Nowe Przymierze

Ostatnie uaktualnienie: 15 Lipca 2012

 

Pojęcie Stary Testament jest mylące ponieważ Przymierze a Testament to dwie różne rzeczy. Testament jest praktycznie ostatnią wolą człowieka i w tym świetle nazwa - Stary Testament jest wysoce myląca.

Bóg nie umarł i nie spisał swojej ostatniej woli. Chrystus umarł co prawda za nasze grzechy i stał się naszym Zbawicielem, ale także nam nie sporządził Testamentu. Najbardziej prawidłowe pojęcie to Nowe lub Stare Przymierze.

Pojęcie Przymierze jest często używane w Biblii. Jest to po prostu umowa. Kupno czegokolwiek, jakiegokolwiek usługa na papierze jest umową. W naszym przypadku oba przymierza to umowa pomiędzy Bogiem a ludźmi. Umowa jest aktem prawnym.

Weźmy pod uwagę Stare Przymierze. Bóg zawarł Przymierze czyli umowę z Izraelem.

OBIE strony miały tak prawa jak i obowiązki. Jak w każdej umowie. Tak Izraelici mieli prawa i obowiązki jak Bóg miał swoje Prawa a także Obowiązki, co do których On się sam zobowiązał.

Niewielu wspomina o obowiązkach Boga wobec narodu Izraelskiego ale Bóg swoje obowiązki wyraźnie określił oraz zgodnie z umową czyli przymierzem On je w doskonały sposób wypełniał!

Szczegóły Starego Przymierza są dokładnie wyjaśnione w artykule - Czy współczesny Izrael jest nadal Narodem Wybranym przez Boga ?

Przytoczę jedynie obowiązki Boga wobec Izraela na podstawie owego Przymierza.

Powtórzonego Prawa 28:1 Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. 2 Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. 3 Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. 4 Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego. 5 Błogosławiony będzie twój kosz i dzieża. 6 Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. 7 Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. 8 Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. 9 Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami. 10 Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały. 11 Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. 12 Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. 13 Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. 14 Nie zbaczaj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za bogami obcymi i służyć im.


Oto obowiązki Boga wobec Narodu Wybranego. Można sobie dzisiaj wyobrazić miny wielu chrześcijan, którzy byliby wielce uradowani, gdyby Bóg miał wobec nich obowiązek takiej opieki, jaką cieszyli się starożytni Izraelici.

Przeczytajmy uważne zobowiązania Boga w przypadku stosowania się do Jego Przykazań. I nie chodziło tutaj o DOSKONAŁE stosowane się do tych przykazań ponieważ Bóg zdawał sobie sprawę z ludzkiej niedoskonałości i nawet pobłażał im wtedy, kiedy drastycznie łamali sabaty!

Wyobraźmy sobie, że ogólnie spełniamy Boże przykazania Starego Przymierza.

Bóg miałby więc obowiązek wobec nas:

 • 1. wywyższać nas ponad inne narody
 • 2, błogosławić nam wszędzie
 • 3. kobiety rodziłyby bez powikłań, bez śmiertelnych płodów, każde pragnienie spłodzenia dziecka byłoby wysłuchane, każde zwierzę w zagrodzie czy w domu także miałoby błogosławieństwo.
 • 4. nie byłoby żadnych klęsk żywiołowych, posuch, pożarów, trzęsień ziemi
 • 5. nie byłoby żadnego przekleństwa, złego przypadku czy wypadku samochodowego.
 • 6. w każdej pracy mielibyśmy błogosławieństwo, wszystko by się nam udawało, otrzymywalibyśmy wiele nagród, promocji czy awansów na wyższe stanowiska.
 • 7. bylibyśmy w szacunku u wszystkich ludzi.
 • 8. nie mielibyśmy nigdy długów

Prawdomówny Bóg dotrzymywał swej umowy i swych obowiązków i przez pewien okres czasu Izraelici żyli właśnie w takich warunkach - zwłaszcza za króla Salomona. (Więcej na ten temat w podanym wcześniej linku.)

Dzisiaj, gdybyśmy mieli szansę na Stare Przymierze, wielu z nas robiłoby wszystko, aby dostąpić aż takiej troskliwej Bożej opieki.

Jednakże nie jesteśmy objęci Starym Przymierzem.

Obejmowało ono obie strony owej umowy - Boga oraz Jego wybrany naród - Izrael. Niestety Izrael wielokrotnie oraz drastycznie łamał te wspaniałą umowę z Bogiem i Bóg był zmuszony działać zgodnie z umową.

Wymownym punktem umowy były Jego jego kary na Izrael - szczytową karą było drugie zburzenie Jerozolimy w roku 70 n.e. (II Zburzenie Jerozolimy)

To był wyraźne działanie Boga, zgodne z zawartą z Izraelem umową.

Przymierze pomiędzy Bogiem a Izraelem to zostało całkowicie zerwane i już nikogo ono nie obowiązuje, z Bogiem włącznie! Za zupełne zerwanie umowy czyli Przymierza. Bóg wykonał wyrok zgodnie z zasadami owego Przymierza.

Oznacza to, że bez względu na nasze postępowanie, dzisiaj Bóg nie ma obowiązku zasypywania nas błogosławieństwami, ponieważ wobec nas, czyli pogan On się do czegoś takiego nie zobowiązał. Jeden fakt jest szczególnie ważny w omawianiu Starego Przymierza.

Nie dawało ono nikomu życia wiecznego. Dawało natychmiastowe, ale tymczasowe błogosławieństwa.

Życie wieczne nie było nagrodą w tej umowie. Izraelici nie posiadali szansy na życie wieczne i nie byli w stanie sobie na nie zapracować czy wyjednać ofiarami zwierząt.

Innymi słowy - Stare Przymierze było wieczne na następującej zasadzie. Izrael będzie wiecznie posłuszny, Bóg będzie wiecznie błogosławił. Z chwilą drastycznego nieposłuszeństwa Izraela, Stare Przymierze nie obowiązuje już żadnej ze stron.

W ten sposób doszliśmy do zasadniczego tematu.

Nowe Przymierze.

Na ten temat niewiele się mówi ani temat nie jest tak jaskrawo wyłuszczony przed nami, w jaki uczynił to Bóg w czasach Mojżesza.

Kiedy powstało Nowe Przymierze?

Bóg nie spoczął na laurach i nie zaniechał zbawienia dla ludzkości. Skoro Naród Wybrany przez Boga zerwał całkowicie umowę z Bogiem, Bóg postanowił zawrzeć Nowe Przymierze z tymi, którzy okażą Mu całkowite posłuszeństwo.

Nowe Przymierze zostało ogłoszone przez samego Isusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

Mateusza 26:(28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

Jest to pierwsza wzmianka o nowym Przymierzu. Z tego tekstu wynika wyraźnie, że Przymierze to jest oparte na krwi Chrystusa. Tego samego dnia Isus został ofiarowany jako Baranek Paschalny i stał się ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata.

Czyli Isus swoją krwią zmazał z nas winę krwi za nasze grzechy. W takim przypadku mamy wielkie szanse na życie wieczne.

Oto wyższość Nowego Przymierza ponad Stare.

Zwrócimy uwagę na wiele szczegółów Nowego Przymierza.

Zasadnicze różnice:

 • 1. zostało zawarte pomiędzy całym światem a Bogiem.
 • 2. Status Narodu Wybranego uzyskali Chrześcijanie, czyli wybrani przez samego Boga
 • 3. Nowe Przymierze oznacza posłuszeństwo wobec Isusa oraz Jego przykazań.
 • 4. Nagrodą jest życie wieczne po zmartwychwstaniu lub przeżycie Wielkiego Ucisku, lub porwanie.
 • 5. Błogosławieństwa Boże są obiecane jedynie w sprawach duchowych a nie w sprawach materialnych
 • 6. Nowe Prawo to głównie dwa przykazania - miłości do Boga oraz miłości do bliźniego.
 • 7. Reszta przykazań Chrystusa to rozwinięcie obu przykazań.

Nie ma więc świątyni, nie ma ofiar, nie ma sabatu, Paschy, ani żadnych innych świąt Starego Przymierza.

Podstawą do uzyskania życia wiecznego jest więc miłość do Boga oraz miłość do bliźniego. Jakże proste w powiedzeniu, jakże trudne w realizacji. Na czym to ogólnie polega?

W jaki sposób można wyrazić miłość do Boga?

Miłość tę można wyrazić poprzez posłuszeństwo wobec Jego (Chrystusa) przykazań. Studiować Jego Słowo, po to, aby Go bliżej poznać. Poznawszy Go bliżej, pokochamy Go, chociażby dlatego, że On nas tak umiłował, że oddał nam za nas Syna swego na śmierć.

Jana 3:(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Studiując Jego miłosierny i cierpliwy sposób postępowania z Izraelem, jego miłość do tego narodu, jego opiekę i niezwykłą wyrozumiałość wobec zbrodni, jakie Izrael popełniał wręcz przepełnia nas zazdrością owych błogosławieństw, jakie Izraelici od Boga otrzymywali, ale ciągle się przeciwko Stwórcy buntowali.

Wyobraźmy sobie  - od dzisiaj celebrujemy sabat i szanujemy 10 przykazań a w zamian Bóg daje nam długie życie bez chorób, wypadków, bez długów i mozołu!

Izraelici to wszystko odrzucili!

Dlatego, że Stare Przymierze nas nie obowiązuje, z tej właśnie przyczyny Bóg nie jest zobowiązany błogosławić nam dzisiaj w sprawach materialnych i odpowiadać na nasze błagania o zdrowie i szczęście.

Jak można miłować bliźniego?

Najtrudniejsze z Bożych przykazań. Znacznie bardziej skomplikowane niż 10 przykazań Starego Przymierza. Bóg obecnie spodziewa się nie tylko tego, że nie będziemy cudzołożyć, zabijać, kraść czy składać fałszywe zeznania.

Bóg spodziewa się miłości do bliźnich.

Jeśli kogoś nie zabiłeś, nie okradłeś o nie oszukałeś, to jeszcze nie oznacza, że kogoś miłujesz!

Cokolwiek robisz, zapytaj siebie: czy to robiąc wykazuję miłość do drugiej osoby? Czy jej nie ranię, nie poniżam, nie wywyższam się, nie staram się opanować i wykorzystać?

Pytań jest znacznie więcej. Najważniejsze jest to, aby sobie zadać takie pytanie w każdej sytuacji i postępować tak, aby nikt nam nie mógł zarzucić czegokolwiek złego, świadczącego o wyraźnej niechęci do naszego bliźniego, kimkolwiek on lub ona czy ono będzie.

Wynika z tego ze cena Nowego Przymierza jest znacznie wyższa ale i wymagania są wyższe także. Co więcej, Bóg spodziewa się teraz od nas myślenia w tej kwestii. Powiedzmy dzwoni telefon. Zanim odbierzesz, powiedz sobie coś takiego: ukażę teraz swoją miłość do bliźniego aby ucieszyć serce Isusa. Zadzwoniła... nie lubiana teściowa lub... komornik czy jakiś wyjątkowo nieprzyjemna osoba!

Czy Przykazanie nadal obowiązuje?

Oczywiście że tak. W takich sytuacjach możemy się natychmiast zorientować, ile nam jeszcze potrzeba czasu na dojście do doskonałości!

Jest powszechnie wiadome, że najtrudniej jest zastosować owo przykazanie we własnym domu!

Nie popadajmy w przygnębienie. Isus doskonale nas zna i wie, jak trudno jest nam dotrzymać owego Przymierza. Chrystus wie, że będziemy wielokrotnie upadać i owe upadki będą nam wybaczone, pod warunkiem, że podnosząc się z takiego upadku nadal będziemy się starali o posłuszeństwo wobec tych obu przykazań.

Radykalna różnica pomiędzy Przymierzami

Porównując Stare Przymierze z Nowym musimy sprawdzić nieco dokładniej owe różnice, ponieważ wiele religii straszliwie gmatwa tę sprawę i trudno jest dociec Prawdy, bazując na religiach a nie na Słowie Bożym.

Isus Chrystus zapewnił apostołów, że Jego Nowe Przymierze jest tak radykalne, że nie może On im od razu wszystkiego wyjawić i dopiero Duch Boży wyjaśni im dalsze szczegóły.

Jana 16: (12) Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; (13) lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. (14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.

Czego ówcześni Żydzi nie mogli znieść? Czyżby Isus planował całkowicie znieść Prawo i zastąpić je dwoma nowymi przykazaniami? Czyżby miał znieść całkowicie wszelkie zwyczaje, obmywania, święta i ofiary?

Przymierze z Izraelem było już złamane. W momencie zniszczenia Jerozolimy oraz świątyni Bóg całkowicie porzucił Stare Przymierze i nastał okres Newego Przymierza, opartego na przelanej krwi Isusa Chrystusa.

Stare Przymierze zostało wypisane Bożym palcem na kamiennych tablicach.

Nowe Przymierze zostało wypisane palcem Bożym w sercach tych, którzy uwierzyli w Chrystusa.

Zrozumienie obydwu przymierz pozwoli także na zrozumienie roli Izraela czy raczej braku owej roli, ponieważ Stare Przymierze już nie obowiązuje więc także zobowiązania Boga w stosunku do tego niewiernego Mu narodu także nie obowiązują. Nie znaczy to, ze Prawo już nie obowiązuje - czyli Przykazania. One po prostu zmieniły lokację - zostały wpisane Bożym palcem w serca ludzkie. Isus dodał do nich bardziej precyzyjne znaczenia.

Obowiązują nas obecnie nowe przykazania Isusa.

 • "Pokutujcie Mat. 4:17; Obj. 2:5 2.
 • "Przyjdźcie do mnie" Mat. 11:28 3.
 • "Szukajcie najpierw Królestwa Bożego z jego sprawiedliwością" Mat. 6:33 4.
 • "Wybaczajcie" Mark 11:25 5.
 • "Wyprzeć się samego siebie Mat. 16:24 6.
 • "Prosić... szukać... pukać Mat. 7:7 7.
 • "Starać się wejść przez wąską bramę" Łuk 13:24

To jest jedynie fragment wielu przykazań Isusa, które podał On nam osobiście. Naszym chlebem powszednim powinno być Słowo Boże, z którego powinniśmy poznawać Jego przykazania oraz stosować je w naszym życiu codziennym.

Napisano: 27 Maja 2012

Ostatnie uaktualnienie: 27 Maja 2012