nie uprawiali w tym czasie bałwochwalstwa i nie było potrzeby mówić o grzechu, którego Żydzi nie popełniali.  Chrystus nie przemawiał do pogan. A właśnie poganie hołdowali bałwochwalstwu - było ono niemal główną cechą pogan, podobnie jak to widzimy w dzisiejszych czasach.

Kilka wersetów  z Nowego Testamentu, wyraźnie potępiających bałwochwalstwo.

1Piotra 4:3   BT   "Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie."

Apokalipsa 21:8    BT    "A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga."

Apokalipsa 22:15   BT   "Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje."


Co powiemy na temat Izraelitów, którzy sporządzili sobie złotego cielca podczas nieobecności Mojżesza?

Powiedzieli przecież:

Wyjścia 32:(4) I przyjął je z ich rąk, i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.

Słowo Boże używa w tym przypadku liczby mnogiej. Nie - bóg, ale bogowie. Cielec był jeden! Jest więc ewidentne, że cielec ten nie był... bogami ale reprezentował bogów Egiptu.

Nikt oczywiście nie wierzył, ze cielec wytworzony po wyjściu z Egiptu był 'bogami' którzy wyprowadzali Izrael poprzez Morze Czerwone. Cielec w niczym nie wyobrażał ani słupa ognia, ani słupa dymu. Był on jedynie symbolem 'bogów' Egiptu.

Symbol złotego cielca ewidentnie nawiązywał do starożytnego kultu byka Apisa w starożytnym Egipcie. Akty uwielbienia należy składać wyłącznie Bogu Ojcu ponieważ wszelkie dobre rzeczy, jakie się dzieją to Jego pośrednia oraz bezpośrednia zasługa. Pośrednia Boża pomoc jest wtedy, kiedy ludzie obdarzeni talentem, majętnością, mądrością przez Boga i z Jego woli czynią wielkie rzeczy, z których my korzystamy, podziękowanie głównie należy się Bogu za dary, w jakie On wyposażył tych ludzi.

Oczywiście za osobiste interwencje Boga w przypadkach zagrożenia naszego życia lub zdrowia także podziękowania należą się rzecz jasna Bogu.

Nie oznacza to, że nie możną za cokolwiek podziękować człowiekowi. Taka potrzeba oczywiście istnieje. Ale podziękowanie jest niczym więcej, jak podziękowaniem i nie można podziękowania zamienić w wielbienie człowieka. Wielbienie jest zastrzeżone tylko i wyłącznie dla Boga, Stwórcę wszystkiego.

Jak wielbić Boga?

Jedyną dwie formy uwielbienia Boga. Posłuszeństwo wobec Przykazań oraz modlitwa.

Największym hołdem, jaki człowiek może złożyć Bogu jest posłuszeństwo wobec Niego oraz Jego Słowa i Przykazań.

Podsumujmy.

Bóg KATEGORYCZNIE zabronił sporządzania rzeźb oraz obrazów w celu wielbienia. Biblia także wyraźnie mówi, że  ..."nie będziesz się im kłaniał". Nie ma żadnego znaczenia, o czym bałwochwalca myśli podczas całowania ikony czy posągu.

Łamane są oba wyraźne zakazy Boga. Bałwan do wielbienia został sporządzony wbrew zakazowi Boga. Bałwan stał się obiektem wielbienia demona, którego ów bałwan przedstawia.

Każda rzeźba czy obraz tzw. Matki Boskiej to bałwan reprezentujący demona, podszywającego się pod postać Królowej Niebios. Demon taki nie posiada niemal żadnej poważniejszej mocy. Kara Boga za bałwochwalstwo jest wielka. Sprawdź w tym artykule. Stop bałwochwalstwu.

KŁANIANIE SIĘ CZY PRZYKLĘKANIE PRZED PRZEDMIOTAMI BAŁWOCHWALCZYMI JEST W OCZACH BOGA OBRZYDLIWOŚCIĄ.

Nawet modlitwa osobista na pokaz, publiczna jest w oczach Boga niewłaściwa, ponieważ jej motywy często są co najmniej podejrzane.

Mateusza 6:6 (BT) "Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Czy pisze coś o obrazku w izdebce? NIE!  Czy jest tam Matka Boska? NIE!  Czy podobizna JP II? NIE!  A do kogo mamy się modlić?  Do Marii? NIE! A może do Anioła Stróża? TAKŻE NIE!

No więc do kogo się modlić i kogo wielbić? 

"módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."

Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem

Ktoś może zaprzeczyć i podać przykład Arki Przymierza, którą Bóg osobiście polecił skonstruować. Bóg osobiście ROZKAZAŁ uczynić Arkę i Przybytek. Świątynia jerozolimska była zbudowana WOKÓŁ Arki oraz tzw. Przybytku Boga. Celem budowy świątyni Salomona był Przybytek z Arką wewnątrz i jedynie kapłan Lewita mógł tam wejść raz do roku. Zwykły Izraelita nie miał szansy aby Arkę Przymierza zobaczyć.

Bóg nigdy nie oskarżał Izraelitów o bałwochwalstwo w stosunku do Arki czy Przybytku.

Psalm 138:2 Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.  BT

Wyjścia 25:8    BT    "I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was."

Wyjścia 40:34    BT    "Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek."

Wyjścia 40:38    BT    "Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki."

 Kapłańska 19:30    BW    "Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój przybytek. Ja jestem Pan."

 1Kronik 29:1    BT   "Potem król Dawid rzekł do całego zgromadzenia: Salomon, syn mój, jedyny, którego wybrał Pan, jest młody i wątły, a praca to wielka, gdyż nie dla człowieka jest ten przybytek, ale dla Pana Boga."

 

Bardzo ciekawy werset!

 Jozuego 22:19    Br   "Jeżeli ziemia, którą otrzymaliście w posiadanie, jest dla was nieczysta, to udajcie się do ziemi, która jest dziedzictwem Pana i gdzie jest przybytek Pana; tam osiądźcie pośród nas. Ale nie buntujcie się przeciw Panu ani nie występujcie przeciw nam, wznosząc inny ołtarz, oprócz tego ołtarza [który już zbudowaliśmy] dla Pana, naszego Boga."

Kategoryczny zakaz budowy jakiegokolwiek innego ołtarza.

Psalm 74:7    Br    "Twój przybytek ogniem podpalili, zbezcześcili haniebnie miejsce, na którym przebywało Twoje święte imię."

Poniżej ponownie niezwykle mocne ostrzeżenie przed bałwochwalstwem.

Ezechiela 5:11    Bw    "Dlatego, na życie moje - mówi Pan Bóg - ponieważ przybytek mój zbezcześciłeś *twoimi bożkami* i odrażającymi występkami, postanowiłem zrównać cię z ziemią. Żaden widok nie będzie Mnie przyprawiał o litość i nie oszczędzę nikogo."

W powyższym cytacie mamy niezwykle ważne i stanowcze oświadczenie Boga Wszechmogącego! Bóg wydaje wyjątkowo stanowczy wyrok za wyjątkowo perfidne, uwłaczające Mu bałwochwalstwo.

Kluczowymi słowami są słowa: na życie moje - mówi Pan Bóg. Bóg przysięga na samego siebie!

W szczególnych przypadkach postanowienia Boże są nieodwracalne i stanowcze, Przyczyną jest niezwykłe Boże miłosierdzie, który czasami z miłosierdzia nie karze, jak to obiecał wcześniej z powodu ukorzenia się niektórych grzeszników, którzy po pewnym czasie zdali sobie sprawę z powagi Jego ostrzeżeń i wreszcie do nich dotarło Boże ostrzeżenie.

W omawianym wersecie Bóg powziął stanowczą decyzję i zaprzysiągł na samego siebie, że żadne błagania nie są w stanie powstrzymać Jego wyroku, który wydał na bałwochwalczy naród Izraela. Nie będzie już szansy na Jego litość i darowanie kary.

Zwłaszcza, że prorocy ogłaszali Boży wyrok przez 24 lata!

Apokalipsa 21:3    BW    "I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi."

Biblia w sprawie bałwochwalstwa jest jasna i mocne słowa Boga nie budzą w wielu z nas żadnych wątpliwosci i nie dają one żadnego precedensu w celu usprawiedliwiania jakiejkolwiek formy bałwochwalstwa.

Jedynie Bogu należy się akt uwielbienia.

Powtórzonego Prawa 5: 8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,

Tylko On jest Bogiem Wszechmogącym!.


Napisano: 28 Marca 2007

Ostatnie uaktualnienie: 8 Września 2018