Dlaczego Bóg dopuszcza na ziemi tyle zła?

Ostatnie uaktualnienie: 6 Września 2015


Najpierw  trzeba rozważyć definicję zła i dobra. Jest ona wbrew pozorom bardzo prosta.

Dobro jest to posłuszeństwo wobec Prawa Bożego a zło, czyli grzech jest nieposłuszeństwem wobec tegoż Prawa. Stosunek do zła i dobra nazywamy moralnością.

Jak wygląda więc sytuacja w przypadku ateistów, którzy nie wierzą w Boga oraz satanistów, którzy ignorują Boga twierdząc, że oni są własnymi bogami?

W obydwu przypadkach występuje całkowity brak jakiekolwiek moralności. Ludzie ci mogą co prawda widzieć brak moralności lub nie, ale ich indoktrynacja religijna nie pozwala im na publiczne wykazywanie czy nawet potwierdzanie jakiejkolwiek moralności.

Problem polega na tym, że chcąc uznać moralność - trzeba uznać Autora moralności, czyli Boga

Moralność nie jest tworem ewolucji. Większość ludzi posiada moralność nigdy nie ucząc się jej reguł.

To Bóg wpisał swoje Prawo w serca ludzkie. Oto przyczyna, dlaczego instynktownie wiemy, co jest dobrem a co złem. Co jest moralne a co nie.

Moralność nie mogła wyewoluować i praktycznie żaden naukowiec nie jest w stanie wyjaśnić pochodzenia moralności - czyli rozróżniania dobra od zła. Jedynie Biblia, czyli Słowo Boże nam to wyjaśnia.

Ezechiela 11:19 Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, 20 Aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem.

Pomijając Biblię oraz własne instynkty czyli Boże Prawo w naszych sercach - nie jesteśmy w stanie rozróżnić dobra od zła. Nie rozróżniając dobra od zła nie potrafimy także kochać!

Przyczyna  istnienia zła

Niechęć podporządkowania się Stwórcy wszystkiego, co istnieje. Wynika to z braku wdzięczności za życie oraz sprzeciw wobec Jego Prawa. Obie przyczyny są objawem pychy, dumy oraz braku wysiłku umysłowego w celu zrozumienia podstawowej i jedynej prawdy.

Bóg stworzył Niebo i Ziemię oraz umieścił na Ziemi parę ludzką.

Oznacza to, że warunkiem naszego istnienia czyli posiadania Bożego daru życia jest akceptacja tej Prawdy oraz posłuszeństwo wobec Jego Prawa. Szatan oraz część aniołów nie była w stanie owej Prawdy zaakceptować i Bóg wydał słuszny wyrok w ich sprawie.

Pozbawienie ich Jego daru do życia.

Do dzisiaj żadna ze skazanych osób nie wykazała najmniejszej chęci do zmiany swojego stosunku do Dawcy Życia.

Owa grupa spowodowała olbrzymią ilość zła na ziemi za pomocą wielu oszustw i kłamstw, zwodząc w ten sposób dużą część ludzkości. Na domiar złego istoty te wykorzystywały i nada wykorzystują istoty ludzkie w celach zboczonego seksu, który jest przez Boga ściśle  zabroniony. W wyniku takich działań część ludzkości posiada w pewnym stopniu skażone geny i nie rozróżnia ona dobra od zła.

Istnieje dużo dowodów na to, że istnieją ludzie, którzy rzeczywiście nie rozróżniają dobra od zła i obca jest im jakakolwiek moralność i ludzkie uczucia. Panuje także przekonanie, że ludzie ci nie są ludźmi w pełnym sensie tego słowa i działają w nieludzkich formach moralności, czy raczej jej braku, ponieważ... nie posiadają oni moralnej ludzkiej duszy.

Znamy wielu z nich!

To światowi przywódcy polityczny, bankierzy, papiestwo oraz wielkie korporacje. Dlatego nasza planeta znajduje się na krawędzi samo wyniszczenia. Jest to rezultat rządów psychopatycznych, samolubnych, okrutnych, pozbawionych jakiekolwiek moralności. 

Tego typu ludzie są doskonałym narzędziem szatana, który z ich pomocą rządzi naszą planetą - z przyzwolenia Boga.

Rezultaty: ponad 300 milionów ofiar w ostatnich 300 latach, skrajna nędza niemal całego świata, głód, ubóstwo oraz realna groźba samozniszczenia całego rodzaju ludzkiego. Ale to jeszcze nie wszystko. Tych nieludzkich potworów cechuje niepohamowana chęć do dalszych zbrodni i świat jest na krawędzi III Wojny Światowej. Oczywiście owa wojna cieszy się pełnym poparciem władz, mediów a nawet papieża, który przeciwko wojnie oraz szaleństwu - NWO nie protestuje, ponieważ sam papież jest tego autorem!

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale szatan posiada ograniczoną władzę nad rodzajem ludzkim, ponieważ Bóg w poważny sposób ograniczył jego możliwości. Gdyby nie owo ograniczenie, szatan już dawno zniszczyłby całą ludzkość, którą pogardza on od momentu aktu stworzenia pierwszej pary ludzkiej.

Zatem całe zło na ziemi to dzieło szatana, niegdyś wspaniałego anioła Bożego, który podeptał Prawo Boże i zdołał przekonać pierwszą parę ludzką do podobnego postępku. To owej trójki dołączyła z czasem jedna trzecia aniołów Bożych. (Rodzaju 3-ci rozdział oraz rozdział 6-ty.)

Od tego czasu na ziemi panuje zło i rządy sprawuje nasienie węża, czyli szatana, który jest nadal księciem tego świata.

 

Czy szatan został już zrzucony z nieba na ziemię?

Wielu twierdzi, że szatan już został zrzucony na ziemię i nie ma obecnie dostępu - ani do nieba, ani do Bożego tronu. Jedni uważają, że został on zrzucony na ziemię zaraz po buncie w Edenie. Inni uważają, że nastąpiło to znacznie później. Są także tacy (Świadkowie Jehowy), którzy twierdzą, że szatan i jego aniołowie zostali zrzuceni na ziemię w roku 1914 i owemu zrzuceniu towarzyszyły straszliwe wojny oraz znaczny wzrost trzęsień ziemi.

Sprawdźmy kilka możliwości.

Kwestia wyrzucenia szatana tuż po buncie w Edenie nie ma poparcia biblijnego, ponieważ Biblia wielokrotnie omawia jego działalności - tak w niebie jak i na ziemi. Historia Hioba jest bardzo jasna i nie budzi najmniejszych wątpliwości. (Hiob 1:6-12). To sprawozdanie wskazuje wyraźnie na działalność szatana: tak w niebie jak i na ziemi.

Oczywistym celem szatana jest zniweczenie planu zbawienia ludzkości oraz uniknięcie własnej śmierci, zapowiedzianej już w Edenie przez samego Boga. Jest także ewidentne, że szatan działa zawsze w pobliżu Boga, Jego Syna oraz... sług Bożych. Jako przykład można podać kuszenie Isusa przez szatana. (Mateusza 4:9-11).

Szczególnie niebezpieczna działalność szatana to kroczenie śladami Isusa i naśladowanie wszystkiego, co Isus czyni. Jest to dla nas szczególnie niebezpieczna działalność. Często jesteśmy oczywistymi ofiarami owej diabelskiej aktywności. Isus wyjaśnił schemat szatański w przypowieści o siewcy.

Mateusza 13:(24) Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. (25) Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. (26) A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. (27) Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? (28) Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? (29) A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. (30) Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

Wyjaśnił On swoim uczniom, że kiedy On sieje dobre ziarno Prawdy, w ślad za nim zawsze postępuje szatan siejąc kąkol, czyli ziarna kłamstwa. Jest to bardzo ważna informacja i warto się nad nią lepiej zastanowić.

Zwróćmy uwagę na 12 apostołów. Był pomiędzy nimi Judasz -sługa szatana i wiedziano, że sprzeniewierzał on datki. Niemniej Isus nie usunął go ze swego grona i pozwolił mu działać do samego końca. Zło szatańskie nie oszczędziło więc grona 12 apostołów. Po śmierci Isusa wszystkie Jego zbory były pod nieustannym atakami sił szatana, który umieszczał w nich nawet fałszywych apostołów, jak 'apostoł' Paweł.

Czy możemy się spodziewać dzisiaj czegoś odmiennego i lepszego ze strony szatana? Nie ulega wątpliwości, że w każdej organizacji religijnej przewodzą tacy, którzy służą szatanowi, a nie Bogu. W wielu przypadkach jest to wyraźnie widoczne.

Isus nie pozwala wyrywać chwastów w ten sposób posianych, zanim nie nastąpi żniwo.

Żniwo to sąd Boży. Jest to niezwykle ważna dla nas wskazówka! Nie do nas należy osobiste zaangażowanie się w akcję 'wyrywania chwastów' ale jest to anielska praca pod kierownictwem samego Isusa.

Dlaczego więc Isus ujawnia ów wielce niepokojący wielu szczegół?

Jak mówi Biblia, droga do zbawienia jest wąska i kamienista. Każdy z nas musi przejść przez wiele prób a nawet pewną dozę cierpień. Część owych cierpień jest właśnie powodowana przez zasiane przez szatana chwasty. Istnieją one po to, abyśmy postępowali zgodnie ze Słowem Bożym i nie skupiali się na naprawianiu religii. Naszym celem jest umiejętność znalezienia się w takich sytuacjach bez łamania Bożego Prawa.

Inna kwestia to naśladownictwo naszego Zbawiciela. Nie sprzedajnych księży, pastorów czy starszych.

Typowym przykładem jest sytuacja Hioba. Szatan domagał się od Boga, aby Bóg pozwolił mu na srogie potraktowanie Hioba Bóg wyraził na to zgodę.

Izajasza 14:(12) Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? (13) Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. (15) Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani!

Wersety te wskazują proroczo przyszłość szatana, aczkolwiek akcja tego pasażu toczy się w czasie przeszłym. dzieje się tak dlatego, że dla Boga plan odnośnie szatana jest zapieczętowany - czyli na 100% pewny, jakby już się wydarzył. Podobne teksty mamy w ST odnośnie Mesjasza - także w czasie przeszłym, aczkolwiek były to prorocze zapowiedzi przyszłości.

Ostateczny los szatana jest wyraźnie opisany w księdze Objawienia. w rozdziale 12.

Objawienie 12: (7) I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, (8) ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. (9) I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

Zwróćmy uwagę na to, że nie Isus walczył z szatanem ale archanioł Michał, którego Daniel nazywa orędownikiem ludu Bożego. Inny ciekawy element to dokładne wyjaśnienie roli szatana, który zwodzi całą ziemię i właśnie na nią zostanie on strącony wraz ze swymi aniołami.

Biblia wyraźnie nam ukazuje, że szatan oszukuje wszystkich bez wyjątków - nawet swoich sług!

Objawienie 12:(10) I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. (11) A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.

Te wersety wyjaśniają nam całą sytuację na naszej planecie. Szatan działał i działa nadal - tak w niebie jak i na ziemi za pomocą kłamstw i wprowadza nas w błąd, czyli nas nieustannie oszukuje. Towarzyszą temu także fizyczne prześladowania.  Zwróćmy uwagę na podkreślone na czerwono słowa w tym niezwykle ważnym dla nas wersecie..

Szatan nieustannie oskarża ludzi służących Bogu.

Jak to mniej więcej wygląda? Klasyczny pokaz jego działalności mamy podany w Hioba.

Hioba 1:(6) Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. (7) I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. (8) Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. (9) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? (10) Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. (11) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? (12) Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana.

Tak mniej więcej wygląda nieustanne oskarżanie nas przez szatana przed Bogiem.

W rozdziale 2 szatan postawił takie wyzwanie:

Hioba 2:(3) Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. (4) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę! Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. (5) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. (6) Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj.

Jak wiemy z tej księgi biblijnej, Hiob potwierdził słowa Stwórcy i wytrwał dzielnie we wszystkich próbach. Bóg w nagrodę za poniesione krzywdy wynagrodził mu to podwójnie. Hiob żył  jeszcze bardzo długo w świetnym zdrowiu i wielkim powodzeniu.

Hioba 42:(12) A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc par wołów i tysiąc oślic. (13) Miał także siedmiu synów i trzy córki. (14) I nazwał pierwszą Jemima (gołąbek), drugą Kesja (miły zapach), a trzecią Kerenhappuch (flakonik do pachnideł). (15) W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. (16) Potem żył Job jeszcze sto czterdzieści lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia. (17) I umarł Job stary i syty dni.

Wersety z Objawienia wskazują nam wyraźnie, że od tamtego czasu nic się nie zmieniło i w podobny sposób szatan nadal stale oskarża każdego z nas.

W swych oskarżeniach szatan nadal twierdzi, że ludzie swym posłuszeństwem wobec Boga oraz udawaną do Niego miłością kupują sobie Jego błogosławieństwa. Pozbawienie pewnych błogosławieństw spowoduje masowy bunt przeciwko Bogu.

Miliony ludzi poprzez swoją śmierć wykazało dobitnie, że szatan w tej kwestii straszliwie się myli.

Biblia wyraźnie określa czas wyrzucenia szatana z nieba.

W momencie, w którym Bóg zezwoli szatanowi na niemal nieograniczoną niczym działalność na ziemi, w tym samym momencie rozpocznie się tzw. Wielki Ucisk - jako okres 1260 dni, czyli 3.5 roku szatańskiego szaleństwa.

Objawienie 12:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.

Jak ten werset wyraźnie wskazuje, szatan po wyrzuceniu z niebie zacznie błyskawicznie działać na ziemi z powodu braku czasu. Natychmiast przystąpi on do ataku na niewiastę cieszącą się specjalną ochroną Bożą i zanim zdąży wyrządzić jej jakąkolwiek krzywdę, szybka pomoc z nieba zapewni jej bezpieczne miejsce na ziemi, na pustyni, gdzie w cudowny sposób będzie o nią dbał sam Isus. Ową niewiasta jest grupa szczerze oddanych Bogu naśladowców Isusa. (Więcej detali w linku - Porwanie.)

Musimy więc zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy na polu walki, na którym toczy się wielka wojna duchowa, i Bóg osobiście obserwuje nasze zmagania wraz ze swoimi niebiańskimi stworzeniami. A szatan przeprowadza jeden atak za drugim.

Zarzuty są podobne: służy ci, bo się boi śmierci, służy ci, bo mu błogosławisz. Zobacz, jak ulega najdrobniejszym pokusom!

Oczywiście szatan je sam podsuwa oraz stwarza nam sytuacje bardzo trudne do wytrwania. Wielu Chrześcijan zginęło w mękach wiernie trwając przy Bogu.

Wielu nadal umiera za Prawdę. Wielu z nas nadal cierpi prześladowania i będzie jeszcze gorzej w okresie Wielkiego Ucisku.

Musimy sobie zdać sprawę z ważności Prawa Bożego orz powagę Sądu Bożego. Sąd będzie oparty na Prawie i podobnie jak typowa sprawa sądowa, jest oskarżyciel - szatan i jest obrońca - Isus Chrystus. Na podstawie tej rozprawy albo uzyska się zbawienie albo nie. Będzie jeszcze tzw. Sąd Ostateczny - juz bez udziału szatana, ponieważ Bóg wcześniej wykona na nim wyrok  śmierci w jeziorze ognistym.

Dlaczego Bóg tak długo toleruje zło?

Wszystko co Bóg stworzył, było i jest dobre - Wszechświat, człowiek oraz wielka ilość innych stworzeń - jak aniołowie, cherubini czy serafini. Istnieją być może inne istoty, nam jeszcze nieznane. Bóg dał wszystkim stworzeniom Prawo, oraz wolną wolę, która pozwala im na posłuszeństwo wobec Jego Prawa - dobro, ale każdy może wybrać nieposłuszeństwo, czyli - zło.

Gdyby Bóg stworzył nas bez owej wolnej woli - nie miałoby to żadnego sensu.

Stworzenia Boże byłyby zmuszone do posłuszeństwa wobec Boga czyli Jego Prawa i w ten sposób stałyby się Jego niewolnikami. W takiej sytuacji należałoby wykluczyć miłość do Boga. Zmuszanie człowieka do miłości byłoby absurdem oraz stawiałoby Boga w raczej nieprzyjemnym świetle.

Człowiek pozbawiony wolnej woli, musiałby miłować Boga z przymusu. W takim przypadku Bóg byłby otoczony skrajnymi niewolnikami, którzy miłowaliby Go na Jego rozkaz.

Nie taki jednak był i jest plan Boży!

    Celem Boga jest otoczenie się miłującymi Go stworzeniami, które z radością będą wykonywać Jego wolę - dalsze dzieła twórcze, czerpiąc z tego olbrzymią radość i satysfakcję. Bóg spodziewa się od swoich stworzeń nieco wysiłku, aby Go bliżej poznać, nawiązać z Nim kontakt, poznać Jego dzieła, jego Prawa i na podstawie nabytej wiedzy odwzajemnić Jego miłość. Ponieważ wszędzie w Jego dziełach jest widoczna Jego miłość oraz mądrość.

 

Wszystkie stworzenia Bóg obdarzył olbrzymią dozą wolnej woli i oraz indywidualnych pragnień. Niestety szatan nie wykorzystał we właściwym celu swojej wolności. Podobnie było z pierwszą parą ludzką. Osoby te postąpiły haniebnie, nieuczciwie i spowodowały wiele nieszczęść we wszechświecie.

Sytuacja współczesnego świata jest rezultatem buntu Adama i Ewy w Edenie.

Prawo dane przez Boga gwarantowało za takie uczynki tylko jeden wyrok - wyrok śmierci. Adam i Ewa już nie żyją, ale nadal żyje i działa przeciwnik Boga - szatan, zwany także diabłem, smokiem i Lucyferem.

Pozostawienie szatana przy życiu ma określony cel w planach Bożych.

Natychmiastowy wyrok śmierci udowodniłoby Bożą moc, ale nie Jego rację. Szatan przecież zakwestionował Jego sposób rządzenia, Jego Prawo oraz motywy Jego wiernych sług.

Zwróćmy uwagę na to, że Bóg nie ukrył owych oskarżeń przed swoimi stworzeniami, na wzór polityków świata. 

Konflikt pomiędzy Bogiem i szatanem rozgrywa się na oczach wszystkich stworzeń Bożych.

W jakim celu?

Bóg chce ukazać wszystkim swym stworzeniom rezultaty buntu przeciwko Niemu, oraz konsekwencje łamania Jego Prawa. Pozostawienie szatana przy życiu spowodowało ogrom nieszczęść. Historia udowadnia nam, że człowiek nie jest w stanie istnieć bez duchowych więzów z Bogiem oraz bez poszanowania Jego Prawa.

Ignorancja przykazań - miłuj Boga i bliźniego - spowodowała to, że świat stał się padołem nieszczęścia, łez oraz przelewanej nieustannie niewinnej krwi.

Szatan i jego grupa upadłych aniołów spowodowała taką olbrzymią lawinę nieszczęść!

Historia świata, zwłaszcza w ostatnich kilkuset latach to czasy największych zbrodni w dziejach człowieka. Blisko 300 milionów ofiar w wojnach światowych, w rewolucjach i mniejszych konfliktach. 80% populacji naszego globu żyje w biedzie, a połowa z tej liczby to skrajna nędza. 22000 dzieci umiera z powodu ubóstwa każdego dnia.

Tymczasem świat podporządkowany szatanowi oraz jego szaleńczym zbrojeniom i polityce wyniszczania rodzaju ludzkiego posłusznie wykonuje polecenia owego niszczyciela ludzkości wydając olbrzymie sumy na zbrojenia, na wszelkiego rodzaju mordercze schematy czy zwariowane podróże kosmiczne, z których nikt nie ma praktycznie żadnego pożytku.

Dwie rzeczy budzą przerażenie, jeżeli spojrzy się we właściwą stronę.

Postawa wobec kryzysu światowego.

Postawa rządów i mediów do tragicznej sytuacji ekonomicznej całego świata. Nikt nie proponuje konkretnych planów rozwiązania owych problemów. Cały świat jest trzymany za gardło za pomocą lichwy bankowej, manipulowanych cen ziemi oraz także manipulowanych cen paliw i żywności.

Jakoś nikt nie ubolewa nad lichwą, manipulacjami cen ziemi oraz faktu, że kilku niegodziwców wydobywa ropę z ziemi, której właścicielem jest Bóg i robią oni na tym kolosalne fortuny wpędzając cały świat w nędzę.

Jest więc oczywiste, że to władze celowo powodują i pogłębiają ten wielki kryzys.

Stosunek satanistów do szatana.

Jest oczywiste, kto w rzeczywistości posiada władzę we Wszechświecie.

Jest także oczywiste, że szatan przegrał walkę z Bogiem w momencie śmierci i zmartwychwstania Isusa.

Jest także ewidentne, że szatan nie posiada pełnej władzy nad światem i  jego władza jest przez Boga poważnie ograniczona.

W przypadkach opętań czy obdukcji przez UFO, czyli demony, wystarczy wezwać imienia Isusa i demony natychmiast uciekają gdzie pieprz rośnie. Zachowanie się to wskazuje nam, kto posiada rzeczywistą kontrolę nad księciem tego świata, czyli szatanem. Isus Chrystus.

Dlatego jest on tak znienawidzony przez satanistów, ateistów i innych sług szatana.

Zaślepieni ludzie służący szatanowi nie chcą tego widzieć i rozumieć. Wolą śmierć niż podporządkowanie się miłosiernemu Bogu!

Ponownie na myśl przychodzi teoria, że niemal wszyscy słudzy szatana to hybrydy - wynik seksu upadłych aniołów z kobietami ziemskimi. Najprawdopodobniej owo potomstwo nie posiada sumień czyli... dusz, co nie kwalifikuje tych istot do zbawienia. Nie mając szansy na zbawienie i będą oni trwali przy szatanie do samego swego końca, czyli śmierci.

W chwili obecnej jest już bezsporne, że Bóg - Dawca życia i Prawa jest Bogiem niezwykłym i wszystkie jego decyzje i Prawa są dla nas bardzo korzystne.

Jako kontrast - wszelkie działania szatana oraz istot jemu służących nigdy nie przyniosły i nigdy nie przyniosą żadnych trwałych pozytywnych rezultatów.

W ten sposób Bóg udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że jedynie Jego Prawo i Jego miłosierne rządy są w stanie zapewnić Jego stworzeniom trwałe szczęście oraz życie wieczne.

Bóg udowodnił także, że jest niezwykłym Stwórcą i wszelkie Jego dzieła i decyzje cechuje głęboka miłość i niezwykła mądrość. To z miłości do swych stworzeń Bóg dał nam Prawo, które było, jest i nadal będzie naszą największą protekcją oraz gwarancją naszego szczęścia.

Co uderza w tym przypadku, to niezwykła cierpliwość Boga i Jego Syna.

Z miłości do nas Bóg wykazał wielką cierpliwość - tak wobec nas - grzeszników, jak i wobec szatana i jego grupy zbuntowanych aniołów. Cierpliwość Boga osiągnęła apogeum w momencie śmierci Jego własnego Syna, Isusa.

Widzimy wyraźnie, że Bóg także cierpiał oraz cierpi On nadal, kiedy szatan uporczywie kwestionuje wszelkie Jego decyzje, plany oraz oskarża ciągle Boga i Jego najwierniejszych sług.

A Bóg w swej miłości do nas chce przywrócić nam wcześniej utracony raj oraz życie wieczne. Jest ewidentne, że Bóg cierpi z powodu swoich planów odnośnie ludzkości, a Jego cierpienia wynikają z Jego miłości do nas!

Bóg jest miłością i pragnie aby Jego wszystkie stworzenia to zrozumiały oraz odzwierciedlały Jego miłość, ponieważ jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo.

Cierpliwość Boga niedługo się skończy!

Ludzie źli zostaną z ziemi wkrótce całkowicie usunięci.

Szatan i jego aniołowie w niedługim czasie zostaną wyrzuceni z nieba na ziemię. Ich rola w niebie niemal dobiegła już końca. Wystarczy!

Kilka tysiącleci kłamstw i manipulacji szatana oraz jego zbuntowanej mafii anielskiej. Kontrast pomiędzy Bogiem a szatanem jest oczywisty i jeszcze się w przyszłości znacznie powiększy.

     Boga cechuje miłość i prawda. Cechami szatańskimi są kłamstwo i nienawiść.

Wkrótce wybuchnie w niebie wojna pomiędzy armią Boga, pod dowództwem archanioła Michała, a armią szatana. Po zrzuceniu nieproszonych 'gości' z nieba, w ostatecznej bitwie Armagedonu szatan zostanie całkowicie odsunięty od ziemi. Sam Isus Chrystus będzie panował na Ziemi i ukaże On nam rezultaty posłuszeństwa wobec Prawa oraz owoce Jego miłości do nas oraz naszej miłości do Niego.

Świat musi ujrzeć różnicę pomiędzy Bogiem a szatanem.

Prawda jest odrzuca nadal przez wielu ludzi, będących NADAL pod kontrolą umysłów. Ale ten stan rzeczy niedługo ulegnie zmianie.

Nastąpią wkrótce wydarzenia na świecie ujawniające podłość upadłych aniołów, demonów, Nefilimów i hybryd. Zostanie ukazana ich rzeczywista moc i niezwykły pęd ku złu.

Zostanie jednak także ukazana moc Boga a zwłaszcza dotrzymanie obietnicy wyzwolenia ponownego Narodu Wybranego.

Dopiero wtedy cały świat przejrzy na oczy i zobaczy efekty działań szatana i będzie miał porównanie z działaniem Boga, który wyzwoli swój Naród Wybrany.

Świat natychmiast zobaczy obfite błogosławieństwa Boże, Jego sprawiedliwość i miłosierdzie. Będą także aktywnie działali dwaj świadkowie Boży, którzy NAJPRAWDOPODOBNIEJ ukażą światu szatańskie oszustwa biblijne, ukażą być może filmy z historii, ukażą rzeczywistych władców starożytnego świata i obnażą wszystkie pozostałe kłamstwa szatańskie.

W obliczu oczywistych dowodów mocy i miłosierdzia Boga powstanie Wielka Rzesza tych, których trudno będzie zliczyć.

Powstanie Wielkiej Rzeszy będzie tryumfem Boga i sromotną klęską szatana.

Musi nastąpić bezpośrednie porównanie zła szatana z dobrem Boga - każdy człowiek będzie to mógł zobaczyć na własne oczy oraz dokonać świadomego wyboru. Życie w uległości wobec Prawa lub śmierć - pozbawienie Bożego daru życia.

Ten proces już się rozpoczął i płaska ziemia jest OLBRZYMIM ciosem w świat szatana.

Ukazuje się niemal codziennie kilka filmów ukazujących nowe dowody, a nie ukazują się filmy ośmieszające ten temat. Ziemia kula jest chyba największym kłamstwem szatana i zarazem wielkim błędem, ponieważ z czasem coraz więcej ludzi zrozumie zło szatańskie i słuszność Boga w wydaniu sprawiedliwego wyroku - nie tylko na szatana, ale na całą klikę upadłych aniołów oraz ich bezprawnego potomstwa Nefilimów i hybryd.

Oto powód, dla którego Bóg pozwala na takie długotrwałe istnienie zła na ziemi.

Bóg osądził szatana już w niebie, kiedy Izajasz napisał o nim:

Ezechiel 28:(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

Bóg wiedział, do czego to doprowadzi to odkrycie, ale aniołowie i być może inni mieszkańcy nieba tego nie wiedzieli.

Bóg, jako Stwórca każdego stworzenia mógł przewidzieć, jaki rodzaj człowieka powstanie w wyniku małżeństwa Abrahama i Sary, zanim cokolwiek się im urodziło. On wiedział, co powstanie w wyniku połączenia takich a nie innych genów.

I to jest odzwierciedlone w Biblii, kiedy Bóg mówi o księgach żywota i ludziach w nich zapisanych. Zapisani są ci, których geny są korzystne dla funkcjonowania prawidłowego Królestwa Bożego oraz zapisywane są w księgach żywota dobre uczynki. Mówiąc inaczej, ludzie ci nie są skłonni do popełniania zła i krzywdzenia innych.

Bóg to wszystko z góry wie, jako Autor i Projektant naszego kodu DNA.

Ale my.... potrzebujemy dowodów i dlatego Bóg pozwala szatanowi i jego aniołom, aby w pełni ujawnili swoją niezwykłą niegodziwość i zło.

I to zło właśnie sięga zenitu i w najbliższym czasie zasłona nad tymi kwestiami zostanie przerwana i cały świat zobaczy na własne oczy szatańskie zło oraz jego rezultaty.

Świat już się budzi z tego letargu i coraz więcej ludzi się zastanawia, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego aż tak jesteśmy ogłupiani i manipulowani.

Gdyby szatan i jego aniołowie zaprowadzili idealny porządek na ziemi, ukazali miłość do ludzi, pomagali by w tworzeniu wspaniałych państw z uczciwymi przywódcami, obfitością wszelkich środków do życia w zdrowiu, tworzenia, czystej rozrywki oraz braku tolerancji dla zła i niemoralności, Bóg miałby spory problem ukazać swoją miłość i sprawiedliwość.

Szatan wytrąciłby Bogu z ręki wszelkie możliwe argumenty.

Ale jest całkowicie odwrotnie i zło szatańskie oraz mądrość Boga, Jego cierpliwość i miłosierdzie są widoczne jak na dłoni.

Taki jest cel istnienia zła na ziemi, aby nie było żadnych wątpliwości, że Bóg jest Stwórcą i On doskonale wie, kto jest kim, zanim ta osoba się nawet narodzi.

Dlatego Jego sąd jest zawsze prawidłowy i sprawiedliwy.

Nastanie tysiącletnie Królestwo Boże.

Wszystkie ziemskie rządy zostaną usunięte a ich miejsce zostanie wprowadzony globalny rząd pod władzą Isusa Chrystusa.

Po tysiącletnim Królestwie Bożym Bóg jeszcze raz wypuści szatana z Otchłani i raz jeszcze dopuści na krótką chwilę do próby kontynuacji zła.

Wtedy wszyscy aniołowie i demony wspierający szatana oraz on sam zostaną raz na zawsze unicestwieni.

Dopiero po śmierci tych istot Bóg Ojciec ponownie przystąpi do kontynuacji swoich dzieł oraz dalszych aktów  stwarzania, a posłuszna Mu ludzkość będzie z radością i miłością służyć Mu przez wieczność.

W jaki sposób Boga zareaguje na ponowne zło po śmierci szatana?

Każde łamanie Bożego Prawa jest aktem buntu. Po takiej ilości dowodów, które ciągle obserwujemy - Bóg w przyszłości natychmiast wykona wyrok na istocie, która zacznie tylko myśleć i planować łamanie Prawa Bożego.  Tym razem nie będzie już okoliczności łagodzących.

Wszystkie możliwe opcje bezprawia, kłamstwa i nienawiści zostały już sprawdzone. Miłość Boga do swych stworzeń nie budzi u nikogo rozsądnego żadnych wątpliwości.

Bóg w swojej miłości do ludzkości już nigdy więcej nie dopuści, aby ktokolwiek zaszkodził nawet w najmniejszym stopniu Jego posłusznym i miłującym Go ludziom.

Oto dlaczego Bóg do tej pory dopuszcza zło - nie tylko na ziemi ale także w niebie, oraz cierpliwie znosi wszelkie oskarżenia szatana przez ostatnie kilka tysięcy lat.

 


Napisano: 3 Października 2014

Ostatnie uaktualnienie: 6 Września 2015
Copyright © 2010 thewordwatcher