Tajemnicze słowa Isusa

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Niezwykle tajemniczy tekst Isusa!!!

Przeczytajmy UWAŻNIE poniższy werset.

Mateusza 16:(28) Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.

Werset ten jest rzadko cytowany ponieważ nie jest on rozumiany przez wielu. Tekst jest prosty ale niezwykle wymowny po głębokim przemyśleniu.

Isus powiedział, że pośród otaczających go uczni są tacy, którzy nie umrą, zanim nie zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim. Isus nie posługiwał się łamigłówkami, aczkolwiek ten tekst nadal nie jest rozumiany w pełni przez chrześcijaństwo.

Isus oznajmia nam wyraźnie, że pewne osoby, stojące w tej chwili w jego otoczeniu... będą nadal przy życiu aż do momentu ujrzenia Syna Człowieczego, powracającego na ziemię w Jego Królestwie. Co jest bardzo ważne ale pozornie nie logiczne, Isus zapowiada ich śmierć po jego powrocie na ziemię!!!

Poniższe wersety nam o tym wcale nie wspominają, ponieważ są skierowane do wszystkich czytelników, aczkolwiek także mówią nam o czasach końca. Wcześniej cytowany werset sugeruje nam, że ta informacja była podana wyłącznie do apostołów Isusa. Jeżeli my to zrozumiemy, znaczy to, że mamy szanse na porwanie. Nikt inny w obecnym czasie zrozumienia tego nie otrzyma.

II Ezdrasza 6:(26)I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.

Jest to cytat z usuniętej celowo z Biblii II księgi Ezdrasza, chociaż pierwsza nadal w niej istnieje. Ale II Ezdrasza posiada mnóstwo informacji o czasach końca i to jest przyczyną jej usunięcia.

Powyższy werset nie tylko mówi nam o wzięciu do nieba niektórych ludzi w czasach końca, ale także mówi nam, że serce mieszkańców ziemi się odmieni i przemieni w innego ducha, czyli inny sposób myślenia. To nam wyjaśnia, dlaczego zdecydowana większość Biblii nie zawiera tej księgi i dopiero wzięcie wiernych Bogu ludzi do nieba spowoduje odmianę serc wielu ludzi.

Mateusza 24:(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Aby nieco utrudnić zrozumienie nasze, Isus oświadczył powyżej, że nie będziemy się domyślali, o której godzinie On powróci. Poniżej mamy opis Jego ZNAKU na niebie.

Mateusza 24:(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

Czy to jest moment Jego powrotu? Także nie, ponieważ ten werset mówi nam nie o Isusie jako żywej istocie, ale o pojawieniu się Jego znaku. Biblia nie mówi nam dokładnie, kiedy Isus będzie dla wszystkich wraz z wybranymi... widzialny.

Ale wiemy, że On razem z Ojcem będzie działał na pustyni i będzie brał udział w sądzie nad Narodem Wybranym.

Moje przypuszczenia oparte na słowach Isusa.

Isus powiedział te słowa i musiał być to poważny cel, abyśmy go poznali i zrozumieli.

Jest możliwe, że dwaj świadkowie Boży to dwaj apostołowie Isusa, którzy nadal żyją na tym świecie. Jeżeli mamy rok 480 to ich wiek jest lekko ponad 500 lat. Istniały wcześniej poważne przypuszczenia, że Jan nigdy nie umrze. Drugą osobą towarzyszącą Janowi  może być... Piotr, Jakub czy ktoś inny. Oczywiście śmierć Piotra, o której mówi nam Rzym nie jest warta naszej uwagi.

Poniżej niezwykle precyzyjny tekst o Janie, w którym mamy pewne solidne dowody. Przeczytajmy to także z uwagą!

Jana 21:(21) A Piotr widząc go, rzekł do Isusa: Panie, a co z tym? (22) Rzecze mu Isus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną! (23) Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze; wszakże Isus nie powiedział, że nie umrze, lecz: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? (24) A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał; a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.

Werset 24 mówi nam, że napisał to właśnie Jan. Jak wiele innych wersetów biblijnych, te także są niezwykle precyzyjnie podane i nietrudno jest zbłądzić, jeżeli tego tekstu dokładnie nie przemyślimy.

Szczególnie ten cytat jest niezwykle inteligentny, ponieważ apostoł Jan napisał, że on składa o tym świadectwo, które jest prawdziwe i zgodne z faktami. Rzeczywiście Isus powiedział, aby Jan (mówił o Janie) pozostanie (teoretycznie) aż do momentu, kiedy Isus powróci na ziemię. Isus wyraźnie powiedział, że Jan będzie nadal przy życiu do momentu jego powrotu. Tak samo zrozumiał to apostoł Jan.

Przypomnę jeszcze raz, co Isus powiedział wcześniej.

Mateusza 16:(28) Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim.

Ten werset wyraźnie nam mówi, że niektórzy stojący w obecności Isusa... umrą dopiero po ujrzeniu Syna Człowieczego z Jego Królestwem.

Nie mamy pewności, co do drugiej osoby, ale pierwszą jest na pewno apostoł Jan, który nadal żyje gdzieś na ziemi. Nie wiemy oczywiście gdzie on jest, ale możemy zaufać słowom i Isusa i Jana.

Piszę o dwóch osobach z powodu proroctwa o dwóch świadkach w Objawieniu.

Spróbujmy odgadnąć cel działania dwóch świadków z Objawienia!

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. (13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Ci dwaj świadkowie mają zadanie ukazania prawdy, ale... o czym oraz o kim!?

Nie mogą tej roli odgrywać aniołowie z nieba, ponieważ żaden anioł jeszcze nie umarł. Przynajmniej my o tym nie wiemy. W przypadku aniołów Isus wyraźnie powiedziałby, kim są ci dwaj świadkowie i nie byłoby to żadną tajemnicą. Ponieważ aniołowie pojawili by się na ziemi w wyznaczonym im przez Boga czasie i żadne ukrywanie ich oraz ich tożsamości nie miałoby sensu.

Nie wiemy nawet, czy anioła można na ziemi zabić!

Tekst tego proroctwa wyraźnie sugeruje śmiertelnych ludzi, którzy pod koniec swojej służby po 3.5 roku wydawania świadectwa zostaną w końcu zabici. Wersety także mówią o ich niezwykłej mocy.

Jeżeli będą to apostołowie, na pewno będą oni świadczyli o Isusie. Ale dlaczego?

Co będzie przyczyną takiego ich wystąpienia na arenie widzianej przez cały świat? Jest możliwe, że istnieją także inne Ewangelie w bibliotece Watykanu, które są nadal ukrywane przed nami. One mogły być schowane przed światem z powodu niezwykłych opisów mocy i mądrości naszego Króla!

Nie znamy wielu detali o dziełach Isusa, ale wiemy jedynie to, co do tej pory nam całkowicie wystarczało. Obie postacie są świadkami, czyli ich zadaniem jest składanie świadectwa, najprawdopodobniej o Isusie. To na pewno jest oczywiste, że są oni naocznymi świadkami samego Isusa, czyli muszą to być Jego apostołowie.

O czym mogliby ci świadkowie  świadczyć ?

Informacje z nieba raczej nie są nam potrzebne. Niebo dla świata jest praktycznie abstrakcją i w sumie niewielu z nas rozumiałoby cokolwiek świadkowie opowiedzieli by nam o wydarzeniach w niebie.

Ale odnośnie ziemi i jej historii doskonale wiemy,  że niemal cała historia świata jest całkowicie zakłamana z datą włącznie. Dwaj świadkowie, jeżeli nadal żyją, są doskonałymi świadkami wszystkich ziemskich oszustw samego szatana, oraz także jego nasienia węża, Bestii oraz wszelkich olbrzymich kłamstw, którymi nas do tej pory karmiono.

Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, że Rzym/Watykan to ostania siła szatańska, która zostanie zniszczona wprost na naszych oczach. Dowiedzieliśmy się także, że owa siła sfałszowała podczas swoich zbrodniczych działań niemal wszystko, co można było sfałszować.

Podano nam ziemię jako kulę, dodano do historii ponad 1500 lat i ukryto przed nami niemal wszystkie zbrodnie szatana oraz jego sług, czyli nasienia węża.

Jest niemal pewne, że zeznania dwóch świadków ukażą nam mnóstwo innych zbrodni, poczynionych do tej chwili. Zostaną podane światu informacje oraz ich detaliczne szczegóły, które ukażą całemu światu całą perfidię szatana, upadłych aniołów czyli Bestii szatańskiego Rzymu/Watykanu. 

Nikt z nas nawet się nie domyśla, jakie zbrodnie oni także przed nami ukryli.

Objawienie 11:(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.

Dlaczego ich ma być dwóch? Odpowiedź na to mamy w Księdze Powtórzonego Prawa. To także potwierdza misję dwóch świadków, czyli ich zeznania przeciwko kłamcom i mordercom ludzi Boga. Boże prawo wymaga zeznania dwóch świadków, na których zeznaniach można osądzić oskarżonego czy oskarżonych.

Powtórzonego Prawa 19:15 Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę.

Dlatego szatan i Bestia wściekną się na dwóch świadków do tego stopnia, że na oczach Boga i Syna oraz całego świata świadkowie zostaną zamordowani. Ale po 3.5 dniach obaj świadkowie zmartwychwstaną i wstąpią na oczach całego świata do nieba.

Objawienie 11:(9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Samo ich zmartwychwstanie na oczach całego świata - z pewnością będzie to transmitowane przez kogoś - wzbudzi popłoch i przerażenie na całym świecie.

Najwyraźniej ci dwaj świadkowie będą... świadkami w sądzie publicznym Boga na szatanem oraz Bestią i jej zbrodniczym i morderczym nasieniem węża. Szatan już dawno otrzymał wyrok śmierci, wydany jeszcze w ogrodzie Eden.

Rodzaju 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Upadli aniołowie nie otrzymali jeszcze wyroku śmierci od Boga i Syna i najprawdopodobniej ci dwaj świadkowie ujawnią wszystkie ich zbrodnie na ludzkości, które popełnili pod kontrolą Rzymu/Watykanu oraz podczas 3.5 rocznych rządów po utraceniu władzy przez szatana..

Dwaj świadkowie ujawnią światu dowody potrzebne do wykonania wyroku Boga na Bestii i na wszystkich jej współpracownikach,  agentach i rządach. 

Nie mamy poza cytowanym wersetem - Mateusza 16:(28) żadnego innego wyjaśnienia. Wiemy jednak, żeby być świadkami, musieliby oni znać osobiście Isusa i apostoł Jan jest definitywnie potwierdzonym kandydatem na ewentualnego świadka, żyjącego nadal aż do obecnych czasów.

Oczywiście nie wiemy jak on wygląda i gdzie on przebywa, ale możemy zaufać temu proroctwu i ono najwyraźniej w obecnym czasie zaczyna być w dużej części zrozumiane.

Gdzie obaj świadkowie obecnie przebywają? Tego z nas nikt nie wie, ale możemy mieć pewność, że są oni całkowicie bezpieczni. Obaj mogą żyć w Polsce lub w Izraelu, gdzie nadal mieszkają tzw. Żydzi sefardyjscy, czyli część pokolenia Judy, tego samego pokolenia, z którego Isus wybrał apostołów.

Mogą być także w miejscach, w których nikt na świecie się niczego nie spodziewa.

Co jest niezwykle ciekawe, poszukiwałem innych śladów dwóch świadków i okazało się, że grupa chrześcijańska mormonów wierzy także, że apostoł Jan nigdy nie umarł.

Bądźmy więc czujni i obserwujmy szatański świat, czytajmy nada Biblię oraz liczmy na Boga i Syna.

Na pewno się nie zawiedziemy i uzyskamy życie wieczne.