Która religia jest prawdziwa?

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

 

Czy znasz człowieka upoważnionego przez Boga do nauczania ciebie, w jaki sposób powinieneś wielbić Boga, Chrystusa czy też Marię, matkę Isusa? Wielu nauczycieli mówi, że są oni przez Boga wyznaczeni. Nikt na Ziemi nie ma Bożego zezwolenia do kontrolowania ludzi miłujących Boga. Nie ma na to dowodów!

Jeżeli nie znasz takich ludzi czy pojedynczej osoby, zadaj sobie bardzo mocne i odważne pytanie!

Który lider religijny został wyznaczony do nauczania i kontroli ludzi wielbiących Boga? Podobnie jak z powyższymi tekstami, takich osób nie ma na całej Ziemi. Któż założył więc jakąkolwiek religię? Nikt w dziejach świata, nawet z Chrystusem włącznie, nie został przez Boga wyznaczony do założenia jakiekolwiek religii!

Czy kiedykolwiek znalazłeś w Biblii słowo - religia?

Termin 'religia' w Biblii nie istnieje!

Czy wiesz, że wszystkie religie, bez wyjątku to fałsz i oszustwo?! Religie praktycznie odrzucają wszystkie biblijne nauki, zastępując je fałszywymi naukami, opartymi głównie na trzech Żydach, umieszczonych w Biblii. W Biblii nawet nie istnieje słowo - religia!

Na świecie nie ma ani jednej religii opartej ściśle na Biblii, oraz na opisanym w niej Bogu oraz Isusie, Synu Bożym. Ale Bóg zapowiedział swój Naród Wybrany, którego Królem jest Isus, ale nadal nie nazwał on tego Narodu jakąkolwiek religią!

Tmczasem każda chrześcijańska religia twierdzi, że musisz być jej aktywnym członkiem, aby uzyskać zbawienie. Jest to kłamstwo!

Wybór w religiach jest olbrzymi - istnieją tysiące religii i sekt chrześcijaństwa. Co jest najciekawsze - religie te nigdy się nie krytykują oraz nie ujawniają jakichkolwiek błędów innych religii. Istnieje także prawda czysto biblijna, przemilczana przez wszystkie religie.

Największe kłamstwo Chrześcijaństwa!

Chrześcijaństwo odrzuca istnienie Narodu Wybranego na ziemi!

Autorem Biblii jest sam Bóg, który jest niezwykle mądrym i inteligentnym Bogiem porządku, a nie bałaganu. Naród Wybrany przez Boga istnieje, zawsze istniał i  będzie zawsze istniał na wieki. Narodem Wybranym przez Boga jest Izrael a Ziemią Obiecaną jest Palestyna, którą bezprawnie opanowali Żydzi, którzy kłamliwie nazywają siebie Izraelem.

Żydzi są potomkami Chazarów ale oni nie są Izraelitami.

Bóg nigdy nie wprowadził Żydów do Palestyny ale weszli tam morderczy i samozwańczy Żydzi, wspomagani przez Hitlera a potem przez USA!  Żydzi do dzisiaj mordują Palestyńczyków. Chrystus by ich za to ostro potępił!

Największy biblijny problem

Pośród apostołów szatan zdołał umieścić Judasza. Także w Biblii zagościł Judasz, który swoimi naukami zwiódł wszystkich chrześcijan świata. Był to Żyd - faryzeusz, zwany apostołem Pawłem, który także wyszkolił czarownika Łukasza oraz 'ewangelistę' Marka, aby oni wsparli nauki Pawła.

Łukasz był 'lekarzem'. 2000 lat temu nie było znanych nam dzisiaj lekarzy, ale byli to głównie guślarze i czarownicy wszelkiej maści, często leczący ludzi co najmniej podejrzanymi metodami. Nikt z owych trzech 'apostołów' nie widział i nie słyszał Isusa, chociaż rzekomo żyli oni w tym samym miejscu i czasie!

Niewielu chrześcijan wie, że ci trzej pisarze byli Żydami. Ale Isus i Jego apostołowie Żydami nie byli, ponieważ Żydzi nigdy nie byli narodem wybranym przez Boga!!!

Żydzi to tajemnicza przyczyna drastycznie podzielonego Chrześcijaństwa. Przeczytaj UWAŻNIE poniższe zdanie.

Wszystkie religie głoszą nauki Żydów; Pawła, Łukasza, Marka i czasami Estery!

Chrześcijaństwo twierdzi, że opiera się na Słowie Bożym, ale dzieła Żydów nie są Słowem Bożym. Są to słowa Pawła, który nie głosi Boga, ale głosi swoje fałszywe dogmaty. Dlatego jego nauki są całkowicie sprzeczne z resztą Biblii. To nauki Pawła powodują takie niezwykłe zamieszanie w religiach chrześcijaństwa.

Chrześcijaństwo powinno nazywać się... pawłościaństwem, ponieważ ono naucza głównie Pawła. Doktryny te są całkowicie sprzeczne z wypowiedziami Boga oraz jego Syna, Chrystusa a nawet są wypełnione fałszywymi proroctwami.

Dołóżmy do tego pseudo naukę uwłaczającą Bogu za pomocą teorii ewolucji oraz teorii wielkiego wybuchu oraz naciski władz i mediów na ateizm - i już jesteś na drodze prowadzącej do ateizmu czyli negacji istnienia Boga. Chrześcijanie wierzą w Ziemię kulę, w ewolucję i wierzą nawet w loty na Księżyc.

Dlatego pseudo nauka kontroluje twój umysł, który zaczyna absorbować czystą truciznę duchową. Cały świat jest nadal w mocy szatana. Szatan i jego słudzy kontrolują wszelkie informacje z Biblii, nauczając nas niemal wyłącznie kłamstw Pawła, Łukasza i Marka.

Religie są ściśle kontrolowane, ponieważ szatan walczy przeciwko Bogu. Głównym celem szatana jest walka o nasze życie wieczne, które sam szatan już utracił! Ta sytuacja będzie trwała do wyznaczonego przez Boga czasu.

Bardzo niewielu ludzi wie o tym, że do zbawienia wystarczy ci posłuszeństwo wobec 10-ciu Przykazań. Pomoże ci także Kazanie na Górze oraz wersety z dwóch wiarygodnych Ewangelii, Mateusza i Jana. Sprawdź koniecznie ten artykuł!

Najważniejsze dla człowieka jest przestrzeganie Przykazań!

Posłuszeństwo takie gwarantuje tobie nam wieczne, czyli zbawienie. Nie używaj do zbawienia krzyży, obrazów, świąt, mszy, kazań, pieniędzy na tacę, uczestnictwa w świętach kościelnych, mszach czy świętach. To wszystko Biblia nazywa bałwochwalstwem!

W tym linku masz wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Link... Najważniejsze słowa Boga i Syna potrzebne nam do zbawienia

Druga opcja.

Chcesz lepiej poznać Boga oraz Jego plany? Zacznij czytać Biblię i proś Boga w modlitwach o zrozumienie. Sprawdzaj każdy werset, nie tylko wybiórczo ale w kontekście całych rozdziałów. Skup się na jednej niezwykle ważnej rzeczy.

Już dowiedziałeś się od Boga oraz Syna Bożego, co jest potrzebne do zbawienia.

Jeżeli zaczniesz czytać Biblię, zastosuj tę samą zasadę. Tylko słowa Boga oraz Isusa (Jezusa) są dla nas ważne. Biblia jest nazywana Słowem Bożym ale nie jest to zgodne z faktami. Biblia zawiera słowa Boga i Syna i tylko Ich słowa są dla nas ważne i nas obowiązują.

Biblia zawiera także słowa oszustów, szatana, który kusił Chrystusa, Judasza i fałszywych proroków czy nawet wrogów Boga. Zawsze sprawdzaj każdy tekst, czy rzeczywiście pochodzi od Boga czy od Syna.

Dlatego powinieneś unikać tego, co napisał Łukasz, Paweł i Marek. Oni nigdy nie cytują Syna. Oni nawet nie znają podstawowych nauk Isusa! Sprawdź wiarygodność Łukasza! Czy on ośmielił się podać na piśmie, że Duch Boży go prowadził?

Łukasza 1:1 Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, 2 Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, 3 Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, 4 Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. [BM]

Łukasz otwarcie pisze, że pozbierał on informacje od naocznych świadków oraz sług słowa. Jest to bardzo dalekie od... natchnienia Duchem Bożym. Każdy mógł to zbadać i napisać swoją wersję. Sprawdź wiele dowodów na otwarty fałsz Łukasza w podanym linku. Z tekstami rzekomego apostoła Pawła jest jeszcze gorzej.

Prawda jest przedstawiana w najprostszy sposób.

Jest to najważniejsza wskazówka, niezbędna  w poznaniu Prawdy. Stary Testament był rozumiany przez najbardziej prostych i nie wykształconych ludzi. Bóg chciał być rozumiany i... był rozumiany bez cienia najmniejszych wątpliwości. Syn w Nowym Testamencie wyraża się w identyczny sposób, ponieważ tak Go nauczył Ojciec.

Natomiast teksty Pawła są niezwykle skomplikowane i sprzeczne ze sobą, ponieważ są one AUTORSTWA szatana i Pawła.

Chrześcijaństwo mówi często, że ... Bóg powiedział nam tak w liście Pawła.

Paweł jest cytowany w religiach w 60-80% wszelkich cytatów biblijnych. Sprawdź masę dowodów na olbrzymie kłamstwa obydwu pisarzy Nowego Testamentu w tym linku. Apostoł Paweł.

Oto logiczne przyczyny, dla których współczesne Chrześcijaństwo jest tak bardzo dalekie od Prawdy i praktycznie nie zna ono ani Boga ani Isusa. Z tych przyczyn moralność Chrześcijan nie jest lepsza od moralności świata.

Władca tego świata

Szatan jest nazwany w Biblii władcą (księciem) tego świata i wszystkie jego działania są skierowane  przeciwko Bogu i Jego Słowu, czyli Biblii. Jednak Bóg nie zezwolił mu na ukrycie Biblii przed nami. Oto prorocza zapowiedź Chrystusa o ingerencji szatana w Biblię.

Mateusza 13:24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Wyjaśnienie Chrystusa owej przypowieści.

Mateusza 13:37 A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38 Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. 40 Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. 41 Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Wszystkie religie chrześcijaństwa były i są nadal skażone... synami Złego czyli sługami szatańskimi. Złe nasienie nie jest od razu widoczne ale dopiero blisko żniwa kąkol się całkowicie ujawnia.

W ten sposób kąkol już jest widoczny, a pastorzy, księża czy starsi aktywnie popierają: wojny, teorię ewolucji, przerywanie ciąży, małżeństwa homoseksualne, pedofilię - sami biorą w niej udział - i wiele innych ohydnych rzeczy. Oczywiście że są wyjątki i owe wyjątki są marginalizowane przez synów Złego.

Dopiero teraz kąkol czyli chwast jest widoczny jak na dłoni i jak Isus Chrystus nam to wyjaśnił - sądu nad chwastami dokonają Jego aniołowie. Teraz zaczyna docierać do wielu ludzi prawda biblijna. Chrześcijaństwo to mieszanina synów Królestwa oraz kąkolu, który jest skazany na zagładę. To są rzeczywiste przyczyny tak olbrzymich nieporozumień i sprzeczności w zrozumieniu Biblii.

Prawda to najprostsze teksty z ust samego Boga lub Syna Bożego.

Biblia jest manipulowana i większości jej wersetów jest przedstawiana Chrześcijanom w manipulacyjny i kłamliwy sposób. Chrześcijanie pod wpływem kontroli umysłów wierzą w owe manipulacje i nie dopuszczają możliwości, że mogą być w błędzie lub że są ohydnie oszukiwani.

Największe zniszczenia dokonywane są właśnie w kościołach czy salach wielbienia Boga. Duża część sług Bożych, czyli pastorów, księży, starszych, biskupów czy innych 'uczonych w Piśmie' to słudzy szatana kontrolujący trzodę wiernych Chrystusowi Chrześcijan.

Istnieje także inna wersja wyjaśnienia tego proroctwa o pszenicy i kąkolu. Pszenica to członkowie Narodu Wybranego a kąkol to nasienie węża pracujące dla szatana, które jest odpowiedzialne za masę kłamstw na temat Boga i Biblii. Ich kłamstwa powodują odpływ wielu Chrześcijan na ścieżkę ateizmu. Taki jest cel polityki szatańskiej, która nadal zwycięża.

Czy Bóg założył religię!?

Religią nazywamy określony system pewnych wierzeń, posiadający pewną konkretną strukturę, hierarchię przywódców, budynki, kościoły, Sale Królestwa oraz innego rodzaju hale. W skład religii wchodzą określone doktryny, dogmaty, rytuały, przepisy i wierzenia.

Ważną częścią każdej religii jest wielbienie jakiegoś nadprzyrodzonego bytu - kult połączony z rytuałami. W przypadkach religii fałszywych jest to wielbienie demonów i szatana, markujących jako bóstwa czy bogowie.

Nawet w przypadkach czystych i szczerych chęci tworzenia zborów czy komun w celu przywrócenia Prawdy biblijnej, zbory i komuny przekształcały się z czasem w kontrolowane systemy i nietrudno się domyślać, kto zaczynał kontrolować owe społeczności.

Widać wyraźnie, że szukając niczym nie skażonej Prawdy biblijnej powinniśmy całkowicie zapomnieć o instytucjach religijnych, które pod parasolem ekumenizmu czy Babilonu Wielkiego zostaną w końcu bezpowrotnie zniszczone.

Kiedy Bóg panował w Izraelu, Prawo Boże było interpretowane przez samego Boga. On osobiście wydawał polecenia i rozkazy.  Izraelici byli jednak bardzo przekorni i często łamali Jego prawa i znieważali Boga swym nieposłuszeństwem.

Po ustąpieniu z tronu Izraela Bóg nadal wydawał polecenia oraz proroctwa wybranym przez siebie prorokom. Nie było więc nadal szans na swobodną interpretację. Tutaj tkwi właśnie olbrzymia różnica pomiędzy rządami samego Boga, Dawcy życia i Prawa, a instytucjami religijnymi.

We współczesnych religiach rolę Boga przejęli pastorzy, księża i starsi, którzy bez porozumienia z Bogiem i bez Jego upoważnienia rozpoczęli wydawanie poleceń wiernym. Łamali w ten sposób prawa nadane przez samego Boga i wprowadzali w zamian fałszywe prawa i przepisy, często zupełnie sprzeczne z Prawem Boga.

Oto w jaki sposób podsumował 'religię' faryzeuszy Syn Boży - Mateusza 23 rozdział.

Fałszywi słudzy nasienia węża wydają rozkazy trzodzie, która nie powinna słuchać ich głosów, ale powinna słuchać tylko i wyłącznie głosu samego Pasterza, czyli Isusa Chrystusa. Nawet zmieniono Jemu imię, aczkolwiek świat dba bardzo o właściwą wymowę nazwisk szatańskich premierów!

Wyraźnie widzisz, istnieją oczywiste przyczyny istnienia tysięcy często dzikich wyznań chrześcijańskich, które notorycznie łamią Boże przykazania zmuszając Chrześcijan do akceptacji grzechu.

"Węże, plemię żmijowe." - to zdanie dotyczy wszystkich tych, którzy anulują Boże przykazania zastępując je swoimi naukami, sprzecznymi z przykazaniami Bożymi.

Szczególnie widoczne jest to w Kościele Katolickim, w którym przykazanie Boże KATEGORYCZNIE zakazujące bałwochwalstwa jest notorycznie i masowo łamane a katolicy zamiast Boga wielbią starożytną boginię, nazwaną w Biblii, Królową Niebios, która w rzeczywistości pochodzi ze starożytnego bałwochwalstwa Astarte czy Asztarot, tudzież Sumiramis.

Poniżej mamy oryginalne przykazanie Boże, zniekształcone a nawet usunięte przez Kościół Katolicki.

Wyjścia 20:(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, BM.

Ten tekst ukazuje nam, w jakim stopniu Bóg nienawidzi bałwochwalstwa!

Isus i apostołowie nigdy się nie modlili do żadnej podobizny!!!

Warto przeczytać cały kontekst tego proroctwa, aby poznać z pierwszej ręki, jakie kary spadły na Izraelitów za wielbienie Królowej Niebios.

Jeremiasza 44:16 W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali. 17 Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. 18 Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.  (Przeczytaj cały 44 rozdział Jeremiasza.)

Nigdzie w Biblii Chrystus nie nakazuje czczenia swojej matki!

Takiego wersetu nie ma. Biblia nie nazywa Marii Królową Niebios, Matką Boską ani nie tytułuje jej Wieczną Dziewicą! Miała ona więcej dzieci, a Jakub był bratem rodzonym Isusa.

Zdecydowana większość członków religii chrześcijaństwa będzie żyła ponownie i wieczne w Królestwie Bożym pod władzą Syna Bożego, który uzdrowi ową wielką trzodę i da im wszystkim życie wieczne, tutaj na ziemi.

Czy wszyscy księża, pastorzy i starsi to słudzy szatana?

Nie wszyscy! Jest wielu wspaniałych naśladowców Chrystusa, zwiedzonych przez sług szatana, którzy często zastanawiają się nad owymi 'chwastami' nie rozumiejąc wielu doktryn i tekstów biblijnych. Wielu z nich to ludzie prawi o otwartych sercach, miłujących Boga i Jego Syna, gotowych do oddania swego życia za Prawdę. Ale są oni są ogłuszeni kłamstwach oraz władzą 'chwastów'!

Jeszcze do niedawna wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia są oni manipulowani przez szatana i jego potomstwo! Jako chrześcijanin na pewno zauważyłeś, że jest wielu wspaniałych braci, pastorów, księży i starszych, którzy w dziwny sposób są... omijani w tzw. przywilejach czy nominacjach.

Jest regułą, że ten najgorszy 'margines' zawsze jest nagradzany!

Na nasze i ich szczęście Bóg doskonale rozumie tę sytuację i wielu naszych błędów nie poczytuje nam jako łamanie Jego Prawa z pełną premedytacją, ponieważ zdecydowana większość ludzi jest całkowicie zwiedziona z powodu rażącej nieznajomości Biblii i nie ma posiada świadomości tego, że jest w wielkim błędzie.

Prawda biblijna jest jedyną Prawdą

Jedyna Prawda jest zawarta w Słowie Bożym, którego Autorem jest sam Bóg. Prawda ta nie podlega żadnym dowolnym interpretacjom. Podobnie jak 2 + 2 = 4 - nie ma praktycznie żadnych możliwości odmiennej interpretacji. Nikt na świecie nie zgodzi się na wynagrodzenie za pracę według jakichkolwiek innych interpretacji tego równania.

Podobnie rzecz ma się z Biblią. Słowa Boga czy Syna są tak proste i oczywiste, że nie trzeba nam ekspertów, aby je nam wyjaśniali. Proroctwa to zupełnie inna sprawa! Interpretacje odmienne istnieją tylko i wyłącznie z jednej przyczyny.

Fałszywe religie twierdzą - że istnieje olbrzymia ilość możliwych interpretacji i każda droga do Boga jest właściwa.

Biblia tego nie potwierdza!

Problem u wielu polega na chęci podporządkowania się określonej religii, w celu obarczenia tej religii odpowiedzialnością za swoje grzechy. Ale tej odpowiedzialności nie można zrzucić na kogokolwiek innego.

Jana 8:31 Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie; I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi"

Podobnie jest dzisiaj. Każdy naśladowca Chrystusa jest wolny od kajdan religii i wyznań kontrolowanych przez szatana i jego systemu rządzenia światem. Istnieje prosta reguła do zbawienia.

Nie masz obowiązku należenia do jakiekolwiek religii!

Czytaj Biblię i bądź posłusznywszystkim 10 Przykazaniom. Jeżeli czegoś nie zrozumiesz, Bóg ci to wybaczy, ale nie wybaczy tobie natorycznego łamania doskonale rozumianych Przykazań, jak zakaz kłaniania się jakimkolwiek obrazom czy posągom.

Który kościół cieszy się Bożą opieką i nadzorem?

Czytasz jakikolwiek artykuł biblijny? Oglądasz film? Sprawdź jego język! Sprawdź, czy nie ma tam rozkazów czy wykrzykników w stylu - musisz nam uwierzyć! Musisz zrobić to czy tamto! Jeżeli tego nie zrobisz, Bóg cię zabije wiecznym ogniem, czy nawet pójdziesz do piekła!

Fałszerze Słowa Bożego oszukują nas mówiąc: Bóg upoważnił tylko nas do objawiania Jego Słowa. Gdyby tak było, niepotrzebna byłaby Biblia dostępna dla każdego człowieka.

Czytając coś takiego czy słysząc taki język od razu patrzę bardzo podejrzliwie na autora tekstu, ponieważ wydaje on rozkazy duchowe autorytetem, którego nie jest on w stanie udowodnić. Słyszy się rozkazy typu: będziesz płacił dziesięcinę, będziesz głosił raz w tygodniu, będziesz się spowiadał, będziesz dawał na tacę itd. itp. Są to czyste wymysły fałszywych nauczycieli.

Są także chrześcijanie publikujący wiele na Internecie, którzy podają nam wiele informacji do przemyślenia, czy też możliwy sposób zrozumienia pewnych proroctw i zachęcają nas do dalszych studiów i poszukiwań - takich warto czytać. 

Jednak trzeba nadal osobiście poznawać Biblię i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, prosząc Boga o głębsze zrozumienie Bożego Słowa Prawdy. Bóg spodziewa się od nas używania własnego rozumu oraz stosowania się nie do wymogów różnych religii przepełnionych mnóstwem gadżetów, ale do stosowania się do Bożych poleceń zanotowanych w Biblii.

Bóg oczekuje od nas, że będziemy prosili Go o zrozumienie tego, co czytamy a On obiecał nam, że takie prośby zawsze będą wysłuchane!

Większość przywódców religii światowych czyni zupełnie odwrotnie.

Przywódcy religijni mówią tobie - zaufaj nam! Myśmy sprawdziliśmy i zbadaliśmy, posiadamy doktoraty, fakultety, kursy, seminaria i posiadamy olbrzymią wiedzę.  Chcesz być zbawiony? Musisz nam ufać!!! NIEPRAWDA!

Oni znają wyłącznie nauki fałszywego apostoła Pawła!

Miejmy zaufanie tylko do samego Boga oraz do Syna, Isusa Chrystusa.

Przysłów 3:5 Zaufaj Panu z całego swojego serca...

Ja nie nawołuję, abyś mnie zaufał. Nie mam takiego prawa! Przedstawiam nauki Boga i Syna i niczego od ciebie nie żądam! Wszelkie decyzje pozostawiam Tobie. Nawet nie proszę cię o twój email, adres czy dotację pieniężną! Bóg cię zna a mnie to nie jest potrzebne!

Nie ufaj nikomu. Jedynie Bóg jest godny zaufania. Czytaj wszystko i wszystko sprawdzaj. Poddawaj się mocy Ducha Bożego! Sprawdzaj i dociekaj, ponieważ nawet najszczersze chęci mogą nas mylić .

Ludzkość jest jasno i dobitnie ostrzeżona przed łamaniem określonych przykazań i poleceń Boga oraz jest wyraźnie ostrzeżona przed konsekwencjami w przypadku nieposłuszeństwa.

Niedługo Bóg osobiście się ujawni i każda osoba na świecie będzie mogła poznać Prawdę z najbardziej właściwego i bezpośredniego Źródła,  a ci, którzy zasnęli snem śmierci zmartwychwstaną na Sąd, gdzie będą mogli poznać osobiście Boga i Jego syna, Chrystusa.

Więcej w linku - Grzech przeciwko Duchowi Bożemu.

Każdy człowiek ma wolny wybór akceptacji każdego wyjaśnienia proroctw. Ale w obecnym czasie nie jest to wymogiem. Ty drogi czytelniku decydujesz, czy dane wyjaśnienie trafiają tobie do przekonania. Ty dokonujesz wyboru i nikt nie ma prawa zmuszania ciebie do akceptacji takiej czy innej wersji.

Naszym sędzią jest Bóg oraz Syn Boży!

Czy musisz opuścić każdą religię?

Msze katolickie to bałwochwalcze oraz magiczne rytuały. Uczestniczenie w nich jest olbrzymim grzechem dla każdego, kto zdaje sobie z tego sprawę. Uczestnictwo w mszy jest równoznaczne z uczestnictwem w bałwochwalstwie i czczeniu starożytnej bogini Astarte - Królowej Niebios, podstawionej katolikom jako Maria - tzw. Matka Boska.

Bóg nie nakazuje czczenia tzw. Matki Boskiej. Takie wielbienie to czysty satanizm!

Niemal wszystkie nauki Kościoła Katolickiego są sprzeczne z Biblią, począwszy od dziwacznych strojów kapłańskich, budowli kościelnych, a na różańcu i biciu w dzwony skończywszy. Procesje. medaliki, odpusty, obrazy, świece, ołtarze, złote kielichy, wino mszalne i wiele 'cudów' nie mają żadnego poparcia biblijnego.

Jest zupełnie niemożliwe, aby chodzić do Kościoła i nie obrażać Boga!

Każdy może uzyskać zbawienie i nie jest wymagana przynależność do jakiegokolwiek systemu religijnego czy wyznania. Bóg nie wymaga od nas przynależności do religii oraz posłuszeństwa wobec jakichkolwiek przywódców religijnych.

Decyzja o twoim zbawieniu zależy jedynie od ciebie. Rób to, co ci nakazuje sumienie wyszkolone na Biblii, bądź człowiekiem prawym, uczciwym i sprawiedliwym, czyli przestrzegaj przykazań a na pewno uzyskasz zbawienie. 

Jeżeli się pomylisz, Bóg ci wybaczy!

Czy to oznacza, że wszystkie religie chrześcijańskie są skazane na śmierć przez Boga? Skazane one na pewno są, ale nie wszyscy chrześcijanie zginą z ręki Boga. Kiedy Bóg się ujawni na Ziemi wraz z Synem Isusem, to wszystko ulegnie zmianie i według naszego postępowania w TYM właśnie okresie czasu będziemy przez nich sądzeni!

Trafiłeś tutaj dlatego, że coś cię niepokoi, coś cię dręczy i szukasz odpowiedzi na wiele pytań. Jeżeli odpowiedzi nie znalazłeś w żadnym innym miejscu, znaczy to, że wszystko, co przeczytałeś w tym artykule jest prawdą. W wielu innych artykułach także znajdziesz wiele prawdy.

Zadaj sobie teraz jedno proste pytanie.

Dlaczego  w religiach nie mówi się i nie pisze o tym, o czym tutaj czytasz?

Milczy się o planie Boga wyzwolenia Narodu Wybranego, nie wspomina o fałszu Pawła, nie wyjaśnia się tajemnicy nasienia węża i nikt nie głosi Ewangelii o Królestwie Bożym, w którym Naród Wybrany - Słowianie będzie żył na Ziemi wiecznie pod władzą Isusa Chrystusa!?

A dowodów na powyższe jest olbrzymia ilość! Przemyśl to!

Powinieneś o tym wiedzieć!

Żaden człowiek nie ma nad tobą autorytetu w kwestii Boga i zbawienia, ponieważ nikt jeszcze nie został przez Boga do takiej roli wyznaczony, poza Chrystusem, naszym Królem.

Rozważ to z modlitwą i dokonaj właściwego wyboru. Polegaj tylko na Bogu i Synu!