Czasy końca - część III

Ostatnie uaktualnienie: 12 Września 2009

Czas, czasy i połowa czasu

Czas oznacza w tym przypadku 1 rok, czyli 12 miesięcy czyli 52 tygodnie oraz 365 dni. Trzy i pół roku daje nam 42 miesiące lub 1260 dni.

Czyli 42 miesiące lub 1260 dni czy też czas, czasy i połowa czasu to ten sam okres czasu, przedstawiony na trzy różne sposoby.  Wygląda na to, że wszystkie biblijne wersety mówiące o owym okresie 3.5 roku mówią o tym samym okresie czasu - Czasie Końca. Można przyjąć, że Czasy Końca to szczególny okres czasu, wyjątkowo krótki jak na mierniki biblijne, który wynosi 3.5 roku.

3.5 roku to Czas Końca

Każdy werset biblijny mówiący o 42 miesiącach, trzy i pół roku, 1260 dni czy też znamienny czas, czasy i połowa czasu - we wszystkich tych przypadkach wiele wskazuje na to, że jest mowa o tym samych okresie czasu, który Słowo Boże nazywa Czasem Końca oraz Wielkim Uciskiem.

Sprawdźmy wersety biblijne dwóch siostrzanych ksiąg Biblii - Daniela oraz Objawienia czy powyższe przypuszczenie posiada cechy prawdopodobieństwa.

Najpierw sprawdźmy kontekst proroctw dotyczących czasów ostatecznych.

Daniela 7:(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. (8) Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.

Według wielu badaczy Biblii mowa jest o ostatnim systemie władzy, który zawiera 10 króli. Liczba 10 wydaje się wskazywać na zupełność a nie na ilość. 10 oznacza według Biblii całość, kompletność.

Inny, mały róg zaczął wyrastać i trzy inne rogi zostały wyrwane. Oznaczać to może, ze trzech króli zostało wyeliminowanych przez wielkiego króla, najwyraźniej posiadającego znacznie większą moc. Zuchwałe słowa to najwidoczniej słowa bluźniące Bogu, kwestionujące autorytet oraz władzę Boga. Przedstawicielem Boga oraz Królem Królestwa Bożego jest Jego Syn, Ja-szua Chrystus. Można wysnuć wniosek, że król, reprezentowany przez wyrastający róg z ustami oraz oczami, zdecydowanie stoi w pozycji Antychrysta.

Daniela 7:(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. (24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. (25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. (26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. (27) Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.

Anioł wyjaśnił tę kwestię i widać, że nowy król będzie potężny, pozbawi władzy (być może i życia) trzech innych władców, będzie kwestionował władzę Boga, jego Prawo oraz będzie prześladował jego sług. Znamiennym jest to, że słudzy Boga zostaną wydani w moc tego okrutnego króla na okres trzech i pół czasu czyli 3.5 roku. Czyli okres 3.5 roku tuz przed sądem nad tym królem najwyraźniej świadczy o... wielkim ucisku!

Zauważmy, że okres 3.5 roku to według tego wersetu ostatni okres rządów króla, na krótko przed sądem nad nim. Można więc przypuścić, że 3.5 roku to czas wielkiego ucisku, o którym zapowiadał Ja-szua w Mateusza 24:21.

Daniela 8:(11) Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, tak że odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. (12) Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa; prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało.

Ponownie Daniel mówi nam o tym samym królu, który uzurpuje sobie potęgę wojsk księcia. Można przypuścić, że chodzi o Księcia Pokoju, Chrystusa. Widać, że prawda zostanie powalona na ziemię, czyli przestanie istnieć.

Anioł tak to wyjaśnił:

Daniela 8:(23) Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. (24) Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. (25) Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki.

Jasno widać, że ów król to osobnik o niezwykłej mocy i niezwykłym powodzeniu. Zniszczy wszystkich, którzy służą Bogu. Nie koniecznie zniszczy ich fizycznie, ale zupełnie pozbawi ich możliwości działania, być może większość uwięzi. Dopiero jego atak na Księcia Pokoju spowoduje jego sąd i śmierć, nie z ręki ludzkiej ale z ręki Chrystusa. Ponownie mamy wyraźne wskazówki, że ów król jest w pozycji Antychrysta. Zwróćmy uwagę na to, że śmierć tego króla nastąpi bez udziału człowieka.

Daniela 11: (31) A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzydliwość spustoszenia. (32) A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. (33) A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania; lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. (34) A gdy będą padać, doznają małej pomocy; i wielu przyłączy się do nich obłudnie. (35) Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas.

Podkreślony werset wskazuje na zupełne zbezczeszczenie świątyni którym NAJPRAWDOPODOBNIEJ będzie zbudowanie nowej, bez nakazu Boga. Wiele wskazuje na to, że odbudowana świątynia będzie służyła wielbieniu Lucyfera. Chyba trudno o większe zbezczeszczenie niż wielbienie Lucyfera w świątyni Boga.

Ciekawy jest następny werset, który zapowiada fałszywych sług Bożych, którzy przejdą na stronę owego króla. Ja-szua zapowiadał kąkol podczas siana pszenicy Prawdy. ( Mat 13:24-43 - więcej w linku - Fałszywi prorocy)

Daniel wyraźnie zapowiada, że sprzedajni słudzy Boży będą postępować przeciwko Nowemu Przymierzu! Zostaną oni zwiedzeni do odstępstwa pochlebstwami.

Co jest znamienne, większość owiec Chrystusa się w tym czasie umocni a...

roztropni słudzy Boży doprowadzą wielu do zrozumienia czystej Prawdy biblijnej!

Dalej werset mówi o tym, ze nie będzie to łatwe i wielu przyłączy się do nich z czystej obłudy! Niektórzy z roztropnych także upadną! Czyli każdy z nas musi się nieustannie trzymać w ryzach.

Warto dokładnie przemyśleć te wersety, które wskazują na potrzebę osobistego wnikliwego studiowania Słowa Bożego i nie poleganiu na tych, którzy zostaną lub już zostali 'zwiedzeni pochlebstwami'.

Daniel tak kończy swe proroctwo.

Daniela 12:(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. (2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. (3) Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.

Wyraźna zapowiedź, że z wielkiego ucisku będzie wybawiony lud Boży.

Daniela 12:(10) Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie.

Wyraźna zapowiedź, że Bóg nie pozwoli tym, dla których jego władza jest przykra czy niesprawiedliwa i dlatego Go odrzucają, aby poznali Go. Ludzie nie usposobieni do życia według sprawiedliwych zasad Bożych nie będą mieli poznania.

Ciekawa jest także ostatnia część tego proroctwa.

Daniela 12:(9) Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. (10) Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie. (11) Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

Anioł ostrzega nas, że słowa te są zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Czasu ostatecznego jeszcze nie ma i z tej przyczyny nie wszystko jest jeszcze zrozumiałe. Dwie następne liczby - 1290 dni oraz 1335 dni mogą oznaczać okresy nieco wybiegające poza 1260 dni, czyli poza wielki ucisk. Wydaje się zrozumiałe, że błogosławieni będą ci, którzy przeżyją wielki ucisk. 1290 dni to 30 dni po zakończeniu wielkiego ucisku a 1335 dni to 75 dni po wielkim ucisku. Oto najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tego wersetu.

Przenieśmy się do najważniejszej księgi biblijnej, księgi Objawienia.

Wielu badaczy Słowa Bożego nie zauważa jednego znamiennego wydarzenia czasów końca.

W wielkim ucisku powstanie niezmiernie wielka rzesza ludzi, którzy uwierzą Bogu, przekonani poselstwem trzech aniołów, przekonani wypełnieniem się niemal wszystkich proroctw odnośnie czasów końca (zniszczenie Babilonu Wielkiego) oraz działalności dwóch świadków Boga, którzy zostaną w supernaturalny sposób zabici ale po trzech dniach zmartwychwstaną.

W tych wersetach mamy opis tzw. wielkiej rzeszy.

Objawienie 7:(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, (12) mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Objawienie mówi nam o olbrzymiej rzeszy chrześcijan, która my wyjść z Wielkiego Ucisku. Zwróćmy uwagę na ten istotny szczegół. Wielka rzesza nie wejdzie w wielki ucisk ale podczas ucisku owa rzesza będzie uformowana.

Ucisk ten ma trwać 3.5 roku.

Wizja toczy się w niebie, ale nie oznacza to wcale, że niebo jest miejscem zamieszkania owej rzeszy. Zwłaszcza, że ostatni cytowany werset powtarza nam inny werset - Objawienie 21:4, który nawiązuje do tronu Bożego na Ziemi oczyszczonej ze starych rządów szatana.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Powstaje pytanie - jakie przyczyny czy wydarzenia spowodują powstanie wielkiej rzeszy? Czyżby dzisiejsze chrześcijaństwo nie było wielką rzeszą? Przede wszystkim dzisiejsze chrześcijaństwo jest zlepkiem wielu religii, które pod płaszczykiem Słowa Bożego w większości przypadków rozpowszechniają częściową Prawdę wymieszaną z elementami doktryny lucyferiańskiej, jak to czyni największa religia chrześcijańska - KRK czyli biblijny Babilon Wielki. W wielu chrześcijańskich religiach dochodzi nawet do udzielania błogosławieństwa parom homoseksualnym.

Nie ma cienia wątpliwości, że wszystkie religie chrześcijańskie są wypełnione symbolicznym kąkolem oraz fałszywymi naukami, nie mającymi potwierdzenia w Biblii. Niektóre z tych religii głoszą oczywiste herezje a nawet planują walczyć z bronią w ręku o Królestwo Boże. Niezmiernie rzadko spotyka się głoszenie rzeczywistej Ewangelii Chrystusa, o Królestwie Bożym.

Tymczasem Biblia zapowiada w Objawieniu, że Wielka Rzesza będzie czysta i wybielona w krwi Baranka. Oznacza to, że członkowie tej rzeszy doceniają oraz doskonale rozumieją Prawdę biblijną i trudno podejrzewać, że Prawda ta jest skażona fałszywymi naukami fałszywych pastorów,  starszych czy księży. Obmycie się w krwi Baranka oznacza zrozumienie wartości Jego krwi ofiarnej oraz skorzystanie z tej ofiary ku zbawieniu.

Wielka rzesza będzie posiadała właściwe zrozumienie Prawdy biblijnej.

Z którego źródła wielka rzesza posiądzie ową Prawdę, skoro istnieje tyle fałszywych nauk, rzekomo opartych na Biblii?

Mamy kilka możliwości.


Najbardziej prawdopodobna jest ostatnia możliwość. Wygląda na to, że ostatnia faza Czasów Końca, czyli Wielki Ucisk nie pozostawi ani cienia wątpliwości dla każdej istoty na ziemi, że istnieje Bóg, który jest Stwórcą człowieka i wszechświata, że jest on Autorem Biblii i jest niezwykle zagniewany na zdeprawowaną i grzeszną ludzkość. Pomimo swego wielkiego gniewu nadal daje On szanse tym, którzy chcą żyć i zmienić swe postępowanie.

Z tej właśnie przyczyny zadecydował On, że ponownie wkroczy w dzieje ludzkości, wznowi swą cudowną działalność w ochronie tych, którzy zechcą się podporządkować Jego władzy i Prawu, bez której świat nie jest w stanie funkcjonować.

(Misja i orędzia trzech aniołów są opisane w pierwszej części.)

Misja dwóch świadków

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.

Chrystus posłuży się dwoma świadkami, którzy będą wykonywali misję składania świadectwa przez 1260 dni.

Co jest zadziwiające, podczas rządów ostatniego króla, podczas okresu owych 3.5 lat powstanie także owych dwóch świadków, którzy na przekór sukcesom oraz wielkiemu powodzeniu i wielkiej mocy ostatniego króla (Antychrysta), świadkowie ci będą bezkarnie ogłaszać Boży wyrok na świat oraz na tego króla!

Będzie to niezwykłe świadectwo oraz straszliwy policzek dla ostatniego króla, który będzie urągał Bogu!

Z wersetu tego wynika jasno, że owi świadkowie będą posiadali wielką moc. Celem owej mocy będzie ukazanie rzeczywistego źródła owej mocy czyli... moc Ducha Bożego. Zawsze w Słowie Bożym, kiedy pojawiał się prorok, dowodem na jego prorocką misję była moc Ducha Bożego. Jak Eliasz, Elizeusz, Samuel czy inni.

W tym przypadku misja dotyczy nie tylko jednego narodu ale jest to misja o zasięgu światowym. Jest zrozumiałe, że w takim przypadku w obliczu cudów demonów oraz ich magii dwaj świadkowie muszą posiadać znacznie większą moc, aby wykazać bez cienia wątpliwości rzeczywiste źródło ich cudownej mocy.

Objawienie 11:(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Zwierzę wychodzące z otchłani jest najprawdopodobniej dwurożnym zwierzęciem z Objawienia 13:11 czyli dwu częściową potęgą anglo-amerykańską. Dwurożne zwierzę działa w imieniu zwierzęcia posiadającego 7 głów i 10 rogów z tego samego 13 rozdziału Apokalipsy. Z wersetów wynika, że zwierzę dwurożne zwycięży i zabije obydwu świadków.

Będzie to tymczasowy tryumf sił szatana.

Równie tymczasowy, jakie krótkie zwycięstwo krzyżowania Chrystusa. Radość Lucyfera trwała zaledwie trzy dni i trzy noce.

W tym przypadku jest mowa o trzech i pół dnia. Świat szatan będzie tryumfował przez ów krótki czas. Po trzech i pół dnia duch życia powróci do martwych ciał świadków i świat szatana zdrętwieje ze strachu. Podobna analogia jak w przypadku śmierci Ja-szua.

Objawienie 11:(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Natychmiast po zmartwychwstaniu dwóch świadków nastąpi wykonywanie wyroku Boga na mieszkańcach ziemi. Czyli po okresie 3.5 roku nastąpi pierwsza faza wykonywania wyroku Boga. Tak więc mamy kolejne potwierdzenie, że okres 3.5 roku jest umiejscowiony tuż przed wyrokiem - tak na króla jak i na jego sług. Opisana w tym wersecie grupa ludzi, która oddała pokłon Bogu jest najprawdopodobniej ostatnią grupą, która uznała Go i najprawdopodobniej dostąpiła zbawienia.

Co jeszcze ciekawsze, wersety te proroczo zapowiadają oglądanie przez cały glob ziemski najprawdopodobniej w Telewizji i na Internecie wydarzenia związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem dwóch wiernych świadków. Jedynie TV może pokazywać takie rzeczy całemu światu na żywo w tym samym czasie. Będzie to kolejny pokaz niezwykłej Bożej mocy dla narodów całego świata i kontrolowana przez szatana TV ukaże moc Bożą całej planecie!

Nie zapominajmy, że ci dwaj świadkowie będą wykonywać pracę świadczenia o Bogu! Będą oni prorokowali przez 1260 dni czyli przez 3.5 roku! Czas, czasy i połowę czasu.

Takie pokazy w czasie wielkiego ucisku spowodują, że wielu ludzi uwierzy w Boga Biblii.

(6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

Zgodnie z Bożym planem świadkowie ci będą demonstrować moc Boga jako dowód na Jego istnienie i Jego moc, oraz jako dowód, że zostali oni posłani do wypełnienia tej misji przez samego Boga. Kiedy siły Lucyfera ich zamordują, po 3.5 dniach świadkowie ci zmartwychwstaną na wzór Jezusa, udowadniając tym, że zmartwychwstanie jest możliwe i że On był pierwszym, który zmartwychwstał i cała Biblia jest rzeczywiście Słowem Bożym a Bóg oraz Król Królestwa Bożego ma moc wskrzeszania z martwych.

Podejrzewam, że masy ludzi, którzy nigdy nie brali na serio Biblii dopiero wtedy otworzą szeroko oczy, zwłaszcza, że Bóg w tym momencie zmieni ich serca oraz otworzy umysły wielu na Prawdę!

Wobec tylu świadectw, wobec tylu elementów wypełniających się proroctw Objawienia, masy ludzi o charakterze owiec rozpoznają rzeczywistego Boga, Stwórcę Wszechświata, złożą Mu pokłon i zostaną wybieleni z grzechów w krwi Baranka.

Objawienie 13:(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. (7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

W tych wersetach mamy ponowny opis królestwa ostatniego króla. Najprawdopodobniej będzie to NWO! Ponownie mamy potwierdzenie tego samego okresu, czyli 3.5 roku jako władzy ostatniego króla wraz z systemem NWO.

Objawienie 12:(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.

Niezwykły werset na temat niewiasty... Bożej, najprawdopodobniej oblubienicy Baranka czyli... 144.000. Jest oczywiste, że owa oblubienica nie będzie prześladowana przez ostatniego króla ponieważ 'dano jej dwa skrzydła wielkiego orła'. Wydaje się, że jest do konkretny werset sugerujący wyraźnie porwanie 144.000 Izraelitów duchowych na pustynię, czyli poza zasięg szatan oraz jego króla.

Zauważmy, że nastąpi do najprawdopodobniej przed wielkim uciskiem, ponieważ niewiasta ta dozna w ten sposób ochrony oraz będzie żywiona w sposób nadprzyrodzony przez 3.5 roku czyli przez cały okres Wielkiego Ucisku.

Stawiałoby to także element porwania tuż przed wielkim uciskiem.

Wiele kościołów chrześcijaństwa uczy o porwani całego kościoła do nieba. Tymczasem powyższe wersety niedwuznacznie wskazują na to, że jedynie określona mała grupa 144.000 czyli niewiasta otrzyma przywilej uniknięcia wielkiego ucisku ale reszta z nas będzie musiała wiele wycierpieć, zanim zapanuje Królestwo Boże, tutaj na ziemi.

W wielkim ucisku czyli w okresie 3.5 roku podczas cudownych działań dwóch świadków nastąpi poznanie Prawdy przez Wielką Rzeszę.

Linia czasowa nie jest jednoznaczna i jasna.

Najprawdopodobniej tuż przed Wielkim Uciskiem nastąpi porwanie niewiasty w bezpieczne miejsce. Pierwsze orędzie anielskie poprzedzi upadek Babilonu Wielkiego. Być może po upadku Babilonu Wielkiego powstanie wielki i ostatni król, noszący wszelkie cechy Antychrysta i w momencie jego władzy rozpocznie się Wielki Ucisk. Końcem ucisku będzie śmierć Antychrysta i wyzwolenie ludu Bożego.

Znaków będzie wiele. Podsumujmy.


Dowodów będzie wielka ilość o dowody te będą jasne i oczywiste. W takiej sytuacji nikt na ziemi nie będzie miał wymówki, że nie był zorientowany czy jakimś dziwnym trafem o niczym nie wiedział.

Sytuacja będzie jednoznaczna dla całego świata. Będą to jednoznaczne i widzialne dla całego świata dowody na to, Bóg i Jego Syn, Ja-szua istnieją i że nastała ostatnia szansa na dokonanie świadomego wyboru.

Wybrać Boga i życie wieczne - albo wybrać Lucyfera i śmierć

Wybór pozornie łatwy i oczywisty, ale... wybranie Boga oznacza podporządkowanie się Jego Prawu. Oznacza także uznanie ofiary Ja-szua oraz uznanie go za Króla Królestwa Bożego, opartego na sprawiedliwych zasadach Bożych. Wiemy z przeszłości, że Izraelici podczas wyjścia z Egiptu także widzieli niezwykłe dzieła Boże ale stali się ludźmi 'twardego karku' i Bóg nie zezwolił im na wejście do Ziemi Obiecanej z powodu ich grzechów.

Nawet Mojżesz nie postawił swej stopy w Ziemi Obiecanej ale ją jedynie widział z daleka.

Słowo Boże wyraźnie mówi, ze nawet plagi i pokaz poważności sytuacji nie zmieni postawy większości mieszkańców ziemi do Boga. Nadal będą uparcie trwać w ohydnym postępowaniu urągając z wściekłością Bogu.

Objawienie 9:(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

Podczas wielkiego ucisku nastąpi głównie ucisk tych, którzy służą Bogu i wielu zginie z rąk lucyferianistów. Plagi zsyłane przez Boga taki  mają cel:

Objawienie 16: (6) ponieważ oni wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to.

Czy cudowna akcja Boga w obronie swych wiernych sług spowoduje natychmiastowe masowe nawracanie się tych podłych ludzi?

Objawienie 16:9 I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę.

Najwyraźniej żaden akt Boży nie zmieni ani ich serc, ani ich postępowania.

Jeszcze jeden przykład:

Objawienie 16:(10) A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki. (11) I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach.

W tych wersetach jest esencja sprawiedliwego sądu Boga nad światem.

Większa część mieszkańców tego świata nie zamierza i nigdy nie zamierzała żyć w uczciwy sposób, bez krzywdzenia drugich, bez ich okradania, bez zmuszania do nadludzkiej pracy i bez zabijania ich, odbierania im dzieci w celach spalania ich na ofiarę dla Lucyfera.

Ludzie ci obrali drogę zbrodni i żadna obietnica czy akt miłosierdzia nie jest w stanie ich zmienić.

Zmiana ich stylu życia na styl pozbawiony wyrządzania krzywdy innym jest dla tych ludzi czymś nie do pomyślenia. Ludzie ci już dzisiaj szydzą z Boga, ośmieszają Jego władzę, Jego Prawo i kwestionują Jego moc. Ludzie ci otwarcie oskarżają Boga o tyranię i żądzę krwi. Utrzymują oni że jedynie oni chcą dobra dla ludzkości, dlatego... ludzkość tą w nieludzki sposób gnębią i mordują przez tysiące lat. (Znacznie więcej na temat w linku - Oskarżenia Boga)

Jak w wielu przykładach z przeszłości, opisanych ku naszej przestrodze w Starym Testamencie (Pisma Hebrajskie) Bóg nie ma innego wyjścia, jak zniszczyć owo nasienie szatana, ponieważ nie ma żadnej szansy na to, aby w Jego Królestwie Bożym było możliwe otarcie każdej łzy ludzkiej.

Królestwo Boże z udziałem owego nasienia szatańskiego stałoby się identycznym padołem łez, bólu i śmierci, jakim jest dzisiaj. To oni, Synagoga Szatana są wraz ze swym bogiem, Lucyferem odpowiedzialni za ogrom nieszczęść ludzkich na przestrzeni dziejów.

W pewnym okresie czasów końca świat zobaczy Chrystusa przybywającego z Nowym Jeruzalem aby objąć władzę. Jest także możliwe, że owo Jeruzalem będzie widoczne z daleka, z przestrzeni kosmicznej przez kilka tygodni czy miesięcy.

Świat patrząc przez teleskopy być może będzie to widział, a szatan z demonami będą zgromadzać siły wojskowe i wszelką broń do walki przeciwko Chrystusowi. Być może najpierw zobaczą Go naukowcy z NASA i strach padnie na nich z powodu Jego przybycia. Kiedy się przybliży, gołym okiem ujrzy Go każde ciało!

Niezwykłe wydarzenia nas oczekują i wierzę, że trzeba nieustannie analizować wersety biblijne aby dociekać Prawdy i aby być przygotowanym na te trudne czasy.

Widać wyraźnie, że posiadamy coraz jaśniejsze zrozumienie proroctw biblijnych i wzrasta poznanie, niemniej trzeba wiedzieć, że całkowite poznanie nastąpi dopiero po wypełnieniu się tych proroctw.

Musimy pamiętać o kilku ważnych aspektach.

Zrozumienie nie jest całkowite. Nikt nie zna dokładnego czasu wydarzeń ani dokładnej kolejności. Rozumiemy wiele, ale jest także wiele do zrozumienia. Dlatego zachęcam do dalszego, osobistego i wnikliwego studiowania Słowa Bożego. To co podaję na tych stronnicach to jedynie osobiste próby zrozumienia tych wspaniałych i napawających otuchą proroctw. Trzeba wszystko osobiście sprawdzać z modlitwą zawierającą prośbę do Ja-szua o zrozumienie.

Fundamentem wszystkiego jest Słowo

Czasy końca część I

Czasy końca część II

Napisano 12 Września 2009
Uaktualniono 12 Września 2009