Wybawienie Ludu Bożego

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. "

Słowianie to Naród Wybrany przez Boga

Plan Królestwa Bożego to główny temat Biblii oraz cel wszystkich nauk i kazań Króla tego Królestwa Bożego - Isusa Chrystusa. Owo Królestwo Boże to właśnie Naród Wybrany. Modlimy się do Boga - przyjdź Królestwo Twoje!!!

Tematem Biblii jest plan wyzwolenia Narodu Wybranego przez Boga - Izraela oraz zaprowadzenia go z powrotem do Ziemi Obiecanej.  Większość ludzi nie wie o ilości wersetów biblijnych, które o tym mówią. Sprawdź ich olbrzymią ilość!

Biblia podaje nam stworzenie Ludu Bożego; Adama i Ewy, ich upadek oraz ataki szatana i upadłych aniołów na Lud Boga, co spowodowało potop, czyli całkowite zniszczenie skażonych przez aniołów i szatana ludzi żyjących przed potopem. Po potopie ataki szatana i jego aniołów nie ustały.

Większość mieszkańców ziemi to potomstwo hybryd szatana i upadłych aniołów.

Fałszywy naród wybrany podbił Ziemię Obiecaną oraz kontroluje cały świat. Ten 'Naród Wybrany' to Izrael syjonistyczny, chazarski, który opanował ponad 90% rządów całego świata, z Rosją, USA, Anglią i Watykanem włącznie.

Żydzi kontrolują i okłamują wszystkie religie chrześcijańskie, że właśnie Żydzi wypełniają proroctwa biblijne Narodu Wybranego. Według nich celem Boga są rządy żydowskiego Izraela nad całym światem oraz kontrola wszystkich rządów świata. Taki plan rzeczywiście istnieje. Ale...

Obecny Izrael (Chazarzy) nie jest 'Izraelem' biblijnym. Ich 'bogiem' jest szatan.

Wiara Żydów opiera się nie na Biblii ale na szatańskim Talmudzie. Informacje o proroctwach Bożych nigdy nie są sprawdzane. Izrael nie wielbi Boga za owo zjednoczenie świata, ale mas media; także Chazarzy kontrolują te informacje będąc także częścią chazarskiego światowego królestwa.

Syjonistyczny Izrael, który powstał w tym celu w roku 1948 roku oszukuje cały świat jako rzekome wypełnienie się proroctw Biblii.

Najprostsze dowody na ich fałsz.

Olbrzymie detaliczne dowody fałszu syjonistycznego Izraela znajdziemy w tym linku.

Najbardziej niezwykłe jest to, że owe wersety istnieją w Biblii od wieków, ale Bóg... ukrył je także przed nami! Miliony Chrześcijan czytało te wersety i nadal je czyta.

Narodom nie słowiańskim Bóg nie dał zrozumienia swego Planu, tak jak On to sam zapowiedział.  Poniżej mamy Boga w tym temacie.

Ezechiela 37:(3) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy te kości będą żyły? Ja powiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty to wiesz. (4) I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! (5) Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja sprowadzę na was dech życia..... (9) I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Przyjdź, ożywcze tchnienie, z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. (10) I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka. (11) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości - to cały dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. (12) Prorokuj więc i powiedz im: Tak, mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. (13) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. (14) I tchnę w was moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - mówi Pan.  (BM)

Powrót do życia nie oznacza zmartwychwstania. Jest to przypowieść prorocza a Izrael wygląda jak martwy, tak jak te kości. Proroctwo znaczy, że Naród Wybrany, Słowianie nie wiedzą kim są i ledwie żyją od s powodu wojen, mordów, grabieży i ucisków ze strony nasienia węża.

Słowianie nie widzą żadnych szans na ich wyzwolenie z tego stanu; nie wiedząc, kto chciałby za nich walczyć i im pomóc. Słowianie nie wiedzą także, że oni są Narodem Wybranym przez Boga, rzekomo zagubionymi 12 pokoleniami Izraela.

Nie ma narodów na ziemi, do których powyższe słowa Ezechiela mogłyby pasować, za wyjątkiem Słowian!

Powodem jest fałsz historii Słowian - Narodu Wybranego przez Boga, z Polakami włącznie. Czy coś takiego jest w ogóle możliwe?

Jeżeli się ów Plan pozna, natychmiast stają się zrozumiałe inne proroctwa Boga, Syna, proroków oraz proroctwa Apokalipsy. Nie ma już od tej wiedzy odwrotu. Nikt nie jest w stanie tego zanegować a nawet nikt tego nie próbuje.

Bóg to potwierdził oraz zaprzysiągł On swój plan na samego siebie!

 

Czy jest możliwe, aby ukryć udokumentowaną wiedzę przed czytelnikami Biblii?

Rozważ ostrożnie poniższe pytanie. Dlaczego o najlepiej udokumentowanym planie Boga nie mówią żadne religie!?

Plan zgromadzenia 12 pokoleń Izraela w Królestwie Bożym w Palestynie to temat całej Biblii. Dlaczego nikt poza Żydami o tym nie wie?

W niemal każdej księdze biblijnej są tego dowody. Jeden ważny szczegół. Bóg nie miał takiego planu dla Żydów (Edomitów). Oni nie byli Izraelitami ani nigdy nie byli w Egipcie czy w Ziemi Obiecanej. Bóg obiecał Ziemię Obiecaną Abrahamowi, a później obiecał ją Izraelowi (Jakubowi). Bóg nigdy nie obiecał Ziemi Obiecanej Żydom czy Chazarom!  Sprawdź uważnie wszystkie biblijne dowody!

W poniższych linkach jest mnóstwo dowodów i wersetów biblijnych ukazujących Boży plan ponownego zjednoczenia Izraela (Słowian) i ustanowienia Królestwa Bożego na całej Ziemi.

Bardzo niewielu Polaków o tym mówi, że Polska jest w szponach nasienia węża. Poniżej mamy  film, który wskazuje wyraźnie, że historia Słowian jest sfałszowana. Oczywiście są tego przyczyny!

Obejrzyj go a przekonasz się, że historia sprzed czasów Mieszka I została całkowicie wymazana.

Słowianie - film

Sprawdź także wiele dowodów historycznych w artykule - Odnaleziono zaginione 10 pokoleń Izraela!

Jeżeli Naród Wybrany to nie Słowianie,  to... kto jest Narodem Wybranym? Czy istnieje inna kandydatura?

Wrogiem Słowian byli od wieków Żydzi czyli Chazarzy!

Co to jest zbawienie?

Panowanie nad światem obejmie Bóg oraz jego Syn!

W Królestwie Bożym będziemy żyli wiecznie. Oto nasze zbawienie.

Na nasze szczęście plan Boga jest nadal aktualny i mamy olbrzymią ilość dowodów biblijnych.

Ojcze Nasz... Przyjdź Królestwo Twoje.

Wszystkie religie Chrześcijaństwa są pod ścisłą kontrolą szatana, ponieważ nigdy tego nie negują.

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Modląc się z do Boga prosimy Go, aby... powróciło Jego Królestwo na ziemię.

Mateusza 24:(14) I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Podczas głoszenia Ewangelii nadejdzie koniec, czyli koniec rządów szatana, ale werset ten nie mówi nam, kto będzie głosił ową ewangelię.

Mateusza 24:3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?

Isus także nie powiedział im, kto będzie głosił. Odpowiedź na to pytanie dopiero mamy w Apokalipsie. Ewangelia będzie głoszona całemu światu przez anioła. To znaczy, że teraz niemal nikt o tym nie wie.

Apokalipsa 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Anioł będzie głosił Ewangelię tuż przed odebraniem władzy szatanowi i upadłym aniołom.

Rzeczywista Dobra Nowina nie była jeszcze głoszona w naszych czasach!

Największym problemem jest zrozumienie pojęcia - Królestwo Boże.

Świadkowie Jehowy głoszą nam Królestwo Jehowy, ale wersja Towarzystwa Strażnica jest zupełnie błędna. Strażnica głosi, że tylko Świadkowie Jehowy zostaną zbawieni podczas bitwy Armagedonu, w której Bóg wybije cały świat i odrzucił nauki Strażnicy, które nie posiadają żadnego wsparcia biblijnego, poza listami satanisty Pawła.

Towarzystwo Strażnica posłuszne Pawłowi nie wspomina o zjednoczeniu wszystkich 12 pokoleń Izraela i ukrywa przed nami, że owe pokolenia nadal istnieją! Fałszywa nauka Pawła mówi, że Bóg porzucił cielesnego człowieka i ŚJ głoszą tzw. Izrael duchowy, czego Bóg nigdy nie miał nawet na myśli!

Bóg oraz Jego plany nigdy się nie zmieniają. Jedynie my, niedoskonali i nieudolni ludzie nie jesteśmy w stanie dokonać naszych obietnic.

Do tej pory niewiele wiedzieliśmy o Królestwie i temat ten jest nadal prawie nieznany. Świat nie wie, kim są mieszkańcy Królestwa, kiedy ono nastanie, gdzie i w jakich warunkach.

Zrozumienie Bożego Królestwa zostało przed nami ukryte przez samego Boga.


Poniżej mamy opis pewnej wielkiej tajemnicy Boga.

Apokalipsa 10:1 I widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia; 2 A w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. 3 I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. 4 A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. 5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Według tych wersetów podczas trąbienia siódmego anioła dokona się tajemnica Boża.

Dlaczego pomimo dowodów na temat Królestwa Bożego świat nic o tym nie wie?

Brak owej wiedzy jest wyjaśniony w proroctwie Daniela.

Daniela 12: (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca, kiedy wielu będzie pouczanych i wiedza się powiększy. (BM)

Dalej anioł tak to wyjaśnił.

Daniela 12: (9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasów końca. (10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych lecz przestępcy będą łamać Prawo, i żaden przestępca nie będzie miał poznania, lecz mądrzy będą to rozumieli. (BM)

Przetłumaczyłem cały rozdział 12 rozdziału Daniela z Septuaginty LXX Brentona z języka angielskiego, aby jak najdokładniej zrozumieć niezwykłe słowa tych proroctw.

Co to jest Królestwo Boże?

Jest to Królestwo Boże na ziemi a poddanymi Isusowi są ludzie stworzeni przez Boga.

Rodzaju 17:(4) Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. (5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. (6) Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. (7) I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. (8) Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. (BM)

Bóg zawarł wieczne przymierze z Abrahamem odnośnie Królestwa Bożego. Abraham zapoczątkował owo Królestwo i z jego linii rodowej powstały narody i królowie jako część owego Królestwa, a Bogiem owego królestwa jest Bóg Wszechmocny a królem jest Syn Boży.

Przymierze o Królestwo z Abrahamem nigdy nie zostało anulowane.

Apostoł Paweł kłamie! Apokalipsa ukazuje nam owo Królestwo w całej swej chwale.

Apokalipsa 21:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. (5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. (BM)

Królestwo Boże to ludzkość żyjąca wiecznie na ziemi pod panowaniem Boga oraz Jego Syna, Isusa. Konstytucją Królestwa jest Prawo Boże

Jest to oryginalny plan Boga z ogrodu Eden, który nie uległ żadnej zmianie. Ludzie mieli żyć wiecznie, podobnie jak aniołowie żyją wiecznie.

Rodzaju 3:(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

W ten sposób szatan spowodował opóźnienie Bożego Królestwa.

Potem mieliśmy potop, który uratował lud Boży od pewnej zagłady. Mieliśmy przymierze Boga z Abrahamem oraz Izraelem. Mieliśmy także wyjście Izraelitów z Egiptu oraz objęcie przez nich Ziemi Obiecanej... Abrahamowi.

Z kolei władzę w Jerozolimie objął Boży pomazaniec, król Dawid. Panował on w twierdzy na Syjonie, świętym wzgórzu Boga nad całą Ziemią Obiecaną.

To był zwiastun Królestwa Bożego oraz jego Króla, Syna Bożego z rodu... Dawida!

Szatan nadal nie dawał za wygraną. Po śmierci Dawida owo królestwo zaczęło upadać i w końcu nastąpił podział 12 pokoleń Izraela. Najpierw 10 pokoleń zostało usunięte z Ziemi Obiecanej i skazane na setki lat poniewierki za grzechy popełniane przez Izraelitów.

Królestwo Judy nie było wcale lepsze i także z czasem ugięło się przed atakiem szatana. W rezultacie Judejczycy dostali się do niewoli w Babilonie.

Przyczyny grzechów Izraela

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jakie przyczyny powodowały bunty Izraelitów na pustyni oraz w Ziemi Obiecanej. Większość uważa, że jesteśmy tacy właśnie stworzeni przez Boga i to nie jest w sumie wielka NASZA wina. To jest tłumaczenie szatana!

Prawda na ten temat jest prosta i ukazuje nam zupełni inny obraz Narodu Wybranego.

Bóg stworzył doskonałą parę ludzką, ale problem wywołał szatan, który nie mając odwagi przekonywać Adama, zwrócił się do Ewy. Dopiero ona zdołała Adama przekonać do grzechu. Oto wyjaśnienie niemal wszystkich problemów Narodu Wybranego.

Bóg kategorycznie zabronił Izraelowi łączenie się z innymi ludami w małżeństwach. Ale w Egipcie Izraelici z pewnością w dużej mierze posiadali żony Egipcjanki. A te skłaniały Izraelitów do buntów przeciwko Bogu. Bóg kategorycznie zakazywał mieszania się Narodu Wybranego z narodami pogańskimi, skażonym genami upadłych aniołów i Nefilimów.

Cały Kanaan był zasiedlony gigantycznymi Nefilimami. Izrael z własnej słabości łamał zakaz Boga i łączył się z pogańskimi kobietami. Klasycznym przykładem jest król Salomon, który miał 300 żon i 700 nałożnic. Oczywiście duża ich część to były kobiety pogańskie, które omamiły jego rozum.

Oto główna przyczyna grzechów starożytnego Izraela a także taka jest przyczyna istnienia Narodu Wybranego w dzisiejszych czasach. Poniżej biblijny dowód.

Ezdrasza10:(2) Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jechiela, z synów Elama, i rzekł do Ezdrasza: Popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. (3) Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego pana i tych, którzy trwożą się o przykazania naszego Boga, i niech się stanie zgodnie z zakonem. (BM) (przeczytajmy cały rozdział!)

Wracając do Izraela powracającego z niewoli Babilonu... Po 70-cio letniej niewoli Judejczycy powrócili do Ziemi Obiecanej. Dużo później, już pod władzą Rzymu w Judei pojawił się przyszły Król Królestwa Bożego, Isus Chrystus Pomazaniec - Mesjasz.

Jego misją było potwierdzenie Judejczykom, że plan Królestwa jest nadal realizowany a On sam złożył siebie na ofiarę za grzechy całego świata, według Prawa ofiarnego Starego Testamentu. Trzy dni po śmierci Isusa Bóg wzbudził Go z martwych i Syn powrócił do nieba. Szatan został w ten sposób całkowicie pokonany.

Plan Królestwa jest następujący.

Ponowne połączenie wszystkich 12 pokoleń Izraela i zaprowadzenie ich do Ziemi Obiecanej, w której nad Izraelem ponownie ze wzgórza Syjon (jak wcześniej król Dawid) będzie panował jako król, Syn Boży - Isus Mesjasz.

Nastąpi zniszczenie wszelkich władz szatańskich oraz ich armii a ludzkość nie zostanie jednak całkowicie zniszczona.

Reszta świata, poza Ziemią Obiecaną będzie rządzona także przez Mesjasza oraz głownie przez 144.000 jego współkróli.

Warunkiem życia w Królestwie Bożym dla świata będzie posłuszeństwo narodów wobec Prawa Bożego oraz władz Królestwa Bożego.

Wielu może słusznie zauważyć, że taki jest właśnie plan szatańskiego NWO! Trafne spostrzeżenie!

Szatański syjonistyczny plan NWO jest fałszywą kopią Królestwa Bożego.

Obecnie w Ziemi Obiecanej mamy fałszywy Izrael oraz rządy syjonistów nad niemal całym światem. W Nowym Porządku Świata ma obowiązywać prawo szatana, a w Królestwie Bożym Prawem będzie Prawo Boże. W NPŚ nie będzie życia wiecznego a Królestwie Bożym lud Boga otrzyma życie wieczne.

Istnieje także bardzo ważny szczegół odnośnie przejęcia Ziemi Obiecanej przez rzeczywiste 12 pokoleń Izraela.

Izraelici (Słowianie) nie będą brali udziału w żadnej walce. Wyzwolenia dokona Bóg oraz Jego Syn - Isus Mesjasz

Takie są zmagania sił szatana i upadłych aniołów, które dążą do pokonania Boga oraz do powstrzymania Jego Królestwa Bożego na rzecz szatańskiego NWO.

Taka jest rzeczywista historia świata, w którym siły szatana dążą do powstrzymania Królestwa Bożego i stosują w praktyce doktrynę Lucyfera, która jest odwrotnością Przykazań Bożych, oraz rozpowszechniają doktrynę szatańską o rzekomym wypełnieniu się proroctw odnośnie zgromadzenia Izraela w Ziemi Obiecanej.

Bóg obiecał wybawienie Jego ludu z niewoli

Duża część owej tajemnicy została powierzona Ezechielowi. Proroctwo skierowane do 10 pokoleń Izraela, czyli głównie Słowian.

Ezechiela 20:(32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie. (33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz; (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan. (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary. (41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów. (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom. (43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości. (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami,  gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski - mówi Pan. (BM)

Wyprowadzenie Ludu Bożego jest powtórzeniem Exodusu - wyjścia z Egiptu!

Bóg wyraźnie nawiązuje do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu oraz ich pobytu na pustyni. Mamy także w Apokalipsie w rozdziale 11 dwóch świadków posiadających olbrzymią moc. Ma to odzwierciedlenie w osobach Mojżesza i jego brata Aarona, którzy dokonywali wielu cudów na oczach faraona oraz jego świty.

Niezwykłe jest to, że Jozue ( Isus ) i Jezus ( Isus ) to jest to samo imię!

Tzw. współczesny Izrael z pewnością nie jest Narodem Wybranym, ponieważ oni nie tylko nie wielbią Boga. Elity syjonistyczne wielbią Lucyfera i mają w pogardzie Prawo Boże i jakąkolwiek moralność. Izrael fałszywy zbrojnie przejął Ziemię Obiecaną bez jakiekolwiek Bożej pomocy. Żadne 'proroctwo' względem dzisiejszego Izraela nie zostało wypełnione.

Żydzi nie są bałwochwalcami, co ich automatycznie wyklucza jako... naród wybrany.

Wydarzenia te odbędą się podczas Wielkiego Ucisku. W tym czasie owa Niewiasta dostanie się pod opiekę Boga na pustyni, z dala od smoka. Z Objawienia także wynika, że porwanie jest także wydarzeniem realnym a wersety z Mateusza  najwyraźniej także je potwierdzają.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - (16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.

Mateusza 24:15-18 wskazuje na ucieczkę Judejczyków z Izraela w góry, ale 24: 40,41 wskazuje wyraźnie na wzięcie wybranych przez Boga z ziemi do nieba.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.

Jest także widoczne, że czas Apokalipsy i Wielkiego Ucisku będzie dla wielu czasem wielkiej radości i także czasem ukazania wielkiej mocy Bożej. Dla przeciwników Boga jest to wyjątkowo zła nowina. To wielki ucisk sił szatana na symboliczną niewiastę spowoduje reakcję ratowniczą samego Boga.

Nagle ukazała nam się niezwykła nadzieja wsparta wieloma wersetami biblijnymi, o której przedtem jeszcze chyba nikt nigdy nie słyszał, poza satanistami!

Daniela 12: (1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

Jesteśmy w czasach ostatecznych!

Nigdy w historii białego Chrześcijaństwa nie było ucisku, jakiego doświadcza lud Boży dzisiaj, zwłaszcza w ostatnich kilku latach i to na całej zamieszkanej ziemi.

Po II Wojnie Światowej rasa biała stanowiła 25% populacji świata. Jest nas teraz 7%

Nasza liczebność drastycznie i szybko maleje. Jesteśmy masowo wyniszczani przez aborcje, choroby, jak rak czy choroby serca. Jesteśmy stale zatruwani i nasz styl życia, ciągła walka o przetrwanie pozbawia wielu z nas normalnych ludzkich uczuć.

Nasila się nieustannie straszliwy nacisk na chrześcijaństwo Europy ze strony sprowadzanych bez naszej zgody Muzułmanów wraz z terrorystami, uzbrajanymi najprawdopodobniej przez szatańskie władze. Celem władz jest wyniszczenie fizyczne i finansowe Chrześcijaństwa.

Chciwi Żydzi żądają od nas olbrzymich ilości pieniędzy za hitlerowskie zbrodnie na Żydach! Prorok Daniel zapowiada wybawienie w cudowny sposób ludu Bożego właśnie podczas trwającego wielkiego ucisku.

Daniela 12:4 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Daniela 12:9 Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. 10 Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

Większość Chrześcijan nie zna i nie rozumie tych proroctw. Słowianie zamiast wielbić Boga, wielbią oni masowo... bałwany oraz Matkę Boską, także jako bałwana. Zwróćmy szczególną uwagę na jeden istotny szczegół w tych proroctwach.

Ilość dowodów biblijnych jest olbrzymia!

Jest to tak ważne, że Bóg przysiągł na siebie a aniołowie przysięgali na Boga.

Daniela 12:7 Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na Tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.

Objawienie 10:5 Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu 6 I poprzysiągł na Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, 7 Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Ezechiela 20:(33) Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

Niezwykłe proroctwo w 30 rozdziale Jeremiasza

Jeremiasza 30:(3) Bo oto idą dni - mówi Pan - że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy - mówi Pan - i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. (4) A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie: (5) Tak mówi Pan: Słyszeliśmy głos trwogi, strachu i niepokoju. (6) Pytajcie i patrzcie! Czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak u rodzącej, a oblicze wszystkich zbladło?  (7) Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. (8) I stanie się w owym dniu - mówi Pan Zastępów: Złamię jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. (9) I będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.

(10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył. (11) Gdyż Ja jestem z tobą - mówi Pan - aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. (wersety 10 i 11 występują tylko w skażonym tekście masoreckim)

(12) Gdyż tak mówi Pan: Twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna. (13) Nie ma na twój wrzód lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia. (14) Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy. (15) Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy. (16) Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci, a wszyscy twoi ciemięzcy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni, a wszystkich twoich łupieżców wydam na łup. (17) Bo spowoduję, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów - mówi Pan - chociaż nazwali cię Odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. (18) Tak mówi Pan: Oto Ja odwrócę los namiotów Jakuba i zlituję się nad jego siedzibami, miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. (19) I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się, rozmnożę ich i nie będzie ich mało, uczczę ich i nie będą już w pogardzie. (20) Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięzców ukarzę. (21) Z niego wywodzić się będzie jego książę, a jego władca wyjdzie spośród niego; i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie? - mówi Pan. (22) I będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. (23) Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi. (24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

Werset trzeci ustala nam dokładnie plan Boga, który wyraźnie dotyczy wszystkich 12 pokoleń Izraela, które po rozproszeniu jeszcze nigdy nie zostały zjednoczone!  Objawienie potwierdza istnienie w czasach ostatecznych wszystkich 12 pokoleń Izraela.

Objawienie 7:(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. (9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

List Jakuba także potwierdza nam istnienie wszystkich 12 pokoleń Izraela za życia Chrystusa i apostołów.

Jakuba 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.

Mamy więc potwierdzony wieloma wersetami biblijnymi powrót całego Izraela, wszystkich 12 pokoleń do Ziemi Obiecanej.

Ich wrogowie, czyli ich ciemiężcy zostaną za swoje zbrodnie na ludzie Bożym srogo ukarani. Jezuici, Watykan, Babilon Wielki (USA), Edomici, Chazarzy czyli fałszywy Izrael nazywany Żydami. Wszyscy sprawcy naszych nieszczęść zostaną srogo ukarani.

 Powróćmy jeszcze raz do wersetu 24!

Jeremiasza 30:(24) Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie.

W zamian za ową niezwykłą nadzieję propaganda katolicko/syjonistyczna podstawia nam ów fałszywy żydowski Izrael, który nie jest Narodem Wybranym i nie ma z nim absolutnie niczego wspólnego.

Współczesny Izrael jest tworem i dziełem szatana.

Ponowne potwierdzenie czasu i narodu wybranego, czyli wszystkich plemion izraelskich.

Jeremiasza 31:31 Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan 33 Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34 I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. 35 Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan Zastępów jego imię: 36 Jeżeliby te prawa miały się zachwiać przede mną - mówi Pan - to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni.

I jeszcze jedna perełka, sugerująca niedwuznacznie... płaską ziemię a Bóg obwieszcza to w taki sposób.

Jeremiasza 31:37 Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan.

Bóg daje do zrozumienia, że nie można zmierzyć niebios, które są na górze oraz nie można zbadać fundamentów ziemi na dole. Owo stwierdzenie oznacza absolutną pewność realizacji tego Bożego planu.

Kolejna obietnica Boga!

Jeremiasza 33:(5) aby walczyć z Chaldejczykami, i napełnić je trupami mężów, których Ja zabiłem w moim gniewie i oburzeniu, ponieważ odwróciłem moją twarz od nich z powodu ich wszystkich niegodziwości. (6) Spójrz, oto ja sprawię jej zabliźnienia i wyleczenia się jej ran; i Ja ukażę się im lecząc ją oraz uczynię oba, pokój i bezpieczeństwo. (7) I odwrócę niewolę Judy i niewolę Izraela, i odbuduję ich jak poprzednio, (8) I oczyszczę ich z wszelkich ich nieczystości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, i nie będę pamiętał ich grzechów, które popełnili przeciwko mnie i odwrócili się ode mnie. (9) I stanie się to dla radości i chwały, dla chwały dla wszystkich ludzi na ziemi, i ktokolwiek usłyszy o wszelkim dobru które uczynię, będą się bali i będą prowokowani z powodu wszelkich dobrych rzeczy, oraz pokoju, który na nich sprowadzę. (BM)

Najciekawszy jest werset 9-ty którego końcówka brzmi - będą się bali i będą prowokowani.

Ezechiela 34:10 Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec, i usunę ich od pasienia moich owiec, i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy; nie będą już ich żerem. 11 Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. 12 Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 13 Wyprowadzę je spomiędzy ludów i zbiorę je z ziem; przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju.

Ezechiela rozdział 36 przyszła odnowa Izraela (11-15) Specjalny werset 20! Także 26,27) Biblia Mesjańska.

Zwróćmy uwagę na dwa największe grzechy współczesnych Izraelitów. Nieczystość moralna oraz bałwochwalstwo. Sprawdź także rozdziały Ezechiela, 37. 38. 39.

I niezwykle ważny werset!

Ezechiela 36:32 Nie ze względu na was Ja działam - mówi Wszechmocny Pan - niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski!

Bóg wyraźnie daje do wiadomości, że jako Chrześcijaństwo powinniśmy się wstydzić i nasze wybawienie jest możliwe tylko dlatego, że Bóg musi ratować swoje imię, które jest zbezczeszczone pomiędzy wrogami Boga. Z powodu najdzikszych wyznań

Chrześcijańscy bezbożnicy szydzą z Boga! Pokazują nielogiczne i zupełnie sprzeczne ze sobą doktryny 'chrześcijańskie', śmiejąc się  głośno z Autora Biblii, który rzekomo zezwala na takie sprzeczne ze sobą interpretacje Jego słów.

Poniższy werset pokazuje nam kolejny element owej tajemnicy. 

Mateusza 10:23 ... zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.

Niezwykła zapowiedź Isusa. Jest oczywiste, że zanim wszystkie miasta rozproszonego Izraela, czyli rasy białej zostaną poinformowane o bliskim Królestwie, przybędzie Syn Człowieczy.

Oznacza to jedynie fragmentaryczne głoszenie Dobrej Nowiny o Królestwie

Pomimo, że istnieje Internet i telekomunikacja, nadal owa informacja o Królestwie nie zdąży obejść wszystkich miast Izraela.

Sam anioł będzie ogłaszał Ewangelię CAŁEMU ŚWIATU.

Jest więc ewidentne, że już nadszedł zapowiedziany przez proroków czas odpieczętowania wielu proroctw oraz ich prawidłowego zrozumienia.

Biblijny Exodus jest proroczą zapowiedzią współczesnego Królestwa Bożego

Biblia wyraźnie zapowiada ponowne wyprowadzenie połączonego Izraela, na wzór wyjścia z Egiptu, które odbędzie w już niedługim czasie.  Ale to drugie wydarzenie odbędzie się na znacznie większą skalę!

Kiedy nastąpi nasze wyzwolenie?

Tego dokładnie nie wiemy.  Słowa Boga i Syna zapewniają nas o tym, że zostaniemy tymi wydarzeniami całkowicie zaskoczeni.

Mateusza 24:(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

I to ukazuje nam potrzebę czuwania. Napomnień takich jest więcej. Wiemy pobieżnie co nastąpi ale nie znamy dokładnie kolejności wydarzeń oraz czasu ich realizacji.

Powyższe wersety zapewniają nas jednak, że nasze czuwanie nie jest daremne i wyzwolenie nasze jest bardzo bliskie.

Część druga - Dobra Nowina!